Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 173
Copyright (C) HIX
1994-06-28
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Uj konyvek 94 majus II.resz (folytatas) (mind)  905 sor     (cikkei)

+ - Uj konyvek 94 majus II.resz (folytatas) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UJ KO:NYVEK 1994. ma'jus II. re'sz
 
 A Ko:nyvvila'g c. havonta megjeleno" lap 1994 ma'jusi sza'ma
 alapja'n ko:zze'teszi e's jo' olvasa'st kiva'n
 
                     Zima'nyi Magda
 
 A lista't nagy terjedelme miatt 3 re'szben ku:ldo:m el.
 
 Disclaimer: az adatok jo'sa'ga'e'rt nem tudunk felelo"sse'get
 va'llalni.
 
 --- Ko:nyvvila'g c.lap 1994 ma'jusi sza'm Uj Ko:nyvek rovat ---
 
 Rovatunkban - a Ko:nyvta'rella'to' Va'llalat adatba'zisa
 alapja'n - az 1994. ma'rcius 1 -31-ig megjelent (illetve
 regisztra'lt) mu"vek szerepelnek.
 
--------------------- II. resz ------------------------------
 
 Valla's
 =======
 
 Jones, A. T :
 A polga'ri korma'nyzal e's a valla's
 Inter-Euro Publishing. - Biblia-iskola'k Ko:zo:ssse'ge.
 62 oldal, fu"zve 150 Ft
 Korunk eseme'nyeinek figyelembeve'tele'vel kutatja a valla'ssza-
 badsa'g gyo:kereit.
 
 Reisinger Ja'nos :
 A Biblia szelleme'ben
 Bibliaiskola'k Ko:zo:sse'ge.
 Oltalom-ko:nyvek.
 128 oldal,fu"zve 150 Ft
 A tanulma'nyok az uto'bbi fe'l e'vezrednek abbo'l a valla's- e' s
 mu"velo"de'sto:rte'neti folyama'bo'l
 emelnek ki mu"veket, melyek a Biblia lelki-szellemi ihlete't
 mutatja'k.
 
 White, E. G.:
 Pa'tria'rka'k e's pro'fe'ta'k
 Az O'szo:vetse'g to:rte'nelme
 Bibliaiskola'k Ko:zo:sse'ge.
 857 oldal, ko:tve 490 Ft
 Isten o'szo:vetse'gi va'lasztott ne'pe, Izra'el to:rte'nete't besze'li el.
 
 Le'lektan
 =========
 
 Aronson, EIliot:
 A ta'rsas le'ny
 5. kiada's.
 Ko:zgazdasa'gi e's Jogi.
 401 oldal. fu"zve 650 Ft
 Az amerikai szocia'lpszicholo'gia egyik legrangosabb mu"velo"je ad
 a'ttekinte'st tudoma'nya'ga'ro'l.
 
 Mu"velo"de'sto:rte'net
 =====================
 
 Fernandez, Dominique:
 Ganu:me'de'sz elrabla'sa
 Euro'pa.
 3 77 oldal, fu"zve 500 Ft
 A Goncourt-dijas iro' a'ttekinte'st ad a homoszexualita's kultu'rto:r-
 te'nete'ro"l.
 
 Mitoszok fo:ldje'n
 Magyar Ko:nyvklub.
 240 oldal, ko:tve 1200 Ft
 O:t vila'gre'sz mitoszait ide'zi fel, bemutatja a szent helyeket, ahol
 az ember kapcsolatba le'phetett a fo:ldo:ntu'li ero"kkel.
 
 Vajda Gyo:rgy Miha'ly:
 Keletre nyilik Be'cs kapuja
 Akade'miai.
 206 oldal, ko:tve 1210 Ft
 A to:bb sza'z e'ven a't birodalmi fo"va'ros Be'cs kezdeme'nyezo" e's
 ko:zvetito" szerepe't vizsga'lja a Habsburg-monarchia ne'peinek
 kultu'ra'ja'ban, elso"sorban irodalma'ban.
 
 Irodalomtudoma'ny
 =================
 
 Adamik Tama's:
 Ro'mai irodalom oz aranykorban
 Seneca Ko:nyvek.
 317 oldal, fu"zve 699 Ft
 A ro'mai irodalom to:rte'nete't ismerteti Cicero felle'pte'to"l, Kr. e.
 81-to"l Augustus csa'sza'r hala'la'ig, Kr. u. 14-ig.
 
 Bogoly, Jo'zsef A'goston:
 Ars Philologiae
 Baranya Megyei Ko:nyvta'r, Pe'cs.
 Panno'nia ko:nyvek.
 185 oldal, fu"zve 280 Ft
 A pozitivizmus to:rte'nete't e's egyik sza'zadeleji reprezenta'nsa'-
 nak, Tolnai Vilmosnak a pa'lya'ja't dolgozza fel.
 
 Bodna'r Gyo:rgy:
 Juha'sz Ferenc
 Balassi.
 Korta'rsaink.
 190 oldal,fu"zve 220 Ft
 "Fo" ce'lom az volt, hogy meg o"rizzem egy korta'rsi pa'lyake'piro'
 reflexio'it - bizva abban, hogy Juha'sz Ferenc e'letmu"ve't me'g
 ma'sok is feldolgozza'k monografikus ige'nnyel" - irja ko:nyve'ro"l
 a szerzo".
 
 Csipesszel a la'ngot
 Tanulma'nvok a legu'jabb magyar irodalomro'l
 Szerkesztette: Ka'rolyi Csaba.
 Nappali Ha'z.
 246 oldal, fu"zve 290 Ft
 Annak a ta'gan e'rtelmezett iro'i nemzede'knek a munka'iro'l szo'l-
 nak a ko:tet tarnulma'nyai, amelyet a legu'jabb magyar irodalom
 ke'pviselo"inek lehet nevezni.
 
 99 hires magyar vers e's e'rtelmeze'se
 Mo'ra.
 648 oldal, ko:tve 628 Ft
 Nemcsak a lirai darabokat vonultatja fel, hanem ko:zli a ko:l-
 to"k portre'ja't e's a versek e'rtelmeze'se't is.
 
 Kiss Ferenc:
 E's Szabadka. . .
 Csokonai, Debrecen.
 181 oldal.fu"zve 358 Ft
 Kosztola'nyi Dezso"ro"l irt tanulma'nyait adja ko:zre a szerzo".
 
 Kiss Ferenc:
 Ira'sok Nagy La'szlo'ro'l
 Pu:ski.
 144 oldal, fu"zve 176 Ft
 
 Varga Pa'l, S.:
 A gondvisele'shitto"l a vitalizmusig
 Csokonai, Debrecen.
 Csokonai Ko:nyvta'r.
 334 oldal,_fu"zve 280 Ft
 A ko:lto"i vila'gke'p fogalma'nak u'jszeru" e'rtelmeze'se'vel mutatja
 ki, hogy a korszak legjobb magyar ko:lto"i megsejtette'k : a ko:lte'-
 szet igazsa'ga't nem lehet a valo'tlansa'g birodalma'ba sza'mu"zni.
 
  Tanulma'nyok
  ============
 
 Mo'zes Huba :
 A fejedelemasszony portre'ja'hoz
 Balassi.
 158 oldal,fu"zve 250 Ft
 A szerzo"nek folyo'iratokban megjelent sze'ljegyzeteit e's tanul-
 ma'nyait tartalmazza a ko:tet.
 
 Ra'dics Ka'roly:
 A mu'lt e'vgyu"ru"i
 Pu:ski.
 207 oldal. fu"zve 265 Ft
 A szerzo" tanulma'nyait, essze'it, recenzio'it, interju'it tartalmazza
 a ko:tet.
 
 Wolfe, Tom :
 Kandirozott mandarinzsele'szinu" a'ramvonal
 Euro'pa Zsebko:nyvek.
 348 oldal, fu"zve 320 Ft
 A popmu"ve'szet e's a ke'prege'ny essze'vetu:lete.
 
 
  Mu"ve'szetto:rte'net
  ===================
 
  Re'gi e's/vagy u'j renesza'nsz
 Vaszary Ja'nos o:sszegyu"jto:tt ira'sai
 Koma'rom-Esztergom Megyei O:nkorma'nyzat Mu'zeumainak Igaz-
 gato'sa'ga.
 Tudoma'nyos fu:zetek 8.
 206 oldal, fu"zve 200 Ft
 A modern magyar feste'szet jelento"s mestere'nek o:sszegyu"jto:tt
 ira'sait tartalmazza.
 
 Iparmu"ve'szet
 ==============
 
 Ma'tray Ka'lma'n:
 100 to:rte'nelmi e'rte'kpapir
 Blanket Specimen
 222 oldal, fu"zve 980 Ft
 Euro'pa legszebb gyu"jteme'nyeibo"l kiva'lasztott e's tematikusan
 rendszerezett, sza'z to:rte'nelmi e'rte'kpapirt mutat be.
 
  Re'ge'szet
  ==========
 
 Gero" La'szlo' :
 Ma'tya's kira'ly budai palota'ja
 De Csejte, Kisko"ro:s.
 Ko:ze'pkori Magyarorsza'g.
 143 oldal, ko:tve 1330 Ft
 A magyar ko:ze'pkorkutata's lege'rdekesebb eredme'nyeit kiva'nja
 az olvaso' ele' ta'rni tudoma'nyos ige'nnyel, de mindenki sza'ma'ra
 ko:ze'rtheto"en.
 
  Film
  ====
 
 Zanussi, Krzysztof:
 Ve'do"szinek
 Euro'pa.
 427 oldal. fu"zve 398 Ft
 Ne'gy hires film irodalmi forgato'ko:nyve't e's ke't, egyelo"re meg-
 valo'sulatlan filmnovella't tartalmaz.
 
 Hegyi Be'la :
 Le'lek az optika'n
 Belva'rosi.
 77 oldal, fu"zve 148 Ft
 A foto's ke'pben pro'ba'lja kifejezni a teljesse'get, egyszerre a nyil-
 va'nvalo't e's a mo:go:ttest, neki nincs leheto"se'ge ko:vetkezme'-
 nyeket ro:gziteni, mint a filmeseknek.
 
 Frank Oszka'r:
 Bevezeto" Barto'k Mikrokozmosza'nak vila'ga'ba
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 205 oldal, fu"zve 476 Ft
 Barto'k zene'je't e's a'ltala'ban a modern zene't kedvelo"k sza'ma'ra
 hasznos e's e'lvezetes olvasma'ny.
 
 Szo'rakoztato' olvasma'ny
 =========================
 
 Borzalmak ko:nyve
 Intermix-Patent.
 Klasszikus kalandko:nyvek
 380 oldal, fu"zve 187 Ft
 A vila'girodalom legjobb horrorjait tartalmazza a ko:nyv.
 
 Brown, Dale:
 A parancs
 Victoria, Pe'cs
 302 oldal, fu"zve 350 Ft
 A szerzo" u'j rege'nye ugyanolyan izgalmas e's szo'rakoztato', mint a
 kora'bbiak. Kitu"no" pilo'ta'k, csoda'latos repu:lo"ge'pek e's izgalmas
 le'giharcok teszik e'rdekfeszito"ve' a ko:nyvet.
 
 Courts- Mahler, Hedwig:
 Szo'tlan szivek
 Bastei Budapest.
 147 oldal. fu"zve 246 Ft
 A hires-hirhedt ne'met iro'no" mu"vei to:retlen ne'pszeru"se'gnek o:r-
 vendenek napjainkban is.
 
 Cussler, Clive :
 Cyclops 1-2. ko:tet
 Lap-Ics.
 305, 315 oldal, fu"zve 796 Ft
 Hajo'to:re'se nyoma'n a tenger me'lye're keru:l a Cyclops fe'ltve o"r-
 zo:tt rakoma'nya. Sza'mos kincsvada'sz indul felkutata'sa'ra. . .
 
 Davis, Christopher:
 Philadelphia, az e'rinthetetlen
 Intercom.
 254 oldal. fu"zve 269 Ft
 A szta'ru:gyve'd meredeken ivelo" karrierje't gyo'gyithatatlan beteg-
 se'g to:ri dere'kba: a fiatalember AIDS-ben szenved.
 
 East, Peter:
 A hala'los kereszt
 K. u. K.
 215 oldal, fu"zve 285 Ft
 Ve'gig izgalmas bu"nu:gyi rege'ny.
 
 Fenton, Julia :
 Megjelene's este'lyiben
 Maecenas.
 Ve'nusz ko:nyvek.
 362 oldal,fu"zve 298 Ft
 Bepillanta'st enged az amerikai hiresse'gek, a gazdagok e's az an-
 gol kira'lyi csala'd e'lete'be.
 
 Follett, James:
 Lopakodo'k
 Hajja e's Fiai. Debrecen.
 219 oldal,fu"zve 298 Ft
 Az iro' a to"le megszokott rutinnal tartja izgalomban olvaso'it.
 
 Grandes, Almadena :
 Lulo' korszakai
 Maecenas.
 318 oldal, fu"zve 348 ft
 A mu" fo"szereplo"je a szexua'lis felfedeze'sek, kise'rletek e's a foly-
 tonos partnerkerese's sora'n ja'rja be az o:nmegismere's u'tja't.
 
 Johansen, Iris :
 Az arany barba'r
 Uj Ese'ly.
 333 oldal. ko:tve 445 Ft
 Szerelem e's kaland, aranyhegyek e's ha'boru'k kavarga'sa'ban
 hontakozik ki a fe'lelmet nem ismero" hercegno" e's a barba'r sejk
 lebilincselo" to:rte'nete.
 
 King, Stephen :
 Dolores
 Europa
 260 oldal, fu"zve 320 Ft
 A rege'ny mu"faja szerint krimi, iro'ja, a horror korona'zatlan ki-
 ra'lya itt sem tagadja meg o:nmaga't.
 
 King, Stephen :
 Tortu'ra
 Euro'pa.
 446 oldal, fu"zve 420 Ft
 Paul Sheldon sikeriro' befejezi legu'jabb rege'nye't, aminek o:ro:-
 me're jo'l benyakal s ka'ba'n auto'ba va'gja maga't. Egy vesze'lyes
 kanyarban utole'ri az e'szak-amerikai Szikla's-hegyse'gben nem
 ritka ho'vihar...
 
 O'Hart, Susan :
 Szenvede'lyes szivek
 Hajja e's Fiai, Debrecen.
 To:rte'nelmi romantika
 329 oldal. fu"zve 348 Ft
 Carolyne e's Robert egy forro' e'jszaka'n tala'lkoznak s leku:zdhe-
 tetlen vonzalom e'bred bennu:k.
 
 Steel, Danielle :
 A gyu"ru"
 Sierra.
 331 oldal,fu"zve 348 Ft
 Az iro'no" pro'za'ja u'gy ho:mpo:lyo:g, aka'r egy o'ria's folyo'.
 
 Szurdi Andra's:
 Kisva'ros
 Fabula.
 216 oldal.fu"zve 288 Ft
 A nagysikeru" te've'sorozatbo'l jo'l ismert hata'rsze'li kisva'ros e'lete
 egyik napro'l a ma'sikra felbolydul: egy akcio'sza'zad ifju' kato-
 na'i e'rkeznek oda e's nyomban iszonyu' felfordula'st rendeznek.
 
 Tailor, Gaby:
 Egyma'snak teremtve
 Lap-ics, Debrecen.
 274 oldal.fu"zve 269 Ft
 Aliena, az erdo" la'nya, szinte megbabona'zta Arthu'r herceget.
 Ekkor me'g egyiku:k sem sejthette, hogy titkos szerelmu:k legyo"zi
 a ko:zo:ttu:k tornyosulo' akada'lyokat.
 
 Weider, Ben - Hapgood. David:
 A Napo'leon-gyilkossa'g
 Weider Hungary.
 303 oldal,fu"zve 374 Ft
 Hata'rozott e's meggyo"zo" bizonyite'kot szolga'ltat arro'l, hogy Na-
 po'leont megme'rgezte'k.
 
 Szatira, humor
 ==============
 
 Durrell, Jacquie:
 A'llatok oz a'gyamban
 2. kiada's.
 Euro'pa.
 Vida'm ko:nyvek.
 243 oldal, fu"zve 280 Ft
 A szerzo" elso" felese'ge e'lvezetes, csevego" stilusban mese'li el
 megismerkede'su:k, viharos ha'zassa'guk, ko:zo:s a'llatgyu"jto" u'tjaik
 mulatsa'gos to:rte'nete't.
 
 Karinthy Frigyes:
 Az emberke trage'dia'ja
 Mada'ch Imrike uta'n Istenke'ro"l, A'da'mka'ro'l e's Luci Ferko'ro'l
 Ha'tte'r.
 42 oldal, ko:tve 210 Ft
 Karinthy a szatira gyilkos szu'ra'saival csak egy mu"nek nem akart
 a'rtani: maga'nak a mada'chi Trage'dia'nak!
 
 Mark Twain :
 Egy jenki Arthur kira'ly udvara'ban
 Holnap.
 327 oldal, fu"zve 386 Ft
 Az izgalmas e's mulatsa'gos to:rte'netben egy gyakorlatias jenki, a
 XIX. sza'zad ve'gi modern technika rajongo'ja Arthur kira'lynak e's
 a kerekasztal lovagjainak mitikus birodalma'ba veto"dik.
 
 Rejto" Jeno" :
 Egy bolond sza'z bajt csina'l
 Szukits, Szeged.
 Szo'rakoztato' rege'nyta'r 19.
 157 oldal. fu"zve 280 Ft
 A szoka'sos rejto"i humorral e's iro'nia'val megirt a rege'ny.
 
  Fantasztikus ko:nyvek
  =====================
 
 Anderson, Poul:
 Az atlantiszi ta'ncosno"
 Ce'drus.
 A sci-fi klasszikusai 5.
 187 oldal, fu"zve 395 Ft
 Uldin, a hun, Oleg, a ko:ze'pkori orosz, Duncan, a huszadik sza'-
 zadi amerikai e'pite'sz e's Erissza, a gyo:nyo:ru" ta'ncosno" egy jo:vo"-
 bo"l e'rkezo", ido"utazo' u"rhajo' balesete folyta'n The'zeusz udvara'ba
 jutnak...
 
 Ashton, Martin Clark:
 A hatalom kardja Excalibur
 Valhalla Pa'holy.
 Science fiction.
 299 oldal,fu"zve 279 Ft
 Ashton rege'nye a kelta mitosz modern feldolgoza'sa; szo'rakoz-
 tato' e's emle'kezetes olvasma'ny.
 
 Bischoff, David:
 A kira'lyno" neve'ben
 Valhalla Pa'holy.
 Science fiction.
 299 oldal, fu"zve 289 Ft
 Az idegenek bolygo'ja'ra e'rkezo" u'j expedicio't meglepete's va'rja:
 re'mek seregei o:ldo:klo" ha'boru't vivnak egyma'ssal.
 
 Caldwell, John :
 A Ka'osz elszabadul
 Cherubion, Debrecen.
 Osiris ko:nyvek l6.
 190 oldal. fu"zve 248 Ft
 Skandar Graun, a fe'lork harcospap e's ta'rsa, Ywerd visszate'rnek
 Yennon Szigete're, hogy a megszerzett Ka'osz Szive segitse'ge'vel
 kiszabaditsa'k a fiatal harcos apja't.
 
 Daley, Brian :
 A csillagrombolo'k
 Valhalla Pa'holy.
 Science fiction & fantasy.
 298 oldal. fu"zve 289 Ft
 A ke't kozmikus vaga'ny, Ho e's Alacrity u"rbeli kalandjai.
 
 Foster, Alan Dean:
 Utaza's a hala'l bolygo'ja'ra
 Fa'tum-Ars.
 286 oldal,fu"zve 279 Ft
 A hosszu' utaza's sora'n a kutato'knak nemcsak a saja't proble'ma'ik-
 kal, hanem a bolygo' lako'inak ku:lo:nc szoka'saival, ta'mada'sai-
 val, a'rula'sa'val is meg kell ku:zdeniu:k.
 
 Silverberg, Robert :
 Uj kolo'nia
 Hajja e's Fiai, Debrecen.
 Science fiction & fantasy.
 184 oldal, fu"zve 248 Ft
 Hat remekbe szabott to:rte'net a science fiction nagymestere'to"l.
 
 Ne'prajz
 ========
 
 Fu:zesi Zsuzsa :
 Mondo'ka'sko"nyv 2. ko:tet
 Dunakanyar 2000.
 100 oldal. ko:tve 580 Ft
 A ko:tet az olvaso'k a'ltal beku:ldo:tt u'j, me'g nem ismert mondo'-
 ka'kbo'l a'llt o:ssze.
 
 Tarisznya's Ma'rton :
 Gyergyo' to:rte'neti ne'prajza
 Akade'miai.
 284 oldal, ko:tve 566 Ft
 A Gyergyo'ro'l tervezett tetralo'gia torzo'ban maradt a szerzo"
 korai hala'la miatt. Az elke'szu:lt elso" ko:tet 10 tanulma'nyt
 tartalmaz.
 
 Ifjusa'gi irodalom
 ==================
 
 A'llatok akcio'ban
 2. kiada's.
 Mo'ra.
 Tudoma'nyta'r gyermekeknek.
 87 oldal, ko:tve 588 Ft
 
 Beaumont, E'milie-Pimont, Marie-Rene'e:
 Csillagok e's bolygo'k titkai
 Venezia.
 131 oldal, ko:tve 588 Ft
 A vila'gu"r titkait ta'rja fel a gyerekek elo"tt.
 
 Beaumont, E'mile- Pimont, Marie-Rene'e:
 Szu:nidei mulatsa'gok
 Venezia.
 132 oldal. ko:tve 588 Ft
 A szines ke'pekkel illusztra'lt ko:nyv sok-sok o:tletet ad a sza-
 badido" hasznos elto:lte'se.
 
 Benedek Elek:
 Magyarok to:rte'nete
 To:rte'nelem gyermekeknek
 Alfo:ldi Nyomda, Debrecen.
 211 oldal. ko:tve 499 Ft
 A honfoglala's uta'ni e'vezred dicso"se'ges vagy tragikus eseme'-
 nyeit, legkiemelkedo"bb alakjait ismerhetju:k meg a "nagy sze'kely
 mesemondo'" elbesze'le'se'ben.
 
 Fekete lstva'n :
 Gyeplo" ne'lku:l
 Nesztor.
 286 oldal.fu"zve 298 Ft
 Az iro' ajkai e'lme'nyeit o:ro:kiti meg, ko:ztu:k kedvenc a'llatho"seit,
 Macko't, a hu"se'ges kutya't e's gonddal nevelt ko:lykeit.
 
 Kriston Andrea- Ruzsonyi Pe'ter-Wierdl Zsuzsa :
 Mozga'sos ja'te'kok ko:nyve
 Uj Ese'ly.
 712 oldal, ko:tve 580 Ft
 
 Lawhead, Stephen :
 Kacsa Karcsi kalandjai
 Cicero'.
 74 oldal. ko:tve 378 Ft
 A forro' nya'r Karcsit kalandokra hivja, melyek sora'n ho"sse' va'lik.
 
 May, Karl:
 O:rdo:gi gaztett
 Fa'tum-Ars.
 281 oldal, fu"zve 338 Ft
 Hogy a kiva'ndorlo'k megmeneku:lnek-e a csapda'to'l, e's Old
 Shatterhand e'lve megu'ssza-e a kalandot, atto'l fu:gg, hogy
 sikeru:l-e megtala'lni Winnetout...
 
 May, Karl:
 Winnetou 6. ko:tet
 Totem.
 343 oldal,fu"zve 298 Ft
 A sorozat utolso' ko:tete'ben Old Shatterhand vivja ve'gso" harca't
 az igazsa'ge'rt.
 
 Verne, Jules:
 Sa'ndor Ma'tya's
 FSP Litera'tor.
 462 oldal, fu"zve 448 Ft
 Kalandokban e's izgalmakban bo"velkedo" to:rte'net.
 
 Verne, Jules:
 Strogoff Miha'ly utaza'sa Moszkva'to'l Irkutskig
 Reprint kiada's.
 Fa'tum-Ars.
 Verne Gyula O:sszes munka'i.
 333 oldal. ko:tve 449 Ft
 
 Gyermekko:nyvek
 ===============
 
 Aladdin
 Totem.
 60 oldal, ko:tve 398 Ft
 Mese Aladdinro'l e's csodala'mpa'sa'ro'l.
 
 Csipkero'zsika
 Pesti Szalon mese'lo" fu:zetei 27.
 25 oldal, fu"zve 120 Ft
 A Csipkero'zsika mese'je't egy o"si legenda nyoma'n dolgozta fel
 Charles Perrault, a hires francia meseiro' I697-ben.
 
 Az e'gszinke'k nyulacska
 Hemma.
 700 oldal, kro:tve 550 Ft
 Ez a nyulacska e'gszinke'k bunda'val jo:tt a vila'gra. Az o" kaland-
 jait kise'rju:k ve'gig.
 
 Fecske Csaba:
 Tu:cso:kmese'k
 Bibor Kiado' -- Felso"magyarorsza'gi Kiado', Miskolc.
 46 oldal, fu"zve 198 Ft
 
 He't csillag
 Intermix, Ungva'r.
 3l0 oldal,fu"zve 198 Ft
 Minden napra egy mese o'voda'soknak e's kisiskola'soknak.
 
 Jo'zsef Attila :
 Altato'
 Program.
 8 oldal, ko:tve 187 Ft
 A ko:lto" altato'verse't a legkisebbeknek aja'nljuk.
 
 Jung, Christine:
 Mesevara'zs
 Unikornis
 187 oldal. ko:tve 650 Ft
 A vila'girodalom legismertebb mese'i szerepelnek a ko:nyvben.
 
 Langer, S. :
 Meseorsza'gban
 Hemma.
 160 oldal. ko:tve 550 Ft
 
 Maggi, Sabina :
 A ha'rom kismalac
 Lilliput.
 28 oldal, ko:tve 298 Ft
 A legkisebbeknek iro'dott to:rte'net.
 
 Maro'ti Lajos:
 Tu:cso:k To'ni
 Aldina.
 40 oldal, ko:tve 359 Ft
 Tu:cso:k To'ni hires muzsikus volt, hegedu"je ritka, kincset e'ro"
 jo'sza'g, melyen u'gy tudott ja'tszani, hogy me'g a fa'jo' sziv is meg-
 gyo'gyult a'ltala:
 
 Mo'ra Ferenc:
 Csilicsali Csalava'ri Csalave'r
 Szukits, Szeged.
 l23 oldal, ko:tve 390 Ft
 Egy ro'kacsala'd to:rte'nete'ro"l szo'l Mo'ra Ferenc mese'je.
 
 Re'pamese
 Program.
 6 oldal, ko:tve 178 Ft
 A nagyra no"tt re'pa'ro'l szo'l a mese, melyet egy ege'sz csala'd hu'-
 zott ki a fo:ldbo"l.
 
 Romha'nyi Jo'zsef:
 Szama'rfu:l
 2. kiada's.
 Gulliver.
 Szama'rfu:les ko:nyvek.
 116 oldal,fu"zve 120 Ft
 Rajzfilmek magyar szo:vege'nek tehetse'ges szerzo"je volt
 Romha'nyi Jo'zsef. Az o" a'llatverseit ko:zli a ko:tet.
 
 Stockheim, Katalin :
 Me'zes-du"lo" tizenketto"
 Lilliput.
 16 oldal, ko:tve 235 Ft
 A Brumi csala'd ha'ze'pite'se'ro"l szo'l a sze'p illusztra'cio'kkal kise'rt
 kedves mese.
 
 Utassy Jo'zsef:
 Szama'rcsillag
 Gyermekversek
 Csokonai, Debrecen.
 54 oldal.fu"zve 150 Ft
 
 Nevele's, oktata's
 ==================
 
 Bessenyei Antal:
 Praktikus a'bra'zola's az o'voda'ban
 5. kiada's.
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 99 oldal, fu"zve 312 Ft
 Elso"sorban o'vo'no"k re'sze're ke'szu:lt, de eredme'nyesen haszna'l-
 hatja'k tanito'k, napko:zi otthonos nevelo"k, valamint a szu:lo"k is.
 
 Egyu:ttnevele's - Specia'lis ige'nyu" tanulo'k az iskola'ban
 Az integra'lt fejleszte's leheto"se'gei
 Iskolafejleszte'si Alapitva'ny.
 Altern fu:zetek 5. Koncepcio'k.
 183 oldal. fu"zve 191 Ft
 A szemelve'nygyu"jteme'ny ko:zponti te'ma'ja az uto'bbi 15-20 e'v-
 ben ku:lfo:ldo:n mind jobban te'rt ho'dito' oktata'sszerveze'si leheto"-
 se'g: az integra'cio'.
 
 Hortoba'gyi Katalin :
 Erdei iskola
 "Ahol a fa'kto'l jobban la'tni az erdo"t "
 Iskolafejleszte'si Alapitva'nv.
 Alternfu:zetek 6. Mo'dszerek.
 129 oldal,fu"zve 191 Ft
 Az erdei iskola gyu"jto"fogalma mindazoknak az iskola'knak,
 amelyek mu"ko:de'su:k szerves re'szeke'nt terme'szeti ko:rnyezetben
 ve'gzik teve'kenyse'gu:ket.
 
 Ja'ki La'szlo':
 A magyar nevele'studoma'ny forra'sai
 OPKM.
 345 oldal, fu"zve 330 Ft
 
 Koze'ki Be'la :
 Nevelo"otthon - nevelo" otthon
 Ka'rolyi Istva'n Gyermekko:zpont,
 Fo't.
 179 oldal. fu"zve 500 Ft
 A nevelo"otthonban e'lo"k ko:ru:lme'nyeit hasonlitja o:ssze a csa-
 la'dban e'lo" gyermekek helyzete'vel.
 
 Tanko:nyv
 =========
 
 Cseresnye's Zolta'n-Benko" Zsigmond:
 Fizika
 Elo"ke'szito" feladatok az e'rettse'gihez e's az
 egyetemi fo"iskolai felve'telihez
 Javitott kiada's.
 Art-East, Nyiregyha'za.
 197 oldal. fu"zve 430 Ft
 
 Czegle'dy Istva'n - Ro'ka Sa'ndor- Rozgonyi Tibor:
 Matematika
 Elo"ke'szito" feladatok az e'rettse'gihez
 e's az egyetemi fo"iskolai felve'telihez
 Art-East, Nyiregyha'za.
 182 oldal, fu"zve 200 Ft
 
 E'rettse'gi fifika'k, pe'lda'k, szaba'lyok
 Szerkesztette: Juha'sz Agnes.
 Taninfo.
 Su'go' ko:nyvek.
 128 oldal,fu"zve 220 Ft
 Elso"sorban a ko:ze'piskola'k negyedik oszta'lya't ve'gzo" tanulo'k-
 nak szo'l, akik e'letu:k elso" komoly vizsga'ja'ra ke'szu:lnek.
 
 E'rettse'gi te'mako"ro"k, te'telek-
 Irodalom
 3. kiada's.
 Corvina.
 237 oldal, fu"zve 550 Ft
 
 E'rettse'gi te'mako"ro"k, te'telek-
 To:rte'nelem
 3. javitott kiada's.
 Corvina.
 258 oldal, fu"zve 550 Ft
 
 Gyenes Ga'bor:
 Szakko:ze'piskolai fizikae'rettse'gi feladatok, o:tletek, megolda'sok
 Taninfo.
 Su'go' ko:nyvek.
 225 oldal, fu"zve 290 Ft
 
 Kato' Istva'n - Teperics Ka'rnly:
 Fo:ldrajz
 Elo"ke'szito" feladatok az e'rettse'gihez
 e's az egyetemi-fo"iskolai felve'telihez
 Art-East, Nyiregyha'za.
 163 oldal, fu"zve 430 Ft
 
 Ko:ze'piskolai irodalmi lexikon
 Szerkesztette:
 Kelecse'nyi La'szlo' Zolta'n.
 Corvina.
 238 oldal, fu"zve 750 Ft
 
 Szabo' Tere'zia - Nyilas Ka'roly:
 Biolo'gia
 Elo"ke'szito" feladatok az e'rettse'gihez
 e's az egyetemi fo"iskolai felve'telihez
 Art-East, Nyiregyha'za.
 217 oldal, fu"zve 430 Ft
 
 Lexikon, enciklope'dia
 ======================
 
 Magyar Szinha'zmu"ve'szeti Lexikon
 Fo"szerkeszto": Sze'kely Gyo:rgy.
 Akade'miai.
 882 oldal, ko:tve 1750 Ft
 Hat e'vtized uta'n az elso", a'tfogo' ismereteket tartalmazo' magyar
 nyelvu" szinha'zi lexikon.
 
  Nyelvko:nyvek
  =============
 
 A'llitsa'tok meg a vila'got! Ki akarok sza'llni-
 Stop the World ! I Want To Get Off
 Fejszabadito' ide'zetek
 4. kiada's.
 Biogra'f.
 207 oldal,fu"zve 228 Ft
 Humoros ide'zetek angolul tanulo'knak.
 
 Antal Ma'ria - Dea'k Heidrun:
 Ne'met tanko:nyv
 4. ko:tet: Wo will das hinaus. . . ?
 Tanko:nyvkiado'.
 Tanuljunk nyelveket !
 277 oldal, fu"zve 690 Ft
 Azoknak a nyelvtanulo'knak ke'szu:lt, akik ma'r megfelelnek a ko:-
 ze'pfoku' nyelvvizsga kiva'nalmainak.
 
 Olyan kicsi krumplik vagyunk. . .
 - What small potatoes we all are
 Va'logatta: Salamon Ga'bor, Zalotay Melindu.
 4. kiada's.
 Biogra'f.
 182 oldal. fu"zve 208 Ft
 Az angolul tanulo'knak aja'nljuk.
 
 Szo'ta'rak
 ==========
 
 Papp Istva'n :
 Finn-magyar ke'ziszo'ta'r
 4. kiada's.
 Akade'miai.
 1119 oldal, ko:tve 903 Ft
 
 Jog
 ===
 
 Az ado'zo'k ke'rdezte'k - az u:gyfe'lszolga'lat va'laszol
 Szerkesztette: Zombory lstva'n.
 Unio'.
 187 oldal, fu"zve 1300 Ft
 
 Auer Katalin - Dobrocsi Ga'bor-Gubuznai Judit:
 A gazda'lkoda's szervezeti jogszaba'lyai 1993
 Unio'.
 229 oldal,fu"zve 1584 Ft
 
 Bu:nteto"to:rve'nyko"nyv, bu:nteto"elja'ra's
 Unio'.
 288 oldal,fu"zve 1650 Ft
 
 Ha'gelmayer Istva'nne' - Szegedine' Sebestye'n Katalin :
 A gazdasa'gi ta'rsasa'gok munkajogi ke'rde'sei 1994
 Agrocent.
 Cent ko:nyvek.
 249 oldal, fu"zve 2000 Ft
 
 Jogfilozo'fia
 Pu:ski.
 275 oldal,fu"zve 352 Ft
 A jegyzet az egyetemi elo"ada'sok jelente'kenyen kibo"vitett anyaga't
 tartalmazza.
 
 Juha'sz E'va:
 Nyugdij- e's ege'szse'gbiztosita'si szaba'lyok 1994
 Unio'.
 406 oldal,fu"zve 1900 Ft
 
 Juha'sz E'va:
 Polga'ri elvi hata'rozatok
 Unio'.
 636 oldal,fu"zve 2100 Ft
 
 Kozma Gyo:rgy - Petrik Ferenc:
 Ta'rsadalmi szervezetek, alapitva'nyok 1994
 Unio'.
 195 oldal, fu"zve 1900 Ft
 
 Major Erzse'bet :
 Va'm- e's devizajogszaba'lyok 1994
 Unio'.
 434 oldal, fu"zve 2400 Ft
 
 Matu'z Gyo:rgy:
 Az ingatlanjog gyakorlati ke'ziko:nyve
 6. ko:tet: Ku:lfo:ldiek az ingatlanforgalomban, magyarok ingatlan-
 u:gyletei ku:lfo:ldo:n 1993
 Novorg.
 244 oldal. fu"zve 770 Ft
 
 A munka to:rve'nyko:nyve e's ma's munkau:gyi szaba'lyok 1994
 Unio'.
 436 oldal. fu"zve 2200 Ft
 
 Munkau:gyi iratmintata'r e's pe'ldata'r
 Unio'.
 l69 oldal. fu"zve 2400 Ft
 
 Paulikovics Pe'ler:
 A gazda'lkoda'sra vonatkozo' legfontosabb jogszaba'lyok 1994
 Unio'.
 528 oldal. fu"zve 2000 Ft
 
 Paulikovics Pe'ler:
 A ko:ltse'gvete'si szervek gazda'lkoda'sa'nak szaba'lyai 1994
 Unio'.
 286 oldal,fu"zve l800 Ft
 963 8304 69 3
 
 A Polga'ri To:rve'nyko:nyv
 Ko:zgazdasa'gi e's Jogi.
 Kis jogszaba'lysorozat.
 458 oldal. ko:tve 640 Ft
 Polga'ri To:rve'nyko:nyv - Polga'ri Perrendtarta's
 - Csala'djogi To:rve'ny 1993
 Unio'.
 257 oldal.fu"zve 1320 Ft
 
 Revizorok ke'ziko:nyve 1993
 Unio'.
 192 oldal,fu"zve 825 Ft
 A'tfogo' ke'pet ad az ado'rendszer
 elveiro"l e's mo'dszereiro"l.
 
 Simko' Ferenc:
 Ado'jogszaba'lyok 1994
 2. mo'dositott kiada's.
 Unio'.
 289 oldal, fu"zve 1800 Ft
 
 A ta'rsasa'gi to:rve'ny e's a kapcsolo'do' legfontosobb jogszaba'lyok,
 do:ntve'nyek, nyomtatva'nyok
 Unio'.
 140 oldal.fu"zve 2300 Ft
 
 Utmutato' a ta'rsadalombiztosita'si kifizeto"hellyel nem rendelkezo"
 munka'ltato'knak 1994
 2. a'tdolgozott kiada's.
 Unio'.
 338 oldal, fu"zve 2500 Ft
 Azoknak a ta'rsas va'llalkoza'soknak e's egye'ni va'llalkozo'knak ki-
 va'n segiteni, amelyek alkalmaza'sa'ban 100 fo" alatt van a ta'rsada-
 lombiztosita'si ella'ta'sra jogosult szeme'lyek sza'ma.
 
-------- II. resz vege, folyt. egy kov. Mozaik szamban -------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS