Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX FORUM 903
Copyright (C) HIX
1993-04-14
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
		
Kedves Olvasok:

Az alabbi egy HIX-rol (is) szolo cikk masolata.
Az interju februar kozepe-vege fele keszult szamitogepes beszelgetes
(ytalk) formajaban, automatikus rogzitessel, eppenezert a szoveg
talan kicsit fesuletlen. Viszont legalabb nem lehet az ujsagirokat
hibaztatni... :-)

Jozsi /HIX/
--------------------- innen idezet ------------------------
OLVASD ES ADD TOVABB!!!

Kedves Mindenki,
Az itt kovetkezo cikk a Beszelo 1993. aprilis
8-an megjelent szamaban van.
Volt rola szo, hogy illusztraciok is lesznek
(ti. az e-mailes organumokbol vett cikkek,
hozzaszolasok, stb.), de se hely, se kello-
kepp rovid es izgalmas iras nem volt.
(Majd, maskor, talan.)
Minden kritika jogos - de azert ez is valami, nem?
                    KCGy


   Mindenki u1jsa1gi1ro1


   Ha van ke1t sza1mi1to1ge1p, azokat o2ssze is lehet
egyma1ssal kapcsolni, aka1r to2bb ezer kilome1ter
ta1volsa1gban is; e1s ha a ketto3 ko2zo2tt megoldhato1 az
informa1cio1csere, akkor a felhaszna1lo1k levelezhetnek is
egyma1ssal (ezt nevezik e-mail - elektronikus levelezo3 -
kapcsolatnak). E1s ugyanazt a levelet a kapcsolatrendszer
to2bbi re1sztvevo3je1hez is eljuttathatja1k - hi1reket
ko2zo2lhetnek, vita1zhatnak, hu2lye1skedhetnek. Ha az ember
ku2ld egy elektronikus levelet (amely to2bbnyire csak
egyetlen szo1nyi bele1pe1si nyilatkozatot tartalmazhat)
ahhoz, aki gyu3jti e1s sze1tosztja az informa1cio1t; ezzel
ra1keru2l az automatiza1lt lista1ra, e1s atto1l kezdve
rendszeresen e1rkeznek hozza1 a to2bbiek i1ra1sai. U2gyes
rendszerek esete1ben arra is van mo1d, hogy csak bizonyos
szerzo3k i1ra1sait vagy csak bizonyos te1ma1kkal foglalkozo1
leveleket kapjon (vagy e1ppen azokat ne kapja). Sza1mos
"lista" mu3ko2dik a vila1gban, fo3ke1nt szakmai
e1rdeklo3de1s szerint. Vannak asztrofizikus e1s statisztikus
"elektronikus u1jsa1gok", van ilyen fo1ruma a
pszicholo1gusoknak e1s a posztmodern irodalom kedvelo3inek.
   Egy Amerika1ban, Ohio1ban "graduate studentke1nt"
tanulo1 magyar, Weisz Iva1n, vila1gvevo3 ra1dio1ja1val
valahogy elcsi1pte a magyar hi1rada1sokat, elkezdte
bege1pelni ezeket a sza1mi1to1ge1pe1be, e1s bara1tainak az
e-mail kapcsolat segi1tse1ge1vel rendszeresen eljuttatta a
hi1reket. Ez volt a HI1REK. Ekkor ma1r mu3ko2do2tt a
ku2lfo2ldo2n tanulo1-dolgozo1 magyarok elektronikus
FALIU1JSA1Gja, amely ugyanerre az elvre e1pu2lt.
   A magyarul besze1lo3-i1ro1 sza1mi1to1ge1p-
felhaszna1lo1k, akik valahogyan hozza1fe1rnek az
elektronikus leveleze1s leheto3se1ge1hez, jelenleg to2bb
ilyen vita- e1s hi1rfo1rum olvaso1i e1s "u1jsa1gi1ro1i" is
lehetnek; a TIPP elso3sorban gyakorlati ke1rde1sekkel e1s
tana1csokkal foglalkozik, a SZALON, a FORUM e1s az AGORA
politikai e1s a1ltala1nos vita1knak, ve1leme1nyeknek,
megjegyze1seknek, ko2zleme1nyeknek adnak teret. Az uto1bbi
ketto3be ba1rki ba1rmit i1r, az "megjelenik" - a SZALON
viszont szerkesztett (modera1lt) orga1num.
   A SZALONban, A FORUMban e1s az AGORA1ban nagyritka1n
megjelennek viccek, maga1nu2zenetek, praktikus informa1-
cio1ke1re1sek e1s tana1csok, de nem ez a jellemzo3: a
re1sztvevo3k igen gyakran meru2lnek el a hazai politikai
e1let elemze1se1ben, va1laszta1si ese1lyeket latolgatnak,
ra1vetik magukat a friss hi1rekre, olykor ko2zreadja1k a
fontosabb politikai cikkeket is. Vannak elvontnak tetszo3,
de nagy ko2zo2nse1get megmozgato1 proble1ma1k, mint az
elo3rejelezheto3se1g ke1rde1se, a "meg" igeko2to3
haszna1lata vagy a terme1szettudoma1ny e1s hermeneutika
kapcsolata. Mivel egy-egy mondattal vagy ro2vid
ke1rde1sekkel is hozza1 lehet szo1lni, szemmel la1thato1lag
senki nem zavartatja maga1t amiatt, ha valamit nem ege1szen
e1rt, vagy ha nem bizonyul ele1gge1 szake1rto3nek.
   Az interju1t Ka1lma1n La1szlo1 (Amsterdam) ke1szi1tette
Hollo1si Jo1zseffel (aki a HIX - Hollo1si Information
Exchange, to2bb magyar elektronikus orga1numot koordina1lo1
ha1lo1zat - ira1nyi1to1ja New Yorkban) e1s Fekete Zolta1nnal
(AGORA, USA). (A szo2vegben megtartottuk az e-mailes
e1rzelemnyilva1ni1ta1s-jeleket; felolda1sukat ku2lo2n
ko2zo2lju2k.)            Kompju1terju1

KL Most ma1r majdnem mindent lehet sza1mi1to1ge1pen
   keresztu2l csina1lni (:-)), aka1r interju1t is.

HJ Aze1rt mindent nem, e1n me1g tudne1k egy-ke1t izgalmas
   dolgot ezen ki1vu2l... :-)

KL Aze1rt i1rtam a smiley-t, hogy mutassam, hogy me1g
   mosolyogni is lehet.

HJ Ha1t igen, tala1n e1pp ott a hata1r, a mosolyna1l.

KL Kik haszna1l(hat)- ja1k ezeket a szolga1ltata1sokat? e1s
   valo1ban, kik haszna1lja1k, e1s ha1nyan?

FZ A szolga1ltatasa1inkat ba1rki haszna1lhatja, aki e-mail
   leheto3se1ghez tud jutni - ami Hegyeshalomto1l
   nyugatra gyakorlatilag mindenkit, odahaza fo3leg az
   egyetemi kapcsolatokkal rendelkezo3ket jelenti.

HJ E1s a legfontosabb, hogy nem csak a professzorok e1s ku-
   tato1k, hanem a dia1kok nagy re1sze is hozza1fe1rhet!
   A HIX elo3fizeto3i megoszlanak a ku2lo2nbo2zo3
   u1jsa1gok ko2zo2tt, e1s csak kisebb re1szu2k olvassa
   az ege1szet, mert az rengeteg lenne, napi 18 ge1pelt
   oldal (avagy 36 kbyte).

KL Ha1nyan vannak Magyarorsza1gro1l elo3fizeto3k?

HJ Ez nagyon jo1 ke1rde1s. Azt sem lehet tudni, o2sszesen
   ha1ny ember olvassa, mert a HIX to2bb helyen be van
   integra1lva helyi informa1cio1s rendszerekbe, pl. az
   ELTe1-n, a KFKI-ban, stb. Az elo3fizeto3i ko2zvetlen
   lista1kon olyan 1200-1300 ci1m van. Ko2zvetlen magyar
   elo3fizeto3, azt hiszem, 72 van.

FZ Az AGORA ne1ha1ny tucat, javare1szt e1szak-amerikai elo3-
   fizeto3vel (ezt idezo3jelben kell e1rteni, ugyanis
   csak megrendelni kell, fizetni nem!) indult, azta1n
   lassanke1nt ma1r to2bb mint sza1zan vagyunk
   tizegyne1ha1ny otthoni ci1mmel.

KL Most ma1r me1giscsak el kell mondani, hogy miben ku2lo2n-
   bo2zik az AGORA, a FORUM, meg a SZALON (a
   hi1ru1jsa1gok vila1gosak).

FZ Az AGORA teljesen szabad forma1tumban, cenzu1ra- e1s
   modera1la1smentesen mu3ko2dik, ku2lo2nbo2zo3
   (pa1rhuzamosan, az re1sztvevo3k ki1va1nsa1ga szerint
   fu1to1 e1s va1ltozo1) te1mako2ro2kben, amiket
   u1jsa1grovatokkal lehet leginka1bb o2sszehasonli1tani.
   Minden olvaso1 bea1lli1thatja saja1t maga1nak, hogy
   milyen te1mako2ro2ket akar kapni, avagy ha akarja,
   i1ro1k szerint is va1logathat.

KL E1s minden hozza1szo1la1s ku2lo2n u2zenet.

FZ U1gy van, a fordula1si ido3 (jo1 esetben ;-() legfo2ljebb
   ne1ha1ny o1ra, eltero3en a HIX napi o2sszesi1te1s-
   forma1tuma1to1l - de itt is, aki akarja, ke1rheti
   naponke1nt egyszer!

KL De, ha jo1l e1rtettem akkor azt is meg lehet va1logatni,
   hogy kihez jut el az ember u2zenete? Hogy lehet ezt
   megoldani, ha eloszto1-a1lloma1sok vannak, e1s azt se
   tudod pontosan, ki olvassa?

FZ Pontosabban: azt lehet megva1logatni, kihez ku2ldo2d el
   (nem le1nyegtelen megku2lo2nbo2ztete1s ;-)).

KL Jo1, most folytassuk a FORUM--SZALON--AGORA o2sszehason-
   li1ta1st.

HJ Elo3szo2r is, a FORUM sokkal ido3sebb, e1s teljesen
   a1ltala1nos, minden korla1tto1l mentes politikai
   fo1rumnak indult. Sajnos, u1gy tu3nik, hogy a
   korla1tok e1s norma1k hia1nya me1g egy ilyen
   va1logatott ko2zo2sse1gben is elszabadi1tja az
   indulatokat. E1ppen eze1rt szu2letett a SZALON,
   amelynek felu2gyelete1re sikeru2lt Iva1nt megnyerni.

KL Hogy folyik a modera1la1s?

HJ A modera1tornak leheto3se1ge van arra, hogy azokat az
   i1ra1sokat, amelyek nem valo1k egy kultura1lt vita1ba,
   to2ro2lje az u1jsa1gbo1l. Az persze, hogy mi valo1,
   e1s mi nem, egy bizonyos a1ltala1nossa1gon tu1l a
   modera1torra van bi1zva.

KL Szo1val nem cenzu1ra1ro1l van szo1, amit onnan
   to2ro2lnek, ma1s u1jsa1gban, pl. a FORUM-on, le lehet
   ko2zo2lni.

HJ Nem cenzu1ra, de ke1tse1gtelen, hogy a norma1k "fair-
   se1ge1re" csak Iva1n szeme1lye a garancia. Ami nem
   keru2lhet bele a SZALON-ba, azt persze meg lehet
   jelentetni a korla1tokto1l mentes FORUM-on.

FZ Iva1n maga nem to2ro2l - ha valamit ko2zle1sre alkalmat-
   lannak tart, akkor azt megbesze1li a szerzo3vel e1s ha
   az hajlando1 mo1dosi1tani, akkor beveszi az ira1st, ha
   nem, nem - de re1szben va1gott vagy mo1dosi1tott anyag
   nem jo2n ki!

KL Ha nem akartok belemenni, hogy mi is volt, ami a FORUM-on
   megjeleno3 dolgokban nem tetszett, e1s ami miatt a
   SZALON le1trejo2tt, nem musza1j. Csak ha azt
   akarja1tok, hogy jobban mege1rtse1k, hogy nem obszce1n
   versike1k miatt to2rte1nt a dolog.

FZ Nos, alapveto3en eluralkodott ne1ha1ny ember re1szint
   szo1cse1plo3, re1szint goromba modora, ami egy ido3
   uta1n lehetlenne1 tette a velu2k valo1 pa1rbesze1det,
   e1s i1ra1saiknak (meg a ra1juk valo1 reakcio1knak) a
   to2mege pedig megnehezi1tette, alkalmanke1nt
   gyakorlatilag lehetetlenne1 tette az e1lvezheto3bb
   i1ra1sokkal valo1 foglalkoza1st a FORUM-on; egy ha-
   sonlattal: ha bara1ti ta1rsasa1ggal be1ke1s
   so2ro2zgete1s-besze1lgete1sre u2lto2k o2ssze, ezt
   alaposan megnehezi1ti, ha ne1ha1ny bepa1linka1zott
   honfita1rs ero3sko2dik, hogy o3 is az asztalhoz akar
   u2lni e1s ott anya1zni ;-(.

KL Mik va1ltottak ki emle1kezetes vita1t?

FZ Az AGORA egyik legme1lyebb e1s -emle1kezetesebb vita1ja
   az abortuszro1l szo1lt, aminek fo3szereplo3i ko2zt
   olyanok is voltak, akik nem is AGORA1-znak
   egye1bke1nt, de a vita teljesen elke1pzelhetetlen volt
   a FORUM-on, a SZALON pedig valahogy tu1l ko2to2ttnek
   tu3nt tala1n. A FORUM-on (egyebek ko2zo2tt) aze1rt is
   lehetetlen, mert ha meg mered emli1teni, hogy a
   terhesse1gmegszaki1ta1st esetleg nem kellene
   to2rve1nyen ki1vu2l helyezni, akkor to2bb sza1z sor
   mino3si1thetetlen hangve1telu3 reakcio1 e1rkezik tu-
   datva1n, hogy nemzetgyilkos bolsilibera1lis vagy ;-(.
   Ezenki1vu2l pedig, ha egya1ltala1n szo1ba is a1llsz
   holmi ilyenekkel, akkor fo2lke1szu2hetsz ra1, hogy
   ele1r a MAGYAR NE1P bu2nteto3 keze... Persze aktua1lis
   politikai eseme1nyek, avagy a gazdasa1gi gondokbo1l
   valo1 kila1bala1s elvi proble1ma1i is fo2l-
   fo2ldobo1dnak; az AGORA nem kiza1ro1lag politikai
   le1ve1n egye1b e1rdekesse1geken is meglepo3en hosszan
   elra1go1dtunk, mint pl. nyelve1szeti ke1rde1sekro3l
   e1s hasonlo1kro1l.

KL Mozgalmak, ala1i1ra1sgyu3jte1s, kezdeme1nyeze1sek?

HJ A ku2lfo2ldo2n e1lo3k szavaza1sa1nak megszerveze1se
   (Fali), ezek persze nem vita1k, inka1bb nagy te1ma1k,
   e1s voltak ala1i1ra1sgyu3jte1sek a miniszterelno2kho2z
   inte1zett levelekre; amit igaza1n fontosnak tartok, az
   olyan informa1cio1k csere1je, mint a1lla1skerese1sek
   avagy az Internet dzsungele1ben valo1
   ta1je1kozo1da1shoz valo1 segi1tse1g...

KL Mennyi pe1nze1be keru2l ez, ha keru2l egya1ltala1n, az
   embereknek, e1s kiknek?

FZ Pe1nzu2gyileg "ingyen" van, miuta1n tu1lnyomo1re1szt az
   egyetemi ha1lo1zat "hullade1k"-ideje1nek sza1mi1to1
   ero3forra1sokat haszna1lunk; az olvaso1knak, ha nincs
   szerencse1ju2k, havi ne1ha1nyszor ti1z dolla1rba is
   keru2lhet atto1l fu2ggo3en, hogyan jutnak e-mailhez,
   de egyetemeken-kutato1inte1zetekben a1ltala1ban leg-
   fo2ljebb ne1vleges a1rat sza1mi1tanak fo2l.

KL E1s mennyi ido3 megy ra1?

HJ Mivel ez nem ko2to2tt munka, nem lehet pontosan meg-
   mondani. A sza1mi1to1ge1pem szerint a1tlag napi 3.9
   o1ra1t foglalkozom ezzel, de ez jelenleg jo1val
   magasabb az a1tlagna1l, mert sok u1j dolog a1ll
   szerveze1s alatt.

KL Szo1val pe1nz nem kell ehhez az ege1szhez, vagy ke1ne, de
   nincs?

HJ Kellene. egyre1szt aze1rt, mert mivel ma1r nem vagyok
   dia1k, a saja1t e-mailes hozza1fe1re1sem is
   bizonytalan, ezt csak egy fizetett kapcsolattal
   lehetne stabiliza1lni. Ma1sre1szt az ege1sz
   rendszernek szu2kse1ge lenne egy biztonsa1gi
   tartale1kra, egy ha1tte1rre, amely nem fu2ggne az e1pp
   aktua1lis eloszto1- e1s gyu3jto3ko2zpontok
   jo1indulata1to1l.

KL Ma1s kelet-euro1pai lista1k is vannak, ha jo1l tudom.

FZ Sza1mos lista le1tezik, csak lengyelbo3l (aminek ismerem
   az o2sszegzo3 lista1ja1t) to2bb tucat. Van olyan,
   amelyik hivatalos egyetemi szponzora1la1ssal fut, e1s
   ne1ha1ny a mieinkhez hasonlo1 maga1n-e-mail lista
   megintcsak az egyetemi accountokat haszna1lva fut.

KL Terveitek?

FZ Az e1n legko2zelebbi teendo3m a te1li szu2netben
   bea1llott e-mail-gubanc proble1ma1ja1nak megolda1sa,
   uta1na e1n is szeretne1m a ko2zvetlenebb (nem csak e-
   mailes ), ele1re1st valamint a jobb archiva1la1st
   megoldani.

HJ Hamarosan a Magyar Hi1rlap hi1rei is olvashato1ak lesznek
   a HIX-en, me1g mielo3tt a magyar u1jsa1golvaso1k
   elolvashatna1k nyomtata1sban. Van me1g valami, ami
   viszont azt hiszem, me1g nem nyilva1nos, u1gyhogy azt
   akkor me1gsem itt su2tne1m el... :-) Igen, hogy minden
   hazai u1jsa1ggal e1s folyo1irattal szeretne1m felvenni
   a kapcsolatot.

            (Szerkesztette Ka1lma1n C. Gyo2rgy)
1 SZALONkepes nem vagyok (mind)  23 sor     (cikkei)
2 Egy szegeny szamuzott panaszai (mind)  6 sor     (cikkei)
3 Elektronikus pesszimizmus egy hazai ertelmisegitol (mind)  94 sor     (cikkei)
4 A cenzor es a =homofobia= (mind)  59 sor     (cikkei)

+ - SZALONkepes nem vagyok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A SZALON #370-es szamaban bukkantam ra Elek G. ur(holgy) "Isten,haza,csalad"
cimu irasara. Alljon itt egy idezet "eme magasszintu, intelligens es ertekes"
mubol:

<A realitas azonban az, hogy ez a jelszo ma Torgyan Jozsef cimzetes politikai
< pojaca maganjelszava, hogy Kiraly Izabella eme jelszo neveben beszel a
< tiszta fajrol, Bogdan Emilnek a pigmeus-orangutan rokonsag jut rola eszebe,
< a Mesternek Arpi bacsi mellekfoglalkozasai, a hajdani bolsevik rendorspicli
< Kubinyinek fekete lexikonok ugranak be, Csorna testvernek pedig a "nemzeti
< konzervativ" szkinheadek, akik 1992-ben 17 embert oltek meg Nemeto.-ban,
< koztuk gyerekeket, mindezt termeszetesen Isten a haza es a csalad neveben.
< Es sajnos Antall Jozsefnek akkor jutott eszebe, hogy ez nem koser, mikor
< ezek a NYILAS DISZNOK(-kiemeles tolem-) elkezdtek a hatalom fele nyulka-
< piszkalni(na persze jobb keson mint soha).A mainstream konzervativok arulasa
< az volt, hogy velt politikai elonyok erdekeben nem loktek maguk kozul a
< Stolmar (viktoria) Ilonakat es a tobbi NACI TETVET.
< Ez persze csak akkor relevans, ha partalapitasra adod a fejed: akkor elvarnam
< hogy naponta belyegezd meg ezt a SOPREDEKET. A SZALONBAN AZONBAN EZ NEM ISSUE

 Most mar csak egy kerdesem maradt:
  A moderator ur ilyenkor alszik, vagy csak behunyja a szemet???

 Ja, az idezetrol a maganvelemenyem: NO COMMENT.
+ - Egy szegeny szamuzott panaszai (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ha jol ertem, Cenzor Bandi nyolc evig azert nem tert haza, mert nem 
engedtek, most meg azert, mert johetne (sot, a haldoklo magyar tudomanynak
kifejezett szuksege lenne a szeles nemzetkozi tapasztalatot szerzett 
kiemelkedo tudosokra). 
 Sebaj, remeljuk azert majdan temetkezni legalabb hazater majd, ahogy ez
manapsag divik.
+ - Elektronikus pesszimizmus egy hazai ertelmisegitol (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

[Kovetkezik egy maganlevel - szerzo hozzajarulasaval, de Csurkabol
tanulva nevtelenseget kerve. "Mondj igazat - betorik a fejed" jeligere]

Kedves Andras !

Szornyu regen irtam Neked. Aggaszto tuneteim vannak, kezdek 
belefasulni a politikaba. Pedig azt sem mondhatom, hogy hajdani 
(hal' Istennek hajdani!) Hankiss - Gombar ba'bparos altal vezetett 
tv-t es radiot tulsagosan engedtem volna belefolyni a tudatomba. 
Mondhatni ugysincs idom ra. 

Ami elkeseritett az volt, hogy egy kosza pillanatomban beleptem a
KDNP-be. Sajnos nagyon kiabranditott amit ott lattam. Veer Andras a
"nagysikeru KDNP szakerto" emlitette egyik cikkeben, hogy a KDNP 
"se kereszteny, se demokrata" emberekbol all. A borzaszto az egeszben,
hogy ez szorol szora igaz. Voltunk egy paran ott ertelmisegi sot tan
ertelmes emberek, de tobbsegeben otthagytuk a dolgot, ha formalisan
nem is leptunk ki belole. Probaltunk szervezni valamit, probaltunk 
valaszcikkeket irni (pl. Veer Andrasnak), de csak az lett, hogy a XII. 
keruleti szervezet vezetese ideges lett, mert felt, hogy a fiatalok kifurjak 
a part nagy oregjeit. Anelkul, hogy reszleteznem kulonbozo valasztasi
trukkok bevetesevel (oreg ma'mik bepalizasa, stb.) megvalasztottak
Csenger Zalan Attilat keruleti elnoknek. Ot fokent az erdeklei, hogy
bukasai utan (biztos emlekszel, hogy o volt a bonni nagykovet, amig
vissza nem kellett hivni, utana megprobaltak neki itthon adni
poziciot, de a Fidesz elorangatta a priuszos multjat (vmi kozl.
baleset) es igy nem foglalhatta el az uj allasat), hogyan szerezzen
maganak valamit. Egyebkent a rossznyelvek szerint kiszolgalta az
elozo atkos rezsimet. Az elnoksegi tagok sem sokkal jobbak. Vannak
kozottuk alszent farizeusok, frusztralt tanarok, bekepzelt
hohanyok es olyan is, aki hajdani keruleti elnokkent, mikor
javaslatat leszavazta a taggyules, akkor azzal rohant ki, hogy
"ezekkel nem vagyok hajlando dolgozni".

A KDNP-ben a ratermettseg fokmeroje egy szam, mely a tagkonyvben
van (ti. a sorszam) es annal tobbet er minel kisebb. 10000 folott
szinte semmit sem er.

Sajnos az MDF-fel sem vagyok elegedett (megjegyzem maguk a tagok 
nagy resze sem). A vezetok nem jo politikusok. Informaciom MDF-es
onkormanyzati kepviselotol, kollagaimtol es barataimtol szarmazik igy
eleg hiteles. Az MDF vezetese a mostani stadiumban fokent aszerint 
meri munkatarsait, hogy elegge hu"ek-e hozza. Sot, egy kollegam 
szerint lehet hogy bolsevista tipusu part lesz az MDF-bol.

Csurkanak melysegesen igaza van, de sajnos nem jo politikus es igy
ami a sziven, az a szajan es ez sokszor nehezze teszi a helyzetet.Ha
"partja" talana egy jo miniszterelnok jeloltet es indulna a valasztasokon,
akkor o"rajuk szavaznek.

Felek, hogy a kommunistak fognak jovore gyozni, foleg ha Nemeth M.
hazajon miniszterelnok jeloltnek, amit en elgge valoszinunek tartok.
Neki sok ember bedolne, mert ugyebar vilaglatott ember, stb., nyugaton 
is megbecsulik (de vajon ki tudja miert?).

Bar azt bizonyosan tudom, hogy a "baloldali blokk" gyozelmet rem-
almaimban sem szeretnem viszontlatni, de ugyanakkor kicsit el is vagyok 
bizonytalanodva, hogy akkor melyik lenne jo. Tudom, hogy minden 
szentnek maga fele hajlik a keze, de azert minel kevesbe hajlik annal jobb. 
Azt is tudom, hogy a hatalom es a penz minden ember szamara kisertes, 
de igazabol en is keresem az igazit, vagy legalabbis az ahhoz legkozelebb 
allot. (Tudva, hogy a "legkozelebb" relativ fogalom es nem egyenlo a
"kozeli"-vel). Egyfolytaban azt erzem, hogy meg az MDF is gyozhetne, 
de mostanra sajnos mar nem tud ujat mutatni. Ugy erzem, hogy a
mediaelnokok ugyes huzassal torteno levaltasa sem a vezetes otlete volt, ok
inkabb csak beadtak a derekukat. S lam ebbol latszott, hogy a korabbi
huzakodas, hangoskodas mennyire ertelmetlen volt. Ide is igaz a
mondas, hogy amelyik kutya ugat az nem harap es ezt sokan ismerik. A
hatalmi szoval, torvenyadta keretek kozott tortent levaltas utan az
ellenzek is visszafogta a "csipogokajat". A Duna TV-t is tamadtak es
lam megis milyen jol mukodik es azota egyre kevesebben koszurulik
rajta a nyelvuket. Szoval en egy jo jeloltet varok valamelyik (nem bal-
oldali !!) parttol es akkor orommel szavazok ra jovore.

Nehez tehat a helyzet. Egyetlen vigaszom, hogy Torgyan szerintem (bar
ezzel tobben nem ertenek egyet) csak a 4%-os also limitert van a ringben. 
A magyar parasztnak tobb a jozan esze semhogy ra szavazna tomegesen.
Legfeljebb egy-ket oreg, megkeseredett gazda, aki meg mindig a 45-os
foldosztasok revuleteben el, van teljesen mogotte.A tobbseg viszont nem
ilyen.

Ha megis bele tudok olvasni olykor-olykor a HIX-be, akkor sokszor 
csodalkozom, pl. a Forumot mocskolo "kutatokat" latva, hogy hogy hany 
hulye jutott milyen kivalo helyekre a vilagban, igen sok a mult rendszerben 
magukat megszedett szulei reven. Az ember azt sem tudja olykor, hogy 
sirjon-e vagy nevessen.

Egyebkent kegyelemteljes, boldog Husvetot kivanok Neked.

Barati udvozlettel ["mondj igazat - betorik a fejed"]

U.i. Elnezest a megkesett kuldesert, a networkban ismet bajok voltak.
Egyebkent a TV husveti musora lenyegesebben jobb volt mint eddigele. 
Valoban husveti volt es igenyes.
+ - A cenzor es a =homofobia= (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Koncepcios szavakrol

Kedves FORUM-Olvasok!

A SZALON cenzora erdekes irast publikalt a "homofobia"-rol.
En nem kivanom most itt cikket elemezni, elemezgessek az a
SZALON szerzoi egymas kozott, viszont el nem mehetek egy
eszrevetelezes nelkul maga a szoszulemeny, a "homofobia"
mellett.

Adva van egy tarsadalmi kisebbseg, akik onmagukat a tobbseg-
tol valo kulonbozoseggel definialjak (jelen esetben a homo-
szexualisok). Nos, ezt a harcos kulonbozoseget, termeszet-
szeruleg, a tobbseg nem nezheti jo szemmel. (A tobbseg eppen
azert a tobbseg, mert tagjai nem a tobbsegtol valo kulonbozo-
seggel, hanem eppenseggel a tobbseghez valo tartozassal hata-
rozhatok meg.)

Nos, erre mi kovetkezik? Termeszetesen: HU~P-HU~P-HU~P, BARBA-
TRU~KK!! Vagyis a kisebbseg kreal egy szot, amelynek karakte-
re szerint NEM A KISEBBSEG KISEBBSEGKENT VALO TEKINTESE A TER-
MESZETES, HANEM eppenseggel, AKI EZT A KISEBBSEGET ANNAK TE-
KINTI, AMI (egy onmagat elkulonito kisebbegnek), AZ ITELTETIK
MEG UGY, MINT EGYFAJTA BETEG: "homofob".

Ez am a csures-csavaras magasiskolaja. Lattunk mar hasonlot.
(Hallottatok-e mar peldaul arrol, hogy egy bizonyos magyaror-
szagi kisebbseg kisebbsegkent valo megnevezese milyen konnyen
kivaltja az "antiszemita" minositest?) 

Javasolom ezuttal a SZALON cenzoranak, hogy az ot - es magat
a SZALON-ban intezmenyesitett cenzoratust - ert biralatokkal
valo veszodes helyett a tovabbiakban egyszeruen alkalmazza a
"cenzorofob" minositest biraloival szemben es erezze ugy, hogy
ezzel mintegy minden meg van magyarazva. Milyen egyszeru is
igy az elet: Hiszen eleve nem lehet igaza egy ...fobnak?!

Ketsegtelen, itt KONCEPCIOS SZAVAKrol van szo. Kiagyaloi elo-
szor csupan szoktatni akarjak a nagyerdemut elore eltervezett
koncepciojuk elfogadasahoz. Aztan mar csak ido kerdese - es
kovetkezhetnek a KONCEPCIOS PEREK mindazok ellen, akik ennek
a koncepcionak ellent mernek mondani.

Nem is ertem, miert nem nevezik hazai ellenzeki maszatolok a 
"liberalisok" vitafeleit "liberofoboknak", a nyugati rablotoke 
Magyarorszagra valo besettenkedese ellen szot emeloket "kapito-
foboknak", a nemzetkozi penzugyi diktatumok enyhitesen munkal-
kodokat "IMF-fobiasoknak", a ciganysag bunozesi statisztikainak 
folemlitoit "romafoboknak", vagy az ex-kommuzistak hatalomat-
menteset kritizalokat "bolsifoboknak" (es igy tovabb). Maris 
nyert ugye lenne a kisebbsegek legradikalisabb, legharcosabb
(valojaban mellebeszelo) "szoszoloinak", nem igaz?? :-(

[No azert az elet nem ilyen egyszeru. A hazai politikai elet ma-
szatoloi elobb-utobb kivaltanak egy EGESZSEGES kosz-fobiat a
jozan tobbsegbol es akkor mar az sem fog segiteni, ha koszolok
fobi-fobiat kialtanak... :-) ]

Udvozlettel:                 Szekely Zoltan

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS