Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 172
Copyright (C) HIX
1994-06-27
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Uj konyvek 94 majus I.resz (mind)  883 sor     (cikkei)

+ - Uj konyvek 94 majus I.resz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UJ KO:NYVEK 1994. ma'jus
 
 A Ko:nyvvila'g c. havonta megjeleno" lap 1994 ma'jusi sza'ma
 alapja'n ko:zze'teszi e's jo' olvasa'st kiva'n
 
                     Zima'nyi Magda
 
 A lista't nagy terjedelme miatt 3 re'szben ku:ldo:m el.
 
 Disclaimer: az adatok jo'sa'ga'e'rt nem tudunk felelo"sse'get
 va'llalni.
 
 --- Ko:nyvvila'g c.lap 1994 ma'jusi sza'm Uj Ko:nyvek rovat ---
 
 Rovatunkban - a Ko:nyvta'rella'to' Va'llalat adatba'zisa
 alapja'n - az 1994. ma'rcius 1 -31-ig megjelent (illetve
 regisztra'lt) mu"vek szerepelnek.
 
----------------------- I. resz ------------------------------
 
 Ko:lte'szet
 
 =========
 
 Batsa'nyi Ja'nos O:sszes ko:lteme'nyei
 2. kiada's.
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 Felfedezett klasszikusok.
 187 oldal,fu"zve 366 Ft
 
 Bro'dy Ja'nos:
 Az utca ma'sik oldala'n
 Ab Ovo.
 484 oldal. ko:tve 550 Ft
 Bro'dy Ja'nos 1965-1994 ko:zo:tt irt dalszo:vegei.
 
 Dayka Ga'bor Versei
 Felso"magyarorsza'gi Kiado', Miskolc.
 121 oldal, fu"zve 250 Ft
 
 Finta E'va :
 Fo:ldko:zelben
 Felso"magyarorsza'gi Kiado', Miskolc.
 114 oldal, fu"zve 150 Ft
 Bemutatkoza'snak sza'mit a ko:tet, hiszen a ka'rpa'taljai ko:lto" mu"vei
 eddig nem jutottak el a magyar ko:nyvpiacra.
 
 Gyimesi La'szlo'
 Idegenvezete's
 Uj Szinha'ze'rt Alapitva'ny.- Neapolis.
 43 oldal, fu"zve 237 Ft
 Egy ko:lto", akit nem riaszt meg a fo:lo:sleges kacatok dombja'ra
 vetett ko:lteme'ny szomoru' a'rvasa'ga.
 
 Kosztola'nyi Dezso" Versei
 1-2. ko:tet
 Unikornis.
 A magyar ko:lte'szet kincsesta'ra 17-18.
 547 oldal, ko:tve 1260 Ft
 Kosztola'nyi lira'ja ero"teljesen hatott az uto'dokra. Versalkota'-
 sa'nak mu"gondja, formafegyelme, me'ly e'rtelmu" ja'te'kossa'ga to-
 va'bb e'l a mai ko:lte'szetben.
 
 Luka'cs Otto':
 Meneku:ltle't
 A Kru'dy Gyula Irodalmi Ko:r kisko:nyvta'ra l.
 63 oldal, fu"zve I50 Ft
 A ko:lto" folyo'iratokban publika'lt
 e's u'j versei.
 
 Magyar ne'pballada'k
 Va'logatta : Vargyas Lajos.
 Euro'pa Dia'kko:nyvta'r.
 207 oldal, fu"zve 180 Ft
 
 Me'cs La'szlo':
 Vado'cba ro'zsa't oltok
 Panno'nia, Pozsony.
 261 oldal, fu"zve 398 Ft
 A ko:lto" ege'sz e'letmu"ve't a'tfogo' gyu"jteme'ny.
 
 Pa'll Lajos:
 Partrasza'lla's
 Akade'miai. - Pallas, Csikszereda.
 143 oldal, ko:tve 453 Ft
 A ko:tet elso" verseit a szerzo" me'g 1955 elo"tt irta, s akkor sza'jro'l
 sza'jra terjedtek.
 
 Ta'bor Eszter
 Ku:lo:n o'ra
 Typotex.
 Le'legzet Ko:nyvek 5.
 64 oldal, fu"zve 128 Ft
 Ta'bor Eszter ma'sodik versesko:nyve a ko:lto" e'vtizednyi vers-
 terme'se'nek legjava't tartalmazza. Ha ko:lte'szete't egy szo'val kellene
 jellemezni, tala'n a mu"gond kifejeze'ssel illethetne'nk a legtala'-
 lo'bban.
 
 Weo:res Sa'ndur:
 Sok tu:neme'ny
 Pesti Szalon.
 246 oldal. ko:tve 550 Ft
 Va'logata's a ko:lto" verseibo"l.
 
 Sze'ppro'za
 =========
 
 A'le'chem, So'lem :
 To'bia's, a tejesember
 Velo Press-P.
 Forintos remekmu"vek.
 191 oldal,fu"zve 196 Ft
 To'bia's, a tejesember to:rte'nete Hegedu"s a ha'zteto"n cimmel mu-
 sicalke'nt aratott nagy sikert.
 
 Allende, Isabel:
 Kise'rtetha'z
 Euro'pa.
 456 oldal, fu"zve 450 Ft
 Az iro'no" nagy sikeru" rege'nye'nek Bille August vila'gszta'rokat
 felvonultato' filmje sza'zezre'vel toborzott hiveket.
 
 Andric, Ivo:
 Hid a Drina'n
 Euro'pa-Interart.
 466 oldal, ko:tve 480 Ft
 A Nobel-dijas iro' rege'nye ne'gy e'vsza'zad e'lete't pergeti le
 elo"ttu:nk.
 
 Balogh Ga'bor:
 Ve'ges vada'szmezo"k
 Szerzo"i kiada's.
 129 oldal.fu"zve 210 Ft
 A szerzo" vada'szelbesze'le'sei.
 
 Biczo' Katalin :
 Hajnal o'ta hivom
 Szerzo"i kiada's.
 Z fu:zetek.
 74 oldal, fu"zve 90 Ft
 Az iro' elso" rege'nye'ben mere'szen ne'z szembe az o:ro:k, de kimerit-
 hetetlen ke'rde'ssel: az elmu'la'ssal.
 
 Bromfield, Louis:
 E'jszaka Bombayban
 Ese'ly.
 448 oldal, ko:tve 540 Ft
 A fordulatos rege'ny a gyarmatositott India titokzatos vila'ga'ba
 kalauzol.
 
 Bromfield, Louis:
 Keseru" lo'tusz
 Fabula.
 255 oldal, fu"zve 320 Ft
 Az A'rviz India'ban cimu" vila'ghiru" bestseller ha'rom
 fo"szereplo"je'nek tova'bbi sorsa.
 
 Bronte, Charlotte:
 A ku:lo:no:s tanitva'ny
 Nesztor.
 216 oldal, ko:tve 358 Ft
 Egy arisztokrata csala'dbo'l sza'rmazo' fiatalember kalandos sor-
 sa't besze'li el a magyarul elso" izben megjeleno" rege'ny.
 
 Danella, Utta:
 Egy fe'rfi ke'pe
 Lap-Ics.
 325 oldul, ko:tve 398 Ft
 Ke't no"ve'r, ke't ku:lo:nbo:zo" asszony to:rte'nete, akik harmoni-
 kusan, szeretetben e'lnek. Mig egy nap mindketten tala'lkoznak
 egy idegen fe'rfival...
 
 Defoe, Daniel:
 Jack ezredes
 Fa'tum-Ars.
 324 oldal. fu"zve 348 Ft
 A nagy angol iro' kalandrege'nye.
 
 Fekete Istva'n :
 Zselle'rek
 Nesztor.
 Fekete Istva'n Mu"vei.
 279 oldal, fu"zve 298 Ft
 A rege'ny Fekete Istva'n egyik legjobb ira'sa. Azza' teszi a sza'n-
 de'k nemes tisztasa'ga, a fo:ld, a mezo"k e's a paraszt megrendito"
 szeretete.
 
 Fischer, Marie Louise:
 Asszony va'laszu'ton
 Bastei Budapest.
 Marie Louise Fischer Rege'nyei.
 192 oldal,fu"zve 246 Ft
 A fo"ho"s rendezett vila'ga egycsapa'sra o:sszeomlik, amikor fe'rje
 beleszeret egy fiatal la'nyba...
 
 Follett, Ken :
 A katedra'lis
 Victoria, Pe'cs.
 798 oldal, fu"zve 480 Ft
 A cselekme'ny egy katedra'lis e'pite'se ko:ru:l bonyolo'dik, amelye'rt
 ferences rendi szerzetesek ku:zdenek.
 
 Graham, Heather:
 La'zado' le'lek
 Hajja Attila.
 328 oldal, ko:tve 428 Ft
 Az e'szak-amerikai asszony-trilo'gia harmadik ko:tete a fo"szereplo"
 Amanda mere'sz, dacos e's szereto" lelke't mutatja be.
 
 Ga'rdonyi  Ge'za:
 Isten rabjai
 2. kiada's.
 Mo'ra.
 244 oldal, ko:tve 358 Ft
 Ga'rdonyi Ge'za legszebb rege'nye'nek tartotta ezt a mu"ve't, amely
 a ko:ze'pkori kolostorok, "Isten rabjai"-nak vila'ga'ba vezet el.
 
 Gyo:re Bala'zs:
 A megszo'lita's a'bra'ndja
 Liget Ko:nyvek.
 221 oldal, fu"zve 250 Ft
 "E'n ragaszkodom ahhoz a ro:geszme'mhez, hogy a legnagyobb
 alkoto'k nehezen tala'lja'k meg a megfelelo" hangot e's a haszna'l-
 hato' szo't."
 
 Hijuelos, Oscar:
 A Mambo Kings szerelmes dolai
 Euro'pa.
 475 oldal,fu"zve 450 Ft
 A rege'ny himnusz a muzsika'hoz e's szerelemhez.
 
 Hilton, James:
 Isten vele, tana'r u'r!
 Dunako:nyv.
 79 oldal, fu"zve 260 Ft
 A harmincas e'vekben nagy sikert aratott film forgato'ko:nyve't
 James Hilton kisrege'nye'bo'l irta'k. Az angol sza'rmaza'su' ameri-
 kai iro' mu"ve vila'ghirre tett szert, a film uta'n dra'ma, majd musical
 is ke'szu:lt belo"le.
 
 Hostovsky, Egon:
 A'ltala'nos o"sszeesku:ve's
 Sza'zadve'g.-2000.
 Arany Ko:ze'p Euro'pa.
 359 oldal. fu"zve 420 Ft
 A szerzo" a le'lektani pro'za mestereke'nt Hasek e's Capek mellett a
 sza'zad harmadik cseh klasszikusa.
 
 Hrabal, Bohumil:
 Foghijak
 Euro'pa.
 186 oldal, ko:tve 350 Ft
 Az iro' e'ppoly kegyetlenu:l pontos portre't rajzol o:nmaga'ro'l,
 mint amilyet rajzolni szokott rege'nyalakjairo'l.
 
 James, Henry:
 A csavar fordul egyet
 VeloPress-P.
 Forintos remekmu"vek.
 159 oldal,fu"zve 196 Ft
 Az izgalmas e's misztikumba a'gyazott remekmu"vet Katona
 Tama's kitu"no" fordita'sa'ban ismerhetju:k meg.
 
 Jo'kai Mo'r:
 A jo:vo" sza'zad rege'nye
 Kalligram, Pozsony.
 700 oldal, ko:tve 720 Ft
 
 Keneally, Thomas:
 Schindler ba'rka'ja
 Euro'pa.
 469 oldal, fu"zve 450 Ft
 A to:bbszo:ro:s Oscar-dijas film alapto:rte'nete.
 
 Killens, John :
 Azta'n mennydo:rge'st hallottunk
 Totem.
 434 oldal. ko:tve 449 Ft
 Rege'ny az Ausztra'lia'ban a'lloma'sozo' amerikai hadsereg egyik
 deszantsza'zada'nak la'zada'sa'ro'l.
 
 Lada'nyi Ba'lint :
 Sziv e's kigyo'
 Pont.
 141 oldal, fu"zve 244 Ft
 A fiatal pro'zairo' elso" ko:tete.
 
 Lambert, Eric :
 A zo:ld a'rnyak szigete
 General Press.
 268 oldal. fu"zve 298 Ft
 Do:bbenetes leira's a II. vila'gha'boru'ro'l.
 
 Lawrence. D. H.:
 A szerelem hulla'mai
 Fa'tum-Ars.
 334 oldal. fu"zve 398 Ft
 Ha'rom genera'cio' szerelmi harca egyma'se'rt e's egyma's ellen.
 
 Lawrence, D. H.:
 Sziva'rva'ny
 Ko:nyvmu"hely.
 333 oldal.fu"zve 398 Ft
 
 Martin du Gard, Roger:
 Maumort alezredes
 Euro'pa.
 1122 oldal, ko:tve 900 Ft
 A mu"vet - az iro' ve'gakarata'nak megfelelo"en - a francia Nemzeti
 Ko:nyvta'rban o"rizte'k, e's csak hala'la uta'n huszono:t e'vvel jelenhe-
 tett meg. A rege'ny a XX. sza'zad elso" fele'nek hatalmas fresko'ja.
 
 Merle, Robert:
 A ba'lva'ny
 Euro'pa.
 553 oldal, ko:tve 498 Ft
 A fordulatos, romantikus to:rte'net a XVI. sza'zadba kalauzolja
 el az olvaso't.
 
 Miksza'th Ka'lma'n :
 A besze'lo" ko:nto:s
 2. kiada's.
 Editorg Junior Ko:nyvek.
 112 oldal,fu"zve 194 Ft
 
 Miksza'th Ka'lma'n :
 Nemzetes uraime'k
 2. ko:tet: Ma'csik. a nagyereju".
 A va'rmegye ro'ka'ja.
 Babits, Szeksza'rd.
 320 oldal, ko:tve 400 Ft
 
 Miksza'th Ka'lma'n :
 Szent Pe'ter esernyo"je
 2. kiada's.
 Editorg Junior Ko:nyvek.
 207 oldal.fu"zve 209 Ft
 Miksza'th ke't egyma'sto'l ta'vol le'vo" vila'got rajzol meg a rege'ny-
 ben. Az egyik a glogovai pap meggazdagoda'sa, a ma'sik a va-
 gyonos e's ku:lo:nc Gregorics Pa'l fu:stbe ment o:ro:kse'ge.
 
 Milne, Alan Alexander:
 Micsoda ne'gy nap !
 Tericum.
 311 oldal, fu"zve 347 Ft
 A Micimacko' vila'ghiru" szerzo"je'nek ez a rege'nye tele van izga-
 lommal, vida'm kalanddal e's humoros fordulattal.
 
 Mo'ra Ferenc:
 E'nek a bu'zamezo"kro"l
 Unikornis.
 A magyar pro'za klasszikusai 11.
 307 oldal, ko:tve 600 Ft
 A rege'ny a szegedi tanyavila'g ne'pe'nek e'lete't a'bra'zolja az elso"
 vila'gha'boru' ve'ge'to"l 1926-ig.
 
 O:rvo:s Lajos :
 Arcok e'jszaka
 FSP Litera'tor.
 215 oldal, fu"zve 350 Ft
 A szerro" u'j novella'it adja ko:zre.
 
 Plain, Belva:
 Akiknek minden sikeru:l
 Victoria, Pe'cs.
 367 oldal, fu"zve 350 Ft
 A rege'ny ha'rom testve'r e'lete't mese'li el, akik napjaink Ameri-
 ka'ja'nak egyik szege'nyes, vide'ki laka'sa'ban elhata'rozza'k: va'ltoz-
 tatnak e'letu:ko:n.
 
 Sienkiewicz, Henryk:
 Quo vadis
 9. kiada's.
 Euro'pa Klasszikus Rege'nyek.
 659 oldal. ko:tve 600 Ft
 Nero csa'sza'r kora'ban ja'tszo'dik a rege'ny.
 
 Szakonyi Ka'roly:
 Ember az alagu'tban
 Sze'phalom Ko:nyvmu"hely.
 309 oldal, fu"zve 350 Ft
 Szakonyi legu'jabb ta'rca'iban korrajzot ad az a'tmenet e'veiro"l.
 
 Szepes Ma'ria :
 A Vo:ro:s Oroszla'n
 E'desviz.
 424 oldal, fu"zve 414 Ft
 A rege'ny izgalmas cselekme'nye ne'gy e'vsza'zadot fog a't. Az alki-
 mia to:rte'nete't e's a keleti filozo'fia legme'lyebb titkait nyu'jtja a
 kereso"k sza'ma'ra.
 
 Tama'si A'ron:
 Egyenes To'bia's
 Polis, Kolozsva'r.
 238 oldal. ko:tve 240 Ft
 A szerzo" va'logatott novella'i.
 
 Tournier, Michel:
 A Vo:ro:s To:rpe
 Euro'pa Zsebko:nyvek.
 25ll oldal. fu"zve 350 Ft
 A vila'gos stilusban iro'dott elbesze'le'sek mindenekelo"tt az intel-
 lektua'lis hata'sra e'pu:lnek, e's mindig u'jabb meg u'jabb megle-
 pete'seket tartogatnak.
 
 Szinmu"
 =======
 
 Hebbel, Friedrich Christian: ,
 Trage'dia'k
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 Felfedezett klasszikusok 2.
 131 oldal,fu"zve 311 Ft
 Ke't trage'dia't tartalmaz a ko:tet, a Juditot e's a Ma'ria Magdolna't.
 
 No'-dra'ma'k
 Ko:ze'pkori japa'n szinja'te'kok
 Forditotta: Kemenczky Judit.
 Orpheusz.
 215 oldal, fu"zve 595 Ft
 Szinte nincs olyan fejezete a japa'n szinha'z to:rte'nete'nek, amely-
 ben ne bukkanhatna'nk ra' a no' valamelyik eleme're.
 
 Emle'keze's
 ===========
 
 Berto'k La'szlo':
 Priusz
 Sza'zadve'g.
 134 oldal, fu"zve 320 Ft
 A szerzo" visszaemle'keze'sei.
 
 Hillesum, Etty:
 A megzavart e'let
 Gondolat.
 Terep.
 185 oldal, fu"zve 330 Ft
 Olyan ember szeretete suga'rzik fele'nk e naplo'bo'l, aki a maga
 e'lete'vel arra figyelmeztet, hogy semmilyen szenvede's, megala'z-
 tata's ko:zepette sem adhatjuk fo:l me'lto'sa'gunkat.
 
 Raisz Attila :
 Naplo' a II. vila'gha'boru' utolso' ho'napjairo'l e's
 a szovjet hadifogsa'gro'l
 Szerzo"i kiada's.
 200 oldal. fu"zve 260 Ft
 Egy szovjet hadifogsa'got ja'rt fe'rfi eredeti e's o"szinte naplo'fel-
 jegyze'sei a ha'boru' ve'ge'ro"l e's a fogolyta'borro'l.
 
 To'th Jo'zsef:
 Fronte'lme'nyek gyermekszemmel
 Magyar Honve'dse'g Oktata'si e's Kultura'lis Anyagella'to' Ko:zpontja.
 53 oldal, fu"zve 60 Ft
 "Foge'kony gyermekfejjel, 10-11 e'vesen e'ltem a't a ma'sodik vila'g-
 ha'boru's eseme'nyeket, e's "fronte'lme'nyeim" pontosan, e'lesen
 ro:gzo"dtek az emle'kezetemben."'
 
 Publicisztika
 =============
 
 Va'mbe'ry Rusztem :
 A mennyei Pilvax
 Sza'zadve'g.-Nyilva'nossa'g Klub.
 Ars Scribendi.
 408 oldal. fu"zve 340 Ft
 A szerzo" ko:nnyede'n e's elega'nsan ir, finom iro'nia'val vagy e'p-
 pen gyilkos szatira'val e's lenyu"go:zo" mu"veltse'g birtoka'ban.
 
 Riport
 ======
 
 Kabdebo' Lo'ra'nt
 Sorsfordito' pillanatok
 Felso"magyarorsza'gi Kiado', Miskolc
 289 oldal,fu"zve 249 Ft
 Kabdebo' Lo'ra'nt interju'alanyainak sora'bo'l egyetlen sza'mottevo"
 magyar alkoto' sem hia'nyzik.
 
  Szociolo'gia, szociografia
  ===========================
 
 Galgo'czi Erzse'bet:
 Fogo'dzo' ne'lku:l
 Sza'zadve'g Ko:nyvta'r. Irodalom.
 340 oldal.fu"zve 380 Ft
 Az iro'no"t elso"sorban annak a ta'rsadalmi re'tegnek a sorsa fog-
 lalkoztatta, amelybo"l o" maga is sza'rmazott. 
ra'saibo'l a magyar
 parasztsa'g e'lete'ben az elmu'lt e'vtizedek sora'n ve'gbement va'lto-
 za'sok hiteles panora'ma'ja bontakozik ki.
 
 Ko:ves J. Julianna:
 Illik tudni
 A kultura'lt viselkede's szaba'lyai
 K.u.K.
 6. kiada's.
 178 oldal, ko:tve 365 Ft
 
 
 Mu:ller, C. Wolfgang :
 Hogyan va'lt a segitse'gnyu'jta's hivata'ssa' ?
 2. javitott kiada's.
 T Twins.
 A szocia'lis munka gyakorlala.
 174 oldal. fu"zve 250 Ft
 A hivata'sos szocia'lis munka to:rte'nete't besze'li el az irgalmas sza-
 marita'nusto'l a XX. sza'zadig.
 
 Politika
 ========
 
 Antall Jo'zsef:
 Modell e's valo'sa'g 1-2. ko:tet
 Athenaeum Nyomda.
 492, 653 oldal, ko:tve 995 Ft
 Az elhunyt miniszterelno:k to:rte'neti tanulma'nyait e's besze'deit
 adja ko:zre a kiadva'ny.
 
 Egyu:tt e'lo" ne'pek a Ka'rpa't-medence'ben
 Szerkesztette: A'cs Zolta'n.
 Auktor.
 257 oldal. fu"zve 368 Ft
 Sok tiszta'zatlan s gyakran fa'jo' ke'rde'sre pro'ba'l feleletet adni,
 miko:zben egyengeti a megbe'ke'le's u'tja't.
 
 Ke'thly Anna :
 Szabadsa'got Mogyarorsza'gnak
 Ke'thly Anna Alapitva'ny.
 437 oldal, fu"zve 440 Ft
 A szocia'ldemokrata politikus emigra'cio'ban irt memorandu-
 mait e's cikkeit tartalmazza a ko:tet.
 
 Mi a politika ?
 Bevezete's a politika vila'ga'ba
 Szerkesztette: Gyurgya'k Ja'nos.
 Sza'zadve'g.
 402 oldal. fu"zve 320 Ft
 A ko:nyv tanulma'nyai bemutatja'k a politolo'gia ku:lo:nbo:zo" a'ga-
 it e's a magyar politika vila'ga't.
 
 Mill, John Stuart:
 A szabadsa'gro'l
 Sza'zadve'g.
 Politikai filozo'fia.
 128 oldal. fu"zve 280 Ft
 Milyen az a hatalom, amelyet a ta'rsadalom jogosan gyakorolhat
 az egye'n fo:lo:tt, s hol vannak e hatalomnak a korla'tai?
 
 Sza'rszo' '93
 Az l993. e'vi sza'rszo'i ta'bor elo"ada's- e's megbesze'le's-sorozala
 Pu:ski.
 703 oldal, fu"zve 660 Ft
 Az 1993. augusztus 23-29. ko:zo:tt megtartott sza'rszo'i ta'borban el-
 hangzott elo"ada'sok teljes anyaga.
 
 Tana'cs Istva'n:
 O:n korma'nyzo'?
 T Twins.
 Magyarorsza'g felfedeze'se.
 342 oldal. fu"zve 396 Ft
 A szociogra'fia legjobb hagyoma'nyait elevenitve fel, szeme'lyes
 ko:zelse'gbe emeli az o:nkorma'nyzatokban folyo' munka't.
 
 To:rte'nelem
 ============
 
 Az Abaffy csala'd leve'lta'ra
 1247-1515
 A Dancs csala'd leve'lta'ra
  1232-1525
 A Hanvay csala'd leve'lta'ra
  1216-1525
  Szerkesztette: Borsa Iva'n.
 Akade'miai.
 A Magyar Orsza'gos Leve'lta'r kiadva'nyai II.
 Forra'skiadva'nyok 23.
 2411 oldal. ko:tve 400 Ft
 E ha'rom csala'dot rokoni kapcsolat fu"zte o:ssze, igy az okleve-
 lek zo:me Abau'j, Go:mo:r, No'gra'd, Borsod megye'ben volt bir-
 tokaikat e'rinti.
 
 A'llame'letrajzok
 O:sszea'llitotta : Ne'meth Gyo:rgy.
 Sza'zadve'g.
 Sza'zadve'g ko:nyvta'r. To:rte'nelem.
 161 oldal, fu"zve 380 Ft
 Tartalmazza az o:sszes fennmaradt forra'st, amely a go:ro:g a'lla-
 mok mu"ko:de'se't irja le.
 
 Benko" Zolta'n:
 To:rte'nelmi keresztutak 1941-1956
 Felso"magyarorsza'gi Kiado',
 Miskolc.
 245 oldal, fu"zve 350 Ft
 A szerzo" e'letto:rte'nete'n keresztu:l ja'rul hozza' az elmu'lt to:rte'nelmi
 korszak jobb megismere'se'hez.
 
 Az emberise'g kro'nika'ja
 5., bo"vitett kiada's.
 Officina Nova.
 1263 oldal, ko:tve 3950 Ft
 Nem csupa'n a szoros e'rtelemben vett to:rte'nelmi eseme'nyek-
 ro"l szo'l, hanem a kultu'ra e's a he'tko:znapok kro'nika'ja is megta-
 la'lhato' benne.
 
 Gyimesi Sa'ndor:
 Utunk Euro'pa'ba
 2. kiada's.
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 Magyar gazdasa'gto:rte'net l.
 139 oldal. fu"zve 534 Ft
 Magyarorsza'g Euro'pa'hoz fu"zo"do" gazdasa'gi kapcsolata't a hon-
 foglala'sto'l a 20. sza'zad eleje'ig mutatja be.
 
 Jo'kai Mo'r:
 Cikkek a forradalom e've'bo"l
 Unikornis.
 Jo'kai Mo'r Munka'i 38.
 289 oldal, ko:tve 620 Ft
 Jo'kai a magyar u'jsa'gira's egyik elso" klasszikusa.
 
 Jo'kai Mo'r:
 Emle'ksorok 1848-49-bo"l- Egy bujdoso' naplo'jo
 Unikornis.
 Jo'kai Mo'r Munka'i 37.
 247 oldal. ko:tve 620 Ft
 Jo'kai e'lete'nek legfontosabb eseme'nye az 18d8-49-es forradalom
 es szabadsa'gharc volt. Re'szt va'llalt benne, e's rege'nyein kivu:l
 feljegyze'seiben is mego:ro:kitette a ke't esztendo" eseme'nyeit.
 
 Jo'na's Ilona, Sz.:
 Barba'r kira'lyok
 Kossuth.
 A vila'gto:rte'nelem nagy alakjai.
 77 oldal, ko:tve 350 Ft
 A legenda's "barba'r" ho'dito'k e's a ro'mai civiliza'cio' harcaibo'l
 e'pu:lt fel a ko:ze'pkori Euro'pa kultu'ra'ja.
 
 Kossuth Lajos:
 Ira'sok e's besze'dek 1848-1849-bo"!
 Euro'pa.
 651 oldal. ko:tve 800 Ft
 Annak a ma'sfe'l esztendo"nek az ira'saibo'l a'llt o:ssze a ko:tet, ami-
 kor Kossuth az orsza'g elso" embere volt.
 
 Kossuth Lajos u:zenetei
 O:sszea'llitotta : Szabad Gyo:rgy:.
 Ikva.
 294 oldal, ko:tve I900 Ft
 Kossuth "u:zenetei"-bo"l olyan megnyilatkoza'sok kaptak helyet a
 ko:nyvben, amelyek sza'mot tarthatnak a mai olvaso' figyelme're is.
 
 A Kossuth-emigra'cio' fe'nyke'pesko:nyve
 O:sszea'llitotta Csorba La'szlo'.
 Kossuth.
 163 oldal, ko:tve 2900 Ft
 
 Macartney, C. A.:
 Teleki Pa'
 miniszterelno:kse'ge 1939-1941
 Occidental Press.
 290 oldal, fu"zve 330 Ft
 
 A magyar Ugar
 A kiegyeze'sto"l a II. vila'gha'boru'ig
 O:sszea'llitotta : Le'derer Pa'l.
 2., javitott kiada's.
 T Twins.
 Ta'rsadalomto:rte'neti olvaso'ko:nyvek.
 390 oldal, fu"zve 250 Ft
 Ta'rsadalomto:rte'neti tanulma'nyok.
 
 Marko' A'rpa'd:
 Magyarorsza'g hadto:rte'nete
 Reprint kiada's.
 Aqua.
 296 oldal. fu"zve 550 Ft
 A ke'ziko:nyv a honfoglala'sto'l az I. vila'gha'boru' ve'ge'ig tekinti a't
 hadto:rte'netu:nket, re'szletesen elemezve az egyes korok katona-
 politika'ja't, legkiva'lo'bb hadveze'reink haditetteit.
 
 Suetonius, Tranquillus. Gaius:
 A caesarok e'lete
 Euro'pa.
 431 oldal, ko:tve 480 Ft
 A hiteles dokumentumokbo'l o:sszea'llitott anekdotafu:ze'r
 mindazoknak aja'nlhato', akiket e'rdekel az o'kori Ro'ma, e's akik
 szeretik a jo' mese't.
 
 To:rte'nelem
 1. ko:tet: A kezdetekto"l i. e. 500-ig
 3. kiada's.
 Rea'ltanoda Alapitva'ny.
 270 oldal,fu"zve 850 Ft
 
 To:rte'nelem
 2. ko:tet: Kr. e. 500-to'l Kr. u. 1000-ig
 2. kiada's.
 Rea'ltanoda Alapitva'ny.
 364 oldal, fu"zve 850 Ft
 
 Udvari Istva'n :
 Lengyelorsza'gi szepesse'gi falvak ne'pe'lete Ma'ria Tere'zia kora'ban
 Vasva'ri Pa'l Ta'rsasa'g,  Nyiregyha'za.
 Vasva'ri Pa'l Ta'rsasa'g fu:zetei 12.
 96 oldal, fu"zve 200 Ft
 Annak a 14 ko:zse'gnek a mu'ltja't faggatja, amelyeket hajdan kira'-
 lyaink a lengyeleknek za'logositottak el, s Ma'ria Tere'zia va'ltott
 vissza a magyar korona sza'ma'ra.
 
 Winkler Guszta'v :
 Az euro'pai kultu'rko:r hadmu"ve'szete
 a kezdetekto"l a mogyar honfoglala'sig
 Sygnatura.
 158 oldal. fu"zve 350 Ft
 Az euro'pai e's az ezt befolya'solo' te'rse'g hadmu"ve'szete'nek fejlo"de'-
 se't ta'rgyalja a kezdetekto"l az 1000. e'vig.
 
 Filozo'fia
 ==========
 
 Do:ro:mbo:zi Ja'nos:
 A filozo'fia to:rte'nete e's elme'lete
 1-2. ko:tet
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 311, 335 oldal,fu"zve 990 Ft
 Elso" izben la't napvila'got olyan  filozo'fiai tanko:nyv, amely a bo:l-
 cselet ege'sz mu'ltja'nak e's jelen kori fo"bb ira'nyzatainak ismere-
 te'hez segiti az olvaso'kat.
 
 Upanisadok
 3. ko:tet: Az erdei ima'k titkos tanita'sa
 A hindu filozo'fia szentiratai.
 105 oldal, fu"zve 260 Ft
 A hindu filozo'fiai irodalom lego"sibb alkota'sainak gyu"jteme'nye.
 
 Parapszicholo'gia, asztrolo'gia
 ===============================
 
 
 Andrews, Ted:
 Az aura e'rze'kele'se
 E'desviz.
 161 oldal.fu"zve 253 Ft
 Az aura le'nyege'ben az az energiate'r, amely minden dolgot ko:-
 ru:lvesz. A ko:tetben sza'mos gyakorlatot e's tana'csot tala'lunk ar-
 ra, mike'nt hozhatjuk egyensu'lyba e's tarthatjuk pezsge'sben au-
 ra'nkat.
 
 Jankovich Istva'n :
 Reinkarna'cio'
 E'desviz.
 137 oldal, fu"zve 253 Ft
 A szerzo" felveti a reinkarna'cio' e's a kereszte'nyse'g kapcsolata'-
 nak leheto"se'ge't s ra'mutat, hogy a ketto"t o:ssze lehet egyeztetni,
 mert a reinkarna'cio' semmike'ppen sincs ellente'tben a keresz-
 te'nyse'ggel.
 
 Lu:beck, W.:
 A reiki o"sve'nye'n
 E'desviz.
 E'letmo'd.
 252 oldal,fu"zve. kb. 300 Ft
 A gyo'gyito' szeretet o:sve'nye'n ja'rnak, akik a reiki ero"t gyakran
 haszna'lja'k, aze'rt, hogy o:nmagukhoz ko:zelebb keru:ljenek
 vagy megnyiljanak a szeretet elo"tt.
 
 Markides. Kyriacos C. :
 A ciprusi ma'gus
 E'desviz.
 Terme'szetfeletti megnyilva'nula'sok.
 258 oldal, fu"zve 297 Ft
 A ma'gus maga mese'l az olvaso'knak e's va'laszt ad az okult tu-
 doma'nyok meg a csodateve's sza'mos izgalmas ke'rde'se're.
 
 Moody, Raymond A. :
 Fe'ny a kapun tu'l
 E'desviz.
 Terme'szetfeletti megnyilva'nula'sok.
 165 oldal.fu"zve 248 Ft
 Az egyik legnagyobb rejte'lyt kutatja: mi to:rte'nik velu:nk hala'-
 lunk uta'n?
 
 Rosta Erzse'bel:
 A kezed nem hazudik
 Hunga-Prin1.
 211 oldal, ko:tve 690 Ft
 E'vezredek hagyoma'nya, izgato' tuda'skincse e's a Kurir ne'pszeru"
 tenye'ranalizis-sorozata alapja'n ke'szu:lt a ke'ziko:nyv.
 
 Csepeli Gyo:rgy:
 A meghata'rozatlan a'llat
 Szocia'lpszicholo'gia kezdo"knek e's halado'knak
 Ego School.
 330 oldal, fu"zve 549 Ft
 Hu'sz e'v ira'sait gyu"jti egybe a ko:tet.
 
 Dennison, Paul E. - Dennison, Gail E. :
 E'szkapcsolo' agytorna
 Agykontroll.
 41 oldal, fu"zve 79 Ft
 Olyan mozga'sokat tanit meg, amelyek agyunkat nyitotta' teszik
 u'j dolgok befogada'sa'ra.
 
 Dennison, Paul E. - Dennison, Gail E. :
 E'szkere'kkapcsolo'
 Agykontroll.
 68 oldal. fu"zve 106 Ft
 Sok a'bra'val magyara'zza meg, hogyan mu"ko:dik agyunk tanula's
 ko:zben, e's hogyan lehet o:sszehangolni a ke't agyfe'lteke mu"ko:-
 de'se't.
 
 Domja'n La'szlo':
 Agykontroll sikerek
 Agykontroll.
 243 oldal.fu"zve 199 Ft
 A ko:nyvben sza'za'val sorakoznak a ku:lfo:ldiekhez hasonlo' ma-
 gyar sikerto:rte'netek, hogy el merju:k hinni: mindnya'jan "cso-
 da'kra" vagyunk ke'pesek.
 
 Fiore. Edith :
 Nyugtalan holtak
 Agykontroll.
 207 oldal,fu"zve 239 Ft
 Nemcsak a megsza'llottsa'g tu:neteit, hanem a gond megolda'sa'-
 nak mo'dja't is ismerteti, igy segit sokunk e'lete't gyo:keresen meg-
 va'ltoztatni.
 
 Gawler, Ian :
 A le'lek csendje
 Hunga-Print.
 274 oldal, fu"zve 398 Ft
 Az o:nsegito" ke'ziko:nyv esszencia'ja't adja a relaxa'cio'nak e's medi-
 ta'cio'nak, mely u't belso" be'ke'nk megteremte'se'hez.
 
 Harmat Pa'l:
 Freud, Ferenczi e's a magyarorsza'gi pszichoanalizis
 2., a'tdolgozott kiada's.
 Bethlen.
 625 oldal, ko:tve 880 Ft
 Matematikusokon e's fizikusokon kivu:l egyetlen tudoma'ny
 sem adott annyi nagy magyar tudo'st az emberise'gnek, mint a
 pszichoanalizis. A ko:nyv ce'lja, hogy segitse kinyitni egy
 szellemi kincseskamra kapuit.
 
 Kurth, Hanns:
 Mit jelentenek az a'lmok ?
 Lexikon A-to'l Z-ig
 2. kiada's.
 
 Magyar Ko:nyvklub.
 273 oldal, ko:tve 720 Ft
 Azoknak aja'nljuk a ko:nyvet, akiket e'rdekelnek lelki e'letu:nk
 titokzatosnak tu"no", de to:bbe'-keve'sbe' me'gis megfejtheto" titkai.
 
 Salamon Jeno":
 A megismero" teve'kenyse'g fejlo"de'sle'lektano
 2. kiada's.
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 200 oldal, fu"zve 586 Ft
 A kognitiv fejlo"de'st mutatja be az intrauterin korto'l az o:regse'-
 gig.
 
 Silva, Jose' - Miele, Philip:
 Agykontroll Silva mo'dszere'vel
 Agykontroll.
 157 oldal, fu"z ve 198 Ft
 A ko:nyvbo"l ba'rki ko:nnyen megtanulhatja Jose' Silva vila'gszerte
 elterjedt mo'dszere't.
 
 Silva, Jose' - Stone, Robert B.:
 Gyo'gyithatsz
 Agykontroll.
 225 oldal,fu"zve 249 Ft
 Az iro' 40 nap alatt tanitja meg az olvaso't az o:ngyo'gyita's e's
 gyo'gyita's egyszeru" e's hata'sos mo'dszereire.
 
 Sorel, Maria :
 Teljesebb e'let - Agykontroll
 Agykontroll.
 173 oldal,fu"zve 299 Ft
 Gyakorlati u'tmutato' a jobb oldali, kreativabb agyfe'lteke hate'-
 konyabb haszna'lata'hoz.
 
--------- I. resz vege, folyt. egy kov. Mozaik szamban -------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS