Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 142
Copyright (C) HIX
1994-05-08
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Uj konyvek 94. aprilis I. resz (mind)  551 sor     (cikkei)

+ - Uj konyvek 94. aprilis I. resz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UJ KONYVEK 1994. a'prilis I. resz
 
 
 A Ko~nyvvila'g c. havonta megjeleno lap 1994 a'prilisi szama
 alapja'n.
 
 Disclaimer: az esetleges hiba'ke'rt nem tudunk felelo"sse'get
 va'llalni.
 
A listat nagy terjedelme miatt 3 reszben kuldom el.
 
Jo olvasast kivan
 
Zimanyi Magda
 
--- Ko~nyvvila'g c.lap 1994 a'prilisi sza'm Uj Ko~nyvek rovat ---
 
UJ KO~NYVEK
 
 Rovatunkban - a Ko~nyvta'rella'to' Va'llalat adatba'zisa alapja'n -
az 1994. janua'r 1-31-ig megjelent (illetve regisztra'lt) mu~vek
szerepelnek.
 
 (Megjegyze's: az ido"szak megada'sa felteheto"leg te'ves,
ugyanez az ido"szak szerepelt a februa'ri e's ma'rciusi sza'mban
is. Z.M.)
 
----------------------- I. resz ------------------------------
 
Ko~lte'szet
===========
 
A'gai A'gnes:
Az elterelt ido"
Szerzo"i kiada's.
Z-fu~zetek.
40 oldal, fu"zve 48 Ft
A'gai A'gnes annak a nemzede'knek a neve'ben szo'l, amely ezt a
sza'zadot nem tudja befejezni, csak cipeli tova'bb.
Ve'dekeze'su~l verset ir, ja'tszik a szavakkal, fanyarul e's
e'rzelmesen.
 
Baranyi Ferenc:
Vizafogo'
Szerzo"i kiada's.
Z-fu~zetek 49.
56 oldal, fu"zve 48 Ft
A ko~lto" u'j verseit e's mu"fordita'sait tartalmazza.
 
Ceelen, Petrus:
Ra'csok mo~go~tt
Me'cses Szeretetszolga'lat.-
Magyar Bo~rto~npasztora'cio's Ta'rsasa'g.
95 oldal. fu"zve 150 Ft
Egy ne'met bo~rto~nlelke'sz bo~rto~nversei: "mennybo"l a pokolba"
- mondja a ko~tetza'ro' valloma's cime.
(Megrendelheto": 6753 Szeged- Ta'pe', Heller ko~z 6.)
 
Kisfaludy Sa'ndor e's Kisfaludy Ka'roly Va'logatott
ko~lteme'nyei.
Unikornis.
A magyar ko~lte'szet kincsesta'ra 16.
278 oldal, ko~tve 630 Ft
Versva'logata's ke't olyan ko~lto"five'r e'letmu"ve'bo"l, akiknek emberi
alkata, politikai meggyo"zo"de'se, e'letsorsa nagyban ku~lo~nbo~zo~tt
egyma'sto'l.
 
Me'cs La'szlo' :
Anya kell !
Vigilia.
134 oldal.fu"zve 187 Ft
A ko~lto" kiadatlan verseibo"l ko~zo~l va'logata'st a ko~tet.
 
Mezei Andra's:
Adorno
Belva'rosi Ko~nyvkiado'.
160 oldal, ko~tve 350 Ft
A ko~tet a magyar holocaust 50. e'vfordulo'ja'ra jelent meg.
 
Nagy Anna:
Priva't zsolozsma
Szerzo" kiada's, Pe'cs.
83 oldal, fu"zve 100 Ft
A ko~lto"no" versei eddig u'jsa'gokban e's folyo'iratokban jelentek
meg. Ez az elso" o~na'llo' ko~tete.
 
Rozsnyai Ervin :
Hegyet zu'zva'n
Szerzo"i kiada's.
Z-fu~zetek 48.
60 oldal, fu"zve 48 Ft
A szerzo" u'j versei e's kispro'za'i kaptak helyet a ko~tetben.
 
Zsirai La'szlo':
Ju'lius fe'nycseppjeiben
Presztizs.
62 oldal, fu"zve 133 Ft
A verseket ko~zvetlen hangve'tel, letisztult egyszeru"se'g jellemzi.
 
 
 Sze'ppro'za
 ===========
 
Balogh Be'ni:
Csata'ra fel !
Sygnatu'ra Kiado'.
Kb. 180 oldal,fu"zve kb. 179 Ft
Kalandos rege'ny az 1848/49-es szabadsa'gharc ideje'bo"l.
 
Blake, Jennifer:
A va'gy fogsa'ga'ban 1-2. ko~tet
Lap-ics. Debrecen.
525 oldal.fu"zve 596 Ft
Ravel Duralde u'gy e'lte az e'lete't, hogy ko~zben kihivta maga
ellen a vila'g o~sszes vesze'lye't. De minden megva'ltozott,
amikor a ba'lterem ve'ge'ben megpillantotta Anja Hamiltont. . .
 
Bruckner, Sheila :
Beleszerettem a fe'rjembe
Textronic, Tata.
Romantika.
99 oldal, fu"zve 109 Ft
Esther Bridge, az egykor sikeres fiatal iro'no" u'jsa'ghirdete's u'tja'n
akarja megtala'lni az igazit. . .
 
Cooper, J. F :
A pre'ri
Aqua.
295 oldal, fu"zve 395 Ft
A szerzo" a mego~regedett fo"ho"st, Vado~lo"t a'llitja ele'nk,
akinek ba'torsa'ga e's tettreke'szse'ge azonban a re'gi.
 
Dumas, Alexandre:
A fekete tulipa'n
Mo'ra.
Histo'ria's ko~nyvek.
239 oldal. fu"zve 228 Ft
A rege'ny Hollandia'ba, Ora'niai Vilmos kora'ba vezeti el
olvaso'it, valo'sa'gos to~rte'nelmi keretben besze'li el fanta'zia
szu~lte ho"seinek megindito' szerelme't.
 
Fekete Gyula :
Mada'rta'vlat
Trikolor. - Intermix.
306 oldal,fu"zve 300 Ft
A szerzo" maga va'logatott elbesze'le'seibo"l e's mese'ibo"l.
 
Ga'rdonyi Ge'za :
Egri csillagok
Trezor.
525 oldal, fu"zve 330 Ft
A jo'l ismert rege'ny a szerzo" jegyzeteivel e's a va'rve'do" egri ho"so~k
ne'vsora'val kiege'szitve jelenik  meg.
 
Gideon, Robin :
Viking szenvede'ly
Hajja Attila, Debrecen.
Kard & Szerelem.
331 oldal. ko~tve 428 Ft
Harcosok fe'lte'k ereje't, asszonyok epekedtek szerelme uta'n,
Tabor me'gis maga'nyos volt. Ege'szen addig a napig, mig egy
rabszolgava'sa'ron meg nem pillantotta a sze'pse'ges Tanaka't. . .
 
Glyn, Elinor:
A Szfinx
E'kezet.
185 oldal, fu"zve 230 Ft
Lebilincselo" stilusban kalauzolja ve'gig az olvaso't
Egyiptomto'l Anglia'n a't Oroszorsza'gig, bemutatva ke't
sze'lso"se'ges ember viharos szerelme't.
 
Hamlett, Christina:
Vara'zslatos e'rinte's
Lap-ics, Debrecen.
301 oldal. ko~tve 398 Ft
Beth Hudson sohasem fogja elfelejteni azt az e'jszaka't, mikor
illuzionista fe'rje meghalt. Most, hogy Hawaiin nyaral,
elhata'rozza, hogy itt az ideje lesza'molni a szellemekkel,
e's kezdeni valamit az e'lete'vel. . .
 
Higgins, Jack:
A gyilkos dzsungel
Lap-ics, Debrecen.
290 oldal, fu"zve 348 Ft
Egy fiatal pilo'ta ge'pe't kirabolja'k Brazilia'ban. Nem marad
ma's va'laszta'sa, mint postage'pet vezetni a dzsungelen a't, a huna
india'nok birodalma e's a "Hala'l folyo'ja" fo~lo~tt.
 
Hugo, Victor:
A pa'rizsi Notre-Dame
Euro'pa. Klasszikus Rege'nyek.
719 oldal. ko~tve 600 Ft
A ko~nyvben valo'sa'ggal e'letre
kel a ko~ze'pkori Pa'rizs, polga'raival, a csavargo'k e's csepu"ra'go'k
szines serege'vel s a to~rte'net ko~ze'ppontja'ban a hatalmas katedra'lissal.
 
Hunyady Sa'ndor:
Szu"rve, habbal. . .
Interart.
Rejto"zo"-ko~nyvek.
201 oldal, fu"zve 264 Ft
A rege'nyben megelevenednek ha'boru's e'vek, az o"sziro'zsa's
forradalom e's a konszolida'cio' fo"va'rosa, valamint a vo~ro~s
diktatu'ra elo"l meneku~lo"k Be'cse.
 
Jo'kai Mo'r:
Forralmi e's csatake'pek
Unikornis.
Jo'kai Mo'r Munka'i.
282 oldal, ko~tve 620 Ft
Az iro'nak az 1848-as forradalomro'l ke'szu~lt elbesze'le'sei
elo"szo~r Sajo' a'lne'ven jelentek meg 1850-ben, e's nagy sikert
arattak.
 
Jones, Veronica :
Ne'gy e'vszak
Ese'ly.
Ma'sodik ese'ly a boldogsa'gra 11.
160 oldal, fu"zve 139
 
David Svenson sikeres da'n u~zletember megfogadta, hogy
sohasem helyezi to~bbe' az u~zletet szerelem ele'. Vajon be
tudja-e va'ltani ige'rete't?
 
Joyce, James:
Finnegan e'brede'se 2. kiada's.
Holnap. 105 oldal, fu"zve 196 Ft
Ironikus vila'grajz, komikus karneva'li ja'te'k az emberi
le'tro"l, homa'lyos, rejte'lyes a'lompoe'ma sorsunkro'l e's a
vila'gto~rte'nelemro"l.
 
Kincaid, Katharine:
Boldog rabszolgasa'g
Hajja & Fiai, Dehrecen.
To~rte'nelmi romantika.
328 oldal, fu"zve 328 Ft
A lenyu"go~zo" olvasma'ny ta'voli ido"kbe vezet el, amikor a no"
ura e's parancsolo'ja lehetett egy fe'rfinak.
 
 
Kosztola'nyi Dezso" :
Nero, a ve'res ko~lto"
Unikornis.
A magyar pro'za klasszikusai 10
258 oldal, ko~tve 600 Ft
Kosztola'nyi rege'nye't elo"szo~r 1921-ben, nyolc folytata'sban, A
ve'res ko~lto" cimmel ko~zo~lte a Nyugat. Az MTA Pe'czely-dijjal
jutalmazta, Thomas Mann megku~lo~nbo~ztetett figyelmet szentelt
neki.
 
Kundera, Milan:
A le't elviselhetelen ko~nnyu"se'ge
Euro'pa.
403 oldal, ko~tve 400 Ft
Az iro' a fo"ho"s ellentmonda'sos alakja mo~ge' ha'tte'rnek
felrajzolja a "pra'gai tavasz" eseme'nyeit, majd I968
dra'ma'ja't, az orosz inva'zio't, ve'gu~l a "normaliza'cio'" e'veinek
megala'ztata'sait.
 
London, Jack:
A vadon szava e's egye'b to~rte'netek
K. u. K.
Kutyata'r.
209 oldal, fu"zve 268 Ft
A vila'girodalom legsikeresebb kutyarege'nye mellett Jack
London ne'ha'ny elbesze'le'se't is tartal- mazza.
 
London, Jack:
A ve'n kalo'z kincse
Fa'tum-Ars.
314 oldal, fu"zve 318 Ft
Az unatkozo' ifju' milliomos, Francis Morgan kalandra va'gyik,
igy e'ppen kapo'ra jo~n a hir: fe'ny deru~lt kalo'z o"se kincse'nek
holle'te're. .
 
 
May, Karl:
Winnetou
Sans-Ear
Totem.
222 oldal,fu"zve 278 Ft
Sam Sans-Ear, azaz Fu~letlen, az elkeseredett farmerbo'l lett
westman lesz a ko~tetben Old Shatter hand ta'rsa az igazsa'g
kalandos kerese'se'ben.
 
Merle, Robert:
Majoma'be'ce'
Euro'pa.
440 oldal, ko~tve 400 Ft
Egy etolo'gus ha'zaspa'r o~ro~kbe fogad egy csimpa'nzbe'bit, s u'gy
nevelik, mint saja't gyereku~ket. Egyre to~bben figyelmeztetik
o"ket, hogy rossz ve'ge lesz a kise'rletnek. . .
 
Miksza'th Ka'lma'n :
A gavalle'rok
2. kiada's.
Editorg Junior Ko~nyvek.
74 oldal, fu"zve 148 Ft
A kisrege'ny 1897-ben keletkezett, de nem egy vonatkoza'sa
me'g ma is aktua'lis.
 
Miksza'th Ka'lma'n :
Nemzetes uraime'k
Babits Kiado', Szeksza'rd.
l60 oldal, ko~tve 400 Ft
 
Miller, Linda Lael:
Va'gy e's ve'gzet
Ese'ly.
A szerelem ro'zsa'i.
320 oldal, fu"zve 348 Ft
A ba'jos Brynne McFarren apja hala'la uta'n visszate'r a
va'rosba, ahol gyermekkora't to~lto~tte. Nem tudja me'g, hogy
milyen bonyodalmak va'rnak ra'. . .
 
Monoszlo'y Dezso" :
Mozaik
Sze'phalom.
96 oldal. fu"zve 190 Fr
Monoszlo'y Dezso" 70. szu~lete'snapja'ra jelent meg.
 
Mo'ra Ferenc:
Rab ember fiai
2. kiada's.
Editorg Junior Ko~nyvek.
I26 oldal, fu"zve 202 Ft
Ve'rbeli iro' ke'pzelete'bo"l fakadt, fordulatos to~rte'net.
 
O'Hari, Susan :
A titokzatos va'ru'rno"
Hajja & Fiai. Debrecen.
Kard & szerelem.
330 oldal, ko~tve 428 Ft
A rettenthetetlen francia lovagot, Gascogne hercege't
megbabona'zza Genevie've tu~ndo~klo" sze'pse'ge, s dacolva minden
fo~ldi e's fo~ldo~ntu'li hata:ommal, megho'ditja a la'ny bu~szke
szive't. . .
 
Ordas Iva'n :
Kegyetlen humanizmus
Tolna megyei ko~nyvta'r,
Szeksza'rd.
Tolnai Bibliote'ka.
128 oldal,fu"zve 198 Ft
A szerzo" legu'jabb elbesze'le'seit adja ko~zre.
 
Read, Piers Paul:
E'letben maradtak
Euro'pa.
330 oldal, fu"zve 300 Ft
A repu~lo"ge'p-katasztro'fa'ban megmeneku~ltek pa'ratlan esete'nek
hire az ege'sz vila'got beja'rta, e's az erro"l ke'szu~lt
dokumentumrege'ny sza'mtalan nyelven eljutott az olvaso'khoz.
 
Remarque, Erich Maria:
E'jszaka Lisszabonbon
Fabula.
247oldal, ko~tve 380 Ft
A vila'ghiru" iro' egy nagy szerelem to~rte'nete't e's az o~nfela'ldoza's
dra'ma'ja't rajzolja meg a ma'sodik
vila'gha'boru' ideje'n.
 
Ro'mai szerzo"k 17. sza'zadi
magyar fordita'sai
Szerkesztette: Kecskeme'ti Ga'bor.
Balassi.
Re'gi magyar pro'zai em/e'kek 10.
827oldal, ko~tve 660 Ft
A ko~tet latin iskolai munka'knak 1604-1702 ko~zo~tt keletkezett
darabjait mutatja be.
 
Sa'nta Ferenc:
A szabadsa'g ku~szo~be'n
Litera'tor.
133 oldal,fu"zve 250 Ft
Valamennyi ira's arro'l tesz tanu'sa'got, hogy az ember a'llando'
ke'szenle'tben kell a'lljon a jo' e's a rossz ku~zdelme'ben, az
ero"szak, a tu~relmetlense'g, a jo'zan bela'ta's e's a helyes
do~nte's e'rdeke'ben.
 
Sontag, Susan :
A vulka'n szerelmese
Holnap.
480 oldal, fu"zve 480 Ft
A hires amerikai iro'no" vila'gsikert aratott rege'nye
u'jja'teremti a to~rte'netet Sir William Hamilton-ro'l e's harminc
e'vvel fiatalabb felese'ge'ro"l, Emma'ro'l meg Horatio Nelson
admira'lisro'l.
 
Steel, Danielle:
A'ldott teher
Maecenas.
340 oldal, fu"zve 348 Ft
A rege'ny ko~zponti te'ma'ja a meddo"se'g dra'ma'ja, a gyerek ira'nti
va'gy tettekre ke'szteto" hatalma.
 
Steel, Danielle:
A hercegno": Zoya
2. kiada's.
Victoria, Pe'c.s.
368 oldal, fu"zve 315 Ft
A to~rte'net a sza'zadelo"to"l napjainkig kise'ri ve'gig egy
csoda'latos asszony e'lete't, ha'boru'n e's be'ke'n, o~ro~mo~n e's
ba'naton keresztu~l a hirne'vig e's a gazdagsa'gig.
 
Steel, Danielle:
Kalandva'gy
Euro'pa.
411 oldal,fu"zve 398 Ft
Egy milliomos la'ny kalandos e'letu'tja.
 
Steel, Danielle:
A sors kereke
Euro'pa.
396 oldal.fu"zve 398 Ft
Hogyan lesz Bernie Fine-bo"l, az orosz irodalom tudo'sa'bo'l egy
elega'ns a'ruha'z vezeto" embere, hogyan tala'l ra' sok-sok keseru"
e'lme'ny uta'n a legnagyobb boldogsa'gra.
 
Su~to" Andra's:
Az utolso' ko"nto"s
Trikolor.
O~ro~kse'gu~nk.
314 oldal, fu"zve 440 Ft
"Utolso' ko~nto~su~nk a nyelv, mondjuk teha't a'lmainkban is konok
ragaszkoda'ssal, jo'l tudva'n, hogy o~nmaga'ban ez az e'rze's nem
menti meg etnikai le'tu~nket."
 
Szenteleky Korne'l:
Nya'ri de'lelo"tt
Forum, Ujvide'k.
Hagyoma'nyaink 14.
289 oldal, ko~tve 440 Ft
Az iro' 1923 e's 1933 ko~zo~tt keletkezett novella'it e's Isola
Bella cimu" kisrege'nye't tartalmazza.
 
Taba'k Andra's:
Ve'n lo' - ho'szakada'sban
Szerzo"i kiada's.
Z-fu~zetek 51.
50 oldal, fu"zve 48 Ft
Az iro' he't elbesze'le'se gyerekeiro"l - ko~lyo~kkutya korukbo'l.
 
Ta'trai Zsuzsanna:
Lea'nye'let
Crea Print.
200 oldal. fu"zve 350 Ft
Egy letu"nt korszak lea'nyainak e'lete'ro"l szo'l a ko~nyv.
 
Wallace, Lewis:
Ben-Hur 1. ko~tet
Fa'tum-Ars.
395 oldal, ko~tve 480 Ft
Ben-Hur, a gazdag fo"u'r e's a bosszu'va'gyo' Messzala, a ro'mai
veze'r to~rte'nete most jelenik meg teljes szo~vege'vel elo"szo~r.
 
Werfel, Franz:
A na'polyi testve'rek
Aldina.
461 oldal. fu"zve 360 Ft
Az o~ro~k Na'poly romantikus diszletei, a fordulatos meseszo~ve's
s nem utolso'sorban az egyik Pascarella la'ny, Grazia gyo~nyo~ru"
szenvede'lye'nek rajza teszi rendkivu~l vonzo' e's eleven
olvasma'nnya' a rege'nyt.
 
Szinmu~
=======
 
Shakespeare. William :
Julius Caesar
Euro'pa
147 oldal, fu"zve 250 Ft
A dra'ma Ille's La'szlo' u'j fordita'sa'ban keru~l az olvaso'k ele'.
 
Antolo'gia
==========
 
Ho'fu'va's szaga't
Koma'rom-Esztergom megyei iro'k e's ko~lto"k antolo'gia'ja
Uj Forra's, Tataba'nya.
Uj Forra's Ko~nyvek 18.
124 oldal,fu"zve 150 Ft
A va'logata's tizenke't szerzo"t szerepeltet a gyu"jteme'nyben.
 
 
E'letrajz
=========
 
Bay Zolta'n pa'lya'ja e's pe'lda'ja dokumentumokban
Szerkesztette: Nagy Ferenc.
Better Bt.-Pu~ski.
210 oldal,fu"zve 250 Ft
1992. okto'ber 4-e'n a Washingtonban elhunyt Bay Zolta'nnal a
XX. sza'zadi tudoma'ny- e's technikato~rte'net, valamint az
egyetemes humanizmus kiemelkedo egye'nise'ge ta'vozott el.
 
Heisenberg, Elisabeth :
Egy politika ne'lku~li ember politikus e'lete
Holnap.
196 oldal, fu"zve   360 Ft
A ko~nyvet az igazola's e's a felmente's sza'nde'ka'val a felese'g
irta fe'rje'ro"l, sza'zadunk egyik legnagyobb elme'leti
fizikusa'ro'l.
 
Katona Kla'ri :
Titkaim, neked
New Bridge.
Humphrey ko~nyvei.
169 oldal,fu"zve 299 Ft
Ebben az e'letrajzi sorozatban azokat az e'letutakat tala'ljuk
meg, amelyek pe'lda't e's meggyo"zo" idea'lke'pet adhatnak.
 
Nagy Ferenc:
Szent-Gyo~rgyi Albert e's a magyar Nobel-dijasok
MTESZ.
54 oldal. fu"zve 150 Ft
Tisztelge's Szent-Gyo~rgyi Albert emle'ke elo"tt, s egy
kive'telesen nagy teljesitme'nyt nyu'jto' e's vila'gunk arculata't
gyo~keresen megva'ltoztato' nemzede'k emle'ke'nek felide'ze'se.
 
PubIicisztika
=============
 
Bolga'r Gyo~rgy:
A New York Times-sztori
Fortuna.
2I9 oldal, fu"zve 389 Ft
Bolga'r Gyo~rgy iro' e's u'jsa'giro' ho'napokat to~lthetett a vila'g
egyik legnagyobb lapja'na'l. Ko~nyve egy olyan u'jsa'gro'l szo'l,
amely vila'ghatalom.
 
Bosnya'k Istva'n :
Kis e'ji Ady-brevia'rium.
Jugoszla'viai Magyar Mu"velo"de'si Ta'rsasa'g, Ujvide'k.
A Jugoszla'viai Magyar Mu"velo"de'si Ta'rsasa'g kisko~nyvta'ra.
Lira, epika, dra'ma 2.
95 oldal, fu"zve 250 Ft
Bosnya'k lstva'n ko~tete fa'jo' la'tlelet, lide'rcesen e'les
ro~ntgenke'p napjaink e's ko~zelmu'ltunk pokla'ro'l, csu'fos e's
megcsu'folt harcairo'l.
 
Fekete Gyula:
Ku~lo~nve'leme'ny
Trikolor.
Intermix.
300 oldal, fu"zve        300 Ft
Saja'tos vetu~lete ez a publicisztikai gyu"jteme'ny a
rendszerva'lta'snak e's napjaink felkavarodott to~rte'nelme'nek.
 
 
Szociolo'gia, szociogra'fia

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS