Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 174
Copyright (C) HIX
1994-06-29
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 uj konyvek 94. majus III. (utolso) resz (mind)  838 sor     (cikkei)

+ - uj konyvek 94. majus III. (utolso) resz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UJ KO:NYVEK 1994. ma'jus
 
 A Ko:nyvvila'g c. havonta megjeleno" lap 1994 ma'jusi sza'ma
 alapja'n ko:zze'teszi e's jo' olvasa'st kiva'n
 
                     Zima'nyi Magda
 
 A lista't nagy terjedelme miatt 3 re'szben ku:ldo:m el.
 
 Disclaimer: az adatok jo'sa'ga'e'rt nem tudunk felelo"sse'get
 va'llalni.
 
 --- Ko:nyvvila'g c.lap 1994 ma'jusi sza'm Uj Ko:nyvek rovat ---
 
 Rovatunkban - a Ko:nyvta'rella'to' Va'llalat adatba'zisa
 alapja'n - az 1994. ma'rcius 1 -31-ig megjelent (illetve
 regisztra'lt) mu"vek szerepelnek.
 
------------------ III. (utolso) resz ------------------------
 
 Ko:zgazdasa'g
 =============
 
 Balla Katalin :
 A ku:lkereskedelmi u:gyinte'zo"k-lebonyolito'k ke'ziko:nyve
 Unio'.
 434 oldal, fu"zve 2200 Ft
 
 Barakonyi Ka'roly - Lorange, Peter:
 Strate'giai management
 Ko:zgazdasa'gi e's Jogi.
 3. kiada's.
 336 oldal,fu"zve 896 Ft
 A szerzo"k reme'lik, hogy a ko:nyv hozza'ja'rul az u'j felfoga'soknak a
 meggyo:kereztete'se'hez a va'llalatvezete'si e's -gazda'lkoda'si gya-
 korlatban.
 
 Barko'czy Tama's:
 Gazdasa'gi Teve'kenyse'gek Egyse'ges A'gazati Oszta'lyoza'si
 Rendszere 1994
 Unio'.
 175 oldal,fu"zve 1600 Ft
 
 Barko'czy Tama's:
 Mezo"gazdasa'gi e's Erde'szeti Terme'kek Jegyze'ke 1994
 Unio'.
 152 oldal, fu"zve 1600 Ft
 
 Harangozo'ne' To'th Judit-Biro' Tibor:
 Hogyan a'llitsuk o:ssze az e'ves besza'molo' kiege'szito" melle'klete't e's
 az u:zleti jelente'st ?
 Unio'.
 124 oldal,fu"zve 1650 Ft
 A szakko:nyv a va'llalkozo'knak kiva'n segitse'get adni az e'ves be-
 sza'molo't kiege'szito" melle'klet e's az u:zleti jelente's o:sszea'llita'sa'
-
 hoz.
 
 Heidl Lajosne' - Nagy Endre:
 Dijak, hozza'ja'rula'sok, jutale'kok, a'rszaba'lyoza's 1994
 Unio'.
 366 oldal,fu"zve 1900 Ft
 
 Idegenforgalmi almanach 1994
 Compalmanach.
 504 oldal. fu"zve 500 Ft
 Magyarorsza'g idegenforgalmi kina'latainak katalo'gusa.
 
 Juha'sz Miklo'sne':
 Pe'nzta'rszaba'lyzat 1994
 Unio'.
 185 oldal, fu"zve I500 Ft
 
 Kiu't a va'lsa'gbo'l
 II. Falukonferencia
 Szerkesztette: Kova'cs Tere'z.
 MTA Regiona'lis Kutata'sok Ko:zpontja, Pe'cs.
 366 oldal, fu"zve 280 Ft
 A ma'sodik falukonferencia'n elhangzott elo"ada'sokat adja ko:zre.
 
 Ko:vetele'sek behajta'sa 1994
 Unio'.
 301 oldal. fu"zve 1900 Ft
 A legfontosabb jogszaba'lyok a
 hitelezo" e'rdekeinek ve'delme
 szempontja'bo'l.
 
 Lizing
 Unio'.
 312 oldal.fu"zve 1760 Ft
 
 Major Erzse'bet:
 Kereskedelmi va'mtarifa 1994
 Unio'.
 343 oldal, fu"zve 2400 Ft
 
 Menedzsment mu"szakiaknak
 Szerkesztette: Kocsis Jo'zsef.
 2. kiada'.s.
 Mu"szaki.
 184 oldal. fu"zve 495 Ft
 Mu"szaki menedzsereknek ad segitse'get ahhoz, hogy elsaja'titsa'k
 a munka'jukhoz ne'lku:lo:zhetetlen alapokat.
 
 Pe'nzu:gyi gazdasa'gi iratmintata'r 1994
 6., a'tdolgozott kiada's.
 Unio'.
 748 oldal.fu"zve 2100 Ft
 963 8304 70 7
 
 Po:lo:skei Pa'lne' - Alfo:ldi Csaba:
 Ta'rsasa'gi ado'ro'l 1994
 Novorg.
 304 oldal. fu"zve 2530 Ft
 
 Radnay Jo'zsef:
 Ke'ziko:nyv menedzsereknek
 HVG-Orac.
 104 oldal,fu"zve 1078 Ft
 
 Rechnitzer Ja'nos:
 Sze'tszakada's vagy felza'rko'za's
 MTA Regiona'lis Kutato' Ko:zpontja, Gyo"r.
 208 oldal, fu"zve 590 Ft
 
 Re'gio'k e's va'rosok az olasz moderniza'cio'ban
 Szerkesztette: Horva'th Gyula.
 MTA Regiona'lis Kutato' Ko:zpontja. Pe'cs.
 Re'gio'k Euro'pa'ja l.
 384 oldal,fu"zve 1320 Ft
 Az olasz moderniza'cio' regiona'lis motivumait, az orsza'g regio-
 na'lis szerkezete'nek a'talakula'sa't e's az ezt befolya'solo' te'nyezo"ket
 vizsga'lja.
 
 A re'szve'nyta'rsosa'g
 Szerkesztette: Szegedine' Sebestye'n Katalin.
 Agrocent.
 Cent ko:nyvek.
 313 oldal,fu"zve 2500 Ft
 A re'szve'nyta'rsasa'g szaba'lyainak re'szletezo" ismertete'se.
 
 Salamonne' Solymosi Ibolya :
 A va'lto'
 Agrocent.
 Cent ko:nyvek.
 175 oldal,fu"zve 2500ft
 Re'szletesen dolgozza fel a va'lto'ra vonatkozo' jogi irodalmat.
 
 Simko' Ferenc:
 Ipari Terme'kek Jegyze'ke 1994
 Unio'.
 523 oldal, fu"zve 3000 Ft
 
 Tompa Miklo's :
 Ko:nyvvizsga'lat e's me'rlegelemze's a gyakorlatban
 Unio'.
 177 oldal, fu"zve 2200 Ft
 
 To:rzso:k E'va :
 Ku:lkereskedelmi ismeretek 1993
 Unio'.
 371 oldal,fu"zve 1590 F!
 A ku:lfo:ldiekkel megvalo'sulo' u:gyletko:te'snek sza'mos olyan ja'-
 te'kszaba'lya van, amelyeknek ismerete ne'lku:l eleve kudarcra
 ite'lt a va'llalkoza's.
 
 Az u:zemi tana'csok ke'ziko:nyve
 Szerkesztette: Pongra'cz Gyo:rgy.
 Unio'.
 432 oldal, fu"zve 2090 Ft
 Ko:zli azokat a mo'dszertani ismereteket a mu"ko:de'sto"l a konf-
 liktuskezele'sig, amelyek segitse'get adhatnak a gyakorlati mun-
 ka'ban.
 
 Vero" Iva'nne'
 A lelta'roza's, a lelta'r e'rte'kele'se, a selejteze's rendje
 Unio'.
 189 oldal,fu"zve 1650 Ft
 
 Vero" Iva'nne':
 Sza'mvitel ce'gvezeto"knek
 Unio'.
 320 oldal, fu"zve 2000 Ft
 
 Zelei Beatrix:
 Sza'mviteli szaba'lyok 1994
 Unio'.
 252 oldal, fu"zve 1800 Ft
 
 Zsiga La'szlo' :
 Munkau:gy a ko:zszolga'lati szervekne'l 1993
 Unio'.
 553 oldal, fu"zve 2200 Ft
 A ke'ziko:nyv ne'lku:lo:zhetetlen munkaeszko:z a munkau:gyi e's
 szeme'lyu:gyi teendo"k ella'ta'sa'hoz.
 
 Ko:rnyezetve'delem
 ==================
 
 Sura'nyi Dezso"
 E'den a Duna-Tisza ko:zi Pest megye'ben
 Cegle'd e's ko:rnye'ke'nek terme'szetve'delmi e'rte'kei
 TIT Pest Megyei Egyesu:lete.
 743 oldal. fu"zve 399 Ft
 
 Mezo"gazdasa'g
 ==============
 
 Boross La'szlo'-Sajgo' Miha'ly:
 A bioke'mia alapjai
 Mezo"gazdasa'g.
 512 oldal, ko:tve 2230 Ft
 
 Evans, Mark :
 A nyu'l
 Minerva.
 Hogyan gondozzuk kedvenceinket ?
 45 oldal, ko:tve 397 Ft
 A nyu'ltarta's ke'pes u'tmutato'ja.
 
 Folk Gyo"zo"-Glits Ma'rton:
 Kerte'szeti no:ve'nyko'rtan
 Mezo"gazda.
 559 oldal, ko:tve 2200 Ft
 
 Gasztonyi Ka'lma'n-La'sztity Radomir:
 E'lelmiszer-ke'mia 2. ko:tet
 Mezo"gazda.
 543 oldal, ko:tve 2750 Ft
 
 Gyo:ke'rzo:ldse'gek
 Szerkesztette: Ma'rtonffy Be'la.
 Olitor.
 74 oldal, fu"zve 200 Ft
 Minden no:ve'nnyel kapcsolatban ta'rgyalja az aktua'lis piaci hely-
 zetet, a fajtake'rde'seket e's a va'llalkoza'si ismereteket.
 
 Kapp Pa'l:
 A'llatorvosi ko'rbonctani elektronmikroszko'pos atlasz
 Mezo"gazda.
 291 oldal, ko:tve 3000 Ft
 
 Sa'rko:zy Pe'ter - Entz Bala'zs- Hoffer Ilona :
 E'rte'kelemze's agra'rszemmel
 Mezo"gazda.
 88 oldal, fu"zve 350 Ft
 Agra'rgazdasa'gunk bonyolult viszonyaiban to:rte'no" eligazoda's-
 hoz nyu'jt szakszeru" segitse'get az e'rte'kelemze's.
 
 Sipos Be'la Zolta'n:
 Gyu:mo:lcso:sgazda'k ko:nyve
 Mezo"gazda.
 Gazdako:nyvta'r.
 216 oldal.fu"zve 750 Ft
 Re'szletesen ta'rgyalja azokat a legu'jabb ismereteket, amelyek
 ne'lku:l jo:vedelmezo"en gazda'lkodni a jo:vo"ben ma'r nem lehet.
 
 To'th Jo'zsef:
 A'llatorvosi anaesthesiologia
 Mezo"gazda.
 A gyakorlo' a'llatorvos ko:nyvta'ra.
 426 oldal, ko:tve 2400 Ft
 
 Tra'gya'za'si kutata'sok
 Szerkesztette: Debreczeni Be'la, Debreczeni Be'la'ne'.
 Akade'miai.
 410 oldal, ko:tve 660 Ft
 A bemutatott 25-30 e'v kise'rleti adatai a szakembereknek segite-
 nek eligazodni a technolo'gia'k fejleszte'se'ben.
 
 A zoonosisok ja'rva'nytana
 Szerkesztette: Varga Ja'nos.
 Mezo"gazda.
 A gyakorlo' a'llatorvos ko:nyvta'ra.
 420 oldal. ko:tve 2400 Ft
 Megismertet azokkal az a'llatokban elo"fordulo' virusokkal, bak-
 te'riumokkal, gomba'kkal e's parazita'kkal, amelyek okozta ferto"zo"
 betegse'gek az emberre is a'tterjedhetnek.
 
 Terme'szet
 ==========
 
 Black, David:
 A'llatcsoda'k
 2. kiada's.
 Helikon.
 205 oldal, ko:tve 1600 Ft
 Sze'les ko:ru" ke'pet ad az a'llatok sokfe'lese'ge'ro"l.
 
 Carter, David:
 A vila'g lepke'i
 Panem.
 Hata'rozo' ke'ziko:nyvek.
 304 oldal, ko:tve 990 Ft
 To:bb mint 500 lepkefajt mutat be szines foto'kon, to:mo:r ta'je'-
 koztato' szo:veg kise'rete'ben.
 
 Mallwitz, Joachim :
 A sarkvide'kek
 Tessloff e's Babilon.
 Mi micsoda.
 48 oldal. ko:tve 380 Ft
 A fagy birodalma'ban is nyu:zso:g az e'let: a para'nyi tengeri alga'k-
 to'l kezdve a fe'lelmetes jeges medve'n a't a hatalmas ke'kba'lna'ig.
 
 Tro'pusi eso"erdo"k a Fo:ldo"n
 Hollo' e's Ta'rsa.
 190 oldal, ko:tve 2680 Ft
 
 Vad vide'kek
 Hegyvide'kek, o"serdo"k, sivatagok.
 Holnap.
 95 oldal. ko:tve 439 Ft
 A hegyek, o"serdo"k e's sivatagok e'rdekes vila'ga't e's a ta'jakat a'llat-
 e's no:ve'nyvila'gukkal, valamint a vide'ken e'lo" emberek e'lete'vel
 egyu:tt mutatja be.
 
 Sport
 =====
 
 Nagy Sa'ndor:
 Uj bicajosko:nyv
 Frigoria.
 159 oldal,fu"zve 450 Ft
 Mind megtala'lhatjuk benne, amit a biciklize'sro"l tudni kell.
 
 Sze'kely Istva'n :
 Penny lovasiskola
 Europress.
 Penny kisko:nyvta'r.
 95 oldal, fu"zve 260 Ft
 Gyermekeknek iro'dott, de szakmai ige'nyesse'ge folyta'n aja'nlha-
 to' kezdo" e's halado' felno"tt lovasoknak is.
 
  Ha'zunk ta'ja
  =============
 
 Fogyo'ku'ra ? Igen !
 Dr. Hay vila'ghiru" mo'dszere alapja'n Ursula Summ 133 receptje'vel
 Fabula.
 96 oldal, fu"zve 360 Ft
 
 Monspart E'va - Salamon Magda :
 Fo"zzu:nk ma'ske'pp is
 Plane'ta's.
 Repeta.
 169 oldal, ko:tve 448 Ft
 Aki a ko:nyvet olvassa, kedvet kap a fo"ze'shez, e's ra'jo:n, hogy a
 receptekne'l sokkal fontosabb a saja't ke'pzelete.
 
 Dr. Oetker. Pika'ns falatok
 Grafo.
 127 oldal, ko:tve 420 Ft
 
 Ru:diger Margit:
 A to:ke'letes smink
 Hajja e's Fiai, Debrecen.
 127 oldal, ko:tve 1260 Ft
 Alaptanfolyam a sminkele's technika'ja'nak elsaja'tita'sa'hoz.
 
 Szirtess Katalin :
 Magyar vegeta'ria'nus szaka'csko"nyv
 2. javitott kiada's.
 Medicina.
 94 oldal, fu"zve 320 Ft
 Minden hiresztele's ellene're Magyarorsza'gon is lehet vegeta'ria'-
 nus konyha't vezetni, hu'smentes e'teleket ke'sziteni.
 
 Vada'sz Katalin :
 Varra's
 Mu'zsa'k.
 Kapta'r.
 123 oldal,fu"zve 660 Ft
 A szaba's-varra'shoz szu:kse'ges elo"ke'pzettse'ggel nem rendelkezo"
 olvaso' sza'ma'ra ad re'szletes u'tmutata'st.
 
  Hobbi
  =====
 
 Beck, Peter:
 Akva'riuma'be'ce'
 Plane'ta's.
 71 oldal, fu"zve 249 Ft
 
 Blackmore, Joan :
 A rottweiler
 Pesti Szalon.
 Kutyatulajdonosok ke'ziko:nyve.
 117 oldal, ko:tve 550 Ft
 
  Hadtudoma'ny
  ============
 
 Gunston, Bill:
 Modern le'gi ero"do"k
 Hajja e's Fiai, Debrecen.
 Harci fegyverek.
 77 oldal, ko:tve 628 Ft
 A vila'g legjobb csatarepu:lo"ge'peinek re'szletes leira'sa.
 
 Myatt, Frederick
 Revolverek e's pisztolyok
 Kossuth.
 Arzena'l Ko:nyvek.
 159 oldal, ko:tve 640 Ft
 A revolvereket e's az o:nto:lto" pisztolyokat ke't csoportba oszt-
 va e's megko:zelito"leg ido"rendi sorrendben irja le.
 
  Te'rke'p
  ========
 
 Firtinger Ka'roly:
 A Magyar A'llam Nyomda'szat-to:rte'nelmi Te'rke'pe
 Reprint kiada's.
 Hata'gu' Sip Alapitva'ny.
 Antikva'r-ta'r.
 28 oldal, fu"zve 280 Ft
 
 Szerveze's
 ==========
 
 Seiwert, Lothar J. :
 Az ido"gazda'lkoda's abc-je
 3. kiada's.
 Ko:zgazdasa'gi e's Jogi.
 71 oldal. fu"zve 250 Ft
 Szemle'letes e's o:szto:nzo" mo'don u'gy mutatja be a munkamo'd-
 szertan alapproble'ma'ja't, az ido"gazda'lkoda'st, hogy legfontosabb
 elemeit azonnal kipro'ba'lhassuk.
 
 Statisztika
 ===========
 
 Ko:ze'p-Euro'pa Atlasz
 Szerkesztette: Ro'nai Andra's.
 Fakszimile kiada's.
 Szent Istva'n Ta'rsulat. - Pu:ski.
 411 oldal, ko:tve 6000 Ft
 Az 1930-1940 ko:zo:tti a'llapotokat tu:kro:zi az egyes orsza'gok hi-
 vatalos statisztikai kiadva'nyai alapja'n.
 
  Sza'mita'stechnika
  ==================
 
 Bodna'r Ibolya :
 Word for Windows 2.0
 PC-START Stu'dio'.
 277 oldal. fu"zve 750 Ft
 
 Gero" Judit :
 Mikrosoft EXCEL for
 Windows 4.0
 Computer Books.
 139 oldal.fu"zve 447 Ft
 
 Mersich Iva'nne':
 Alkalmazott sza'mita'stechnika
 2. kiada's.
 Mu"szaki.
 Auto'elektronika.
 244 oldal, fu"zve 722 Ft
 
 Ipar
 ====
 
 Az asztalos 1. ko:tet
 Szerkesztette: Putanko' Anna.
 B + V. - Mu"szaki.
 292 oldal.fu"zve 1870 Ft
 A szakmai ismeretek a'tfogo' ta'rha'za, aja'nlhato' tana'rnak e's di-
 a'knak egyara'nt.
 
 Csomagola's az e'lelmiszer-ipari kisu:zemben
 Szerkesztette: Szenes Endre'ne'.
 Integra-Projekt.
 Termelo"k kisko:nyvta'ra 5.
 181 oldal, fu"zve 770 Ft
 Kezdo" va'llalkozo'k e's ma'r mu"ko:do" kisu:zemek ta'je'koztata'sa'ra
 szolga'lo' kiadva'ny.
 
 Ha'z '94
 Alster Me'dia.
 199 oldal, fu"zve 850 Ft
 Az e'vko:nyv egyara'nt ko:zo:l szakmai ira'st, rekla'moldalakat e's to:-
 mo:r informa'cio'kat.
 
  Technika
  ========
 
 Hevesi Gyo:rgy:
 Villamossa'gtan
 2. kiada's.
 Mu"szaki.
 Auto'elektronika.
 118 oldal, fu"zve 384 Ft
 
 Hevesi Gyo:rgy - Hodvogner La'szlo' :
 Auto'villamossa'g
 Mu"szaki.
 Auto'elektronika.
 288 oldal,fu"zve 876 Ft
 
 Ke'ziko:nyv repu:lo"knek
 O:sszea'llitotta : Taka'ts La'szlo'.
 Sky Home Service.
 318 oldal, fu"zve 1500 Ft
 A tanko:nyvben a repu:le's tudoma'nya'nak mechanikai, techni-
 kai, aerodinamikai e's naviga'cio's ismeretei mellett ku:lo:n fejezet
 foglalkozik a repu:le's jelenkori szaba'lyaival is.
 
 Major La'szlo' :
 Me're'stechnika
 2., javitott kiada's.
 Mu"szaki.
 Auto'elektronika.
 253 oldal, fu"zve 726 Ft
 A metrolo'gia'ra, azaz a me're'sekre vonatkozo' ismeretek o:sszesse'-
 ge'vel szolga'l; a me're'stechnika, mu"szertechnika e's me're'su:gy fe-
 jezetekre tagolo'dik.
 
 Mayer Tibor:
 Mu"szaki fizika
 2. kiada's.
 Mu"szaki.
 Auto'elektronika.
 150 oldal fu"zve 480 Ft
 
 To'th Lajos:
 Auto'elektronikai anyag e's gya'rta'sismeret
 2. kiada's.
 Mu"szaki.
 Auto'elektronika.
 74 oldal,fu"zve 395 Ft
 
 Zalotay Pe'ter :
 Elektronika
 2. kiada's.
 Mu"szaki.
 Auto'elektronika.
 263 oldal, fu"zve 771 Ft
 
 Orvostudoma'ny, ege'szse'gu:gy
 ==============================
 
 Alternativ gyo'gya'szat. iskolakutata's 1994
 Szerkeszterte : Farkas Endre.
 Inter-Es.
 94 oldal, fu"zve 245 Ft
 Alternativ almanach, azaz a hagyoma'nyosto'l elte'ro" teve'kenyse'-
 gekro"l, mo'dokro'l ad informa'cio't.
 
 Altmann. Horst:
 Me'rgezo" no:ve'nyek, me'rgezo" a'llatok
 Licium-Art.
 Licium ko:nyvek.
 116 oldal, ko:tve 899 Ft
 Nemcsak az elso"sege'lyt ella'to'knak e's az orvosoknak nyu'jt se-
 gitse'get me'rgeze'sek esete'n, hanem hasznos tana'rok, szu:lo"k e's
 gyermekek sza'ma'ra is.
 
 Back Frigyes:
 Az eltu"nt gyo'gyviz nyoma'ban...
 Hygienia Alapitva'ny.
 78 oldal, ko:tve 385 Ft
 A Szent Imre Ko'rha'z ha'nyatott sorsa jellegzetes pe'lda'ja a lerom-
 lott magyar ege'szse'gu:gynek.
 
 Castleman. Michael:
 Gyo'gyno:ve'ny enciklope'dia
 Ese'ly.
 477 oldal, ko:tve 1480 Ft
 
 Diamond, Harvey & Marilvn:
 Testkontroll
 E'letero' e'letfogytig
 Agykontroll.
 217 oldal, fu"zve 249 Ft
 E'vsza'zados orvosi babona'kat do:nt halomra, egyszeru" e's ter-
 me'szetes e'tkeze'si mo'dra tanit meg, amely o:sszhangban a'll tes-
 tu:nk valo'di ige'nyeivel.
 
 Diamond, Harvey & Marilyn:
 Testkontroll 2. ko:tet
 Agykontroll.
 355 oldal, fu"zve 258 Ft
 O:sszefoglalja a kora'bbi sikerko:nyv, a Testkontroll le'nyege't,
 de anna'l sokkal to:bbet is nyu'jt.
 
 Ferencsik Istva'n:
 Betegse'g e's fa'jdalom ne'lku:li e'let
 Uta'nnyoma's.
 Texoft.
 Terme'szetes e'letmo'd.
 96 oldal, fu"zve 128 Ft
 
 Ferencsik Istva'n :
 Iriszdiagnosztika
 Texoft.
 Terme'szetes e'letmo'd.
 85 oldal, fu"zve 158 Ft
 
 Ferencsik Istva'n :
 A le'gze's gyo'gyito' hata'sa
 A helyes le'gze'stechnika
 Uta'nnyoma's.
 Texoft.
 Terme'szetes e'letmo'd.
 96 oldal. fu"zve 128 Ft
 
 Frydman, Rene'- Cohen-Solal, Julien :
 Kismama'k e's kisbaba'k ege'szse'gko:nyve
 Kossuth.
 527 oldal, ko:tve 1380 Ft
 A hazai kismama'knak is hasznos u'tmutato'ja lesz ez a rendkivu:l
 re'szletes, alapos e's ugyanakkor ko:nnyen kezelheto" ke'ziko:nyv.
 
 Ga'bor Zsuzsa :
 Konziliumi zsebko:nyv
 Golden Book.
 Ha'ziorvosi kisko:nyvta'r - nem csak ha'ziorvosoknak.
 77 oldal, fu"zve 390 Ft
 
 Kicsa'k Marian - Sa'gi Katalin:
 Mit egyen a cukorbeteg?
 Anonymus.
 175 oldal, fu"zve 275 Ft
 
 Magyari Beck Anna:
 A tu:relem gyo'gyito' mu"ve'szete
 Tu:relem Ha'za.
 126 oldal,fu"zve 350 Ft
 "Aja'nlom az Alexander-mo'dszert fo"leg azoknak, akiket sze-
 me'rmesse'gu:k visszatart a szo'beli kita'rulkoza'sokto'l, e's inka'bb a
 mozdulat o"si e's csendes u'tja'n kiva'nnak ja'rni."
 
 Nyerges Ga'bor - Szalka Andra's:
 lnfektolo'giai differencia'ldiagno'zis
 Golden Book.
 Ha'ziorvosi kisko:nyvta'r - nem csak ha'ziorvosoknak.
 148 oldal.fu"zve 580 Ft
 Elso"sorban az alapella'ta'sban dolgozo' ha'ziorvosoknak kiva'n
 segitse'get nyu'jtani az elku:lo:nito" diagnosztika'ban.
 
 Pa'los Istva'n :
 Kinai le'gze'stera'pia. Qi gong
 Magyar Akupunktu'ra e's Moxathera'pia's Egyesu:let.
 A hagyoma'nyos kinai gyo'gya'szat kisko:nyvta'ra.
 242 oldal, fu"zve 660 Ft
 Megismertet a gyo'gyito' ce'lu' le'gze'sgyakorlatok alapelveivel e's
 orvosi magyara'zata'val.
 
 
  Egye'b
  ======
 
 Ballaga'si emle'kko:nyv
 Kossuth.
 60 oldal. ko:tve 450 Ft
 
 1000 ke'rde's 1000 va'lasz
 Alexandra.
 191 oldal. ko:tve 750 Ft
 
 Forogjon az e'szkere'kl
 Szerkesztette: Ju:ling Andra's.
 J. A. Z. Z.
 129 oldal, fu"zve 348 Ft
 To:bb mint 1200 rejtve'ny a legku:lo:nbo:zo"bb te'mako:ro:kbo"l.
 
  Idegen nyelvu: ko:nyvek
  =======================
 
 Alfred, Cyril:
 Egyptian Art
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 252 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Alexandrian. Sarane:
 Surrealist Art
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 256 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Bazin, Germain :
 Baroque and Rococco
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 288 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Beckwith, John :
 Early Medieval Art
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 270 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Bindman. David:
 Hoganh
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 216 oldal. fu"zve 1100 Ft
 
 Boardman, John :
 Greek Art
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 252 oldal,fu"zve 1100 Ft
 
 Bowness, Alan:
 Modern European Art
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 224 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Development strategies in the Alpine-Adriatic Region
 Edited by Gyula Horva'th.
 MTA Regiona'lis Kutato' Ko:zpont, Pe'cs.
 350 oldal. fu"zve 1320 Ft
 963 8371 81 1
 
 Duncan, Alastair:
 Art Deco
 Thames and Hudson. London.
 World of art.
 216 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Fisher, Robert E. :
 Buddhist Art and Architecture
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 216 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Fuchs, R. H.:
 Dutch Painting
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 216 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Hungary: society, state, economy
 and regional structure in transition
 Edited by Zolta'n Hajdu'.
 MTA Regiona'lis Kutato' Ko:zpont, Pe'cs.
 293 oldal, fu"zve 1980 Ft
 
 Lucie-Smith, Edward:
 Sexuality in Western Art
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 288 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Martindale, Andrew:
 Gothic Art
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 287 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Miller, Mary, Ellen :
 The Art of Mesoamerica from Olmec to Aztec
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 240 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Murray, Linda :
 The High Renaissance and Mannerism
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 287 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Murray, Peter:
 The Architecture of the Italian Renaissance
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 252 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Murray, Peter and Linda:
 The Art of the Renaissance
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 286 oldal. fu"zve 1100 Ft
 
 Paradoxes of Transition
 Studies on European Transition
 Editor: Jody Jensen. Ferenc Miszlivetz.
 Savaria University Press, Szombathely.
 199 oldal, fu"zve 800 Ft
 
 Penrose, Roland:
 Miro'
 Thames and Hudson, London.
 World of Art.
 216 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Rice, David Talbot:
 Art of the Byzantine Era
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 286 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Stanley-Baker, Joan :
 Japanese Art
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 2l6 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 Szake'rto"i bira'lat (peer review) a tudoma'nyos kutata'sban
 Szerkesztette: Braun Tibor, Schubert Andra's.
 Az MTA ko:nyvta'ra'nak informatikai
 e's tudoma'nyelemze'si sorozata 7.
 198 oldal, fu"zve 990 Ft
 
 Vaughan, William :
 Romantic Art
 Thames and Hudson, London.
 World of art.
 288 oldal, fu"zve 1100 Ft
 
 
  A HO'NAP ZENEMU"VEI
  ===================
 
 UJDONSA'GOK
 
 A'DA'M J .: A dal mesterei VIII. ko:tet  493 Ft
 Fu'vo'strio'k kezdo"k sza'ma'ra (Horva'th),
  partitu'ra e's szo'lamok         535 Ft
 200 e'v klarine'tmuzsika'ja - Barokk e's
  klasszikus (Kocsis, Berkes)      466 Ft
 LISZT F : A'tiratok zongora'ra, II. soro-
  zat XII ko:tet (Mezo", Sulyok)      1834 Ft
 SZO"LLO"SY A.: Quartetto per archi,
 partitu'ra e's szo'lamok           166 Ft
 VAJDA J.: Ko:nnyu" szonatina zongora'ra   282 Ft
 UTA'NNYOMA'SOK
 DOBSZAY L.: A hangok vila'ga I., szolfe'zs 3l1 Ft
 VIVALDI A Le quattro stagioni"
 (Fodor) "EMB Study Scores"        210 ft
 
   --------- majusi ko~nyvjegyze'k ve'ge ----------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS