Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 216
Copyright (C) HIX
1994-08-01
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Uj konyvek 1994 junius I. resz (folytatasa kovetkezik) (mind)  1207 sor     (cikkei)

+ - Uj konyvek 1994 junius I. resz (folytatasa kovetkezik) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UJ KO:NYVEK 1994. ju'nius
 
 A Ko:nyvvila'g c. havonta megjeleno" lap 1994 ju'niusi sza'ma
 alapja'n.
 
 Disclaimer: az esetleges hiba'ke'rt nem tudunk felelo"sse'get
 va'llalni.
 
 --- Ko:nyvvila'g c.lap 1994 ju'niusi sza'm Uj Ko:nyvek rovat ---
 
  Rovatunkban - a Ko:nyvta'rella'to' Va'llalat adatba'zisa
  alapja'n - az 1994. a'prilis 1 -30-ig megjelent (illetve
  regisztra'lt) mu"vek szerepelnek.
 
 Kozzeteszi: Zimanyi Magda
             
 
 --------------------------- I. resz --------------------------
 
 
 Ko:lte'szet
 ===========
 
 Andra's Sa'ndor:
 A teremte'selo"tti ember
 Orpheusz.
 138 oldal, fu"zve 279 Ft
 A szerzo" va'logatott e's u'j versei.
 
 Anya'knapi ko:szo:nto"
 Alex-typo.
 179 oldal, fu"zve 285 Ft
 Anya'k napja'ra valo' verseket tartalmaz
 kicsiknek e's nagyoknak egyara'nt.
 
 Baka Istva'n:
 Sztyepan Pehotnij testamentuma
 Jelenkor, Pe'cs.
 E'lo" irodalom.
 64 oldal, fu"zve 160 Ft
 A ko:lto" legu'jabb versei.
 
 Barta Istva'n, P.:
 To:bbszo:r e'lu:nk a Fo:ldo:n
 Szerzo"i kiada's.
 111 oldal, fu"zve 200 Ft
 "Ebben a ko:tetemben a Gondvisele's ira'nt e'rzett, megero"so:do:tt
 hitemet igyekeztem kifejezni" - irja a ko:lto".
 
 Csele'nyi La'szlo':
 Elvete'lt sziva'rva'ny
 Mada'ch, Bratislava.
 170 oldal, fu"zve 170 Ft
 A mu" nevezheto" verses rege'nynek, eposznak vagy ahogy a ko:lto" maga
 nevezi - mitosznak.
 
 Dea'k La'szlo':
 Az a'rvasa'g kora
 Magveto".
 167 oldal, fu"zve 380 Ft
 A va'logatott versek az elo"zo" ko:tetek java terme'se't gyu"jtik egybe,
 bemutatva a ko:lto" fejlo"de'se't.
 
 Erde'lyi jiddis ne'pko:lte'szet
 Euro'pa.
 213 oldal, ko:tve 380 Ft
 Az antolo'gia't Ka'nya'di Sa'ndor va'logatta e's forditotta.
 
 Gergely A'gnes:
 Kira'lyok fo:ldje
 Tevan, Be'ke'scsaba
 351 oldal, fu"zve 385 Ft
 A ko:lto"no" va'logatott e's u'j versei
 
 Illye's Gyula Legszebb versei
 Mo'ra.
 A magyar irodalom gyo:ngyszemei.
 158 oldal, ko:tve 270 Ft
 
 Ja'nossy Istva'n:
 Helyben ja'ro' Odu:sszeusz
 Magveto".
 140 oldal, fu"zve 250 Ft
 A ko:lto" o:regkori lira'ja'nak u'jabb a'lloma'sa ez az
 u'j versesko:tet.
 
 Janus Pannonius e's Balassi Ba'lint
 Va'logatott ko:lteme'nyei
 Unikornis.
 A magyar ko:lte'szet kincsesta'ra 19.
 280 oldal, ko:tve 630 Ft
 
 Janus Pannonius Legszebb versei
 Mo'ra.
 A magyar irodalom gyo:ngyszemei.
 153 oldal, ko:tve 270 Ft
 
 Juha'sz Gyula Legszebb versei
 Mo'ra.
 A magyar irodalom gyo:ngyszemei.
 151 oldal, ko:tve 270 Ft
 
 John Keats Legszebb versei
 Mo'ra.
 A vila'girodalom gyo:ngyszemei.
 154 oldal, ko:tve 270 Ft
 
 Kiss Ire'n:
 "Egy sze'p hologramhoz"
 Magveto".
 138 oldal, fu"zve 310 Ft
 Kiss Ire'n ko:lto"i e'nje ku:lo:no:s e's provokativan o"szinte.
 
 Kova'cs Andra's Ferenc:
 Lelkem kocka'n po:rgetem
 Jelenkor, Pe'cs.
 E'lo" irodalom.
 113 oldal, fu"zve 170 Ft
 A szerzo" legu'jabb versei.
 
 Kolumban, Nicholas:
 Porcelain balloon - Porcela'n le'ggo:mb
 Ke'zirat.
 175 oldal, fu"zve 250 Ft
 A ko:lto" magyarnak szu:letett, igy verseinek alape'lme'nye e's fo"
 motivuma az emigra'ns le't.
 
 Labancz Gyula:
 Megcsendu:lo" fehe'r
 Szerzo"i kiada's.
 Z-fu:zetek 56.
 60 oldal, fu"zve 48 Ft
 A ko:lto" legu'jabb versei.
 
 Makay Ida:
 Ko:vu:let
 Jelenkor, Pe'cs.
 E'lo" irodalom.
 112 oldal, fu"zve 150 Ft
 A ko:lto"no" u'j versei.
 
 Moll, Anna:
 Itt e'ltu:nk ko:ztetek
 Tekintet.
 100 oldal, fu"zve 198 Ft
 A magyar sza'rmaza'su' amerikai ko:lto no" kisse' szomoru',
 de bo:lcs ballada'i
 
 Nagy Magdolna:
 Hit
 Szerzo"i kiada's.
 51 oldal, fu"zve 70 Ft
 A ko:lto" elso" versesko:nyve e'letro"l, hitro"l, ta'rsadalomro'l.
 Megva'sa'rolhato' uta'nve'ttel:
 5440 Kunszentma'rton, Sze'chenyi ltp. "D" III/16.
 
 Pessoa, Fernando:
 U:zenet
 Ictus, Szeged.
 83 oldal, fu"zve 250 Ft
 A portuga'l ko:lto" verseinek saja't maga a'ltal szerkesztett
 gyu"jteme'nye.
 
 Peto" To'th Ka'roly:
 Hal-a'lom
 Csere'pfalvi.
 51 oldal, fu"zve 120 Ft
 A szerzo" extravaga'ns versei, forma'tuma'ban is rendhagyo' ko:tetben.
 
 Poo'r Ba'lint:
 Na'dsipszo'lo'
 Tino'di Klub Cserha't Mu"ve'sz Ko:re.
 87 oldal, fu"zve 120 Ft
 A ko:lto" a becsu:let e's a tisztasa'g nyelve'n kiva'n szo'lni.
 
 Rainer Maria Rilke
 Legszebb versei
 Mo'ra.
 A vila'girodalom gyo:ngyszemei.
 152 oldal, ko:tve 270 Ft
 
 Shakespeare, William:
 Szonettek
 Mo'ra.
 A vila'girodalom gyo:ngyszemei.
 168 oldal, ko:tve 270 Ft
 
 Verlaine, Paul:
 Szaturnuszi ko:lteme'nyek-Po
 Csere'pfalvi.
 151 oldal, fu"zve 250 Ft
 A ke'tnyelvu" kiada's elo"szo:r adja ko:zre a ko:tet valamennyi
 verse'nek magyar fordita'sa't.
 
 Visky Andra's-Tompa Ga'bor:
 Roma'niai magyar ne'gykezesek
 Jelenkor, Pe'cs.
 E'lo" irodalom.
 62 oldal, fu"zve 120 Ft
 Ke't erde'lyi ko:lto" ko:zo:sen alkotott versei.
 
 Zrinyi Miklo's:
 Szigeti veszedelem -- Az to:ro:k a'fium ellen valo' orvossa'g
 Euro'pa dia'kko:nyvta'r.
 371 oldal, fu"zve, 240 Ft
 
 Sze'ppro'za
 ===========
 
 A'kos Miklo's:
 Utolso' alkalom
 K.u.K. - General Press.
 255 oldal, fu"zve 350 Ft
 A Brazilia'ban e'lo" iro' 1946-ban irt rege'nye ma is ido"szeru"
 intelem az antiszemitizmussal szemben.
 
 Babits Miha'ly:
 A go'lyakalifa - Ka'rtyava'r
 Unikornis.
 A magyar pro'za klasszikusai 12.
 448 oldal, ko:tve 600 Ft
 
 Benedek Istva'n:
 Aranyketrec
 U'j Gondolatok.
 499 oldal, fu"zve 598 Ft
 A ko:nyv ba'r egy elmegyo'gyinte'zet belso" e'lete'ro"l szo'l,
 egyu'ttal me'gis o:ne'letrajz.
 
 Csa'ky Pa'l:
 U'ton
 Mada'ch, Bratislava.
 157 oldal, fu"zve 195 Ft
 Egy kisrege'nyt e's hat elbesze'le'st tartalmaz.
 
 Cziga'ny Ildiko':
 Zene a tengeren
 Szerzo"i kiada's.
 Z-fu:zetek 55.
 44 oldal, fu"zve 48 Ft
 Egy Fo:ldko:zi-tengeri hajo'u't e'lme'nybesza'molo'ja.
 
 De'ry Tibor:
 Niki e's ma's to:rte'netek
 K.u.K.
 Kutyata'r.
 793 oldal, fu"zve 248 Ft
 A magyar irodalom legmegra'zo'bb kutyato:rte'nete az o:tvenes e'vek
 nyomaszto' politikai atmoszfe'ra'ja't mutatja be egy kis foxi sorsa'n
 keresztu:l.
 
 Doctorow, E. L.:
 Billy Bathgate, a gengszterinas
 Euro'pa.
 351 oldal, ko:tve 520 Ft
 A harmincas e'vek Amerika'ja'nak ke'pe't festi meg, azt a kort,
 amelyben a szerzo" gyermekfejjel ra'eszme'lt egy vesze'lyes,
 kegyetlen vila'gra.
 
 Fe'ja Ge'za
 A le'lekla'to' kutya
 Tevan, Be'ke'scsaba.
 174 oldal, fu"zve 250 Ft
 A szerzo" eddig kiadatlan novella'i.
 
 Forster, Edward Morgan:
 Maurice
 Euro'pa Zsebko:nyvek.
 278 oldal, fu"zve 280 Ft
 Mesterien fele'pitett to:rte'net a fe'rfiszerelemro"l.
 
 Garcia Ma'rquez, Gabriel:
 Sza'z e'v maga'ny
 Magveto".
 449 oldal, fu"zve 510 Ft.
 
 Golding, William:
 Papiremberek
 Magveto".
 Vila'gko:nyvta'r.
 204 oldal, fu"zve 395 Ft
 A Nobel-dijas angol iro't az e'letrajz e's e'letmu" viszonya, az
 iro'i e's az emberi integrita's, az alkoto'i etika ke'rde'sei
 foglalkoztatja'k.
 
 Herbert. James:
 Pre'da
 U'j Ve'nusz.
 309 oldal, fu"zve 328 Ft
 To:rte'net egy kutya'ro'l, "aki" embernek gondolja maga't, vagy egy
 emberro"l, aki kutya'nak...
 
 Greene, Graham:
 Utaza'sok nagyne'ne'mmel
 Euro'pa.
 370 oldal, fu"zve 350 Ft
 A 74 e'ves nagyne'ni rejte'lyes ce'lu' utaza'saira maga'val cipeli
 unokao:ccse't.
 
 Hata'r Gyo"zo":
 E'letu't
 E'letu:nk Kiado', Szombathely.
 254 oldal, fu"zve 398 Ft
 Az iro' e'lelmu"ve't ke't ve'glet hata'rozza meg: ta'vol e'l a
 magyar irodalmi e'letto"l, me'gis ko:to"dik a re'gio' saja'tos
 vila'ga'hoz.
 
 Jeho'sua', A'vra'ha'm Ben:
 Ke'sei va'la's
 Euro'pa.
 556 oldal, ko:tve 598 Ft
 Egy a'tlagos izraeli csala'd kora'ntsem a'tlagos e'lete.
 
 Ka'li Istva'n:
 Sza'zade'let
 Zrinyi.
 219 oldal, fu"zve 547 Ft
 A lebilincselo" novella'sko:tet egy fiatal alkoto' le'lek-
 a'bra'zolo' ke'pesse'geinek bizonyite'ka.
 
 Kerte'sz Imre:
 A kudarc
 Sza'zadve'g.
 357 oldal, fu"zve 320 Ft
 A rege'ny 2. kiada'sban jelenik meg.
 
 Kovac, Dusan:
 Az e'let tovatu"no" vara'zsa
 Mada'ch. Bratislava.
 152 oldal, fu"zve 110 Ft
 A szlova'k szerzo" novella'i.
 
 Lawrence, David Herbert:
 Szivek harca
 Fa'tum Ars.
 309 oldal, fu"zve 398 Ft
 A rege'ny a Brangwen csala'd ha'rom nemzede'ke'nek sorsa't fogja a't.
 
 Lengyel Pe'ter:
 Macskako"
 Euro'pa.
 541 oldal, ko:tve 550 Ft
 Az uto'bbi e'vek egyik legja'te'kosabb, legegye'nibb e's
 legtitokzatosabb rege'nye.
 
 Longosz:
 Daphnisz e's Chloe'
 General Press.
 157 oldal, ko:tve 390 Ft
 
 Lova'sz Sa'ndor:
 A vada'szat la'za'ban
 Kontroll.
 154 oldal, fu"zve 398 Ft
 A Gyula'n e'lo" fiatal u'jsa'giro' vada'szto:rte'netei.
 
 Ma'cs Jo'zsef:
 E'gig e'ro" palata'bla
 Mada'ch. Bratislava.
 121 oldal, fu"zve 195 Ft
 Kisrege'ny egy o:regember sze'p a'lma'ro'l.
 
 Miksza'th Ka'lma'n:
 Ku:lo:no:s ha'zassa'g
 Editor klasszikusok.
 325 oldal, fu"zve 298 Ft
 
 Mitchell, Margaret:
 Elfu'jta a sze'l
 Euro'pa.
 1175 oldal, ko:tve 748 Ft
 
 Moravia, Alberto:
 Egy asszony meg a la'nya
 Euro'pa.
 445 oldal, fu"zve 400 Ft
 
 Polga'r Erno":
 Le'gy a felese'gem!
 Ba'csalma's Bara'ti Ko:re Egyesu:let, Ba'csalma's.
 105 oldal, fu"zve 270 Ft
 A szerzo" va'logatott elbesze'le'sei.
 
 Ra'cz Olive'r:
 Babona'k ko:nyve
 Mada'ch, Bratislava.
 213 oldal, fu"zve 220 Ft
 A rege'ny lapjain nemzede'kek e's e'letek sorja'znak el -
 gondjaikkal, ku:zdelmeikkel e's o:ro:meikkel.
 
 Rakovszky Jo'zsef:
 A fekete lovag
 "Szo'zat" Irodalmi e's Mu"ve'szeti Klubok Orsza'gos Ko:zpontja.
 229 oldal, ko:tve 390 Ft
 A to:rte'nelmi rege'ny IV. (Kun) La'szlo' kira'ly e'lete'ro"l
 e's kora'ro'l.
 
 Remarque, Erich Maria:
 Gyo"ztesek e's legyo"zo:ttek
 Fa'tum-Ars.
 316 oldal, fu"zve 390 Ft
 A rege'ny szerves folytata'sa a szerzo" Nyugaton a helyzet
 va'ltozatlan cimu" ko:nyve'nek.
 
 Schwarz-Bart, Andre':
 Igazak ivade'ka
 Dunako:nyv.
 398 oldal, ko:tve 680 Ft
 A rege'ny magas mu"ve'szi szinvonalon leplezi le a
 faju:ldo:ze'st e's a holocaustot.
 
 Shaw, Irwin:
 New York-i e'jszaka'k
 Fa'tum-Ars.
 247 oldal, fu"zve 380 Ft
 A szerzo" novella'i a'ltala'nos e'rdeklo"de'sre sza'mithatnak.
 
 Steinbeck, John:
 Szesze'lyes auto'busz
 Hollo' e's Ta'rsa.
 281 oldal, fu"zve 380 Ft
 A kisrege'ny humorral e's kritika'val mutatja be a ta'rsadalom
 keresztmetszete't.
 
 Styron, Williams:
 Virginia, reggel
 Euro'pa.
 150 oldal, ko:tve 328 Ft
 Az iro' isme't hata'sos mu"vet alkotott.
 
 Swift Graham:
 La'pvila'g
 Euro'pa.
 427 oldal, ko:tve 500 Ft
 Tom Crick, a to:rte'nelemtana'r egy nap elhata'rozza, hogy a
 dia'kjainak nem a "nagyto:rte'nelmet" fogja tanitani, hanem
 elmese'li az e'let mindennapos to:rte'nelme't...
 
 Szerb Antal:
 Utas e's holdvila'g
 Magveto".
 335 oldal. ko:tve 395 Ft
 
 Szondi Gyo:rgy:
 E'rtem
 Kra'ter Mu"hely.
 Fekete-piros fu:zetek.
 93 oldal, fu"zve 188 Ft
 A Fekete-piros fu:zetek a kise'rletezo"k, az u'jito'k, a
 mu"fajokon tu'lle'po" vagy mu"fajva'lto' iro'k mu"veit adja
 ko:zre.
 
 Thurzo' Ga'bor:
 A szent
 Magveto".
 379 oldal, ko:tve 480 Ft
 
 Va'rhegyi Andra's:
 Bu'go'csiga
 Tevan, Be'ke'scsaba.
 159 oldal, fu"zve 180 Ft
 Az iro' novella'iban egyu:tt van az a'hitat, a
 boldogsa'gkerese's izgalma e's az emberi gyarlo'sa'g elleni
 ku:zdelem.
 
 Zweig, Stefan:
 Nyugtalan sziv
 Fa'tum-Ars.
 367 oldal, fu"zve 380 Ft
 
 Szinmu"
 ======
 
 Ola'h Ja'nos:
 Kenye'rpusztito'k
 Ke'zirat.
 240 oldal, fu"zve 250 Ft
 Szinmu"vek e's hangja'te'kok.
 
 Pa'ska'ndi Ge'za:
 Medvebo"rben
 Magveto".
 291 oldal, fu"zve 480 Ft
 Az iro' ha'rom dra'ma'ja.
 
 Szigethy Da'niel:
 Farsangi trilo'gia
 Mada'ch, Bratislava.
 341 oldal, fu"zve 260 Ft
 Ha'rom szinmu"vet tartalmaz, melyek a ba'seli farsang hata'sa't
 mutatja'k.
 
 
 Antolo'gia
 ==========
 
 Erki Edit:
 Magyar ide'zetek ko:nyve
 Officina Nova.
 253 oldal, ko:tve 590 Ft
 
 U'jbo'l e's mindo:ro:kke'
 Magyar Zsido'k Ko:nyve.
 Kner Mu'zeum e's Ko:nyv - Alapitva'ny, Gyoma.
 479 oldal, fu"zve 450 Ft
 Magyar zsido'k va'logatott ira'sai mellett a ku:lfo:ldiek
 legkiva'lo'bbjainak verseibo"l, novella'ibo'l e's rege'nyeibo"l
 ad izelito"t.
 
 
 Emle'keze's
 ===========
 
 Filipoviec, Zlata:
 Zlata naplo'ja
 Victoria, Pe'cs.
 196 oldal, fu"zve 398 Ft
 Egy tizenha'rom e'ves szarajevo'i kisla'ny naplo'ja a szemtanu'
 hitelesse'ge'vel ve'gigkise'ri az ott du'lo' ha'boru't a
 kito:re'sto"l napjainkig.
 
 Saubin, Be'atrice:
 A pro'bate'tel
 Euro'pa.
 346 oldal, fu"zve 450 Ft
 Malajzia'ban 1982-ben ka'bito'szercsempe'szet va'dja'val hala'lra
 ite'lt hu'sze'ves francia la'ny besze'li el megpro'ba'ltata'sait.
 
 Ta'ncsics Eszter e's Csorba Ge'za naplo'ja
 Sze'phalom Ko:nyvmu"hely.
 443 oldal, fu"zve 700 Ft
 Ke't ha'nyatott sorsu', me'ltatlanul elfeledett embernek a'llit emle'ket.
 
 To'th Katalin:
 Forma-1-es szerelmek avagy "Tartsd magad e'letben"
 Hunga-Print.
 107 oldal, fu"zve 157 Ft
 "Azt szerettem volna megirni, mike'pp va'ltam ha'rom e'v alatt a
 Forma-1 bu"vo:lete'ben e'lo" tine'dzserbo"l egyre komolyabb la'nnya'."
 
 
 E'letrajz
 =========
 
 Fogyatkozo' illu'zio'k
 Arcok e's korrajzok
 Figyelo".
 198 oldal, fu"zve 490 Ft
 A portre'k nemcsak e'letutakat jelenitenek meg, hanem korrajzok
 e's az e'rintettek munka'ssa'ga't e'rte'kelo" vitairatok is.
 
 
 Szociolo'gia, szociogra'fia
 ===========================
 
 Angyel Miklo's:
 Udvard mu'ltja e's jelene
 Mada'ch, Bratislava.
 109 oldal, fu"zve 185 Ft
 A telepu:le's a to:rte'nelem folyama'n gyakran ja'tszott fontos
 szerepet.
 
 Csemer Ge'za:
 Habiszti
 Ciga'nyok e'lete - e'tele
 309 oldal, fu"zve 595 Ft
 Egyszerre tartalmaz a ciga'nyok egykori e's mai vila'ga'bo'l vett
 ira'sokat, lexika'lis adatokat e's e'telrecepteket.
 
 Dio'sfo:rgepatony 2. ko:tet
 Mada'ch, Bratislava.
 257 oldal, fu"zve 220 Ft
 A'tfogo' ke'pet fest a telepu:le's szocia'lis e's
 kultura'lis a'llapotairo'l.
 
 Jackson, Carole - Lulow, Kalia:
 Stiluskalauz fe'rfiaknak
 Park.
 173 oldal, ko:tve 998 Ft
 
 Mojzes Antal:
 Bajmok mu"velo"de'si kro'nika'ja
 2. ko:tet
 Jugoszla'viai Magyar Mu"velo"de'si Ta'rsasa'g, U'jvide'k.
 Mu"velo"de's- e's helyto:rte'net 2.
 269 oldal, fu"zve 250 Ft
 
 Nagy Magdolna:
 Tiszasas
 Szerzo"i kiada's.
 19 oldal. fu"zve 35 Ft
 Ira'sok, foto'k Tiszasas faluro'l.
 Megva'sa'rolhato' uta'nvettel:
 5440 Kunszentma'rton, Sze'chenyi Ltp. "D" III/16.
 
 
 Politika
 ========
 
 Antall Jo'zsef e'lete ke'pekben
 Tevan, Be'ke'scsaba
 82 oldal, ko:tve 370 Ft
 
 Be'kesi La'szlo':
 Sza'zadve'g.
 Politikusportre'k.
 225 oldal, fu"zve 420 Ft
 
 Boda'ne' Pa'lok Judit - Cseresnye's Ja'nos -
 Va'nkosne' Tima'r E'va:
 A kisebbse'gek jogai Magyarorsza'gon
 Ko:zgazdasa'gi e's Jogi.
 377 oldal, ko:tve 1300 Ft
 
 Elek Istva'n:
 Advent, e's aminek el kellett jo:nnie
 Pesti Szalon.
 Pesti Szalon naplo'.
 392 oldal, fu"zve 495 Ft
 Egy e'rtelmise'gi u'tja a politikai hatalomba.
 
 Habsburg Otto':
 Euro'pa'e'rt
 Haas Gyo:rgy besze'lgete'sei dr. Habsburg Otto'val
 Tevan, Be'ke'scsaba.
 155 oldal, ko:tve 248 Ft
 Habsburg Otto' gondolataival ismerteti meg a hazai ko:zve'leme'nyt.
 
 Hogyan tova'bb a ha'boru' uta'n?
 Jugoszla'viai Magyar Mu"velo"de'si Ta'rsasa'g, U'jvide'k.
 Mu"velo"de's- e's helyto:rte'net 3.
 280 oldal, fu"zve 250 Ft
 A vajdasa'gi magyar szellemi e'let ko:r-, kor- e's ko'rke'pe '92-93-bo'l.
 
 Horva'th Ja'nos - Sza'nto' Andra's:
 Alapveto" te'nyek -1989
 Ko:ze'p-Kelet-Euro'pa az amerikai u'jsa'gira'sban
 MTA Ta'rsadalmi Konfliktusok Kutato'ko:zpontja.
 Disputa ko:nyvek 3.
 74 oldal, fu"zve 330 Ft
 
 Krausz Tama's:
 Mege'lt rendszerva'lta's
 Ce'ge'r.
 319 oldal, fu"zve 330 Ft
 A szerzo"nek 1989-1994 ko:zo:tt irt publicisztikcai ira'saibo'l
 ko:zo:l va'logata'st a ko:tet.
 
 Novak, Michael:
 A demokratikus kapitalizmus szelleme
 General Press.
 479 oldal, fu"zve 998 Ft
 Leirja, hogy a demokratikus kapitalizmus nem ne'puralom, hanem a
 demokra'cia eszko:ze a diktatu'ra ellene'ben.
 
 Orba'n Viktor
 Sza'zadve'g.
 Politikusportre'k.
 237 oldal, fu:zve 420 Ft
 
 Thurnher, Armin:
 Besze'lgete'sek Franz Vranitzkyval
 Kossuth.
 177 oldal, fu"zve 340 Ft
 Franz Vranitzky, a na'lunk is ne'pszeru" osztra'k politikus olyan
 ke'rde'sekro"l fejti ki ve'leme'nye't, amelyek a magyar olvaso'
 sza'ma'ra is ismero"sek.
 
 A vila'g helyzete 1994
 "Fo:ld Napja" Alapitva'ny.
 238 oldal, fu"zve 320 Ft
 A washingtoni Worldwatch Institute e'vente megjeleno" jelente'se.
 
 
 To:rte'nelem
 ============
 
 Bronzkori magyar ira'sbelise'g
 Ira'sto:rte'neti Kutato' Inte'zet.
 Ira'sto:rte'neti tanulma'nyok.
 213 oldal, fu"zve 495 Ft
 A sze'kely rova'sira'snak a keletkeze'se'to"l a honfoglala'sig tarto'
 legizgalmasabb korszakairo'l e'rtekezik.
 
 Commager, Henry Steele:
 A ma'sodik vila'gha'boru' to:rte'nete
 Holnap.
 439 oldal, fu"zve 430 Ft
 
 Demokratikus Magyarorsza'g
 Va'logata's Bibo' Istva'n tanulma'nyaibo'l
 Magveto".
 471 oldal, ko:tve 570 Ft
 Bibo' Istva'n gondolkodo'i, emberi tisztesse'ge az uto'kort is
 ko:telezi: ne csupa'n hivatkozzunk ira'saira, olvassuk is o"ket.
 
 Endes Miklo's:
 Csik-, Gyergyo'-, Ka'szon-sze'kek
 Akade'miai.
 633 oldal, ko:tve 1365 Ft
 Az 1938-ban megjelent he'zagpo'tlo' mu" u'j kiada'sa.
 
 Az Endre-Baky-Jaross-per
 Csere'pfalvi.
 650 oldal, ko:tve 950 Ft
 A magyar holocaust ha'rom fo"bu"no:se ne'pbiro'sa'gi ta'rgyala'sa'nak
 jegyzo"ko:nyve.
 
 Erde'ly o:ro:kse'ge
 Erde'lyi emle'kiro'k Erde'lyro"l
 4. ko:tet: A fejedelem
 Akade'miai.
 143 oldal, ko:tve 561 Ft
 Az 1613-1629 ko:zo:tti ido"szak ira'saibo'l va'logat.
 
 Erde'ly o:ro:kse'ge
 Erde'lyi emle'kiro'k Erde'lyro"l
 5. ko:tet: Apa e's fiu'
 Akade'miai.
 276 oldal, ko:tve 622 Ft
 Az 1630-1661 ko:ztti ido"szak ira'saibo'l nyu'jt va'logata'st.
 
 Erde'ly o:ro:kse'ge
 Erde'lyi emle'kiro'k Erde'lyro"l
 6. ko:tet: Haldoklo' Erde'ly
 Akade'miai.
 250 oldal, ko:tve 596 Ft
 Az 1662-1703 ko:zo:tt szu:letett emle'kiratokbo'l ke'szu:lt a va'logata's.
 
 Feitl Istva'n:
 A bukott Ra'kosi
 Politikato:rte'neti Alapitva'ny.
 Politikato:rte'neti fu:zetek 4.
 88 oldal, fu"zve 60 Ft
 Buka'sa'to'l 1971-ben beko:vetkezett hala'la'ig ko:veti ve'gig
 Ra'kosi e'letu'tja't.
 
 Hermann Ro'bert:
 A rendo"rminiszter e's a Zichy-gye'ma'ntok
 To:rte'nelembara'tok Ko:re Alapitva'ny,
 Sze'kesfehe'rva'r.
 Histo'ria klub fu:zetek 10.
 99 oldal, fu"zve 140 Ft
 Ki volt Zichy O:do:n, mie'rt kellett meghalnia, e's mie'rt jutott
 olyan nevezetes szerephez hala'la uta'n is?
 
 Kossuth Lajos u:zenetei
 Ikva.
 294 oldal, ko:tve 490 Ft
 Kossuth "u:zeneteibo"l" to:bbnyire olyan megnyilatkoza'sok kaptak
 helyet, amelyek ma is igen ido"szeru"ek.
 
 Magyarorsza'g,1944
 Ne'met megsza'lla's
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 Pro Homine - 1944 Emle'kbizottsa'g.
 168 oldal, fu"zve 523 Ft
 Az u'jkori magyar to:rte'nelem legtragikusabb e've'nek ve'szterhes
 napjait ide'zi fel.
 
 Lehoczky Tivadar:
 Bereg va'rmegye monogra'fia'ja
 I-III/1-2. ko:tet
 1820 oldal, 2500 Ft
 Az Ungva'rott 1881-ben megjelent, alapveto" fontossa'gu'
 to:rte'nelmi mu" uta'nnyoma'sa.
 Megrendelheto": Va'rosi Ko:nyvta'r,
 4801 Va'sa'rosname'ny, Szabadsa'g te'r 5.
 
 Magyarorsza'g miniszterelno:kei 1848--1990
 Ce'ge'r.
 241 oldal, fu"zve 289 Ft
 lsmerteti a miniszterelno:ko:k e'letu'tja't, vezeto"i
 ke'pesse'geiket, valamint a korma'nyok e'le'n ve'gzett
 teve'kenyse'gu:ket.
 
 Nagy Magdolna:
 A mestersza'lla'si II. vila'gha'boru's emle'kta'bla
 Szerzo"i kiada's.
 10 oldal, fu"zve 30 Ft
 Mestersza'llas lakossa'ga o:sszefogott, hogy a II. vila'gha'boru'
 ho"si halottainak e's a'ldozatainak emle'kta'bla't a'llitson.
 Megva'sa'rolhato': 5440 Kunszentma'rton,
 Sze'chenyi ltp. "D" III/16.
 
 Parlamenti ke'pviselo"va'laszta'sok
 1920-1990
 Politikato:rte'neti Alapitva'ny.
 339 oldal, fu"zve 590 Ft.
 A magyar ta'rsadalom va'laszta'si viselkede'se'nek to:rte'nete a
 dualizmus megszu"ne'se'to"l 1990-ig.
 
 Roma'n eszmeto:rte'net 1866-1945
 Aetas-Sza'zadve'g.
 Aetas-Sza'zadve'g ko:nyvek.
 376 oldal, fu"zve 420 Ft
 
 Sadilek, Petr - Cse'my Tama's:
 Madari v Ceske' Republice - Magyarok a Cseh Ko:zta'rsasa'gban
 1918-1992
 Cseh- e's Morvaorsza'gi Magyarok Szo:vetse'ge, Pra'ga.
 179 oldal, fu"zve 280 Ft
 Elso"ke'nt nyu'jt o:sszefoglala'st a Cseh Ko:zta'rsasa'gban e'lo"
 magyarokro'l.
 
 Szirtes Ga'bor:
 A "gatya's kommunista'k"
 Baranya Megyei Ko:nyvta'r.
 Pe'cs.
 179 oldal, fu"zve 180 Ft
 Egy olyan pa'rt to:rte'nete, amely demokratikus programja,
 ismert e's elismert vezeto"i ellene're sem tudott "nagy
 pa'rtta'" va'lni a ma'sodik vila'gha'boru't ko:veto" esztendo"k
 politikai viharaiban.
 
 U'j ke'pes to:rte'nelem
 5. ko:tet : Korai civiliza'cio'k Euro'pa'n kivu:l
 Offcina Nova.
 103 oldal, ko:tve 780 Ft
 To:bb mint fe'lezer szines fe'nyke'ppel, rajzzal e's te'rke'ppel
 illusztra'lja az Euro'pa'n kivu:li nagy kultu'ra'k to:rte'nete't.
 
 U'j ke'pes to:rte'nelem
 6. ko:tet : Nagy va'ndorla'sok sza'razfo:ldo:n e's tengeren
 Offcina Nova.
 104 oldal, ko:tve 780 Ft
 To:bb mint fe'lezer szines fe'nyke'ppel, rajzzal e's te'rke'ppel
 illusztra'lva, Biza'nc fe'nykora'to'l Oroszorsza'g megszu:lete'se'ig
 halad elo"re az ido"ben.
 
 
 Filozo'fia
 ==========
 
 Plotinos:
 Istenro"l e's a hozza' vezeto" utakro'l
 Farkas Lo"rinc lmre.
 125 oldal, fu"zve 260 Ft
 Plotinos metafizika'ja, eszte'tika'ja e's terme'szetfilozo'fia'ja az
 antik kultu'ra egyik nagy teljesitme'nye.
 
 Russell, Bertrand:
 A nyugati filozo'fia to:rte'nete
 Go:nco:l.
 720 oldal, ko:tve 990 Ft
 A politikai e's ta'rsadalmi adottsa'gokkal o:sszefu:gge'sben, a
 legkora'bbi ido"kto"l napjainkig ta'rgyalja a filozo'fia
 to:rte'nete't.
 
 Shaftesbury, A. A. C.:
 E'rtekeze's az ere'nyro"l e's az e'rdemro"l
 Kossuth.
 125 oldal, fu"zve 195 Ft
 
 
 Parapszicholo'gia, asztrolo'gia
 ===============================
 
 Bach, Richard:
 Jonathan, a sira'ly
 E'desviz.
 159 oldal, fu"zve 297 Ft
 Jonathan nem mindennapi sira'ly, a repu:le'st nem zsa'kma'nyszerzo"
 eszko:znek, hanem o:nmaga'e'rt valo' ce'lnak, a to:ke'letesede's
 u'tja'nak tekinti.
 
 Berlitz, Charles:
 Atlantisz
 E'desviz.
 Re'gi korok u:zenete 2.
 240 oldal, fu"zve 297 Ft
 Tengeralatti kutata'sok alapja'n bizonyitottnak ve'li, hogy Atlantisz
 valo'ban le'tezett.
 
 Cheetham, Erika:
 Nostradamus pro'fe'cia'i
 E'desviz.
 Re'gi korok u:zenete.
 224 oldal, fu"zve 297 Ft
 A'ttekinti Nostradamus e'lete't e's munka'ssa'ga't, e's a mai ember
 sza'ma'ra e'rtheto" magyara'zatokat fu"z a hires la'tnok ne'gysorosaihoz.
 
 Daleth, Yliaster - Gwyddbwyll, Rhiannon:
 A tu:nde'rek hagyate'ka
 E'desviz.
 Titkos tanok.
 351 oldal, fu"zve 330 Ft
 A szerzo" felese'ge ta'rsasa'ga'ban indult felfedezo" u'tra a rejtett
 ero"k titokzatos birodalma'ba.
 
 Daniken, Erich von:
 Jelense'gek
 Lap-ics, Debrecen.
 293 oldal, fu"zve 348 Ft
 Provoka'lo' ke'rde'seivel a szerzo" a "csoda's jelense'gek" -
 stigma'k, ku:lo:no:s gyo'gyula'sok ha'ttere't kutatja.
 
 M.A.G.U.S.,
 avagy a Kalandorok Kro'nika'i Fantasy, szerepja'te'k
 Valhalla Pa'holy.
 410 oldal, ko:tve 699 Ft
 Az elso", valo'ban kidolgozott szerepja'te'k magyar nyelven.
 Kapu egy u'j vila'g u'j rejtelmeibe.
 
 Smith, Michael G.:
 Krista'lyszellem
 Hajja & Fiai, Debrecen.
 Ma'gia ko:nyvek.
 187 oldal, fu"zve 259 Ft
 Azoknak aja'nlhato', akik a szavakon, a gondolatokon e's az
 e'rzelmeken tu'l eljutnak a le't energiae'lme'nye'hez.
 
 A va'ltoza'sok ko:nyve
 A lego"sibb kinai bo:lcsesse'g
 E'desviz.
 Titkos tanok 12.
 345 oldal, fu"zve 352 Ft
 Segit visszatala'lni ahhoz az o"si szemle'letmo'dhoz, amelyben ember
 e's terme'szet egyse'ge me'g to:retlen.
 
 
 Le'lektan
 =========
 
 Barrett, Jim-Williams, Geoff:
 Teszteld o:nmagadat!
 Glo'ria.
 200 oldal, fu"zve 396 Ft
 Nemcsak abban segit, hogy megismerju:k o:nmagunkat, hanem abban
 is, hogy bizonyos munkako:ro:kre a legmegfelelo"bb munkata'rsakat
 va'lasszuk ki.
 
 Bethune, Helen:
 A szu:lo" is ember
 Park.
 He'tko:znapi pszicholo'gia.
 157 oldal, fu"zve 290 Ft
 U'jszeru" ne'zo"pontbo'l vizsga'lja a szu:lo" szerepe't, jogait,
 ko:telesse'geit e's gondjait.
 
 Fromm, Erich:
 A szeretet mu"ve'szete
 Ha'tte'r.
 180 oldal, fu"zve 248 Ft
 A szeretet mu"ve'szete az egyedu:li leheto"se'g, hogy ebben az
 egyre inka'bb elidegenedo" vila'gban leku:zdju:k a maga'nyt.
 
 Hay, Louise L.:
 E'ld az e'leted
 E'desviz.
 New age - u'j kor 3.
 264 oldal, fu"zve 319 Ft
 Aki ko:veti az iro'no" tana'csait, felta'rhatja e's kiakna'zhatja
 szellemi ereje't, s feloldhatja ga'tla'sait.
 
 Ismerd meg igazi o:nmagad!
 Gemini.
 E'szbonto'.
 144 oldal, ko:tve 880 Ft
 Le'lektani vizsga'latok sok e'vtizedes tapasztalatai alapja'n
 o:sszea'llitott teszteket, feladatokat, ke'rde'seket tartalmaz.
 
 Me'ro" La'szlo':
 E'szja'ra'sok
 Typotex.
 268 oldal, fu"zve 370 Ft
 Ismerteti a mesterse'ges intelligencia leheto"se'geiro"l e's
 korla'tairo'l szo'lo' e'rveket e's ellene'rveket.
 
 Oszla'nszky Margit - Csiky Antal:
 Lazits, ismerd meg o:nmagad!
 Hunga-Print.
 Hunga-pszicho.
 233 oldal, fu"zve 273 Ft
 Az autoge'n tre'ning segitse'ge'vel szervezetu:nket
 ellena'llo'bba', kapcsolatainkat pozitivabba', e'letu:nket
 nyugodtabba' tehetju:k.
 
 Pfeiffer, Vera:
 Pozitiv gondolkoda's
 Hunga-Print.
 Hunga-pszicho.
 263 oldal, fu"zve 398 Ft
 
 Po'lya Gyo:rgy:
 A gondolkoda's iskola'ja
 Typotex.
 229 oldal, fu"zve 330 Ft
 
 Spillane, Mary:
 Stiluskalauz
 Park.
 192 oldal, ko:tve 998 Ft
 Nem puszta'n ku:lso"nkro"l szo'l, hanem viselkede'su:nkro"l,
 egye'ni stilusainkro'l, mindarro'l teha't, ami a
 megjelene'su:nkkel kapcsolatos.
 
 Spindler, Ste'phanie:
 Tanuljunk meg e'lni!
 Hunga-Print.
 Hunga-pszicho.
 124 oldal, fu"zve 333 Ft
 A mindennapi boldogsa'g e's boldogula's receptje't adja.
 
 
 Eszte'tika
 ==========
 
 Arisztotele'sz:
 Poe'tika
 Kossuth.
 75 oldal, fu"zve 165 Ft
 
 
 Mu"velo"de'sto:rte'net
 ======================
 
 
 Cohn, Norman:
 Euro'pa de'monai
 A boszorka'nyu:ldo:ze's to:rte'nete
 Corvina.
 326 oldal, fu"zve 680 Ft
 
 Je'gh Gyula:
 Az e'lo" mitosz
 Koza'r- e's Ta'rsa, Debrecen.
 171 oldal, fu"zve 219 Ft
 Klasszikus go:ro:g hitrege'k gyu"jteme'nye mai tanulsa'gokkal.
 
 Morley, Jacqueline:
 Az o:lto:zko:de's to:rte'nete
 Venezia.
 Az ido" mu"helye'ben 5.
 480 oldal, ko:tve 580 Ft
 Az o:lto:zko:de's to:rte'nete az o"skorto'l a jo:vo" sza'zad
 ho"me'rse'klet-szaba'lyozo' ruha'ig.
 
 Peach, Susan - Millard, Anne:
 A go:ro:go:k
 Park.
 95 oldal, ko:tve 590 Ft
 Re'szletesse'ggel ta'rja ele'nk a go:ro:g civiliza'cio't
 a kre'taiakto'l Nagy Sa'ndorig.
 
 
 Irodalomtudoma'ny
 =================
 
 Beo:thy Zsolt:
 A magyar irodalom kis-tu:kre
 Dursusz.
 254 oldal, fu"zve 255 Ft
 "E kis ko:nyv azoknak az elo"ada'saimnak veze'rfonala, melyeket a
 mille'nium alkalma'bo'l a budapesti egyetemen tartottam" - irta a szerzo".
 
 Csu"ro:s Miklo's:
 "Lesz ido", hogy visszate'rhet"
 (Jegyzetek Arany Ja'nos e's a sza'zadfordulo' korszeru"se'ge'ro"l)
 Kra'ter Mu"hely.
 Teleszko'p.
 107 okdal, fu"zve 298 Ft
 
 Kiss De'nes:
 o"Snyelv-nyelvo"S?
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 165 oldal, fu"zve 254 Ft
 Nemcsak e'kesse'gu:nk, de ke'pesse'gu:nk, megtarto' s fo:nntarto'
 ero"nk is az e'des, e'kes anyanyelv.
 
 Klaudy Kinga:
 A fordita's elme'lete e's gyakorlata
 Scholastica.
 383 oldal, fu"zve 750 Ft
 
 Lengyel Andra's:
 Utak e's csapda'k
 Tekintet.
 312 oldal, fu"zve 220 Ft
 A szerzo" irodalom- e's mu"velo"de'sto:rte'neti tanulma'nyai.
 
 Makay Guszta'v:
 "E'des haza'm, fogadj szivedbe..."
 Verse'rtelemeze'sek
 Aqua.
 411 oldal, fu"zve 528 Ft
 Az elemzett versek ko:lto"inek sora Bornemissza Pe'terto"l
 Szabo' Lo"rincig terjed.
 
 Nagy Imre:
 Iro'arcke'pek
 Polis, Kolozsva'r.
 82 oldal, fu"zve 250 Ft
 Az ero"s vonalakkal rajzolt arcke'pekbo"l egy korszak irodalmi
 karaktere kerekedik ki
 
 Szakolczay Lajos:
 Ko:te'l homokbo'l
 Tevan, Be'ke'scsaba.
 330 oldal, fu"zve 450 Ft
 A szerzo"nek a korta'rs magyar irodalommal foglalkozo' tanulma'nyai.
 
 Szinyavszkij, Andrej:
 Se'ta'k Puskinnal
 Euro'pa.
 Me'rleg.
 234 oldal, fu"zve 300 Ft
 
 
 Tanulma'nyok
 ============
 
 Fa'bia'n Erno":
 Az e'rtelem kerese'se
 Sza'zadve'g.
 Pro minoritate.
 285 oldal, fu"zve 320 Ft
 A szerzo" legu'jabb tanulma'nyai.
 
 Orba'n Otto':
 Ce'dula a romokon
 Magveto".
 279 oldal, fu"zve 360 Ft
 A szerzo" legu'jabb essze'i.
 
 
 Mu"ve'szetto:rte'net
 ====================
 
 A nyirba'tori minorita templom Krucsay-olta'ra
 Hapa'l Jo'zsef foto'i
 Blende.
 68 oldal, ko:tve 999 Ft
 
 
 Ke'pzo"mu"ve'szet
 =================
 
 Honnef, Klaus:
 Andy Warhol
 Kulturtrade.
 95 oldal, fu"zve 895 Ft
 Warhol egy percre sem feledte ce'lja't: egyszerre akart
 mu"ve'sz e's egyu'ttal szta'r is lenni
 
 Sta'cio'k
 Morvay La'szlo' tu"zzoma'ncai - korta'rs magyar- ko:lto"k versei
 Harka'nyi Ro'mai Katolikus Egyha'zko:zse'g.
 40 oldal, fu"zve 200 Ft
 
 
 Szinha'z
 ========
 
 Latinovits Zolta'n:
 Ko:dszurka'lo'
 Ha'tte'r.
 216 oldal, fu"zve 280 Ft
 A XX. sza'zadi magyar szinja'tsza's egyik legnagyobb alakja'nak
 gondolatai.
 
 Ungva'ri Zsolt-Barno'czki A'gnes:
 Kulka Ja'nos, hatmillio' ember ismero"se
 New Bridge.
 Humphrey, ko:nyvei.
 172 oldal, fu"zve 349 Ft
 Ke'pes e'letrajz Kulka Ja'nosro'l, egy o"szinte
 interju' e's ne'ha'ny meglepete's kise'rete'ben.
 
 
 Foto'
 ====
 
 A Kerte'sz 1894-1985-1994
 Magyar Fotogra'fiai Mu'zeum. -
 Pelika'n Kiado'.
 A magyar fotogra'fia to:rte'nete'bo"l 5.
 187 oldal, fu"zve 990 Ft
 Tisztelge's Andre' Kerte'sz emle'ke elo"tt e's ta'rha'za a
 magyar vagy magyar vonatkoza'su' dokumentumoknak.
 
 
 Zene
 ====
 
 Banko' Andra's:
 Muzsika's e'vtizedek
 Ko's Ka'roly Alapitva'ny.
 253 oldal, fu"zve 396 Ft
 A Muzsika's egyu:ttes hu'sz e've egyu'ttal kis magyar
 ta'ncha'zto:rte'net.
 
 Barto'k Be'la - Lengyel Menyhe'rt:
 A csoda'latos mandarin
 Tevan, Be'ke'scsaba.
 76 oldal, ko:tve 1800 Ft
 A csoda'latos mandarin szvit bemutato'ja'nak hatvano:to:dik
 e'vfordulo'ja alkalma'val jelent meg.
 
 Gammond Peter:
 Opera
 Kossuth.
 256 oldal, ko:tve 2400 Ft
 A la'tva'nyosan sze'p ke'ziko:nyv o:tsza'zna'l to:bb
 opera't mutat be.
 
  -------- I. resz vege, folytatas kovetkezik -------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS