Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 124
Copyright (C) HIX
1994-03-09
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Uj konyvek 1993.dec.15--1994.jan.15. (II. resz es vege) (mind)  208 sor     (cikkei)

+ - Uj konyvek 1993.dec.15--1994.jan.15. (II. resz es vege) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

U'J KO~NYVEK 1994. februa'r II. (utolso') re'sz
 
 A Ko~nyvvila'g c. havonta megjeleno" lap 1994 februa'ri sza'ma
 alapja'n ko~zze'teszi
 
 Zima'nyi Magdolna
 
 
 A nagy terjedelem miatt a februa'ri ko~nyvjegyze'ket 2 re'szre
 bontottuk. A jegyze'k I. re'sze't a MOZAIK 123.
 sza'ma'ban ko~zo~ltu~k 1994. ma'rcius 2-a'n.
 
 Disclaimer: az esetleges hiba'ke'rt nem tudok felelo"sse'get
 va'llalni.
 
 ----- Ko~nyvvila'g 1994 febr. UJ KONYVEK rovat -----------
 
 Rovatunkban - a Ko~nyvta'rella'to' Va'llalat adatba'zisa
 alapja'n - az 1993.december 13-to'l 1994. janua'r
 15-ig megjelent, illetve regisztra'lt mu"vek szerepelnek.
 
 Irodalomtudoma'ny (folytata's)
 =================
 
Madara'sz Imre:
Az olasz irodalom to~rte'nete
Tanko~nyvkiado'.
462 oldal, fu"zve 715 Ft
A kezdetekto"l napjainkig tekinti a't a vila'girodalom meghata'rozo'
jelento"se'gu", egyik legnagyobb e's legfontosabb nemzeti irodalma'-
nak fejlo"de'se't.
963 18 52318
 
Nemesku~rty Istva'n :
Tu~zes jo'zansa'g
Szenci Molna'r Ta'rsasa'g.
j kincsesta'r 3.
104 oldal,fu"zve 290 Ft
Berzsenyit az irodalomtudo's ko~zve'leme'ny rendi-nemesi szem-
le'letbe begubo'zott, a korszellemto"l elmaradott ko~lto"nek tartja.
Nemesku~rty Istva'n u'j megvila'gita'sban mutatja be a ko~lto"t.
 
Ritoo'k Zsigmond:
Ponori Thewrewk Emil
Akade'miai.
A mu'lt magyar tudo'sai.
250 oldal, ko~tve 220 Ft
Ponori Thewrewk Emil a szo' modern e'rtelme'ben vett magyar
klasszika-filolo'gia megalapozo'ja volt. Szervezo"munka'ja'val megte-
remtette e tudoma'nyszak mu"ko~de'se'nek kereteit, e's jelento"s ta-
nitva'nyokat nevelt.
 
V. To'th La'szlo':
Dosztojevszkij-ho"stipusok
Nemzeti Tanko~nyvkiado'.
111 oldal, fu"zve 200 Ft
A ko~nyv a Karamazov testve'rek dialo'gusainak elemze'se uta'n a
Dosztojevszkij-nagyrege'nyek szereplo"i rendszere't vizsga'lja, e's ki-
tekint az orosz rege'nyho"so~k fejlo"de'sto~rte'nete're is.
 
Tanulma'nyok
===========
 
Balassa Pe'ter:
Hala'lnaplo'
Jelenkor.
E'lo" irodalom.
334 oldal, fu"zve 350 Ft
A szerzo" tanulma'nyait e's essze'it tartalmazza a ko~tet.
 
Hamvas Be'la Mu"vei, 5. ko~tet:
A babe'rligetko~nyv.
Hexaku~mion
Eletu~nk.
399 oldal, ko~tve 450 Ft
Az e'letmu"kiada's 5. ko~tete az 1932-1945 ko~zo~tt irt essze'ket tar-
talmazza.
 
Herceg Ja'nos:
Re'gi dolgainkro'l
Forum.
193 oldal, fu"zve 275 Ft
Az iro' legu'jabb essze'it gyu"jti egybe a ko~tet.
 
Konra'd Gyo~rgy:
91-93
Pesti Szalon.
493 oldal, fu"zve 598 Ft
A to~rte'ne't egyik sza'la a maga'ne'let fragmentumairo'l szo'l, naplo'
forma'ja'ban. Ebbe e'kelo"dnek azok az essze'k, tanulma'nyok,
besze'dek, amelyeket az iro' az elmu'lt ke't e'v sora'n irt e's elmondott.
 
A kultura'lis antropolo'gia eszme'i
Sza'zadve'g ko~nyvta'r.
Antropolo'gia.
249 oldal, fu"zve 420 Ft
Az antropolo'gia'ban haszna'latos elemze'si mo'dszerek legfonto-
sabbjait mutatja be; az oksa'g, a funkcio', a to~rte'nelem szemszo~-
ge'bo"l kiindulo' iskola'k e's szerzo"k fo"bb te'teleit, ezek fejlo"de'se't,
ellentmonda'sait ismerteti.
 
Lator La'szlo':
Szigettenger
Euro'pa.
35l oldal, ko~tve 300 Ft
Lator La'szlo' essze'i a 20. sza'zadi magyar ko~lte'szet to~rte'nete't raj-
zolja'k meg. Ko~lto" szo'l ko~lto"kro"l, lirikus a lira'ro'l.
 
Mu"ve'szetto~rte'net
================
 
Bohm, Monica - Cook, Duchen e's Janet:
Usborne
Kalauz a modern mu"ve'szethez
Holnap.
59 oldal, fu"zve 655 Ft
Az Usborne vila'gsikert aratott ko~tete egyszeru" e's ko~nnyen e'rt-
heto" mo'don ad ke'pet a ke'pzo"mu"ve'szetek minden a'ga'ro'l.
 
Kereszte'ny Mu'zeum, Esztergom
Corvina.
252 oldal, ko~tve 3000 Ft
Az esztergomi Kereszte'ny Mu'zeum nemcsak Magyarorsza'g, ha-
nem ege'sz Euro'pa egyik legnagyobb egyha'zi gyu"jteme'nye.
A ko~nyvben a mu'zeum ro~vid to~rte'nete't 150 mu"ta'rgy re'szletes
leira'sa ko~veti.
 
Ke'pzo"mu"ve'szet
=================
 
Gross Arnold
Dunako~nyv.
158 oldal, ko~tve 1900 Ft
Gross Arnold mu"ve'szete'nek legfo"bb ere'nye, hogy gyakran szo-
moru' vila'gunkbo'l a sze'pet e's jo't va'lasztja ki, s azt jeleniti meg
sza'munkra.
 
E'pite'szet
===========
Koma'rik De'nes :
Feszl Frigyes 1821-1884
Akade'miai.
159oldal,ko~tve     660Ft
A magyarorsza'gi romantika legjelento"sebb e'pite'sze'nek, Feszl
Frigyesnek szinte teljesen ismeretlen e'letu'tja't e's alig ismert
munka'ssa'ga't e ko~nyv ta'rja fo~l elo"szo~r monografikus ige'nnyel.
 
Re'ge'szet
==========
 
Cabello,Juan :
A tari Szent Miha'ly-templom e's udvarha'z
Akade'miai.
Mu"ve'szetto~rte'neti fu~zetek 22.
154oldal,fu"zve     363Ft
Egy kisme'retu" no'gra'di falusi templom e's a mellette fekvo" ud-
varha'z re'ge'szeti felta'ra'sa't mutatja be.
 
Szinha'z
========
 
Forga'ch Andra's:
Valami Figaro'-fe'le alak
Jelenkor.
261oldal,fu"zve     270Ft
A ko~nyv tizenhe't e'vnyi,fo"ke'nt szinha'zi munka'lkoda's nyoma'n
szu~letett szinikritika'kat tartalmaz.
 
Esze'ki Erzse'bet:
Ta'nc az e'let
Zrinyi.
154oldal,fu"zve     495Ft
Bepillanthatunk a szinha'zi kulissza'k mo~ge',a benso"se'ges be-
sze'lgete'sekbo"l kirajzolo'dik egy rendkivu~li ko~zo~sse'g,  valamint
ne'ha'ny e'rdekes emberi sors.
 
Ko's Lajos:
A Bo'bita
Baranya Megyei Ko~nyvta'r.
Panno'nia ko~nyvek.
202oldal,fu"zve     280Ft
Ko's Lajos 1961-ben alapitotta meg a Bo'bita egyu~ttest,amely-
nek ke't e'vtizeden a't vezeto"je, majd igazgato'ja volt.A ba'bos-
szakma ke'ziko~nyvke'nt  forgathatja ko~nyve't.
 
Foto'
====
 
Budapest
Foto'album.
Akade'mia.
96oldal,fu"zve     1485Ft
A va'ros ro~vid to~rte'nete't 24 fekete-fehe'r e's 64 szines foto'val
illusztra'lva mutatja be az album.
 
Zene
====
 
Lehotka Ga'bor:
Az e'n hangszerem: az orgona
Oltalom Alapitva'ny.
l59 oldal, ko~tve 540 Ft
Az Euro'pa-szerte ismert orgonamu"ve'sz a ke'tezer e'wel ezelo"tti
ido"kto"l indul el,hogy a viziorgona'to'l a korakereszte'ny le'gfu'jta-
to's orgona'n a't eljusson e hangszer fejlo"de'se'nek csu'csa'ig, a ba-
rokkig.
 
Fantasztikus ko~nyvek

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS