Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 864
Copyright (C) HIX
1996-10-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 OMRI Daily Digest - 21 October 1996 (mind)  32 sor     (cikkei)
2 DunaTv 45. heti musora - 96. november 4. - november 10. (mind)  1019 sor     (cikkei)

+ - OMRI Daily Digest - 21 October 1996 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

OMRI DAILY DIGEST
No. 204, 21 October 1996

HUNGARIAN COALITION REAFFIRMS SUPPORT FOR GOVERNMENT. Hungary's ruling
Socialist and Free Democratic parties reaffirmed their support for the
government over the weekend, Hungarian media reported on 19-20 October.
The privatization scandal that earlier this month led to the dismissal
of the privatization, trade, and industry minister and the entire board
of the state privatization company had raised tensions within, and
between, the coalition parties. Following a 20 October meeting, Magda
Kovacs Kosa, vice president of the Socialist Party, said the long-term
need for the coalition was not questioned. Likewise, while the Free
Democrats' National Council on 19 October condemned the irresponsible
use of public funds, party President Ivan Peto said the coalition's
existence was not at issue, nor would it be at the party's November
convention. -- Ben Slay

HUNGARIAN POLL SHOWS AMBIGUOUS ATTITUDES TOWARD 1956 UPRISING. The
majority of 1,854 respondents in a recent Teledirect poll on the 1956
uprising expressed no opinion on the events of 40 years ago, Magyar
Hirlap reported on 21 October. Of the 48% who gave an opinion, most had
only a superficial knowledge of the events and figures involved, the
poll found. Only 10% said the anniversary of the uprising should be
Hungary's most important national holiday, while 55% selected 15 March
(the anniversary of the failed 1848 revolution). According to 43% of
respondents, the events of 1956 were a revolution, while 16% described
them as a fight for freedom and 10% each as a popular uprising and as a
counter-revolution. -- Ben Slay

[As of 12:00 CET]

Compiled by Tom Warner
+ - DunaTv 45. heti musora - 96. november 4. - november 10. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

1996. november 4. he'tfo"
-------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Heti Hi'rmondo' /ism./       (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
13.20 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k /ism./ (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
13.35 Postabonta's - Leve'lva'lta's /ism./ (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
13.55 kiCSODA a miCSODA  /ism./    (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   Ebben a re'szben az anima'cio's filmke'szi'te's egy u'jabb ne'pszeru" 
   mu"faja'val, a gyurmafilmmel ismerkedhetnek meg a gyerekek.
14.25 Cimbora - Tallo'zo' /ism./     (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
15.10 Az arabok - E'lo" to"rte'nelem  /ism./ (51')
   X/4.: U'j tuda's a re'gi helyett
   Angol ismeretterjeszto" film
   Zene: Ali Jihad Racy
   Operato"r: Mike Fox, Jeremy Stavenhagen
   I'rta e's rendezte: Basim Musallam, Colin Luke
   Az arabok politikailag e's ta'rsadalmilag is sze'ttagoltak. 
   Erko:lcsileg csak ko:zo:s nyelvu:k e's irodalmuk biztosi'tja 
   egyse'gu:ket. Az arab irodalom tu:kro:zi az arab vila'g zavarait, 
   bizonytalansa'gait e's reme'nyeit. A rege'nyben e's a novella'ban, 
   az u'jsa'gcikkben, a szi'ndarabban, a politikai besze'dben az 
   arabok vila'gunk va'ltoza'saival konfronta'lo'dnak, keresik, hogyan 
   kapcsolo'dhatna'nak mu'ltjukhoz. Az iszla'mot megelo"zo" arab 
   kultu'ra legnagyobb vi'vma'nya a ko:lte'szet volt. A ko:lto"t a 
   to:rzs szo'vivo"je'nek tekintette'k.
16.00 Harmo'nia /ism./          (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc
   Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
   Szerkeszto"-rendezo": Goda Krisztina
16.30 Talpalatnyi Zo:ld /ism./      (30')
   Ko:rnyezetve'delmi magazin
   Szerkeszto": Gado' Gyo:rgy Pa'l
   Rendezo"-operato"r: Kocsis Tibor
   Gyo:nyo:ru" hegykoszoru', siva'r lako'telepek - Csi'kszereda'ban 
   minden fa aranyat e'r. Gyapjas mamut az egykori lovarda'ban - 
   Budapesten megnyi'lt az e'vezred kia'lli'ta'sa. Az o:reg ha'rs 
   faggata'sa - Sza'dokfa Csi'kszentle'leken.
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II. sorozat)
   145. re'sz: A helyettes
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Gerard Espinasse
17.30 Mese
   Ora'nguta'n Zso'fi kalandjai: Amikor Zso'fi Rozma'r u'ron 
                 segi'tett         (7')
   Wimpole falu: A tu"z                 (5')
   Gurul az alma: Dara'zs ne'ni csemete'i         (7')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 A'llatklinika a va'ros sze'le'n /1993-94/ (48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/13.: A lo'verseny
   Cseh-ne'met filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Jiri Melisek e's Otto Zelenka
   Zene: Petr Hapka
   Operato"r: Jiri Samal. Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana 
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
   Alig egy e'vvel balesete uta'n Cortez isme't rajthoz a'll, e's 
   ma'sodik lesz. Soucek doktor visszate'r Afrika'bo'l, hogy Jana't 
   felese'gu:l vegye. Az esku:vo"n Sadek u'r hivatalosan is kihirdeti 
   do:nte'se't: a "Sadek A'llatklinika" fennmarad! Olga e's dr. Hrubes 
   me'g mindig nem tudnak do:nteni...
19.05 In memoriam Cziffra Gyo:rgy    (25')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Tala'n Csaba. Szerkeszto": Balogh Ju'lia
   Cziffra Gyo:rgy a 20. sza'zad egyik leghi'resebb zongoramu"ve'sze.
   1956-ban, ha'rom e'ves bo:rto:nbu:ntete's leto:lte'se uta'n - 
   amelyet tiltott hata'ra'tle'pe'se'rt ro'ttak ki ra', felese'ge're s 
   kiskoru' gyermeke're egyara'nt - u'gy do:nto:tt, hogy olyan helyre
   megy Euro'pa'ban, ahol megbecsu:lik tuda'sa't e's tehetse'ge't. 
   Franciaorsza'g elso" pillanatto'l kezdve minden leheto"se'get
   megadott neki e's csala'dja'nak, amit o" teremto" munka'val vi-
   szonzott.Felu'ji'ttatta a St. Frambourg ka'polna't Senlis-ben, 
   itt van a Cziffra Alapi'tva'ny sze'khelye, La Chaise Dieu-ben 
   pedig egy fesztiva'lt indi'tott el 30 e'vvel ezelo"tt. Mindketto" 
   maradando'nak bizonyult. A francia'k eze'rt ku:lo:n is ha'la'sak s 
   a'polja'k a nagy mu"ve'sz emle'ke't.
19.30 Haza Zambia'ba IV/1.        (30')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Kova'cs Gyula. Rendezo": Bodzsoni Istva'n
   Zambia a de'l-afrikai te'rse'g egyik legkeve'sbe' ismert orsza'ga.
   Ko:ru:lbelu:l he'tszer akkora teru:leten, mint Magyarorsza'g vala-
   mivel to:bb mint 10 millio' lakos e'l. Zambia azon afrikai or-
   sza'gok ko:ze' tartozik, amelyeknek me'g sikeru:lt mego"rizni az 
   e'rintetlen terme'szet e's vada'lloma'nyt. A Duna Televi'zio' for-
   gato'csoportja to:bb mint ke't hetet to:lto:tt ebben az orsza'g-
   ban. A dokumentumfilm-sorozat elso" re'sze Zambia fo"va'rosa'nak, 
   Luszaka'nak az e'lete't mutatja be.
20.05 Ritmus'96             (40')
   Ko:nnyu"zenei magazin
   Szerkeszto": Berki Tama's. Rendezte: Bokor Attila
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Emle'k e'lo"nek, holtnak /1995./  (83')
   Veszpre'm '56
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Kiss Ro'bert. Rendezte: Kiss Ro'bert
   A film emle'ket a'lli't az 1956-os veszpre'mi eseme'nyeknek, az 
   azt ko:veto" megtor1a's a'ldozatainak e's tu'le'lo"inek. Munka'sem-
   berek e's egyetemi tana'rok, katona'k e's asszonyok emle'keznek 
   sorsuk megto:rete'se're. A va'rosban a to:rte'nelmi napokban pus-
   kalo:ve's sem do:rdu:lt, a rendet az egyetemista'k e's a munka'sok 
   nemzeto"rsza'zadai vigya'zta'k. Brusznyai A'rpa'd tana'r vezette a 
   Forradalmi Bizottsa'got. Rendteremto" tekinte'lye'e'rt hala'llal 
   fizetett.
22.50 Cousteau kapita'ny u'jra felfedezi a vila'got  (48')
   /1985-1991/ 
   Palawan, az utolso' menede'k
   Francia filmsorozat
   Forgato'ko:ny: Paula DiPerna. Zene: Jean-Michel Jarre
   Operato"r: Frederic Labourasse, Didier Noirot
   Rendezte: Jacques-Yves Cousteau e's Jean-Michel Cousteau filmje
   Palawan a Fu:lo:p-szigetek legnagyobb szigete. Vulka'ni tu"zben 
   szu:letett csipke's partjai, az egyenetlen tengerfene'k gazdag 
   e'lo"vila'got i'ge'rnek. A'm a Jacques- Yves Cousteau vezette
   expedi'cio' su'lyos ko:rnyezetka'rosi'ta'st is tapasztal. A dina-
   mittal e's cianidokkal folytatott hala'szat miatt e'vente mintegy 
   150 tonna me'reg keru:l a Fu:lo:p-szigeteket o:vezo" vizekbe.
23.40 Minoritates Mundi  /ism./    (40')
   (szlova'k felirattal)
   Norve'gia
   Csele'nyi La'szlo' mu"sora
   Operato"r: Zala'nyi Ferenc
   Mai ada'sunk ke't norve'giai, egyma'ssal is rokonsa'gban a'llo' 
   ne'pcsoportot mutat be: a lappokat, akik heroikus szi'vo'ssa'ggal
   ku:zdo:tte'k fel magukat az o"slakos ne'p megbecsu:lt sta'tusza'ig, 
   e's a fjordok orsza'ga'ban letelepedett magyarokat. La'thatjuk 
   a pakiszta'ni negyedet e's a viking hajo'k mu'zeuma't is.
0. 20 Vers               (3')
   Bella Istva'n: Arccal a fo:ldnek  
   Elmondja: Papp Zolta'n
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. november 5. kedd
----------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Ritmus'96 /ism./         (40')  
   Ko:nnyu"zenei magazin
   Szerkeszto": Berki Tama's. Rendezte: Bokor Attila 
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (15')
   A nap interju'ja
13.15 Expedi'cio'             (43')
   XIII/10.: Korallza'tony
   Venezuelai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Operato"r: Ignacio Gonzales, John Dickinson, Eduardo Martinez
   Zene: Miguel Noya
   I'rta e's rendezte: Jane Frances Hofilena
   Az o'cea'nok partjai ko:zele'ben szakadatlanul zajlanak a terme'-
   szet o:ro:k folyamatai, isme'tlo"dnek a szu:lete's e's hala'l 
   ciklusai, folyik a le'te'rt valo' verseny e's az egyu:tthata'sok 
   rejte'lyes e's csoda'latos ja'te'ka. A korallza'tony sza'mos 
   tengeri no:ve'ny- e's a'llatfajnak ki'na'l lako'helyet e's ta'p-
   la'le'kforra'st.
13.55 A'llatklinika a va'ros sze'le'n  (1993-94. - ism. - 48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/13.: A lo'verseny
   Cseh-ne'met filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Jiri Melisek e's Otto Zelenka
   Zene: Petr Hapka
   Operato"r: Jiri Sarnal. Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana 
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
14.45 Az o'zonlyuk    (1994. - ism. - 43')
   (Hole in the Sky)
   Ausztra'l ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Ian Gonella
   Zene: Nicky Holmes
   Operato"r: Tony Glinarsis, Suzannah Last, Graham Edwards,
   Chris Deadman, Drew Llewelyn
   Rendezte: Ken Field
   Hollywood la'tva'nyosan megoldotta az o'zonlyuk proble'ma'ja't a 
   ko:zeli jo:vo"ben a Hegylako' II. ci'mu" filmje'ben; a tudo'sok egy 
   olyan mesterse'ges ernyo"vel bori'totta'k be a Fo:ld ege'sz fel-
   szi'ne't, amely ve'delmet nyu'jtott a ka'ros ultraibolya B e's C 
   suga'rza'ssal szemben. Hogy mindez csak egy u'jabb hollywoodi 
   mese lenne? Bizonyos e'rtelemben igen. De a vesze'ly - amelyet
   a suga'rza's no:vekede'se okoz a Fo:ld terme'szetes ve'do"-
   re'tege'nek, az o'zonre'tegnek az elve'konyoda'sa miatt - nagyon 
   is valo'sa'gos. Gondoljunk csak az uto'bbi e'vek eseme'nyeire e's 
   ne'zzu:nk szembe a te'nyekkel!
15.30 Kapcsok /ism./          (40')
   Ismeretterjeszto" magazin
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orha'n A'gnes
16.10 Valla'si mu"sor /ism./       (40')
   E's mu'lnak az e'vek
   ldo"sek mu"sora
   Mu"sorvezeto": Lehoczky La'szlo'
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna. Rendezte: Ke'cza Andra's
16.50 La'ssuk,hogyan no:vekednek     (12')
   (See how they grow)
   Fa'n e'lo" a'llatok: a gyu:mo:lcsevo" deneve'r
   Angol ismeretterjeszto" sorozat
   Rendezte: Tom Gordon
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II. sorozat)
   146. re'sz: Kise'rte'sek
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Nicolas Cahen
17.30 Mese
   Mese'k a nagyvila'gbo'l: A kapzsi va'ru'r         (5')
   Ho'embermese'k: A nyomokro'l e's a nyomkerese'sro"l    (8')   
   Popeye, a tengere'sz: Popeye, a kutyafogo'       (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Jennie, Lady Randolph Churchill  /1974/ (51')
   VII/4. re'sz: Gyo"zelem e's trage'dia
   Angol te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Julian Mitchell
   Operato"r: David Motture, Ken Tester-Brown
   Zene: Andre Previn
   Rendezte: James Cellan Jones
   Szereplo"k: Lee Remick, Ronald Pickup, Cyril Luckham, Helen
   Norton
   Randolph mindent egy lapra tesz fo:l a miniszterelno:ki sze'k 
   e'rdeke'ben, de elhatalmasodo' betegse'ge ga'tolja a siker ele'-
   re'se'ben, s nem utolso'sorban felese'ge't is okolja a fe'lsiker 
   miatt. Te'ny, hogy erre az ido"re viszonyuk ma'r megva'ltozik.
   Egy ilyen ke'tse'gbeesett helyzetben va'llalkoznak vila'gko:ru:li
   u'tra...
19.10 Mestermu"vek - A Modern Mu"ve'szet Mu'zeuma, Tokio'  (10')
   Kai'i Higashiyama: Az o:sve'ny
   Rendezte: Rainer M. Moritz
19.25 He'thata'r             (40')
   Ku:lpolitikai magazin
   Mu"sorvezeto": Lengyel Judit
   Fo"szerkeszto": Marosi Bama
   Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
   Helyszi'ni szemle Kolozsva'ron, a Ka'nyafo" lanka'ja'n. Hu'sz e've 
   ta'vozott ko:zu:lu:nk Szila'gyi Domokos. A tragikus helyszi'nt 
   Szila'gyi Istva'n, Ka'ntor Lajos ja'rja be. Kolozsva'ron Dan 
   Grigore zongoramu"ve'sszel besze'lget Csiky Boldizsa'r zene-
   szerzo" a roma'nokro'l, a monarchia'ro'l e's az erde'lyi magya-
   rokro'l. Pro'ba uta'n. E'jszakai besze'lgete's Tompa Ga'borral, 
   a Kolozsva'ri A'llami Magyar Szi'nha'z igazgato'-fo"rendezo"je'-
   vel. Hogyan ja'rta be az euro'pai szinpadokat a szi'nha'z,
   e's hogyan u:ru:lt ki otthon a ne'zo"te'r ?
20.05 Gazdako:r             (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Mu"sorvezeto": Dr. Gyo"rffy Sa'ndor. Szerkeszto": Papp Ferenc
   A mu"sor veze'rte'ma'ja: cukorre'pa-termeszte's, cukorgya'rta's a 
   Ka'rpa't medence'ben. Agra'rhi'rek, kertgazda-tana'csok, gazda-
   portre'k e's sok hasznos tana'cs a gazda'lkodo'k kedd esti ma-
   gazinja'ban.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Re'mu:let a stadionban /1976./   (110')
   (Two-Minute Warning)
   Amerikai ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Edward Hume. Zene: Charles Fox
   Operato"r: Gerald Hirschfeld. Rendezte : Larry Peerce
   Szereplo"k: Charlton Heston, John Cassavetes, Martin Balsam, 
   Beau Bridges, Gena Rowlands
   A hatalmas Los Angeles-i stadion szi'nu:ltig tele emberekkel, 
   az e'v ro:gbime'rko"ze'se're mindenki ki'va'ncsi. Ezt az alkalmat 
   haszna'lja ki egy a'mokfuto' orvlo:ve'sz, aki a stadion eredme'ny-
   jelzo" ta'bla'ja alatt elhelyezkedve tala'lomra szedi a'ldozatait. 
   A rendo"rse'g a pa'nikto'l tart, mert a stadionban a 90 ezer 
   fe'ro"helyre csak harminc kija'rat jut...
23.20 He'thata'r /ism./          (40')
   Ku:lpolitikai magazin
   Mu"sorvezeto": Lengyel Judit
   Fo"szerkeszto": Marosi Barna. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
00.00 Vers               (3')
   Peto"fi Sa'ndor: Haza'mban 
   Elmondja: Stohl Andra's
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. november 6. szerda
-------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek    
12.20 Gazdako:r /ism./          (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Csodako:rhinta: Ko:rnyezetki'me'lo" versenyauto'; Az u:vegbe 
           za'rt vihar; Bemondo'va'laszta's     (14')
13.30 Nyelvo"rzo" /ism./         (25')
   Nyelvmu"veIo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sipos Andra's
13.55 A tengeri Selyemu't (1989. - ism. - 50') 
   XII/3.: Boldog Ara'bia
   (Silk Route of the Sea)
   Japa'n ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Toshio Nakanishi. Zene: Toshio Nakanishi
   Operato"r: Hiroshige Tsuchya, Kouei Kezuka
   Rendezte: Masao Ogasawara
   A tengeri Selyemu't ko:vetkezo" a'lloma'sa Jemen. Ez az orsza'g,
   amelynek ne'pe to:bb ezer e'ves to:rte'nelme sora'n olyan becsben
   tartott a'ru'k monopo'liuma'val rendelkezett, mint a to:mje'n, a
   mirha vagy a ka've', a ro'maiak szeme'ben a boldog Ara'bia fo:ld-
   je volt, Sa'ba kira'lyno" mese's gazdagsa'gu' birodalma. A legen-
   da'k szerint fo"va'rosa't Szanaa-t Se'm alapi'totta, No'e' fia, 
   jo'val Krisztus szu:lete'se elo"tt, az o:zu:nvi'z elvonulta'val. 
   Te'ny, hogy ma is fejlett gazda'lkodo'i kultu'ra'val rendelke-
   zik, amelynek terme'keit a kereskedo"k a vila'g minden ta'ja 
   fele'.
14.45 Ne'pta'ncok             (8')
   To:ro:k kardta'nc
14.50 Fejezetek a magyar film to:rte'nete'bo"l /ism./ (60')   
   XII/11.: A nyolcvanas e'vek
   Elo"ado': Gyo:rffy Miklo's  
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor. Rendezte: Muhi Andra's
15.50 Fe'ny a ra'csokon III/3.      (36')
   Dokumentumfilm
   Szerkeszto": Fakan Bala'zs
   Operato"r: Xantus Ga'bor, Nyi'ri Be'la
   Rendezte: Szaka'cs Sa'ra
   Ba'r keveset tudunk ro'la, de az 1956-os forradalom a hata'ron
   tu'l e'lo" magyarokban is reme'nyt gyu'jtott az emberibb, szaba-
   dabb e'let megvalo'sula'sa'ra. Erro"l vall a dokumentumfilmben
   Andra's A'goston magyartana'r, Csiha Ka'lma'n reforma'tus e's 
   Mo'zes A'rpa'd evange'likus lelke'sz. O"k nem lo"ttek, nem szer-
   vezkedtek, de a zsarnoksa'g a reme'nykede'st is veszedelmesnek
   tartotta. Az e'letben marada's harca't mind a bo:rto:nben, mind
   a szabad e'letben - csala'djuknak is meg kellett harcolni.
   A harmadik re'szben Andra's A'goston valloma'sa't la'thatjuk.
16.30 Kismamaklub            (30')
   Ke'szi'tette'k: Damian Tibor, Kira'ly Attila, Kiss Ro'bert, 
   Magyar La'szlo', Tuba Mariann
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II. sorozat)
   147. re'sz: Leleplezo"de'sek
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Nicolas Cahen
17.30 Mese
   Vigya'zat, fiu'k:...mozgo'le'pcso"!  (6')
   Tom: A vi'z            (6')
   Popeye, a tengere'sz: Mi u'jsa'g   (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Sissi /1955./ III/1.       (100')
   Osztra'k filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Ernst Marischka. Zene: Anton Profes
   Operato"r: Bruno Mondi. Rendezte: Ernst Marischka
   Szereplo"k: Romi Schneider, Karlheinz Bo"hm, Magda Schneider
   A Habsburg-ha'z uralkodo'ja felese'get keres. Ege'sz Euro'pa
   la'zban e'g, a hercegkisasszonyok, szo:szke baronesszek egyre
   nagyobb ko:ltse'gekbe verik szu:leiket, hogy toalettju:k mind
   to:ke'letesebb fegyverta'rke'nt szolga'ljon a sze'pi'tkeze'sekhez.
   Pedig az anyacsa'sza'rno" ma'r do:nto:tt: fia'nak, Ferenc Jo'zsef-
   nek egy bajor hercegno"t sza'n, Miksa csa'sza'r legido"sebb la'-
   nya't Helent. Csa'sza'ri ko:ro:kben ez i'gy ja'rja, dinasztikus
   e's a'llame'rdek do:nt a felese'g szeme'lye'ro"l is, a fiatalok
   majd megszeretik egyma'st. A fiatal csa'sza'r azonban - e'le-
   te'ben elso"ke'nt- e'desanyja ellene'ben do:nt, mivel az eljegy-
   ze's napja'n tala'lkozik Helen testve're'vel, Erzse'bettel...
20.05 Re'gio'k              (40')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a
   hata'ron innen e's tu'lro'l.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Ku:lo:nbo:zo" helyek         (35')
   Magyar dokumentumfilm
   (A Duna Mu"hely premierje)
   Operato"r: Vajda Pe'ter. Rendezo": Fe'so"s Andra's         
   A film ke'szi'to"i a Velencei Filmfesztiva'lon arra a ke'rde'sre
   kerestek va'laszt, milyen leheto"se'gei vannak a filmnek a ke'-
   pi nyelv va'ltoza'sa'val. A megke'rdezettek hi'res filmmu"ve'szek:
   Wim Wenders, Jos Stelling, Stefano Mignucci, Agnes Varda,
   Yang-Hung Tran, Manuel Huerga, Philip Davis, Daniel Nettheim,
   Amos Gitari, Carlos Saura, Zittorio Storaro
22.05 "Az elso" sza'z e'v"
   Bo'dy Ga'bor videoklippjei
   De Occulta Philosophia; Novalis Keringo"; Eurynome ta'nca (9')  
22.15 A kutya e'ji dala /1983/      (139')
   Magyar ja'te'kfilm
   Zene: Vidovszky La'szlo', Bizottsa'g, Va'gta'zo' Halottke'mek
   Operato"r: Johanna Heer
   Csapla'r Vilmos novella'ja nyoma'n i'rta e's rendezte: Bo'dy Ga'bor
   Szereplo"k: Bo'dy Ga'bor, Fekete Andra's, Derzsi Ja'nos, Me'hes
   Marietta, Gubala Zsolt, Grandpierre Attila, Seres Gabriella
   A film ci'me abbo'l az ismert jelense'gbo"l indul ki, hogy a
   kutya'k megugatja'k a holdat, s ez az anima'lis e's a kozmikus
   kapcsolat a'llando'sa'ga'ra e's rendszeresse'ge're utal. Az emberek
   bonyolultabb forma'ban ugatja'k meg a kozmoszt. A film hat
   szereplo"t ko:vet nyomon olyan forma'ban, hogy to:rede'kes e'let-
   szeletek ja'tszo'dnak le az ajto' mo:go:tt. A hat szereplo" a 
   ta'rsadalom ku:lo:nbo:zo" prototipusait jeleni'ti meg (a volt 
   tana'cselno:k, a pap, Attila, a kise'rletezo" zene'sz, csilla-
   ga'sz, a kisfiu', a katonatiszt, a sze'p felese'g), de a ren-
   dezo" mindegyik szeme'lyt azonos ko:zelse'gbo"l la'ttatja. Az 
   a'lmok pedig szerves o:sszeko:to" anyaga'va' va'lnak e kis to:-
   rede'ke'leteknek.
0.35 Vers               (3')
   Radno'ti Miklo's: A la recherche...
   Elmondja: Jorda'n Tama's
HI'RU'JSA'G      
*************************************************************         
                     
1996. november 7. csu:to:rto:k
------------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek  
12.20 Re'gio'k /ism./           (40')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Kismamaklub /ism./        (30')
   Ke'szi'tette'k: Damian Tibor, Kira'ly Attila, Kiss Ro'bert, 
   Magyar La'szlo', Tuba Mariann
13.45 "Kara'dy Katalin filmjei"
   Hala'los tavasz   (1939. - ism. - 94')
   Magyar ja'te'kfilm (ff)
   Rendezte: Kalma'r La'szlo'
   Szereplo"k: Ja'vor Pa'l, Kara'dy Katalin, Szo:re'nyi E'va, 
   Tasna'dy Ilona, Somlay Artu'r
   A Hala'los tavasz egy szerelmi ha'romszo:g dra'ma'ja't veti'ti 
   ele'nk a ke't no" ko:zo:tt o"rlo"do" fe'rfi o"szinte'n a'bra'zolt 
   te'tovasa'ga'val.
15.20 Bolygo'nk, a Fo:ld /1990/      (23')
   (United Nations Film & Video)
   Dokumentumfilm
   Operato"r: Edward Marritz
   Rendezte: Mickey Lemle
   1961 o'ta to:bb mint 200 fe'rfi e's no" hagyta el a Fo:ldet e's 
   indult u"rutaza'sra. Ti'z orsza'g u"rhajo'sai mese'lnek 
   e'lme'nyeikro"l.
15.40 "Magyarok a filmvila'gban"
   FILMemIe'kEZU:NK          (57')
   A tizedik mu'zsa magyar csillagai
   Rendezte: Vagyo'czky Tibor
   Ba'nky Vilma, Ga'bor Zsazsa, Ga'bor E'va, Hajma'si Ilona, 
   Peter Lorre, Ince Tama's, Pa'l Gyo:rgy, Emie Kova'cs, Joe 
   Pasternak, Ilona Massey, Adolph Zukor, George Cukor, Lugosi 
   Be'la, Leslie Howard, Charles Vidor, King Vidor, Kerte'sz Miha'ly 
   (Michael Curtiz), Tony Curtis, William Fox, Korda-five'rek - 
   szta'rok, szta'rcsina'lo'k, filmalkoto'k ne'vjegye a Hollywood 
   boulvar e's a Wine Street ko:vezete'n. A sza'mtalan ismero"s ne'v 
   mind egyto"l egyig magyar, e's csillagnak lenni a Los Angeles-i 
   utca'n kive'teles rangot jelent. Nem ele'g, hogy magyar vagy, itt 
   dolgozni is kell" - hangoztatta Korda Sa'ndor, aki a London 
   Film megalapi'to'ja. Ma e'lo" jeles magyar filmmu"ve'szek, alkoto'k 
   emle'keznek a re'gi ido"k mozija'ra, nagyjainkra az ege'sz vila'gon. 
   Az oszta'k-magyar monarchia teru:lete't hagyta'k el, s elmentek 
   Amerika'ba, hogy le'trehozza'k, s megho'di'tsa'k Hollywoodot.
16.40 Hubertus             (20')
   Vada'szati magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Cseke Sa'ndor
   Napirenden a vada'szati to:rve'ny ve'grehajta'sa - ahogy a fo:ldtu-
   lajdonos, ahogy a be'rkilo:vo" vada'sz e's ahogy a teru:lete't "el-
   veszto"" vada'sz la'tja. Erde'lyi tudo'si'ta's a medvevada'sztro'l.
   Mire szabad vada'szni?
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II. sorozat)
   148. re'sz: Visszate're'sek
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Audoir
17.30 Mese
   Christopher krokodil: Franciaorsza'gban     (5')
   Pivoa'n apo' ha'za (3); Korrida e's flamenco    (10')
   Popeye: Smaragd kavar             (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')  
18.00 Hi'rado'              (15')    
18.15 Sissi /1955/           (101')
   III/2.: Az ifju' csa'sza'rne'
   Osztra'k filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Emst Marischka
   Zene: Anton Profes
   Operato"r Bruno Mondi. Rendezte: Ernst Marischka
   Szereplo"k: Romy Schneider, Karlheinz Bo"hm, Magda Schneider
   Sissi csa'sza'rno" szabados viselkede'se megbotra'nkoztatja a 
   spanyol udvari etikett szaba'lyait ko:veto" osztra'k arisztok-
   ra'cia konzervati'v ko:reit, de az alattvalo'k to:bbse'ge e's maga 
   a csa'sza'r is mindent megbocsa'jt az igazsa'gos, elragado' te-
   remte'snek. Ke'pesse'gei re've'n a fiatal csa'sza'rno" a diploma'-
   ciai e'let fontos szereplo"je've' va'lik, maga'val ragado' egye'-
   nise'ge'vel egyszeru"en leszereli a csa'sza'rsa'g ellense'geit. 
   Itt van pe'lda'ul a magyarok u:gye...
20.05 Va'lto'               (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezte: Nagy Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13') 
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Mozgo' Ke'p /ism./         (30')
   Filmmagazin
   Felelo"s szerkeszto": Po:ro:s Ge'za
22.00 "Alain Tanner filmjeibo"l"
   Messidor /1979./         (118')
   Sva'jci film
   Zene: Arie' Dzierlatka
   Operato"r: Renato Berta
   I'rta e's rendezte: Alain Tanner
   Szereplo"k: Clementine Amouroux, Catherine Retore
   Ke't fiatal la'ny, egy a'ruha'zi elado'no" e's egy egyetemista 
   ve'letlenszeru" megismerkede'su:k uta'n ce'ltalan csavarga'sba 
   kezd Sva'jc u'tjain. A film egyszerre a'lom e's re'ma'lom, para-
   bola e's egy kis szi'nes rendo"rse'gi hi'r kibonta'sa. "Jeanne e's
   Marie a'ldozatul esik egy olyan le'gko:rnek, amelyben mindenki,
   aki "e'sszeru"tlenu:l" viselkedik, automatikusan gyanu'ssa' va'lik.
   Ma'r puszta'n a terv- e's ce'lne'lku:lise'gu:k is vesze'lyt jelent a 
   ta'rsadalomra ne'zve... A Messidor ko:nnyen a Szeli'd motorosok 
   sva'jci pa'rja lehetett volna: egyetlen rohana's vonzo' ta'jakon 
   keresztu:l, tele emo'cio'val, feldobo' zene'vel."
23.55 Vers               (3')
   To'th A'rpa'd: Le'lekto"l le'lekig   
   Elmondja: Mensa'ros La'szlo'
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. november 8. pe'ntek
-------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Va'lto' /ism./           (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezte: Nagy Katalin
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (15')
   A nap interju'ja
13.15 Hubertus /ism./          (20')
   Vada'szati magazin
13.35 Eltu:sszentett birodalom (1956. - ism. - 82')
   Magyar ja'te'kfilm
   Dramaturg: Bi'ro' Yvette. Zene: Gulya's La'szlo'
   Operato"r: Ille's Gyo:rgy. Rendezte: Banovich Tama's
   Szereplo"k: Ti'ma'r Jo'zsef, Apa'thi Imre, Makla'ry Zolta'n, Soo's 
   Imre
   E'lt egyszer, valamikor Nekeresd-orsza'gban egy gonosz e's os-
   toba kira'ly. A birodalom fe'lt a kira'lyto'l, a kira'ly a biro-
   dalomto'l. Katona'k vigya'zta'k e'jjele't-nappala't. Akik kihi'v-
   ta'k haragja't, azokat az udvari medve ele' vetette'k, vagy a 
   feneketlen ku'tba dobta'k. A rettego" kira'ly ku:lo:no:s to:rve'nyt
   hozott. Aki nem mondta, hogy "adjonisten, ege'szse'ge're!",
   amikor eltu:sszentette maga't, hala'llal lakolt. Az udvari 
   csillagjo's rossz hi'rrel sietett a kira'lyhoz. Ra'bukkant arra,
   aki mindenkine'l ba'trabb, me'g a kira'lyto'l sem fe'I': egy szege'ny 
   juha'szra. Vitte'k is a lege'nyt a kira'ly ele', o" pedig maga'val 
   vitte csodafurulya'ja't. - Eltu"sszentett birodalom a'rtatlannak 
   la'tszo' mesefilm, de ne'ha'ny moti'vuma megannyi ce'lza's, mely
   ku:lo:nleges jelente'st sejtet. Nem meglepo" teha't, hogy a film 
   1956 augusztusa'ra tervezett bemutato'ja - minden magyara'zat 
   ne'lku:l - elmaradt. A filmet to:bb e'vtizedes tetszhala'lba ke'ny-
   szeri'tette a politika.
14.55 "Olvaso'naplo'"
   175 e've szu:letett Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij.
   A fe'lkegyelmu" /1958/       (117')
   A pe'nz hatalma'ban
   Orosz film
   Zene: Nyikolaj Krjukov
   Operato"r: Valentyin Pavlov. Rendezte: Ivan Pirjev
   Szereplo"k: Jurij Jakovljev, Julija Boriszova, Nyikita Podgornij, 
   Leonyid Parhomenko
   Miskin herceg u'tban Pe'terva'r fele' ismerkedik meg Rogozsinnal, 
   a zu:llo:tt kereskedo"vel, aki azonnal felta'rja elo"tte e'lete 
   to:rte'nete't. Szu:lei kitagadta'k egy no" miatt, akit Nasztaszja 
   Filippovna'nak hi'vnak, s egy Tockij nevu" fo:ldbirtokos kitar-
   tottja. Tockij azonban meneku:l etto"l a kapcsolatto'l, mert
   sza'ma'ra adott egy fe'nyesebb leheto"se'g: Jepancsics ta'bornok 
   nagy hozoma'nyu' la'nya. Miskin herceg e va'ratlan tala'lkoza's e's 
   tuda's birtokosake'nt e'rkezik meg egyetlen rokona'nak ha'za'ba, 
   aki nem ma's, mint Jepancsics ta'bornok. Az e'rze'keny, krisztusi 
   lelku:letu" e's jo'hiszemu" Miskin herceg megra'zko'dtata'sokkal 
   teli megcsalata'sa'nak dosztojevszkiji to:rte'nete'bo"l erede-
   tileg ha'romre'szes filmet sza'nde'koztak forgatni. A'm a Miskin 
   hercegnek Nasztaszja Filippova'hoz fu"zo"do" boldogtalan szerel-
   me'ro"l szo'lo' elso" re'sz olyan jo'l sikeru:lt, hogy az alkoto'k
   nem tudta'k ezen a ho"fokon folytatni a filmet, e's inka'bb abba-
   hagyta'k a csu'csponton. A sodro' ereju" dra'mai jelenetek szeren-
   cse'sen o:tvo:zo"dnek a filmszeru" la'tva'nyossa'ggal, ko:ze'ppont-
   ban a szikra'zo' szi'ne'szpa'rral, az akkor me'g aszke'tikusan ve'-
   kony Jurij Jakovlevvel e's a csoda'latos Julija Boriszova'val.
17.00 He'le'ne e's a fiu'k (II. sorozat)
   149. re'sz: Visszate're's a vaka'cio'ro'l
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Audoir
17.25 Va'lto'-Info'            (15')
   Felelo"s szerkeszto": Re'dei Judit
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezo"-operato"r: Mencseli Tibor
17.40 Mese
   Tom: Hogyan tanulta meg a kisszama'r a "ko:szo:no:m" szo't (6')
   Csodako:rhinta: Szu:ret a meseerdo"ben          (4')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')  
18.15 A helyettesi'to" tana'r /1994/    (90')
   ( L'instit)
   Valentin bu"ne
   Francia filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Didier Cohen, Eric Kristy
   Zene: Carolin Petit. Operato"r: Dominique Brabant   
   Rendezte: Christian Faure
   Szereplo"k: Ge'rard Klein, Michele Moretti, Andre' Julien, Jean-
   Claude Frissung
   A tana'r terme'szetja'ro' oszta'lya'val egy kis faluban telepszik 
   le egy ido"re. Sza'lla'sado'no"ju:k apja, Valentin hosszu' e'veket 
   to:lto:tt bo:rto:nben rablo'gyilkossa'g va'dja'val, amit az o:reg 
   kitarto'an tagad. Egy kira'ndula's sora'n a gyerekek egy fe'rfi 
   holtteste're bukkannak, akiro"l kideru:l, gyilkossa'g a'ldozata'va' 
   va'lt. A gyerekek az elhunyt laka'sa'ban olyan bankjegyre bukkan-
   nak, amely a 30 e'vvel kora'bbi rablo'gyilkossa'gbo'l sza'rmazott. 
   A sza'lak egy, az alge'riai ha'boru'ban elesett ma'rti'rhoz, illet-
   ve annak hozza'tartozo'ihoz vezetnek...
19.50 Mestermu"vek - Kunst Mu'zeum, Basel   (10')
   Hans Holbein: A mu"ve'sz felese'ge gyermekeivel
   Rendezte: Rainer E. Moritz
20.05 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin       (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja          
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Folytassa, Doktor! /1968/     (75')
   (Carry on Doctor)
   Angol filmvi'gja'te'k
   Forgato'ko:nyvi'ro': Talboth Rothwell
   Zene: Eric Rogers.
   Operato"r: Alan Hume. Rendezte: Gerald Thomas
   Szereplo"k: Frankie Howard, Sidney James, Kenneth Williams,
   Barbara Windsor
22.45 Rite of Stings II/1.       (49')
   Al Di Meola, Stanley Clarke, Jean-Luc Ponty koncertje
   /1995. november/
   Szerkeszto": Berki Tama's
   Operato"r: Ve'la's Pe'ter. Rendezte: Bokor Attila
23.30 Vers               (3')
   Csokonai Vite'z Miha'ly: November
   Elmondja: Vajda La'szlo'
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. november 9. szombat
-------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')     
8.05 Bob e's Bobette          (26')
   Az utca lovagja
   Ausztra'l rajzfilmsorozat
8.30 Delfi e's bara'tai         (24')
   Az aranypart
   Spanyol rajzfilmsorozat
   Rendezte: Antoni D'Ocon
8.55 Kisvakond: Kisvakond e's a gyufa'sdoboz    (6')
9.00 kiCSODA a miCSODA         (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   U'jabb izgalmas, e'rdekes riportok ke'szi'te'se'n dolgoznak
   gyermekriportereink.
9.30 Vila'gto:rte'net           (26')
   XXVI/9.: Euro'pa eszme'le'se
   Angol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Paul Fisher. Zene: Hans Zimmer  
   Operato"r: Stuart Bennett. Rendezte: David Wright
   400 e'v ka'osza uta'n Nagy Ka'rolynak sikeru:lt a IX. sza'zad fo-
   lyama'n egy viszonylag ko:zpontosi'tott, centraliza'lt, a'mde 
   tiszavira'g-e'letu" hatalmat kie'pi'tenie az euro'pai kontinens 
   nyugati fele'n. Ezt ko:veto"en a vila'gi e's az egyha'zi hatalom 
   egyma'srahata'sake'nt megszila'rdult a rend a kontinensen kialakult 
   a mai politikai te'rke'p hozza'veto"leges arculata.
9.55 A kis Nicholas u'rfi VI/5.     (24')
   (Little Sir Nicholas)
   Angol ifju'sa'gi filmsorozat
   C. A. Jones rege'nye alapja'n i'rta: David Benedictus
   Operato"r: John Else. Rendezte: Andrew Morgan
   Fo"szerepben: Stefan Beazley, Rachel Gumey, Bemice Stegers,
   Jack Watson
   A kara'csonyi aja'nde'koza'st ko:veto"en Gerald alattomos bosszu't 
   forral Nico ellen, ellopja po'nija't, Peterkint. E'desanyja pe-
   dig gondoskodik ro'la, hogy u'jabb koholma'nyokkal gyanu'si'tsa a 
   fiu't, szobafogsa'ggal bu:ntesse aminek a hi're ma'r eljut az 
   ido"s Myladyhez is.
10.20 Betu"veto"             (25')
   "Ezt hozta az o"sz..."
   Mondatre'szek: az a'lli'tma'ny (I. re'sz)
   Mu"sorvezeto": Cserhalmi Zsuzsa
   Szerkeszto": Csonka Erzse'bet. Rendezte: Kova'cs Be'la
10.45 Harmo'nia             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc
   Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
   Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
11.15 Ritmus '96  /ism./        (40')
   Ko:nnyu"zenei magazin
   Szerkeszto": Berki Tama's. Rendezte: Bokor Attila
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's, Lapozo'  (20')
12.20 Ko"ze'p-Euro'pai Magazin /ism./   (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
13.00 Esti Ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Ne'pta'ncok             (7')
   Hercegsza'nto'i Ne'pta'ncegyu:ttes
13.20 A tengeri Selyemu't        (50')
   (Silk Route of the Sea)
   XII/4.: Szindba'd hajo'ja
   Japa'n ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Kenii Yokoo
   Zene: Toshio Nakanishi
   Operato"c Noboru Havakawa, Yoshinori Sawa
   Rendezte: Masao Ogasawara
   Az Arab-fe'lsziget o"si fo:ld, kiterjede'se meghaladja a ke'tmil-
   lio' ne'gyzetkilome'tert. Sivatagos partszakaszai mente'n az o'-
   korban elo"szo:r egyiptomi e's fo:niciai hajo'k bonyoli'totta'k a 
   kereskedelmet, majd a go:ro:go:k e's a ro'maiak ko:vetkeztek. A 
   Ta'vol-Kelet e's Euro'pa ko:zo:tti tengeri kereskedelem azonban 
   az arab terme'szettudoma'ny eredme'nyein alapult; a matematikusok 
   e's a csillaga'szok megoldotta'k a me'rhetetlenu:l nagy ta'volsa'gok 
   leku:zde'se'hez szu:kse'ges bonyolult naviga'cio's feladatokat.
   India, Pakiszta'n, Afganiszta'n, Dubai vagy Ira'n ne'pei ele'rheto" 
   ko:zelse'gbe keru:ltek egyma'ssal.
14.10 "Kara'dy Katalin filmjei"
   Ne ke'rdezd, ki voltam /1941/   (92')
   Magyar film (ff)
   Forgato'ko:nyviro': Orsi Ma'ria. Rendezte: Balogh Be'la
   Szereplo"k: Kara'dy Katalin, B. Soo's La'szlo', Sennyei Vera, 
   Ilosvay Katalin, Ne'meth Romola, Vi'zva'ry Mariska, Szabo' Sa'ndor
   A ve'gzetes sze'pse'gu" Konra'd Eszternek el kell hagynia nevelo"-
   szu:lei ha'za't, mert lopa's gyanu'ja'ba keveredik. A sors tova'bb-
   ra sem ba'nik ki'me'letesen vele, egyik helyro"l a ma'sikra u:l-
   do:zi o"t a fe'rfiak szenvede'lye, de o" tisztesse'ges munka'val 
   akarja megkeresni a kenyere't.
15.45 Kedves              (40')
   Magazin no"kro"l-no"knek
   Operato"r: Horva'th Adrienn
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Barko' Judit, Kalocsai Andrea
   Rendezte: Bozsogi Ja'nos
16.25 Va'ratlan utaza's IV.        (46')
   XIIl/7.: A vacsora
   Kanadai te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Rick Drew
   Zene: John Welsman, Don Gillis
   Operato"r: Bob Saad. Rendezte: Harvey Frost
   Szereplo"k: Sarah Polley, Jackie Burroughs, Mag Ruffman, 
   R. H. Thomson, Zachary Bennett, Gema Zamprogna, Cedric Smith, 
   Lally Cadeau, David Fox
   Clive vacsora'ra invita'lja Hettyt, hogy ve'gre nyugodtan besze'l-
   gethessenek munka'jukro'l. Janett e's Alec a Fehe'r Homok sza'llo-
   da'ba tart, hogy egyedu:l lehessenek e's ta'ncoljanak. Danielt 
   Felicity gondjaira bi'zza'k. Felicity ele'rkezettnek la'tja az 
   ido"t, hogy vigya'zzon Danielre. Gus boldogan tesz eleget a 
   meghi'va'snak. A gondos Felicity, mint jo' ha'ziasszony, hala'l-
   ra eteti va'lasztottja't. Janette'k va'ratlanul mege'rkeznek e's 
   Gus ki'nos helyzetben tala'lja maga't. Ma'r meging Hetty ne'ni-
   nek kell ko:zbeavatkoznia...
17.10 U't a jo"vo"nkbe           (15')
   Az emberise'g ha'rom nagy szakade'ka
   Besze'lgete's Balogh Ja'nossal e's Szabados Gyo:rggyel az 
   o:kolo'gia'ro'l
   Besze'lgeto"ta'rs: Szabo' La'szlo' Zsolt
   Operato"r Bucsek Tibor, Mencseli Tibor
   Rendezte: Sipos Andra's
17.25 Mese
   Kimba, a fehe'r oroszla'n /26./   (23')
   Japa'n rajzfilmsorozat
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Sissi /1955/           (105')
   III/3. : Sorsdo:nto" e'vek
   Osztra'k filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Ernst Marischka. Zene: Anton Profes
   Operato"r: Bruno Mondi. Rendezte: Ernst Marischka
   Szereplo"k: Romy Schneider, Karlheinz Bo"hm, Magda Schneider
   A csa'sza'rno" beteg, magyarorsza'gi u'tja alkalma'val meghu"lt,
   tu:do"gyullada'sa van, amelyet az orvosok igen su'lyosnak i'te'l-
   nek. Ko:rnyezetva'ltoza'sra van szu:kse'g a gyo'gyula's e'rde-
   ke'ben, jo' levego"re, napfe'nyre. Fe'rje, Ferenc azonban nem 
   kise'rheti el, mert a lombard tartoma'nyokbo'l politikai la'zon-
   ga'sok hi'rlenek, s egy csa'sza'rnak ilyenkor a fo"va'rosban a 
   helye. Sissi azonban ragaszkodik hozza', hogy felkeresse'k a 
   la'zongo' tartoma'nyok lako'it...
20.05 A harmonika megsza'llottjai  (1995. - ism. - 52')
   (Accordion)
   Francia zene's film
   Operato"r: Richard Prost
   Rendezte: Jean-Pierre Beaurenaut
   Mi lett a harmonika sorsa, amio'ta az emberek nem ta'ncolnak 
   a pa'rizsi vende'glo"kben? He't zene'sz mese'l hangszere'ro"l, e's 
   arro'l a 80-as e'vek eleje'n szu:letett u'j zenei ira'nyzatro'l, 
   amely isme't divatba hozta a harmonika't.
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 "Az elso" sza'z e'v"
   Eszkimo' asszony fa'zik /1983./  (111')
   Magyar ja'te'kfilm
   Zene: Lukin Ga'bor, Vi'gh Miha'ly, a Trabant zenekar
   Operato"r: Mato'csik Andra's
   I'rta e's rendezte: Xantus Ja'nos
   Szereplo"k: Boguslaw Linda, Luka'ts Andor, Me'hes Marietta, 
   Ka'llai Ilona, La'za'r Kati
   Laci jo'nevu" zongoramu"ve'sz, de jo'l berendezett e'lete'bo"l 
   hia'nyzik valami. Egy koncertje'n ismeri meg Marit, a furcsa,
   szo"ke no"t, aki titokzatossa'ga'val, ku:lo:no:s vonzereje'vel ha-
   marosan felforgatja Laci vila'ga't... Egzisztencia'ja't, kapcso-
   latait felru'gva zenekart alapi'tanak: Mari szo:veget i'r e's 
   e'nekel a fe'rfi zene'ire. A szenvede'lyen tu'l azonban egyre 
   jobban kiu:tko:znek a ko:ztu:k le'vo" ku:lo:nbse'gek, s emellett 
   mindketteju:ket megviseli Mari su:ketne'ma fe'rje'nek jelenle'te, 
   aki nem ke'pes a la'nyro'l lemondani.
23.20 Rite of Stings II/2.       (55')
   Al Di Meola, Stanley Clarke, Jean-Luc Ponty koncertje 
   /1995. november/
   Szerkeszto": Berki Tama's
   Operato"r: Ve'la's Pe'ter. Rendezte: Bokor Attila
0.15 Vers               (2')
   Ady Endre: Kocsi-u't az e'jszaka'ban  
   Elmondja: Koltai Ja'nos
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. november 10. vasa'rnap
----------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Valla'si mu"sor
   Figyelj !             (40')
   Fiatalok mu"sora
   Mu"sorvezeto": Barlay Tama's e's Forga'cs Ildima
   Szerkeszto": Lehoczky La'szlo'
   Rendezo"-operato"r: De'r Andra's
8.45 Pumukli kalandjai         (24')
   Pumukli az o'ra'sboltban
   Mesefilmsorozat
9.10 Ebba e's Didrik IX/8.       (29')
   Sve'd ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Christina Herrstro:m
   Zene: Anders Melander e's Verdi, Donizetti, Beethoven
   Operato"r: Bertil Wiktorsson. Rendezte: Peter Schildt
   Szereplo"k: Lisen Arnell, Johan Widerberg, Suzanne Reuter,
   Sten Elfstro:m, Kaj Husell, Helge Skoog, Johanna Friberg,
   Henrik Schildt
   Ebba szomoru'. Apa elment. Tala'n o:ro:kre. De lehet, hogy csak 
   elbu'jt valami titkos helyre. Didrik szoba'ja'ba most bele'phet,
   so"t vele alszik. Philip nem e'rti, mie'rt olyan undok Ebba mos-
   tana'ban. Kaj megesku:do:tt, hogy egy hangot sem e'nekel to:bbe'. 
   Az ilyen emberek sose lehetnek boldogok. Marten kapott egy 
   u'j sza'mi'to'ge'pet. Ebba e's Marten o:sszevesznek.
9.40 Cimbora - Tallo'zo'         (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
10.25 Orosz vadon            (25')
   Beringia fehe'r csendje
   Orosz ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Harri Hamalainen
   Operato"r: Grigori Grachov, Leonid Novikov, Mihail Zagorenko,
   Michail Ugarov
   Rendezte: Youri M. Klimov
   Nehe'z elhinni, hogy a Csukcs-fe'lsziget, a Bering-szoros vagy 
   Alaszka valaha nem le'tezett. Akkoriban egy sze'les fo:ldhi'd,
   Beringia ko:to:tte o:ssze a ke't kontinenst. Az o'cea'n ugyan el-
   nyelte Beringia't, de a megmaradt ne'ha'ny sziget bizonyi'tja, 
   hogy az o"si arktiszi orsza'g le'tezett. Ezek egyike Vrangel,
   Beringia egy szelete. To:bb ezer ne'gyzetkilome'temyi fagyos 
   fo:ld e's szikla. A to:ke'letes fehe'r csend.
10.50 Tengerentu'li legenda'k       (24')
   (Overseas Legends)
   XIII/11.: Va Huka cowboyai
   Francia terme'szetfilm
   Zene: Fre'de'ric Rousseau
   Rendezo"-operato"r Jacques-Paul Baudot
   Az Ua Huka, a Csendes-o'cea'nbo'l kiemelkedo" vulkanikus sziget 
   a Poline'ziai-szigetcsoport szomsze'dsa'ga'ban tala'lhato'. A XIX.
   sza'zadban idee'rkezo" gyarmatosi'to'k a'llatokat is hoztak maguk-
   kal. A minden kontinensto"l ta'vol eso" Ua Huka'n ma to:bb mint 
   ha'romezer vadlo' e'l, a hajdani katonai lovak lesza'rmazottjai. 
   Teikehee Vaipae faluban e'l, o" a sziget legnagyobb me'nese'nek 
   a tulajdonosa. Lovai - sza'munkra szokatlan mo'don - szabadon 
   e'lnek. E ku:lo:no:s a'llattarta'st mutatja be festo"i ke'psorokkal 
   a dokumentumfilm.
11.15 Kincsesha'z            (40')
   Mu"velo"de'sto:rte'neti magazin
   Szerkeszto"-rendezo": Zsupos Zolta'n
   A sze'kelykapukro'l. A Nyiko'-menti ha'z. Kenye'rsu:te's
   Sze'kelyszentmiklo'son.
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 Ameddig a harang szo'l       (11')
   Erde'lyi Ja'nos e's Zsigmond Dezso" sorozata
   A gyo:ngyo:spu:spo:ki Ma'ria - Gyo:ngyo:s
12.15 No'tacsokor            (22')
   Operato"r: Szirmai Be'la
   Ko:zremu"ko:dik: Ma'rkus Ilona, Fazekas Jo'zsef, Karcagi 
   Nagy Zolta'n, Tamon Erika, ki'se'r: De'ki Lakatos Sa'ndor 
   e's zenekara
12.40 A helyettesi'to" tana'r (1992. - ism. - 90')
   (L'instit)
   Valentin bu"ne
   Francia filmsorozat
   Forgato'ko:nyviro': Didier Cohen, Eric Kristy
   Zene: Carolin Petit. Operato"r: Dominique Brabant
   Rendezte: Christian Faure
   Szereplo"k: Ge'rard Klein, Michele Moretti, Andre' Julien,
   Jean-Claude Frissung
14.15 Sportke'pek            (135')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo"rgy
16.30 Szi'nha'zi E'let           (30')
   Mu"ve'szbeja'ro'
   Felelo"s szerkeszto": Ka'llai Katalin
   Szerkeszto": Szu"cs Katalin. Rendezte: Kamondi Zolta'n
17.00 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k     (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
17.15 Postabonta's - Leve'lva'lta's     (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
17.35 Mu"sorismertete's          (5')
17.40 Mese
   Be'ci boho'c: Az u'tha'lo'zat     (15')
18.00 Heti Hi'rmondo'           (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 "Az elso" sza'z e'v"
   Szirmok, vira'gok, koszoru'k  /1984/ (101')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Kardos Istva'n, Lugossy La'szlo'
   Operato"r: Raga'lyi Eleme'r. Rendezte: Lugossy La'szlo'
   Szereplo"k: Cserhalmi Gyo:rgy, Grazyna Szapolowska, Jiri 
   Adamira, Boguslaw Linda, Malcsiner Pe'ter, O"ze Lajos, 
   Usztics Ma'tya's, Kun Vilmos, Marton Kati
   A film to:rte'nete az 1848-as szabadsa'gharcot leza'ro' vila'gosi 
   fegyverlete'tel s a kiegyeze's ko:zo:tti ido"szakban ja'tszo'dik.
   A magyar ko:ze'pnemesse'g, a volt katonatisztek 48-as eszme'ket 
   felejteni, feladni nem tudo' re'tege'nek politikai, emberi tra-
   ge'dia'ja. A jo'zan sza'mvete's e's illu'zio', a rendszer felte't-
   len szolga'lata e's a forradalmi reme'ny ketto"sse'ge, a mu"ko:do" 
   hatalom fojtogato' le'gko:re gazdag sze'pse'gu", torokszori'to' 
   filmben fogalmazo'dik meg. A film a Nyugat-Berlini Filmfesz-
   tiva'l Ezu:st Medve di'ja't, s a budapesti Filmszemle rendezo"i 
   di'ja't nyerte el.
20.40 Ars Hungarica           (11')
   Csontva'ry Kosztka Tivadar: Ma'ria ku'tja Na'za'retben
   Magyar ke'pzo"mu"ve'szeti kisfilm
   Operato"r: Ne'meth Attila. Rendezte: Olasz Ferenc
   Csontva'ry legnagyobb alakos kompozi'cio'ja. A ke'pet az anyasa'g,
   az asszonyok ira'nt e'rzett tisztelet ihlette.
20.50 Sportpercek            (10')
   Szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.00 No" kalapban            (101')
   (Kobieta w kapeluszy)
   Lengyel film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Stanislaw Rozewicz
   Zene: Jerzy Satanowski
   Operato"r: Jerzy Wojcik. Rendezte: S. Rozewicz
   Ewa kezdo" szi'ne'szno". Tehetse'ges, szelid, finom no"i festme'ny-
   alakokra emle'keztet. Este'nke'nt zene're mozgo' ba'bfigura egy 
   szi'ndarabban, a filmekben csak statiszta. O" a "no" a 
   kalapban". Egyszer csak megkapja Cordelia szerepe't a Lear 
   Kira'lyban. A felke'szu:le's a'tszellemu:lt a'llapota'ban sorra
   la'togatja ismero"seit, bara'tait, szu:leit, szerelme't. A szerepet 
   ve'gu:l elveszik to"le, de a Lear kira'ly szerepe't ja'tszo' nagy 
   szi'ne'sz tudja, Ewa az igazi la'nya...
   (A film az 1985-o:s Gdanszk-i Filmfesztiva'l Nagydi'ja't kapta)
22.40 Concerto III.           (51)
   Szergely Rahmaninov: II. Zongoraverseny
   Elo"adja: Barry Douglas
   Ko:zremu"ko:dik: A Londoni Szimfonikusok Zenekara
   Ha'zigazda: Dudley Moore
23.30 Vers               (2')
   Nagy La'szlo': Ki viszi a't a szerelmet? 
   Elmondja: Ga'ti Oszka'r
HI'RU'JSA'G   
*************************************************************
*************************************************************















 Magdolna Zimanyi             
 KFKI Research Institute for Particle Phone: +36-1-175-8257
 and Nuclear Physics          FAX:  +36-1-169-6567
 Computer Networking Center      E-mail: 
 H-1525 Budapest 114, POB. 49, Hungary URL: http://www.kfki.hu/~mzimanyi
 -----------------------------------------------------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS