Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 549
Copyright (C) HIX
1995-08-05
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 34. heti musora - 95. augusztus 21. - augusztus (mind)  837 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 34. heti musora - 95. augusztus 21. - augusztus (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

DUNA TV
 
 --------------------------------------
 Figyelem, va'ltozott a bevezeto" szo:veg!
 --------------------------------------
 
 A DUNA TV ada'sa mu"holdro'l ege'sz Euro'pa'ban, E'szak-Afrika'ban
 e's a Ko:zel-Keleten veheto".
 Az ada'sido"n kivu:l a monoszko'p ke'pe alatt a Barto'k ra'dio'
 hangja hallhato'.
 
 A Duna Televizio' Teletext ada'sa - a Dunatext - a nap 24
 o'ra'ja'n keresztu:l mu"ko:dik.
 
 A DUNA TV a Ke'pes Kro'nika c. mu"sor kerete'ben
 naponta 7.30 -- 7.45 ko:zo:tt a BBC mu"sora't,
     7.45 -- 8.00 ko:zo:tt a Vatika'ni Ra'dio' magyar ada'sa't
 ko:zveti'ti.
 
 -------------------------------------------------------
 Parame'terek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszo:g 184.2 fok
 Emelkede'si szo:g 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 A Duna Televizio' hangvivo" frekvencia'ja: 6,5 MHz
 -------------------------------------------------------
 
 A Duna Televizio' hangcsatorna'in a Kossuth e's Peto"fi ra'dio'
 mu"sora is hallhato' a ko:vetkezo" vivo"frekvencia'kon:
 
 Kossuth ra'dio': 7,02 MHz,
 Peto"fi ra'dio': 7,38 MHz.
 
 A Duna Televizio' 7,02 MHz hangcsatorna'ja'n e'jfe'lig a Kossuth
 ra'dio', e'jfe'l uta'n a ku:lfo:ldi ada'sok hallhato'k.
 
 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
        H-1016 Hungary
 
 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772
 
 Ko:zo:nse'gszolga'lat Tel.:     +36-1-156-9682
 Telefonu:gyelet ada'sido" alatt:  +36-1-267-6542
 FAX:                +36-1-267-6460
 
 ===========================================================
 
 A mu"sor a Duna Televizio'to'l, a parame'terek a Duna Televizio'
 Teletext ada'sa'bo'l sza'rmaznak.
 
 Jo' TV-ne'ze'st!
 
****************************************************************


 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& E'kezetes szo~vegu" mu"sor a KFKI-GOPHER-ben ele'rheto"  &
&   telnet sunserv.kfki.hu                &
&   login: gopher                     &
&   password: <ENTER>                   &
&   13. menu~pont /kultu'ra - oktata's/          &
&     2. menu~pont /DUNA/                &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

1995. aug. 21. he'tfo"
----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 GAZDAKO:R  /ism./        (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gyulai Gyo:rgy
   Bo"rben ko:nnyebb a gabonae'rte'kesi'te's - ko:rke'p a ka'rpa't-
   medencei takarma'nyhelyzetro"l. Gazdaportre'k, agra'rhi'rek. 
   No:ve'nyve'delmi e's ge'pkarbantarta'si tana'csok.
15.00 BEFOGA'S              (24')
   Angol ismeretterjeszto" film
   Hosszu' e'vtizedek o'ta tudjuk, milyen vesze'lyek leselkednek 
   a vadon e'lo" a'llatokra. Igen fontos, hogy fennmarada'sukat 
   elo"segi'tsu:k. Ehhez azonban olykor-olykor be kell o"ket fogni 
   - ennek ku:lo:nfe'le mo'dszereivel ismertet meg a film.
15.25 BA'BOLNAI NAGYDI'J C.S.A. NEMZETKO:ZI MEGHI'VA'SOS DI'JUGRATO'
   LOVASVERSENY           (60')          
   O:sszefoglalo'
   Riporter: Juni Gyo:rgy. Szerkeszto": Kelemen Zsolt
16.30 HARMO'NIA /ism./         (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr.Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (23')
   41. re'sz: A szerelemnek nincs a'ra
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte:Jacques Samyn
17.30 Mese
   MUSTI: Mama beteg        (5')
   PILI E'S POLI: A vara'zsharmat   (5')
   RUMCA'JSZ KALANDJAI: Az o"zek u'tja (7')
   A VILA'G MESE'I: A szato'cs e's a szama'r (5')
17.55 Mu"sorismertete's         (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 FA'KLYA'K IIl/3.          (45')
   (Facklorna)
   Sve'd filmdra'ma
   Forgato'ko:nyv: Bjo:rn Runeborg. Zene: Sven-David Sandstro:m
   Operato"r: John O. Olsson. Rendezte: Ake Sandgren
   Fo"szerepben: Julius Magnusson, Viveka Seldahl, Sven Wollter
   Krakan sza'ma'ra egyre a'ttekinthetetlenebbe' va'lik a fa'klya'sok
   kile'te e's szerepu:k a gyilkossa'gokban, de anyja ko:zremu"ko:de'se 
   abban, hogy felfedi neki apja szeme'lye't, o:nke'ntelenu:l a gyilkos 
   nyoma'ra tereli a figyelme't. Nyomon van, e'rzi, de a megolda'sig 
   me'g neki is sza'mtalan va'ratlan meglepete'sben lesz re'sze.
19.00 HELIKON              (30')
   Irodalmi figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
19.30 KO:RNYEZETVE'DELMI TECHNOLO'GIA HOLLANDIA'BAN (23')
   Ismeretterjeszto" kisfilm
   Rendezte: Peter-Rim de Kroon
   A ko:rnyezetka'rosi'ta's ipari me'retu" proble'ma'inak megolda'sa'ra 
   a hollandok a'llami ta'mogata'ssal egy olyan sziszte'ma't mu"ko:d-
   tetnek, amely nem a ro:vidta'vu' megolda'sokat re'szesi'ti elo"ny-
   ben. Okos, figyelemreme'lto', pe'lda e'rte'ku" proble'makezele's, 
   amely nem csak a terv szintje'n le'tezik.
20.00 POLICE              (45')
   Rendo"rse'gi magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gaa'l Pe'ter. Operato"r: Horva'th Adrienne
   Rendezte: Nagy Katalin
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')   
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 MIE'RT FUSSON AZ A'RTATLAN /1994./ (43')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Mohi Sa'ndor. Rendezte: Hegyi Be'la
   Az uto'kor szinte csak a "hideg napokro'l", a magyar csendo"rse'g 
   u'jvide'ki ve'rengze'seiro"l tud, holott a bosszu' ti'zszer olyan 
   ve'res e's kegyetlen volt. O:tven e've, 1944 o"sze'n a szerb par-
   tiza'nok meghurcolta'k a csa'ngo'kat e's a sva'bokat menteni 
   igyekvo" ferences rendi atya'kat is. Kegyetlen sorsukra, ma'rti'-
   romsa'gukra emle'kezik a film.
21.55 IRA'NY A VILA'G /1987./       (48')
   Az Indiai-o'cea'n afrikai partvide'ke
   Belga ismeretterjeszto" sorozat
   Rendezte: Charles Leduc, Jacqueline Aubry
   Szoma'lia, Kenya e's Tanza'nia partvide'ke't keressu:k fel, majd 
   a'tutazunk a Seychelles-, Zanziba'r-, Madagaszka'r - e's Reunion-
   szigeteken.
22.45 A ZENE VIRA'GAI           (15')
   Portre' Kira'ly Erno" zeneszerzo"ro"l
   Szerkeszto": Lecsa'r Edit, Strajnics Pa'l. Rendezte: Vicsek Ka'roly
23.00 VERS                
   To'th A'rpa'd: A'ldott nya'ri de'luta'n  (2')
   Elmondja: Andorai Pe'ter
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. aug. 22. kedd
-------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'               (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 VA'LTO'   /ism./          (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Oblath Pe'ter
15.00 NYELVE'DESANYA'NK  /ism./      (30')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sipos Andra's
15.30 TOM E'S JERRY SHOW         (23')
15.50 LOLKA E'S BOLKA OLIMPIA'JA: Kere'kpa'rverseny (8')
16.00 A NAGY MOGULOK          (26')
   VI/4.: Jahangir
   Angol ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Douglas Rae
   Jahangir volt az elso" mogul uralkodo', aki szila'rd birodalmat 
   o:ro:ko:lt, i'gy bo"se'gesen maradt ideje a tudoma'ny, a mu"ve'-
   szetek felvira'goztata'sa'ra, ugyanakkor a no"k, az alkohol e'l-
   vezete're, ve'rbosszu'k forrala'sa'ra is. A hiteles szemtanu', 
   I. Jakab kira'ly ku:ldo:tte, a Kelet-Indiai Ta'rsasa'g megbi'-
   zottja izgalmas lei'ra'st ad minderro"l.
16.25 A GUANO-SZIGETEK         (30')
   Sve'd ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Anders Gissla
   Az ismert szigetcsoport Peru e's Chile nyugati partjaina'l 
   tala'lhato'. A hu"vo:s tengera'ramlat kedvezo" ko:zeg az apro'bb 
   me'retu" halfajta'k rajai sza'ma'ra, amelyek bo" ta'pla'le'kforra'st 
   biztosi'tanak az itt megteIepedo" madarak millio'i sza'ma'ra.
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (22')
   42. re'sz: A va'mpi'rok ba'lja
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte:Jacques Samyn
17.30 Mese
   DECIMAL, A BA'LNA E'S A PINGVINFIO'KA'K: Rozma'r Roli 
                      a strandon (7')
   GURUL AZ ALMA: Baleset        (7')
   POPEYE: A vad kalo'z         (5')
17.55 Mu"sorismertete's           (5') 
18.00 HI'RADO'                (15')
18.15 TE'BOLY  /1936./          (88') 
   (Fury)
   Amerikai filmdra'ma (ff)
   Forgato'ko:nyv: Bartlett Cormack, Fritz Lang. Zene: Franz Waxman
   Operato"r: Joseph Ruttenberg. Rendezte: Fritz Lang
   Fo"szerepben: Spencer Tracy, Sylvia Sidney, Walter Brennan
   Egy amerikai kisva'rosban bruta'lis gyilkossa'g to:rte'nik. A tettes
   nem azonosi'thato', mert a szemtanu'k nem tudnak hiteles szeme'ly-
   lei'ra'st adni. Eze'rt a rendo"rse'g sza'ma'ra mindenki gyanu's,
   ku:lo:no:sen az a'tutazo'k. E's beindul a ge'pezet...
19.40 NIAGARA               (7')
   Ro:vidfilm
   Szerkeszto"-operato"r: Ramm La'szlo'
20.00 GAZDAKO:R               (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Mu"sorvezeto": Dr.Gyo"rffy Sa'ndor. 
   Felelo"s szerkeszto": Papp Ferenc
   Az u'j kenye'r nyoma'ban a Ka'rpa't-medence'ben - korpa'val, burgo-
   nya'val, kukorica'val, Amaranttal. Gazdaportre'k hata'ron innen,
   hata'ron tu'lro'l. Gazdasza'mtan. Agra'rhi'rek a re'gio'bo'l.
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja    (13')   
21.00 HI'RADO'                (15')
21.15 KA'OSZ II/1. /1984./         (87')
   (Kaos I.)
   A ma'sik fiu'; Holdnyavalya
   Olasz film
   Pirandello novella'i nyoma'n i'rta: Paolo e's Vittorio Taviani,
   Tonino Guerra. Zene: Nicola Piovani. Operato"r: Giuseppe Lanci
   Rendezte: Paolo e's Vittorio Taviani
   Szereplo"k: Margarita Lozano, Claudio Bigagli, Massimo Bonetti, 
   Enrica Maria Modugno
   "Pirandello'val valo' tala'lkoza'sunk-megme'rko"ze'su:nk sora'n
   olyan to:rte'neteket akartunk megjeleni'teni, amelyek emberi 
   fa'jdalomro'l e's bu:szkese'gro"l szo'lnak: fe'lelemro"l e's 
   ja'mborsa'gro'l, tre'fa'lkoza'sokro'l e's va'rakoza'sokro'l..." 
   - mondja'k a rendezo"k. Nyaka'n csengo"vel ro:pko:do" hollo' ko:ti 
   o:ssze a film ku:lo:nbo:zo" to:rte'neteit. A ma'sik fiu' egy 
   gya'szban megto:rt anya gigantikus portre'ja, a Holdnyavalya 
   csoda'latos, ma'r-ma'r fantasztikus elbesze'le's egy fiatal 
   farkasemberro"l, a Requiemben egy to:rve'nyen ki'vu:li ko:zo:sse'g 
   sza'll szembe a fo:ldbirtokossal halottai eltemete'se'rt. Az epi-
   lo'gus Pirandello besze'lgete'se anyja'val, aki isme't elmese'li 
   fia'nak az oly sokszor hallott vara'zslatos to:rte'netet ma'ltai 
   meneku:le'su:kro"l.
22.40 MOZGO' KE'P /ism./         (30')
   Filmmagazin
   Szerkeszto": Po:ro:s Ge'za. Rendezte: Buglya Sa'ndor
23.10 VERS
   Babits Miha'ly: U'j leoninusok      (2')
   Elmondja: Rajhona A'da'm
HI'RU'JSA'G
*******************************************************
1995. aug. 23. szerda 
---------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 SZIPPANCSOK            (24')
   Szippiri mento"akcio'ja
   Belga anima'cio's flm
14.35 A HO"S CSIRKEFOGO'	 IV/2.     (50')
   Ausztra'l ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Sonia Borg. Operato"r: Dan Burstall
   Rendezte: Oscar Whitbread
   Fo"szerepben: Cameron Nugent, Marcus Graham, Peter Fisher, 
   Elaine Smith
   Mivel apja gyakran elissza heti keresete't, Mick alkalmi munka't 
   va'llal a posta'n mint u'jsa'gkihordo'. S ko:zben testve're'vel 
   iskola'ba kell ja'rnia, ami ku:lo:n megpro'ba'ltata'st jelent a 
   na'dpa'lca's igazgato' miatt. 
15.25 AHOGY KELL            (15')
   A boho'c
   Holland ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Bert Koetzier
15.40 DELFY E'S BARA'TAI         (25')
   Szuper be'kapofi
   Spanyol rajzfilmsorozat
16.05 CIMBORA - TallO'zO' /ism./     (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Vende'geink a Szirtosz egyu:ttes e's a Cimbora ta'bor szi'n-
   ja'tszo'i.
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (27')
   43. re'sz: A kanyaro'
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese               (17')
   KISVAKOND: A kisvakond e's az automobil
17.55 Mu"sorismertete's          (5)' 
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 ILYEN CSODA'T ME'G NEM LA'TTATOK!  (87') 
   (Cudo nevideno)
   Jugoszla'v film
   Forgato'ko:nyv: Sinisa Pavic. Operato"r: Stanislaw Szomola'ny
   Rendezte: Zivko Nikolic
   Fo"szerepben: Savina Gersak, Dragan Nikolic, Boro Begovic
   Az elza'rt kis hala'szfalu lako'i be'ke'sen e'lik mindennapjaikat,
   a'm egy napon Caruso, a re've'sz igen szemrevalo' teremte'st hoz a 
   pa'lyaudvarro'l. A la'ny egyenesen Amerika'bo'l e'rkezett, s e'let-
   sti'lusa tu'l nagy kihi'va'st jelent mindenkinek...
19.40 MESTERMU"VEK            (10')   
   Rubens: A szerelem kertje
   Angol ke'pzo"mu"ve'szeti kisfilm
20.00 RE'GIO'K              (45')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron tu'lro'l.
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')   
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 KA'OSZ  II/2. /1984./      (94')
   (Kaos II.)
   Az olajoskorso'; Requiem; Besze'lgete's anya'mmal
   Olasz film
   Pirandello novella'i nyoma'n i'rta: Paolo e's Vittorio Taviani,
   Tonino Guerra. Zene: Nicola Piovani
   Operato"r: Giuseppe Lanci. Rendezte: Paolo e's Vittorio Taviani
   Szereplo"k: Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Laura Mollica, 
   Biagio Barone, Salvatore Rossi, Franco Scaldati, Pasquale Spadola, 
   Omero Antonutti, Regina Bianchi
22.50 A JO:VO" O:RO:KSE'GE          (59')
   XV/7.: Az emberi ku'tfo"
   Japa'n kultu'rto:rte'neti sorozat
   A filmet az UNESCO ta'mogata'sa'val le'trehozott alkoto'ko:zo:sse'g 
   ke'szi'tette
   Az ember a'ltal kialaki'tott te'r, a "humaniza'lt te'r" ku:lo:nfe'le 
   va'ltozatos forma'i minden esetben a'rulkodo'ak. A mu'lt emle'kei 
   azonban to:rede'kesek, s i'gy az egyes emle'kekbo"l igen nehe'z 
   megnyugtato' ko:vetkeztete'seket levonni az akkori e'letforma'ra, 
   e'letmino"se'gre.
23.45 VERS               (2')
   Nagy La'szlo': A repu:lo" a'rnye'ka 
   Elmondja: Csa'sza'r Ange'la
HI'RU'JSA'G
***********************************************************************
1995. aug. 24. csu:to:rto:k
---------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 EMLE'KKE'PEK - RE'GI HI'RADO'K  /ism./    (15') 
   Bokor Pe'ter mu"sora
14.30 HELIKON  /ism./         (30')
   Irodalmi figyeIo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
15.00 Az "a'lompa'ros "
   VALAMIT VISZ A VI'Z /1943./    (90')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Zilahy Lajos. Operato"r: Makai A'rpa'd
   Rendezte: Ola'h Guszta'v e's Zilahy Lajos
   Szereplo"k: Ja'vor Pa'l, Kara'dy Katalin, Pa'pay Kla'ra
   A folyo' egy eszme'letlen no"t sodor maga'val. A hala'szok meg-
   mentik a vi'zbefu'la'sto'l, de nem tudja'k,mi to:rte'nt: baleset-e 
   vagy o:ngyilkossa'g ? Anada titokzatos sze'pse'ge felkavarja a 
   fe'rfiak e'lete't.
   (Zilahy Lajos rege'nye'nek filmva'ltozata a ke't vila'gha'boru' 
   ko:zo:tti magyar filmgya'rta's egyik kiemelkedo" alkota'sa.)
16.30 MOZAIKVILA'G            (10')  
   Chandraleka, a ba'ra'tna'ja'n ta'ncosno"
   Francia ismeretterjeszto" filmsorozat
   Rendezte: Frederic Soltan, Dominique Rabotteau
   Chandraleka indiai ta'ncosno" saja't iskola't alapi'tott.
   Koreogra'fia'ja'val a fu:ggetlense'g temploma't akarta megteremteni, 
   ahova' ta'rsadalmi hovatartoza'sa'to'l fu:ggetlenu:l mindenki be-
   le'phet, ta'ncolhat e's kifejezheti o:nmaga't.
16.40 KERTGAZDA             (20')
   Felelo"s szerkeszto": Komisza'r Lajos
   Mu"sorvezeto": Gyo"rfi Ju'lia
   Korai szo"lo"fajta'k. Nya'ri alma'k.U:di'to" u'jdonsa'gok. Megfe-
   lelo" magfoga'sok.
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (23')
   44. re'sz: A texasi hurika'n
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese
   PUMUKLI KALANDJAI: A rigolya's vevo"    (24')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')       
18.15 A SKORPIO' GYU"RU"JE  IV/1.     (50')
   (The Ring of Skorpio)
   Ausztra'l krimi
   Forgato'ko:nyv: Suzanne Hawley. Zene: Martin Arminger
   Operato"r: Jamie Doolan. Rendezte: lan Barry
   Fo"szerepben: Carolin Goodall, Catherine Oxenberg, Linda Cropper,
   Jack Scalia
   Helen Simmons ko:ze'pkoru' asszony ragyogo' kila'ta'sokkal ce'ge'-
   ne'l: elo"le'ptete'si i'ge'ret, re'sztulajdonosi leheto"se'gek, 
   elnyu'jtott liezon az egyik no"s munkata'rsa'val.Munka'ja'bo'l 
   ko:vetkezo"en azonban egyszercsak feltu"nik na'la egy ne'v, egy 
   fe'rfi neve, s ez teljesen felbori'tja lelki egyensu'lya't. 
   Azonnal tala'lkozo'ra hi'vja ke't re'gi bara'tno"je't...
19.05 NEMZETKO:ZI BALETTVERSENY RUDOLF NUREJEV EMLE'KE'RE II/1. (41')
   Szerkeszto": He'zso" Istva'n
19.45 KE'T MONOLO'G            (7')
   Illye's Gyula: Fa'klyala'ng e's Ne'meth La'szlo': Az a'rulo' cimu" 
   dra'ma'ja'nak monolo'gjaibo'l ke'szu:lt o:sszea'llita's
   Ko:zremu"ko:dik: Bessenyei Ferenc
   Szerkeszto": Ugrin Aranka. Rendezte: Jeli Ferenc
20.00 VA'LTO'               (45')           
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Oblath Pe'ter
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja  (13')   
21.00 HI'RADO'              (l5')
21.15 Az elKE'Pzelt Gru'zia        (94')
   PASZTORAL  /1976./
   (Pastorale)
   Gru'z ja'te'kfilm (ff)
   Forgato'ko:nyv: Otar Joszeliani, Rezo Inanisvili, Otar Mehrisvili
   Operato"r: Abeszalom Maiszuradze. Rendezte: Otar Joszeliani
   Szereplo"k: Rezo Cserhalasvili, Lia Tohadze-Drugeli, Marina 
   Karnivadze, Tamara Gabarasvili, Nana Joszeliani
   A hivatalokban bo"velkedo" e's o:ro:ko:s sorbana'lla'sokkal 
   bosszanto', ege'szse'gtelen va'rosto'l ta'vol, egy kis gru'z 
   faluban keres menede'ket ne'ha'ny muzsikus. Rossz fo:ldu'ton 
   poroszka'l oda'ig a kopott auto'busz, me'g a lelku:ket is kira'zza. 
   Az egyik ha'zban be'rel szoba'kat a kvartett, hogy azta'n a csendes 
   falusi ko:rnyezetben, a jo' levego"n beletemetkezze'k a munka'ba. 
   Furcsa'lkodnak a helybe'liek ezen az igyekezeten, szokatlan nekik 
   a klasszikus muzsika, e's idegenek a zene'szek.Valo'sa'ggal szen-
   za'cio'sza'mba mennek...
22.45 CE'SAR FRANCK: D-MOL SZIMFO'NIA   (45')  
   A Magyar A'llami Hangversenyzenekar ja'tszik 
   Veze'nyel: Spa'nyi Miklo's
   Szerkeszto": Kelemen Magda. Rendezte: Komlo's Andra's
23.30 VERS               (3')
   Sze'csi Margit: Pa'va a tu"zfalon
   Elmondja: Berek Kati
HI'RU'JSA'G
****************************************************
1995. aug. 25. pe'ntek
----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 RE'GIO'K  /ism./         (45')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
15.00 Olvaso'naplo'
   A TO:RO:KFEJES KOPJA /1973./    (87')
   Magyar ifju'sa'gi kalandfilm
   I'rta: Kolozsva'ri Grandpierre Emil. Zene: Darvas Ferenc
   Operato"r: Czabarka Gyo:rgy. Rendezte: Zsurzs E'va
   Szereplo"k: Vas-Zolta'n Iva'n, Szerencsi E'va, Iva'nka Csaba, 
   Horva'th Pe'ter, Szurdi Miklo's, Helyei La'szlo', Basilides 
   Zolta'n, Fo'nai Ma'rta, Zenthe Ferenc, Inke La'szlo', Koncz 
   Ga'bor, Ga'ti Jo'zsef
   1570. A to:ro:k be'ke't ko:t a csa'sza'rral, de nem hagyja el 
   Magyarorsza'got. A va'rakba telepedett ne'met zsoldosok megtu"rik 
   a to:ro:k horda'kat, so"t, a magyar ne'p kiszipolyoza'sa'ban 
   szi'vesen egyu:tt is mu"ko:dnek. Kopja's Dani e's pajta'sai 
   Vastagpala'nk va'ra'nak visszafoglala'sa'val fe'nyes haditettet 
   hajtanak ve'gre, majd tova'bbmennek, hogy a megkezdett harcot 
   folytassa'k.
16.25 TALPALATNYI ZO:LD  /ism./     (45')
   Ko:rnyezetve'delmi magazin
   Szerkeszto": Gado' Gyo:rgy Pa'l. Rendezo"-operato"r: Kocsis Tibor
17.10 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (23') 
   45. re'sz: Ki hurrika'nt vet, vihart arat
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.35 Mese
   HENRY MACSKA'JA: Kiu:te'ses gyo"zelem     (15')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 A SKORPIO' GYU"RU"JE IV/2.     (50')
   (The Ring of Skorpio)
   Ausztra'l krimi
   Forgato'ko:nyv: Suzanne Hawley. Zene: Martin Arminger
   Operato"r: Jamie Doolan. Rendezte: lan Barry
   Fo"szerepben: Carolin Goodall, Catherine Oxenberg, Linda Cropper, 
   Jack Scalia
   Miuta'n a ha'rom la'ny megbizonyosodik ro'la, hogy a va'ratlanul 
   feltu"nt fe'rfi valo'ban azonos egykori "marokko'i jo'tevo"ju:kkel", 
   bosszu't esku:szik. Egy dologban mindha'rman biztosak: a rendo"r-
   se'ghez nem fordulhatnak segi'tse'ge'rt, marad teha't a ko:zo:s 
   felle'pe's.
19.05 HISZU:NK A DALBAN  III/1.     (43')
   Koncert a Budapest Sportcsarnokban
   Szerkeszto": Ra'duly Margit, Bodor Ju'lia. Operato"r: Szalai Z. 
   La'szlo'. Rendezte: Ma'rta Istva'n. Fo"rendezo": Jancso' Miklo's
   Ko:zremu"ko:dik: Ma'csai Pa'l, Zora'n, Jancso' Miklo's, Bill, Hobo
20.00 KO:ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN       (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')   
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 SZO:KE'SBEN  /1990./        (81')
   (Exiled)
   Amerika ja'te'kfilm
   Zene: Jay Asher. Operato"r: Francis Grumman
   I'rta e's rendezte: Paul Leder
   Fo"szerepben: Maxwell Caulfield, Wings Hauser, Stella Stevens
   A ko:ze'p-amerikai forradalma'r, Filipe Soto fu:ggetlense'gi harcuk 
   elbuka'sa uta'n csala'dja'val Texas a'llamba meneku:l. U:ldo:zo"i 
   azonban itt is ra'tala'lnak, s kezdete't veszi a hala'los hajsza...
22.35 AZ UTOLSO' KLEZMER  /1994./    (84')
   Leopold Kozlowski e'lete e's zene'je
   Amerikai dokumentumfilm
   Rendezte: Yale Strom
   A hetvene'ves Leopold Kozlowski Krakko'ban e'l, elismert zene-
   szerzo" e's muzsikus. 1968-ig a lengyel hadsereg szimfonikus 
   zenekara'nak karmestere volt, jelenleg jiddis zene't tani't 
   e'rdeklo"do" lengyeleknek. 50 e'v mu'lta'n hazala'togat szu:lo"-
   fo:ldje're, az Ukrajna'ban le'vo" Przemyslany va'rosa'ba. Tala'l-
   kozik fe'l e'vsza'zada nem la'tott bara'tja'val. Egyu:tt ja'rja'k 
   ve'gig ko:zo:s szenvede'seik helyszi'neit.
24.00 VERS
   Urr Ida: Utak           (3')
   Elmondja: Ti'ma'r E'va
HI'RU'JSA'G
***********************************************************
1995. aug. 26. szombat
----------------------
08.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
08.05 KERTGAZDA   /ism./      (20')
   Felelo"s szerkeszto": Komisza'r Lajos. 
   Mu"sorvezeto": Gyo"rfi Ju'lia
08.25 POLICE     /ism./      (45')
   Rendo"rse'gi magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gaa'l Pe'ter
   Operato"r: Horva'th Adrienne. Rendezte: Nagy Katalin
09.10 HARMO'NIA             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
09.40 KIMBA, A FEHE'R OROSZLA'N  52/22. (25')
   Japa'n anima'cio's film
   Rendezte: John Rust
10.05 ZU"RZAVAROS VAKA'CIO'        (25')
   VI/5.: Kincsek a vi'z alatt
   Angol ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Jeremy Burnham, Lucy Wagner
   Operato"r: David Johnson. Rendezte: Tim Dowd
   Fo"szerepben: Eric Fried, Diana Eskell, Jeremy Lynch, Naomie 
   Harris, Andrew Fraser
   Az a'rtalmatlan szigetko:ru:li bu'va'rkoda'snak az lesz az ered-
   me'nye, hogy a csapat egy hajo'roncsot tala'l a tengerfene'ken. Az 
   o:regek a szigeten me'g emle'keznek az esetre, s az a hi'r ja'rja, 
   hogy a hajo'roncs mese's kincseket rejt. S bizony a szigeten fel-
   tu"nik ke't marcona idegen is.
10.30 AMATO"R TERME'SZETBU'VA'R       (25')
   XIII/5.: Fela'zott vadon
   Angol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Gerald e's Lee Durrell
   Operato"r: Nick Gifford. Rendezte: Jonathan Harris
   De'l-Franciaorsza'gban vagyunk, Euro'pa nagy to'vide'ke'n, a La 
   Camargue-on. Idea'lis hely az Euro'pa'bo'l e's Afrika'bo'l ide gyu:-
   lekezo" madarak megfigyele'se're.
10.55 CSAK HA UGATOK...         (9')
   Vada'szok
   Holland ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Bert Koetzier
11.05 KO:ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN  /ism./  (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 MUZSIKA'L A MOZI          (42')
   Filmsla'gerek re'gi magyar filmekbo"l
   Forgato'ko:nyvi'ro'-szerkeszto": Nemlaha Gyo:rgy
   Operato"r: Hollo's Olive'r. Rendezte: Szemes Katalin
   Szereplo"k: Kiss Ferenc, Nagy Izabella, Fe'nyes Ali'z, Ja'vor Pa'l,
   Szeleczky Zita, Bilicsi Tivadar, Tolnay Kla'ri, To:rzs Jeno", 
   Pa'ger Antal
12.45 ME'LYSZONDA-EXPEDI'CIO' II/1.    (50')
   Florida - Ablak egy elrejtett vila'gra 
   Ausztra'l dokumentumfilm
   Operato"r: David Collins, Wes C. Skiles. Rendezte: Wes C. Skiles
   A Florida-sziget alatt egy ma'sik vila'g hu'zo'dik meg, valo'sa'gos 
   barlangrendszer, folyo'kbo'l, tavakbo'l a'llo' vi'zta'rozo'. Az 
   expedi'cio' ce'lja: felfedni az egyes vi'zta'rozo'-rendszerek ko:-
   zo:tti kapcsolatot, az ember ko:zele'be hozni a tiszta, ihato' 
   vizet.
13.35 AHOGY KELL            (15')
   A harango:nto"
   Holland ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Bert Koetzier
13.50 NE'PRAJZI E'RTE'KEINK        (5')
   Faddi farago'szersza'mok
   Ne'prajzi mu"sor
   Szerkeszto"-rendezo": Rozsnyai Alada'r
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 VALAMIT VISZ A VI'Z /ism./    (90')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Zilahy Lajos
   Operato"r: Makai A'rpa'd. Rendezte: Ola'h Gusta'v e's Zilahy Lajos
   Szereplo"k: Ja'vor Pa'l, Kara'dy Katalin, Pa'pay Kla'ra.
15.45 CIMBORA -- Tallo'zo'        (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   A mai alkalommal a klasszikus ki'nai ko:lte'szet titokzatos 
   vila'ga'ba pillantunk bele.
16.35 VA'RATLAN UTAZA'S  II.       (48')
   XIII/6.: Aki mer, az nyer
   Kanadai ifju'sa'gi filmsorozat
   Lucy Maud Montgomery rege'nye'bo"l i'rta: Heather Conkie
   Operato"r: Manfred Guthe. Rendezte: Allan King
   Szereplo"k: Sarah Polley, Mag Ruffman, Jackie Burrough
   Oli'via e's Jasper ma'r a ko:zo:s munka miatt is ko:zelebb keru:lnek 
   egyma'shoz e's egyre to:bb ido"t to:ltenek egyu:tt. Mindezt Hetty 
   fe'lte'kenyen figyeli, Sarah o"szinte szi'vvel drukkol nekik, de 
   Felix szerint Oli'via e's Jasper ma'r o:regek a ha'zassa'gko:te'shez.
   Hetty lelke't u'jabb eseme'ny zavarja meg: va'ratlanul mege'rkezik 
   Edwin Clark, aki kora'bban Oli'via'nak udvarolt.
17.30 Mese
   TOM E'S JERRY SHOW         (16')
   BOB E'S BOBEK: Az e'pitkeze'sen   (6')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 AZ U'J E'LET A'RA  /1988./     (102')
   (The Grasscutter).
   Angol-u'j-ze'landi filmdra'ma
   Forgato'ko:nyv: Roy Mitchell. Operato"r: Matt Bowkett
   Rendezte: Ian Mune
   Fo"szerepben: Ian McElhinney, Frances Barber, James Coyle
   A heIyszi'n E'szak-I'rorsza'g. A fe'rfit, miuta'n ela'rulta ta'r-
   sait, csala'dja'val egyu:tt hamis papi'rok segi'tse'ge'vel U'j-
   Ze'landra meneki'tik. De me'gsem szabadulhat, mert fia maga vezeti 
   nyoma'ra a bo:rto:nbo"l nyolc e'v uta'n szabadult egykori ta'rsakat, 
   amikor ra'jo:n, mit is tett az apja.
19.55 POLINE'ZIA FEKETE GYO:NGYSZEMEI   (57')
   Angol ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Desmond Seal. Zene: Ernie Wood. Rendezte:John Blake
   Christina Dodswell gyo:ngyhala'szokkal egyu:tt szeli a't a Csendes-
   o'cea'nt, egyu:tt meru:l le velu:k a Tahiti-, Fidji- e's Tonga-
   szigetek ko:ru:l. Mindezt Poline'zia fekete gyo:nyszemeie'rt.
21.00 HIRADO'               (15')          
21.15 RITMUS'9              (45')
   Ko:nnyu"zenei magazin
   Szerkeszto": Berki Tama's. Rendezte: Bokor Attila
22.00 A FOLYO'N A'T TEXASBA  /1966./   (97')
   (Texas across the River)
   Amerikai ja'te'kfilm
   Rendezte: Michael Gordon
   Szereplo"k: Dean Martin,Joey Bishop
   Egy fiatal spanyol nemes Texasba meneku:l, miuta'n szereto"je 
   vo"lege'nye'nek meggyilkola'sa'vaI va'dolja'k. A la'ny ko:veti, de 
   ott tala'lkozik egy ma'sik vonzo' fiatalemberrel.
23.35 VERS
   Weo:res Sa'ndor: A ta'nc       (3')
   Elmondja: Szemes Mari
HI'RU'JSA'G
**********************************************************
1995. aug. 27. vasa'rnap
------------------------
08.00 Hi'rek, mu"sorismertete's       (5')
08.05 Valla'si mu"sor           (29')
   FALAK A SZI'V KO:RU:L
   X/1O.: Az u'jrakezde's
   Holland e'letvezete'si sorozat
   Ko:zremu"ko:dik: Dr.Bruce Thomson
   Lelki energia'nk jelento"s re'sze't arra fordi'tjuk, hogy a mu'lt-
   ban szerzett se'ru:le'seink ko:vetkezme'nyeit o:nmagunk e's ma'sok 
   elo"tt elfedju:k. A megto:rt lelkek,a me'ly sebeket hordozo'k u'gy 
   e'rzik, hogy fa'jdalmaikkal egyre inka'bb egyedu:l maradnak. A 
   mu"sor azokat az utakat ismerteti, amelyek a tehetetlense'gbo"l 
   e's ke'tse'gbeese'sbo"l elvezetnek az u'jrakezde's fele'.
08.30 FEDEZZU:K FEL A VILA'G CSODA'IT!   (30')
   Le'ghajo'val az Alpokon a't
   Japa'n ismeretterjeszto" filmsorozat
   Ku:lo:nleges hobbynak rendeznek fesztiva'lt e'venke'nt az ausztriai 
   Mu:rrenben. Ne'ha'ny elhivatott fe'rfi ho"le'gballonon a'tkel az 
   Alpokon E'szak-Olaszorsza'gba. A japa'n forgato'csoport most 
   elki'se'rte o"ket erre a kalandos u'tra.
09.00 A KORZIKAI PU:SPO:K  IV/2.    (49')
   (Den korsikanske biskopen)
   Sve'd ifju'sa'gi kalandfilmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Bjarne Rauser e's So:ren Kragh-Jacobsen
   Zene: Jacob Groth. Operato"r: Dan Laustsen
   Rendezte: So:ren Kragh-Jacobsen
   Kalle e's bara'tja sok fejto:re's uta'n, nyomro'l nyomra haladva 
   fejti meg a titokzatos videokazetta ku:lo:no:s e'rtelme't. Hama-
   rosan azt is megtudja'k, hogy egy ma'gikus tulajdonsa'gokkal ren-
   delkezo" kincset kell megtala'lniuk. Kalle egy re'gi mondo'ka se-
   gi'tse'ge'vel ra'do:bben, hogy a kincs a to'ba zuhant repu:lo"ge'p 
   roncsai ko:zo:tt tala'lhato'.
10.00 SPORTKE'PEK
   (heti o:sszefoglalo')        (120')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 AMEDDIG A HARANG SZO'L       (15')
   Az aranymise - Pinkemindszent
   Rendezte: Erde'lyi Ja'nos, Zsigmond Dezso"
   To:ro:k Be'la ple'ba'nos o:tven e'vvel ezelo"tt tartotta elso" 
   mise'je't szu:lo"faluja'ban. Amerika't megja'rva most visszate'rt, 
   hogy itt dolgozzon, segi'tse a falu ne'pe't.
12.20 ROSE  /1987./          (53')
   Angol ifju'sa'gi film
   Forgato'ko:nyv: Mike Baker. Rendezte: Derek Banham
   Fo"szerepben: David Cann, Jenni Barrand, Dean Harr
   A kis Rose igen nehezen dolgozza fel e'desapja hala'la't. 
   E'desanyja u'j bara'tja't is idegenkedve fogadja, i'gy e'desanyja 
   alig tudja ra'besze'lni, hogy a fe'rfival utazzon a nagyszu:lo"k-
   ho:z vide'kre.
13.10 AZOK A CSODA'LATOS A'LLATOK     (15')
   A puma e's a pekari
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Szerkeszto": Palugyai Istva'n. Rendezte: De've'nyi La'szlo'
13.25 SO'LYOMSZEM            (46')
   (Hawkeye)
   XXII/5.: Az ostrom
   Amerikai ifju'sa'gi filmsorozat
   I'rta: Steve Feke. Operato"r: Brenton Spencer
   Rendezte: Christopher Leitch
   Fo"szerepben: Lee Horsley, Lynda Carter, Rodney A. Grant,
   Garwin Sanford
   A francia regula'ris hadak ostrom ala' veszik az ero"do:t. Az 
   angolok ho"siesen ve'dekeznek, de nagyok a vesztese'geik. Ma'r-
   ma'r a csu'fos fegyverlete'telt latolgatja'k, hiszen hi're kelt,
   hogy a francia'k egy nagy kaliberu" ostroma'gyu't kapnak ero"si'-
   te's gyana'nt, a'm ekkor So'lyomszem leleme'nyes terve'vel meg-
   csillantja a gyo"zelem leheto"se'ge't az angolok sza'ma'ra, a 
   ke'rde's csak az, hogy ki va'llalkozik a megvalo'si'ta'sa'ra.
14.10 EXPEDI'CIO'             (50')
   XllI/5. re'sz: Los Roques - egy oa'zis a tengerben
   Venezuelai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Operato"r: Eduardo Martinez. Rendezte: Alejandro Parisca
   A Los Roques Nemzeti Park egy korallza'tony-csoport, 80 tengeri 
   me'rfo:ldre Venezuela e'szaki partjaito'l. A folyamatosan forma'-
   lo'do', gyarapodo' atoll kiterjede'se mintegy 3800 ne'gyzetkilo-
   me'ter. To:bb mint 50 sziget e's ke'tsza'z homokpad ad otthont a 
   vila'g egyik legva'ltozatosabb e's legterme'kenyebb o:kosziszte'-
   ma'ja'nak.
15.00 TUDOMA'NYOS SHOW          (22')
   Az u"r
   Francia-kanadai ismeretterjeszto" sorozat
   I'rta: Laurier Bonin, Michelle Allen
   Operato"r: Laurent Beauchemin, Sylvestre Guidi
   Rendezte: Michel Groulx
   Megismerkedu:nk az u"rteleszko'ppal, amely segi'tse'ge'vel to:bb 
   millia'rd fe'nye'vre is eljuthatunk az univerzumban, az u"r-
   ruha'val, majd azzal a betegse'ggel, amelyen minden u"rhajo's 
   a'tesik.
15.20 EURO'PAI MU"VE'SZETI ISKOLA IV/4.  (46')
   Holland ke'pzo"mu"ve'szeti filmsorozat
   Operato"r: Johann Schell. Rendezte: Mario Massanyi
   Ma'r sok mindent tudunk arro'l, hogyan ke'szi'thetju:k el, milyen 
   technika'kat alkalmazhatunk egy va'zlat sora'n, de a legfontosabb 
   me'g ha'travan: milyen elv szerint csoportosi'tsuk, rendezzu:k el 
   a ke'pkereten belu:l szereplo" "mu"ta'rgyakat".
16.25 POSTABONTA'S -- LEVE'LVA'LTA'S    (15')
   Szerkeszto": To:ro:k Erzse'bet. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
16.40 EMLE'KKE'PEK -- RE'GI HI'RADO'K    (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
16.55 SZI'NHA'ZI E'LET           (30')
   Szinha'zi magazin
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
17.25 Mu"sorismertete's          (5')
17.30 Mese
   DELFY E'S BARA'TAI: Az o'cea'n bara'tai    (24')
18.00 HETI HI'RMONDO'           (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 A SKORPIO' GYU"RU"JE IV/3.     (50')
   (The Ring of Skorpio)
   Ausztra'l krimi
   Forgato'ko:nyv: Suzanne Hawley. Zene: Martin Arminger
   Operato"r: Jamie Doolan. Rendezte: Ian Barry
   Fo"szerepben: Carolin Goodall, Catherine Oxenberg, Linda Cropper,
   Jack Scalia
   Fiona egye'ni akcio'ja ke'tse'geket e'breszt ta'rsaiban Richard 
   bu"no:sse'ge't illeto"en. A meghiu'sult mere'nylet isme't arra 
   ke'szteti o"ket, hogy alaposan ve'giggondolja'k, mi is to:rte'nt 
   pontosan annak ideje'n Marokko'ban e's Spanyolorsza'gban. S ez 
   fo"ke'nt Helen sza'ma'ra ki'nos...
19.50 ZODIA'KUS  XIII/2.        (32')
   Oroszla'n
   Jankovics Marcell mu"sora
   Rendezo"-operato"r: Fazekas Lajos
20.20 12 OLASZ VA'ROS 12 OLASZ FILMRENDEZO"  (9')
   Udine, ahogy Gillo Pontecorvo la'tja
   Olasz ro:vidfilm
   Operato"r: Pasqualino de Santis
20.30 A ZENE ARCAI           (47')
   Ku:lo:nkiada's Marosva'sa'rhelyro"l
   Felelo"s szerkeszto": Bartalus Ilona
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Fehe'r Aniko'. Rendezte: Jeli Ferenc
   Marosva'sa'rhely, a to:rte'nelmi va'ros nemcsak mu"emle'keiro"l, 
   hanem gazdag zenei e'lete'ro"l is hi'res. Megismerkedhetu:nk 
   to:bbek ko:zo:tt Csi'ky Boldizsa'r zeneszerzo"vel, Biratlan 
   Jo'zsef karnaggyal, Molna'r Tu:nde orgonamu"ve'sszel; hallhatjuk 
   a hi'res va'sa'rhelyi szimfonikusokat e's a Mu"ve'szeti Li'ceum 
   kamarazenekara't.
21.15 A VA'LA'S              (112')
   (Le Divorcement)
   Francia ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Marc Cadiot e's Pierre Barouh
   Operato"r: Yves Laraye. Rendezte: Pierre Barouh
   Szereplo"k: Michel Piccoli, Lea Massari, Maurice Baquet, 
   Evelyne Dress
   Gyerekek, kutya'k, sze'p ha'z. Minden kelle'k adott az egyu:tte'-
   le'shez, de a la'tszo'lagos idill mo:gu:l ordi't az intimita's 
   hia'nya. A'm hia'ba az elhidegu:le's, a mindennapok hallgatagsa'ga: 
   a va'la'st kimondani me'gis a legnehezebb.
23.10 DARABOKRA SZAGGATTATOL      (44')
   Dokumentumfilm az erde'lyi arisztokra'cia sze'tszo'rattata'sa'ro'l
   Besze'lgete's Keltzne' Jakabffy Ma'ria'val
   Fe'nyke'pezte: Lajos Tama's. Szerkeszto"-rendezo": Cziga'ny Zolta'n
   Ma'ria ne'ni sorsa azt pe'lda'zza, mennyire ne'lku:lo:zhetetlen 
   maradt a magyar arisztokra'cia a szocialista Roma'nia'ban. Mu"velt-
   se'ge, nyelvtuda'sa re've'n o" is a legkeresettebb maga'ntana'rok 
   ko:ze' tartozott.
23.55 VERS               (2')
   Tompa La'szlo': Megjegyze'sek egy fe'rfifejre     
   Elmondja: Gyo"rffy Andra's
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************

 ------------------------------------------------------------------------- 
 Magdolna Zimanyi             Phone: +36-1-175-8257
 KFKI Research Institute for Particle   FAX:  +36-1-169-6567
 and Nuclear Physics           E-mail: 
 Computer Networking Center        
 H-1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hungary
 -------------------------------------------------------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS