Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOKA 278
Copyright (C) HIX
1994-03-03
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Stefinek (mind)  2 sor     (cikkei)
2 A HOCIPO hirei, VI/5, 1994.III.3. (mind)  46 sor     (cikkei)
3 A HO'CIPO" hi'rei, VI/5, 1994.III.3. (mind)  57 sor     (cikkei)

+ - Stefinek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ezt hadard el :
"Meggymag vagy, vagy vadmeggymag vagy?"
+ - A HOCIPO hirei, VI/5, 1994.III.3. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az MDF VII. orszagos gyulesen a tagsag nagy tobbseggel Fur Lajost, az egyetlen
jeloltet onmaga tarselnokeve valasztotta.

A rendorseg nem fogadta el az elozetes letartoztatasban levo Fazokas Karoly AV
Rt. igazgato vedekezeset, miszerint a nala megtalalt egymillio vegytintaval
megjelolt forint volt az egyetlenegy becsuletes penz az Allami Vagyonkezelo
Rt. egesz torteneteben.

A Domonkos rend tartomanyfonoke az altalanos karpotlas kereteben
visszaigenyelte a Dob utca, Wesselenyi utca, Klauzal ter kozotti egykori zart
teruletet.

Csepe Bela legutobbi paksi beszedeben elesen kikelt a reaktor harmas,
liberalis blokkjaban keletkezo baloldali veszely ellen.

Fegyelmi indult egy bankpenztaros ellen, aki a kormany altal csutortokon
elfogadott penztisztaramosas-gyanus uzletek kotelezo bejelenteserol szolo
torvenyjavaslat szellemeben bejelentett egy Lakitelek Alapitvanyhoz cimzett
atutalast, pedig a torveny meg nem lepett hatalyba.

Idosebb K. Gyula rokkantnyugdijas, miutan fel evre bekoltozott a Gellert
Szalloba, ujsagiroknak elmondotta, hogy Teglassy Tamasnak, az Orszagos
Tervhivatal elnokenek peldajan batorodott fel, aki csupan sporolasi szandekbol
lakott a Gellertben, es ezekben a nehez idokben neki is meg kell fognia a
penzt.

A Szonda Ipsos kozlemenyben fejezte ki sajnalkozasat, hogy a valasztasi
eselyekkel kapcsolatban a kormany tagjai kozott vegzett felerese nem lett
ertekelheto, mert az egyik ismert tarca nelkuli miniszternel a szonda mindig
elszinezodott.

A halalbuntetes visszaallitasat kovetelo kereszteny-nemzeti erok
kijelentettek, hogy a Tizparancsolat olesi tilalma az allamra nem vonatkozik,
hiszen akkor a Ne lopjot is ervenyesiteni kellene.

Schamschula Gyorgy kozlekedesi miniszter, mikozben sajtotajekoztaton szamolt
be az M1-es, M7-es, M5-os, M3-as autopalyak boviteserol, az M0-as korgyurun
vegervenyesen eltevedt.

Lezsak Sandor szerint a regi magyar asszonyok varandosak voltak, a csango
kismamaknak jovojuk van, a liberalis nok allapotosok, a kommunistak terhesek,
egyedul az o partja kapta be a legyet.

Konya Imre belugyminiszter a kormanyzat hatalmas sikerenek nevezte, hogy negy
esztendo elteltevel a hajdani ugynevezett legvidamabb barakk statikai okokbol
osszedolt.
+ - A HO'CIPO" hi'rei, VI/5, 1994.III.3. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az MDF VII. orsza'gos gyu"le'se'n a tagsa'g nagy to~bbse'ggel Fu~r Lajost, az
egyetlen jelo~ltet o~nmaga ta'rselno~ke've' va'lasztotta.

A rendo"rse'g nem fogadta el az elo"zetes letarto'ztata'sban levo" Fazokas
Ka'roly A'V Rt. igazgato' ve'dekeze'se't, miszerint a na'la megtala'lt
egymillio' vegytinta'val megjelo~lt forint volt az egyetlenegy becsu~letes
pe'nz az A'llami Vagyonkezelo" Rt. ege'sz to~rte'nete'ben.

A Domonkos rend tartoma'nyfo"no~ke az a'ltala'nos ka'rpo'tla's kerete'ben
visszaige'nyelte a Dob utca, Wessele'nyi utca, Klauza'l te'r ko~zo~tti egykori
za'rt teru~letet.

Cse'pe Be'la leguto'bbi paksi besze'de'ben e'lesen kikelt a reaktor ha'rmas,
libera'lis blokkja'ban keletkezo" baloldali vesze'ly ellen.

Fegyelmi indult egy bankpe'nzta'ros ellen, aki a korma'ny a'ltal
csu~to~rto~ko~n elfogadott pe'nztiszta'ramosa's-gyanu's u~zletek ko~telezo"
bejelente'se'ro"l szo'lo' to~rve'nyjavaslat szelleme'ben bejelentett egy
Lakitelek Alapi'tva'nyhoz ci'mzett a'tutala'st, pedig a to~rve'ny me'g nem
le'pett hata'lyba.

Ido"sebb K. Gyula rokkantnyugdi'jas, miuta'n fe'l e'vre beko~lto~zo~tt a
Gelle'rt Sza'llo'ba, u'jsa'gi'ro'knak elmondotta, hogy Te'gla'ssy Tama'snak,
az Orsza'gos Tervhivatal elno~ke'nek pe'lda'ja'n ba'torodott fel, aki csupa'n
spo'rola'si sza'nde'kbo'l lakott a Gelle'rtben, e's ezekben a nehe'z ido"kben
neki is meg kell fognia a pe'nzt.

A Szonda Ipsos ko~zleme'nyben fejezte ki sajna'lkoza'sa't, hogy a va'laszta'si
ese'lyekkel kapcsolatban a korma'ny tagjai ko~zo~tt ve'gzett fele're'se nem
lett e'rte'kelheto", mert az egyik ismert ta'rca ne'lku~li miniszterne'l a
szonda mindig elszi'nezo"do~tt.

A hala'lbu~ntete's visszaa'lli'ta'sa't ko~vetelo" kereszte'ny-nemzeti ero"k
kijelentette'k, hogy a Ti'zparancsolat o~le'si tilalma az a'llamra nem
vonatkozik, hiszen akkor a Ne lopjot is e'rve'nyesi'teni kellene.

Schamschula Gyo~rgy ko~zlekede'si miniszter, miko~zben sajto'ta'je'koztato'n
sza'molt be az M1-es, M7-es, M5-o~s, M3-as auto'pa'lya'k bo"vi'te'se'ro"l, az
M0-a's ko~rgyu"ru"n ve'ge'rve'nyesen elte'vedt.

Lezsa'k Sa'ndor szerint a re'gi magyar asszonyok va'rando'sak voltak, a
csa'ngo' kismama'knak jo~vo"ju~k van, a libera'lis no"k a'llapotosok, a
kommunista'k terhesek, egyedu~l az o" pa'rtja kapta be a legyet.

Ko'nya Imre belu~gyminiszter a korma'nyzat hatalmas sikere'nek nevezte, hogy
ne'gy esztendo" eltelte'vel a hajdani u'gynevezett legvida'mabb barakk
statikai okokbo'l o~sszedo"lt.

(selmeczi )

-------------------------------

HO'CIPO" - szatirikus ke'thetilap

Fo"szerkeszto": Farkasha'zy Tivadar

Szerkeszto": Selmeczi Tibor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS