Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 835
Copyright (C) HIX
1996-09-14
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 OMRI Daily Digest - 13 September 1996 (mind)  47 sor     (cikkei)
2 DunaTv 39. heti musora - 96. szeptember 23. - szeptembe (mind)  896 sor     (cikkei)

+ - OMRI Daily Digest - 13 September 1996 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

OMRI DAILY DIGEST
No. 178, 13 September 1996


HUNGARIAN ECONOMIC NEWS ROUNDUP. According to the Central Statistical
Office, consumer prices in Hungary increased by 0.3% in July, the lowest
monthly figure in three years, Hungarian dailies reported on 13
September. Hungary's inflation rate since July 1995 is now 22% which,
while down from last year's 28%, is still more than twice the rates in
the Czech Republic, Slovakia, and Slovenia. The good news about the
declining inflation seems to have been lost on the American credit
rating agency Moody's, whose recent study decided not to upgrade
Hungary's Ba1 international credit rating. Hungarian officials had been
hoping for a better rating, since this would both serve as a
recommendation to investors and allow the government to borrow abroad at
lower interest rates. Moody's cited Hungary's trade and budget deficits
as key concerns, while exports and foreign investment were seen as the
country's strong points. -- Ben Slay

POLL SHOWS ETHNIC HUNGARIANS IN ROMANIA SUPPORT BASIC TREATY. Some 74%
of ethnic Hungarians in Romania recently polled by the Romanian Public
Opinion Research Institute believe that the Hungarian-Romanian basic
treaty to be signed in Timisoara on Monday is equally beneficial for
ethnic Hungarians and Romanians, Magyar Hirlap reported on 12 September.
These sentiments, if correctly gauged, would seem to take the wind out
of the nationalist opposition in Hungary, which claims that the treaty
will worsen conditions for Hungarians living in Romania. The poll was
jointly commissioned by the Bucharest-based daily Curierul National and
the Budapest-based Magyar Hirlap, and was based on interviews conducted
during 4-9 September with 1,300 adults. In other treaty-related news,
the Hungarian cabinet on 12 September unanimously authorized Prime
Minister Gyula Horn to sign the treaty in Timisoara on Monday. -- Ben
Slay


SOME FORMER ROMANIANS MORE EQUAL THAN OTHERS. The Romanian Ministry of
Foreign Affairs has recently instructed consulates abroad to issue visas
to former Romanian citizens without a fee. OMRI has, however, learned
from first-hand sources that the tax-free visa is obtainable only when
the applicant produces proof that his parents had held Romanian
citizenship and were of "ethnic Romanian origin." In other words, the
fee exemption does not apply to Germans, Hungarians, Jews, and people of
other nationalities, even if they meet all other requirements. --
Michael Shafir
[As of 12:00 CET]

Compiled by Saulius Girnius
+ - DunaTv 39. heti musora - 96. szeptember 23. - szeptembe (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

1996. szeptember 23. he'tfo"
---------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Heti Hi'rmondo' /ism./       (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
13.20 Emle'kke'pek -- Re'gi Hi'rado'k /ism./ (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
13.35 Postabonta's -- Leve'lva'lta's /ism./ (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
13.55 kiCSODA a miCSODA /ism./     (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   A tala'lo's ke'rde'sek e's a fejto:ro"k minden gyereket izgatnak.
   A mai ada's a rejtve'nyek rejte'lyeit ta'rja fel.
14.25 Cimbora - Tallo'zo' /ism./     (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Mai alkalommal re'gi cimbora'nkat, Horgas Be'la ko:lto"t szeretne'nk
   bemutatni nektek.
15.10 E'szak a'llatvila'ga'ban /1975./   (23')
   A sarkko:r sze'le'n
   Finn terme'szetfilm
   Rendezte: Tapani Korkolainen
   Az ember megho'di'totta a sarkvide'ket, de nem lett ura, csak 
   cinikus "haszna'lo'ja" ennek a teru:letnek. Ba'r beavatkoza'sa 
   nem volt katasztro'fa'lis, a ko:rnye'k vada'lloma'nya aze'rt tudna 
   egy-egy elrettento" to:rte'netet mondani a Te've'hi'rado' embereinek.
15.35 Bu'csu' a sza'szokto'l /1994./    (31')
   Erde'lyi ke'peslapok
   Magyar dokumentumfilm
   Rendezte: Lovass Ferenc
   Erde'lyben, a XII. sza'zad o'ta ott e'lo" sza'sz lakossa'g le'lek-
   sza'ma egyre cso:kken. Az uto'bbi e'vekben sokan hagyta'k el 
   szu:lo"fo:ldju:ket, jobba'ra ma'r csak az ido"sek maradtak otthon.
   Akad ellenpe'lda is: Ne'metorsza'gbo'l fiatalok telepednek a't a 
   sza'sz vide'kekre.
16.05 Harmo'nia /ism./          (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc
   Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
   Szerkeszto"-rendezo": Goda Krisztina
16.35 Dunata'j  /ism./         (30')
   O:kolo'giai magazin
   Szerkeszto": Hollo's La'szlo'. Rendezte: Paczolay Be'la
17.05 Az antik vila'gto'l napjainkig  III/3.   (25')
   (From antiquity to the present)
   To:ro:k ismeretterjeszto" film
   Operato"r: U:mit Hayri Tuncer
   Rendezte: Nilgu:n Maktav
   Nyugat-Anato'lia gazdag to:rte'nelmi emle'keit mutatja be a 
   To:ro:k Televi'zio' ha'romre'szes filmje.
17.30 Mese
   Guriga: Guriga e's a dinoszaurusz        (5')
   Szibe'riai ne'pmese'k: Mie'rt van a kutya e's a
             ro'ka a holdon?       (7')
   Gurul az alma: A hold ta'ncosa         (7')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 A'llatklinika a va'ros sze'le'n /1993-94./   (48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/7.: Az elleno"rze's
   Cseh-ne'met filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Jiri Melisek e's Otto Zelenka
   Zene: Petr Hapka
   Operato"r: Jiri Samal. Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana 
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
   Az orvosok mindent elko:vetnek, hogy megmentse'k Cortez, a 
   versenylo' e'lete't. Eko:zben vizsga'lo'bizottsa'g e'rkezik a kli-
   nika'ra. Jana Darkova, az egyetlen, aki a klinika gazdasa'gi 
   u:gyeit ismeri, e'ppen szabadsa'gon van. Dr.Soucek, aki titokban 
   gyenge'd e'rzelmeket ta'pla'l Jana ira'nt, elutazik e'rte. A vizs-
   ga'lat sima'n halad, amikor felmeru:l a gyanu': a klinika'n egyes 
   a'llatok ingyenes kezele'sben re'szesu:lnek...
19.05 Szeretem az embereket       (43')
   Ro'mai tala'lkoza's Szo"nyi Zsuzsa'val
   Szerkeszto": Ugrin Aranka
   Operato"r: Lajos Tama's, Nemescso'i Tama's
   Rendezo": Cziga'ny Zolta'n, Jeli Ferenc
   Szo"nyi Zsuzsa'val, Szo"nyi Istva'n la'nya'val e's Triznya Ma'tya's 
   o:zvegye'vel Simonffy Andra's besze'lget Ro'ma'ban.
19.50 Ne'pta'ncok             (10')
   Lakodalmi ta'ncok - Lengyelorsza'g
   Szerkeszto"-rendezo": Birinyi Jo'zsef      
20.05 Mu"-Terem-Te's           (40')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Utak Va'sa'rhelyro"l         (45')
   V/3.: Ka'nya'dto'l Stockholmig
   Szerkeszto": Kova'cs Eszter
   Operato"r: Nyi'ri Be'la. Rendezte: Kova'cs Andra's
   Dr. Va'nki Farkas 25 e've dolgozik a stockholmi Karolinska 
   Inte'zetben, felese'ge, so'gorno"je is ott e'l, de rendszeresen 
   visszaja'rnak Erde'lybe, mindig felkeresik Ka'nya'dot, ahol or-
   vosi pa'lya'jukat kezdte'k, e's persze Marosva'sa'rhelyt, az egye-
   temet, ahonnan az indi'ttata'st kapta'k.
22.15 Cousteau kapita'ny u'jra felfedezi a vila'got (46')
   /1985-1991./
   Ausztra'lia - A tenger kincsei
   Francia filmsorozat
   Jacques-Yves Cousteau, Jean-Michel Cousteau filmje
   Az Alcyone turbo'vitorla's lege'nyse'ge, Jean-Michel Cousteau 
   vezete'se'vel Ausztra'lia e'szak-nyugati partja'nak, e's az Indiai- 
   e's Csendes-o'cea'n szigetekkel tarki'tott vizeinek felfedeze'se're 
   indul.
23.00 Embernagy szobrok /1993./     (10')
   Magyar kisfilm
   Operato"r: Kurucz Sa'ndor. Rendezte: Pe'terffy Andra's
   Szereplo"k: Gelu Pateanu, Juha'sz Gabriella, Tama'si Zolta'n
   Egy ido"s, vila'gto'l elvadult szobra'sz, egy szeretetre va'gyo',
   maga'nyos la'ny e's egy sodro'do' fiatal fe'rfi ha'romszo:g-to:r-
   te'nete.
23.10 Vers               (3')
   Vas Istva'n: Mikor a ro'zsa'k nyi'lni kezdtek 
   Elmondja: Ga'ti Jo'zsef
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. szeptember 24. kedd
--------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Mu"-Terem-Te's /ism./        (40')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (15')
   A nap interju'ja
13.15 Expedicio'             (50')
   XIII/4.: A zsi'rmadarak - Visszhangok a so:te'tben
   Venezuelai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Operato"r: Ignacio Gonzales, John Dickinson, Eduardo Martinez
   Zene: Miguel Noya
   I'rta e's rendezte: Jane Frances Hofilena
   Alexander von Humboldt nevezte ezeket a Venezuela'ban fellelt 
   madarakat zsi'rmada'rnak, akik a napfe'ny elo"l elrejto"znek e's 
   csak napsza'llta uta'n repu:lnek ki ezersza'mra a barlangokbo'l 
   ta'pla'le'k uta'n. De hogyan ke'pesek repu:lni a so:te'tben, ane'lku:l,
   hogy egyma'snak u:tko:zne'nek a szu"k barlangok ja'rataiban?
14.05 A'llatklinika a va'ros sze'le'n (1993-94. - ism. - 48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/7.: Az elleno"rze's
   Cseh-ne'met filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Jiri Melisek e's Otto Zelenka
   Zene: Petr Hapka
   Operato"r: Jiri Samal. Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana 
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
14.55 Valla'si mu"sor /ism./       (40')
   Euro'pa hite
   A jo:vo"nk kereszte'ny szemmel
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Mu"sorvezeto": Lehoczky La'szlo'
   Vezeto" operato"r: Czabarka Pe'ter. Rendezte: Nagy Katalin
15.35 Sinka Istva'n: Sza'llnak a vadliba'k  (3')
   Elmondja: Kubik Anna
15.40 "Az elso" sza'z e'v"
   Csala'di tu"zfe'szek /1977/     (100')
   Magyar ja'te'kfilm (ff)
   Operato"r: Pap Ferenc, Miho'k Barna
   I'rta e's rendezte: Tarr Be'la
   Szereplo"k: Horva'th La'szlo'ne', Horva'th La'szlo', Kun Ga'bor,
   Kun Ga'borne', ifj. Kun Ga'bor, Ra'cz Ire'n, Ola'h Ja'nosne', 
   Szekeres Ja'nosne', Horva'th Krisztina, Kom Jo'zsef, dr. Ka'da'r 
   Adrienn
   Dokumentum-ja'te'kfilm egy laka'sproble'ma'val ku:zdo", munka's 
   ha'zaspa'r e'lete'ro"l, emberi kapcsolatairo'l e's a csala'd fel-
   bomla'sa'ro'l. Ire'n, a fiatal munka'sasszony a szoba-konyha's, 
   peremkeru:leti laka'sban e'l kisla'nya'val, katonaideje't to:lto" 
   fe'rje szu:leine'l. A csala'dban mindennaposak a gyilkos vita'k, 
   a veszekede'sek e's ezen a leszerelo" fe'rj hazate're'se sem 
   va'ltoztat. So"t, az apa'nak sikeru:l fe'lte'kenyse'get szi'tani 
   fia'ban is a felese'ge ellen, aki i'gy ve'gke'ppen ve'delem ne'l-
   ku:l marad. 
   A film 1979-ben a mannheimi filmfesztiva'lon nagydi'jat kapott, 
   Budapesten pedig a Magyar Filmkritikusok di'ja't, valamint a 
   legjobb elso"-filmes rendeze's e's a legjobb operato"r di'ja't.
17.20 La'ssuk, hogyan no:vekednek     (11')
   (See how they grow)
   A farm a'llatai: a diszno'
   Angol ismeretterjeszto" sorozat
   Rendezte: Tom Gordon
17.30 Mese
   Mese'k a nagyvila'gbo'l: A kutya e's a farkas     (5')
   Ho'embermese'k: A si'ugra'sro'l            (7')
   Popeye, a tengere'sz: A csipesz az csipesz     (5')
1T.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 ALIJA  /1993./          (67')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Kende Ja'nos. Rendezte: Sipos Andra's
   1991 o"sze'n indultak el Lembergbo"l azok a gali'ciai zsido'k, 
   akik a hajdani 4 millio's ko:zo:sse'gnek ma'r csak a morzsa'i, 
   hogy visszate'rjenek o"seik fo:ldje're, Izraelbe. A film alkoto'i 
   ke't e'v eltelte'vel megkereste'k a letelepu:lt csala'dokat. Arra 
   voltak ki'va'ncsiak, hogy a kiva'ndoroltak hogyan gyo"zte'k le 
   a va'ltoza'sokkal ja'ro' nehe'zse'geket.
19.20 He'thata'r             (40')
   Ku:lpolitikai magazin
   Mu"sorvezeto": Lengyel Judit
   Fo"szerkeszto": Marosi Barna. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
   Besze'lgete's hitro"l e's a hitetlense'gro"l Jakab Ga'bor 
   ple'ba'nossal, a Kolozsva'ri-Kerekdombi Ro'mai Katolikus 
   Ple'ba'nia'n, az egyha'z bu"nba'nata'ro'l Bustya Dezso" egyha'z-
   keru:leti fo"jegyzo"vel, reforma'tus pu:spo:khelyettessel. Keme'ny 
   Zsigmond si'rja Pusztakamara'son. Fu:ggetlen-e a roma'niai, 
   erde'lyi magyar sajto'?
20.05 Gazdako:r             (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto": Papp Ferenc. Mu"sorvezeto": Dr. Gyo"rffy Sa'ndor
   Nagy a terme's, me'gis ba'natos a gazda! - avagy mike'nt la'tja'k, 
   e'rte'kelik az idei gyu:mo:lcsterme'st e's e'rte'kesi'te'st, milyen 
   reme'nyekkel la'tnak a szu:rethez. Gazdaportre', agra'rhi'rek, 
   u'tijegyzet, kertgazda-tana'csok.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Fehe'r telefonok  /ism./     (102')
   (Telefoni bianchi)
   Olasz filmszati'ra
   Forgato'ko:nyvi'ro': Ruggero Maccari, Bernardina Zapponi
   Zene: Armando Trovaioli
   Operato"r: Claudio Cirillo. Rendezte: Dino Risi
   Szereplo"k: Agostina Belli, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi,
   Cochi Ponzoni
   A pika'ns szati'ra fo"szereplo"je a buta'cska, de gyo:nyo:ru" Mar-
   cella, aki - szo' szerint - gondolkoda's ne'lku:l megtesz ba'r-
   mit, ba'rhol, ba'rkivel csak aze'rt, hogy szi'ne'szno" lehessen.
   Kegyeit bo"se'ggel osztogatja e's ce'lja't el is e'ri: a harmin-
   cas e'vek Olaszorsza'ga'ban neves filmszta'rt krea'lnak belo"le
   lovagjai. Sza'mtalan "fe'rfiismero"se" ko:zbenja'ra'sa'val igen 
   magasra, ege'szen a Duce'ig jut, e's u'gy tu"nik, helyzete meg-
   ingathatatlan....
23.10 He'thata'r /ism./          (40')
   Ku:lpolitikai magazin
23.50 Vers               (3')
   Sinka lstva'n: Anya'm ballada't ta'ncol  
   Elmondja: Ra'to'ti Zolta'n
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. szeptember 25. szerda
---------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Gazdako:r /ism./          (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gyulai Gyo:rgy
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (15')
   A nap interju'ja
13.15 Csodako:rhinta: A bu'va'rok; Azali ta'ncol; 
           A hatodik re'teg     (15')
13.30 ALIJA  (1993. - ism. - 67')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Kende Ja'nos. Rendezte: Sipos Andra's
   1991 o"sze'n indultak el Lembergbo"l azok a gali'ciai zsido'k, 
   akik a hajdani 4 millio's ko:zo:sse'gnek ma'r csak a morzsa'i, 
   hogy visszate'rjenek o"seik fo:ldje're, Izraelbe. A film 
   alkoto'i ke't e'v eltelte'vel megkereste'k a letelepu:lt csa-
   la'dokat. Arra voltak ki'va'ncsiak, hogy a kiva'ndoroltak 
   hogyan gyo"zte'k le a va'ltoza'sokkal ja'ro' nehe'zse'geket.
14.40 A vadonban            (52')
   Fajd-para'de'
   Kanadai ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Joseph Viszmeg
   Egy legenda szerint a fajdok aja'nde'kozta'k meg ta'ncukkal 
   az india'nokat...
15.30 A si'polo' macskako"  (1971. - ism. - 89')
   Magyar film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Gazdag Gyula, Gyo"rffy Miklo's
   Zene: Ille's Lajos
   Operato"r: Andor Tama's. Rendezte: Gazdag Gyula
   Szereplo"k: Me'sz Andra's, Gergely Ga'bor, Bozsogi Ja'nos, Gyo:re 
   Bala'zs, Xantus Ja'nos, Barna Andra's, Janes Pe'ter, ifj. Kova'cs 
   Ferenc, Va'rkonyi Pe'ter, Ma'rtonfi Gyo:rgy, Paulinyi Zolta'n, 
   Atka'ri Ja'nos, Kelle'ry Lajos, Harmath Jo'zsef, Jean-Pierre 
   Faloux, Borsodi Ervin
   Gimnazista'k, to:bb sza'z budapesti kamasz e'rkezik Gecso"pusz-
   ta'ra, nya'ri munkata'borba. Megto:rte'nik a ta'bor elfoglala'sa,
   belso" rendszere'nek megszerveze'se, vezeto"k, felelo"so:k va'lasz-
   ta'sa - csak a munka hia'nyzik, ko:zbejo:tt okok miatt. Ezt a 
   felu:gyelo" tana'rok elvbo"l nem hozza'k a fiu'k tudoma'sa'ra, 
   hanem, hogy fenntartsa'k a ta'bor rendje't, egyfajta - tartalom
   ne'lku:li - mechanikus rendszer felesleges ce'lkitu"ze'seit
   ero"ltetik ra'juk. A dia'kok megneszelik az igazsa'got, e's 
   miuta'n megbizonyosodnak a te'tlense'gro"l, megkezdo"dik a belso"
   rend felbomla'sa, e's dacos szembena'lla's alakul ki tana'rok 
   e's dia'kok ko:zo:tt.  
17.00 A'llatok e'lete e'szakon       (25')
   IV/2.: A ragadozo'k e's zsa'kma'nyaik
   Finn ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Kari Soveri
   No:ve'nyevo"k e's ragadozo'k, o:szto:no:s e's tanult ke'pesse'geik 
   re've'n, a fajfenntarta's folyama'n ku:lo:nbo:zo" ingerforra'sok 
   alapja'n ta'je'kozo'dnak a vadonban. Ezek le'tfontossa'gu' ke'rde'-
   sek sza'mukra, a bo"ru:ket viszik va'sa'rra.
17.30 Mese
   Vigya'zat, fiu'k:!...piros a la'mpa!  (7')
   A kenguru ersze'nye'bo"l: Go:rkori   (8')
   Popeye: Keresem a papit       (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 "Az elso" sza'z e'v"
   A me'nesgazda  /1978./      (96')
   Magyar film
   Forgato'ko:nyv: Gaa'l Istva'n
   Operato"r: Koltai Lajos. Rendezte: Kova'cs Andra's
   Szereplo"k: Madaras Jo'zsef, Fa'bia'n Ferenc, Ba'cs Ferenc, Csiky 
   Andra's, Bi'ro' Levente, Ferenczy Csongor, Ka'to' Sa'ndor, Ambrus 
   Andra's, Horva'th Sa'ndor, Moo'r Mariann, Borda'n Ire'n, Tomanek 
   Na'ndor, Petur Ilka
   A film az o:tvenes e'vekben, egy hata'rsze'li ko:zse'g me'ntelepe'n 
   ja'tszo'do' vila'got ta'r fel, me'ly emberi, ta'rsadalmi dra'ma'k 
   a'bra'zola'sa'val. A me'ntelep vezeto"je've' nevezik ki az iskola'-
   zatlan, lo'tenye'szte'sben teljesen ja'ratlan Buso' Ja'nost. A 
   hajdani szeme'lyzet megmaradt tagjai, a nagy szakmai tuda'st 
   birtoklo' me'neskari tisztek alig leplezett ellenszenvvel 
   fogadja'k a parasztvezeto"t. Hozza' nem e'rto" inte'zkede'seit 
   marade'ktalanul ve'grehajtja'k, csakhogy megala'zza'k. 
   A film rendezo"je 1979-ben elnyerte a Magyar Filmkritikusok 
   di'ja't, tova'bba' a locarno'i filmfesztiva'l FIPRESCI-di'ja't, s 
   Koltai Lajos az Ernest Artaria-di'jat.
19.50 Mestermu"vek            (10')
   Pa'rizs - Louvre
   Theodore Gericault: Medusa tutaja
   Angol ke'pzo"mu"ve'szeti kisfilm
   Rendezte: Reiner E. Moritz
20.05 Re'gio'k              (40')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron innen e's tu'lro'l.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Apus emle'kei           (102')
   (Daddy Nostalgie)
   Francia film
   Forgato'ko:nyv: Colo Tavernier O'h Agan
   Zene: Antoine Duhamel
   Operato"r: Denis Lenoir. Rendezte: Bertrand Tavernier
   Caroline apja su'lyos szi'vbeteg. Az opera'cio' uta'n a Fo:ldko:zi-
   tenger partja'n fekvo" nyaralo'jukba hu'zo'dik vissza a csala'd.
   Apa e's lea'nya me'g tala'n soha nem tala'lt ennyire egyma'sra, 
   mint ezekben az utolso', melanko'likus, visszavonhatatlan
   hetekben. Caroline szinte szu:lei szu:lo"szerepko:re'be le'p a't 
   e'szreve'tlenu:l, aggo'dva, gondoskodva, felelo"sse'ggel, ugyan-
   akkor gyermeki esendo"se'ggel.
23.10 Barto'k: Concerto         (45')
   Hangversenyfelve'tel a Budapesti Kongresszusi Ko:zpontban
   Elo"adja: Philharmonia Hungarica
   Veze'nyel: Yehudi Menuhin
   Szerkeszto": Kelemen Magda. Rendezte: Komlo's Andra's
   Bevezeto"t mond: Kova'cs Sa'ndor zeneto:rte'ne'sz     (7')
0.00 Vers               (2')
   Sa'rko:zi Gyo:rgy: Vira'gok besze'lgete'se  
   Elmondja: Csomo's Mari
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. szeptember 26. csu:to:rto:k
---------------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Re'gio'k /ism./          (40')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Ku:lo:nleges vasu'tvonalak      (57')
   E'szak-Ki'na
   Francia ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Francois Gall sorozata
   Zene: Francois Tusques, Bernard Vitet
   Operato"r: Bruno Henry. Rendezte : Bernard d'Abrigeon
   A pekingi pa'lyaudvar ku:lo:n vila'g - zavaros e's zavarbaejto".
   Itt fo"leg parasztokat la'tunk. A fogyaszta'si cikkek uta'ni 
   moho' va'gyuk vonzza o"ket a va'rosokba. Utaza'sunk itt kezdo"dik, 
   Pekingto"l keletre, a Ki'nai-tenger fele', ahol a holdro'l is 
   la'thato' Nagy Fal egyik ve'gpontja tala'lhato'. U'tha'lo'zata'nak
   egyu:ttes hossza 980 ezer km, de ennek egynegyede olyan rossz 
   a'llapotu', hogy su'lyosabb terhet nem lehet sza'lli'tani rajtuk.
   A ke'tsa'vos utakto'l eltekintve a legto:bb olyan, hogy a te'rke'-
   peken sem e'rdemes jelezni.
14.15 "Benko" Gyula filmjeibo"l"
   Ku:lo:no:s ha'zassa'g  /1951./    (105')
   Magyar film
   Miksza'th Ka'lma'n rege'nye nyoma'n i'rta: Ha'y Gyula
   Zene: Szabo' Ferenc
   Operato"r: Hegyi Barnaba's. Rendezte: Keleti Ma'rton
   Szereplo"k: Benko" Gyula, Ga'bor Miklo's, Rajczy Lajos, 
   Temessy He'di, Tompa Sa'ndor, O:rke'nyi E'va, Somlay Arthur, 
   Pe'csi Sa'ndor, Szabo' Sa'ndor, Major Tama's, Gobbi Hilda, Uray 
   Tivadar, Rajnay Ga'bor, Keme'ny La'szlo', Bala'zs Samu, Bodna'r 
   Jeno", Ma'tray Jo'zsef, Szegedi Szabo' Istva'n
   A fiatal Buttler gro'f dia'kpajta'sa ta'rsasa'ga'ban nya'ri szu:n-
   ido"re utazik csala'dja'hoz e's mennyasszonya'hoz, Piroska'hoz. 
   U'tbaejti Do"ry ba'ro'e'k ha'za't, ahol a gyanu'tlan fiatalembert 
   a ha'zigazda ero"szakkal ke'nyszeri'ti, hogy ko:sso:n ha'zassa'got 
   lea'nya'val. Buttler hosszadalmas e's reme'nytelen harcot folytat 
   ha'zassa'ga e'rve'nyteleni'te'se u:gye'ben. Kideru:l, hogy a ba'-
   ro'e'k ha'zika'pla'nja ejtette teherbe a baroneszt, de az egyha'z 
   me'g i'gy sem hajlando' a'lla'spontja't megva'ltoztatni.
16.00 Zene tolma'ccsal /ism./      (60')
   Schubert II. Szimfo'nia'ja B-du'r, D. 125
   Elo"adja: az MRT Szimfo'nikus Zenekara
   Veze'nyel: Va'sa'ry Tama's
   Szerkeszto"-rendezo" e's a mu"vet ismerteti: Bartalus llona
17.00 Po'ra'z               (20')
   Kutyatarto'k magazinmu"sora
   Szerkeszto": Barati Anto'nia. Rendezo": Horva'th Istva'n
   Szo'fogado' kutya'k - az apporti'roza's. MEOE Vada'szkutya 
   kia'lli'ta's. Jani'csa'k Istva'n e's kutya'ja.
17.25 Mese
   Bob e's Bobek: A levego"ben     (7')
   A csodako:rhinta: A parfu:mpa'rlat; Egy kis me'z miatt; 
            Pollux, a moziszta'r
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Ho'vira'gu:nnep           (89')
   Csehszlova'k film
   Forgato'ko:nyv: Bohumil Hrabal, Jiri Menzel
   Rendezte; Jiri Menzel
   Szereplo"k: Rudolf Hrusinsky, Jaromir Hanzlik, ifj. Rudolf 
   Hrusinsky, Pavel Brukner, Frantisek Havlik, Frantisek Reha'k
   A kerskui erdo" levego"je a'titatja a falusi telepu:le's ha'zait,
   utca'it, lako'it, akik utole'rhetetlen leleme'nyesse'ggel e'lik a 
   maguk kis he'tko:znapi e'lete't: vaddiszno'u:ldo:ze's biciklin, 
   diszno'toros a Trabant ha'tso' u:le'se'n, a helyi vada'szta'rsasa'g 
   to:rte'nelmi hordereju" tala'lkozo'ja... "E's milyen sze'p vo'na is 
   az e'let, ha a rusnya darazsak nem lenne'nek."
19.45 A delfinek            (13')
   Ne'met ismeretterjeszto" film
20.05 Va'lto'               (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Nagy Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Mozgo' Ke'p /ism./         (30')
   Filmmagazin
   Felelo"s szerkeszto": Po:ro:s Ge'za
22.00 Amerikai szi'v /1990/       (115')
   (American Heart)
   Forgato'ko:nyv: Peter Silverman. Zene: James Newton Howard
   Operato"r: James R. Bagdonas. Rendezte: Martin Bell           
  
   Szereplo"k: Jeff Bridges, Edward Furlong, Lucinda Jenney         
     Jack o:t e'vet hu'zott le a fegyha'zban."Elvitte a balhe't",ahogy mond
ani
   Jack o:t e'vet hu'zott le a fegyha'zban. "Elvitte a balhe't",
   ahogy mondani szokta'k ilyenkor, nem o" volt a ve'tkes, de 
   ez ma'r le'nyegtelen. Megfogadta, hogy soha to:bbe' nem vesz 
   re'szt effe'le akcio'kban. Be'ke't akart, egy szu:rke o:lto:nyt, 
   egy ko:nnyu" munkahelyet, ahol megkeresheti a hajo'jegyet a 
   mega'lmodott E'denkertbe, Alaszka'ba. A bu"n csa'pjai azonban 
   ide is uta'na nyu'lnak: egykori bu"nta'rsa mindent elko:vet, hogy 
   ra'vegye egy utolso' bulira. Ra'ada'sul Jackre ha'rul kamaszodo' 
   fia'nak gondja is...
23.55 Vers               (6')
   Vada'szkolinda   
   A ballada't elmondja: Molna'r Gizella
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. szeptember 27. pe'ntek
----------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Va'lto' /ism./           (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezte: Nagy Katalin
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (15')
   A nap interju'ja
13.15 Po'ra'z /ism./           (20')
   Kutyatarto'k magazinmu"sora
   Szerkeszto": Barati Anto'nia. Rendezo": Horva'th Istva'n         
    20'
13.35 Ko:ze'p-Euro'pa szu:lo"va'rosai     (44')
   Ljubljana
   Osztra'k kultu'rto:rte'neti sorozat
   I'rta e's rendezte: Alfons Dalma
   Emona Ljubljana kelta neve a ro'maiak elo"tt. Mint ro'mai 
   va'ros, ma'r igazi metropolisz ku:lseje't o:lto:tte maga'ra. 
   Ljubljana arculata't Jozef Plecnik, a va'ros fo"e'pi'te'sze
   forma'lta, alkotta. A re'gi e's u'j e'pi'te'szeti forma'k harmo-
   nikus o:tvo:zete't o"rzi a Crna Vas-i templom, a Szent Ferenc 
   templom, az egyetemi ko:nyta'r.
14.20 Ave Maria /1987/         (10')
   Ukra'n kisfilm
   Szlavszja Marija. Rendezte: M. Mamadov
   Egy kis ukra'n falu szo:vetkezete'ben a legnehezebb munka'kat 
   asszonyok ve'gzik. Eso"ben-sa'rban is kapa'lnak, gyomla'lnak, 
   ti'zkilo's vasvilla'kkal dolgoznak. Va'rosi unoka'ik elo"tt sze'-
   gyenlik ke'rges tenyeru:ket.
14.30 "Az elso" sza'z e'v - ne'met expresszionista'k"
   Dr. Mabuse testamentuma /1924./ (113')
   (Das Testament des Dr. Mabuse)
   Ne'met film (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Fritz Lang, Thea von Harbou
   Operato"r: Fritz Amo Wagner. Rendezte: Fritz Lang
   Szereplo"k: Rudolph Kleine-Rogge, Otto Wernicke, Oscar Beregi
   Dr. Mabuse e'veken keresztu:l ketto"s e'letet e'l. Jo' hi'ru", 
   jelento"s priva't orvosi praxissal rendelkezik, a'm az Isten 
   emberfeletti logika'val a'ldotta meg. Tuda'sa't a hipno'zis 
   teru:lete'n kamatoztatja, s segi'tse'ge'vel olyan bu"ncselekme'-
   nyeket dolgoz ki, amilyet a pszicholo'giai gyakorlat eddig 
   lehetetlennek i'te'lt. Hata'sa'nak csak az a'llamu:gye'sz tud 
   ellena'llni. Nyoma'ra is akad Mabuse'nak, a'm annak me'gis 
   sikeru:l elmeneku:lnie...
16.25 Chesterfield lovagjal  /ism./  (49')
   (Covington Cross).
   XIII/13.: A Te'rdszalag-rend
   Angol filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Gil Grant. Zene: Carl Davies
   Operato"r: Alan Hume. Rendezte: James Keach
   Szereplo"k: Nigel Terry, Cherie Lunghi, James Faulkner, 
   Jonathan Firth
   Sir Thomast megide'zik a kira'lyhoz, mert - e's ez nem titok - 
   abban a kegyes jutalomban re'szesu:lt, hogy tagja lehet a 
   te'rdszalagot viselo"k rendje'nek. A va'ru'r izgatottan ke'szu:l 
   az avata'si ceremo'nia'ra, a'm terveit dere'kba to:rik azok a 
   va'ratlan eseme'nyek, amelyek azzal az egyszeru" dologgal kez-
   do"dnek, hogy fia'nak, Armusnak elcsenik a pe'nze't a fogado'ban...
17.15 Va'ito'-Info'            (15')
   Felelo"s szerkeszto": Re'dei Judit
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezo"-operato"r: Mencseli Tibor
17.30 Mese
   Lolka e's Bolka olimpia'ja: Olympia'ban      (10')
   Guriga: Guriga posta'ra ad egy levelet     (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 A helyettesi'to" tana'r /1992./   (93')
   (L'instit)
   Koncert Guillaume-e'rt
   Francia te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Gilles Gerardin
   Zene: Bernard Gerard, Jacques Ertaud
   Operato"r: Jean-Claude Hugon. Rendezte: Jacques Ertaud
   Szereplo"k: Robinson Stevenin, Didier Sauvegrain, Domonique 
   Rousseau, Ginette Garcin
   A virtuo'z zenei tehetse'ggel mega'ldott 8 e'ves Guillaume nehe'z 
   fiu', nem boldogul vele sem karmestere, sem apja, aki rendsze-
   resen, kegyetlenu:l veri. A tana'r ra'jo:n, mindez mo:go:tt szo:r-
   nyu" csala'di trage'dia lappang.
19.50 Tony Lakatos Quartet       (9')
   Szerkeszto": Berki Tama's
20.05 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin       (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Topa'z /1967/           (120')
   Amerikai trhiller
   Leon Uris rege'nye'bo"l i'rta: Samuel Taylor
   Zene: Maurice Jarre
   Operato"r: Jack Hildyard. Rendezte: Alfred Hitchcock
   Szereplo"k: Frederick Stafford, Dany Robin, John Vernon, 
   Michel Piccoli, Philippe Noiret
   Alfred Hitchcock izgalmas ke'mfilmje a hidegha'boru' kello"s 
   ko:zepe'n ja'tszo'dik. Az Amerikai Egyesu:lt A'llamok tu'l van a 
   Diszno'-o:bo:l akcio'n, a Szovjetunio' pedig egyre nagyobb sza'm-
   ban telepi'ti Kuba'ba az amerikai ce'lpontokra ira'nyi'tott rake'-
   ta'it. Egy magasrangu' KGB tiszt menede'kjogot ke'r az amerikai-
   akto'l. Informa'cio'i alapja'n deru:l fe'ny egy francia, magas
   katonai ko:ro:kben le'trejo:tt titkos csoportra, mely adatokkal 
   la'tja el a szovjet hadvezete'st. A csoport fedo"neve: Topa'z.
23.30 Fo'rum               (90')
   Ko:ze'letro"l, tudoma'nyro'l, mu"ve'szetro"l
   Mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
   Szerkeszto": Zala Simon Tibor e's Gyulai Gyo:rgy
1.00 Vers               (3')
   Ady Endre: Ja'te'k, ja'te'k, ja'te'k 
   Elmondja: Ruttkai E'va
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. szeptember 28. szombat
-----------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Bob e's Bobette          (26')
   A nagyotmondo' zsoldos
   Ausztra'l rajzfilmsorozat
8.30 kiCSODA a miCSODA         (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   A mai ada'sban "csokito"zsde't" rendezu:nk a gyerekeknek, hogy 
   ily mo'don ja'te'kos forma'ban ismerje'k meg a to"zsde't e's szaba'-
   lyait.
9.00 A viasz e's a me'z birodalma'ban   (14')
   A me'hek
   Ne'met terme'szetfilm
   Rendezte: Otto Hahn
9.15 Vila'gto:rte'net           (26')
   XXVI/3.: A civiliza'cio' szu:lete'se
   Angol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Hans Zimmer
   Operato"r: Jim O'Donnell. Rendezte: Taylor Downing
   Sokak szerint a vas felfedeze'se legala'bb olyan hordereju" 
   volt a maga ideje'ben, mint az elektromossa'g megjelene'se 
   sza'zadunkban. A bronzkorszakot felva'lto' vas alkalmaza'sa 
   elso"sorban a hate'konysa'got no:velte, ami automatikusan egy 
   u'j e'letmino"se'g megjelene'se'hez vezetett.
9.40 Nyelve'desanya'nk          (30')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Pa'sztory Ja'nos
10.10 Ecsetvona's            (7')
   United Nations Film & Video
   Operato"r: Sal Mallimo. Rendezte: Ken Kimmelman
10.20 Delfi e's bara'tai         (25')
   A vara'zsvira'g
   Spanyol mesefilmsorozat
   Rendezte: Antoni D'Ocon
10.45 Harmo'nia             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc
   Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
   Szerkeszto"-rendezo": Goda Krisztina
11.15 Mu"-Terem-Te's /ism./       (40')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's, Lapozo'   (20')
12.20 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin  /ism./  (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
13.00 Esti Ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Pentaton /ism./          (30')
   Ne'pzenei ko:rke'p
   A Dunamenti Folklo'rfesztiva'l eseme'nyeiro"l
   Szerkeszto": Fehe'r Aniko'
   Ta'rsszerkeszto": Ko:nczei A'rpa'd. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
13.45 Pumukli kalandjai         (22')
   A felhasadt hu:velykujj
   Mesefilmsorozat
14.10 Utak Va'sa'rhelyro"l /ism./     (45')
   V/3.: Ka'nya'dto'l Stockholmig
   Szerkeszto": Kova'cs Eszter
   Operato"r: Nyi'ri Be'la. Rendezte: Kova'cs Andra's
14.55 "Benko" Gyula filmjeibo"l"
   Szege'ny gazdagok /1959./     (90')
   Magyar film
   Jo'kai Mo'r rege'nye nyoma'n i'rta e's rendezte: Ba'n Frigyes
   Operato"r: Ille's Gyo:rgy
   Szereplo"k: Benko" Gyula, Bara Margit, Ma'di Szabo' Ga'bor, 
   Farago' Vera, Horva'th Jeno", Keme'ny La'szlo', Krencsei Marianne,
   La'ng Jo'zsef
   Henriette ke'nyszerha'zassa'gban e'l Ha'tszegi ba'ro'val, s szi've 
   va'lasztottja egy vagyontalan u:gyve'd, Va'mhidy Szila'rd. A nem 
   egyszeru" e'lethelyzet bizonytalansa'ga't me'g no:veli egy titok-
   zatos, fekete a'larcos bandita, Fatia Negra, akiro"l a babona's 
   parasztok ko:re'ben az a hi'r ja'rja, hogy maga az o:rdo:g.       
     47'56"
16.25 Va'ratlan utaza's          (48')
   XIII/1.: Csala'di visza'ly
   Kanadai filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Leila Basen
   Zene: John Welsman, Don Gillis
   Operato"r: Bob Saad. Rendezte: Don McBrearty
   Szereplo"k: Sarah Polley, Jackie Burroughs, Mag Ruffman, 
   R.H.Thomson, Zachary Bennett, Gema Zamprogna, Cedric Smith,
   Lally Cadeau
   Oli'via anyai o:ro:mo:k ele' ne'z, kisbaba't va'r. Jasper mint o:ro:m-
   apa me'g mindig a felfedeze'sek kora't e'li, ba'r mindent megtesz,
   hogy komoly csala'dapa'nak ne'zze'k. Ma'r kispolga'ri a'lla'sokra is 
   pa'lya'zik. Az utolso' napokban bea'lli't a rokonsa'g, s o:sszecsap 
   a ke't csala'd. Mert ugye nem mindegy, hogy a "King" vagy a 
   "Dale" dinasztia sarja az ember. Az egyszer biztos, hogy 
   Olivia King e's Jasper Dale jo' kis pa'ros, olyannyira, hogy 
   Jasper segi'ti vila'gra jo:vendo" gyermeku:ket, valamint Olivia 
   elmaradhatatlan ta'rsa, Hetty ne'ni.
17.10 U't a jo:vo"nkbe           (15')
   O:ngyyilkossa'g olajjal e's sze'nnel
   Besze'lgete's Balogh Ja'nossal e's Szabados Gyo:rggyel az 
   o:kolo'gia'ro'l
   Besze'lgeto"ta'rs: Szabo' La'szlo' Zsolt
   Operato"r: Bucsek Tibor, Mencseli Tibor
   Rendezte: Sipos Andra's
17.25 Mese
   Kimba, a fehe'r oroszla'n (20.)  (22')
   Japa'n rajzfilmsorozat
18.00 Hirado'              (15')
18.15 "Kome'dia's ido"k"
   Toto' laka'st keres /1949./     (76')
   (Toto cerca casa)
   Olasz filmvi'gja'te'k (ff)
   forgato'ko:nyvi'ro': Age, Monicelli, Furio Scarpelli, Steno
   Zene: Carlo Rustichelli
   Operato"r: Giuseppe Caracciolo
   Rendezte: Mario Monicelli e's Steno
   Szereplo"k: Alda Mangini, Lia Molfesi, Mario Galtari, Aroldo 
   Tieri
   Toto' szocia'lis e'rze'kenyse'ge'ro"l is tanu'bizonysa'got te've a 
   ha'boru' uta'ni olasz kisember tragikomikus kalandjait jeleni'ti 
   meg laka'shelyzete megolda'sa e'rdeke'ben.
19.35 Andrew Lloyd Webber to:rte'nete /1986./ (77')
   Angol e'letrajzi fiIm
   Operato"r: Les Young. Rendezte: Alan Benson
   A. L. Webber minden ido"k legsikeresebb angol musical szerzo"je.
   A Jo'zsef e's a szi'nes sze'lesva'sznu' a'lomkaba't, a Je'zus 
   Krisztus szuperszta'r, az Evita, Az operaha'z fantomja, a 
   Macska'k: mind-mind vila'gsikert arattak. A zeneszerzo"vel 
   New Yorkban ke'szu:lt besze'lgete'sben felta'rul egy sikeres 
   pa'lya to:rte'nete.
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 10. Nemzetko:zi Dixiland Fesztiva'l (32')
   Marcel Zanini ja'tszik (1. re'sz)
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Berki Tama's
   Rendezte: Bokor Attila
22.00 Takard el a szemem        (104')
   (Close My Eyes)
   Angol ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Stephen Poliakoff
   Operato"r: Witold Stok. Rendezte: Stephen Poliakoff
   Szereplo"k: Alan Rickman, Saskia Reeves, Clive Owen
   Nathalie e's Richard testve'rek, elva'lt szu:leikne'l ku:lo:n 
   no"ttek fel. Nathalie, egyik szu:lete'snapja'n terme'szetes, 
   tu'la'rado' szeretetbo"l s gyenge'dse'gre va'gyva sza'jon cso'kolja 
   testve're't. O:t e'v telik el, a testve'rek ritka'n tala'lkoznak, 
   de azt az este't egyiku:k sem felejtette el. Amikor Nathalie 
   felmegy o:ccse laka'sa'ra, i'zzik ko:ru:lo:ttu:k a levego". Hia'ba 
   tiltakoznak, ku:zdenek, nem tehetnek semmit va'gyuk, szerelmu:k 
   ellen...
   A film 1992-ben elnyerte a Legjobb brit film, Cli've Owen 
   pedig a legjobb szi'ne'sz di'ja't.
   (Csak felno"tt ne'zo"inknek!)
23.45 Vers               (3')
   Peto"fi Sa'ndor: A magyar nemzet 
   Elmondja: Go:tz Anna
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. szeptember 29. vasa'rnap
------------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Valla'si mu"sor           (40')
   Tu:cso:k-ta'bor
   Millecentena'riumi Nemzetko:zi Ifju'sa'gi Ta'bor Ma'rte'lyon
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Rendezte-operato"r: De'r Andra's
   "Milyen sok veszekede'snek, szakada'snak e's ha'boru'skoda'snak 
   eleje't vehetne'nk, ha meghallgatna'nk, megismerne'nk egyma'st...
   Egy bolygo' lako'i vagyunk... Egyu:tt keringu:nk a nap ko:ru:l." 
   Ez a gondolat hi'vta e'letre a Tu:cso:k-ta'bort, mely lengyel,
   cseh, francia e's osztra'k fiatalokat is vende'gu:l la'tott.
8.45 Cimbora - Tallo'zo'         (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta
   Rendezte: Kardos Ferenc
   Mai alkalommal versi'ro'ink legszebb munka'ibo'l va'logattunk,
   vende'gu:nk a vajdasa'gi Zyntharew egyu:ttes.
9.35 Amiro"l a ko:vek mese'lnek      (20')
   To:rte'nelmi va'rosok - Kalocsa
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orba'n A'gnes
10.00 "Ma'rton A'ron e'v"         (120')
   Operato"r: Czabarka Pe'ter
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Lehoczky La'szlo'
   Rendezte: Nagy Katalin
   U:nnepe'lyes fo"papi szentmise ko:zveti'te'se a gyulafehe'rva'ri 
   Szent Miha'ly Sze'kesegyha'zbo'l.
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 Ameddig a harang szo'l       (11')
   De'lnyugat ge'niusza - Egyha'zashetye
   Erde'lyi Ja'nos e's Zsigmond Dezso" sorozata
12.15 Ta'ncha'z              (30')
   Ne'pzenei magazin
   Szerkeszto": Rosta Katalin
   Zenei szerkeszto": Halmos Be'la. Rendezte: Szomjas Gyo:rgy
12.45 A helyettesi'to" tana'r (1992. - ism. - 93')
   (L'instit)
   XII/3.: Koncert Guillaume-e'rt
   Francia te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyviro': Gilles Gerardin
   Zene: Bernard Gerard, Jacques Ertaud
   Operato"r: Jean-Claude Hugon. Rendezte: Jacques Ertaud
   Szereplo"k: Robinson Stevenin, Didier Sauvegrain, Domonique 
   Rousseau, Ginette Garcin
14.30 Sportke'pek            (120')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
16.30 Szi'nha'zi E'let           (30')
   Figyelo"
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
17.00 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k     (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
17.15 Postabonta's - Leve'lva'lta's     (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
17.35 Mu"sorismertete's          (5')
1T.40 Mese
   Henry macska'ja: Egyszer volt, hol nem volt  (15')
   Guriga: Guriga, a megmento"          (5')
18.00 Heti Hi'rmondo'           (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 "Az elso" sza'z e'v"       
   Egy o"ru:lt e'jszaka /1969./     (70')
   Magyar ja'te'kfilm
   Zene: Eo:tvo:s Pe'ter. Operato"r: Kende Ja'nos
   I'rta e's rendezte: Kardos Ferenc
   Szereplo"k: Szirtes A'da'm, To:ro"csik Mari, Ka'llai Ferenc, 
   Mensa'ros La'szlo', Beata Tyszkiewicz, Ka'nya Kata, O"ze Lajos,
   Garas Dezso", Madaras Jo'zsef
   Egy este elleno"ro:k e'rkeznek a csemegeboltba. E'jszakai lel-
   ta'rt ke'szi'tenek az u:zletvezeto"vel, segi't a bolt szeme'lyzete 
   is. Munka ko:zben napvila'gra keru:l a sok csala's, amelyet az 
   u:zlet dolgozo'i vezeto"ju:k ira'nyi'ta'sa'val elko:vettek. De ezen 
   az o"ru:lt e'jszaka'n az is kideru:l, hogy az elleno"ro:k sem
   igaziak, hanem beto:ro"k...
20.10 A Zene Arcai           (60')
   Ku:lo:nkiada's
   Felelo"s szerkeszto": Bartalus Ilona
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Schanda Bea'ta
   Rendezte: Veszpre'mi Andra's
   1996-ban Liszt Ferencet u:nnepli a vila'g. A mu"sor a'tfogo' ke'pet 
   ad a budapesti Nemzetko:zi Liszt Ferenc Zongoraversenyro"l.
21.10 Ars Hungarica           (16')
   Az esztergomi Kereszte'ny Mu'zeum II/1.
   Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
   Operato"r: Abonyi Antal, Ne'meth Attila
   Rendezte: Olasz Ferenc
21.25 Sportpercek            (10')
   Szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.35 10. Nemzetko:zi Dixiland Fesztiva'l (25')
   Marcel Zanini ja'tszik (2. re'sz)
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Berki Tama's
   Rendezte: Bokor Attila
22.00 Berlin Alexanderplatz      (58')
   XIV/6.: Egy szivesse'g, az mindig sokba keru:l
   Ne'met-olasz te've'filmsorozat
   Zene: Peer Raben
   Operato"r: Xaver Schwarzenberger e's Josef Vavra
   Alfred Do:blin rege'nye alapja'n i'rta e's rendezte: Rainer Werner 
   Fassbinder
   Szereplo"k: Gu:nter Lamprecht, Annemarie Du:ringer, Ivan Desny,
   Gottfried John
   Franznak elege lesz a mihaszna o:ro:mo:kbo"l, a lea'nykereskede's-
   bo"l, a'm Reinholdot nem akarja cserben hagyni. Szeretne' maga't 
   fogadalma'hoz tartani, miszerint tisztesse'gesen fog e'lni, a'm 
   akarata ellene're olyan bu"nu:gyi akcio'ba keveredik, ami csak-
   nem az e'lte'be keru:l...
23.00 Vers               (2')
   Sze'kely Dezso": To:rede'k   
   Elmondja: Mere'nyi Judit
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************
 Magdolna Zimanyi             
 KFKI Research Institute for Particle Phone: +36-1-175-8257
 and Nuclear Physics          FAX:  +36-1-169-6567
 Computer Networking Center      E-mail: 
 H-1525 Budapest 114, POB. 49, Hungary URL: http://www.kfki.hu/~mzimanyi
 -----------------------------------------------------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS