Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 550
Copyright (C) HIX
1995-08-08
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 35. heti musora - 95. augusztus 28. - szeptember (mind)  844 sor     (cikkei)
2 Az MNB hivatalos arfolyamai, 1995-AUG-04 (mind)  40 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 35. heti musora - 95. augusztus 28. - szeptember (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

DUNA TV
 
 --------------------------------------
 Figyelem, va'ltozott a bevezeto" szo:veg!
 --------------------------------------
 
 A DUNA TV ada'sa mu"holdro'l ege'sz Euro'pa'ban, E'szak-Afrika'ban
 e's a Ko:zel-Keleten veheto".
 Az ada'sido"n kivu:l a monoszko'p ke'pe alatt a Barto'k ra'dio'
 hangja hallhato'.
 
 A Duna Televizio' Teletext ada'sa - a Dunatext - a nap 24
 o'ra'ja'n keresztu:l mu"ko:dik.
 
 A DUNA TV a Ke'pes Kro'nika c. mu"sor kerete'ben
 naponta 7.30 -- 7.45 ko:zo:tt a BBC mu"sora't,
     7.45 -- 8.00 ko:zo:tt a Vatika'ni Ra'dio' magyar ada'sa't
 ko:zveti'ti.
 
 -------------------------------------------------------
 Parame'terek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszo:g 184.2 fok
 Emelkede'si szo:g 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 A Duna Televizio' hangvivo" frekvencia'ja: 6,5 MHz
 -------------------------------------------------------
 
 A Duna Televizio' hangcsatorna'in a Kossuth e's Peto"fi ra'dio'
 mu"sora is hallhato' a ko:vetkezo" vivo"frekvencia'kon:
 
 Kossuth ra'dio': 7,02 MHz,
 Peto"fi ra'dio': 7,38 MHz.
 
 A Duna Televizio' 7,02 MHz hangcsatorna'ja'n e'jfe'lig a Kossuth
 ra'dio', e'jfe'l uta'n a ku:lfo:ldi ada'sok hallhato'k.
 
 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
        H-1016 Hungary
 
 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772
 
 Ko:zo:nse'gszolga'lat Tel.:     +36-1-156-9682
 Telefonu:gyelet ada'sido" alatt:  +36-1-267-6542
 FAX:                +36-1-267-6460
 
 ===========================================================
 
 A mu"sor a Duna Televizio'to'l, a parame'terek a Duna Televizio'
 Teletext ada'sa'bo'l sza'rmaznak.
 
 Jo' TV-ne'ze'st!
 
****************************************************************


 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& E'kezetes szo~vegu" mu"sor a KFKI-GOPHER-ben ele'rheto"  &
&   telnet sunserv.kfki.hu                &
&   login: gopher                     &
&   password: <ENTER>                   &
&   13. menu~pont /kultu'ra - oktata's/          &
&     2. menu~pont /DUNA/                &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

1995. aug. 28. he'tfo"
----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 GAZDAKO:R  /ism./        (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
15.00 PUFO'KA KALANDJAI /ism./     (13')
   A bu"vo:s szarv
   Belga anima'cio's film
15.10 CIMBORA - Tallo'zo' /ism./     (50')
   Szerkeszto": E'.Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   A mai alkalommal a klasszikus ki'nai ko:lte'szet titokzatos 
   vila'ga'ba pillantunk bele.
16.00 KO:RNYEZETVE'DELMI TECHNOLO'GIA HOLLANDIA'BAN /ism./  (23')
   Ismeretterjeszto" kisfilm
   Rendezte: Peter-Rim de Kroon
   A ko:rnyezetka'rosi'ta's ipari me'retu" proble'ma'inak megolda'sa'ra 
   a hollandok a'llami ta'mogata'ssal egy olyan sziszte'ma't mu"ko:d-
   tetnek, amely nem a ro:vidta'vu' megolda'sokat re'szesi'ti elo"nyben. 
   Okos, figyelemreme'lto', pe'lda e'rte'ku" proble'makezele's, amely 
   nem csak a terv szintje'n le'tezik.
16.30 HARMO'NIA  /ism./         (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (27')
   46. re'sz: Az elva'la's
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese
   MUSTI: Musti e's a nagy komp    (5')
   PILI E'S POLI: De'li sze'l      (6')
   RUMCA'JSZ KALANDJAI: A haditerv  (6')
17.55 Mu"sorismertete's          (5') 
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 A SKORPIO' GYU"RU"JE  IV/4.     (50')
   (The Ring of Skorpio)
   Ausztra'l krimi
   Forgato'ko:nyv: Suzanne Hawley. Zene: Martin Arminger
   Operato"r: Jamie Doolan. Rendezte: Ian Barry
   Fo"szerepben: Carolin Goodall, Catherine Oxenberg, Linda Cropper,
   Jack Scalia
   A ha'rom la'ny alulbecsu:lte Richard e's Gerry ke'pesse'geit a 
   mu'ltban, a jelenben egyara'nt. A to:rte'netnek azonban itt nincs 
   ve'ge, ve'gig kell ja'rniuk az elkezdett utat, me'gha az isme't egy 
   kietlen sivatagba vezeti is o"ket...
19.05 AZ INKA'K NYOMA'BAN   II/2.    (44')
   Egy felfedeze's a perui Moche-kultu'ra'bo'l
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Joachim Priem. Rendezte: Anna Soehring
   1533-ban Pizarro vezete'se'vel spanyolok ho'di'tja'k meg az inka 
   birodalmat. De me'g jo'val az inka'k elo"tt le'tezett egy kultu'ra,
   melyet lelo"helye uta'n Moche-kultu'ra'nak neveztek el.
20.00 MU"-TEREM-TE'S           (45')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja  (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 "JO'NAPOT, HERR HITLER!"      (51')
   Angol dokumentumfilm
   Zene: Rosalie Coopman, Mahler, Bach
   Operato"r: Brian Sewell, Jan Betke, David Scott
   Rendezte: Luke Holland, Paul Yule
   A film egy nemre'giben felfedezett, Adolf Hitlert is bemutato' 
   amato"rfilmen alapul. A ma e'lo" szereplo"k mese'lik, kommenta'lja'k 
   a ke'pkocka'kat, annak az 1939. ju'liusi, mu:ncheni vi'kendnek a 
   to:rte'nete't, amikor Hitler e's az ege'sz na'ci veze'rkar megjelent
   a "2000 e'ves germa'n mu"ve'szet" elneveze'su" u:nnepen. Nem volt ez
   ma's, mint egy sze'p ju'liusi nap. Hat he'ttel a II. vila'gha'boru'
   kito:re'se elo"tt.
22.05 Az elKE'Pzelt Gru'zia        (83')
   A SZURA'MI VA'R LEGENDA'JA (1986. - ism. - feliratos)
   Gru'z filmdra'ma
   Rendezte: Szergej Paradzsanov
   Szereplo"k: Zurab Kipsidze, Dodo Abasidze, Szofiko Csiaureli
   A va'r, amelyet a ne'p az orsza'g megve'de'se're e'pi't, u'jra e's 
   u'jra leomlik. A va'r akkor a'll majd, ha a legszebb ifju't befalaz-
   za'k - mondja a jo'sno". E's akad egy ifju', aki haza'ja megmente'-
   se'e'rt fela'ldozza maga't. E's a va'r fele'pu:l.
23.25 VERS               (8')
   Karinthy Frigyes: Elo"szo'
   Elmondja: Cserhalmi Gyo:rgy
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. aug. 29. kedd
--------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 VA'LTO'  /ism./          (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Oblath Pe'ter
15.00 TOM E'S JERRY SHOW         (23')
15.20 NYELVO"RZO"  /ism./        (30')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sipos Andra's
15.50 A NAGY MOGULOK          (26')
   VI/5.: Shah Jahan
   Angol ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Douglas Rae
   Taj Mahal - emle'kmu" a szerelemhez. A vila'ghi'ru" e'pi'te'szeti 
   remekmu" mege'pi'ttete'se Shah Jahan mogul uralkodo' neve'hez 
   fu"zo"dik.
16.15 GO:RO:NGYO:S UTAKON         (30')
   Va'llalkozo'i portre'k a Ka'rpa't-medence'bo"l
   Segi't az integra'cio'
   Felelo"s szerkeszlo": Peka'r Istva'n. Szerkeszto": Dime'ny Zolta'n
   Rendezo"-operato"r: Bartos Miklo's
   A Lapsic Rt. 1993 novembere'ben alakult egy magyarorsza'gi, ke't 
   ne'metorsza'gi e's egy roma'niai magyar ce'g re'szve'tele'vel, alap-
   teve'kenyse'ge a nyu'ltenye'szte's e's a nyu'lhu's e'rte'kesi'te'se. 
   Az rt. befektete'si terve'nek az a le'nyege, hogy olyan nyu'l-
   tenye'szte'si rendszert e'pi'tsen ki Hargita e's a ko:rnyezo" 
   megye'kben, amelynek segi'tse'ge'vel a kistermelo"kto"l egye'ni 
   szerzo"de'sek alapja'n a felnevelt e's meghi'zlalt nyulakat felva'-
   sa'rolja e's e'rte'kesi'ti (roma'niai piac hia'nya'ban ku:lfo:l-
   do:n), e's eza'ltal legala'bb ezer u'j munkahelyet teremt.
16.45 AHOGY KELL...           (15')
   Az o'ramu"ves
   Holland ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Bert Koetzier
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (23')
   47. re'sz: Cedric
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese
   DECIMAL, A BA'LNA E'S A PINGVINFIO'KA'K: U'jra otthon   (7')
   GURUL AZ ALMA: Lakodalom az erdo"ben         (7')
   POPEYE: A foola-foola mada'r             (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 ISTEN VELETEK, BARA'TAIM /1987./ (101')
   Magyar ja'te'kfilm
   Tersa'nszky Jo'zsi Jeno" rege'nye alapja'n i'rta: Bi'ro' Zsuzsa,
   Simo' Sa'ndor. Zene: Tama'ssy Zdenko'. Operato"r: Andor Tama's
   Rendezte: Simo' Sa'ndor
   Szereplo"k: Eszterga'lyos Ceci'lia, Sinko' La'szlo', Gelley Korne'l,
   Zso'te'r Sa'ndor, Pap Vera, Ga'spa'r Sa'ndor, Mu:ller Pe'ter, 
   Kari Gyo:rgyi
   A helyszi'n egy budai be'rha'z. A to:rte'net kezdete'n, 1938-ban 
   a lako'k gyermekded jo'hiszemu"se'ggel, gyanu'tlanul e'lik az 
   e'letu:ket: fontoskodnak, veszekednek, szerelmeskednek, mint 
   mindenki ma's. A ha'boru' kito:re'se uta'n egyre inka'bb szembe-
   keru:lnek egykori idea'ikkal, azokkal az erko:lcsi to:rve'nyekkel,
   amelyek a pusztula'sban elvesztette'k eredeti jelente'su:ket.
20.00 GAZDAKO:R             (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
   Ke't arata's ko:zo:tt augusztus ve'ge'n: kukoricatermeszte's, szo'ja-
   helyzetke'p, csirketenye'szte's De'l-Baranya'ban. Szentlo"rinci 
   gazdanapok, boru't Villa'nybo'l, falusi turizmus Harka'nyban.
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja  (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 A FOLYO'N A'T TEXASBA (1966. -ism. - 97')
   (Texas across the River)
   Amerikai ja'te'kflm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Wells Root, Harold Green, Ben Starr
   Zene: DeVol. Operato"r: Russel Metty. Rendezte: Michael Gordon
   Szereplo"k: Dean Martin, Alain Delon, Rosemary Forsyth, Joey Bishop
   A jo'kedvu", kisse' fennhe'ja'zo' spanyol nemes, Don Andrea cse'l-
   csap menyasszonya miatt meneku:lni ke'nyszeru:l. Texas fele' veszi 
   az u'tja't, ahol nemesi szoka'saival nem sokra megy. Szerencse'je're 
   Sam Hollis e's Lonetta, a sze'p india'nla'ny jo' tani'to'mesternek
   bizonyul, hogy megszokhassa az ottani e'letet.
22.50 SZI'NHA'ZI E'LET   /ism./     (30')
   Szinha'zi magazin
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
23.20 VERS               (3')
   Janus Pannonius: Dicso"i'to" e'nek
   Elmondja: Ma'di Szabo' Ga'bor
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. aug. 30. szerda
---------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 SZIPPANCSOK            (24')
   Dr. O"sszipo' bomba'ja; Ficsu'ros nap
   Belga anima'cio's film
14.35 A HO"S CSIRKEFOGO'  IV/3.     (50')
   (Ratbag Hero)
   Ausztra'l ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Sonia Borg. Zene: David Hirschfelder
   Operato"r: Dan Burstall. Rendezte: Oscar Whitbread
   Fo"szerepben: Cameron Nugent, Marcus Graham, Peter Fisher,
   Elaine Smith
   Az igazsa'gtalan verekede's miatt Mick megszabadul az iskola-
   la'togata'si ke'nyszer alo'l, de itt is szerez egy o:ro:ko:s bara'tot 
   Miss Mackenzie, a tani'to'no" szeme'lye'ben, aki rajzola'sra buzdi't-
   ja a fiu't. A he'tko:znapok azonban pro'zaibbak, be'rmunka'snak 
   szego"dik, zo:ldse'get szed, fava'go'skodik, s itt e'ri a hi'r, hogy 
   e'desanyja ko'rha'zba keru:lt.
15.30 DELFY E'S BARA'TAI         (25')
   A szeme'tsza'lli'to' hajo'
   Spanyol rajzfilmsorozat
15.55 EURO'PAI MU"VE'SZETI ISKOLA IV/1. /ism./  (35')
   Holland ke'pzo"mu"ve'szeti sorozat
   Operato"r: Johann Schell. I'rta: Gerrit te Pas
   Rendezte: Mario Massanyi
   Az elso" re'szben a ke'pzo"mu"ve'szeti eszko:zo:kkel e's a legalap-
   veto"bb elja'ra'sokkal ismerkedhetu:nk meg.
16.25 ZENEI PILLANATOK         (4')
   A furulya
   Kanadai ismeretterjeszto" sorozat
   Rendezte: Alain Rondeau
16.30 A KERECSENSO'LYOM         (25')
   Angol ismeretterjeszto" film
   Ke'tse'gtelen, hogy a vada'szat egyik lege'rdekesebb va'lfaja a 
   so'lyma'szat, melynek rejtelmeivel ismertet meg a film.
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (23')
   48. re'sz: A vete'lyta'rs
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese
   KISVAKOND: A kisvakond e's a su:ni         (9')
   A KENGURU ERSZE'NYE'BO"L: Filip e's a kenguru    (7')
   BOB E'S BOBEK: A levego"ben            (7')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 CIRCUS MAXIMUS   (1980. - ism. - 95')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Radva'nyi Ge'za, Makk Ka'roly, Ma'ria'ssy Judit
   Zene: Fe'nyes Szabolcs. Operato"r: Sa'ra Sa'ndor
   Rendezte: Radva'nyi Ge'za
   Szereplo"k: Margittay A'gi, Pa'ger Antal, Major Tama's, Reviczky 
   Ga'bor, Ma'te' Ga'bor
   A film to:rte'nete 1944 okto'bere'ben ja'tszo'dik. Egy to:nkrement 
   cirkuszi va'llalkozo' abbo'l e'l, hogy marade'k kocsijaiban embereket 
   csempe'sz ki az orsza'gbo'l. A meneku:lo"k to:bbse'ge faji e's poli-
   tikai okokbo'l ke'nyszeru:l a kalandos u'tra.
20.00 RE'GIO'K              (45')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a hata'-
   ron tu'lro'l.
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 HIROSIMA             (75') 
   Francia dokumentumfilm
   Rendezte: Jeremy Bennett
   A to:rte'nelmi oknyomozo' film az 1945 a'prilisa e's augusztusa 
   ko:zo:tti ido"szak fo"bb eseme'nyeit ro:gzi'ti, bemutatja azokat az 
   okokat, melyek a bomba ledoba'sa'hoz vezettek. Archi'v felve'teleken 
   la'thato' Roosevelt, Truman, Byrnes, Churchill, Hirohito, Susuki,
   Togo e's Szta'lin. Atomkutato'k, tudo'sok, ko:ztu:k Teller Ede,
   filozo'fus e's ko:zgazda'sz professzorok, katonai parancsnokok,
   japa'n tu'le'lo"k, szemtanu'k, az akkori japa'n korma'ny csala'dtag-
   jai, amerikai vetera'n katona'k emle'keznek vissza nyilva'ni'tanak 
   ve'leme'nyt az 50 e've to:rte'nt trage'dia'ro'l.
22.30 A JO:VO" O:RO:KSE'GE          (58')
   XV/8.: Ko"beve'sett u:zenetek
   Japa'n kultu'rto:rte'neti sorozat
   A filmet az UNESCO ta'mogata'sa'val le'trehozott alkoto'ko:zo:sse'g 
   ke'szi'tette. 
   Az archaikus kultu'ra'k megsza'mla'lhatatlan jelet hagytak ha'tra,
   melyek megfejte'se'ben nemcsak az i'rott emle'kek, hanem a kul-
   tikus e'pu:letek e's szobrok is segi'tenek.
23.30 VERS               (3')
   Reme'nyik Sa'ndor: Az ige
   Elmondja: Boe'r Ferenc
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. aug. 31. csu:to:rto:k
---------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 EMLE'KKE'PEK - RE'GI HI'RADO'K /ism./ (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
14.30 Az "a'lompa'ros"
   MAKRANCOS HO:LGY /1943./     (76')
   Magyar filmvi'gja'te'k (ff.)
   William Shakespeare vi'gja'te'ka'bo'l i'rta e's rendezte: Martonffy 
   Emil
   Szereplo"k: Ja'vor Pa'l, Kara'dy Katalin, Bala'zs Samu
   A makrancos ho:lgy Benedek Pa'lma, egy gazdag gya'ros elke'nyez-
   tetett la'nya, akit fe'rje igaz, de kezdetben gondosan titkolt 
   szerelme gyo'gyi't ki szesze'lyesse'ge'bo"l.
15.45 KAPCSOK  /ism./         (55')
   Ismeretterjeszto" magazin
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orba'n A'gnes
16.40 HORGA'SZTANYA'N           (20')
   Horga'sz magazin
   Szerkeszto": Szalay Ferenc
   Ismerkede's a Rakaca-vi'zta'rozo' horga'szati leheto"se'geivel.
   Pisztra'ngoza's a Kelet-Ka'rpa'tok romantikus hegyi patakjain.
   Foga'sok, mo'dszerek, o:tletek. Tilalmak, korla'toza'sok a szom-
   sze'dos orsza'gokban.
17.00 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (26')
   49. re'sz: A maga'ndetektiv
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese               (15')
   A CSODAKO:RHINTA: Az egyiptomi mu"ve'szet; Pollux serif; 
            A szo"lo"fu"rt
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 NYUGATON A HELYZET VA'LTOZATLAN /1930./ (99')
   (All Quiet on the Western Front)
   Amerikai filmdra'ma
   Erich Maria Remarque rege'nye alapja'n i'rta: Maxwell Anderson,
   George Abbott, Lewis Milestone, Del Andrews. 
   Operato"r: Arthur Edeson. Zene: David Broeckman
   Rendezte: Lewis Milestone
   Fo"szereplo": Raymond Griffith, Lew Ayres, Louis Wolheim, Ben 
   Alexander
   Az elso" vila'gha'boru'ban ne'met dia'kok egy csoportja o:nke'ntes-
   ke'nt keru:l a hadszi'nte'rre. Lelkesede'su:k azonban az a'te'lt 
   borzalmak hata'sa'ra cso:kken, s tulajdon nemzetu:k vezeto"it is 
   ma'ske'nt i'te'lik meg a fronton tapasztaltak uta'n. A film is, 
   rendeze'se is Oscar-di'jat kapott, ami nemcsak Milestone, hanem az
   anonim mo'don ko:zremu:ko:do" Fritz Lang e's Eizenstein ke'pesse'-
   geit is me'lta'nyolja.
20.00 VA'LTO'               (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Oblath Pe'ter
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 Az el-KE'Pzelt Gru'zia
   KE'K HEGYEK, AVAGY EGY HIHETETLEN TO:RTE'NET /1984./ (92')
   Gru'z filmszati'ra
   Forgato'ko:nyv: Revaz Gabriadze. Zene: Gija Kancseli, Dzsanszug 
   Kahidze. Operato"r: Geno Csiradze. Rendezte: Eldar Sengelaja
   Szereplo"k: Vaszilij Csheidze, Dato Dzsgenti, Ariadna Sengelaja
   A szerkeszto"se'gben la'tszo'lag la'zas munka folyik, valo'ja'ban 
   azonban pitia'ner dolgokra fecse'rlo"dnek el a napok, hetek, e'vek.
   Eltelik az o"sz, a te'l, a tavasz e's a nya'r, de Szoszo elbesze'-
   le'se't senkinek sincs ideje elolvasni. Megreped a plafon az 
   irodista'k feje fo:lo:tt, de o"k ezt sem veszik e'szre. Ra'juk szakad 
   az ege'sz e'pu:let, a bu:rokrata'k hatalmas kavaroda's ko:zepette ki-
   meneku:lnek az utca'ra, majd elfoglalja'k helyu:ket az u'j sze'kha'z-
   ban.
22.45 LA'TOGATA'S ILOSVAI VARGA ISTVA'N FESTO"MU"VE'SZNE'L   (24')
   Portre'film
   Zene: Herczeg La'szlo'. Operato"r: Abonyi Antal, Ne'meth Attila
   Rendezte: Jeli Ferenc
   Ilosvai Varga Istva'n 1895. augusztus 31-e'n szu:letett.
23.10 VERS               (4')
   Farkas A'rpa'd: A sziva'rga'sban
   Elmondja: Bala'zs E'va
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. szept. 1. pe'ntek
-----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek
14.15 RE'GIO'K    /ism./        (45')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
15.00 Olvaso'naplo'
   BALLAGO' IDO"   /1975./      (91')
   Magyar ifju'sa'gi film
   I'rta: Fekete Istva'n. Operato"r: Hildebrand Istva'n
   Rendezte: Feje'r Tama's
   Szereplo"k: To'th Sa'ndor, Ka'ldi No'ra, Juha'sz Ja'cint, Tolnay 
   Kla'ri, Makay Margit, Pa'ger Antal, Patko's Irma, Pe'csi Ildiko',
   Bihari Jo'zsef, Latinovits Zolta'n, Dayka Margit, O"ze Lajos,
   Hu"vo:svo:lgyi Ildiko'
   Mester Pista izgalmas kalandok ko:zepette to:lti el a vaka'cio't 
   bara'taival. Az o" e'rdemu:k to:bbek ko:zo:tt az is, hogy elfogja'k 
   a ko:rnye'k veszedelmes bu"no:zo"je't. A kisfiu' rendszeresen ki-
   ra'ndul a padla'sra is, ahol re'gi ruha'k, bu'torok jo'volta'bo'l 
   megelevenedik elo"tte a csala'd eseme'nydu's mu'ltja. I'gy telik el
   ke'pzelet e's valo'sa'g mezsgye'je'n a vaka'cio'.
16.30 ASZTALTA'RSASA'G  /ism./     (45')
   La'togato'ban Szabados Gyo:rgy zeneszerzo"ne'l Nagymaroson
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Temesi Ferenc
   Rendezte: Jeli Ferenc
   Vende'gek: Bicskei Zolta'n grafikusmu"ve'sz, Dresch Duda's Miha'ly 
   dzsesszmuzsikus, Erde'lyi Gyo:rgy szi'nmu"ve'sz, Horva'th Tama's 
   i'ro'
17.15 HE'LE'NE E'S A FIU'K         (25')
   50. re'sz: A dal
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.40 Mese
   DA'SENKA: Da'senka dolgozni megy   (9')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 A FORSYTE SAGA          (50')
   XXVI/1.: Csala'di u:nnepse'g
   Angol ja'te'kfilmsorozat
   John Galsworthy rege'nye alapja'n i'rta: Donald Wilson
   Zene: Harold Dods. Operato"r: Ken Westbury
   Rendezte: David Giles
   Fo"szerepben: Kenneth More, Eric Porter, Nyree Dawn Porter,
   Margaret Tyzacic
   "Mi vagyunk Anglia gerince" - mondja a filmben az egyik csala'd-
   tag, Jo, miko:zben re'szletezo"en bemutatja az ege'sz fami'lia't.
   London, 1879. A to:rte'net egy o:ro:mteli eseme'nnyel kezdo"dik,   
   Winnifred Forsyte fe'rjhez megy egy sze'preme'nyu" fiatalemberhez. 
   Senki sem ellenzi a csala'dbo'l, hiszen megfelelo" szeme'ly, jo' 
   parti a vo"lege'ny, ahogy mondani szokta'k. Legala'bbis minden jel 
   erre mutat...
19.05 NEMZETKO:ZI BALETTVERSENY RUDOLF NUREJEV EMLE'KE'RE II/2.  (41')
   Szerkeszto": He'zso" Istva'n 
20.00 KO:ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN       (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja   (13')
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 NO"I SZABO'  /1989./        (84')
   (Damszkij partnoj )
   Szi'nes orosz film
   Operato"r: Szvjatoszlav Rajevszkij. Rendezte: Leonyid Gorocev
   Fo"szereplo": Innokentyij Szmoktunovszkij, Tatyana Vasziljeva, 
   Elena Kozelkova, Vlagyimir Bass, Vlagyimir Gitovszkij, Maja 
   Sztelanova
   A no"i szabo' e'letto:rte'nete a II. vila'gha'boru' e'vei alatt 
   ugyanolyan szomoru' e's me'lto'sa'gteljes, mint sorsta'rsaie'. 
   Isza'k szabo'mester a ku:lso" vila'g e'rtelmetlen puszti'ta'sa't 
   ha'zfalain ki'vu:l hagyja, ne'ma'n becsukja az ajto't, s e'li meg-
   szokott he'tko:znapjait csendben, harmo'nia'ban, o:regkori bo:l-
   csesse'ggel. Napjait-o'ra'it ku:lo:no:sse' vara'zsolja az egyszeru"
   dolgok ira'nti szeretet, a meterse'gbeli tuda's, a no" di'cse'rete,
   a ma'sik embere'rt valo' aggo'da's. A ha'boru' azonban visszavon-
   hatatlanul megsemmisi'ti mindazt, amie'rt Isza'k apo' eddig e'lt. 
   A no"i szabo', bara'tai, szomsze'dai e's ege'sz ko:rnyezete trage'-
   dia'ja a babij jari szo:rnyu" to:megme'sza'rla's sora'n a ma'ban 
   aze'rt kia'lt, hogy soha ne isme'tlo"dhesse'k meg. A II. vila'gha'-
   boru' lelki-fizikai sebei azo'ta nem forrtak me'g be, s napjainkban 
   is tragikus ve'gkifejlet tanu'i e's ne'ma szemle'lo"i vagyunk. 
   Eze'rt az alaki'ta'sa'e'rt Innokentyij Szmoktunovszkij a legjobb 
   szi'ne'szi alaki'ta's di'ja't nyerte el San Sebastianban.
22.35 A SZABADBAN  /1993./      (26')
   Vende'gu:nk Innokentyij Szmoktunovszkij 
   Magyar portre'film
   Operato"r: Jankura Pe'ter. Szerkeszto"-rendezo": Gere'b Anna
   Akik la'tta'k a Hamletben, a Va'nya ba'csiban, esetleg me'g az 
   Ivanovban is, amikor tizeno:t e'vvel ezelo"tt vende'gszerepelt 
   Magyarorsza'gon, jo'l tudja'k, ki o". Innokentyij Szmoktunovszkij 
   "Oroszorsza'g legnagyobb e's legne'pszeru"bb szi'ne'sze"- jellemzi 
   o"t egy amerikai szi'nha'zi lexikon.
23.00 VERS               (2')
   Jo'zsef Attila: Ki verne' fo:l lelku:nkben a lelket?
   Elmondja: Jorda'n Tama's
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1995. szept. 2. szombat
------------------------
08.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
08.05 HORGA'SZTANYA'N    /ism./    (20')
   Horga'sz magazin
   Szerkeszto": Szalay Ferenc
08.25 OTTHON  /ism./         (30')
   Csala'di magazin
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Juha'sz 
   Judit. Rendezte: Pa'sztory Ja'nos
08.55 HARMO'NIA             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr.Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
09.25 NYELVE'DESANYA'NK          (30')
   "Sziva'rva'ny havasa'n"
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sipos Andra's
09.55 KIMBA, A FEHE'R OROSZLA'N  52/23. (23')
   Kanadai-japa'n rajzfilmsorozat
   Rendezo": John Rust
10.15 ZU"RZAVAROS VAKA'CIO'        (25')
   VI/6.: Csak egyszer e'lu:nk  
   Angol ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Jeremy Burnham, Lucy Wagner. Zene: Romano Musumarra
   Operato"r: David Johnson. Rendezte: Tim Dowd
   Filmet forgatnak a szigeten, az ege'sz csapat bea'll statiszta'nak,
   so"t, Alexnek me'g komolyabb szerep is kijut. A szta'r a fiatal 
   Jimmy Bond, a ko:rnye'k legismertebb kamasz-szi'ne'sze, aki kello" 
   arrogancia'val kezeli o"ket mindaddig, ami'g egy napon valaki 
   forgata's ko:zben az e'lete're to:r, s csak az o:sszeszokott csapat 
   segi'tse'ge're sza'mi'that.
10.40 AMATO"R TERME'SZETBU'VA'R       (27')      
   XIII/6.: A fa'k birodalma
   Angol ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko:nyv: Gerald e's Lee Durrell. Zene: Hagood Hardy
   Operato"r: Rodney Charters. Rendezte: Jonathan Harris
   Az e'vszakok mu'la'sa't sehol sem figyelhetju:k meg jobban, mint 
   egy lombhullato' erdo"ben. A fo:ld alatti, fo:ld feletti erdo"lako'k 
   megfigyele'se're, terme'sek e's mada'rhangok gyu"jte'se're Durrelle'k
   egy ko:zel ezer e've telepi'tett angliai erdo"t va'lasztottak.
11.10 KEDVES...   /ism./        (45')
   Szo'rakoztato' magazin -- no"kro"l no"knek
   Szerkeszto" mu"sorvezeto": Barko' Judit, Kalocsai Andrea
   Operato"r: Horva'th Adrienn. Rendezte: Bozsogi Ja'nos
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 MUZSIKA'L A MOZI          (33')
   Ne'pszeru" filmdalok a 30-40-es e'vekbo"l
   I'rta e's szerkesztette: Nemlaha Gyo:rgy. Operato"r: Marczali 
   La'szlo'. Rendezte: Szemes Katalin
   Szereplo"k: Dayka Margit, Dobay Li'via, Ja'vor Pa'l, Kara'dy 
   Katalin, Makla'ry Zolta'n, Nagykova'csi Ilona, Pelso"czy Ire'n, 
   Szabo' Miklo's, Szeleczky Zita, Tabody Kla'ra, Uray Tivadar       
              22' 16"
12.35 POPEYE              (22')
   Labdabalett
   Amerikai anima'cio's film
13.00 CSAK HA UGATOK          (11')
   Mento"kutya'k
   Holland ismeretterjeszto" fiIm
   Rendezte: Bert Koetzier
13.10 KO:ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN  /ism./  (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
14.00 LAPOZO'              (15')
   Lapszemle, friss hi'rek        
14.15 A MAKRANCOS HO:LGY  (1943. - ism. - 76')
   Magyar filmvi'gja'te'k (ff.)
   William Shakespeare vi'gja'te'ka'bo'l i'rta e's rendezte: Martonffy
   Emil
   Szereplo"k: Ja'vor Pa'l, Kara'dy Katalin, Bala'zs Samu
15.30 OLWEN KERESE'SE          (22')
   Angol anima'cio's film
   Rendezte: Valeri Ugarov
   A legenda's sze'pse'gu" Olwen kegyeie'rt Arthur kira'ly lovagjai 
   versengenek.
15.50 CIMBORA -- Tallo'zo'        (55')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Komlo's Andra's
   A Parlamentben felvett Cimbora-koncerten Mozart: A-Du'r 
   zongoraversenye't e's Mendelssohn: E-moll hegedu"versenye't 
   hallhatjuk.
16.45 VA'RATLAN UTAZA'S II.       (48')
   XIII/7.: Csala'di visza'ly
   Kanadai ifju'sa'gi filmsorozat
   Lucy Maud Montgomery rege'nye alapja'n i'rta: Grahame Woods
   Zene: John Welsman. Operato"r: Manfred Guthe
   Rendezte: Harvey Frost
   Szereplo"k: Sarah Polley, Zachary Bennett, Gema Zamprogna, Mag 
   Ruffman, Jackie Burroughs, Cedric Smith
   Janett King u'gy e'rzi, ikrei lesznek. A King csala'd izgalommal 
   va'rja Andrew apja'nak, Rogernek az e'rkeze'se't Brazi'lia'bo'l, ahol 
   hi'res geolo'gusprofesszorke'nt tartja'k sza'mon. Andrew nagy reme'-
   nyekkel ke'szu:l az apja'val valo' tala'lkoza'sra, ba'r a professzor
   ve'gtelenu:l elfoglalt ember e's mindig kite'r fia ko:zelede'se elo"l.
17.35 Mese
   TOM E'S JERRY SHOW         (23')
18.00 HI'RADO'              (15')
18.15 BU'CSU' A FEGYVEREKTO"L /1932./   (78')
   (A Farewell to Arms)
   Amerikai filmdra'ma
   Ernest Hemingway rege'nye'bo"l i'rta: Benjamin Glazer e's Oliver 
   H. P. Garrett. Operato"r: Charles Lang. Rendezte: Frank Borzage
   Fo"szerepben: Garry Cooper, Helen Hayes, Adolphe Menjou, Mary 
   Phillips
   Hemingway ho"sei az elso" vila'gha'boru' euro'pai frontja'n teljesi'-
   tenek szolga'latot. A fiatal amerikai hadnagy sebesu:le'se re've'n 
   keru:l kapcsolatba Catherine Bartley no"ve'rrel, e's ez a tala'l-
   koza's mindketto"ju:k sza'ma'ra egy e'letre szo'lo' szerelmet jelent.
19.30 VA'GTA A SZABADSA'GE'RT       (29')
   Angol ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Tony Bragg. Rendezte: Isabelle Rosin
   A terme'szet e's az ember kapcsolata'nak fintora, hogy a mu'lt 
   sza'zadban az euro'paiak a'ltal felfedezett e's a'llatkertekbe 
   ke'nyszeri'tett Przelawski lovakat ma'ra ma'r a kihala's vesze'lye 
   fenyegeti. Egy francia asszony sikeresen pro'ba'lkozott a 
   tenye'szte'ssel, s az u'j a'lloma'nyt az o"si fo:ldre, Mongo'lia'ba 
   sza'lli'ttatja.
20.00 UTAZA'S A HANGOK SZA'RNYA'N     (49')
   Angol riportfilm Shirley Bassey e'nekesno"vel
   Operato"r: Paul Reed. Rendezo": Gavin Taylor
   "Ele'gge' ku:lo:nc gyerek voltam. Ege'szen ma's ti'pus, mint a no"-
   ve'reim. Engem inka'bb fiu's kisla'nynak e's egy kisse' maga'nyos 
   alkatnak tartottak. Kora'n ra'kaptam az e'nekle'sre. Persze mindig
   lefekve's uta'n e'nekeltem a testve'reimmel. Anya'm folyton ra'm-
   szo'lt: hagyd ma'r abba! Aludni szeretne'nk!.."(Shirley Bassey)
21.00 HI'RADO'              (15')
21.15 SHIRLEY BASSEY CARDIFFI KONCERTJE (59')
   Angol koncertfilm
   Zenei rendezo": Michael Alexander. Rendezte: Gavin Taylor
   Az ero"teljes hangu' e'nekesno", elo"ado'mu"ve'sz, Shirley Bassey 
   ezzel a koncerttel u:nnepelte pa'lyafuta'sa'nak 40. e'vfordulo'ja't.
22.15 JO'BARA'TOK /1978./        (109')
   (Blue Collar)
   Amerikai dra'ma
   Forgato'ko:nyv: Paul Schrader, Leonard Schrader, Japhet Kotto
   Zene: Jack Nietzsche. Operato"r: Bobby Byrne
   Rendezte: Paul Schrader
   Szereplo"k: Richard Preyor, Harvey Keitel
   Ha'rom detroiti auto'gya'ri munka's elhata'rozza, hogy kifosztja'k 
   szakszervezetu:k pe'nzta'ra't. Pe'nzt alig tala'lnak, kezu:kbe 
   keru:l azonban egy, a szakszervezeti vezeto"ket kompromitta'lo' 
   dokumentum. Zsarolni kezdik az illete'keseket, de nem sza'molnak a
   ko:vetkezme'nyekkel.
   (A filmet a mozikban Ke'k galle'r ci'mmel veti'tette'k. Csak 
   felno"tt ne'zo"inknek aja'nljuk.)
0.00 VERS                (4')
   Csuka Zolta'n: Tu"zharang
   Elmondja: Oszter Sa'ndor
*************************************************************
1995. szept. 3. vasa'rnap
-------------------------
08.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
08.05 Valla'si mu"sorok
   CAMPUS              (44')
   Dokumentumfilm
   Szerkeszto": Kiss Antal, Lehoczky La'szlo'. Operato"r: Babos Tama's
   Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
   A Pa'zma'ny Pe'ter Katolikus Egyetem, Bo:lcse'sztudoma'nyi Kara 
   1974 szeptembere'ben Piliscsaba'n, a volt szovjet laktanya 
   teru:lete'n kezdte meg mu"ko:de'se't ha'rom e'vfolyammal e's 700 
   hallgato'val. Az egyetem alapi'to'i a katolikus jelzo"t eredeti 
   e'rtelme'ben haszna'lja'k, amennyiben az "egyetemes" teljesse'get
   jelent; vagyis az iskola nyitva a'll minden jo'akaratu' ember 
   elo"tt.
08.45 POPEYE              (23')
   Malo"rmesterek
   Amerikai rajzfilmsorozat
09.10 A KORZIKAI PU:SPO:K  IV/3.     (50')
   (Den korsikanske biskopen)
   Sve'd ifju'sa'gi kalandfilmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Bjarne Rauser, So:ren Kragh-Jacobsen
   Zene: Jacob Groth. Operato"r: Dan Laustsen 
   Rendezte: So:ren Kragh-Jacobsen
   Max e's Kalle felszi'nre hozza'k a repu:lo"ge'proncsro'l a Korzikai 
   pu:spo:k ne'vre hallgato' vi'zkereket, amely egy ritka'n fellelheto" 
   a'sva'nybo'l, jade-bo"l ke'szu:lt. A gyerekek ra'do:bbennek a vi'z-
   kere'k csoda'la'tos vara'zsereje're. Most ma'r e'rtik Kalle e'desap-
   ja'nak figyelmezteto" szavait: a Korzikai pu:spo:knek csak jo' 
   kezekbe szabad keru:lnie. Rauni Harkinen mu'zeumigazgato'nak persze 
   erro"l ma's a ve'leme'nye.
10.00 SPORTKE'PEK (heti o:sszefoglalo')  (120')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 AZOK A CSODA'LATOS A'LLATOK     (14')
   Zo:ld ara e's ke'k ara
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Szerkeszto": Palugyai Istva'n. Rendezte: De've'nyi La'szlo'
12.20 EGYIPTOMI TO:RTE'NET  /1962./   (91')
   Magyar-egyiptomi ifju'sa'gi film
   Rano'dy La'szlo' o:tlete'bo"l i'rta: Thurzo' Ga'bor, Fathi Zeki
   Zene: La'ng Istva'n. Operato"r: Pa'sztor Istva'n
   Rendezte: Me'sza'ros Gyula
   Szereplo"k: To'th Laci, Kiss Anti, Krencsey Marianne, Zahya 
   Ayoub, Ahmed Farahat, Jahya Sahin, Kiss Manyi, Mezey Ma'ria, 
   Lataba'r Ka'lma'n, Pe'csi Sa'ndor, Psota Ire'n
   Ke't kisfu', Juha'sz Laci e's Jo'zsi lele'p otthonro'l, hogy vila'got 
   la'sson. Egy nevelo"inte'zetbe keru:lnek, ahonnan megszo:knek. A 
   magyar tengerja'ro' helyett azonban te'vede'sbo"l egy o'cea'nja'ro'ra 
   sza'llnak, mely Egyiptomban rakja ki o"ket.
13.50 EXPEDI'CIO'             (53')
   XIII/6. re'sz: A guayanai pajzs - az e'let bo:lcso"je
   Venezuelai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Miguel Noya. I'rta e's rendezte: Eduardo Martinez e's Jane 
   Hofilena
   A guayanai pajzs - vagy o"smasszi'vum - mintegy 3.4 millia'rd 
   e'vvel ezelo"tt keletkezett a fo:ldto:rte'neti prekambrium kor-
   szakban, amikor fiatal bolygo'nkon az e'letet me'g csak a bak-
   te'riumok e's az alga'k ke'pviselte'k. Ez az o"spajzs teha't nagyon 
   re'gi, vastag e's szila'rd ke'regdarab. Hosszu' ideig a tudo'sok 
   u'gy ve'lte'k, hogy saja'tos, szepara'lt flo'ra'val e's fauna'val 
   rendelkezik.
14.40 SO'LYOMSZEM            (42')
   (Hawkeye)
   Amerikai ifju'sa'gi filmsorozat
   XXII/6.: A gyermek
   I'rta: Shelley Moore. Operato"r: Brenton Spencer
   Zene: Joel Goldsmith. Rendezte: Richard Compton
   Fo"szerepben: Lee Horsley, Lynda Carter, Rodney A. Grant,
   Garwin Sanford
   Ku:lo:no:s kompa'nia e'rkezik Virginia a'llambo'l az ero"dbe Mrs.
   Beatrice Richardson e's fe'rje szeme'lye'ben. Az arisztokrata 
   ha'zaspa'r a'tutazo'ban van egy a'rva csecsemo"vel.
15.25 TUDOMA'NYOS SHOW          (22')
   A tapinta's
   Francia-kanadai ismeretterjeszto" sorozat
   I'rta: Laurier Bonin, Michel Groulx
   Operato"r: Laurent Beauchemin, Sylvestre Guidi
   Rendezte: Laurier Bonin
   A mu"sorban a tapinta'sro'l lesz szo', elo"szo:r az emberi bo"rrel,
   majd a ke'zzel ismerkedhetu:nk meg, ezzel a nagyszeru" esz-
   ko:zzel, amelynek birtoka'ban me'lta'n mondhatjuk hatalmasnak 
   magunkat.       
15.45 E'NEKESSORSOK           (32')
   Bemutatjuk Morvay Pa'lma't
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Szerkeszto": La'szlo' Zsuzsa
   Rendezte: Nagy Katalin
   Ko:zremu"ko:dik: Sosko' Jo'zsef operae'nekes, Koltay Lajos film-
   operato"r e's Blum Jo'zsef zongora'n
   A Duna TV 1994-ben Danko' Pista emle'ke're no'taversenyt rendezett.
   Gyo"ztese Morvay Pa'lma sokoldalu' mu"ve'sz. La'thatjuk foto'mu"ve'sz
   korszaka'nak legjobb darabjait, e'nekel operaa'ria't, vira'ge'neket,
   operettet e's magyar no'ta't. A vila'ghi'ru" magyar filmoperato"r,
   Koltay Lajos is emle'kezik ko:zo:s munka'ikra. 
16.25 POSTABONTA'S -- LEVE'LVA'LTA'S    (15')
   Szerkeszto": To:ro:k Erzse'bet. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
16.40 EMLE'KKE'PEK -- RE'GI HI'RADO'K    (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
16.55 TA'NCHA'Z              (30')
   Ne'pzenei magazin
   Szerkeszto": Rosta Katalin. Zenei rendezo": Halmos Be'la
   Rendezte: Szomjas Gyo:rgy
17.25 Mu"sorismertete's          (5')
17.30 Mese     
   DELFY E'S BARA'TAI: A modern masina'k  (25')
18.00 HETI HI'RMONDO'           (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 EGY KIS ROMA'NC; CHARLIE E'S MABEL AZ AUTO'VERSENYEN  (51')
   (Tillies Punctured Romance)  /1914./
   Charlie Chaplin ke't ne'ma filmje
   Operato"r: Frank D. Williams
   Rendezte: Clharlie Chaplin, Mack Sennett
   Szereplo"k: Charlie Chaplin, Marie Dressler, Mabel Normand, 
   Mack Swain
   Ne'mafilmto:rte'neti csemege vila'ghi'ru", klasszikus nagysa'gokkal.
19.50 12 OLASZ VA'ROS - 12 OLASZ FILMRENDEZO"  (9')
   Bari, ahogy Lina Wertmuller la'tja
   Olasz kisfilm
   Zene: Piero Piccioni. Operato"r: Giuseppe Ruzzolini
19.55 ELVESZETT ILLU'ZIO'K /1982./    (102')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Gazdag Gyula, Gyo"rffy Miklo's, Spiro' Gyo:rgy
   Zene: Ma'rtha Istva'n. Operato"r: ifj. Jancso' Miklo's
   Rendezte: Gazdag Gyula
   Szereplo"k: Udvaros Dorottya, Ma'te' Ga'bor, Szaka'csi Sa'ndor,
   Bezere'di Zolta'n, Ba'sti Juli, Sinko' La'szlo', Eck Imre, Bessenyei 
   Ferenc, Margittay A'gi
   Sa'rdi La'szlo', a vide'ki fiatalember a hatvanas e'vek ve'ge'n 
   keru:l Budapestre. Szereto"je'vel, a na'la ido"sebb, csinos Ba'r-
   sonyne'val itt akarnak u'j e'letet kezdeni, de az asszonyt saja't 
   e'rdekei elszo'li'tja'k mello"le, e's Sa'rdi maga'ra marad. I'ro'i 
   ambi'cio'i azonban a fo"va'rosban tartja'k a fiu't, aki tehetse'-
   ge'ben bi'zva mine'l gyorsabban szeretne boldogulni. Albe'rletben 
   lakik, u'jsa'gkihorda'sbo'l e'l, napko:zben pedig megsza'llottan 
   dolgozik dra'ma'ja'n a ko:nyvta'rban. Itt ismerkedik meg a fiatal 
   i'ro'val, Da'niel Andra'ssal, akinek szinte'n nincsenek o:ssze-
   ko:ttete'sei, de bara'tai anna'l inka'bb.
21.40 DARABOKRA SZAGGATTATOL      (39')
   Dokumentumfilm az erde'lyi arisztokra'cia sze'tszo'rattata'sa'ro'l
   Besze'lgete's Kabo's E'va'val
   Fe'nyke'pezte: Lajos Tama's. Szerkeszto"-rendezo": Cziga'ny Zolta'n
   1949 elo"tt Kabo's E'va't inka'bb ismerte'k ko:lto"ke'nt, mint 
   arisztokratake'nt. Maga is u'gy e'rzi, hogy csak akkor kezdett 
   ve'ge'rve'nyesen ko:ze'ju:k tartozni, amikor kitelepi'tette'k.
22.20 MONTREA'LI JAZZ-FESZTIVA'L - JOHN SCOFIELD   (60')
   Kanadai film
   Ko:zremu"ko:dik: John Scofield, John Lovano, Dennis Irwin, Bill 
   Stewart
   Rendezte: Tom O'Neil
23.20 VERS               (2')
   Kosztola'nyi Dezso": Tana'r az e'n apa'm
   Elmondja: Ka'llai Ferenc
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
************************************************************* ------------------------------------------------------------------------- 
 Magdolna Zimanyi             Phone: +36-1-175-8257
 KFKI Research Institute for Particle   FAX:  +36-1-169-6567
 and Nuclear Physics           E-mail: 
 Computer Networking Center        
 H-1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hungary
 -------------------------------------------------------------------------
+ - Az MNB hivatalos arfolyamai, 1995-AUG-04 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

#+--------------------------------------------------------------------+
#|  A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai   |
#|   Official exchange rates of the Hungarian National Bank    |
#|  Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok.   |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#|            szivesen fogadok.              |
#|   FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome.   |
#+--------------------------------------------------------------------+
#|   vetel/BUY eladas/SELL < A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 119-122   126-132  <   Rates of commercial banks    |
#| DEM  85-87    90-94   <        (HUF)         |
#+--------------------------------------------------------------------+
#
# VALUTA; KOZEP; VETEL; ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE;  MEAN; BUY;  SELL;  UNIT;  REMARKS
DATE=1995-AUG-04
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1995-AUG-05, p.16'
GBP; 204.14; 201.88; 205.76;  1; angol font (skot es eszakir is)
AUD;  94.27;  92.78;  94.58;  1; ausztral dollar
BEF; 443.54; 439.72; 448.32; 100; belga (es luxemburgi) frank(100)
DKK;  23.53;  23.32;  23.78;  1; dan korona
FIM;  30.33;  30.01;  30.59;  1; finn marka
FRF;  26.49;  26.26;  26.76;  1; francia frank
GRD;  0.00;  56.02;  57.10; 100; gorog drachma(100) (kozepar nincs)
NLG;  81.46;  80.72;  82.30;  1; holland forint
IEP; 209.16; 206.92; 210.88;  1; ir font
JPY; 139.89; 138.62; 141.54; 100; japan jen(100)
CAD;  93.95;  92.74;  94.52;  1; kanadai dollar
KWD; 423.78; 418.99; 427.25;  1; kuvaiti dinar
DEM;  91.27;  90.43;  92.21;  1; nemet marka
NOK;  20.67;  20.49;  20.89;  1; norveg korona
ITL;  80.78;  79.91;  81.39; 1000; olasz lira(1000)
ATS;  12.98;  12.85;  13.11;  1; osztrak schilling
PTE;  87.88;  87.08;  88.74; 100; portugal escudo(100)
ESP; 106.68; 105.73; 107.73; 100; spanyol peseta(100)
CHF; 110.50; 109.39; 111.53;  1; svajci frank
SEK;  17.38;  17.82;  18.16;  1; sved korona
USD; 127.43; 125.98; 128.40;  1; USA-dollar
XEU; 169.80; 168.32; 171.56;  1; European Currency Unit (ECU)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS