Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 484
Copyright (C) HIX
1993-09-10
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Okologia (mind)  40 sor     (cikkei)
2 Karpotlas (mind)  91 sor     (cikkei)
3 === forumok === (mind)  9 sor     (cikkei)

+ - Okologia (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Dear Diana !

 Egy arva szot sem ertek az adataidbol.Amit konkludalni tudok belole az
 orultseg.Szoval nemi megvilagosodast kernek arrol,hogyan importaljuk mi
 az ivovizet,mi a jofrancot jelent ez,merthogy csoveken es mesterseges
 csatornakon mi vizet nem kapunk,az halalbiztos.
 
 
 Dear Balazs !

 Egy eve kb.hasonlokat irtam mint Te, pedig en megcsak nem is ertek
 a hidraulikahoz.
 Azt hiszem en irtam a HIX torteneteben eddig a legcsunyabbat sze-
 geny Vargha Janosrol (mar tobb eve visszavontam),ezert egy megjegyzes.
 Amikor Korosi Gabor arrol irt,hogy az o rendszereinek van egy globalis attrak-
 tora (ami szerintem von Neumann egyik tetelebol szarmazik) gondolom nem sokan
 ajultak el a gyonyorusegtol,mert a fogalom tenyleg nem az alapmuveltseg resze.
 Namost az okologia legegyszerubb modelljeiben is fantasztikus jelen-
 segeket lehet latni,attraktiv orbitokat peldaul,meg totalisan instabil orbi-
 tokat,meg olyan ketdimenzios modellt,ahol egy orbit befele attraktiv
 kifele pedig egy attraktiv orbit fele taszajt,es Balazs ezek ket dimenzios
 szar kis semmik.Komoly okomatematikai apparatushoz,mar valodi (es nem csak
 dumaszintu) katasztrofaelmeleti tudas kell,de minimum Arnold kozdiff, konyvenek
 elso ket kotete. Ez nem jelenti azt,hogy nem szabad okologiai modellekkel fog-
 lalkozni ,pont ellenkezoleg,ez mutatja mekkora kihivas,de azt igen,hogy
 nagyon nagyon kell vigyazni,az okomagusokkal.Lasd a peldad a foldrengesrol.
 (Volt egy nyilvanos vita,ahol kozoltek,hogy Nagymaros kornyeken a tizedik
 szazadban volt valami tizes erossegu foldrenges.Namost en nagy tisztelettel
 viszonyulok az Istvan-korabeli szeizmografusok teljesitmenyehez,de ketelkedni
 mereszeltem.)
 
 Ez a Bos egy igazi pain in the ass,ugyanis tolunk fuggetlenul meg fogjak
 epiteni,es a kurrens szlovak kormany hajlamokat mutat a gorenykedesre.
 Binder birtokon belul van.(A hagai idiotakat hagyjuk).Az faktum,hogy
 Vargha Janos valami elkepeszto modon elkalkulalta magat amikor a C-varianst
 papirtigrisnek titulalta.Szerintem a Dunakiliti (Szabo Ivan nem jo penzugymi-
 niszternek,de a Dunakiliti fomernokenek az volt) mu befejezese a realis
 kompromisszum,Nagymarosnal pedig esetleg olcsobb lenne nem az eredeti helyzetet
 helyre allitani,hanem valami totalisan vizmunelkuli,hiddal ,csonakazo toval
 megspekelt szitu olcsobb es hasznosabb.EG
+ - Karpotlas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Ka'lma'n!

Elo"e'tel: Tudtommal Lengyelt nem tudoma'nyos elo"ada'sra hi'vta'k meg. Lengyel
csak azt az e'rtelmise'gi funkcio'ja't teljesi'tette, hogy politikai ke'rde'sek
kapcsa'n ve'leme'nyt nyilva'ni'tott. Ez le'nyege'ben fu~ggetlen tudoma'nyos
kutato'i teve'kenyse'ge'to"l. (Pl. itt a Szalonban Te sem, meg e'n sem
tudoma'nyos kutato'ke'nt nyilatkozunk meg, noha ez is nyilva'nos szereple's.
Ugyanolyan joggal lehetne valakit az itteni ve'leme'ny-nyilva'ni'ta'se'rt
beperelni, mint Lengyelt aze'rt, amit abban a veszpre'mi klubban mondott.)
Egye'bke'nt a Lengyel a'ltal igazgatott Pe'nzu~gykutato' re'sze volt annak a
tudoma'nyos kutata'snak, aminek egyik melle'kterme'ke't olvastad a HVG-ben.
Teha't ko~nnyen lehet, hogy Lengyel kolle'ga'i kutata'saibo'l pontosan tudta,
miro"l besze'lt. "Mindo~ssze" nem akarja bizonyi'tani, mert ez nem a kutato'
dolga, hanem a rendo"rse'ge' (amelynek egyik vezeto"je szinte'n nyilatkozott
olyat, hogy a maffia o~sszefono'do'ban van a politika'val...)

E'rdekes, hogy Te mindenkit pa'rtosnak tartasz, aki bi'ra'lni meri a korma'nyt.
Pedig a korma'ny eddigi teljesi'tme'nye ele'g siralmas.

Fo"e'tel: Magyarorsza'g annak ideje'n ka'rpo'tolta a ku~lfo~ldi tulajdonosokat,
legala'bbis azokat, akik tulajdona't nem a be'keszerzo"de's elo"i'ra'sai
alapja'n kobozta'k el. Me'g a nyolcvanas e'vekben megko~to~tte'k azokat a
nemzetko~zi szerzo"de'seket, amik garanta'lja'k a ku~lfo~ldi befektete'sek
vagyonbiztonsa'ga't. Semmilyen ku~lso" nyoma's nem volt a magyar korma'nyra
ka'rpo'tla's u~gyben. Sem jogi, sem erko~lcsi. Egyszeru"en nem e'rdekli a
ku~lfo~ldi befekteto"ket, so"t. Kelet-Ne'metorsza'gban pl. a ka'rpo'tla'si
ige'nyeket a ku~lfo~ldi befekteto"k nyoma'sa'ra kellett korla'tozni, mert addig
nem kocka'ztatja senki a pe'nze't, ami'g rendezetlenek a tulajdonjogok. E'pp
hogy az i'gy okozott tulajdonosi bizonytalansa'g ellen volt ku~lfo~ldi nyoma's.
Mindenki tudta, hogy az a mu'lt leza'rult. Nem volt te'ma. Most sem az, illetve
csak annyiban, amennyiben a magyar politikusok egy re'sze me'g mindig a mu'ltban
e'l. A magyar ka'rpo'lta's egyetlen oka, hogy Antall ezt az alkut ko~to~tte
Torgya'nnal az FKGP ta'mogata'sa'e'rt. Eszu~kbe sem jutott semmi olyan magasztos
erko~lcsi norma, mint amire hivatkozol. (Illetve Torgya'n persze ilyesmikre is
hivatkozott, de ez ma'r akkor is csak szo~veg volt.) Egyszeru"en arro'l volt
szo', hogy Antallnak a hatalom megszerze'se'n tu'l nem voltak saja't politikai
elke'pzele'sei (ku~lo~no~sen nem a gazdasa'gpolitika tere'n), i'gy mindaddig
hagyta, hogy a te'nyleges politika't Torgya'n, Csurka, Ze'te'nyi, meg a
hozza'juk hasonlo'k dikta'lja'k, ami'g azok nem fenyegette'k ko~zvetlenu~l az
o" szeme'lyi hatalma't.

Azt, hogy nem erko~lcsi alapon zajlik a ka'rpo'tla's, nem az a'ltalad
felte'telezett NYVEE szerint, legjobban a fo~ldke'rde's bizonyi'tja. Ott
tudniillik az a'ltala'nos, ka'rte'ri'te's ne'lku~li a'llamosi'ta's 1945-ben
to~rte'nt, teha't azokat kellene a tulajdon szentse'ge alapja'n ka'rpo'tolni,
akik a fo~ldoszta'skor vesztette'k el a tulajdonukat. Ezzel szemben azokat a
bitorlo'kat ka'rpo'tolta'k, akik forma'lisan sose vesztette'k el tulajdonukat,
hiszen a szo~vetkezeteknek forma'lisan ta'rsdulajdonosai maradtak, e's
vagyon-nevesi'te'ssel, a tsz ta'rsasa'gga' szerveze'se'vel, vagy millio' egye'b
mo'don megero"si'theto", szu~kse'g szerint helyrea'lli'thato' lett volna
tulajdonosi helyzetu~k. Senki ma's nem kapott e'rdemi ka'rpo'tla'st, csak az,
akinek az a'ltalad hivatkozott, e's ilyen forma'ja'ban nem le'tezo" erko~lcsi
krite'rium alapja'n nem ja'rt.

Egye'bke'nt amit Ausztra'lia'ro'l i'rsz, az pl. te'ves. E'n sem tudna'm, hogy
az, ha nem e'lne'k itt. E'pp aze'rt hivatkoztam ra' (a Sydneyben lako' Varga
Pe'ternek i'rt ke'rde'seimben, felte'telezve, hogy ismeri az itteni
viszonyokat), mert ellenpe'lda a tulajdon abszolu't szentse'ge'nek elve're.
A mai, bi'ro'sa'gi i'te'lettel is ala'ta'masztott jogi ve'leme'ny az, hogy
to~rve'nytelen volt az ausztra'l fo~ld a'llamosi'ta'sa. Eze'rt ka'rpo'tla'si
ko~telezettse'g azonban csak akkor terheli az ausztra'l a'llamot, ha a
bennszu~lo~ttek tulajdonhaszna'lati helyzete'ben nem to~rte'nt e'rdemi
va'ltoza's az elmu'lt 200 e'vben. Vagyis valamilyen mo'don helyre kell
a'lli'tani a bennszu~lo~ttek azon 10%-a'nak tulajdonosi a'llapota't, akik a
legkevesebbet szenvedtek a megsza'lla'sto'l. A to~bbiek ba'rmilyen tulajdoni
ka'rpo'tla'si ige'nye viszont jogilag ele'vu~lt (those native titles were
extinguished a helyi jogi zsargon szerint). A jogbiztonsa'g e'rdeke fontosabb,
mint a tulajdon szentse'ge, i'gy a szerzett jogokat szentesi'tik az eredeti
tulajdonosi jogokkal szemben. A legnagyobb felho~rdu~le'st az okozza, hogy
me'g ez a rendki'vu~l korla'tozott ka'rpo'tla's is tulajdonosi bizonytalansa'got
okoz bizonyos esetekben. Ne'mi haboza's, e's sok magasztos szo~veg uta'n a
bizonytalansa'got a korma'ny a politikai elit szinte teljes egyete'rte'se'vel
a bennszu~lo~ttek tulajdonosi joga'nak tova'bbi korla'toza'sa'val oldja meg.
Ele'g piszkos munka. A mostani konkre't megolda's szerintem ostoba, e's
egya'ltala'n nem biztos, hogy ez lesz a ve'geredme'ny, de a le'nyege'vel
mellesleg nagyja'bo'l egyete'rtek. Azzal nem, ahogy a bennszu~lo~tteket megint
a'tverte'k. Ra'ada'sul az iszonyatos mennyise'gu" demago'gia, ami ko~zben volt,
van, csak azt e'rte el, hogy felkorba'csolta a bennszu~lo~ttekkel szembeni
e'rzelmeket. A baj azonban inka'bb az, hogy a tulajdonu~gy eltakarja a valo'di
ke'rde'st: hogyan integra'lhato'k be a bennszu~lo~ttek egy modern ta'rsadalomba
u'gy, hogy az mindke't oldal sza'ma'ra elfogadhato'. De ez ma'r ve'gke'pp nem
re'sze a magyar ka'rpo'tla's vita'ja'nak.

Egya'ltala'n nem mellesleg viszont a magyar ka'rpo'tla's is a'lca volt: ezzel
foglalkozott rengeteg ember, hivatalnokok e's politikusok ezrei, az orsza'g
valo's gazdasa'gi bajainak megolda'sa, mint pl. privatiza'cio', helyett. Nem
biztos, hogy meg tudta'k volna oldani (ve'leme'nyem szerint szinte biztos, hogy
nem), de mindenesetre hasznosabban is to~lthette'k volna ideju~ket e's
energia'jukat, mint hogy ka'rt okoznak.

                      Ko"ro~si Ga'bor
+ - === forumok === (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Csupan kiegesziteskent (A) Gyuri felsorolasahoz:
> FORUM/SZALON/SZE...
Az u'gy kezdo"do:tt, hogy vala a "fu". Csak igy, csupa
kisbetu"vel.... faliu'jsa'g.
Teljesen "maga'nu:gylet" volt, Weisz Iva'n jo'volta'bo'l.
Ezekro"l az ido"kro" - tala'n mert re'gen volt? - szivesen
megfeledkezu:nk. Pedig mu"ko:do:tt!

Udv Miklos

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS