Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX ALLAT 7
Copyright (C) HIX
2000-03-26
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Allatvedelmi torveny (2.resz) (mind)  186 sor     (cikkei)
2 Re: ke'pek (mind)  13 sor     (cikkei)
3 allattortenetek (mind)  8 sor     (cikkei)
4 rendszerleallas (mind)  9 sor     (cikkei)
5 Re: mikrochip (mind)  8 sor     (cikkei)
6 RE:Megjegyzes [kutya <---> macska] (mind)  36 sor     (cikkei)
7 Udvozlet + [goreny] (mind)  36 sor     (cikkei)
8 re:mondas (mind)  5 sor     (cikkei)
9 Labtores (mind)  10 sor     (cikkei)
10 Re: vadaszok (mind)  11 sor     (cikkei)
11 hangya koszonet (mind)  6 sor     (cikkei)
12 re: etikett (mind)  8 sor     (cikkei)
13 re:vadaszat (mind)  14 sor     (cikkei)

+ - Allatvedelmi torveny (2.resz) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az állat életének kioltása 
11. § Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül 
kioltani nem szabad. Elfogadható oknak, körülménynek 
minôsül különösen az élelmezési cél, a prém termelése, 
az állományszabályozás, a gyógyíthatatlan betegség, sérülés,
a fertôzésveszély, a kártevôk irtása, a másként el nem hárítható 
támadás megakadályozása, a tudományos kutatás. 
12. § (1) Az állat életének kioltása - a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével - kizárólag kábítás után történhet. 
(2) A kábítási kötelezettség nem vonatkozik a gerinctelen állatokra,
a háztartásban élelmezési célra levágott baromfira, nyúlra, 
valamint arra az esetre, ha az állat életének kioltását 
szükséghelyzet indokolja. Ezekben az esetekben is gondoskodni 
kell azonban arról, hogy az állat életének kioltása szakszerű 
gyorsasággal és a legkisebb szenvedéssel járjon. 
(3) Külön jogszabály rendelkezik az állati élet olyan módon történô
kioltásáról, amelynél az elôzetes kábítás nem kötelezô, ha az 
eljárás azonnali teljes öntudatvesztést és érzéketlenséget vagy 
halált okoz. 
III. Fejezet  EGYES ÁLLATOK VÉDELMÉNEK KÜLÖN SZABÁLYAI 
A vágóállat tartása és kímélete 
13. § A 13-18. §-okban foglalt rendelkezések a vágóállatok 
kíméletére terjednek ki. A vágóállatok körét külön jogszabály 
állapítja meg. 
14. § (1) A vágóhídnak - kivéve a nyúl-, a prémesállat-, valamint 
a baromfivágóhidakat - rendelkeznie kell etetô- és itatóvályúval 
felszerelt, szükség esetén az állatok megkötéséhez szükséges 
eszközökkel is ellátott fedett területtel. 
(2) A fajából, nemébôl, életkorából adódóan, vagy egyéb okból 
egymással szemben ellenségesen viselkedô állatokat egymástól
el kell különíteni. 
15. § Ha az állatot a vágóhídra érkezését követôen nem vágják le 
azonnal, úgy várakoztatása idejére biztosítani kell ellátását és 
nyugodt pihenését. 
16. § A vágóhídon a vágóállat állapotát és egészségét a 
megérkezéskor, a várakoztatott állatot pedig szükség szerint 
ellenôrizni kell. A beteg, elgyengült vagy sérült állatot haladéktalanul
el kell különíteni, és gondoskodni kell elkülönített levágásáról. 
17. § A kábítás nélküli állatvágás esetén az állatot levágás elôtt 
úgy kell lefogni, amely alkalmas arra, hogy az megkímélje minden
elkerülhetô fájdalomtól. 
18. § A kábításnak olyan érzéketlenségi állapotot kell elôidéznie, 
amely addig tart, amíg a levágást követôen az állat ki nem vérzik. 
19. § Az állat vágására külön jogszabály eltérôen rendelkezhet 
a következô esetekben: 
a) szárnyas állat és nyúl vágása, azonnali halált okozó módszerrel; 
b) kényszervágás, ha a kábításra nincs lehetôség; 
c) prémes állatok, tenyésztett vad leölése; 
d) rituális vágás. 
A veszélyes állat tartása 
20. § (1) Veszélyes állat tartása, országba történô behozatala 
elôzetes hatósági engedélyhez kötött. 
(2) A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetôleg a 
nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem 
tartozó veszélyes állat tartására a tervezett tartás helye szerint 
illetékes települési, fôvárosban a kerületi önkormányzat jegyzôje 
(a továbbiakban: jegyzô) - az állat-egészségügyi hatóság és a 
természetvédelem illetékes állami szervének a szakhatósági 
hozzájárulásával - adhat engedélyt. Az engedély kizárólag abban 
az esetben adható meg, ha a tartás a környezet nyugalmát és 
biztonságát nem sérti vagy nem veszélyezteti, és az egyed tartási 
feltételei - ideértve a tartáshoz szükséges szakismeretet is - 
biztosítottak. Az engedélyben - ha az állat azonosíthatósága 
megoldható - rendelkezni kell a veszélyes állat 
azonosíthatóságának módjáról. 
(3) A természetvédelmi oltalom alatt álló, illetôleg a nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes 
állatok tartását a természetvédelem illetékes állami szerve 
engedélyezi, a tervezett tartás helye szerint illetékes jegyzô 
szakhatósági hozzájárulásával. 
(4) A veszélyes állat tartási helyéül szolgáló ingatlanon, 
ingatlanrészen az állat fajának feltüntetésével a veszélyre 
felhívó jól látható tartós jelzést kell elhelyezni. 
(5) Az állattartó veszélyes állatát közterületen csak átmenetileg, 
közvetlen és állandó felügyelettel, ember és állat életét, testi 
épségét nem veszélyeztetve tarthatja. 
(6) A veszélyes állat tartójának gondoskodnia kell arról, hogy az 
állat közterületre vagy más magánterületére ne juthasson be. 
Ennek hiányában tartási engedély nem adható. 
(7) A veszélyes állat tartását jogszabály vagy hatósági határozat 
megtilthatja, illetve feltételekhez kötheti. A veszélyes állatok körét 
és tartásuk feltételeit, a veszélyes állattá nyilvánítás feltételeit 
külön jogszabály állapítja meg. 
21. § (1) A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetôleg a 
nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó 
veszélyes állatnak az országba való behozatalához a tervezett 
tartás helye szerint illetékes jegyzô elôzetes tartási engedélye 
szükséges. A jegyzô az engedélyt az állat-egészségügyi 
hatóságnak és a természetvédelem illetékes állami területi 
szervének szakhatósági hozzájárulásával adja ki. A jegyzô 
határozatát az illetékes rendôrhatóságnak megküldi. 
(2) A természetvédelmi oltalom alatt álló, illetôleg a nemzetközi 
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állatok 
országba való behozatalát a természetvédelem illetékes állami 
szerve engedélyezi, a tervezett tartás helye szerint illetékes jegyzô 
hozzájárulásával. 
22. § (1) Veszélyes állat elidegenítése, felügyeletének átengedése 
hatósági engedélyhez kötött. Az engedélyezésre a veszélyes állat 
tartásának engedélyezésére vonatkozó szabályokat kell 
megfelelôen alkalmazni. 
(2) A veszélyes állat tartója a veszélyes állat 
a) eltűnését a jegyzônek és a rendôrhatóságnak, a természetvédelmi
oltalom alatt álló, illetôleg a nemzetközi természetvédelmi egyezmény 
hatálya alá tartozó veszélyes állat esetében a természetvédelem 
illetékes állami szervének is, 
b) elhullását a jegyzônek és az állatorvosnak köteles bejelenteni. 
23. § Ha a veszélyes állat tartója az engedély feltételeitôl eltér, a
jegyzô
 - a tulajdonos költségére, a feltételek biztosításáig - a veszélyes 
állat állatkertbe, vagy más megfelelô helyre való szállítását rendelheti 
el. Ha az állattartó gondoskodik a feltételek biztosításáról, úgy a 
veszélyes állatot részére vissza kell adni, ellenkezô esetben tôle az 
engedélyt vissza kell vonni, és költségére intézkedni kell a veszélyes 
állat végleges elhelyezése iránt. 
24. § A veszélyes állat tartójának felelôsségére a Polgári 
Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytatókra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
IV. Fejezet  AZ ÁLLATKÍSÉRLET VÉGZÉSÉNEK ALAPVETÔ FELTÉTELEI 
Az állatkísérlet általános szabályai 
25. § (1) E törvény alkalmazásában állatkísérlet a gerinces állatnak
 - meghatározott céllal és módon végzett - fájdalmat, szenvedést, 
nélkülözést vagy egészségkárosító hatást, tartós idegi 
megterhelést okozó beavatkozás. Külön jogszabály feltételeket 
állapíthat meg a nem gerinces állaton végzett kísérletre is. 
(2) Állatkísérlet kizárólag nyilvántartásba vett intézményben és 
engedély alapján végezhetô. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott engedély eseti vagy általános 
érvényű. 
(4) Az állatkísérlethez engedély abban az esetben adható, ha az 
emberi vagy állati betegségek megelôzéséhez, felismeréséhez, 
gyógyításához, oktatási, igazságszolgáltatási, valamint egyéb 
tudományos cél eléréséhez szükséges. 
(5) Az engedélyezés során - a kérelmezô által benyújtott 
dokumentáció, továbbá a földművelésügyi miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) által felkért szakértôi testület véleménye 
alapján - különösen a következô szempontokat kell figyelembe venni: 
a) a hazai elôírásoknak megfelelô más hazai vagy külföldi adat 
nem hozzáférhetô; 
b) a tervezett kísérlettôl újabb eredmény várható, vagy az a korábbi 
kísérletek eredményének ellenôrzésére felhasználható; 
c) a kísérlet módszere korszerű; 
d) a kísérlet személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. 
(6) Szépítôszer, dohány- és egyéb élvezeti cikk, valamint fegyver, 
ennek alkatrésze, továbbá lôszer elôállítása céljából tervezett 
kísérletre engedély nem adható. 
26. § Az állatkísérlet helyettesítése céljából - amennyiben más 
megfelelô módszer is hozzáférhetô - olyan tudományos eljárást 
kell alkalmazni, amely nem igényel élô állaton végzett kísérletet. 
27. § (1) Az állatkísérlet során felhasznált állatok számát a feltétlenül

szükséges mértékre kell csökkenteni. Azt a vizsgálati módszert kell 
választani, amely elôreláthatóan a legkisebb fájdalom okozásával, 
illetôleg legkisebb élettani, idegi vagy viselkedésbeli károsodás 
mellett végezhetô el. 
(2) Az állatkísérletrôl és az állatot ért beavatkozásról részletes 
jegyzôkönyvet kell felvenni. 
28. § (1) Az állatkísérletet általános vagy helyi érzéstelenítéssel, 
fájdalomcsillapítással, avagy más, az idegi megrázkódtatást, 
fájdalmat, szenvedést vagy az állat károsodását kizáró módszerrel 
kell végezni, kivéve, ha ezek alkalmazása a kísérleti állat számára 
nagyobb megterheléssel járna, mint mellôzésük, illetôleg az a 
kísérlet eredményét értékelhetetlenné tenné. 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt módszerek alkalmazása nélkül 
végzett tartós vagy súlyos szenvedéssel járó kísérlet ugyanazon az 
állaton ismételten nem végezhetô. 
29. § (1) Az állatkísérlet alatt és után az állat megfelelô tartását, 
ellátását, gondozását és folyamatos egészségügyi ellátását 
biztosítani kell. 
(2) Az állatkísérlet befejezésével a véglegesen vagy súlyosan 
károsodott állat életét kíméletesen ki kell oltani. 
(3) Az életben hagyott állat gondozásáról, ellátásáról, elhelyezésérôl
a kísérletet végzô intézmény köteles gondoskodni. 
30. § (1) Állatkísérlet kizárólag olyan felelôs személy vezetésével 
végezhetô, aki külön jogszabályban meghatározott végzettséggel 
és gyakorlattal rendelkezik, és ismeri az állatkísérletek etikai elveit, 
jogi szabályait. 
(2) Állatkísérletet az végezhet, a kísérleti állatot az gondozhatja, 
felügyelheti, aki erre képesítô oktatásban részesült. 
(3) Állatkísérlet végzésére - ha csak az oktatás céljából más nem 
következik - oktatási intézményben senki sem kötelezhetô. 
 .....................folyt.kov. /  Sziasztok: Jenny
________________________________________________________________
YOU'RE PAYING TOO MUCH FOR THE INTERNET!
Juno now offers FREE Internet Access!
Try it today - there's no risk!  For your FREE software, visit:
http://dl.www.juno.com/get/tagj.
+ - Re: ke'pek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

http://members.carol.net/%7ejmaloney/animals.htm
http://www.postcards.cc/animals/
http://netvet.wustl.edu/pix.htm
http://www.babbage.demon.co.uk/animals.html
http://www.allwall.com/asp/display-asp/_/ID--18/1.asp
http://www.birminghamzoo.com/pics/index.htm
http://www.animalden.net/animated.htm
(Az utolso cimen allatanimaciok talalhatok!) Sziasztok: Jenny
________________________________________________________________
YOU'RE PAYING TOO MUCH FOR THE INTERNET!
Juno now offers FREE Internet Access!
Try it today - there's no risk!  For your FREE software, visit:
http://dl.www.juno.com/get/tagj.
+ - allattortenetek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Compi irt nekunk tegnap kutyas torteneteket, amik nagyon tetszettek
nekem. Szeretnem megkerni, hogy irjon me'g ilyeneket.
En egy 11 eves lany vagyok, es nagyon szeretem olvasni az allattorteneteket. Ba
r most csak egy cicam van, de
minden allatot nagyon szeretek.

Udv
Orsi
+ - rendszerleallas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!
A tegnapi napot, pontosan 20.15 percet a Szemes csalad gyasznapjava
nyilvanitom. Leallt a rendszerunk, menthetetlenul elveszett minden, s ami a
legfontosabb a cimlistam. Kerek mindenkit, hogy akivel kapcsolatban vagyok
voltam, aki irt nekem, es nem valaszoltam, irjatok, hogy fel tudjam
frissiteni a cimlistam es az elmaradt leveleket is megirjam.
Koszonom,

Szemesne Gyurian Maria - Marcsi -
+ - Re: mikrochip (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A mi tanacsunk teruleten (Sydney egyik delnyugati kerulete) minden macskanak es
 kutyanak kotelezo a mikrochip. Tevemusorok szerint nem is faj az allatnak, mik
or beszurjak es semmi karos hatasa nincsen. Mutattak is egy aranyos kiskutyat, 
amelyik eppen megkapta a szemelyijet. Meg se nyikkant.
Bertok Zoli
Sydney

(webes bekuldes, a bekuldo gepe: CPE-144-132-162-110.nsw.bigpond.net.au)
+ - RE:Megjegyzes [kutya <---> macska] (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>Talan sok butasagot hallottal roluk, es ezek utan
>nem is akartal veluk kozelebbi kapcsolatba kerulni?
>Mert leveledbol ugy erzem, nem ismered (me'g) a
>macskakat. En szivbol remelem, hogy azert elolvasod
>a macskas listatarsak elmenybeszamoloit, es ha nem
>is valsz rogton macskabaratta, azert valamennyire
>megtanulod oket is respektalni. Es persze abban is
>csak remenykedni tudok, hogy a kiskutyaidat nem
>neveled macskaellenesse.

Szia, Emoke!
Ezek lelki problemakra nyulnak vissza, es nem szeretnem
kiteregetni. Sajnos igy en megrogzott macskaellenes vagyok,
de a kutyakat meg sosem nevelem, hogy mit utaljanak, es mit ne.
Az elozo kutyat sem neveltem arra, hogy elkapja oket, de neki
a macskak kozott eleg felelmetes hire lehetett...

>Egyebkent nyugodtan meselhetsz a leendo kutyusokrol
>is, szivesen olvasnank. Elso alkalommal lesz kutyad?
>Hogyhogy rogton ketto? Szoval barmit megirhatsz, ami
>ezzel kapcsolatos (es persze ha van kedved).
Mivel nem vagyok tul idos (19), a szuleimmel elek, szerencsere
kertes hazban. Ezek mar a 4. es 5. kutyusaink lesznek, mar
elotte is voltak kutyuk. Az elozot nagyon szerettuk, de sajnos
mikor megvettuk valamikor 10 eve, nem tudtunk egy part venni,
mert nem volt ele penzunk ra. Most, mikor elment, arra gondoltunk,
hogy milyen jo lett volna,ha ketten lettek volna, es kiskutyakkal.
Most ezert veszunk kettot.
Jo fel evnyi kereses utan talaltunk ra egy pecsi kutyatenyesztore, akinek
a kutyai nagyon hasonlitanak az elozore...
 
 
Udv:
Tamas

ui: nem akartam senkit megserteni, bocsanat.
+ - Udvozlet + [goreny] (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Udv, allatbaratok!

Pongracz Tibor vagyok, gorenytulajdonos, titokban farkasimado.
Mivel Totya (a vadaszgoreny) erkezesekor meg semmit nem talaltam az Interneten 
e
fajta tartasarol, a "szakkonyvek" is csak a bundajanak a kikeszitesevel
foglalkoztak (GRRR!), ezert az elso honapokban sokat hivogattam az allatorvost,
 de
most mar sok mindent tudok a gorenytartasrol.

Nehany dolog, fobb tulajdonsag:
- allatkereskedotol vettuk
- nem budosit, csak ha eletveszelyben erzi magat
  (ez normal esetben soha nem fordul elo)
- napi 20 orat kepes aludni
- de ha egyszer felebred... :-))
- ugyanugy oltasi konyve van, mint kutyanak-macskanak
- szaraz macskakaja a kedvence (nameg tejszinhab, fustolt sajt...)
- nem kunyeral
- _nagyon_ tudja, mi az a kenyelem
- szelid, meg senkit se harapott meg, mindenki kedvence

Ajanlani tudom mindazoknak, akik szeretnenek otthon, lakasban melegveru allatka
t
tartani, de nem tudnak naponta sok idot raszanni, akik szomorkodasra, depresszi
ora,
almatlansagra hajlamosak (eleg egy pillantas egy vagtazo gorenyre, es nem allod
 meg
mosoly nelkul, es ha alszik, neked is biztosan megjon a kedved...).

Persze a sztarfoto sem maradhat el:
http://www.extra.hu/WRACK/totya/Totya.jpg

A legjobbakat

WRACK
+ - re:mondas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

" Olyan a kutya amilyen a gazdaja. "?
Mennyiben jatszik szerepet a neveles es mennyiben a genek?

Csak annyiban, mint az embernel: is-is:)
Bela
+ - Labtores (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> >Tegnap lehet, hogy eltort a macskanknak a laba.
> Az istenert, ne gondolkozz rajta, vidd el szegenyt
allatorvoshoz.

Hali

Megvolt...aszt mondta a doki, hogy nincs eltorve :)))
Azota mar fel is maszott egyszer a lilaakacon az ablakba(igy
szokott hazajarni)...Azt nemtudom, hogy hogycsinalta 3 labbal
:))
+ - Re: vadaszok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Udvozletem!


> Talan az osszes hires vadasziro kozul Fekete Istvan a legjobb, aki
> rendkivuli kozelsegbe tudta hozni a termeszetet, annak ellenere,
> hogy valoban kituno vadasz volt.

Igy igaz! Orulok, hogy emlitesre kerult a neve! :))


Viszlat:   D. Karoly
+ - hangya koszonet (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hello,

Koszonom a hangyakkal kapcsolatos segitsegeket mindenkinek.

Best regards, Vincuka   
mailto:   -=[ HTML, EKEZET JOHET ]=-
+ - re: etikett (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>Combat nevu szert kell hasznalni, emberre, haziallatra teljesen
>veszelytelen, kulonosen jo, mert behurcoljak a bolyba.
>Evek ota bevalt a nyaralonkban.

Arrol volt szo, hogy allatkinzasrol itt nem fogunk levelezni....
Vagy ez csak a gerincesekre vonatkozik?

andor
+ - re:vadaszat (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

"Jenny" kerdezte velemenyunket a vadaszatrol.
Nos,szerintem a vadaszat nem mas mint perverz emberek kicsinyes
szorakozasa az olesi osztonuk levezetesere.Magyarul:GYILKOSSAG!!!
Es ne jojjon itt senki nekem azzal,hogy "vadgazdalkodas",mert az egesz
egy nagy bull****!
Ha valaki kepes arra,hogy egy artatlan,es vedtelen allatot tavcsoves
puskaval levadasszon-foleg ugy,hogy az a szerencsetlen olykor meg orakig
szenved,mig el nem verzik-az mindenre kepes.
That's it!
Errol nem is erdemes vitatkozni!

Tamas

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS