Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX DOSZ 407
Copyright (C) HIX
1998-09-04
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 (Fwd) PhD TVSZ (mind)  327 sor     (cikkei)

+ - (Fwd) PhD TVSZ (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Kollegak!

Mellekelten megkuldom a szeptember elsejetol ervenyes uj doktoranduszi
TVSZ-t, addig is, amig a nyomdai peldany elkeszul.
A TVSZ mindharom evfolyamra ervenyes!

Udv. SE.

> ----------------------------------------------------------------------

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

(továbbiakban: PhD TVSZ)

1. §

Általános rendelkezések

Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX tv. és
a doktori eljárásról szóló 47/1994. (IV.1) számú kormányrendelet,
valamint a BME Doktori Szabályzata (továbbiakban: DSZ), továbbá a BME
Kreditrendszerű képzés Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban:
KTVSZ) szolgált.

2. §

A PhD TVSZ hatálya

(1)	A PhD TVSZ hatálya kiterjed a szervezett doktori és mesterképzésben
résztvevő magyar és - ha jogszabály vagy nemzetközi megállapodás
másként nem rendelkezik - külföldi állampolgárságú BME hallgatók
(továbbiakban - hallgatók) tanulmányi és vizsgaügyeire.

(2)	Egyéni felkészülés esetén a doktor (mester) jelölt nem kötelezett a
szervezett foglalkozáson és oktatáson való részvételre, hallgatói
jogviszonya nincs az egyetemmel.

3. §

A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró bizottságok és személyek

(1)	A hallgatók átvételével, párhuzamos képzésével, áthallgatásával
kapcsolatos elvi, szakmai döntéseket a kar, illetve az illetékes szak
doktori tanácsa, az egyes hallgatókat érintő tanulmányi és
vizsgaügyekben elsőfokon az oktatókból és hallgatókból álló kari PhD
tanulmányi bizottság hozza, a doktori szigorlat és a doktori védés
ügyében a kar, illetve a szak doktori tanácsa jár el.

(2)	A másodfokú határozatok tekintetében a KTVSZ rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(3)	A kar, illetve az illetékes szak doktori tanácsa hatáskörét a kari
tárgyakkreditációs bizottságra átruházhatja.

4. §

A doktori és mesterképzés időbeosztása

(1)	A szervezett doktori és mesterképzés a teljes naptári évben folyik.

(2)	A nappali képzésben résztvevő hallgatókat évi 25 munkanap szabadság
illeti meg. A szabadság háromötöd részét a témavezető által
meghatározott időszakban kell kivenni.

(3)	A képzés időtartama 6 aktív félévet tartalmaz, az igénybevehető
szintrehozó és passzív félévek figyelembevételével a hallgatói
jogviszony legkésőbb a képzés megkezdése után 5 évvel megszűnik. A
szintrehozó és passzív félévekben a hallgatói jogviszony szünetel.

5. §

A hallgatói jogviszony

(1)	A hallgatók jogállásáról a BME Doktori Szabályzata rendelkezik (DSZ
3. §)

(2)	Folyamatos lehet a hallgatói jogviszonya annak a hallgatónak, aki az
alábbi feltételeknek eleget tesz:

	- félévenként minimum 20 kreditpontot szerez,

	- az első két aktív félévben legalább 50 kreditpontot szerez,

	- az első négy aktív félévben legalább 105 kreditpontot ér el.

(3)	Ezen feltételeknek eleget nem tévő hallgató hallgatói jogviszonya
egy félévre szűnetel, ha azt a következő félév beiratkozási határidejéig
kéri. Ez a félév szintrehozó félévvé válik és ez alatt kell a
hallgatónak tanulmányai folytatása érdekében a hiányzó kreditpontokat
megszereznie.

	Ha a hallgató nem kéri a fenti határidőig a szintrehozó félévet, akkor
hallgatói jogviszonya megszűnik.

(4)	A hallgatói jogviszony folyamatos akkor is, ha a hallgató, aki 6
hónapnál hosszabb időtartamra külföldi részképzésben vesz részt,
kutatómunkáját - a témavezetővel egyeztetett részfeladatokban - külföldi
egyetemen, vagy kutatóintézetben végzi.

(5)	A doktori és mesterképzés időtartama folyamán 6 szemeszter
munkamennyiséget kell teljesíteni. Az abszolutórium megszerzésének
feltétele 180 (6x30) kreditpont.

(6)	Az (5) bekezdésben említett 180 kreditpontot az alábbiak szerint
kell megszerezni:

	a) 25-40 kreditpont - előírt tananyag elsajátítása;

	

	b) 110-130 kreditpont - tudományos kutatómunka vagy alkotó művészeti
tevékenység, valamint ennek publikálása ill. pályázati hasznosítása;

	c) 15-30 kreditpont - a hallgató által végzett oktatási tevékenység.

	

	d) Indokolt esetben a Kar/Szak Doktori Tanácsának engedélyével a c)
szerinti kreditpontszám részben vagy teljesen helyettesíthető az a) ill.
b) szerint megszerzett további kreditpontokkal is.  

(7)	Egy félévben legfeljebb 45 kreditpont szerezhető meg.

(8)	A képzés időtartama alatt készített doktori értekezés, legfeljebb 30
kreditpont értékben - a témavezetővel egyetértésben - a tudományos
kutatómunka javára elismertethető.

(9)	A levelező hallgató engedélyt kaphat kutatómunkájának munkahelyén
történő végzésére, oktatási kötelezettségét a BME-n (1-3 félévre
kumuláltan is), vagy más felsőoktatási intézményben (az oktatási
feladatnak a kar, illetve szak doktori tanácsa által előzetes kérelem
alapján történő akkreditálása után) kell teljesíteni, a
vizsgakötelezettségek a nappali tagozatéval azonosak, az előadások
látogatása nem kötelező.

6. §

A hallgató beiratkozása és bejelentési kötelezettsége

(1)	A beiratkozásra a KTVSZ 5. § (1) bekezdése vonatkozik.

(2)	A beiratkozás a következő félévre előre kidolgozott egyéni tématerv
alapján történik.

	a) a PhD képzésben résztvevő hallgató kutatási tervét minden félévben a
2. oktatási hét végéig benyújtja témavezetőjének.

	b) a témavezető által ellenjegyzett kutatási tervet a hallgató egyéb
tanulmányi kötelezettségeivel együtt (felvett tantárgyak, az általa
tartott előadás, gyakorlat) a témavezető aláírásával ellátott munkaterv
formájában az új félév harmadik hetének végéig leadja a dékáni
hivatalba, a kutatási tervet a doktori program vezetője, vagy alprogram
vezetője hagyja jóvá.

	c) ha a hallgató a tanrendjét a megjelölt időpontig nem adja le, úgy
azt - különeljárási díj befizetése mellett - a tárgyfélév ötödik hetének
végéig pótolhatja. Ez időpont után a hallgató féléve passzív félévvé
válik.

	d) ha az adott félévet a hallgató más intézményben tölti és
teljesítményét akkreditáltatni kívánja, akkor a KTVSZ részképzésre
vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. A tématervet
témavezetőjével ez esetben is egyeztetni kell.

(3)	A hallgató tanulmányait - bejelentési kötelezettség mellett -
maximum két alkalommal szakíthatja meg fél évre (két passzív félév),
ill. külön engedéllyel kétszer 1 évre.

7. §

Tájékoztatás a követelményekről

A KTVSZ 6. §-ában foglaltak érvényesek.

8. §

Képzési követelmények

(1)	A követelményeket kutatási terv esetében a témavezető, az oktatási
feladatra vonatkozóan - a témavezetővel egyetértésben - a doktori
programban meghatározott illetékes tanszék vezetője, a felveendő tárgyak
esetében pedig a tárgy előadója határozza meg.

(2)	A kutatási terv teljesítése esetén a hozzárendelt kreditpontot a
témavezető, oktatási feladathoz kapcsolt kreditpontot - a kar, illetve
az illetékes szak doktori tanácsa által meghatározott általános elvek
figyelembe vételével - az illetékes tanszékvezető, a tantárgyak esetében
a tárgy előadójának javaslata alapján a kari tárgyakkreditációs
bizottság határozza meg.

(3)	A félév lezárásakor a témavezető a munkatervben leírt kutatási
feladatot írásban értékeli és ennek alapján a kutatásra előzetesen
betervezett kreditpontszámot az elvégzett munka arányában csökkentheti,
ill. előre be nem tervezett, dokumentált eredmény esetén (pl. cikk
mejelenése, disszertáció elkészítése) javasolhatja a PhD tanulmányi
bizottság számára a kreditpontszám emelését a félévi legfeljebb 45
ponton belül.

9. §

Átvétel, témavezető-, kutatási téma változtatás

(1)	Más műszaki egyetemen, vagy egyéb természet-, illetve
társadalomtudományi egyetemen szervezett PhD képzésben résztvevő
hallgató átvételét kérheti a BME-re, ha az általa végzendő kutató
tevékenység feltételei biztosítottak.

 (2)	Ha a hallgató és a témavezető között nem megfelelő a kapcsolat,
vagy a témavezető önhibáján kívül feladatát ellátni nem tudja, valamint
más okból, a hallgató téma-, illetve témavezető-változtatást
kezdeményezhet az illetékes doktori tanácsnál. A doktori tanács a döntés
előtt kikéri a témavezető munkahelyi előljárójának véleményét.

(3)	A kar, illetve szak doktori tanácsa a témavezető, illetve téma
megváltoztatását a képzés ideje alatt indokolt esetben engedélyezheti.

10. §

Párhuzamos képzés

(1)	A hallgató - témavezetői engedéllyel - párhuzamos képzésben vehet
részt. A párhuzamos képzésben való részvételt a tanszékvezetőnek be kell
jelenteni.

(2)	A párhuzamos képzésben hallgatott tárgyak, illetve kutatási
tevékenység elismeréséről a témavezető javaslatára a tárgyakkreditációs
bizottság dönt.

11. §

Tárgyakkreditáció

(1)	A PhD képzésben résztvevő hallgató kérheti a más karon vagy
intézményben felvett, vagy korábban hallgatott tárgy akkreditálását,
amelyről a témavezető javaslatára a tárgyakkreditációs bizottság dönt.

(2)	Valamely tárgy abban az esetben akkreditálható, ha a tematikája
legalább 75 %-ban eltér a korábban teljesített összes többi tárgy
tematikáinak összességétől.

12. §

Vizsgaidőszak

(1)	A vizsgaidőszak megegyezik a nappali graduális képzésben részt vevő
hallgatók vizsgaidőszakával.

13. §

Ismeretek ellenőrzése

(1)	A hallgató által felvett, teljesített minden feladat félévvégi
osztályzattal, tantárgy vizsgajeggyel (v), kutatómunka és oktatási
tevékenység félévközi jeggyel (f) zárul.

(2)	A félévvégi osztályzatot kutatási terv esetében a témavezető,
tantárgy esetében az előadó, oktatási tevékenység esetében (a
témavezető, illetve az oktatást közvetlenül irányító vezető oktató
véleményét figyelembe véve) a tanszékvezető határozza meg, és látja el a
leckekönyvben aláírásával.

(3)	A nyelvi képzésben való részvétel feltételeire a KTVSZ
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)	Az ismeretek ellenőrzésének további részeire a KTVSZ 14-18. §-ai
érvényesek.

14. §

A képzés lezárása

(1)	A képzés lezárásának (az abszolutórium megszerzésének) feltétele a
180 kreditpont teljesítése és a 3,0 feletti súlyozott átlag. A hallgató
a képzés befejezését, a 180 kreditpont megszerzését igazoló, a dékán és
az egyetemi doktori tanács elnöke által aláírt végbizonyítványt kap.

Zárórendelkezések

A kreditrendszerű TVSZ módosítása 1998. szeptember 1-jén lép hatályba.

Budapest, 1998. június 22.

						(Dr. Detrekői Ákos)

						     rektor

Melléklet

A PhD KTVSZ-tal kapcsolatos hallgatói juttatások (későbbiekben a
hallgatói támogatások szabályzatában szabályozandó):

1.	Az aktív félévekben a hallgató ösztöndíja nem függ az előző aktív
félévbeli teljesítéstől.

2.	A 6 hónapnál hosszabb idejű részképzésben résztvevő hallgató számára
az egyetem a részképzés ideje alatt ösztöndíjat nem biztosít. 

3.	A levelező hallgató a 25/1989.(VIII. 24)MM-HM-KeM-KÖHÉM együttes
rendelet korlátozásait figyelembe véve diákigazolványra jogosult.

4.	A hallgató - rektorhelyettesi utasításban rögzített feltételekkel - a
dékán döntése alapján kollégiumi férőhelyre jogosult.

 -

 -

Selényi Endre


_______________________________________________________________________________
Sele'nyi, Endre					 
Technical University of Budapest		http://www.mmt.bme.hu/~selenyi
Dept. of Measurement and Information Systems
H-1111 Budapest, Muegyetem rkp. 9.


> --------------------------------------------------------------
LeHai Vu
Technical Univ. of Budapest
Dep. of Telecommunications

H-1111 Budapest         E- mail: 
Sztoczek u. 2. 308 Room     Phone : 36 (1) 463-2093
Hungary             Fax  : 36 (1) 463-3266
> --------------------------------------------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS