Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 88
Copyright (C) HIX
1992-06-07
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Ke=rde=s Sva=jcro=l (mind)  10 sor     (cikkei)
2 GDP (mind)  106 sor     (cikkei)

+ - Ke=rde=s Sva=jcro=l (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ma azt hallottam az ausztra'l ra'dio'ban (Radio National, ju'nius 7. 12.o. The
Europeans) egy sva'jci i'ro'to'l, hogy nemre'g volt egy nagy titkosszolga'lati
botra'ny (is) na'luk, e's kideru~lt, hogy a titkosrendo"rse'g a lakossa'g kb.
20%-a't (to~bb mint 1 millio' embert) megfigyele's alatt tartott. Olyanokat,
akik re'sztvettek atomero"mu"- vagy hadseregellenes tu~ntete'seken, ill.
akiknek keleti (kelet-euro'pai vagy arab) kapcsolatai voltak.

Meg tudja ezt valaki arrafele e'lo", dolgozo' ca'folni/ero"si'teni?

Ko"ro~si Ga'bor
+ - GDP (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Most nem tala'ltam meg a legfrissebb IMF e'vko~nyvet (valo'szi'nu"leg
tani'tva'nyaim u~ltek ra', akiknek jo~vo" he'tre pe'nzkeresleti fu~ggve'nyeket
kell becsu~lniu~k, amikhez az adatokat is nekik kell o~sszeszedni), eze'rt
most csak 88-as adatokat tudok ide'zni. Az volt az e'rze'sem, mostanra
Portuga'lia megelo"zte Go~ro~gorsza'got, eze'rt mindketto"t megne'ztem
(Portuga'lia ele'g sikeresen kihaszna'lta a csatlakoza's a'tmeneti ideje't, e's
mire korla'toza'sok ne'lku~l versenyeznie kellett a to~bbi euro'pai orsza'ggal,
nagyja'bo'l ke'pes is volt ra', a go~ro~go~k viszont lazsa'ltak, u'gyhogy most
a szabadon ra'zu'dulo' verseny nagyon csu'nya'n hazava'gta o"ket, o"k egyelo"re
nagyon rosszul ja'rtak a ko~zo~s-piaci csatlakoza'ssal.) Teha't az adatok:

      GDP(md.Dr, Es) Lakossa'g(m) GDP/fo" $a'rfolyam  GDP$/fo"
Go~ro~go.   7446,3     10,01    743886  141,86    5244
Portuga'lia  5868,3     10,41    563718  143,95    3916
Emle'kezteto"u~l a kora'bban bege'pelt 89-es(!) magyar e's osztra'k adatok:
Ausztria    1673,4     7,62    219606  13,231   18598
Magyaro.    1706,0     10,40    164038  58,486    2805

Teha't 88-ban me'g le'nyegesen nagyobb volt a go~ro~g GDP, mint a portuga'l.
Azo'ta Portuga'lia ele'g gyorsan fejlo"do~tt, Go~ro~go meg va'lsa'gban van, de
valo'szi'nu"leg me'g nem e'rte'k utol o"ket a portuga'lok. A 80-as e'vek eleje'n
a magyar GDP me'g sokkal ko~zelebb volt a portuga'lhoz, 82-ben (ez az elso"
sza'm az elo"ttem levo" e'vko~nyvben): 2161$/fo" e's 2342$/fo". (Minden adat
folyo' a'ron van, teha't nem szu"ro~m ki az a'rfolyamva'ltoza'sok e's az
infla'cio' hata'sa't.)

A magyar GDP folyo' dolla'rban ne'mileg no"tt, o~sszehasonli'to' dolla'r a'ron
(vagyis a $ infla'cio' hata'sa't kiszu"rve) le'nyege'ben va'ltozatlan volt.
O~sszehasonli'to' (va'ltozatlan) Ft. a'ron cso~kkent. Folyo' a'ron (az
infla'cio' ko~vetkezte'ben) terme'szetesen jelento"sen no~tt. A ko~ltse'gvete's
e's az egye'b a'llami pe'nzalapok ara'nya a GDP-hez nem va'ltozott le'nyegesen;
ha igaza van Antal Lacinak abban, hogy a GDP ide'n 3-5%-kal cso~kken, ma'rpedig
neki az ilyesmihez nagyon jo' orra van, akkor ide'n persze le'nyegesen no"ni
fog a ko~ltse'gvete's su'lya, hiszen a ko~ltse'gvete's o~sszea'lli'to'i azzal
sza'moltak, hogy a GDP ide'n 2%-kal no"ni fog. De nem is ez az e'rdekes, a
ko~ltse'gvete's terme'szetesen tu'l nagy volt a GDP-hez ke'pest kora'bban is.
Annak ideje'n, amikor Kupa 1990. ve'ge'n miniszter lett, emle'kezetesen
i'ge'retet is tett arra, hogy me'g egy ilyen ko~ltse'gvete'st nem produka'l.
Ezt csak annyiban tartotta be, hogy egy e'vvel ke'so"bb egy szakmailag me'g
anna'l is rosszabb ko~ltse'gvete'st nyu'jtott be 1992-re, me'g jobban elke'sve.
(Igaz, ez uto'bbiro'l nem o" tehet, a PM ido"ben megcsina'lta a ko~ltse'g-
vete'st, Antalle'k tartatta'k vissza re'szben a Ze'te'nyi-Taka'cs
keresztu~lvere'se'nek oka'bo'l, re'szben mert fe'ltek, hogy ha lesz a
ke'pviselo"knek ideje arra, hogy beleolvassanak, akkor me'g saja't
ke'pviselo"ik is ellene szavaznak.)

Pedig lehetett volna kisebb is az idei ko~ltse'gvete's, csak ahhoz meg e'rdemben
meg kellett volna reforma'lni azokat a teru~leteket: oktata's, ege'szse'gu~gy,
katonasa'g, rendo"rse'g, ta'gabb e'rtelemben vett a'llamigazgata's, amik egyu~tt
a ko~ltse'gvete's kiada'sainak nagy re'sze't jelentik. Erre 1991-ben lett volna
leheto"se'g, e's akkor te'nyleg lehetett volna ma's a ko~ltse'gvete's is, csak
ha't a korma'ny nem e'lt vele. Most ma'r le'nyege'ben nincs, hiszen az e'rdemi
reformok eleinte, ami'g az u'j mu"ko~de'si mo'd be nem ja'rato'dik, stb.
biztos, hogy zu"ro~s, e's sokaknak fa'jdalmas (pl. ha az orvosi ella'ta'se'rt
hivatalosan is fizetni kell, nem csak ha'lape'nzben; pedig valo'szi'nu"leg most
az emberek to~bbet fizetnek, mint egy tisztesse'ges o~nre'szesede'ses
ta'rsadalombiztosi'ta'sban, e's az meg biztos, hogy a mostani ha'lape'nz
cso~kkenti e's nem no~veli az ege'szse'gu~gy hate'konysa'ga't), e's ido" kell
ahhoz, hogy a dolgok o~sszera'zo'djanak. Most ma'r nincs ele'g ido" az e'rdemi
va'ltoza'sokra, e's azok uto'hata'sa'nak kezele'se're, teha't nem lesznek a
va'laszta'sokig e'rdemi reformok, csak olyan mu"balhe'k, mint most az
ege'szse'gu~gyben, amikor szabad orvosva'laszta's bevezete'se ci'men valo'ja'ban
szu"ki'tik az emberek (szak)orvosva'laszta'si leheto"se'ge't.

A mezo"gazdasa'ggal kapcsolatban ide'zek a 22. Tallo'zo' Naplo'ja'bo'l egy
ma'jus 19-i hi'rt: (A hi'r e'rte'kele'se'hez az is hozza'tartozik, hogy ez az
alkudoza's ko~zben szu~letett, ke't nappal ke'so"bb i'te'lte meg a korma'ny a
mezo"gazdasa'gnak a 400mFt. to~bblet-ta'mogata'st.)

Haza'nkban ebben az e'vben sem lesz hia'ny e'lelmiszerbo"l - nyilatkozta
Gerga'tz Eleme'r. A fo~ldmu"vele'su~gyi miniszter szerint a mezo"gazdasa'g
exportbeve'telu~nk egyik legjelento"sebb forra'sa marad. U'gy ve'lte, hogy az
asza'ly ellene're ne'mi bu'za-, a'rpa- e's jelento"sebb kukoricakivitelre lesz
leheto"se'gu~nk. A serte'shu'sbo'l enyhe tu'lki'na'lat va'rhato', ami azt
jelenti, hogy cso~kkenhet az a'ra.

Azt gondolom, hogy az a'ltalad ide'zett leve'l jelento"s re'szben a mezo"gaz-
dasa'g szoka'sos zsarola'si kampa'nya'nak re'sze. Etto"l me'g elhiszem, hogy ez
a gazda'lkodo' is bajban van, sokan mentek to~nkre, de ez csak re'szben a
korma'ny hiba'ja. A ma'sik re'szro"l maga a mezo"gazdasa'g tehet, a harmadikro'l
pedig az a'ltala'nos gazdasa'gi helyzet.

A mezo"gazdasa'g sok okbo'l keru~lt va'lsa'gba: (keleti e's hazai) piacveszte's;
a ta'mogata'slee'pi'te'st re'szben a no~vekvo" importverseny, re'szben a
cso~kkeno" va'sa'rlo'ero" miatt nem lehetett egy az egyben a'tha'ri'tani a
fogyaszto'kra; az infla'cio' miatt magas kamatla'bak sok a'gazatna'l jobban
su'jtja'k a mezo"gazdasa'got, mert a termele's (e's i'gy e'rte'kesi'te's)
szezona'lis jellege miatt a folyamatos gazda'lkoda'shoz nagy forgo'to"ke kell;
zajlik a ka'rte'ri'te'si hercehurca, ami su'lyos csapa's a mostani tsz-ekre,
e's a jo~vo"beli gazda'lkodo'kra; tsz-ek ero"sen ideolo'gikus to~ltetu"
ko~telezo" a'tszerveze'se (tulajdon-nevesi'te's). Ebben a Ko~zo~s Piacnak kicsi
a jelento"se'ge, valamennyire - ne'ha'ny terme'kne'l ege'sz komolyan - me'g
lazi'tottak is a kvo'ta'kon (viszont az eddigine'l szigoru'bb ege'szse'gu~gyi,
mino"se'gi elleno"rze'st i'rtak elo"). Az Euro'pai Ko~zo~sse'g agra'rpoliti-
ka'ja megleheto"sen o"ru~lt, viszont va'ltozik, kezdenek ra'jo~nni, hogy ez
u~gyben engedni kell, ha nem akarnak kereskedelmi ha'boru'ba keveredni a vila'g
nagy re'sze'vel, az USA'-t is belee'rtve. Azt gondolom, hogy mire a magyar
csatlakoza'sro'l megkezdo"dnek majd a ta'rgyala'sok, ma'r ege'szen ma's lesz az
Euro'pai U'nio' hozza'a'lla'sa az agra'rke'rde'shez. Biztos nem o~ru~lnek a
majdani u'j versenyta'rsnak, de ez nem volt akada'lya a spanyol, portuga'l,
stb. csatlakoza'snak sem.

Pontos sza'mokra nem emle'kszem, a mezo"gazdasa'g re'szesede'se't a magyar
GDP-ben 10-15% ko~ze' teszem.

                  Ko"ro~si Ga'bor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS