Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 231
Copyright (C) HIX
1994-08-17
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Uj konyvek 94 augusztus I.resz (folytatasa kovetkezik) (mind)  1344 sor     (cikkei)

+ - Uj konyvek 94 augusztus I.resz (folytatasa kovetkezik) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UJ KO:NYVEK 1994. augusztus
 
 A Ko:nyvvila'g c. havonta megjeleno" lap 1994 augusztusi sza'ma
 alapja'n.
 
 Disclaimer: az esetleges hiba'ke'rt nem tudunk felelo"sse'get
 va'llalni.
 
 --- Ko:nyvvila'g c.lap 1994 augusztusi sza'm Uj Ko:nyvek rovat ---
 
 Rovatunkban - a Ko:nyvta'rella'to' Va'llalat adatba'zisa
 alapja'n - az 1994. junius 1 -30-ig megjelent (illetve
 regisztra'lt) mu"vek szerepelnek.
 
 Ko:zze'tette (to:bb kolle'ga segitse'ge'vel):
 
 Zima'nyi Magda
 
 
 
 --------------------------- I. resz --------------------------
 
 Ko:lte'szet
 =========
 
 Acze'l Ge'za:
 A te'rse'g kritika'ja
 Sze'phalom Ko:nyvmu"hely.
 58 oldal, fu"zve 160 Ft
 A ko:lto" u'j versei.
 
 Alighieri, Dante:
 Isteni szinja'te'k
 Gustave Dore' sza'zharminco:t illusztra'cio'ja'val.
 Kossuth.
 424 oldal, ko:tve 2490 Ft
 
 A'prily Lajos:
 O:sszes versei
 Sze'pirodalmi Ko:nyvkiado'.
 568 oldal, ko:tve 630 Ft
 
 Domokos Johanna:
 Pre'lude
 Euro'pa Alapitva'ny, Szeged.
 52 oldal, fu"zve 121 Ft
 A ko:lto"no" elso" o:na'llo' ko:tete.
 
 Eo:rsi lstva'n:
 E'n e's az Isten
 Pesti Szalon.
 118 oldal, fu"zve 260 Ft
 Va'logata's a szerzo" re'gebbi e's u'j verseibo"l.
 
 Heltai Jeno":
 Sza'zadelo"
 Officina Nova.
 174 oldal, ko:tve 550 Ft
 Ko:tetben me'g meg nem jelent versek, jelenetek szatira'k.
 
 Iha'sz-Kova'cs E'va:
 Apokrif deklama'cio'
 Tino'di Klub Cserha't Mu"ve'sz Ko:re.
 163 oldal, fu"zve 180 Ft
 A szerzo" ko:lte'szete a't van szo"ve a ne'pko:lte'szet
 fonala'val.
 
 Juha'sz Sa'ndor:
 Ka'roly utca
 Munkart.
 88 oldal, fu"zve 300 Ft
 A ko:tet verseinek to:bbse'ge a hatvanas e'vekben szu:letett.
 
 Ka'rpa'ti Kamil:
 A Napo:rdo:g Firenze'ben
 Csere'pfalvi. - Sta'dium.
 141 oldal, fu"zve 480 Ft
 A ko:lto" ita'liai verseit va'logatta a gyu"jteme'nybe.
 
 Keresztury Dezso":
 Fe'ktelen ido"
 Trikolor. - Intermix.
 O:ro:kse'gu:nk.
 215 oldal, fu"zve 300 Ft
 A ko:lto" va'logata'sa egy e'letmu" verseibo"l.
 
 Kiss Jeno":
 Ido"verten
 Pu:ski.
 201 oldal, fu"zve 198 Ft
 A ko:lto" sze'p e's o"szinte versekben tett hitet az erde'lyi
 magyar megmarada's mellett.
 
 Kova'cs Andra's Ferenc:
 U:dvo:zlet a vesztesnek 1983-1993
 He'ttorony.
 84 oldal, fu"zve 240 Ft
 Az imita'lt re'gi stlusban egy mai erde'lyi fiatalember hangja
 szo'lal meg a versekben.
 
 La'szlo'ffy Csaba:
 A megsze'pithetetlen messzese'g
 Pu:ski.
 143 oldal, fu"zve 198 Ft
 A szerzo" ke'tfe'leke'ppen cerebra'lja a felide'ze's
 szertarta'sa't: hol ironikusan, hol pedig empa'tia'val.
 
 Le'ka Ge'za:
 Ro:go:n, pa'zsiton
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 101 oldal, fu"zve 275 Ft
 A ko:lto" u'j versei.
 
 Marko' Be'la:
 E'rinte'sek
 Sze'phalom Ko:nyvmu"hely.
 70 oldal, fu"zve 180 Ft
 A ko:lto" u'j versei.
 
 Nagy Ga'spa'r:
 Fo:lo:s e'brenle'tem
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 74 oldal, fu"zve 176 Ft
 A ko:lto" 1993-ban irt harminc verse.
 
 Nagy Magdolna:
 Hit
 Szerzo"i kiada's.
 51 oldal, fu"zve 70 Ft
 A ko:lto" elso" versesko:nyve e'letro"l, hitro"l,
 ta'rsadalomro'l. Megva'sa'rolhato' uta'nve'ttel: 5440
 Kunszentma'rton, Sze'chenyi ltp. "D" III/16.
 
 Pa'lfi A'gnes:
 Angyalgyo:ke'r
 Kra'ter Mu"hely.
 76 oldal, fu"zve 198 Ft
 A ko:lto"no" u'j versei.
 
 Ro'zsa R. Gyo:rgy:
 Bal kezem o:t ujja az Ingres-hegedu"n
 Argumentum.
 183 oldal, fu"zve 180 Ft
 A versesko:tet elso"sorban a jo'kedvet kedvelo" olvaso'khoz szo'l.
 
 Simon Bala'zs:
 Nimro'd
 Jo'zsef Attila Ko:r. - Pesti Szalon.
 JAK-fu:zetek 71.
 147 oldal, fu"zve 220 Ft
 A fiatal ko:lto" legu'jabb alkota'sa a mu'lt ido"ket ide'zo"
 eposz.
 
 Simonyi Imre:
 Az o:ro:m hia'nyzott
 Trikolor. - Intermix.
 O:ro:kse'gu:nk.
 190 oldal, fu"zve 300 Ft
 A szerzo" legkedvesebb verseibo"l va'logatott.
 
 Somlyo' Gyo:rgy:
 A negyedik szoba
 Seneca.
 Thesaurus.
 119 oldal, fu"zve 280 Ft
 A ko:lto" eddig ko:tetben me'g meg nem jelent versei.
 
 Sze'p versek 1993
 Magveto".
 286 oldal, fu"zve 380 Ft
 65 ko:lto" versei adnak a'tfogo' ke'pet a mai magyar lira'ro'l.
 
 Szikra Ja'nos:
 Ko"leves
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 99 oldal, fu"zve 297 Ft
 A ko:lto" u'j versei.
 
 Ta'bor A'da'm:
 A ka'pra'zat kertje
 Magveto".
 133 oldal, fu"zve 330 Ft
 "Ez az e'n la'toma'som: a la'toma's mint teremte's, a besze'd
 mint a le't lelke e's a va'lo'sa'g meg a semmi ke't fa'ja'val a
 ko:zepe'n a vila'g mint a ka'pra'zat kertje."
 
 Tompa Miha'ly Va'logatott versei
 Unikornis.
 A magyar ko:lte'szet kincsesta'ra 21.
 304 oldal, ko:tve 630 Ft
 
 Tornay Mari:
 To:kla'mpa
 Sze'phalom Ko:nyvmu"hely.
 61 oldal, fu"zve 140 Ft
 Egy szentendrei ko:lto"no" bemutatkozik az olvaso'knak.
 
 Az utolso' fa'tyol
 Huszadik sza'zadi olasz versek
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 Felfedezett klasszikusok 5.
 82 oldal, fu"zve 294 Ft
 
 Ve'gh Gyo:rgy:
 O"szi akvarell
 Argumentum.
 359 oldal, fu"zve 420 Ft
 A versek sonendje'bo"l kibontakozik ko:lto"ju:k fejlo"de'se.
 
 Zala'n Tibor:
 Seregsza'mla
 Ferenczy. - Pesti Szalon.
 222 oldal, fu"zve 396 Ft
 Tizeno:t e'v verseibo"l ad va'logata'st a ko:lto" tizenegyedik
 ko:tete.
 
 
 Sze'ppro'za
 ===========
 
 Amerikai elbesze'lo"k
 Mo'ra.
 A novellairodalom gyo:ngyszemei.
 193 oldal, ko:tve 398 Ft
 Tiz elbesze'le'ssel nyu'jt keresztmetszetet az amerikai
 novellairodalombo'l.
 
 Ba'ra'ny Tama's:
 Ke't embero:lto"
 Trikolor, - Intermix.
 O:ro:kse'gu:nk.
 388 oldal, fu"zve 368 Ft
 Az iro' gazdag e'letmu"ve'bo"l ad ko:zre va'logata'st.
 
 Bernhard, Thomas:
 Irta's
 Ferenczy.
 219 oldal, fu"zve 390 Ft
 Ke'pet rajzol egy be'csi mu"ve'szta'rsasa'gro'l, e's azt a
 ke'rde'st feszegeti, hogy milyen ko:zegben, milyen mo'don
 lehetne e'lnu:nk.
 
 Bo:ll, Heinrich:
 Az angyal hallgatott
 Fabula.
 196 oldal, ko:tve 280 Ft
 A Nobel-dijas iro' elso", ne'metu:l is csak a ko:zelmu'ltban
 megjelent, o:ne'letrajzi vonatkoza'sokat tartalmazo' rege'nye.
 
 Chang, Yung:
 Vadhattyu'k
 Kina ha'rom la'nya.
 Euro'pa.
 590 oldal, fu"zve 600 Ft
 A huszadik sza'zadi lide'rces kinai to:rte'nelem ha'rom asszony
 sorsa'ban jelenik meg.
 
 Cooper, Dennis:
 Ko:zelebb
 La'ng.
 Narancs-ko:nyvek.
 123 oldal, fu"zve 360 Ft
 Gazdag csala'dbo'l sza'rmazo', e'rze'keny, homoszexua'lis
 fiu'kro'l szo'l a rege'ny.
 
 Csiki La'szlo':
 Kutya a Holdban
 Pesti Szalon.
 243 oldal, fu"zve 390 Ft
 Az iro' novella'i.
 
 Dreiser, Theodore:
 A pe'nz kira'lya
 Fa'tum-Ars.
 351 oldal, fu"zve 348 Ft
 Ve'rbeli karrierto:rte'net, tele gyilkos ku:zdelemmel, harecal
 a tu'le'le'se'lrt a bankok vila'ga'ban e's a to"zsde'n.
 
 Ga'spa'r B. A'rpa'd:
 O:rve'ny
 Magveto".
 332 oldal, fu"zve 450 Ft
 Egy fiatalember eszme'le'se e's egy ve'gzetes szerelem
 kro'nika'ja az o:tvenes e'vekben.
 
 Ge'czi Ja'nos:
 Fegyverengede'ly
 Pesti Szalon.
 210 oldal, fu"zve 360 Ft
 O:nmagunk meghata'roza'sa'nak e's meglele'se'nek rege'nye.
 
 Herbert, Jonathan:
 Boldog Hala'lnapot
 Amon.
 208 oldal, fu"zve 235 Ft
 Megho:kkento" mese'k.
 
 Herczeg Ferenc:
 Az arany hegedu" - Az e'let kapuja - A fogyo' Hold
 Babits, Szeksza'rd.
 Magyar klasszikusok 5.
 413 oldal, ko:tve 1300 Ft
 A szerzo" novella'i e's ke't kisrege'nye.
 
 Hesse, Hermann:
 Demian
 Emil Sinclair ifju'sa'ga'nak to:rte'nete
 Tericum.
 191 oldal, fu"zve 357 Ft
 A Nobel-dijas iro' olyan gondolatokat fogalmaz meg
 rege'nye'ben, hogy azokat csak Emil Sinclair a'lne'ven merte
 publika'lni.
 
 Jo'kai Mo'r:
 Rab Ra'by
 Editorg.
 Editorg klasszikusok.
 439 oldal, fu"zve 439 Ft
 
 lo'kai Mo'r:
 A szege'nyse'g u'tja - Egy ember, aki mindent tud
 Unikornis.
 Jo'kai Mo'r Munka'i 42.
 192 oldal, ko:tve 620 Ft
 
 Jones, James:
 Fu:tty
 Fabula.
 165 oldal, ko:tve 490 Ft
 Megra'zo' e's igaz ko:nyv a katona'kro'l e's a ha'boru'
 borzalmairo'l.
 
 Cadare', Ismail:
 A piramis
 Holnap.
 204 oldal, fu"zve 360 Ft
 A to:rte'nelem minden abszurd diktatu'ra'ja'nak modelljet
 mutatja Mc a rege'ny.
 
 Karinthy Frigyes:
 Az utolso' palackposta
 Talentum.
 178 oldal, ko:tve 398 Ft
 Az iro' utolso' e'veibo"l sza'rmazo' cikkei, karcolatai,
 humoreszkjei.
 
 Kis, Danilo:
 Lant e's sebhelyek
 Pesti Szalon.
 91 oldal, fu"zve 260 Ft
 Az iro' hagyate'ka'bo'l sza'rmazo' elbesze'le'sek.
 
 Kornis Miha'ly:
 Napko:nyv
 Pesti Szalon.
 195 oldal, ko:tve 429 Ft
 
 Kosztola'nyi Dezso" O:sszes novella'ja
 Helikon.
 1526 oldal, ko:tve I600 Ft
 Az iro' novella'inak legteljesebb gyu"jteme'nye.
 
 Kozma Ma'ria:
 A jo'sa'g siro' va'gya
 Pallas-Akade'mia, Csikszereda.
 450 oldal, ko:tve 660 Ft
 A mai cselekme'nyt egy 18. sza'zadban ja'tszo'do' szerelmi
 to:rte'net szo:vi a't, a mese e's a ke'pzelet ereje'vel
 tanu'sitva a megmarada's folyamatossa'ga't e's e'letigenlo"
 biztonsa'ga't.
 
 Ko:nto:s-Szabo' Zolta'n:
 Trianon gyermekei
 2. ko:tet: To:vissel keritett E'den
 419 oldal, fu"zve 480 Ft
 Az iro' annak az erde'lyi sorsko:zo:sse'gnek a mindennapjait
 ta'masztja e'letre, amelyet a sokszinu"se'g egybefono'da'sa
 jellemez, e's amely minden politikai beavatkoza's ellene're
 egyu:tt e'li meg a va'ltoza'sok keserve't.
 
 Ko:rke'p 94
 Huszonha'rom mai magyar iro' kispro'za'ja
 Magveto".
 331 oldal, fu"zve 380 Ft
 
 Mann, Thomas:
 Egy sze'lha'mos valloma'sai
 Dunako:nyv.
 348 oldal, ko:tve 650 Ft
 
 Mann, Thomas:
 Lotte Weimarban
 Ese'ly.
 390 oldal, fu"zve 449 Ft
 
 Miksza'th Ka'lma'n:
 Beszterce ostroma
 Babits Kiado', Szeksza'rd.
 480 oldal, ko:tve 400 Ft
 
 Miksza'th Ka'lma'n:
 Ku:lo:no:s ha'zassa'g
 Babits Kiado', Szeksza'rd.
 Magyar klasszikusok 4.
 369 oldal, ko:tve 1300 Ft
 
 Molna'r Fcrenc:
 A fe'rfi szive
 Argumentum.
 348 oldal, fu"zve 420 Ft
 Az ira'sok legnagyobb re'sze ko:tetben
 eddig me'g nem la'tott napvila'got.
 
 Molna'r Ferenc:
 Kisrege'nyek
 Unikornis.
 A magyar pro'za klasszikusai 14.
 237 oldal, ko:tve 600 Ft
 
 Mo'ricz Zsigmond:
 Erde'ly
 I. ko:tet: Tu:nde'rkert
 409 oldal, ko:tve 275 Ft
 
 Ne'meth Ga'bor:
 Eleven hal
 Jo'zsef Attila Ko:r. - Pesti Szalon.
 JAK-fu:zetek 70.
 73 oldal, fu"zve 220 Ft
 A szerzo" elbesze'le'sei
 
 Odze Gyo:rgy:
 Dunakeringo"
 Fabula.
 276 oldal, fu"zve 288 Ft
 "Ne'gy e've gondolkodom azon, hogy hogyan lehet imi arro'l, ami
 manapsa'g to:rte'nik Magyarorsza'gon. Ez az e'n va'laszom:
 Dunakeringo"."
 
 Orosz elbesze'lo"k
 Mo'ra.
 A novellairodalom gyo:ngyszemei.
 235 oldal, ko:tve 398 Ft
 Az orosz irodalom legszebb elbesze'le'seibo"l ad va'logata'st.
 
 O:rsi Ferenc:
 Zo:ld Notesz
 He'ttorony.
 214 oldal, fu"zve 280 Ft
 A szeme'lyes e'lme'nyekre e'pu:lo" rege'ny feide'zi a ha'boru'
 utolso' ho'napjainak le'gko:re't.
 
 Rodek Ilona:
 Nem lehet leirni az igazat
 Magyar Iro'kamara.
 Lyukaso'ra-ko:nyvek 3.
 180 oldal, fu"zve 295 Ft
 Az iro'no" elso" ko:nyve novella'kat e's besze'lgete'seket tartalmaz.
 
 Ryan, Cornelius:
 A leghosszabb nap:1944. ju'nius 6.
 Euro'pa.
 Ryan ko:nyve nem hadto:rte'net, hanem emberek to:rte'nete: a
 szo:vetse'ges seregek katona'ie' e's az ellense'ge'.
 
 Sagan, Franoisc:
 Jo' reggelt, bu'ba'nat! - Szereti Brahmsot?
 Euro'pa.
 258 oldal, fu"zve 330 Ft
 
 Saint Etienne, Anton de:
 A kis herceg visszate'r
 Argumentum.
 87 oldal, fu"zve 350 Ft
 A kis herceg visszajo:tt, ezt mese'li e neku:nk egy
 va'llalkozo' kedvu" iro', aki tova'bba'lmodta a to:rte'netet.
 
 Salinger, Jerome David:
 Zabhegyezo"
 Euro'pa.
 226 oldal, fu"zve 298 Ft
 
 Serfo"zo" Simon:
 Jo:vo"t irni
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 81 oldal, fu"zve 253 Ft
 Pro'zaversek e's publicisztikai ira'slok.
 
 Szabo' Magda:
 Abige'l
 Mo'ra.
 456 oldal, ko:tve 340 Ft
 
 Szigethy Da'niel:
 Sza'z perc
 Magyar Vila'g.
 299 oldal, fu"zve 298 Ft
 12 e'vi ta'volle't uta'n te'r haza ke't 56-os magyar meneku:lt.
 Zu:rich e's Budapest ko:zo:tt 100 percig tart az u't, s a ke't
 ember poharaza's ko:zben besze'lgetni kezd...
 
 Szilasi La'szlo':
 Mie'rt engedju:k a't az a'csnak az e'pitkeze's o:ro:me't
 Jo'zsef Attila Ko:r. - Pesti Szalon.
 JAK-fu:zetek 72.
 170 oldal, fu"zve 220 Ft
 "Fontosnak tartom, hogy a besze'd tova'bb e'ljen, ma'r csak
 aze'rt is, mert to:bbnyire ki nem a'llhatom, ha valami
 elmu'lik."
 
 Taka'cs Tibor:
 Aranypa'va'k az asszonyok
 Zrinyi.
 323 oldal, fu"zve 385 Ft
 A to:rte'nelmi rege'ny ho"se Balassi Ba'lint.
 
 Taka'cs Tibor:
 Farkasparancs
 Kossuth.
 140 oldal, fu"zve 295 Ft
 A korona'za'si e'kszereket rejto" la'da kalandos u'tja't
 kise'ri ve'gig a rege'ny az 1848-1849-es szabadsa'gharc utolso'
 napjaiban.
 
 To'th-Ma'the' Miklo's:
 Figura'nsok
 Sze'phalom Ko:nyvmu"hely.
 205 oldal, fu"zve 260 Ft
 Rege'nnye' szo"tt emle'keze's 1956 ma'rtirjairo'l e's
 tisztelgo" fo"hajta's elo"ttu:k.
 
 Vonnegut, Kurt:
 Ho'kuszpo'kusz
 Maecenas.
 351 oldal, ko:tve 398 Ft
 Egy amerikai bo:rto:nben ja'tszo'dik, ahol csu'pa fekete't
 o"riznek. Va'ratlanul la'zada's to:r ki, amit egy fehe'r ember
 szervez. Ki o"?
 
 Wass Albert:
 Hagyate'k
 Trikolor, - Intermix.
 O:ro:kse'gu:nk.
 324 oldal, fu"zve 368 Ft
 A szerzo" va'logata'sa szines e'letmu"ve'bo"l
 
 Wouk, Herman:
 Kivu:l-belu:l
 U'j Ese'ly.
 614 oldal, ko:tve 650 Ft
 A csala'drege'nyben felta'rul az amerikai zsido'sa'g e'lete, az
 emigra'nsok gyermekeinek ha'nyo'da'sa az U'jvila'g e's o"seik
 kultu'ra'ja ko:zo:tt.
 
 
 Szinmu"
 ======
 
 Alfieri, Vittorio:
 Trage'dia'k
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 Felfedezett klasszikusok 4.
 121 oldal, fu"zve 311 Ft
 A XVIII. sza'zadi olasz irodalom legnagyobb klasszikusa'nak
 ne'ha'ny szinmu"ve.
 
 Garaczi La'szlo':
 Ba'lna'k ta'nca
 Pesti Szalon.
 129 oldal, fu"zve 290 Ft
 A szerzo" ha'rom szinpadi ja'te'ka.
 
 Goethe, Johann Wolfgang von:
 Faust 1. re'sz
 Ikon.
 Matu'ra klasszikusok 18.
 175 oldal, fu"zve 298 Ft
 A trage'dia Ma'rton La'szlo' u'j fordita'sa'banjelenik meg
 magyara'zo' jegyzetek kise'rete'ben.
 
 Liliomfi
 Ha'rom XIX. sza'zadi dra'ma
 Euro'pa.
 Euro'pa dia'kko:nyvta'r.
 297 oldal, fu"zve 220 Ft
 Kisfaludy Ka'roly, Szigligeti Ede e's Csiky Gergely egy-egy
 szinmu"ve.
 
 Pa'ska'ndi Ge'za:
 Magyar ha'rom kira'ly La'szlo', Ka'lma'n, Be'la
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 Magyar kira'lydra'ma'k 1.
 412 oldal, ko:tve 946 Ft
 "Az A'rpa'd-ha'ziakro'l a ha'rom kira'lydra'ma't nem
 uralkoda'suk sorrendje'ben irtam, ahogy e ko:tetben egyma'st
 ko:vetik. Belso" kedv e's ku:lso" rendele's szaba'lyozta
 szu:lete'su:ket."
 
 Shakespeare, William:
 Szentiva'ne'ji a'lom
 Csere'pfalvi.
 86 oldal, fu"zve 190 Ft
 Arany Ja'nos klasszikus fordita'sa't Eo:rsi Istva'n modemiza'lta.
 
 Shakespeare, William:
 A vihar
 Csere'pfalvi.
 93 oldal, fu"zve 190 Ft
 Eo:rsi Istva'n u'j fordita'sa.
 
 
 Antolo'gia'k
 ============
 
 Ezu:stko:nyv 1969-1993
 Koma'rom-Esztergom Megyei
 O:nkorma'nyzat Jo'zsef Attila Megyei
 Ko:nyvta'r.
 U'j Forra's ko:nyvek 20.
 346 oldal, fu"zve 600 Ft
 Az U'j Forra's negyedsza'zados szu:lete'snapja'ra megjeleno" ko:tet.
 
 Szerelmeink
 Liget Mu"hely.
 Liget ko:nyvek.
 365 oldal, fu"zve 360 Ft
 Magyar versek e's levelek - re'giek e's maiak - a szerelemro"l.
 
 Ta'ncrend
 To:ro:kfu:rdo" Alapitva'ny. - Seneca.
 Thesaurus.
 230 oldal, fu"zve 350 Ft
 Fiatal szerzo"k versei e's novella'i kaptak helyet az
 antolo'gia'ban.
 
 
 Emle'keze's
 =========
 
 Barcza Gyo:rgy:
 Diplomataemle'keim 1911-1945
 Euro'pa.
 Extra Hungarian.
 650 oldal, fu"zve 980 Ft
 Az emle'kirat egy sze'les la'to'ko:ru", mu"velt, nagy
 felke'szu:ltse'gu" diplomata pa'lyarajza.
 
 Chagall, Bella:
 E'go" gyertya'k
 Kossuth.
 191 oldal, fu"zve 395 Ft
 A vila'ghiru" festo"mu"ve'sz elso" felese'ge jiddis nyelven
 irta meg visszaemle'keze'seit, melyekben ko:lto"i ero"vel kelti
 e'letre az orosz-zsido' kisva'ros u:nnepeit, szoka'sait.
 
 Csernavo:lgyi Antal:
 Az aranycsillag rabjai
 Szerzo"i kiada's, Dombo'va'r.
 446 oldal, ko:tve 290 Ft
 Visszaemlekeze'sek a ha'boru'ra, a hadifogsa'gra e's a
 hazatala'la'sra.
 
 Anne Frank naplo'ja
 Maecenas. - Lord.
 319 oldal, fu"zve 398 Ft
 Egy csitri la'ny naplo'ja, akinek sorsa'ra so:te't a'rnye'kot
 vet a to:rte'nelem.
 
 Goebbels, Joseph:
 Naplo'
 Dunako:nyv.
 457 oldal, ko:tve 790 Ft
 Goebbels naplo'ja elso"rendu" forra's a na'cizmusra,
 to:rte'nete're ne'zve.
 
 Ha'rfenesz, Jecheze'kel:
 La'gernaplo' 1944-1945
 Pesti Szalon.
 108 oldal, fu"zve 248 Ft
 Nem csupa'n a na'cik re'mtetteiro"l szo'l, hanem azt is leirja,
 mit tettek a zsido'k a ne'met polga'ri lakossa'ggal, amikor
 felszabadultak a hala'lta'borok.
 
 Keller La'szlo':
 Ku:ldete'sem
 A zsido' tradicio'k szolga'lata'ban
 Ta'vlat.
 216 oldal, ko:tve 390 Ft
 Az u:zletemberbo"l politikussa' va'lt szerzo"
 e'letpa'lya'ja'nak fontosabb a'lloma'sairo'l besze'l.
 
 Nagy Ilona:
 Ko:nyo:rge's a pacsirta'e'rt
 Literator, Nagyva'rad.
 91 oldal, fu"zve 159 Ft
 Az iro'no" visszaemle'keze'sei.
 
 Tu:ske's Tibor:
 Ido"rosta
 Egy szerkeszto" emle'kei
 Baranya Megyei Ko:nyvta'r, Pe'cs.
 Panno'nia ko:nyvek.
 185 oldal, fu"zve 260 Ft
 To:rte'netek e's legenda'k pa'lyata'rsakro'l.
 
 Visnyevszkaja, Galina:
 E'letem
 Sza'zadve'g.
 Sza'zadve'g ko:nyvta'r. Naplo'k, visszaemle'keze'sek, o:ne'letrajzok.
 517 oldal, fu"zve 480 Ft
 A balettmu"ve'sz e'letto:rte'nete izgalmas e's lebilincselo"
 olvasma'ny.
 
 
 Publicisztika
 =============
 
 Bonifert Ma'ria:
 Magyar ege'r
 Belva'rosi Ko:nyvkiado'.
 C.E.T. ko:nyvek 4.
 154 oldal, fu"zve 275 Ft
 A szerzo" (o:n)iro'nia'val megrajzolt publicisztika'i a
 kisemberro"l, az a'tmeneti kor a'tmeneti embere'ro"l szo'lnak.
 
 Faludy Gyo:rgy:
 Jegyzetek a kor margo'ja'ra
 Magyar Vila'g.
 205 oldal, ko:tve 298 Ft
 A szerzo" tematikus rendbe szerkesztette az uto'bbi e'vek
 sora'n a Magyar Hirlap he'tve'gi sza'maiban megjelent
 ira'sait.
 
 O'Rourke, P. J.:
 Vaka'cio' a pokolban
 La'ng.
 Narancs ko:nyvek.
 284 oldal, fu"zve 360 Ft
 A szerzo" az amerikai u'j u'jsa'gira's riporterhagyoma'nyainak
 kiemelkedo" tehetse'gu" folytato'ja.
 
 Scho:pflin Alada'r:
 Egy apolitikus elme'lkede'sei
 Sza'zadve'g.- Nyilva'nossa'g Klub.
 Ars scribendi.
 205 oldal, fu"zve 380 Ft
 Va'logatott publicisztikai ira'sok.
 
 Szarajevo'
 La'ng.
 Narancs ko:nyvek.
 379 oldal, fu"zve Ft
 Magyar iro'k besze'lnek Szarajevo'ro'l.
 
 Szini Ka'roly:
 Va'logatott ira'sok
 Ta'ncsics Miha'ly Gimna'zium.
 Ta'ncsics-sorozat.
 130 oldal, fu"zve 108 Ft
 Legenda's alak volt Szini Ka'roly lapszerkeszto", aki 1859-to"l
 1892-ig jelentette meg heti- e's havilapjainak, valamint
 ro:piratainak ve'get nem e'ro" folyama't.
 
 Va'rhelyi Andra's:
 Kine'l van a hajo'naplo'?
 Tevan, Be'ke'scsaba.
 238 oldal, fu"zve 180 Ft
 A ko:ze'rdeku" pillanatke'pek nemcsak a te'nyeket szedik
 csokorba, hanem szembesitenek a to:rte'ne'sek e'rzelmilelki
 motiva'cio'ival is.
 
 
 Riport
 ======
 
 La'szlo' A'gnes:
 Areke'pesarnok
 Valloma'sok 1989-1994
 Szikra Lapnyomda.
 340 oldal, fu"zve 395 Ft
 Fotogra'fiai e'lesse'gu" ke'pek, e'rdekes e's keve'sbe'
 e'rdekes emberekro"l, akiknek sorsa ido"ben o:t esztendo"t,
 te'rben egy orsza'gnyit fog a't.
 
 Matuska Ma'rton:
 Haza'nk, a mostoha
 Pu:ski.
 132 oldal, fu"zve 198 Ft
 Riportok a jugoszla'viai ha'boru' pokla'bo'l, valamint a
 szerzo" euro'pai e's amerikai u'tja sora'n.
 
 Tarics Pe'ter:
 Magyarke'nt a Felvide'ken 1918-1993
 Pu:ski.
 359 oldal, fu"zve 396 Ft
 Az interju'gyu"jteme'ny azokat a felvide'ki magyarokat
 szo'laltatja meg, akik ba'tran kia'lltak magyarsa'guk mellett.
 
 
 Szociolo'gia, szociogra'fia
 ===========================
 
 Az AIDS-gondolkoda's
 Egy betegse'g ta'rsadalomrajza
 T-Twins. - MTA Szociolo'giai Inte'zet.
 A Szocia'lpolitikai E'rtesito" ko:nyvta'ra.
 172 oldal, fu"zve 330 Ft
 Az AIDS sokkal to:bb orvosi proble'ma'na'l, mert ra'vila'git a
 modern vila'g bonyolultsa'ga'ra, ellentmonda'saira,
 megosztottsa'ga'ra e's szu:kse'gleteire.
 
 Czako' Ga'bor:
 Magyar-magyar nagyszo'ta'r
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 123 oldal, fu"zve 286 Ft
 Alapmu", amely ne'lku:l lehetetlen eligazodni napjaink Magyarorsza'ga'n.
 
 A homoszexualita'sro'l
 T-Twins.
 A szocia'lis szakke'pze's ko:nyvta'ra.
 419 oldal. fu"zve 490 Ft
 
 Hartin, Warwick:
 Mie'rt ha'zasodtunk o:ssze?
 Mu"szaki.
 127 oldal, fu"zve 297 Ft
 A ta'rsadalom e'rzelmi alapon szervezo"do" legkisebb
 ko:zo:sse'ge't, a csala'di ta'rsas kapcsolatot mutatja be.
 
 Horva'th Istva'n-Ne'meth Ja'nos Istva'n:
 Az ezredfordulo'ra figyelo" ro:pirat
 No'gra'dbo'l 1993
 Ellenpontok
 Miksza'th Kiado', Salgo'tarja'n.
 Ke'rde'sek - va'laszok.
 56 oldal, fu"zve 100 Ft
 
 Nagy Magdolna:
 Tiszasas
 Szerzo"i kiada's.
 19 oldal, fu"zve 35 Ft
 Ira'sok, foto'k Tiszasas faluro'l. Megva'sa'rolhato'
 uta'nve'ttel:
 5400 Kunszentma'rton, Sze'chenyi ltp. "D" III/16.
 
 Posztoba'nyi La'szlo':
 Va'dirat
 DM Nyomda, Szeged.
 127 oldal, fu"zve 399 Ft
 Elemzo" tanulma'ny a szervezett bu"no:ze'sro"l.
 
 
 Politika
 ========
 
 Anarchizmus ma
 T-Twins.
 260 oldal, fu"zve 580 Ft
 Az anarchizmus az egye'n o:nmaga'ra e'brede'se, horizontja'nak
 kita'ra'sa, leheto"se'geinek felismere'se.
 
 Korma'ny a me'rlegen 1990-1994
 Korridor.
 Korridor ko:tetek.
 385 oldal, fu"zve 590 Ft
 18 tanulma'ny az Antall-Boross-korma'ny elmu'lt ne'gye'vi
 teve'kenyse'ge'ro"l.
 
 Szalai Erzse'bet:
 A civil ta'rsadalomto'l a politikai ta'rsadalom fele'
 Munka'stana'csok 1989-1993
 T-Twins.
 168 oldal, fu"zve 198 Ft
 
 Szegva'ri Katalin:
 Egyenleg - avagy Egy politikai gyilkossa'g anato'mia'ja?
 Pesti Szalon.
 256 oldal, fu"zve 446 Ft
 Az e'rintettekkel ke'szu:lt besze'lgete'sek e's dokumentumok
 segitse'ge'vel ta'rja fel a me'diaha'boru' egyik epizo'dja't.
 
 Te'r e's ko:zigazgata's
 Regiona'lis Kutato' Ko:zpont, MTA
 Pe'cs.
 265 oldal, fu"zve 528 Ft
 A te'rse'gi szemle'let e's az o:nkorma'nyzati rendszer
 elemze'se'vel foglalkozik.
 
 
 To:rte'nelem
 ============
 
 Agoston, Tom:
 Sa'ta'n vagy ge'niusz?
 Hitler szu:rke eminencia'sa
 Kossuth.
 180 oldal, fu"zve 395 Ft
 A to:rte'net ko:zponti alakja Hans Kammler, a harmadik
 birodalom egyik legrejte'lyesebb alakja.
 
 Angol e's sko't utazo'k a re'gi
 Magyarorsza'gon 1542-1737
 Argumentum.
 133 oldal, fu"zve 420 Ft
 
 Benke Jo'zsef
 Arab kalifa'k
 Kossuth.
 A vila'gto:rte'nelem nagy alakjai.
 Az a ha'rom e's negyed e'vsza'zad (634-961), amely a ko:nyvben
 szereplo" szeme'lyek uralkoda'sa't a'tfogja, az arab iszla'm
 civiliza'cio' tu:ndo:kle'se'nek ideje.
 
 Bondor Vilmos:
 A vila'ge'ge's hadszinterein
 Zrinyi.
 220 oldal, fu"zve 423 FFt
 Hitelesen e's e'lme'nyszeru"en dolgozza fel a 2. magyar
 hadsereg 1943. janua'ri trage'dia'ja't.
 
 Borhi La'szlo':
 Az Egyesu:lt A'llamok e's a szovjet zo'na 1945-1990
 Histo'rla.
 Histo'ria ko:nyvta'r. Kronolo'gia'k, adatta'rak 3.
 198 oldal, fu"zve 350 Ft
 
 Botlik Jo'zsef-Csorba Be'la-Duda's Ka'roly:
 Elte'vedt mezsgyeko:vek
 Adale'kok a de'lvide'ki magyarsa'g to:rte'nete'hez 1918-1993
 Hatodik Sip Alapitva'ny, Ungva'r - U'j Manda'tum.
 343 oldal, fu"zve 395 Ft
 A de'lvide'ki magyarsa'g to:rte'nete't e's vesztese'geit veszi
 sza'mba.
 
 Chisholm, Jane-Millard, Anne:
 Az o'kori Kelet
 Park.
 95 oldal, ko:tve 590 Ft
 Ido"utaza'sra hiv a ro'mai ho'dita'sig, a Kr. e. 30-ig
 fenna'llt keleti civiliza'cio'k vila'ga'ba.
 
 Dio'szegi Istva'n:
 A hatalmi politika ma'sfe'l e'vsza'zada 1789-1939
 Histo'ria.
 Histo'ria ko:nyvta'r. Monogra'fia'k 4.
 477 oldal, ko:tve 1100 Ft
 
 Ernyes Miha'ly:
 Fejezetek a rendo"rse'g to:rte'nete'bo"l
 Betu"center, Pe'cs.
 267 oldal, fu"zve 485 Ft
 A Magyar Rendo"rse'g to:rte'nete't 1919-ig dolgozza fel.
 
 Fu:r Lajos:
 Jobba'gyfo:ld - parasztfo:ld
 Jobba'gyfelszabadita's 1848-1896
 Pu:ski.
 383 oldal, fu"zve 352 Ft
 Azoknak a parasztoknak a sorsa't vizsga'lja, akiket "u'rbe'res
 jobba'gyok e's zselle'rek" ne'ven tartottak sza'mon.
 
 Fu:lo:p Miha'ly:
 A befejezetlen be'ke
 A Ku:lu:gyminiszterek Tana'csa e's a magyar be'keszerzo"de's 1947.
 He'ttorony.
 237 oldal, ko:tve 600 Ft
 A ma'sodik vila'gha'boru't leza'ro', Magyarorsza'g hata'rait
 kijelo:lo" 1947-es be'keszerzo"de's to:rte'nete.
 
 Gero" Ja'nos:
 E'vezredek u:zenete
 Zrinyi.
 119 oldal, fu"zve 22U Ft
 "Hosszu' ideje tapasztalom, hogy ne'pu:nk fiai mu'ltunkro'l
 nagyon keveset tudnak. Ku:lo:no:sen az ifju'sa'g
 ta'je'kozatlan. Ez adta az o:szto:nze'st: to:mo:ren-ro:viden
 megirni azt, amit erro"l gondolok, felte'telezek."
 
 Henkey Gyula:
 O"seink nyoma'ban
 A magyarsa'g etnikai-embertani ke'pe.
 Magytarsa'g e's Euro'pa.
 156 oldal, fu"zve 370 Ft
 O"sto:rte'neti e's ne'pesede'sto:rte'neti o:szszefoglalo'.
 
 Ille's Sa'ndor:
 Irgalom ne'lku:l
 Tevan, Be'ke'scsaba.
 163 oldal, fu"zve 198 Ft
 Megra'zo' ke'pet nyu'jt a temerini zsido'k kiirta'sa'ro'l.
 
 Jeszenszky Ge'za:
 Az elveszett presztizs
 Magyar Szemle Alapitva'ny.
 Magyar Szemle ko:nyvek.
 357 oldal, fu"zve 480 Ft
 Arra keres va'laszt, hogy a magyar szabadsa'gharc nyoma'n
 kialakult ero"s rokonszenv Anglia'ban hogyan va'lt
 ellenszenvve'.
 
 Juha'sz Gyula:
 A to:rte'ne'sz jo'zansa'ga
 OSZK.
 349 oldal, fu"zve 440 Ft
 A kora'n elhunyt to:rte'ne'sz tanulma'nyai e's cikkei.
 
 A ke'so"u'jkorjo'zansa'ga
 Go:nco:l.
 Fejlo"de'stanulma'nyok 11/1.
 213 oldal, fu"zve 249 Ft
 Gondolatvila'gunk megismere'se ne'lku:lo:zhetetlen mindenki
 sza'ma'ra, aki sza'mot vet a jo:vo"vel.
 
 Kova'csne' Szigeti Kla'ra:
 Te'r-ido" modell a to:rte'nelemben
 Miskolci Bo:lcse'sz Egyetem.
 Bo:lcse'sz-ko:nyvek 1.
 72 oldal, fu"zve 396 Ft
 
 Magyar to:rte'neti kronolo'gia
 1971-1992
 Ikva.
 176 oldal, ko:tve 575 Ft
 
 A magyar nemzet to:rte'nete
 1. ko:tet: Magyarorsza'g a kira'lysa'g megalapita'sa'ig.
 Babits, Szeksza'rd.
 400 oldal, ko:tve 1540 Ft
 Az 1896. e'vi millenniumra megjelent tizko:tetes munka elso"
 re'sze'nek reprintje.
 
 Magyarorsza'g 1944
 U:dlo:ztete's - embermente's
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'. - Pro Homine 1944 Emle'kbizottsa'g.
 278 oldal, fu"zve 341 Ft
 Besza'mol a nemzetko:zileg elismert, de itthon keve'sbe'
 ko:ztudott vagy e'ppen elhallgatott e'letmento"
 teve'kenyse'gro"l.
 
 A marosva'sa'rhelyi reforma'tus kolle'gium dia'ksa'ga 1653-1848
 Euro'pa Alapitva'ny, Szeged.
 Fontes rerum scholasticarum 6.
 478 oldal, fu"zve 545 Ft
 
 Nagy Magdolna:
 A mestersza'lla'si II. vila'gha'boru's emle'kta'bla
 Szerzo"i kiada's.
 16 oldal, fu"zve 30 Ft
 Mestersza'lla's lakossa'ga o:sszefogott, hogy a II.
 vila'gha'boru' ho"si halottainak e's a'ldozatainak
 emle'kta'bla't a'llitson. - Megva'sa'rolhalo' uta'nve'tellel:
 5440 Kunszentma'rton, Sze'chenyi ltp. "D"' III/16.
 
 Po:lo:skei Ferenc:
 A ko:zta'rsasa'gi eszme to:rte'nete Magyarorsza'gon
 Cge'r.
 234 oldal, fu"zve 330 Ft
 
 Price, Roger:
 Franciaorsza'g to:rte'nete
 Maecenas.
 Maecenas to:rte'nelemko:nyvek.
 376 oldal, ko:tve 790 Ft
 
 Sipos Pe'ter:
 Adatta'r a II. vila'gha'boru' to:rte'nete'hez
 Histo'ria.
 Histo'ria ko:nyvta'r. Kronolo'gia'k, adatta'rak 2.
 150 oldal, fu"zve 272 Ft
 
 Sortu:zek 1956
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 212 oldal, fu"zve 242 Ft
 Az 1956. okto'ber 23-to'l 1956. december ve'ge'ig tarto'
 ido"szak sortu:zeit tipusonke'nt e's kronolo'giai sorrendben
 ta'rgyalja.
 
 Sortu:zek, megtorla's, meneku:le's 1956-1957
 2.jelente's
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 584 oldal, fu"zve 660 Ft
 A kutata'sok folyama'n felszinre keru:lt adatokatteszi ko:zze'.
 
 Szatma'ri dia'kok 1610-1852
 Euro'pa Alapitva'ny, Szeged.
 Fontes rerum scholasticarum 5.
 350 oldal, fu"zve 363 Ft
 A szatma'ri reforma'tus kolle'gium e's a katolikus gimna'zium
 meg a liceum matrikula'i.
 
 Sza'z magyar esztendo"
 "Mit csina'l a sze'l, ha nem fu'j?"
 Kassa'k.
 654 oldal, ko:tve 1210 Ft
 A gyu"jteme'ny fanyar humora'val, diszes kivitelben az 180O-as
 e'vek ve'ge'to"l 1958-ig kise'ri ve'gig a magyarorsza'gi
 eseme'nyeket.
 
 Szenes Sa'ndor:
 Befejezetlen mu'lt
 Kereszte'nyek e's zsido'k, sorsok
 BFI.
 364 oldal, fu"zve 450 Ft
 Az interju'ko:tet a kereszte'ny-zsido' viszony ke'rde'seire
 keres va'laszt.
 
 Szo"ke Domonkos:
 Nemzet, ko:ze'poszta'ly, reform
 Csokonai Kiado', Debrecen.
 182 oldal, fu"zve 358 Ft
 Az ira'sok a nemzet, a ko:ze'poszta'ly, a reform hajdani
 e'rtelmeze'seit, ma'nak szo'lo' tanulsa'gokat kina'lva ta'rja'k
 az olvaso' ele'.
 
 Tyekvicska A'rpa'd:
 A biboros e's a katona
 Mindszenty Jo'zsef e's Pa'linka's-Pallavicini Antal a
 forradalomban
 Sza'zadve'g. - 1956-os Inte'zet. 178 oldal,
 fu"zve 230 Ft
 
 Va'czy Pe'ter:
 A magyar to:rte'nelem korai sza'zadaibo'l
 Histo'ria.
 Histo'ria ko:nyvta'r. Monogra'fia'k 5.
 184 oldal, fu"zve 370 Ft
 A ko:tetbe gyu"jto:tt tanulma'nyok to:bb e'vtizeddel ezelo"tt
 ku:lo:nbo:zo" folyo'iratokban la'ttak napvila'got.
 
 Vermes Ga'bor:
 Tisza Istva'n
 Sza'zadve'g.
 Sza'zadve'g biogra'fia'k.
 583 oldal, fu"zve 520 Ft
 
 
 Filozo'fia
 =========
 
 Kierkegaard Budapesten
 Fekete Sas.
 442 oldal, fu"zve 360 Ft
 Az 1992. december 1-4-ig tartott Kierkegaard-he't
 elo"ada'saibo'l ad va'logata'st.
 
 Sebestye'n Ka'roly:
 A cinikus filozo'fia
 Farkas Lo"rinc Imre.
 148 oldal, fu"zve 290 Ft
 Az o'kori cinikus flozo'fia tanita'sa, a le'teze's le'nyege're
 mutat ra', e's mindent elvet, ami mesterke'lt e's forma'lis.
 
 To:rte'netfilozo'fia I. ko:tet
 Pro Philosophia Szegediensis.
 E'sz-E'let-Egzisztencia.
 335 oldal, fu"zve 380 Ft
 
 
 Parapszicholo'gia, asztrolo'gia
 =============================
 
 Brown, Gerry:
 A vila'g legnagyohb rejte'lyei
 U'j Ve'nusz.
 227 oldal, fu"zve 318 Ft
 Lera'ntja a leplet a tudoma'ny, a gyo'gya'szat, a to:rte'nelem
 e's a kriminalisztika legnagyobb rejte'lyeiro"l.
 
 Blundell, Nigel:
 Ku:lo:no:s, de igaz
 
 Rejte'lyek, botra'nyok, katasztro'fa'k, bu"nu:gyek e's
 ho"stettek, amelyek megra'zta'k a vila'got
 Pesti Szalon.
 211 oldal, ko:tve 740 Ft
 A ko:nyv arra int, hogy e'letu:nk tele van kisza'mithatatlan,
 vesze'lyes e's va'ratlan eseme'nyekkel.
 
 Bu:rgin, Luc:
 Istenek nyomai
 Fa'tum-Ars.
 284 oldal, fu"zve 389 Ft
 A Dniken ko:zremu"ko:de'se'vel ke'szu:lt munka a szokott
 te'ma't boncolgatja mindenke'pp te'nyszeru" stilusban.
 
 Castaneda, Carlos:
 Ma'sik vila'g kapuja'ban
 E'desviz.
 Terme'szetfeletti megnyilva'nula'sok.
 285 oldal, fu"zve 352 Ft
 Hogyan lehet a jaki india'nok o"si tanita'sa't ko:vetve
 a'tjutni a vila'gok ko:zo:tti re'sen a tudat szabadsa'ga'nak
 hata'rtalan birodalma'ba?
 
 Dniken, Erich von:
 Istenek strate'gia'ja
 E'desviz.
 Re'gi korok u:zenete 6.
 267 oldal, fu"zve 330 Ft
 De'l-Amerika'ba kalauzolja az olvaso't, arra a kontinensre,
 amely a szerzo" szerint az o"si istenek igazi otthona volt.
 
 Murphet, Howard:
 Tu'l a hala'lon
 E'desviz.
 Terme'szetfeletti megnyilva'nula'sok.
 191 oldal, fu"zve 297 Ft
 Segit megszabadulni a hala'lfe'lelemto"l.
 
 Parkinson, Cornelia M.:
 A ko:vek vara'zsa
 Az e'kko:vek csoda'latos hatalma
 E'desviz.
 Titkos tanok sorozat 8.
 298 oldal, fu"zve 297 Ft
 A dra'gako:vek igazi ma'gikus ero"vel birnak, s gyo'gyito'
 hata'ssal vannak testu:nkre e's lelku:nkre.
 
 Randall, Neville:
 E'let a hala'l uta'n
 E'desviz.
 Terme'szetfeletti megnyilva'nula'sok.
 193 oldal, fu"zve 250 Ft
 Bizonyossa'gol nyerhetu:nk arro'l, milyen az e'let a hala'l uta'n.
 
 Szabo' Pe'ter-Keszei L. Andra's:
 O"studa's, ma'gia, titkos ta'rsasa'gok
 Fa'tum-Ars.
 191 oldal, fu"zve 390 Ft
 Mindazokhoz szo'l, akik u'gy e'rzik, "megcsipte o"ket a szellem
 kigyo'ja".
 
 Szalay Iva'n:
 Teremto" ufo'istenek
 U'j Ve'nusz.
 Ido"ge'p ko:nyvek.
 258 oldal, fu"zve 328 Ft
 Ha fizikai vila'gke'pu:nkbe akarjuk integra'lni az
 ufo'jelense'geket, meg kell kezdeni az ufo'k tudoma'nyos
 elemze'se't.
 
 Watson, Lyall:
 A terme'szeten tu'l - a tudoma'nyon innen
 E'desviz.
 Harmadik e'vezred 3.
 347 oldal, fu"zve 346 Ft
 A terme'szeten tu'li jelense'gek terme'szetrajza.
 
 
 Le'lektan
 ========
 
 Adler, Alfred:
 E'letu:nk jelente'se
 Kossuth.
 237 oldal, fu"zve 395 Ft
 Mi az e'let e'rtelme? Hogyan hata'rozza'k meg e'letu:nket a
 kora gyermekkori emle'kek? - ezekre a ke'rde'sekre ad va'laszt
 az osztra'k pszicholo'gus ko:nyve.
 
 Adler, Alfred:
 Emberismeret
 Gyakorlati individua'lpszicholo'gia
 Go:nco:l.
 269 oldal, fu"zve 297 Ft
 
 Benesch, Hellmuth:
 Pszicholbgia
 SH-atlasz. Springer Hungarica.
 496 oldal, ko:tve 1690 Ft
 A pszicholo'gia't a'tfogo'an mutatja be.
 
 Cohen, David:
 Szexbesze'd
 Park.
 He'tko:znapi pszicholo'gia.
 145 oldal, fu"zve 350 Ft
 Rendhagyo' nyelvko:nyv a pa'rkapcsolat, a szerelem e's a
 szexualita's testbesze'de'nek elsaja'tita'sa'hoz.
 
 Dally, Ann:
 Mie'rt szalasztja'k el az alkalmat a no"k?
 General Press.
 205 oldal, fu"zve 310 Ft
 Arra keres va'la'szt, hogy a no"k mi miatt nem ismerik fel
 e'letu:k le'nyege't, holott mo'djuk volna ra'.
 
 Davies, Rodney:
 Mit mond az arc?
 Gyakorlati arcismeret
 Panem. - Grafo.
 151 oldal, fu"zve 370 Ft
 Az arcismeret hozza'segit, hogy mege'rtsu:k jellemu:nket e's
 sorsunkat.
 
 Debreceni La'szlo':
 A tiszta o:ntudat
 E'desviz.
 New age - u'j kor 14.
 123 oldal, fu"zve 253 Ft
 A szerzo" a legmodernebb me'lyle'lektani e's idege'lettani
 alapokon ta'rja ele'nk szeme'lyes tapasztalatait e's
 ismereteit.
 
 Carnegie, Dale:
 Sikerkalau'z
 1. ko:tet: Hogyan szerezzu:nk bara'tokat, hogy ba'njurnk az emberekkel?
 Minerva.
 322 oldal, fu"zve 39B Ft
 
 Carnegie, Dale:
 Sikerkalauz
 2. ko:tet: Ne aggo'dj; tanulj meg e'lni!
 Minerva.
 443 oldal, fu"zve 458 Ft
 
 Gyarmati Be'la:
 Besze'lni musza'j!
 Klaviatu'ra, Miskolc.
 96 oldal, fu"zve 279 Ft
 A besze'dtaktus-elme'let alapjait fejt ki.
 
 McLilian, Claire:
 A sziv ko:zbeszo'l
 Ese'ly.
 Ma'sodik ese'ly a boldogsa'gra 14.
 160 oldal, fu"zve 139 Ft
 
 Sellin, Birger:
 A le'lek bo:rto:ne
 Fabula.
 168 oldal, fu"zve 280 Ft
 A hu'sze'ves, o:ro:k ne'masa'gra ite'lt autista fiu' a
 szo:rnyu" betegse'geibo"l ku:ldi megrendito" u:zenete't az
 ege'szse'geseknek.
 
 Szila'gyi Vilmos:
 Intimkapcsolat ke'ziko:nyve
 Szeretkeze's - felso"fokon
 Szerzo"i kiada's.
 271 oldal, fu"zve 350 Ft
 
 ------------------------- I. resz vege ------------------------
 -------- (folytatasa egy kovetkezo MOZAIK-szamban) -----------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS