Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TANC 1303
Copyright (C) HIX
2001-07-28
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Fwd: [tanc-L] No comment (mind)  745 sor     (cikkei)

+ - Fwd: [tanc-L] No comment (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>X-Sender: 
>To: ". com" >,
>         ". Com" >
>
>2001. június 24. Rock and Roll szakági ülés.
>
>  
>
>Valamennyi résztvevő megszavazta, hogy magnófelvétel készüljön az ülésről. Gya
rmathy Miklóst választotta a csapat levezető elnöknek, Pásztor Ferenc kérdésére
 megállapította, hogy a szakág valamennyi (31) egyesülete megkapta a meghívót e
rre az ülésre. Jelen van 13 tagszervezet képviselője.
>
>Szakáll Attila kérdezi, hogy Szalma István küldte-e ki a meghívót, vagy bárki 
kezdeményezhet ilyet?
>
>Szalma István: Miért mekegés az, ha én, mint szakági elnök írok egy meghívót?
>
>Szakáll Attila: Mert nem tud róla az MTÁSZ!
>
>Szalma István véleménye szerint nem kell, hogy az MTÁSZ erről tudjon, mert ez 
a szakágra tartozik. Hangoztatja, hogy Ő sem kapott meghívót a versenytánc szak
ág fórumára meghívót.
>
>Szakáll Attila véleménye elmondja, hogy a csatlakozás az MTÁSZ-hoz azt is jele
nti, hogy rend legyen, és az ülések összehívása és lebonyolítása szabályos legy
en. Pl. azért mert több elnökségi tag jelen van, attól még nem lehet elnökségi 
ülést tartani.
>
>Szalma István: Szerintem így nem fogunk kettőre végezni.
>
>Szakáll Attila: elmondja, hogy ez nem válasz, mert ha pl. a középfokú edzőképz
ésről van szó, akkor abba ő is bele akar szólni, de csak akkor tud, ha időben é
rtesül mind a tervről, mind pedig az ülésről.
>
>Gyarmathy Miklós: A Magyar Táncsport Szövetségen belül milyen szabályokat kell
 betartanunk ahhoz, hogy egy ilyen meghívó kimehessen?
>
>Pásztor Ferenc elmondja, hogy minden tagszervezet az MTÁSZ irodájától kap hiva
talos leveleket. Az információkat az iroda a szakági bizottságoktól, elnökségek
től, illetve az MTÁSZ elnökségétől kap. Elmondja, hogy a rockis tagszervezetek 
is kaptak meghívót a versenytáncosok szakmai fórumára. Hangsúlyozza, hogy fonto
s lenne, ha Szalma István szakági elnökúrban rögzülne, hogy hivatalos levelezés
t csak az MTÁSZ irodáján keresztül folytathat, és az otthonról kiküldött levele
k korszakának vége. Minden levélnek saját iktatószáma van, ami csak az irodán k
eresztül oldható meg.
>
>Szarvas Ferenc kérdezi, hogy az MTÁSZ tudott-e arról, hogy ő Egerben világkupá
t szeretett volna rendezni?
>
>Pásztor Ferenc: Nem.
>
>Szarvas Ferenc: Akkor ennek is az lett volna a sora, hogy a szövetségnek kelle
tt volna ezt is rendeznie.
>
>Pásztor Ferenc elmondja, hogy a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolat tartá
s is a szövetség dolga. A nemzetközi szövetséget tájékoztatta a változásról, ez
t a szövetség át is vezette látszólag bár még egyetlen levél sem jött ez idáig 
tőlük. Elmondja, hogy a nemzetközi szövetségnek hivatalos formában a MARRSZ nem
 jelezte megszűnését. 
>
>A Szakmai Fórum nem döntéshozó szervezet. A mai Szakmai Fórum csak és kizáróla
g szakmai ügyekben illetékes, javaslatokat tehet a szakági elnökség felé, amely
 javaslatokat a szakági elnökségnek meg kell vitatnia, és valamennyi javaslatot
, immár véleményezve, az MTÁSZ elnöksége elé kell terjesztenie. Azokat a javasl
atokat is, amelyeket a szakági elnökség nem támogat, és azokat is, amelyeket tá
mogat.
>
>Gyarmathy Miklós: Összefoglalva, Szalma Istvánnak joga van kiírni szakági szak
mai fórumot, de csak a táncsport szakszövetség irodáján keresztül.
>
>Pásztor Ferenc megjegyzi, hogy ez inkább és egyértelműen könnyebbség, hiszen a
 meghívók kiküldésének vannak költségei, amit az iroda áll, és nem kell zsebből
 fizetni. Termet kell foglalni stb. miért nem veszitek ezt igénybe.
>
>Szarvas Ferenc kérdezi, hogy a költségtérítések kifizetése is az MTÁSZ-hoz tar
tozik?
>
>Pásztor Ferenc: Igen.
>
>Szakáll Attila: ezek szerint a kifizetések, szakági elnökségi ülések költségté
rítése is az MTÁSZ-hoz tartozik, amit csak Szalma Istvánon keresztül tud érvény
esíteni?
>
>Pásztor Ferenc: Igen, mert neki kell utalványoznia, és igazolni, hogy ott volt
ál az ülésen, jogosan jár neked is a költségtérítés. Az utalvány melléklete az 
ülés jelenléti íve, jegyzőkönyve. Ezekből még egy darab sem került a szövetségb
e. Változatlanul nem történt semmi a rockis szövetség ügyeinek átadása kapcsán.
 Sem iratok, ügyek, sem a gazdasági ügyek nem lettek átadva a szövetségnek.
>
>Szalma István: ez így igaz, azért is hívtam meg a László Attilát a mai ülésre.
>
>Szakáll Attila: Mi akadályozta meg Szalma Istvánt abban, hogy a március 31-ei 
közgyűlés határozatát végrehajtva, leadja a papírokat a bíróságnak, bejelentse,
 a változásokat.
>
>Szalma István elmondja, hogy a bíróságon a László Attila a képviselő ő ezért n
em tett semmit.
>
>Szakáll Attila elmondja, hogy a közgyűlés László Attila fölött áll, és a közgy
űlés Szalma Istvánt bízta meg a bejelentéssel.
>
>Gyarmathy Miklós felolvassa a IV./2001 számú közgyűlési határozatot, mely szer
int a közgyűlés kéri a Fővárosi Bíróságtól a törlést. Az átadás-átvétel április
 30-ig kell, hogy megtörténjen. A feladatok végrehajtására László Attila és Sza
lma István kapott megbízást.
>
>Szakáll Attila kérdezi, hogy mi akadályozta meg Szalma Istvánt abban, hogy a k
özgyűlés határozatát végrehajtsa? Vita alakul ki Szalma Istvánnal.
>
>Szalma István kérdezi, hogy Szakáll Attila tudja-e, hogy a törlésnek mi a felt
étele?
>
>Pásztor Ferenc is megkérdezi Szalma Istvánt, hogy mi a törlés törvényi feltéte
le?
>
>Szalma István válaszában elmondja, hogy közlöny számot nem tud mondani, de az 
biztos, hogy kell igazolás az APEH-től, le kell zárni a könyvelést, és egy csom
ó igazolást kell mellétenni ahhoz, hogy a bíróság törölje a kérelmezőt. Ha ezek
et a papírokat nem csatolod, visszaadja a bíróság.
>
>Pásztor Ferenc: Nem, nem adják vissza. Maximum hiánypótlásra szólítanak fel. E
gyetlen dolog kell hozzá: a közgyűlés hiteles jegyzőkönyvének másolatát és egy 
kérvényt kell beadni, amelyben kéred a törlést. Ennyit kell beadni.
>
>Papp Viktor: A bíróság fogja tájékoztatni az egyéb hatóságokat a törlésről.
>
>Pásztor Ferenc: a bíróság mindenképpen fogja törölni a rockis szövetséget, mer
t nem történt meg a sporttörvény szerinti átalakulás. Azon kívül arra is van es
ély, hogy a késedelmes bejelentés miatt megbüntet bennünket a bíróság.
>
>Szakáll Attila összefoglalja, hogy minden jogosítványa megvolt Szalma Istvánna
k a beadásra.
>
>Szarvas Ferenc ezt nem tudod megmagyarázni, mert ha csak ennyin múlt, hogy be 
kell menni, akkor miért nem tetted meg?
>
>Gyarmathy Miklós javasolja, hogy június 25-én adja be a Fővárosi Bíróságra a j
egyzőkönyv másolatát, és a kérvényt. Az érkeztető bélyegzős példányt pedig muta
ssa be az MTÁSZ június 25-ei elnökségi ülésén. László Attilát fel kell szólítan
i, hogy adja át a dolgokat az MTÁSZ-nak.
>
>Pásztor Ferenc elmondja, hogy addig, amíg a bíróság jogerősen ki nem mondja, h
ogy az MTÁSZ a MAARRSZ általános jogutódja, addig László Attilát kötelezni nem,
 csak kérni lehet az átadásra. Ezt az MTÁSZ meg fogja tenni. Ha bírósági végzés
 a kezünkben van, utána már kötelező átadnia az ügyeket. A levélben fogom kérni
, hogy az egyébként elkerülhetetlen átadás-átvételt kezdjük el még a bírósági v
égzés keletkezése előtt.
>
>Szalma István elmondja, hogy küldött levelet László Attilának, amelyben kezdem
ényezte az átadás-átvételt. László Attila telefonon elmondta neki, hogy csak az
 ISM-nek akar elszámolni, mivel az állami támogatást tőlük kapta. Csak akkor ad
ja át az ügyeket, ha az MTÁSZ-t bejegyzi a bíróság, mivel ő fiktív szövetségnek
 tekinti addig az MTÁSZ-t.
>
>Pásztor Ferenc közbeszól, hogy az MTÁSZ most is létező jogi személy, mert nem 
szűnt meg, csak a nyilvántartása visszakerült a Fővárosi Bírósághoz, de azalatt
 az idő alatt, amíg az ISM volt a nyilvántartó, addig sem volt törölve a bírósá
gi nyilvántartásból. 1983-óta jogfolytonosan létezik és működik. Az egyetlen do
log, ami ma nincs bejegyezve a bíróságon az az, hogy a szövetségnek én vagyok a
z elnöke.
>
>Szakáll Attila kérdezi Szalma Istvánt, hogy milyen alapon vett fel pénzt márci
us 31 után a MAARRSZ számlájáról?
>
>Szalma István az elnökség még előtte jóváhagyta a kifizetést a részére. Ki kel
lett fizetni Szarvas Ferenc útiköltségét is. 
>
>Szarvas Ferenc: Az Attila arról a 60.000 Ft.-ról beszél, amit te fölvettél a v
ersenyszabály elkészítése kapcsán, amit nem egyedül te készítettél el.
>
>Papp Viktor elmondja, hogy a mostani szabályzatról van szó, ami már március 31
 után született és közös munka volt.
>
>Pásztor Ferenc elmondja, hogy március 31 után semmiféle jogcímen kifizetés nem
 történhetett, mivel akkortól az MTÁSZ rendelkezik a pénzekkel. Amennyiben tört
éntek kifizetések, annak vélhetően jogi következményei lesznek. Arról a verseny
szabályzatról beszéltek, ami most hivatalos versenyszabályzat?
>
>Megkérdezi Szalma Istvánt, hogy a most érvényes versenyszabályzat elkészítésér
e vettél fel pénzt?
>
>Szalma István elmondja, hogy nem.
>
>Szarvas Ferenc elmondja, hogy de igen, mert tőle arról a szabályzatról kért vé
leményt.
>
>Papp Viktor megismétli a kérdést. Erre nagyon egyszerű válaszolni.
>
>Szalma István elmondja, hogy az eredetivel együtt vett fel 40.000 Ft.-ot, mert
 azért nem kapott semmit.
>
>Szarvas Ferenc: azért amit árultatok 2.500 Ft.-ért?
>
>Szakáll Attila kérdezi, hogy március 31 után kifizetett pénzek után lesz-e köv
etkezménye.
>
>Gyarmathy Miklós: Vettél fel pénzt vagy sem.
>
>Papp Viktor elmondja, hogy az ő általa leadott számlatömb még forgott egy dara
big.
>
>Szakáll Attila szerint nem képviseli a rockis tagszervezetek érdekeit, és etik
átlannak tartja a pénzhajhászását. Másoknak az útiköltség-térítést sem fizették
 ki, de te pénzt veszel fel ugyanazért.
>
>Gyarmathy Miklós összefoglalja és lezárja a témát. Szalma István konkrét kérdé
sre nem ad konkrét választ, így nincs értelme tovább erről vitázni.
>
>Szarvas Ferenc sajnálja, hogy csak ilyen kevesen vannak a tagszervezetek képvi
selői, de ez azért van, mert az emberek elveszítették a bizalmukat. Reméli, hog
y rend lesz hamarosan, és akkor majd lesz újra bizalom is. Véleménye szerint a 
mostani rendszer működik, mindenki kapja az újságot, infót a szövetségtől. Sajn
os olyan ember vagy akit nagyon motivál a pénz, és nagyon pénzéhes vagy.
>
>Szalma István elmondja, hogy rengeteget eltelefonált már a szövetség érdekében
, amit nem említ meg senki.
>
>Papp Viktor: Nem azon kell gondolkodnod, hogy lépjünk ki ebből a szövetségből,
 hanem hogy hogy tudunk együtt dolgozni! Tapasztaltam az elnökségi ülésen, hogy
 nem tudod méltóképpen képviselni a szakág érdekeit. Te vagy az elnöke a szakág
nak, ami feladatot kapsz, azt meg kell csinálni. Nem sok a feladat, de azt meg 
kell csinálni. 
>
>Szarvas Ferenc elmondja, hogy március 25-én sajnos sokan nem tudtak részt venn
i a közgyűlésen, de én azért szavaztam a Papp Viktorra, mint szakági elnökre, m
ert ő következetesen bevasalja azt, amit végre kell hajtani. Az eltelt időszakb
an rengeteg sumákolás volt. Például a versenykönyveket 25 Ft.+ÁFA áron kaptad é
s 500 Ft.-ért adtad. Soha nem volt része az elszámolásnak ez a pénz. Akkor ki t
ette zsebre?
>
>Gyarmathy Miklós javasolja, hogy lépjünk túl a vitán, adjon konkrét választ a 
kérdésekre Szalma István.
>
>Pásztor Ferenc elmondja, hogy az iroda infrastuktúrája rendelkezésére áll mind
en tisztségviselőnek. A telefon azért van, hogy onnan lehessen nevezni. Az elnö
kség tagjainak részére van biztosítva egy zöldszám, amin keresztül ingyen lehet
 hívni a szövetséget, ezzel is csökkentve az egyén kiadásait. A rock and roll s
zakág vezetője akadályokat gördít elém és a szövetség elé, mert nem engedi átve
nni az ügyeket. Nem adja át az eddigi elnökségi üléseik jegyzőkönyvét, nem adta
 át a feladatok felosztásának leírását, nem adta át a pécsi jegyzőkönyv példány
át sem. Ezen iratok nagy része csak kerülő úton tudott eljutni hozzám, illetve 
rajtam keresztül a szövetséghez. Mint a szövetség elnökének két eszköz van a ke
zemben, amelyek nem zárják ki egymást. Első, hogy fegyelmit kezdeményezek Szalm
a István alelnökúr ellen, mert nem hajtja végre azokat a feladatokat, amelyeket
 elnökségi ülésen kap. (nem készült el a szakmai program, nem készítette el a k
öltségvetést, nem adja át a már említett iratokat, amelyek a szövetség tulajdon
át képezik). A második lépés egy rendkívüli közgyűlés összehívása, amelyen levá
ltatom, mivel így együtt dolgozni nem lehet. Nem vesz részt az elnökség munkájá
ban, nem ad át információkat. Ellenben olyan dolgok történnek a szakágon belül,
 amelyek már nem csak etikailag kifogásolhatók, hanem van szabályozása is. Nem 
tudok rá jobb és finomabb kifejezést, mint hogy hazudik és csúsztat. Egyik péld
a, ami Pécsen történt, olyan állítások vannak a jegyzőkönyvben István szavaikén
t vannak leírva. Ezek bizonyítják, hogy a rockis tagszervezetek nincsenek, vagy
 félre vannak tájékoztatva. A felelősségteljes munka szükséges az együttműködés
hez. A szakági elnökségnek feladata egy szakmai program elkészítése, ami alapjá
n dolgozhatnánk tovább. Nem történt meg a WRRC felé a tájékoztatás, ellenben ny
ílt színen folyik szervezkedés az MTÁSZ ellen. A június 5-ei elnökségi ülésen e
lhangzottakról tájékoztat benneteket, de az gyanítom nem véletlenül felejti ki,
 hogy ezen az elnökségi ülésen abban is megállapodtunk, hogy a szakág köv
 képviselőit tájékoztassam a szövetség működéséről, és én is szembesüljek a ti 
kérdéseitekkel. Az elhatározáshoz képest nem kaptam meghívást erre az ülésre. A
 meghívót Papp Viktortól kaptam. A nektek kiküldött meghívóban, két mondatban f
oglalta össze a jegyzőkönyv négy oldalát. A Magyar Táncsport Szakszövetségnek v
an két szakmailag teljesen önálló szakága. A Szakágak teljesen önállóak szakmai
 tekintetben. Pénzügyileg csak az MTÁSZ az, aki gazdálkodik. Ezért fontos, hogy
 készüljön szakmai program, mert a szövetség csak a program alapján fog támogat
ást nyújtani. A pénzügyek tekintetében egyetlen dolog az, amit meg tudok ígérni
. Semmiféle pénzosztás nem lesz. Csak megalapozott szakmai programot fogunk tám
ogatni. A kiemelt versenyeket a szövetség rendezi meg, a pillanatnyi állapot sz
erint. Lehet, hogy ezen változtatunk, de most még így van.
>
>Szarvas Ferenc: Ez azért van így, mert Magyar Bajnokságról van szó?
>
>Pásztor Ferenc ezek a versenyek tévés versenyek, fontos kiemelt versenyek, ame
lyeknek a színvonalnak megfelelően kell kinézniük, mind a helyszínen, mind a té
vében.
>
>Szarvas Ferenc fontosnak tartja a megfelelő színvonalú rendezéseket, mert ebbe
n a tapasztalata vegyes. Kérdezi a jelenlévőktől, hogy ki az aki egyetért a köz
ponti rendezéssel?
>
>Szakáll Attila szerint addig erre fölösleges szavazni, amíg nem vagyunk teljes
en a szövetségben. 
>
>Pásztor Ferenc elmondja, hogy amennyiben rockis Magyar Bajnokságot rendez a sz
övetség, a rendezésben természetesen közületek is várunk szakembereket, mivel a
 szövetség csak a keretet adja meg, tartalommal nektek kell megtölteni. Tervein
k szerint lehet, hogy 2002. évben licitálni kell a bajnokságok megrendezési jog
áért.
>
>Szakáll Attila fontosnak tart szakmai fórumokat, érdeklődők, táncosok részére.
>
>Papp Viktor megemlíti, hogy július 31-éig kell leadni a szakmai programot költ
ségvetéssel együtt.
>
>Gyarmathy Miklós javasolja, hogy menjünk tovább, mert még csak az első napiren
di pontnál tartunk kétórai beszélgetés után. Időközben a létszám 15 főre (tagsz
ervezeti képviselőre) nőtt. Javasolja, hogy a szakterületek vezetői készítsék e
l a saját anyagukat, amit össze kell fésülni ezek után.
>
>Papp Viktor kérdezi, hogy a lány-formációk esetében mi legyen.
>
>Pásztor Ferenc elmondja, hogy ilyen versenyt annyit lehet rendezni amennyit ak
ar a szakág, de a versenyszabályzat nem tartalmazhatja.
>
>Szakáll Attila szerint ez a szabály más versenyágakat is érint.
>
>Pásztor Ferenc szerint nem, és amint lesz a WRRC-től egy nyilatkozat, hogy kís
érleti jelleggel bevezeti ezt a versenyfajtát, azonnal bevezetjük mi is. 
>
>Szakáll Attila szerint van ilyen támogatási szándék. A legutóbbi WRRC kongress
zuson volt ilyen határozat.
>
>Pásztor Ferenc: Amint meglesz ez a határozat, akkor máris mehet itt is. A vers
enytáncban évek óta van társasági táncokból Magyar Bajnokság formációs csapatok
 részére. Ezt lehet tenni a lány-formációkkal nektek is.
>
>Szarvas Ferenc szerint mivel mi magyarok találtuk ezt ki, jó lenne ha lehetne 
ilyen versenyeket rendezni.
>
>Pásztor Ferenc elmondja, hogy akkor dolgozzátok ki a pontos szabályokat, írjuk
 meg a WRRC-nek, hogy mi ilyen szabályok között tudnánk elképzelni ennek az új 
szakterületnek a működését, és kezdjük el a végrehajtást.
>
>Dr. Szelei István Liget SE képviselőjeként van jelen, hogy a meghívóban szerep
lő jogi kérdésekre adjon szakszerű választ. A meghívó alapján június 24-én 10 ó
rára volt összehívva egy közgyűlés, ami a meghívó szerint szakági gyűlés. A meg
hívottak között ugyan nem szerepelt Pásztor Ferenc a Magyar Táncsport Szakszöve
tség elnöke, de kifejtette azt, hogy ez nem lehet szakági gyűlés. Jogilag ennek
 két oka van, amelyből az egyik az, hogy a szövetséget nem értesítették, a mási
k pedig, hogy még a bíróságon nincs bejegyezve a szakág. Álláspontja szerint a 
meghívóban közöltek okafogyottá váltak. A meghívó tartalmi eleme az, hogy olyan
 kérdéseket tesz fel, - csatolva egy 2001. május 26-ai jegyzőkönyvet mely szeri
nt problémák vannak a táncsport szövetségen belül a rock and roll szakág működé
sével kapcsolatban, és ezt a problémát kívánják megbeszélni. Ez független a tán
csport szövetségtől, és ilyen jellegű gyűlés az elmúlt két óra alatt nem alakul
t ki az elmúlt két óra alatt. A belső szakmai megbeszélésen nem kíván tovább je
len lenni. Javasolja, hogy a hangfelvételben két részre kellene osztani a jelen
legi regisztrációt. Az én jelenlegi hozzászólásomat a jegyzőkönyvbe kérem rögzí
teni, míg az utánam felszólalók mondatait emlékeztetőbe kérem rögzíteni. Jogi k
erete nincs a mai megbeszélésnek nincs. Jogi kerete lett volna annak, hogy vala
milyen panaszt megfogalmaznak és egy újraalakulást, vagy egy kiválást, vagy val
amilyen elszakadást regisztráltak volna itt természetesen megfelelően alátámasz
tva, és ezt a Pásztor úr felé, illetve a Magyar Táncsport Szakszövetség felé je
gyzőkönyv formájában ezt elküldték volna. Mivel ez nem történt meg és úgy nézem
 a beszélgetésekből ez nem is történhet meg, mert nyilvánvaló, hogy a két fél t
eljesen szakmai tárgyalásokba kezdett. A megbízatásomat befejeztem, és kérem, h
ogy a jegyzőkönyvben ezt így regisztrálják. Mellékelem ehhez a meghívót, a megh
atalmazást, az említett jegyzőkönyvet és a továbbiakban legyen ez emlékeztető.
>
>Szalma István elmondja, hogy 10 év alatt tettem annyit, mint Te a két hónap al
att. Tegyük félre a részleteket, mert szemléletbeli, elvi különbség van közöttü
nk és ne kapaszkodjunk olyan görcsösen az alapszabályokba. Tudom kötelező ránk.
 A szemléletbeli különbségre szeretnék rávilágítani. Pásztor úr koncepciója az,
 hogy különválik a szakma és a menedzsment. A szakágak előkészítenek, az elnöks
ég pedig a hátteret biztosítja. Az előzetes tárgyalásokban jeleztem, hogy szeri
ntem nem lehet ilyen élesen kettéválasztani. Egy kicsit gyakorlatiasan nézve az
 élet más területén sem lehet élesen szétválasztani a dolgokat. A szakmai progr
amot is hiába teszek le, ha üres a zsebem. Ha én egy versenyt csináltam volna m
ínusz 600, nemhogy fegyelmit, de golyó általi halálra ítéltek volna a klubok. V
elem ilyen tíz év alatt nem fordult elő. Az én javaslataim azt célozták, hogy a
 vitákat elkerüljem. Az egyik javaslatom, hogy úgy mint a torna szövetségben va
n, az ernyőszervezeten belül jogilag gazdaságilag önállóan működnek szakágak. A
 másik javaslat volt, hogy levonjuk a rezsi költséget az állami támogatásból, é
s valamilyen módszer alapján (vagy a klub, vagy a versenyzői létszám), tehát va
lamilyen korrekt játékszabályok alapján az elején beszéljük meg és ne utólag, a
mikor már túlvagyunk egy mínusz 600-on, az már sokkal nagyobb gond és sokkal na
gyobb probléma. A harmadik változat szerint az ISM elosztási aránya szerinti el
osztás lenne indokolt. Szükség van az ernyőn belüli önállóságra, ahhoz, hogy bé
késen hosszútávon egymás mellett tudjunk élni. De lehet még további variáció is
. Én ebben látom a különbséget Feri és én közöttem. Az elején kéne közös nevező
t kialakítani. A tapasztalatom az, hogy a pécsi jegyzőkönyv is azt írta le. Iga
z Viktor?
>
>Papp Viktor? Meg is kaptuk rá a választ.
>
>Szalma István: Igen, de nem döntés szinten, nem egy érdemi válasz volt. Egy pe
rcig nem vitatom, nem kibújni akarok, valóban nem adtunk át semmit, mert sokáig
 László Attilára vártam, de az utolsó MTÁSZ közgyűlés után, ha eddig nem, akkor
 most már várjunk, a pénzünk addig van jó helyen amíg ott van, és most mielőtt 
nagyon belemerülünk az MTÁSZ-szal a szakágnak el kell döntenie azt, hogy önálló
 akar-e lenni, ernyőn belül kívül, mert amikor már nyakig belemászunk, akkor má
r sokkal zűrösebb, bonyolultabb helyzet alakul ki. Tehát könnyebb most. Részemr
ől az első kérdés volt, hogy a szakág döntse el, némi tapasztalata van, a Ferit
 kevesen ismerik, akik feljártak közgyűlésre azoknak némi tapasztalata van, és 
hát azoktól is jött ilyen visszhang, hogy el kell gondolkodni. Pécsett ott volt
atok, aláírtátok, tisztában vagytok a helyzettel. Most a küszöbön vagyunk, el k
ell dönteni, hogy belépünk-e. Ebben a kérdésben szeretnék én is szavazást, dönt
ést, van aki távollétében is állást foglalt, aki meg itt van, azok meg most dön
tenének, de most kell dönteni.
>
>Szarvas Ferenc lehet, hogy nyakig belemászunk, ha belemászunk, de veszíteni va
lónk nincs. Ki kell próbálni, és utána is ki lehet lépni, ha azt mondjuk, hogy 
nem tetszik. Szerintem így, hogy van működő iroda, működik a dolog, nincs mit v
eszítenünk. Van egy ember aki összefogja, van egy titkárnő aki kiküldi, nekünk 
szerintem egy dolgunk van, leadni a dolgokat. Neked, nekem, meg a többieknek is
.
>
>Szakáll Attila szerint a tiszta lap sokkal többet ér kevesebb pénzzel is. Az e
lmúlt 10 év rockis szövetségének munkájában 5,3 millió forintot tapsoltatok el 
Attilával a 2000. évben, nem látszódott meg a szövetség munkáján.
>
>Szalma István elmondja, hogy útiköltségre ment el.
>
>Hangos vita Szalma István és Szakáll Attila között.
>
>Szarvas Ferenc szerint az nem teljesen igaz, hogy nem kaptunk semmit, de sok e
setben túlzott volt a költekezés, és mindig ott voltál te is a tűzközelben Pist
a. A rockisok közül sokan hátba-szúrásként értelmezték a mínusz 600.000 Ft.-os 
hiánnyal zárult versenyrendezést. Elindult egy új dolog, és nem sikerült az ind
ítás. De a mi részünkről is rosszul lett indítva a dolog.
>
>Pásztor Ferenc egyszer és mindenkorra felejtsétek el a hatszázezer forintot, m
ert ehhez még semmi köze nem volt a rockis tagszervezeteknek, mivel még pénzt n
em adtatok át, ebből nem is veszíthettünk. Nem fizettetek tagdíjat sem, tehát n
em a ti pénzeteket buktuk el! Azt nem tisztességes előre mondani, hogy rockisok
 nem fognak pénzt kapni. Az ernyőszervezet alatt most van két szakág. Lehetne o
lyan, hogy származtatott jogi személyként legyen önállósága a szakágaknak. Ebbe
n az esetben az ernyőszervezet elnöksége, és annak az elnöke a felelős az ernyő
 alatt történtekért. Én nem vagyok hajlandó mások helyett vásárra vinni a bőröm
et! A tárgyalások elején is mindig a pénzről szólt a beszélgetés. Azt is jó ha 
mindenki tudja, hogy különválásra nincs lehetőség. Egy sportág = egy szakszövet
ség a sporttörvény szerint. Lehet próbálkozni. A nemzetközi szövetségben, rends
zerint egy nemzeti szövetség képviselheti a sportágban. A két szövetség egyesül
ését a sporttörvény írja elő. Nekünk is kényszerházasság, de meggyőződésem, hog
y működőképes a szervezet, csak éppen azt akarjátok megakadályozni, hogy valóba
n működhessen. Ezért viszont mindent megtesztek. Ti már nem a küszöbön álltok, 
ti már régen bent vagytok. Ezen már nincs mit gondolkodni. A mai döntésnek sinc
s semmi jelentősége, mert az önálló gazdálkodás kimondáshoz közgyűlési határoza
t kell. A szakmai fórumnak önálló döntési jogköre nincs. A pécsi ülésről számom
ra az derül ki, hogy a rock and roll szakág azért nem tud működni, mert ti félr
e vagytok informálva. 
>
>Szalma István: Pécsen mindenki ott volt. aki versenyeztet.
>
>Pásztor Ferenc elmondja, hogy akkor sem számít, mert nem tudott róla mindenki,
 nem volt a törvényekben leírtak szerint meghirdetve.
>
>Szakáll Attila elmondja, hogy például ő, mint a szakági elnökség rock and roll
 szakterületért felelős vezetője sem tudott róla.
>
>Pásztor Ferenc: Ugyan azt csinálod, mint Torgyánék! Csak azt hívod meg, akit t
e gondolsz! Azokat is úgy tájékoztatod, ahogy az a te érdekeidet szolgálja. Műk
ödjünk együtt! Ehhez azonban szándék kell. Ebben a felállásban nem tud működni 
a szervezet.
>
>Szarvas Ferenc elmondja, hogy ő bizalomhiányt érzékel, többek irányából, akik 
nem támogatják Szalma Istvánt. 
>
>Szakáll Attila szerint az MTÁSZ-ban Szalma Istvánnak nem a saját elképzeléseit
 kell képviselnie, hanem a rock and roll szakág álláspontját.
>
>Szalma István: azért kértem a véleményeteket versenyeken, gyűléseken. A többsé
g az önállóság mellett volt.
>
>Pásztor Ferenc: nem tájékoztatod a tagszervezeteket megfelelően. Elmondtad Péc
sen azt, hogy semmiféle anyagot nem adtál át? Azt elmondtad, hogy nem csináltál
 költségvetést, és szakmai programot?
>
>Szalma István: Most nem ez a lényeg, hanem, hogy hogy működik az MTÁSZ!
>
>Pásztor Ferenc: Azon múlik a döntés, hogy akinek döntenie kell, az legalább az
t a két alternatívát ismeri, amiből választania kell. És ha te nem tájékoztatod
 a tagszervezeteket arról, ami itt történik, hanem csak egyoldalúan azokat mond
od el, ami neked jó, te félretájékoztatod az érintetteket.
>
>Szalma István: ha maguk dönthetnek arról, hogy csinál egy továbbképzést x fori
nttért, kiutazik valahová x forintért, vagy a középfokú edzőin erre és erre has
ználhatja fel a pénzt. Semmi köze nincs hozzá. Kétlépcsős lett a rendszer.
>
>Papp Viktor: nem mi döntjük el, hogy ki osztogat itt mindenkinek kilépési nyil
atkozatot, mint ahogy volt is erre példa, és akkor eldöntjük, hogy kilépünk a M
agyar Táncsport Szakszövetségből és újjá alakulunk mint szabadidő sportszövetsé
g. Az önállóságunkról csak a közgyűlés dönthet, ahol a szavazati arányokat is f
igyelembe véve nem fogják kimondani a mi önállóságunkat. Az előkészítés során m
iért nem tájékoztattatok a származtatott jogi személyiségű tagság lehetőségéről
. 
>
>Szakáll Attila emlékezteti a résztvevőket, hogy egy régebbi közgyűlésen volt s
zó erről, de nem kaptak konkrét választ a kérdésre.
>
>Papp Viktor: Tegyük fel, hogy az önállóság mellett döntünk. Abban megegyezhetü
nk, hogy az elmúlt tizenegynéhány év alatt gittegyletnél előbbre nem tudtunk ju
tni. Hogy ez a vezetőinknek köszönhető vagy sem, azt most nem tudom eldönteni. 
Miért nem jó nekünk az a variáció, hogy a szakmai vezetés a miénk, és a menedzs
ment pedig elvégzi a mindennapi munkát helyettünk. Nekünk pedig marad a valódi 
szakmai munka. 
>
>Szalma István: Az iroda azt a levelet fogja elküldeni amit te leírsz.
>
>Papp Viktor még ez is jobb mint ami most van.
>
>Pásztor Ferenc: Honnan veszed, hogy az iroda nem végzi el a munkát. Konkrétan 
mond meg, hogy hány darab iratot hoztál be, amit az iroda nem írt le?
>
>Szalma István: Saci sose volt ott az elnökségiken sem.
>
>Pásztor Ferenc: állandóan csúsztatsz, és nem a tényekről beszélsz.
>
>Szalma István: Nem adtuk még át a dolgainkat.
>
>Papp Viktor: Mindenképpen az a véleményem, hogy tiszta lappal kell indulnunk. 
Nekem szimpatikus ez a verzió, bár én is aláírtam a pécsi jegyzőkönyvet, de azó
ta meggyőződtem arról, hogy ez így működik. A június 5-ei elnökségi ülésen szem
besültem azzal, hogy mekkora nagy zűr van. Mi megbeszéltük, hogy mi tudunk egym
ással dolgozni, de az elnökségi ülésen nagyon szégyelltem magam, mert ott kelle
tt szembesülnöm egy csomó információval, amit te nem adtál tovább. Számomra beb
izonyosodott, hogy te alkalmatlan vagy arra, hogy minket, mint rockisokat elnök
ként képviselj. Nekem ez a véleményem. 
>
>Szalma Attila: az önállóságunkkal nem a mi érdekeinket védem?
>
>Papp Viktor: Úgy, hogy utána te leszel ennek az önálló szervezetnek az elnöke?
 Úgy mint László Attila, vagy mint ahogy te titkár voltál? Pénzügyi irányítássa
l? Ugyan úgy?
>
>Szalma István: nem, te leszel a gazdaságis&.
>
>Papp Viktor: én nem leszek gazdaságis, mert nem értek hozzá. Egy nagyon fontos
, hogy pénz közelébe nem szabad benneteket engedni. Ez egy nagyon fájó pont, de
 ezt ki kell mondanom. Ha elfogadjuk azt, hogy mi dolgozunk szakmailag, és ha a
zt a minimumot amit kérnek tőlünk megcsináljuk, akkor igenis van esély arra is,
 hogy észre vegyenek bennünket. Most sajnos nagy senkik vagyunk, köszönhetően e
nnek a képviseletnek.
>
>Pásztor Ferenc: Gondolom Viktor érzékelted az elnökségi ülésen, hogy veled sze
mben nem volt tiszteletlen senki, mert veled lehetett tárgyalni is.
>
>Erdélyi Attila: Az a véleményem, hogy most nincs más járható út, mint az együt
tműködés. A mai alapszabály azonban minden döntést az MTÁSZ elnökségének hatásk
örébe utal, ahol csak egy rockis van. Szerintem, meg kellene változtatni az ala
pszabályt, hogy ne egy, hanem legalább két rockis legyen az elnökségben. Létszá
mban a harminc egyesület kb. ugyanakkora mint a versenytáncosok létszáma, így n
agyon aránytalan az egy szavazat. Ha abból a szempontból nézzük, hogy mekkora t
ámogatást kaptunk, az is közel annyi, mint a versenytáncosoké. Az elnökség dönt
het mindenben.
>
>Szakáll Attila: véleménye szerint az elnökség nem fog nemet mondani egy szakma
ilag alátámasztott javaslatra. Ha mégis, akkor ott valami gond van.
>
>Erdélyi Attila: a szakmai programok elbírálásánál jó, hogy ott lesz a szakági 
elnökség is. Létszám tekintetében mi kb. ugyan akkora falat vagyunk, mint a ver
senytáncosok. Ezért kell még egy elnökségi tag. Kölcsönös bizalom szükséges.
>
>Pásztor Ferenc: Tanácskozási joggal, a szakfelügyelő szervezet elnöke folyamat
osan részt tud venni az elnökség munkájában, tehát máris ketten vagytok. Az iga
z, hogy csak egy fog szavazni. Addig, amíg leszavazást be nem bizonyítotok, add
ig ez csak pusztán prejudikáció. A bizottságokban mindenütt ez az arány a jelle
mző, aminek oka, hogy a Divattáncosokat vártuk, és mivel nem jöttek kellett csö
kkentenünk a létszámokat. A versenyzők létszám arányokat azonban óvatosan kezel
je mindenki. Csak az igazolt versenyzők számítanak, akik startbélyeget vesznek 
az adott versenyévadra. A versenytáncban most tartunk a 2.100-adik bélyeg körül
.
>
>Papp Viktor: Nálunk legfeljebb 200 versenyző van.
>
>&.
>
>
>Nem azonnal történt kazettacsere&
>
>
>
>
>Gyarmathy Miklós: Be tudod vinni hétfőn reggel a bíróságra a jegyzőkönyvet, va
gy sem?
>
>Szalma István: Be tudom vinni, délután az MTÁSZ elnökségi ülésére beviszem a b
íróság által érkeztetett példányt.
>
>Azt javaslom, hogy térjünk vissza az alaptémára, hogy miben látjátok az együtt
működést a továbbiakban. Erdélyi Attila szerint még legalább egy tag kellene az
 elnökségbe.
>
>Erdélyi Attila: A legközelebbi közgyűlésen lehetne változtatni azon, hogy beke
rüljön még egy rockis az elnökségbe.
>
>Pásztor Ferenc Ezt technikailag hogy gondolod? 7 fős elnökséget én nagynak tar
tok. Vagy le kell mondania valakinek, vagy vissza kellene hívni valakit. Ez mos
t nem megoldható. 
>
>Erdélyi Attila: az öt főből kellene kettő rockis. Véleménye szerint az ellenőr
zés fontos feladat. A fegyelmi bizottságnak feladata az elnökség ellenőrzése is
. Most azt tapasztalja, hogy ezt a jogosítványt kiveszik a bizottság kezéből. A
ttól tart, hogy ha az elnökséget nem lesz aki ellenőrizze, és ezt nem tartja jó
 megoldásnak. Az alapszabályt ezek szerint kéne módosítani.
>
>Cseppely Béla: Az anyagi források birtoklása befolyásolja a szakmai munkát is.
>
>Sajnos nem érthető a hozzászólás a távolság miatt.
>
>A nehézségek ellenére azt javasolja, hogy működjenek együtt az MTÁSZ-szal.
>
>Pásztor Ferenc: Ti beszéltek bizalomról és garanciáról, amikor a bizalom legcs
ekélyebb jelét sem mutatjátok ki az MTÁSZ felé! Amikor pénzről beszéltek egy va
lamiről elfelejtkeztek! Senki nem tudja, hogy az év második félévére mennyi áll
ami támogatást kapunk! Senki nem gondol arra, hogy az eddigi támogatást el is v
eszíthetjük, mert eddig is egy Táncsport Szövetség volt, meg most is egy van! C
sakhogy időközben ti is bekerültetek. Ha kevesebb lesz a támogatás, akkor kinek
 a része lesz az amit nem kapunk meg? A rockisoké, vagy a versenytáncosoké? Az 
eddig időt is csak arra használta ki Szalma István, hogy a táncsport szövetség 
ellen szervezkedjen, és kilépési nyilatkozatokat, és meghatalmazásokat küld ki 
a tagszervezeteknek. A két hónap alatt semmit nem tettél le a szövetség asztalá
ra. 
>
>Szalma István: egyre többen azt keresik, hogyan lehetne békésen egymás mellett
 élni, megnyugtató garanciákat kapni. Ne válasszuk ketté a szakmát és a gazdasá
gi ügyeket.
>
>Pásztor Ferenc: először én szeretnék garanciákat kapni! Először végezzétek el 
a dolgotokat és utána beszélhetünk másról is. Jelen pillanatban nem létezik a r
ockis szakág, mivel nem tesztek semmit. Én milyen garanciát kapok tőletek? Neke
m milyen bizalom jut a rockis képviselőktől? 
>
>Szakáll Attila: milyen konkrét dolog kellene holnaptól, ami előrevinné az ügye
ket?
>
>Pásztor Ferenc: Válasszátok meg a Szakfelügyelő szervezet elnökét, mert az hol
naptól részt vehet az elnökségi üléseken. Készítsétek el a szakmai programot és
 költségvetést. Az elfogadott szakmai programok végrehajtását ellenőrizni fogju
k. Jelenleg egy fillérje sincs a rockis szövetségnek. 
>
>A fegyelmi bizottsággal kapcsolatban: A fegyelmi bizottság jogkörét nem fogja 
magához vonni az elnökség. A fegyelmi bizottságnak ugyan az a jogköre mint eddi
g, ami fegyelmi vétség kategóriájába tartozik. A fegyelmi Bizottság nem ellenőr
ző testülete az elnökségnek. Sehol a világon nem ellenőrző testület a fegyelmi 
bizottság. A törvényességet az ellenőrző testület hivatott ellenőrizni. Cseppel
y Bélának: A nevezési díj közgyűlési hatáskörbe tartozik, de pillanatnyilag min
den marad a régiben. A nevezési díj a rendezőnél marad. A két szakág között leh
et különbség a nevezési díjak tekintetében. A menedzsment és a szakma nagyon jó
l különválasztható, mivel a menedzsmentnek az a dolga, hogy megteremtse a felté
teleket a szakmának a működéshez és a fejlődéshez. Az elnökségnek az a dolga, h
ogy támogatókat szerezzen az egész sportág számára. Az alkalmazkodás és a befol
yás annyiban a jogos, hogy mindkét félnek kell. A befolyással lehet élni és vis
szaélni, ez igaz. Az a legnagyobb gond, hogy nem próbáltátok ki az együttműködé
st, de már minden rosszat elmondtatok róla.
>
>Cseppely Béla: Igazad van abban, hogy nem próbáltuk ki. Az is igaz, hogy nem v
agyunk bizalommal felétek. A menedzsment felállása viszont idő. A jogok gyakorl
ásától én jobban tartok. Most már vannak információk amiket mi is megkapunk. A 
nevezési díjak kérdése viszont egy fontos kérdés. Saját forrásból kell megélnie
 a sportágnak. 
>
>Pásztor Ferenc: Az előzőekből számomra egyértelmű, hogy ti attól féltek, hogy 
a szövetség bele fog látni a ti pénzügyeitekbe. Az biztos, hogy tiszta helyzete
ket engedek csak a szövetségen belül. Tegyétek lehetővé a sportág működését! Eb
ben legyetek partnerek.
>
>Célszerű lenne, hogy a versenykönyvek egységesek legyenek. Egyéni könyvek lesz
nek minden területen. 
>
>Erről az ülésről a következő holnapi ülésén nem fog tárgyalni.
>
>Szalma István: tudjuk, hogy mi bármit akarunk közgyűlés kell hozzá.
>
>Pásztor Ferenc: azt megtehetjük, meg azt is, hogy kilépünk harmincan a szövets
égből. Természetesen azzal az esettel kell foglalkoznunk, ha a kilépési nyilatk
ozatokat előveszi István, amiket begyűjtött otthon, akkor ezeket meg kell tárgy
alnunk. A szövetség elnöksége nem tehet mást. Az a gond, hogy a kilépők nagytöb
bsége nincs ma itt, és még mindig a félretájékoztatásból származó információkka
l rendelkeznek csak. 
>
>Szalma István: Szerintem az email-en kiküldött válaszok is befolyásolták az em
bereket.
>
>Papp Viktor: Most akkor mi a konkrétum?
>
>Pásztor Ferenc: Szalma István két faxot küldött ki az egyesületeknek. Az egyik
 egy biankó meghatalmazás, amelyben meghatalmazzák Szalma Istvánt, hogy alakíts
a meg a Magyar Rock and Roll Szövetséget, amelyhez szabad kezet kap, és hogy sz
eptemberben történjen meg a megalakulás. A másik levél egy kilépési nyilatkozat
 szerint - mely szintén biankó és a Magyar Táncsport Szakszövetségből való kilé
pésről szól. A szervezet önálló lesz, az MTÁSZ szakágából kilépnek az aláíró eg
yesületek. És akkor most én szeretnék egyet kérdezni: Hogy is van ez a bizalom?
 Ki nem bízik kiben? És ki bízzon meg kiben?
>
>Papp Viktor: Én mint elnökségi tag nem tudok erről!
>
>Szalma István: Arról volt szó, hogy akik nem tudnak jönni, azok megkapták a me
ghívót és a két nyomtatványt. Vagyis döntse el, hogy kilép vagy nem, önálló sze
rvezet mellet van, vagy nem.
>
>Papp Viktor? Hogy tudna dönteni, amikor nem tud az egészről semmit sem?
>
>Szalma István: Én azt kértem, hogy aki nem tud feljönni az nyilatkozzon.
>
>Papp Viktor: Ezt Te hogy tudod felfogni?
>
>Pásztor Ferenc: Ezt nem lehet másként felfogni, mint egy puccsot, ami a Magyar
 Táncsport Szakszövetség egyik alelnöke szervez az MTÁSZ ellen. 
>
>Papp Viktor: Ezt én is csak így tudom felfogni, de azt akartam, hogy a többiek
 is hallják.
>
>Szakáll Attila: Tudott valaki az elnökségi tagok közül erről a szervezkedésről
?
>
>Papp Viktor: A pécsi megbeszélés nem hatalmazott fel erre téged! Aláírtuk néhá
nyan azt, de az én véleményem merőben akkor változott meg, amikor ott voltam az
 elnökségin, és szembesültem a dolgokkal.
>
>Szarvas Ferenc: Te azt mondtad nekünk, hogy az MTÁSZ semmit nem teljesített ab
ból amit te kértél. Nem mondtad el azt sem, hogy miért maradt ki a lány-formáci
ó a versenyszabályból, csak az, hogy kimaradt, mert eltörölték. 
>
>Papp Viktor: Azt a sumákságot folytatod, amit az előző tíz évben tettél. Nem n
yíltan elismerve a hibát és megoldani a feladatot.
>
>
>Hangzavar&
>
>
>
>
>Pásztor Ferenc: ha ezt a mai megbeszélést nem tudom meg mástól, én erre nem le
ttem volna meghívva! Megint úgy vitáztatok volna, hogy a másik oldal véleményét
 nem hallgatjátok meg. És csak azt veszitek alapul amit Szalma István elmond, é
s az pedig nagyon messze áll az igazságtól.
>
>Szarvas Ferenc: az egyesületeket tájékoztatni kell, mert legtöbben már érdekte
lenné váltak. 
>
>  
>
>Ezek után a WRRC szabálymódosításáról kezdődött vita. Pásztor Ferenc távozott 
az ülésről.
>
>  
>
>Ha ki akarsz jelentkezni a listarol irj egy levelet
>a kovetkezo cimre:
>To unsubscribe from this group, send an email to:

>
>
>
>Your use of Yahoo! Groups is subject to the <http://docs.yahoo.com/info/terms/
>Yahoo! Terms of Service. 
>
>  
>
>5
>
>

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS