Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 552
Copyright (C) HIX
1995-08-16
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 36. heti musora - 95. szeptember 4. - szeptember (mind)  847 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 36. heti musora - 95. szeptember 4. - szeptember (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

DUNA TV
 
 
 A DUNA TV ada'sa mu"holdro'l ege'sz Euro'pa'ban, E'szak-Afrika'ban
 e's a Ko:zel-Keleten veheto".
 Az ada'sido"n kivu:l a monoszko'p ke'pe alatt a Barto'k ra'dio'
 hangja hallhato'.
 
 A Duna Televizio' Teletext ada'sa - a Dunatext - a nap 24
 o'ra'ja'n keresztu:l mu"ko:dik.
 
 A DUNA TV a Ke'pes Kro'nika c. mu"sor kerete'ben
 naponta 7.30 -- 7.45 ko:zo:tt a BBC mu"sora't,
     7.45 -- 8.00 ko:zo:tt a Vatika'ni Ra'dio' magyar ada'sa't
 ko:zveti'ti.
 
 -------------------------------------------------------
 Parame'terek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszo:g 184.2 fok
 Emelkede'si szo:g 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 A Duna Televizio' hangvivo" frekvencia'ja: 6,5 MHz
 -------------------------------------------------------
 
 A Duna Televizio' hangcsatorna'in a Kossuth e's Peto"fi ra'dio'
 mu"sora is hallhato' a ko:vetkezo" vivo"frekvencia'kon:
 
 Kossuth ra'dio': 7,02 MHz,
 Peto"fi ra'dio': 7,38 MHz.
 
 A Duna Televizio' 7,02 MHz hangcsatorna'ja'n e'jfe'lig a Kossuth
 ra'dio', e'jfe'l uta'n a ku:lfo:ldi ada'sok hallhato'k.
 
 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
        H-1016 Hungary
 
 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772
 
 Ko:zo:nse'gszolga'lat Tel.:     +36-1-156-9682
 Telefonu:gyelet ada'sido" alatt:  +36-1-267-6542
 FAX:                +36-1-267-6460
 
 ===========================================================
 
 A mu"sor a Duna Televizio'to'l, a parame'terek a Duna Televizio'
 Teletext ada'sa'bo'l sza'rmaznak.
 
 Jo' TV-ne'ze'st!
 
****************************************************************


 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& E'kezetes szo~vegu" mu"sor a KFKI-GOPHER-ben ele'rheto"  &
&   telnet sunserv.kfki.hu                &
&   login: gopher                     &
&   password: <ENTER>                   &
&   13. menu~pont /kultu'ra - oktata's/          &
&     2. menu~pont /DUNA/                &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

1995. szept. 4. he'tfo"
----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 GAZDAKO:R  /ism./        (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
   Ke't arata's ko:zo:tt augusztus ve'ge'n: kukoricatermeszte's, 
   szo'ja-helyzetke'p, csirketenye'szte's De'l-Baranya'ban. Szent-
   lo"rinci gazdanapok, boru't Villa'nybo'l, falusi turizmus Harka'nyban.
15.00 PUFO'KA KALANDJAI   /ism./    (13')
   A tengeri vidra
   Belga anima'cio's film
15.10 CIMBORA -- Tallo'zo'  /ism./    (54')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Komlo's Andra's
   A Parlamentben felvett Cimbora-koncerten Mozart: A-Du'r zongora-
   versenye't e's Mendelssohn: E-moll hegedu"versenye't hallhatjuk.
16.05 ESZKO:ZHASZNA'LO' A'LLATOK      (26')
   Angol ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyv: Jeremy Bradshaw. Rendezte: John Mills
   Nevezhetju:k-e a harka'ly cso"re't szersza'mnak? Vajon a szo:vo"-
   mada'r ugyanu'gy szo:vi fe'szke't, mint a taka'cs a va'szna't? Ki az 
   igazi eszko:zhaszna'lo'? Erre mutat be e'rdekes pe'lda'kat a film.
16.30 HARMO'NIA       /ism./    (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (24')
   51. re'sz: A felve'tel
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese
   MUSTI: Musti e's az a'larc         (6')
   PILI E'S POLI: A plu:ssmaci        (6')   
   RUMCA'JSZ KALANDJAI: Rumca'jsz e's Csibe'szke megbu:nteti a 
             serfo"zo"t       (6')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (5')
18.15 LOVAGIAS U:GY /1936./       (78')
   Magyar film
   Forgato'ko:nyv: Vadnay La'szlo'. Zene: Ma'rkus Alfre'd
   Operato"r: Kurzmayer Ka'roly. Rendezte: Sze'kely Istva'n
   Szereplo"k: Ra'day Imre, Kabos Gyula, Perczel Zita, Gombaszo:gi 
   Ella
   A to:rte'net olyan, mint egy rossz ta'rsadalmi rege'ny: az 
   o:regedo" tisztviselo" ege'sz e'lete't ugyanazon i'ro'asztal mellett
   to:lti el, alig tudja eltartani a csala'dja't. Az ma'r azonban
   nem illik a dra'ma'hoz, hogy titokban ima'dja a fo"no:ke titka'r-
   no"je't, akit megve'd a fo"no:k unokao:ccse'nek durvasa'ga'to'l. 
   Hunyady Sa'ndor humora'ra jellemzo"en emiatt kap egy pofont, s hogy 
   mindebbo"l vi'gja'te'k szu:letik, az a szi'ne'szek e'rdeme. E filmmel
   a ma 90 e've szu:letett Ra'day Imre're emle'kezu:nk.
19.30 HELIKON              (30')
   Irodalmi figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
20.00 TALPALATNYI ZO:LD         (45')
   Hollandia'ban ja'runk...
   Ko:rnyezetve'delmi magazin
   Szerkeszto": Gado' Gyo:rgy Pa'l. Rendezo"-operato"r: Kocsis Tibor
   A kere'kpa'rosok paradicsoma - Amszterdam. Tenger volt, most 
   mada'rrezerva'tum. Simogattak ma'r ra'ja't? Az E'szaki-tenger a'llat-
   vila'ga. A folyo'k e'lni akarnak. Sivatag e's eso"erdo" Hollandia'ban.
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja  (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 KIA'LTO' SZO' A KISSEBBSE'GI OKTATA'SE'RT  (45')
   Tudo'si'ta's a sze'kelyudvarhelyi demonstra'cio'ro'l
   Szerkeszto"-rendezo": Tanos Miklo's
   1995. szeptember 2-a'n tiltakozo' nagygyu"le'st rendeztek a nyelv-
   ha'boru' ellen, az erde'lyi magyar iskola'ke'rt, a magyar nyelv 
   egyenjogu'sa'ga'e'rt.
22.00 STARTING BUSINESS ENGLISH 40/1. (24')
   Introducing yourself (I)
   A BBC angol nyelvleckesorozata
   MUNKAFU:ZET
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
22.20 Az elKE'Pzelt Gru'zia
   A FIATAL ZENESZERZO" UTAZA'SA (1985. - ism. - 99')
   Gru'z filmdra'ma
   Rendezte: Georgij Sengelaja
   Szereplo"k: Gija Peradze, Levan Abesidze, Lili Joszeliam
   Az ifju' zeneszerzo", Nyikulin az 1905-o:s forradalom uta'n ne'p-
   zenei gyu"jto"ko:ru'tra indul Gru'zia'ba, nem sza'molva az ottani 
   iszonyatos elnyoma'ssal, a mindent a'thato' rettege'ssel. U'tja'ro'l 
   sza'lla'sado'i e's a hato'sa'gok is tudja'k: nem a forradalmi szer-
   vezkede's a'lca'za'sa'ra szolga'l, a lakossa'g me'gis hinni akar 
   ebben, a koza'koknak pedig jo' u:ru:gyet szolga'ltat a lesza'mo-
   la'sra.
   (A film az 1986-os nyugat-berlini filmfesztiva'lon a legjobb 
   rendeze's di'ja't kapta.)
23.50 VERS               (3')
   Csoo'ri Sa'ndor: Anya'm szavai
   Elmondja: Ra'to'ti Zolta'n
*************************************************************
1995. szept. 5. kedd
--------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 VA'LTO'  /ism./          (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Oblath Pe'ter
15.00 TOM E'S JERRY SHOW         (23')
15.20 BETU"VETO"    /ism./       (30')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szo'-kincs (2.)
   Szerkeszto": Csonka Erzse'bet. Rendezte: Kulcsa'r Ma'ria
   Mu"sorvezeto": Cserhalmi Zsuzsa, Molna'r Gyo:rgy
   A mu"sor a magyar nyelv to:rte'nete'nek ne'ha'ny kiemelkedo" 
   a'lloma'sa'ro'l ad ro:vid a'ttekinte'st.
15.50 A NAGY MOGULOK          (26')
   VI/6.: Aurangzeb
   Angol ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Douglas Rae
   A mogulok hatalma'hoz, ereje'hez, sti'lusa'hoz foghato', to:bbsza'z 
   e'ven a't uralkodo' csala'd nem volt India to:rte'nete'ben. Biro-
   dalmuk az utolso' mogul csa'sza'r ideje alatt e'rte el addigi 
   legnagyobb kiterjede'se't.
16.15 AHOGY KELL...           (15')
   A madara'sz
   Holland ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Bert Koetzier
16.30 STARTING BUSINESS ENGLISH 40/1. /ism./  (24')
   Introducing yourself (I.)
   A BBC angol nyelvleckesorozata
   MUNKAFU:ZET
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (23')
   52. re'sz: A szi'narany hangme'rno:k
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese
   ORANGUTA'N ZSO'FI KALANDJAI: Zso'fi a'larcosba'lt rendez  (7')
   POPEYE: Ura'nvada'szok                  (6')
   JANKO', SIPKAMANO' E'S A SA'RKA'NY             (6')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 HARC A SI'NEKE'RT /1946./     (82')
   (La Bataille du Rail)
   Francia filmdra'ma
   Zene: Yves Bandrier. Operato"r: Henri Alekan
   I'rta e's rendezte: Rene' Cle'ment
   Szereplo"k: Tony Laurent, Desaneux, Leroy, Redon, Barnault,
   Clarieux, Durand
   A megsza'llt e's a szabad franciaorsza'gi teru:leteken, a vasu't-
   na'l dolgozo' munka'sok 1940-44-es ellena'lla'si mozgalma'ro'l fest 
   e'rze'kletes ke'pet a film. E'rdekesse'ge e's ku:lo:nlegesse'ge, hogy 
   eredetileg dokumentumfilmnek ke'szu:lt, i'gy igazi amato"r szerep-
   lo"ket la'thatunk. A ro:vidfilmnek olyan sikere volt, hogy a 
   rendezo" Rene' Clement-t megke'rte'k, forgasson hozza' u'jabb, 
   ja'te'kfilmes elemeket. A francia hi'rado'k azo'ta is elo"szeretettel 
   ide'zik a la'tva'nyos szabota'zsjeleneteket.
   (A film ha'boru' uta'ni elso" Cannes-i Filmfesztiva'l Arany Pa'lma 
   di'ja't nyerte el.)
19.40 MESTERMU"VEK            (10')
   Carl-Gustav Carus: To:lgyfa'k a tengerne'l
   Rendezte: Reiner E. Moritz
20.00 GAZDAKO:R             (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gyulai Gyo:rgy
   Energiatermele's e's -hasznosi'ta's a Ka'rpa't-medence'ben: jo'-e ha 
   fu'j a sze'l, su:t a nap e's a'radnak a folyo'k? Hajtanak-e no:ve'-
   nyekbo"l ke'szu:lt olajjal motorokat a vila'gnak ezen a re'sze'n? 
   Mit is jelent Lo"rinc? Agra'rhi'rek a Ka'rpa't-medence'bo"l.
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 BETYA'RVE'R             (27')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Hollai Istva'n. Szerkeszto": Cs. Csala Ka'roly
   Rendezte: Va'raljai Tama's
   A film Ro'zsa Sa'ndor ke't rokona't mutatja be, akik sza'rmaza'suk-
   ro'l e's e'letu:kro"l mese'lnek.
21.40 JO'BARA'TOK     (1978. - ism. - 109')
   (Blue Collar)
   Amerikai film
   Forgato'ko:nyv: Paul Schrader, Leonard Schrader, Japhet Kotto
   Zene: Jack Nietzsche. Operato"r: Bobby Byrne. 
   Rendezte: Paul Schrader
   Szereplo"k: Richard Preyor, Harvey Keitel
   Ha'rom detroiti auto'gya'ri munka's elhata'rozza, hogy kifosztja'k 
   szakszervezetu:k pe'nzta'ra't. Pe'nzt alig tala'lnak, kezu:kbe keru:l 
   azonban egy, a szakszervezeti vezeto"ket kompromitta'lo' dokumentum.
   Zsarolni kezdik az illete'keseket, de nem sza'molnak a ko:vetkez-
   me'nyekkel.
   (A filmet a mozikban Ke'k galle'r ci'mmel veti'tette'k. Csak felno"tt
   ne'zo"inknek aja'nljuk.)
23.30 TA'NCHA'Z     /ism./      (30')
   Ne'pzenei magazin
   Szerkeszto": Rosta Katalin. Zenei rendezo": Halmos Be'la
   Rendezte: Szomjas Gyo:rgy
0.00 VERS               (2')
   Ka'lnoky La'szlo': Fiatalokhoz
   Elmondja: Szila'gyi Tibor
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. szept. 6. szerda
----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 A HO"S CSIRKEFOGO' IV/4.      (50')
   (Ratbag Hero)
   Ausztra'l ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Sonia Borg. Operato"r: Dan Burstall
   Rendezte: Oscar Whitbread
   Fo"szerepben: Cameron Nugent, Marcus Graham, Peter Fisher, Elaine 
   Smith
   Mick usza'lyra keru:l, e'desapja'val egyu:tt fa't sza'lli'tanak a 
   folyo'n. Anyja elhu'zo'do' betegse'ge miatt me'ginka'bb szu:kse'ge 
   van a csala'dnak minden fille'rre. Lassan csorogni lefele' a folyo'n, 
   ez az e'lvezetek netova'bbja ugyan, de keme'ny fizikai ige'nybeve'tel 
   is. U'j bara'tokat szerez, festeget e's egyre ero"sebb benne az 
   elhata'roza's, hogy nem folytatja apja foglalkoza'sa't.
15.05 A ZENE ARCAI  /ism./       (47')
   Ku:lo:nkiada's Marosva'sa'rhelyro"l
   Felelo"s szerkeszto": Bartalus Ilona
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Fehe'r Aniko'. Rendezte: Jeli Ferenc
   Marosva'sa'rhely, a to:rte'nelmi va'ros nemcsak mu"emle'keiro"l, 
   hanem gazdag zenei e'lete'ro"l is hi'res. Megismerkedhetu:nk to:b-
   bek ko:zo:tt Csi'ky Boldizsa'r zeneszerzo"vel, Biratlan Jo'zsef kar-
   naggyal, Molna'r Tu:nde orgonamu"ve'sszel; hallhatjuk a hi'res 
   va'sa'rhelyi szimfonikusokat e's a Mu"ve'szeti Li'ceum kamara-
   zenekara't.
15.50 EURO'PAI MU"VE'SZETI ISKOLA IV/2. /ism./  (50')
   Holland ke'pzo"mu"ve'szeti filmsorozat
   Operato"r: Johann Schell. I'rta: Gerrit te Pas.
   Rendezte: Mario Massanyi
   A ke'pzo"mu"ve'szt is az alapja'n e'rte'kelju:k elso"sorban, hogy 
   mennyiben sikeru:l egye'ni mo'don a'bra'zolnia a ko:rnyezo" vila'got.
   Ehhez viszont ne'lku:lo:zhetetlen, hogy az a'ltala'nos to:rve'nysze-
   ru"se'gekkel, szaba'lyokkal tiszta'ban legyen.
16.40 MOZAIKVILA'G            (12')
   India - A kalarpayatt
   Francia ismeretterjeszto" film
   A kalaripayatt nem csupa'n harcmu"ve'szet, hanem a "to:ke'letest" 
   megko:zeli'to", re'gi hagyoma'nyokon nyugvo' nevele'si eszko:z. A 
   ki'nai harcmu"ve'szet - a judo', a karate vagy a kung-fu - valo'-
   szi'nu"leg a kalaripayatt nyoma'n jo:tt le'tre, mely az a'llatokto'l
   ma'solta a mozdulatokat.
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (25')
   53. re'sz: Az e'vsza'zad felve'tele
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.25 JELKE'PTA'R             (5')
   A bibor
   Jankovics Marcell ismeretterjeszto" sorozata
   Rendezte: Ma'rfai Miklo's
17.30 Mese
   KISVAKOND: A kisvakond e's a nyalo'ka      (9')
   A KENGURU ERSZE'NYE'BO"L: Si'verseny a hegyekben  (7')
   BOB E'S BOBEK: A sportiskola'ban         (7')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 SA'TA'NKERINGO" BE'CSBEN  /1989./  (94')
   (A friendship in Vienna)
   Angol filmdra'ma
   Doris Orgel rege'nye'bo"l i'rta: Richard Alfieri. 
   Zene: Lee Holdrige. Operato"r: Hanania Baer
   Rendezte: Arthur Allan Seidelmann
   Szereplo"k: Edward Asner, Stephen Macht, Jenny Lewis, Kamie 
   Harper, Rosemary Forsyth, Jane Alexander
   A film ke't tizene'ves kisla'ny bara'tsa'ga't mutatja be a II. 
   vila'gha'boru' kito:re'se ideje'n. Hite szerint az egyik zsido', 
   a ma'sik katolikus. Igaza'bo'l nem is e'rtik, mit jelent ez a ke't 
   ku:lo:nbo:zo" elneveze'su" valla's, aminek neve'ben el akarja'k 
   szaki'tani o"ket egyma'sto'l. A kor kegyetlense'ge, a szu:lo"k 
   ke'nyszerpa'lya'i, az oszta'lyta'rsak, tana'rok megfe'lemli'te'se 
   mind ellenu:k szo:vetkezik. E'rtetlenu:l e's kiszolga'ltatottan 
   a'llnak a politika e's a ha'boru' va'logatatlan eszko:zeivel 
   szemben, de o:szto:no:s igazsa'ge'rzetu:k megve'di me'ly bara't-
   sa'gukat.
20.00 RE'GIO'K              (45')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron tu'lro'l.
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja  (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 KO:SZO:NO:M, MEGVAGYUNK /1980./   (101')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Kardos Istva'n. Operato"r: Lo"rinc Jo'zsef
   Rendezte: Lugossy La'szlo'
   Fo"szereplo"k: Madaras Jo'zsef, Nyako' Ju'lia
   B. Jo'zsef negyven e'v ko:ru:li o:nto"ipari szakmunka's e's egy 
   vide'kro"l felkeru:lt fiatal la'ny egyma's melle' sodro'dik. Ketto"-
   ju:k to:rte'nete'ben valo'di emberi e'rte'kek, emberi va'gyak, to:-
   rekve'sek e's a szerelem leheto"se'ge keveredik anyagi e'rdekekkel,
   ko:lcso:nnel, tartoza'ssal, erko:lcstelen munkakapcsolatokkal, 
   fel nem ismert leheto"se'gekkel. S az e'rze'sek e's e'rte'kek 
   torzula'sa szinte e'szreve'tlenu:l trage'dia'va' va'ltoztat emberi
   sorsokat...
22.55 A JO:VO" O:RO:KSE'GE          (59')
   XV/9.: Szent szobrok
   Japa'n kultu'rto:rte'neti sorozat
   A filmet az UNESCO ta'mogata'sa'val le'trehozott alkoto'ko:zo:sse'g 
   ke'szi'tette .
   A mu'lt embereinek vila'gke'pe is a makro- e's mikrokozmosz 
   egyse'ge. Ha pe'lda'ul egy euro'pai go'tikus katedra'lis felfele' 
   i'velo" forma'it o:sszehasonli'tjuk egy go:ro:gkeleti hagymakupola's 
   kolostor cso:ndes, benso"se'ges nyugalma'val, akkor e'rze'kletesse' 
   va'lik mennyire ma's ti'pusu' embert sejtet a ke't kultu'ra, holott 
   ido"ben egya'ltala'n nem voltak ta'vol egyma'sto'l. De ez csak egy 
   pe'lda a sok ko:zu:l.
23.55 VERS               (2')
   Babits Miha'ly: Sunt lacrimae rerum
   Elmondja: Szerse'n Gyula
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. szept. 7. csu:to:rto:k
----------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st. 
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek    
14.15 EMLE'KKE'PEK - RE'GI HI'RADO'K /ism./ (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora           
14.30 HELIKON   /ism./        (30')
   Irodalmi figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
15.00 Az "a'lompa'ros"          (79')
   SZOVA'THY E'VA  /1943./
   Magyar film
   Forgato'ko:nyv: Ba'rd Miklo's. Zene: Sa'ndor Jeno"
   Operato"r: Icsey Rudolf. Rendezte: Pacse'ry A'goston
   Szereplo"k: Kara'dy Katalin, Ja'vor Pa'l, Mednya'nszky A'gi, Somlay 
   Artu'r, Lehotay A'rpa'd
   Be'cs, 1848. Fo"u'ri fogada's, s a ba'l u:nnepelt sze'pse'ge 
   Szova'thy E'va, aki ezen az este'n ve'gke'pp Do'czy Le'na'rd 
   szerelme mellett do:nt. A to:rte'nelem, a sors azonban va'lasz-
   falakat emel a be'csi udvarho:lgy e's a la'zado' magyar kapita'ny 
   ko:ze'. 
16.15 VASA'RNAP, KORA'N REGGEL      (16')
   Ukra'n dokumentumfilm
   Rendezte: Murat Mamedov
   Egy kis ukra'n falu ido"s asszonyai erdei munka ko:zben besze'l-
   getnek sanyaru' e'letu:kro"l, s arro'l, mit hozhat a jo:vo"...
16.40 HUBERTUS             (20')
   Vada'szati magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Cseko" Sa'ndor
   Besza'molo' az Orsza'gos vada'szati napokro'l. A vadgerlevada'szat 
   forte'lyai. Receptpa'lya'zat, s egy u'j vade'tel ke'szi'te'se Bodrogi 
   Gyula konyha'ja'ban.
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (25')
   54. re'sz: A hazugsa'g
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn  
17.25 Mese               (15')
   CSODAKO:RHINTA: Pollux lako'kocsija; Pollux, a filmrendezo"; 
           Ku:lo:no:s vada'szat
   NESS CSALA'D: Elspeth e's Anguszt tala'lkoza'sa
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 CASABLANCA  (1942. - ism. - 98')
   Amerikai ja'te'kfilm (ff)
   Forgato'ko:nyv: Julius J. Epstein, Philip G. Epstein, Howard Koch
   Operato"r: Arthur Edeson. Zene: Max Steiner
   Rendezte: Michael Curtiz
   Fo"szerepben: Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, Paul Henreid,
   Claude Rains, Peter Lorre, Conrad Veidt
   Casablanca'ban mindenki Rick mulato'ja'ba ja'r. Ez az egyedu:li 
   hely, ahol a na'cik elo"l Amerika'ba meneku:lo"k hamis papi'rokhoz 
   juthatnak. Rick eddig me'g mindenkin segi'tett, de egy nap fel-
   tu"nik re'gi szerelme egy ma'sik fe'rfi ta'rsasa'ga'ban, s akkor egy
   pillanatra elveszi'ti kora'bbi hata'rozottsa'ga't...
   (A filmto:rte'net e nagy mi'tosza annak ideje'n ha'rom Oscar-di'jat
   kapott.)
20.00 VA'LTO'               (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Oblath Pe'ter
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja  (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 Az elKE'Pzelt Gru'zia
   VE'GTELEN NAPPALOK  /1984./    (101')
   Gru'z filmdra'ma
   Forgato'ko:nyv: Zaira Arszensvili e's Lana Gogoberidze
   Operato"r: Nugzar Erkomaisvili. Rendezte: Lana Gogoberidze
   Szereplo"k: Daredzsan Harsiladze, Tamara Szhirtladze, Guram 
   Pirchavala
   Eva egyszeru", falusi parasztla'ny: szeretetro"l, anyasa'gro'l 
   a'lmodik, mint legfo"bb e's mu'lhatatlan e'rte'kro"l. E'letto:r-
   te'nete a 20-as e'vekto"l ege'szen napjainkig, eredeti szobabel-
   so"kben, Tbiliszi o'va'rosa, girbe-gurba utca'cska'i ko:zo:tt 
   ja'tszo'dik.
22.55 LOSSONCZY TAMA'S          (40')
   Portre'film
   Operato"r: Bak Be'la. Rendezte: Mezei Otto'
   A filmben az ide'n 90 e'ves festo"mu"ve'sz, a hosszu' ideig me'ltat-
   lanul mello"zo:tt Lossonczy Tama's vall pa'lya'ja'ro'l. Besze'lgeto"-
   partnere Mezei Otto' mu"ve'szetto:rte'ne'sz.
23.35 STARTING BUSINESS ENGLISH 40/1.  /ism./ (24')
   Introducing yourself (I.)
   A BBC angol nyelvleckesorozata
   MUNKAFU:ZET
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
23.55 VERS               (3')
   Hajnal Anna: Vonulo' e'vszakok
   Elmondja: Ilosvay Katalin
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. szept. 8. pe'ntek
-----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 RE'GIO'K  /ism./         (45')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
15.00 Olvaso'naplo'
   BAKARUHA'BAN  /1957./      (91')
   Magyar film
   Hunyadi Sa'ndor novella'ja'bo'l i'rta: Hubay Miklo's
   Zene: Polga'r Tibor. Operato"r: Badal Ja'nos
   Rendezte: Fehe'r Imre
   Szereplo"k: Darvas Iva'n, Bara Margit, Pe'csi Sa'ndor, La'za'r 
   Ma'ria, Korompai Vali
   Sa'ndor hi'rlapi'ro', az elso" vila'gha'boru' napjaiban po'ttarta-
   le'koske'nt hetenke'nt egyszer-ke'tszer beja'r a kasza'rnya'ba.
   Bakaruha'ban van, amikor vasa'rnap de'luta'n a ligetben tala'lkozik
   egy sze'p sze'kely csele'dla'nnyal. A kaland me'ly, tiszta szere-
   lemme' va'lik, olyan kapcsolatta', mely nem tu"ri a hazugsa'got.
16.30 EGY SARKVIDE'KI NYA'R KRO'NIKA'JA   (26')
   Kanadai terme'szetfilm
   Ke'szi'tette: Dale Johnson
   A tundra e'ghajlati szempontbo'l nyolc ho'nap farkasordi'to' hideg
   telet e's ne'gy enyhe'bb nya'ri ho'napot jelent. Ezt a ro:vid ido"t 
   alaposan kihaszna'lja'k az itt e'lo" a'llatok, no:ve'nyek.
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (22')
   55. re'sz: A kegyvesztettse'g
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.20 JELKE'PTA'R             (7')
   A tetova'la's
   Jankovics Marcell ismeretterjeszto" sorozata
   Rendezte: Ma'nfai Miklo's
17.30 Mese
   NAGYI: Nagyi o:reg csontjai     (5')
   HENRY MACSKA'JA: A nagy kaland   (15')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'               (15')
18.15 A FORSYTE SAGA           (50')
   XXVI/2.: Csala'di botra'ny
   Angol ja'te'kfilmsorozat
   John Galsworthy rege'nye alapja'n i'rta: Donald Wilson
   Zene: Harold Dods. Operato"r: Ken Westbury. Rendezte: David Giles
   Fo"szerepben: Kenneth More, Eric Porter, Nyree Dawn Porter,
   Margaret Tyzacic
   Jo ve'gso" elhata'roza'sra jut, Winnifred esku:vo"je uta'n bejelenti 
   felese'ge'nek, Francisnek, hogy elindi'tja a va'lo'keresetet e's 
   o:sszeha'zasodik Helennel, aki kora'bban lea'nyuk nevelo"no"je 
   volt. Az ege'sz Forsyte-fami'lia felbolydul, mint a me'hkas, de 
   Jo elbata'roza'sa ve'ge'rve'nyes.  
19.05 A CUC PHUONG KINCSE        (44')
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Rendezo"-operato"r: Tilo Nadler
   A drezdai filmrendezo" ha'rom ho'napig forgatott sta'bja'val 
   Vietnam legnagyobb nemzeti parkja'ban, Cuc Phuongban. Itt e'l 
   a pandalangur, egy olyan a'llatfajta, melybo"l csak kb. 50
   pe'lda'ny tala'lhato' a vila'gon, s me'g sohasem sikeru:lt ro'la 
   filmfelve'teleket ke'szi'teni. A film bemutatja az expedi'cio' 
   a'lloma'sait, melyhez az ENSZ terme'szetve'delmi szervezete is 
   ta'mogata'st nyu'jtott. Ve'gu:l siker korona'zza u'tjukat, s la't-
   hatjuk ezeket a ritka a'llatokat.
20.00 KO:ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN       (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 HISZU:NK A DALBAN  III/2.     (35')
   Koncert a Budapest Sportcsarnokban
   Szerkeszto": Ra'duly Margit, Bodor Ju'lia. 
   Operato"r: Szalai Z. La'szlo'. Rendezte: Ma'rta Istva'n
   Fo"rendezo": Jancso' Miklo's
   Ko:zremu"ko:dik: Ma'csai Pa'l, Zora'n, Jancso' Miklo's, Bill, Hobo
21.50 BETTY BLUE  /1986./        (115')
   Francia film
   Zene: Gabriel Yared. Operato"r: Jean-Francois Robin
   Rendezte: Jean-Jacques Beneix
   Szereplo"k: Jean-Hugues Anglade, Beatrice Dalle
   Zorg megismerkedik egy la'nnyal, s etto"l kezdve e'lete gyo:keresen 
   megva'ltozik. Betty gyo:nyo:ru", de labilis - olyan, mint egy vadlo',
   amely elva'gta a la'ba't. Fe'kezhetetlenu:l rohan a't az e'leten 
   semmi nem tudja itt tartani, megtartani o"t, me'g a szerelem sem.
23.45 VERS               (3')
   Radno'ti Miklo's: Te'tova o'da
   Elmondja: Koltai Ja'nos
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. szept. 9. szombat
------------------------
08.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
08.05 HUBERTUS    /ism./       (20')
   Vada'szati magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Cseko" Sa'ndor
08.25 SZIPPANCSOK            (24')
   Elek a rettenetes; Tengeri csillag szu:letik
   Belga anima'cio's film
08.45 KIMBA, A FEHE'R OROSZLA'N 52/24.  (25')
   Japa'n anima'cio's film
   Rendezte: John Rust
09.10 HARMO'NIA             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
09.40 NYELVO"RZO"             (30')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sipos Andra's
10.10 STARTING BUSINESS ENGLISH  40/1. /ism./  (24')
   Introducing yourself (I)
   A BBC angol nyelvleckesorozata
   MUNKAFU:ZET
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
10.35 AMATO"R TERME'SZETBU'VA'R       (27')
   XIII/7.: Je'g e's tu"z ko:zo:tt
   Angol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Gerald e's Lee Durrell. Operato"r: Nick Gifford
   Rendezte: Jonathan Harris
   Je'gpalota'k, alagutak segi'tik a kisa'llatok telele'se't, s az
   eszkimo'k o:ru:lnek a fagypont ko:ru:li kunyho'juknak, mert me'g az 
   is 27 fokkal melegebb, mint a ku:lso" ho"me'rse'klet.
11.05 KO:ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN /ism./   (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 MUZSIKA'L A MOZI          (41')
   Filmsla'gerek 40-es e'vekbo"l
   Forgato'ko:nyvi'ro'-szerkeszto": Nemlaha Gyo:rgy
   Operato"r: Hollo's Olive'r. Rendezte: Szemes Katalin
   Szereplo"k: Sa'rdy Ja'nos, Benko" Gyula, La'za'r Ma'ria, Rajnai 
   Ga'bor, Csortos Gyula, Ra'day Imre, Turay Ida, Fo'nai Ma'rta,
   Dajka Margit, Ba'rsony Ro'zsi, Tolnay Kla'ri, Ja'vor Pa'l, Bilicsi 
   Tivadar, Kara'dy Katalin, Lataba'r Ka'lma'n, Erde'lyi Mici
12.45 POPEYE              (22')
   Kamionos pa'ros; Opa'lvada'szat
13.05 RITMUS '95  /ism./        (45')
   Ko:nnyu"zenei magazin
   Szerkcszto": Berki Tama's. Rendezte: Bokor Attila  
14.00 LAPOZO'               (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 SZOVA'THY E'VA  /ism./       (79')
   Magyar film
   Forgato'ko:nyv: Ba'rd Miklo's. Zene: Sa'ndor Jeno"
   Operato"r: Icsey Rudolf. Rendezte: Pacse'ry A'goston 
   Szereplo"k: Kara'dy Katalin, Ja'vor Pa'l, Mednya'nszky A'gi, Somlay 
   Artu'r, Lehotay A'rpa'd
15.30 KATASZTO'FA'K E'VTI2EDE 1980-1990 III/1.  (20')
   Ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyv: Juha'sz A'rpa'd. Rendezte: Bakos Katalin
15.55 CIMBORA -- Tallo'zo'        (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   A mai alkalommal va'rto:rte'neti kalandoza'sra hi'vunk benneteket.
   Bemutatjuk Frakno va'ra't. Mu"sorunk ma'sodik re'sze'ben Sze'kely 
   Ja'nosra emle'kezu:nk.
16.45 VA'RATLAN UTAZA'S   II.      (46')
   XIII/8.: A tengeri kise'rlet
   Kanadai ifju'sa'gi filmsorozat
   Lucy Maud Montgomery rege'nye'bo"l i'rta: Heather Conkie
   Operato"r: Manfred Guthe. Rendezte: Allan King
   Szereplo"k: Sarah Polley, Mag Ruffman, Jackie Burrough
   A sziget e's Avonlea lako'i nyugalma't felbolygatja'k a szesz-
   csempe'szek e's a csavargo'k, akik a szigetet elo:zo:nlo:tte'k. A
   vila'gi'to'toronyna'l, ahol Sarahe'k ja'tszanak, e'szrevesznek egy
   felse'gjel ne'lku:li hajo't. Elhata'rozza'k so:te'tede's uta'n 
   visszajo:nnek e's kilesik a hajo' titka't. A hajo'ro'l egy bizonyos 
   Abraham keresi fel a vila'gi'to'torony o"re't, a hajdani kapita'nyt.
17.30 Mese          
   TOM E'S JERRY SHOW         (16')
   BOB E'S BOBEK: A sportiskola'ban   (7')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 ESO"S VASA'RNAP /1962./      (97')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Pongra'cz Zsuzsa. Zene: Fe'nyes Szabolcs
   Operato"r: Vagyo'czky Tibor. Rendezte: Keleti Ma'rton 
   Szereplo"k: Me'cs Ka'roly, Polonyi Gyo:ngyi, Pa'ger Antal, 
   Komlo's Juci, Bodrogi Gyula, Be'res Ilona, Ka'lma'n Gyo:rgy, Tordai 
   Teri, Hala'sz Jutka 
   A film ho"sei 17 e'ves gimnazista'k. A'git az iskola, a mozgalmi
   munka e's vono'sne'gyesu:k VIT-re juta'sa e'rdekli. Olga't a ruha'k,
   a pe'nz, a fe'rfiak. Kasza's Pali, a csinos gyakorlati tana'r meg-
   szereti A'git, de csalo'dottsa'ga Olga'hoz veze'rli.
19.55 MESTERMU"VEK            (10')
   Hans Holbein: A mu"ve'sz felese'ge gyermekeivel
   Rendezte: Rainer E. Moritz
20.05 OPERAFEJEDELMEK  IV/1.     (43')
   Sze'kely Miha'ly
   Szerkeszto": Veszpre'mi Andra's. Rendezte: To:ro:k Ilona
   A ne'gyre'szes sorozat elso" darabja Sze'kely Miha'ly alakja't 
   eleveni'ti fo:l, aki operaha'zi tagsa'ga 40 e've alatt minden 
   basszus fo"szerepet ele'nekelt, a vila'g sza'mos operaha'za'ban 
   vende'gszerepelt. 
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 BEM ROCKPART 6.          (47')
   25 e'ves a Mini - re'szletek a jubileumi koncertbo"l
   Szerkeszto": La'szlo' Attila. Rendezte: Szego" Miha'ly
22.00 GYILKOSSA'G VILLANO'FE'NYBEN     (95')
   (Public eye)
   Amerikai thriller
   Zene: Mark Isham. Operato"r: Peter Suschitzky
   I'rta e's rendezte: Howard Franklin
   Szereplo"k: Joe Pesci, Barbara Hersey
   Bernzy a legszi'vo'sabb, legmakacsabb, a legbosszanto'bb foto'-
   riporter a fajta'ja'bo'l, az alvila'g foto'sa. Mindenu:tt ott van,
   ahol to:rte'nik valami, a'ltala'ban a rendo"rse'get is o" e'rte-
   si'ti. A gengszterek e's maffio'zo'k jo' ismero"je, de senkinek sem 
   szolga'ja. Soha nem a'll egyik oldalra sem, o" csak a foto'za's 
   megsza'llottja. Egyszer azonban egy gyo:nyo:ru" no" kedve'e'rt 
   me'gis kive'telt tesz...
   (Felno"tt ne'zo"inknek aja'nljuk!)
23.35 VERS               (2')
   Jo'zsef Attila: A bu"n
   Elmondja: Jorda'n Tama's
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. szept. 10. vasa'rnap
--------------------------
08.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
08.05 Valla'si mu"sor
   MA'RIAPO'CS             (40')
   Dokumentumfilm
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Riporter: Bellon Tibor
   Rendezte: Orba'n A'gnes
   A ma'riapo'csi Nagyboldogasszony bu'csu' a go:ro:g katolikus 
   egyha'z egyik legnagyobb egyha'zi u:nnepe. Ilyenkor messzi 
   fo:ldro"l zara'ndokolnak ide az emberek. A bu'csu' eseme'nyein 
   keresztu:l mutatjuk be a kegyhelyet gondozo' bazilita rend 
   e'lete't, valamint a zara'ndokhely to:rte'nete't, mely 1996-ban 
   ha'romsza'z e'ves jubileuma't u:nnepli.
08.45 A KORZIKAI PU:SPO:K   IV/4.   (47')
   (Den korsikanske biskopen)
   Sve'd ifju'sa'gi kalandfilmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Bjarne Rauser e's So:ren Kragh-Jacobsen
   Zene: Jacob Groth. Operato"r: Dan Laustsen
   Rendezte: So:ren Kragh-Jacobsen
   Kalle, Max e's Lisa tapraesettse'gu:knek ko:szo:nhetik, hogy az 
   a'l-Brandin e's a gonosz mu'zeumigazgato' cselvete'seit sorra meg-
   hiu'si'tja'k. A vara'zsero"vel rendelkezo" vi'zikere'k ve'gu:l a 
   legillete'kesebb, a titokzatos bennszu:lo:tt keze'be keru:l.
09.30 POPEYE              (23')
   Sziklaszila'rd szerelem; Popeye, a maga'nyos
   Amerikai rajzfilmsorozat
10.00 SPORTKE'PEK            (120')
   (heti o:sszefoglalo')     
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 AMEDDIG A HARANG SZO'L       (11')
   A hadifogolyta'bor emle'ke - Ostffyasszonyfa
   Rendezte: Erde'lyi Ja'nos e's Zsigmond Dezso"
12.15 KAPCSOK              (55')
   Ismeretterjeszto" magazin
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orba'n A'gnes
13.10 AZOK A CSODA'LATOS A'LLATOK     (15')
   A kis panda e's az orma'nyos medve
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Szerkeszto": Palugyai Istva'n. Rendezte: De've'nyi La'szlo'
13.25 LYUKASO'RA VETE'LKEDO"        (66')
   Orsza'gos do:nto"
   Szerkeszto": Ugrin Aranka. Rendezte: Uhrin Tama's
   Mu"sorvezeto": Jancso' Sarolta
   A Lyukaso'ra ci'mu" folyo'irat szerkeszto"se'ge 1994-ben hirdette 
   meg az orsza'gos vete'lkedo"t, melynek do:nto"je't 1995 ma'jusa'ban
   rendezte'k meg a Budai Va'rban. Mu"sorunk ennek szerkesztett 
   va'ltozata.
14.30 EXPEDI'CIO'             (45')
   XIII/7. re'sz: Tro'pusi ho'
   Venezuelai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Operato"r: Eduardo Martinez. Rendezte: Alejandro Parisca
   A tro'pusi magashegyse'g - vagy ahogy Venezuela'ban mondja'k: a 
   paramo - a vila'g egyik legcsoda'latosabb ta'jegyse'ge. Az e'j-
   szakai e's a nappali ho"me'rse'klet ko:zo:tti jelento"s elte're's 
   olykor ele'ri az 50 Celsius fokot is, e's ez saja'tsa'gos no:ve'ny- 
   e's a'llatvila'g kialakula'sa'hoz vezetett.
15.15 SO'LYOMSZEM            (41')
   (Hawkeye)
   XXII/7.: A la'toma's
   Amerikai ifju'sa'gi filmsorozat
   I'rta: Steve Feke. Operato"r: Brenton Spencer
   Rendezte: Christopher Leitch
   Fo"szerepben: Lee Horsley, Lynda Carter, Rodney A. Grant,
   Garwin Sanford
   Csingacsguknak komoly agga'lyai ta'madnak, hiszen a ko:rnye'ken 
   rabla'sbo'l e's fosztogata'sbo'l e'lo" india'n horda'k So'lyomszem 
   e'lete't is vesze'lyeztetik. Ke'pes lesz-e segi'teni, beavatkozhat-e 
   egy olyan eseme'nysorba, amelyet ma'r to:rzse'nek vara'zslo'ja 
   re've'n elo"re e'szlelt? Mit szo'l ehhez So'lyomszem?
16.00 TUDOMA'NYOS SHOW          (22')
   Az u"r (2.)
   Francia-kanadai ismeretterjeszto" sorozat
   I'rta: Laurier Bonin, Michelle Allen. Operato"r: Laurent 
   Beauchemin, Sylvestre Guidi. Rendezte: Michel Groulx
   A XXI.sza'zad kihi'va'sai ko:zo:tt elo"kelo" helyet ko:vetel maga'-
   nak az u"rkutata's. Az amerikai e's az orosz ki'se'rletek mellett ma 
   ma'r az euro'pai a'llamok is megindi'tottak egy mu"holdprogramot,
   amelyet az Ariane rake'ta neve fe'mjelez.
16.20 POSTABONTA'S -- LEVE'LVA'LTA'S    (15')
   Szerkeszto": To:ro:k Erzse'bet. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
16.35 EMLE'KKE'PEK -- RE'GI HI'RADO'K    (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
16.50 MOZGO' KE'P             (30')
   Filmmagazin
   Szerkeszto": Po:ro:s Ge'za. Rendezte: Buglya Sa'ndor
17.20 JELKE'PTA'R             (6')
   Az a'g, vesszo"
   Jankovics Marcell ismeretterjeszto" sorozata
   Rendezte: Ma'nfai Miklo's
17.25 Mu"sorismertete's           (5')
17.30 Mese
   DELFY E'S BARA'TAI: A sze'plelku" osztriga  (25')
18.00 HETI HI'RMONDO'            (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 VERDI                (89')
   IX/1. re'sz: Gyermek- e's ifju'e'vek
   Olasz ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Renato Castellani. Zene: Roman Vlad
   Operato"r: Giuseppe Ruzzolini. Rendezte: Renato Castellani
   Carlo Verdinek, a vide'ki kocsma'rosnak 1813. okto'ber 10-e'n 
   fia szu:letik, aki a keresztse'gben a Giuseppe Francesco 
   Fortunio nevet kapja. A kis Giuseppe rendki'vu:li zenei tehet-
   se'ge ma'r kiskora'ban megmutatkozik.
20.30 12 OLASZ VA'ROS 12 OLASZ FILMRENDEZO"  (9')
   Firenze, ahogy Franco Zeffirelli la'tja
   Olasz ro:vidfilm
   Operato"r: Daniele Nannuzzi
20.40 AZ A'LLAT /1977./         (97')
   (L'animal)
   Francia film
   Zene: Vladimir Kozma. Rendezte: Claude Zidi
   Szereplo"k: Jean-Paul Belmondo, Raquel Welch
   Mike e's Jena kaszkado"ro:k, de a fe'rfi annyira ke'tbalkezes,
   hogy egy jelenet majdnem to:nkremegy miatta. Jena otthagyja 
   me'rge'ben, a'm Mike mindent elko:vet, hogy visszaho'di'tsa a la'nyt.
22.10 DARABOKRA SZAGGATTATOL      (47')
   Dokumentumfilm az erde'lyi arisztokra'cia sze'tszo'rattata'sa'ro'l
   Besze'lgete's Apor Csaba ba'ro'val
   Fe'nyke'pezte: Lajos Tama's. Szerkeszto"-rendezo": Cziga'ny Zolta'n
   "Apor Csaba ba'ro' az egyetlen erde'lyi arisztokrata, aki 
   u'jbo'l gazda'lkodni kezdett. Sildes sapka'ja, lesu:lt arca e's 
   keme'ny ke'zfoga'sa a talpraa'lli'tott gazdasa'g s a mu"ko:do"
   e'letforma i'ge'rete. Azt mondja, nekik ugyanazt jelenti a 
   poga'ny Opourok va'ra, mint a gabona's, amelyben egykor Apor 
   Pe'ter, az emle'ki'ro' lakott: ko:telesse'get." (Cziga'ny Zolta'n)
23.00 DZSESSZENCIA           (21')
   Gonda Ja'nos mu"sora
   Szerkeszto": Petrucz Miklo's. Rendezte: Ta'nczos Pe'ter
23.20 VERS               (3')
   Illye's Gyula: Koszoru'
   Elmondja: Balkay Ge'za
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************
 ------------------------------------------------------------------------- 
 Magdolna Zimanyi             Phone: +36-1-175-8257
 KFKI Research Institute for Particle   FAX:  +36-1-169-6567
 and Nuclear Physics           E-mail: 
 Computer Networking Center        
 H-1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hungary
 -------------------------------------------------------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS