Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 548
Copyright (C) HIX
1995-08-01
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 33. heti musora - 95. augusztus 14. - augusztus (mind)  775 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 33. heti musora - 95. augusztus 14. - augusztus (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

DUNA TV
 
 --------------------------------------
 Figyelem, va'ltozott a bevezeto" szo:veg!
 --------------------------------------
 
 A DUNA TV ada'sa mu"holdro'l ege'sz Euro'pa'ban, E'szak-Afrika'ban
 e's a Ko:zel-Keleten veheto".
 Az ada'sido"n kivu:l a monoszko'p ke'pe alatt a Barto'k ra'dio'
 hangja hallhato'.
 
 A Duna Televizio' Teletext ada'sa - a Dunatext - a nap 24
 o'ra'ja'n keresztu:l mu"ko:dik.
 
 A DUNA TV a Ke'pes Kro'nika c. mu"sor kerete'ben
 naponta 7.30 -- 7.45 ko:zo:tt a BBC mu"sora't,
     7.45 -- 8.00 ko:zo:tt a Vatika'ni Ra'dio' magyar ada'sa't
 ko:zveti'ti.
 
 -------------------------------------------------------
 Parame'terek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszo:g 184.2 fok
 Emelkede'si szo:g 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 A Duna Televizio' hangvivo" frekvencia'ja: 6,5 MHz
 -------------------------------------------------------
 
 A Duna Televizio' hangcsatorna'in a Kossuth e's Peto"fi ra'dio'
 mu"sora is hallhato' a ko:vetkezo" vivo"frekvencia'kon:
 
 Kossuth ra'dio': 7,02 MHz,
 Peto"fi ra'dio': 7,38 MHz.
 
 A Duna Televizio' 7,02 MHz hangcsatorna'ja'n e'jfe'lig a Kossuth
 ra'dio', e'jfe'l uta'n a ku:lfo:ldi ada'sok hallhato'k.
 
 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
        H-1016 Hungary
 
 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772
 
 Ko:zo:nse'gszolga'lat Tel.:     +36-1-156-9682
 Telefonu:gyelet ada'sido" alatt:  +36-1-267-6542
 FAX:                +36-1-267-6460
 
 ===========================================================
 
 A mu"sor a Duna Televizio'to'l, a parame'terek a Duna Televizio'
 Teletext ada'sa'bo'l sza'rmaznak.
 
 Jo' TV-ne'ze'st!
 
****************************************************************


 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& E'kezetes szo~vegu" mu"sor a KFKI-GOPHER-ben ele'rheto"  &
&   telnet sunserv.kfki.hu                &
&   login: gopher                     &
&   password: <ENTER>                   &
&   13. menu~pont /kultu'ra - oktata's/          &
&     2. menu~pont /DUNA/                &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

1995. aug. 14. he'tfo"
----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.      
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 GAZDAKO:R   /ism./        (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
15.00 PUFo'KA KALANDJAI  /ism./     (13')
   Az egyszarvu'
   Belga anima'cio's film
15.10 A NAGY VONULA'S          (25')
   Angol ismeretterjeszto" film 
   A vadludak u'trakelnek minden e'vben, megtesznek to:bbezer 
   me'rfo:ldet, egy keveset tanya'znak, s azta'n megja'rja'k ugyanazt 
   az utat vissza is. E'letu:k megannyi titka'val ismerkedhetu:nk meg 
   a filmben.      
15.35 CIMBORA - Tallo'zo'   /ism./   (48')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Ma egy re'gi ku:lo:nkiada'st veti'tu:nk, melyben a ha'rom halhatat-
   lan korta'rs: Shakespeare, Cervantes e's Balassi Ba'lint mu"ve'sze-
   te't a'lli'tjuk pa'rhuzamba egyma'ssal.                 
            30'
16.25 HARMO'NIA   /ism./        (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr.Makara Pe'ter, Dr.Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy.
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (24')
   36. re'sz: A kiru'ga's-mu"velet   
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese               
   MUSTI: Musti e's a sza'nko'       (5')
   PILI E'S POLI: A ha'rom ki'va'nsa'g    (6')
   RUMCA'JSZ KALANDJAI: A jicsini pe'k  (7')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 FA'KLYA'K   III/2.        (43') 
   Sve'd filmdra'ma
   Forgato'ko:nyv: Bjo:rn Runeborg. Zene: Sven-David Sandstro:m
   Operato"r: John O. Olsson. Rendezte: Ake Sandgren
   Fo"szerepben: Julius Magnusson, Viveka Seldahl, Sven Wollter
   Krakannak feltu"nik, hogy van egy ko:zo:s jel, amelyet minden 
   ember visel azok ko:zu:l akik kapcsolatba hozhato'k a gyilkos-
   sa'gokkal. Jelve'ny, amely egy lobogo' fa'klya't a'bra'zol. Most 
   ma'r teha't csak az a ke'rde's, kik o"k e's mi tartja o:ssze o"ket?
19.00 AZ INKA'K NYOMA'BAN   II/1.    (44')
   A titokzatos chavin kultu'ra
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Joachim Priem. Rendezte: Anna Soehring
   De'l-Amerika to:rte'nelme me'g sok tala'nyt jelent a tudo'sok 
   sza'ma'ra. Peru to:rte'nelme'nek legkora'bbi emle'kei a Krisztus 
   elo"tti elso" sza'zadbo'l sza'rmaznak. Rejte'lyes templomokat, 
   fe'lelemkelto" ember- e's istense'gszobrokat la'tunk. Fo" lelo"-
   helyu:k, az Andok keleti pereme'n tala'lhato' Chavin telepu:le's 
   neve uta'n ezt a korszakot chavin kultu'ra'nak nevezik.
19.40 CSAK HA UGATOK...         (10')
   O"rzo"kutya'k
   Holland ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Bert Koetzier
   Ebben az epizo'dban a ne'metjuha'sszal e's a rotweilerrel ismertet-
   nek meg a film ke'szi'to"i.
20.00 ASZTALTA'RSASA'G          (45')
   La'togato'ban Szabados Gyo:rgy zeneszerzo"ne'l Nagymaroson
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Temesi Ferenc. Rendezte: Jeli Ferenc
   Vende'gek: Bicskei Zolta'n grafikusmu"ve'sz, Dresch Duda's Miha'ly 
   dzsesszmuzsikus, Erde'lyi Gyo:rgy szi'nmu:ve'sz, Horva'th Tama's 
   i'ro'
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 SISU  /1994./          (58') 
   Egy magyar za'szlo'alj titkos ku:ldete'se
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Mester Jo'zsef. Rendezte: Osmo A. Wilkana
   A szovjet-finn ha'boru' ideje'n, 1940. janua'r 10-e'n indult el egy 
   o:nke'ntesekbo"l a'llo' magyar za'szlo'alj Finnorsza'gba, hogy a 
   rokon ne'p oldala'n harcoljon a szovjet hadsereg ellen.
22.10 IRA'NY A VILA'G  /1987./      (48')
   A Sahel lako'i e's e'pite'szete
   Belga ismeretterjeszto" sorozat
   Rendezte: Charles Leduc, Jacqueline Aubry
   A sivatag e's a mocsaras lapa'ly ko:zo:tt hatalmas bozo'tos teru:let 
   fekszik. A meleg sze'l kavarta homokszemek megto:ltik a levego"t. 
   A kutak sza'razak. Az ember kilenc ho'napig va'rja az eso"t, hogy 
   az e'let u'jja'szu:lethessen. Amikor mege'rkezik, a fa'k levelei ki-
   hajtanak, a fu" kino". De a sza'razsa'g hamarosan engesztelhetet-
   lenu:l visszate'r. Ez a sza'raz teru:let a Sahel.
23.00 VERS               (2')
   Illye's Gyula: Beesteledett
   Elmondja: Szaka'csi Sa'ndor
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. aug. 15. kedd
--------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek      
14.15 VA'LTO'   /ism./         (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Oblath Pe'ter
15.00 TOM E'S JERRY SHOW         (23')
15.20 A NAGY MOGULOK          (26')
   VI/3.: Akbar
   Angol ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Douglas Rae
   Az arab "akbar" szo' azt jelenti: nagy. Akbar mintegy o:tven 
   e'ven a't tarto' uralkoda'sa alatt ra'szolga'lt neve're. Fense'ges 
   palota'ja'nak faragott ma'rva'nycsipke'i, minaretjei, udvarai 
   fo" ado'csarnokai pontos ke'pet adnak a mogul udvar e'lete'ro"l,
   szoka'sairo'l.
15.50 GO:RO:NGYO:S UTAKON         (30')
   Va'llalkozo'i portre'k a Ka'rpa't-medence'bo"l
   Vegyesva'llalati lizing Erde'lyben
   Felelo"s szerkeszto": Peka'r Istva'n. Szerkeszto": Dime'ny Zolta'n
   Rendezo"-operato"r: Bartos Miklo's
   A budapesti Tok Kft. kis pe'kse'gek sza'ma'ra su:to"kemence'ket 
   gya'rtat a sze'kelyudvarhelyi Technoutilaj gya'rban. Az elso" 
   kemence Sze'kelykeresztu'ron keru:l felszerele'sre vegyesva'lla-
   lati forma'ban azzal a ce'llal, hogy mintau:zemke'nt szolga'ljon
   mindazoknak, akik hasonlo' beruha'za'st ki'va'nnak le'trehozni.
16.20 NE'MET TA'NCOK           (8')
   A Nagyma'nyoki Hagyoma'nyo"rzo"k elo"ada'sa'ban
   Rendezte: Birinyi Jo'zsef
16.30 OTTHON              (30')
   Csala'di magazin
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Juha'sz 
   Judit. Rendezte: Pa'sztory Ja'nos
   A hatgyermekes Zakaria's ha'zaspa'r portre'ja. A csi'ksomlyo'i 
   A'llami Nevelo"otthon ki'se'rlete'ro"l. A kisgyermekek szobatiszta-
   sa'gra nevele'se'ro"l besze'l a pszicholo'gus e's a szu:lo". Egy 
   amato"r ne'pi iparmu"ve'sz szalma'bo'l font csoda's figura'i. 
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (23')
   37. re'sz: Nehe'z vallonma's
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese
   DECIMAL, A BA'LNA E'S A PINGVINFIO'KA'K: Pelika'n Pepi 
                      meglepo"dik (7')
   GURUL AZ ALMA: Erdei dallamok          (6')
   POPEYE: A beugratott si'ugro'           (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 A NAGY POSTARABLA'S (1992. - ism. - 77')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Bereme'nyi Ge'za, Dr. Horva'th Putyi, So"th Sa'ndor
   Zene: Darvas Ferenc. Operato"r: Pjotr Sorotinski, Szabo' Ga'bor
   Rendezte: So"th Sa'ndor
   Szereplo"k: Udvaros Dorottya, Rajhona A'da'm, Chic Ortega, Luke 
   Mullaney, Perczel Zita, Fu:lo:p Viktor, Kova'cs Lajos, Jan Nowiczki
   Vitriolos humoru', mai ta'rgyu' filmvi'gja'te'k. A posta'sszakma 
   nagy o:regje, akit a va'llalati a'tszerveze'sne'l lapa'tra tettek, 
   fia'val e's annak bara'tno"je'vel megkaparintja a lako'telepen a't-
   ada's elo"tt a'llo' posta kulcsa't e's megnyitja azt... A lako'k 
   o:ru:lnek, a rendo"ro:k sege'dkeznek, csak a posta't e'pi'to" mun-
   ka's gyanakszik. A sok leve'l, csomag e's pe'nz viszont o:zo:nlik a 
   hivatalba.
19.30 ANYA'K               (24')
   Erzse'bet to:rte'nete
   Riportfilm
   Riporter: Csurgay Judit. Rendezte: Simon Bala'zs
   Erzsike Tura'n e'l, baromfitenye'szto" szakmunka's. Fe'rje'vel sok 
   gyermeket szerettek volna, de ido"vel kideru:lt, hogy egy su'lyos 
   mu"te't ko:vetkezte'ben nem lehet gyermeke. Hihetetlen akarat-
   ereje'vel e's csala'dja segi'tse'ge'vel Magyarorsza'gon elo"szo:r 
   lombikbe'bik jo:ttek a vila'gra: ne'gyes ikrek.
20.00 GAZDAKO:R             (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gyulai Gyo:rgy
   Bo"rben ko:nnyebb a gabonae'rte'kesi'te's - ko:rke'p a ka'rpa't-
   medencei takarma'nyhelyzetro"l. Gazdaportre'kat la'thatnak hata'ron 
   innen e's hata'ron tu'lro'l. Agra'rhi'rek. No:ve'nyve'delmi e's 
   ge'pkarbantarta'si tana'csok.
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 EME'SZTO" TU"Z            (91')
   Kanadai filmdra'ma
   Forgato'ko:nyv: Annette Cohen, Harvey Crossland
   Operato"r: Vic Sarin. Zene: Gordon Durity
   Rendezte: Harvey Crossland
   Fo"szerepben: Akesh Gill, Ayub Khan Din, Pankaj Kapoor
   Sanda e's csala'dja Kanada'ban e'l, ott is az indiai to:rve'nyek 
   szerint, amit a felvila'gosult asszony igen nehezen visel. Eze'rt 
   amikor szereto"je, Pat visszautazik szu:lei fo:ldje're, az asszony 
   otthagyja pipogya fe'rje't e's ko:veti o"t kisla'nya'val India'ba. 
   A'm Pat szu:lei legala'bb olyan szigoru'an betartja'k az o"si kaszt-
   szoka'sokat, mint saja't szu:lei.
22.45 MOZGO' KE'P  /ism./        (30')
   Filmmagazin
   Szerkeszto": Po:ro:s Ge'za. Rendezte: Buglya Sa'ndor
23.15 VERS               (4')
   Peto"fi Sa'ndor: A Tisza
   Elmondja: Madaras Jo'zsef
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. aug. 16. szerda
---------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 SZIPPANCSOK            (23')
   Az aranydelfin; Fagy, fu'ra's e's rombola's
   Belga anima'cio's film
14.35 A HO"S CSIRKEFOGO'  IV/1.     (50')
   Ausztra'l ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Sonia Borg. Zene: David Hirschfelder
   Operato"r: Dan Burstall. Rendezte: Oscar Whitbread
   Fo"szerepben: Cameron Nugent, Marcus Graham, Peter Fisher,
   Elaine Smith
   A film Ausztra'lia'ban ja'tszo'dik az 1930-as e'vekben. Megle-
   heto"sen nehe'z sors jut azoknak az embereknek, akik a civi-
   liza'cio' pereme'n e'lnek. Mick apja pe'lda'ul fava'go', u'gyhogy a 
   csala'd jobba'ra egyedu:l van, idegenek ko:zo:tt. A kamasz Mickre 
   eze'rt komoly feladatok ha'rulnak, i'gy e'rtheto"en ha'tte'rbe szorul 
   az iskola. A'm a fiu' nem ba'nja ezt, hisz a ko:rnye'ken e'pp ele'g 
   la'tnivalo' e's kaland akad.
15.25 DELFY E'S BARA'TAI         (24')
   Az elveszett akna
   Spanyol rajzfilmsorozat
15.50 FEDEZZU:K FEL A VILA'G CSODA'IT   (30')
   Ku:lo:no:s u:nnepse'g U'j-Guinea'ban
   Japa'n ismeretterjeszto" film
   Nem e'ppen bara'tsa'gos helyszi'n az aszmat fejvada'szok fo:ldje, a 
   ko:zelmu'ltban pe'lda'ul itt tu"nt el a Rockefeller csala'd egyik 
   tagja. Hogy a sta'b me'gis va'llalkozott az expedi'cio'ra, inka'bb 
   azzal indokolhato', hogy a legidea'lisabb helyszi'nen ki'va'nta'k
   ro:gzi'teni a napfogyatkoza'st.
16.20 DUNATA'J              (45')
   O:kolo'giai magazin
   Szerkeszto": Hollo's La'szlo'. Rendezte: Paczolay Be'la
17.05 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (25')
   38. re'sz: Az e'let megy tova'bb
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese
   KISVAKOND: A kisvakond e's a ra'go'gunri     (8')
   A VILA'G MESE'I: A fiu' e's a kigyo'        (5')
   BOB E'S BOBEK: Go:rkorcsolyabajnokok      (7')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 CSATORNA  (1957. - ism. - 91')
   Lengyel filmdra'ma
   Forgato'ko:nyv: Jerzy Stefan Stawinski. Zene: Jan Kreuz
   Operato"r: Jerzy Wojcik. Rendezte: Andrzej Wajda
   Fo"szerepben: Tereza Izewska, Tadeus Janczar
   1944 augusztusa. A lengyel fo"va'ros lakosai a Honi Hadsereg 
   ta'mogata'sa'val felkele'st robbantanak ki a ne'met megsza'llo'k 
   ellen. Az o:ldo:klo" u:tko:zetekben az egyes csoportok ko:zo:tt 
   egyetlen e'rintkeze'si leheto"se'g le'tezik, a va'rost beha'lo'zo' 
   csatornarendszer.    
19.45 WLODZIMIERZ BIEZAN EMLE'KEZIK   (9')
   Lengyel riportfilm
   Rendezte: Maciej Piekorski
   Wlodzimierz Biezan a varso'i felkele's tisztelete're indulo't i'rt 
   a '60-as e'vekben. Ezekre a napokra e's kora'bbi e'lme'nyeire 
   emle'kezik a filmben.
20.00 RE'GIO'K              (45')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron tu'lro'l.
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja  (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 A GO:RO:G MA'GNA'S  (1978. - ism. - 101')
   Amerikai ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Mort Fine. Operato"r: Tony Richmond
   Rendezte: J. Lee Thompson
   Szereplo"k: Anthony Quinn, Jacqueline Bisset, Raf Vallone
   Fehe'r yachtokon, go:ro:g tengereken e's szigeteken, a politikai 
   e's pe'nzu:gyi hatalom ka'pra'zatos gazdagsa'gu' ko:reiben tala'l-
   kozik egyma'ssal a go:ro:g hajo'ma'gna's e's az amerikai elno:k 
   felese'ge. A film Teo Tomassis e's Lizzie Cassidy szerelme'nek 
   to:rte'nete, s aki e to:rte'net e's a valo's e'let ba'rminemu" 
   hasonlatossa'ga'ra tippel, nyert.
22.55 A JO:VO" O:RO:KSE'GE          (58')
   XV/6.: A hata'rtalan emberi szellem (2.)
   Japa'n kultu'rto:rte'neti sorozat
   A filmet az UNESCO ta'mogata'sa'val le'trehozott alkoto'ko:zo:sse'g 
   ke'szitette. A'ltala'nos jelense'g a kultu'ra'k to:rte'nete'ben az 
   u:resse'gto"l valo' fe'lelembo"l ado'do', az ezt minden a'ron megha-
   ladni akaro' te'rkito:lte's va'gya. Ahogyan a terme'szet sem 
   szereti az u:res tereket, az ember is igyekezett mesterse'-
   gesen a'talaki'tott ta'rgyakkal kito:lteni az o"t ko:ru:lo:lelo" 
   dimenzio'kat. E teve'kenyse'g ko:zo:s moti'vumait la'thatjuk a 
   filmben felmutatott va'ltozatos helyszi'neken, az ido"ben 
   is elku:lo:nu:lo" kultu'ra'kban.
23.55 VERS               (2')
   Juha'sz Ferenc: Ibolyaszemu"
   Elmondja: Nagy Attila
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. aug. 17. csu:to:rto:k
----------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 EMLE'KKE'PEK - RE'GI HI'RADO'K /ism./ (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
14.30 Az "a'lompa'ros"
   HALA'LOS TAVASZ  /1939./     (94')
   Magyar filmdra'ma (ff)
   Forgato'ko:nyv: Zilahy Lajos. Rendezte: Kalma'r La'szlo'
   Szereplo"k: Ja'vor Pa'l, Kara'di Katalin, Szo:re'nyi E'va, Tasna'dy 
   Ilona, Somlay Artu'r
   A Hala'los tavasz egy szerelmi ha'romszo:g dra'ma'ja't veti'ti 
   ele'nk a ke't no" ko:zo:tt o:rlo"do" fe'rfi o"szinte'n a'bra'zolt 
   te'tovasa'ga'val.
16.00 GONDOLATOK A SPANYOL LOVASISKOLA'RO'L  (24')
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Szerkeszto": Do:gei Imre. Operato"r: Ma'nfai Miklo's
   Rendezte: Ordo'dy Gyo:rgy
   A II. vila'gha'boru' uta'n Magyarorsza'gon is mu"ko:do" lovasiskola 
   u'jraindi'ta'sa'val foglalkozik a film, betekintve az Euro'pa'ban 
   mu"ko:do" spanyol lovasiskola'kba is.
16.30 A PRE'RI PACSIRTA'JA        (11')
   Magyar anima'cio's kisfilm
   Rendezte: Dargay Attila   
16.40 ERDO"JA'RO'             (20')
   Erde'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy La'szlo'
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (22')
   39. re'sz: Az ellentmonda's
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese
   PUMUKLl KALANDJAI: A virorla'shajo'    (24')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 VO:RO:S UTCA  /1945./       (102')
   Amerikai filmdra'ma
   Forgato'ko:nyv: Dudley Nichols. Operato"r: Milton Krasner
   Rendezte: Fritz Lang
   Fo"szerepben: Edward G. Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea,
   Margaret Lindsay
   A korosodo' bankpe'nzta'ros, akinek eddigi e'lete csupa me'lto'-
   sa'ggal viselt he'tko:znapi keseru"se'g, tala'lkozik e'lete asszo-
   nya'val. A no" azonban csak mafla o:regu'rke'nt kezeli, aki csak 
   arra valo', hogy o"t e's fe'lmu"velt, ra'meno"s fiatal bara'tja't 
   eltartsa. A bankpe'nzta'ros ugyanis festeget e's szerelmi kalandja 
   re've'n felkapott mu"ve'ssze' va'lik a New York-i mu"ve'szvila'gban, 
   s ez pe'nzt is hoz a ha'zhoz. Amikor ra'do:bben, hogy e'rzelmeiben 
   megala'zta'k e's kihaszna'lta'k, elveszi'ti a feje't.
20.00 VA'LTO'               (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Oblath Pe'ter
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 Az el-KE'PzeIt Gru'zia
   FACSEMETE'K  /1972./       (88')
   Gru'z ja'te'kfilm  (ff)
   Forgato'ko:nyv: Szuliko Zsgenti. Zene: Nodar Gabunyija
   Operato"r: Abeszalom Majszuradze. Rendezte: Rezo Csheidze
   Szereplo"k: Ramaz Cshikvadze, Misiko Meszhi, Meri Koreli, 
   Szeszilija Takajsvilil
   A kis gru'z faluban e'lo" Luka apo' kertje ko:rnye'kszerte hi'res 
   volt nemes gyu:mo:lcsfa'iro'l, amiket me'g az o" nagyapja u:ltetett 
   valamikor. A'm a fa'k most kipusztultak, i'gy Luka apo' kisunoka'-
   ja'val elindul a va'rosba u'j facsemete'ke'rt. S mi'g a vonatra 
   va'rnak, az o:regemberben fele'led a mu'lt, ifju'kora emle'kei e's 
   mese'lni kezd a gyermeknek.   
22.40 A BARBIZONIAK ROKONA: ME'SZO:LY GE'ZA  (36')
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Szaka'ly Istva'n
   A magyar ta'jke'pfeste'szet utole'rhetetlen egye'nise'ge'nek mu"ve'-
   szete't ide'zi fel a film a Magyar Nemzeti Gale'ria'ban o"rzo:tt 
   ke'pei segi'tse'ge'vel.
23.15 VERS               (2')
   Radno'ti Miklo's: Pontos vers az alkonyatro'l
   Elmondja: Juha'sz Ja'cint
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. aug. 18. pe'ntek
----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'jekoztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 RE'GIO'K  /ism./         (45')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
15.00 Olvaso'naplo'
   BOGA'NCS  /1958./        (80')
   Magyar ifju'sa'gi film
   I'rta: Fekete Istva'n. Zene: Fe'nyes Szabolcs
   Operato"r: Sze'cse'nyi Ferenc. Rendezte: Feje'r Tama's
   Szereplo"k: Makla'ry Zolta'n, Barsi Be'la, Vass E'va, Szabo' Erno", 
   Ka'llai Ferenc
   Boga'ncs pulikutya, aki foglalkoza'sa'ra ne'zve az a'llami 
   gazdasa'g juha'sza'nak nya'jo"rzo"je, elveszik. Gazda'ja mindenfele' 
   keresi, de hia'ba. Boga'ncs azonban e'lvezi hogy azt tehet, amit 
   akar, s csakhamar a cirkuszosok truppja'hoz csatlakozik. Dodo', 
   az o:reg boho'c u'gy gondolja, a kutya idea'lis partner lenne 
   sza'ma'ra egy u'j sza'mban, de Boga'ncs isme't o:na'llo'si'tja 
   maga't. U'jabb kalandok ko:vetkeznek, s mielo"tt a kutya igazi bajba 
   keveredne, gazda'ja szerencse're ra'tala'l.
16.20 MU"-TEREM-TE'S  /ism./      (45')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
17.05 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (24')
   40. re'sz: A jo' profil
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese
   DA'SENKA: Da'senka sportoli kezd        (7')
   HENRY MACSKA'JA: Egyszer volt, hol nem volt  (15')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 BESZE'LGETE'S JOHN HALASSAL     (5')
   Riportfilm
18.20 A'LLATFARM  /1955./        (69')
   Angol anima'cio's film
   George Orwell rege'nye nyoma'n i'rta e's rendezte: John Halas, 
   Joy Batchelor
   A magyar sza'rmaza'su' rajzfilmrendezo", John Halas 1936-to'l 
   hala'la'ig Anglia'ban e'lt e's dolgozott. Most la'thato' Orwell-
   adapta'cio'ja keme'ny politikai szati'ra. Minden a'llat egyenlo", 
   de mint az emberi ta'rsadalomban, ne'ha'nyan itt is "egyenlo"bbek" 
   e's ero"sebbek a to:bbine'l.
19.30 SEPSISZENTGYO:RGYI NE'PTA'NCNAPOK  (25')
   Operato"r: Henning Ja'nos. Szerkeszto": Ko:nczei A'rpa'd
   A Ha'romsze'ki A'llami Ne'pi Egyu:ttes o:te'ves e'vfordulo'ja'ra 
   1995. a'prilis 27-30. ko:zo:tt ne'pta'ncnapokat rendeztek Sepsi-
   szentgyo:rgyo:n. A ha'zigazda'k mellett felle'pett a Hargita A'llami 
   Sze'kely Ne'pi Egyu:ttes, a Maros Mu"ve'szegyu:ttes e's a BM Duna
   Mu"ve'szegyu:ttes. 
20.00 KO:ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN       (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
2I.15 AZ E'JJELIO"R  /1974./      (114')
   Amerikai krimi
   Zene: Dave Grusin. Operato"r: Jack Priestley
   I'rta e's rendezte: Roland Kibbee, Burt Lancester
   Szereplo"k: Burt Lancester, Susan Clark, Cameron Mitchell
   A szena'tor la'nya kompromitta'lo' adatokat mond magno'ra pszichi-
   a'tere'ne'l. Slade, a bo:rto:nbo"l szabadult volt zsaru e'jjelio"ri 
   munka'ja ko:zben felfedezi, hogy a szalagokat ellopta'k. A la'nyt 
   hamarosan mego:lik, Slade pedig tudja, hogy nem a rendo"se'g
   gyanu'si'tottja a gyilkos. Csakhogy ezt bizonyi'tania kell...
23.05 VERS               (2')
   Kosztola'nyi Dezso": Ilona
   Elmondja: Szacsvay La'szlo'
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. aug. 19. szombat
----------------------
08.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
08.05 ERDO"JA'RO'   /ism./        (20')
   Erde'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy La'szlo'
08.25 DUNATA'J   /ism./        (45')
   O:kolo'giai magazin
   Szerkeszto": Hollo's La'szlo'. Rendezte: Paczolay Be'la
09.10 HARMO'NIA             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
09.40 BETU"VETO"             (30')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szo' - kincs 2.
   Mu"sorvezeto": Cserhalmi Zsuzsa, Molna'r Gyo:rgy
   A mu"sor a magyar nyelv to:rte'nete'nek ne'ha'ny kiemelkedo" a'llo-
   ma'sa'ro'l ad ro:vid a'ttekinte'st.
10.10 KIMBA, A FEHE'R OROSZLA'N  52/21. (23')
   Kanadai-japa'n rajzfilmsorozat
   Rendezo": John Rust
10.30 ZU"RZAVAROS VAKA'CIO'        (26')
   VI/4.: Tolvaj a zenekarban
   Angol ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Jeremy Burnham, Lucy Wagner
   Zene: Romano Musumarra. Operato"r: David Johnson
   Rendezte: Tim Dowd
   Fo"szerepben: Eric Fried, Diana Eskell, Jeremy Lynch, Naomie 
   Harris, Andrew Fraser
   Lord Frittas, aki Dione'k sza'lloda'ja'ban muzsika'l este'nke'nt 
   zenekara'val, gyanu'ba keveredik. A vende'geket meglopja'k ugyanis, 
   Frittas pedig hirtelen u'j, profi felszerele'sre tett szert.
   Chan e's Shuku azonban bi'zik a zene'szben, e's biztosak abban,
   hogy csak valami fe'lree'rte'sro"l lehet szo'.
10.55 AMATO"R TERME'SZETBU'VA'R       (27')
   XIII/4.: A nap teremtme'nyei
   Angol ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko:nyv: Gerald e's Lee Durrell. Zene: Hagood Hardy
   Operato"r: Rodney Charters. Rendezte: Jonathan Harris
   De'lnyugat-Amerika sivataga a lenyu"go:zo" Grand Canyonna'l 
   kezdo"dik e's ve'gela'thatatlan homokdu"ne'k sora'bo'l a'll. Az itt 
   e'lo" no:ve'nyek e's a'llatok, pe'lda'ul az elefa'ntfa'k, kaktuszok,
   okotillo'k, tarantellapo'kok, gyi'kok, igua'na'k, cso:rgo"ki'gyo'k
   megtanulta'k, hogyan kell e'letben maradni ezen a sza'razsa'gra 
   i'te'ltetett ta'jon.
11.25 NAGYESZU" SU:NDISZNO'CSKA  IV/4.  (29')
   Mo'ra Ferenc mese'je'bo"l i'rta: Tordon A'kos
   Operato"r: Dobay Sa'ndor. Zene: Va'ry Ferenc. 
   Rendezte: Kende Ma'rta
   Tu:ske A'gi a'rva, eze'rt Macko' ne'ni megsajna'lja e's felfogadja 
   szolga'lo'nak. Mikor Macko' ba'csi megbetegszik, a doktornak 
   o:lto:zo:tt Su:ndiszno'cska meggyo'gyi'tja, de leleplezik e's A'gival 
   egyu:tt a kamra'ba za'rja'k.
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 MUZSIKA'L A MOZI          (42')
   O:sszea'lli'ta's re'gi magyar filmsla'gerekbo"l
   Forgato'ko:nyvi'ro'-szerkeszto": Nemlaha Gyo:rgy
   Mu"sorvezeto": Ga'lvo:lgyi Ja'nos. Rendezte: Szemes Katalin
   Filmdalok csendu:lnek fel a ko:vetkezo" filmekbo"l: A'gro'lszakadt 
   u'rila'ny, Bob herceg, Ke't la'ny az utca'n, Afrikai vo"lege'ny, 
   Re'gi keringo", Kelly Anna, Egy cso'k e's ma's semmi, Ja'nos 
   vite'z, Viharbriga'd, A fe'rfi mind o"ru:lt, Fekete hajnal, Gu:l 
   Baba
12.45 POPEYE              (22')
   Speno'tkupa; Popeye a Fo:ld ko:zepe'n
   Amerikai anima'cio's film
13.15 KO:ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN  /ism./  (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia      
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek       
14.15 HA'LA'LOS TAVASZ  (1939. - ism. - 94')
   Magyar filmdra'ma
   Rendezte: Kalma'r La'szlo'
   Szereplo"k: Ja'vor Pa'l, Kara'di Katalin, Szo:re'nyi E'va, Tasna'dy 
   Ilona, Somlay Artu'r
15.45 CIMBORA -- Tallo'zo'        (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Vende'geink a Szirtosz egyu:ttes e's a Cimbora ta'bor szi'nja'tszo'i.
16.35 VA'RATLAN UTAZA'S II.       (46')
   XIII/5.: Re'gi civo'da'sok, re'gi szerelem
   Kanadai ifju'sa'gi filmsorozat
   Lucy Moud Montgomery rege'nye alapja'n i'rta: Grahame Woods
   Zene: John Welsman. Operato"r: Manfred Guthe
   Rendezte: Harvey Frost
   Szereplo"k: Sarah Polley, Zachary Bennett, Gema Zamprogna, Mag 
   Ruffman, Jackie Burroughs, Cedric Smith
   Avonlea lako'i izgalommal ke'szu:lnek a gazdag Mr. Hardy la'nya'nak 
   esku:vo"je're, ku:lo:no:sen Rachel ki'va'ncsi, milyen fe'rjet fogott 
   maga'nak a la'ny. Az u:nnepse'gen Hetty o:sszefut hajdani szerel-
   me'vel, akit ma'r 36 e've nem la'tott. Ronney-bo"l azo'ta hi'res 
   festo" lett, s szeretne' hajdani sze'p kapcsolatukat felu'ji'tani, 
   de rendre visszautasi'ta'st kap. Mikor Hetty ve'gre meggondolja 
   maga't e's hajlando' vele tala'lkozni, a fe'rfin kito:r egy su'lyos 
   betegse'g e's elmeneku:l a tala'lkoza's elo"l.
17.30 Mese
   TOM E'S JERRY SHOW         (23')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 A "NAP" CIRKUSZ          (56')
   A Cirque de Soleil mu"sora
   Kanadai film
   Rendezte: Jacques Payette   
19.10 MESTERMU"VEK            (10')
   Ogata Korin: Piros e's fehe'r szilvafavira'gok
   Angol ke'pzo"mu"ve'szeti kisfilm
   Rendezte: Reiner E. Moritz
19.20 A Fehe'r Herceg: Ge'rard Philipe  (91')
   VO:RO:S E'S FEKETE  II/1.  /1954./
   Francia film
   Stendhal rege'nye nyoma'n i'rta: Jean Aurenche e's Perre Bost
   Zene: Rene' Cloerec. Operato"r: Michael Kelber
   Rendezte: Claude Autant-Lara
   Szereplo"k: Ge'rard Philipe, Danielle Darrieux, Antonella Lualdi,
   Jean Martinelli, Jean Mercure, Anna-Maria Sandri
   Julien Sorel, a verrieres-i a'cs fia szi've szerint a katonai 
   pa'lya't va'lasztana', de pa'rtfogo'ja, Che'lan abbe' jo'volta'bo'l 
   papno:vende'knek ku:ldik. Elo"bb azonban a va'roska polga'rmestere, 
   de Renal u'r ha'za'ba keru:l, s a csala'd ha'rom fiu'gyermeke'nek 
   nevelo"je lesz. Julien e'rze'keny e's hata'rtalanul becsva'gyo' 
   ifju'. A ha'z suga'rzo'an sze'p asszonya egyszeru", becsu:letes e's 
   hallatlanul naiv. Za'rda'ban nevelkedett, s ko:telesse'gszeru"en 
   fe'rjhez ment. I'gy Julien ko:nnyen rabul ejti az asszony szi've't.
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 VO:RO:S E'S FEKETE  II/2.     (85')
   Francia film
   Rendezte: Claude Autant-Lara
   Szereplo"k: Ge'rard Philipe, Danielle Darrieux, Antonella Lualdi,
   Jean Martinelli, Jean Mercure, Anna-Maria Sandri
22.40 MONTREA'LI JAZZ-FESZTIVA'L - GARY BURTON  (59')
   Kanadai film
   Rendezte: Tom O'Neil
   Ko:zremu"ko:dik: Gary Burton - vibrafon, Makoto Ozone - zongora,
   Stephen Swallow - basszusgita'r, Samuel Nussbaum - dobok.  
23.40 VERS               (2')
   Pilinszky Ja'nos: Impromtu
   Elmondja: Benko" Gyula
*************************************************************
1995. aug. 20. vasa'rnap
------------------------
08.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
08.05 E'NEK SZENT ISTVA'N KIRA'LYHOZ    (12')
   Bozo'ky Miha'ly e's Koda'ly Zolta'n mu"ve
   Ko:zremu"ko:dik: Papp Zolta'n e's a Debreceni Koda'ly Ko'rus
   Veze'nyel: Kamp Salamon. Rendezte: Veszpre'mi Andra's
08.15 MONDA E'S TO:RTE'NELEM        (42')
   Istva'nt kira'llya' korona'zza'k
   Operato"r: Lo"rincz Jo'zsef. Mu"sorvezeto": Jankovics Marcell
   Rendezte: Kova'cs Be'la
08.00 SPORTKE'PEK            (75')
   - O:sszefoglalo' a Magyarorsza'g-Izrael va'logatott lahdaru'go'-
    me'rko"ze'sro"l
   - Szepesi Gyo:rgy bu'csu'ja
   - U'szo' e's vi'zilabda Euro'pa-bajnoksa'g - heti o:sszefoglalo'
   Szerkeszto": Mezei Da'niel. Mu"sorvezeto": Ma'te' Pa'l
10.15 SZENT ISTVA'N EMLE'KEZETE      (45')
   Dokumentumfilm
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna. Rendezte: Lehoczky La'szlo'
   Az emle'kmu"sor Szent Istva'n munka'ssa'ga't e's szeme'lyise'ge't 
   mutatja be hiteles to:rte'nelmi forra'sok segi'tse'ge'vel.
11.00 A'LLAMI U:NNEPSE'G A BUDAI VA'RBAN  (60')
12.00 De'li harangszo', hi'rek, mu"sorismertete's  (5')
12.05 FEHE'RLO'FIA            (81')
   Magyar rajzfilm
   Forgato'ko:nyv: Gyo:rgy La'szlo'. Operato"r: Bacso' Zolta'n
   Rendezte: Jankovics Marcell
   A legismertebb magyar ne'pmese'nek e's a Ta'vol-Keletto"l 
   Ausztria'ig elterjedt va'ltozatainak nyoma'n ke'szu:lt a film. A 
   fehe'r kanca megellik, fia szu:letik. Mese't mond neki egy 
   kira'lyi pa'rro'l, annak ha'rom fia'ro'l, felese'geikro"l: Arany-
   haju'ro'l, Ezu:sthaju'ro'l e's Re'zhaju'ro'l. Az asszonyok ki'va'n-
   csisa'ga miatt ha'rom alvila'gi sa'rka'ny elpuszti'tja va'raikat meg 
   a fe'rfiakat e's a kira'lykisasszonyokat fo:ldalatti birodalma'ba 
   hurcolja. A mese hallata'n a fehe'r lo' fia szent esku:ve'ssel 
   fogadja meg, hogy elba'nik a gonoszokkal.
13.25 "AUGUSZTUS 20. A DUNA'N"
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Csa'ky Zolta'n

	 A tartalombo'l:
  13.25 KINCSESHA'Z          (45')
     Ezen a napon indul a Duna Televi'zio' u'j mu"velo"de'sto:r-
	 te'neti magazinja
     Szerkeszto": Zsupos Zolta'n
  14.10 U:NNEPI STU'DIO'         (50')
     - A magyar anyanyelv e's az iskola'k u:gye a Ka'rpa't-meden-
	 ce'ben.
     Csa'ky Zolta'n meghi'vott vende'gekkel besze'lget
     - Riport a Budai Va'rban rendezett Mesterse'gek u:nnepe'ro"l
15.00 SZENT ISTVA'N KA'POLNA KE'ZDISZENTLE'LEKEN  (30')
   Dokumentumfilm
   Operato"r: Beck Gyo:rgy. Szerkeszto"-rendezo": Nagy T. Katalin
   A Ha'romsze'k megyei falu temploma'ban eddig ismeretlen fresko'kat 
   tala'ltak, ezeket mutatja be a film.
15.30 EMLE'KKE'PEK            (15')
   Szent Istva'n napi u:nnepse'gek, re'gi hirado'kban
   Bokor Pe'ter mu"sora
15.45 A MAGYAR HIMNUSZ SZU:LETE'SE    (27')
   Szerkeszto": Bartalus Ilona. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
   A mu"sorvezeto", Lega'ny De'nes zongoramu"ve'sz ha'tteret rajzol 
   a Himnusz szu:lete'se'hez, egybeveti ma's euro'pai himnuszokkal 
   e's a pa'lya'zatra beku:ldo:tt ne'ha'ny ma's pro'ba'lkoza'ssal.
16.10 U:NNEPI STU'DIO'           (50')
   Az u:nnep jelente'se hata'rainkon innen e's tu'l
17.00 SZENT JOBB U:NNEPI SZENTMISE E'S KO:RMENET  (90')
   Ko:zveti'te's a budapesti Szent Istva'n Bazilika'bo'l
18.30 U:NNEPI STU'DIO'           (40')
   Szent Istva'n hagyoma'nya, to:rte'nelmi tanulsa'gok
   Csa'ky Zolta'n besze'lgeto"ta'rsai Gyo"rffy Gyo:rgy, Nemesku:rty 
   Istva'n e's To:ro:k Jo'zsef
19.10 Hi'rek               (5')
19.15 CASABLANCA   /1942./      (102')
   Amerikai ja'te'kfilm (ff)
   Forgato'ko:nyv: Julius J. Epstein, Philip G. Epstein, Howard Koch
   Operato"r: Arthur Edeson. Zene: Max Steiner 
   Rendezte: Michael Curtiz
   Fo"szerepben: Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, Paul Henreid,
   Claude Rains, Peter Lorre, Conrad Veidt
   Casablanca'ban mindenki Rick mulato'ja'ba ja'r. Ez az egyedu:li 
   hely, ahol a na'cik elo"l Amerika'ba meneku:lo"k hamis papi'rokhoz 
   juthatnak. Rick eddig me'g mindenkin segi'tett, de egy nap fel-
   tu"nik re'gi szerelme egy ma'sik fe'rfi ta'rsasa'ga'ban, s akkor egy
   pillanatra elveszi'ti kora'bbi hata'rozottsa'ga't...
   (A filmto:rte'net e nagy mi'tosza annak ideje'n ha'rom Oscar-di'jat 
   kapott.)
21.00 ISTVA'N NAPI JO'KI'VA'NSA'GOK HATA'ROK NE'LKU:L  (120')
   Szo'rakoztato' ki'va'nsa'gmu"sor e's a tu"zija'te'k ko:zveti'te'se 
   a Szent Istva'n hajo'ro'l
23.00 U:NNEPI STU'DIO'
   Az u:nnepnap kro'nika'ja - ke'pes besza'molo'k a Szent Istva'n napi 
   u:nnepse'gekro"l, eseme'nyekro"l hata'rainkon innen e's tu'l.
24.00 Himnusz
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
************************************************************* ------------------------------------------------------------------------- 
 Magdolna Zimanyi             Phone: +36-1-175-8257
 KFKI Research Institute for Particle   FAX:  +36-1-169-6567
 and Nuclear Physics           E-mail: 
 Computer Networking Center        
 H-1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hungary
 -------------------------------------------------------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS