Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 801
Copyright (C) HIX
1996-07-27
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 OMRI Daily Digest - 26 July 1996 (mind)  45 sor     (cikkei)
2 DunaTv 32. heti musora - 96. augusztus 5. - augusztus 1 (mind)  1013 sor     (cikkei)

+ - OMRI Daily Digest - 26 July 1996 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

OMRI DAILY DIGEST
No. 144, 26 July 1996

SLOVAK GOVERNMENT APPROVES BILL ON STATE SYMBOLS. The government on 23
July approved a draft law on the use of state symbols, Slovenska
Republika reported the following day. If the bill becomes law, state
offices would no longer be required to display portraits of the
president. The bill would also prevent the public display of the
Hungarian flag in southern Slovakia except during official visits by
Hungarian officials. -- Sharon Fisher

NATO OFFICIALS IN HUNGARY. NATO Secretary-General Javier Solana and U.S.
General George Joulwan, Supreme Allied Commander of NATO Forces in
Europe, arrived in Hungary on 25 July for a two-day visit, Reuters and
AFP reported. Talks with Prime Minister Gyula Horn focused on Bosnia and
NATO expansion, but Solana refused to comment on when enlargement will
take place. Solana and Joulwan also visited NATO troops in Hungary
participating in the IFOR mission. Regarding NATO's role in apprehending
indicted war criminals during the Bosnia peace mission, Joulwan said
there will be no change to the policy of apprehending war criminals only
if encountered. -- Sharon Fisher

HUNGARIAN POLICE ENFORCE LAW AGAINST RACIST ASSAULT. Hungarian police
enforced for the first time a new law against racist assault, arresting
neo-Nazi skinheads accused of attacking a Nigerian man last month in
Budapest, AFP reported on 25 July. Police said most of those arrested
are members of the extremist Hungarian Welfare Society, which is
currently under investigation for neo-Nazi activities. The Nigerian
suffered slight injuries in the assault. A new Penal Code amendment
passed on 13 March punishes incitement of hatred by up to three years in
jail and ethnic violence by up to five years. -- Sharon Fisher

ROMANIA UNHAPPY WITH HUNGARIAN RESPONSE. Deputy Foreign Minister Lazar
Comanescu said on 24 July that Romania was dissatisfied with the
Hungarian reply to its demand for clarifications concerning the
statement released 5 July in Budapest on the Hungarian government's
support for autonomy of ethnic Hungarian abroad, an RFE/RL correspondent
in Bucharest reported. Comanescu said the statement created tensions, as
did the announcement that Budapest is going to allot a fixed percentage
of its budget to assist Hungarians living in neighboring countries. --
Michael Shafir

[As of 12:00 CET]

Compiled by Pete Baumgartner
+ - DunaTv 32. heti musora - 96. augusztus 5. - augusztus 1 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

1996. augusztus 5. he'tfo"
--------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden=20
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek=20
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Heti Hirmondo' /ism./       (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
13.20 Emle'kke'pek -- Re'gi Hirado'k /ism./
   Bokor Pe'ter mu"sora
13.35 Postabonta's -- Leve'lva'lta's /ism./ (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes
   Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
13.55 kiCSODA a miCSODA     /ism./ (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   Mai mu"sorunkban sok mindent megtudtok a nevete'sro"l. Gre'tsy=20
   La'szlo' elmondja, ha'ny fe'le magyar szo' van erre a kifejeze's-
   re, a gyerekek pedig azt, hogy min szoktak nevetni, de hall-
   hattok a pesti viccro"l e's a filmburleszkro"l, egyszo'val be-
   mutatjuk a nevete's le'nyege't.
14.25 Cimbora - Tallo'zo' /ism./     (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Mai alkalommal a Radi'r ci'mu" gyermeku'jsa'g ke'szi'to"it la'ttuk=20
   vende'gu:l. Megismerkedhettek tizene'ves u'jsa'gi'ro'kkal, szer-
   keszto"kkel e's i'ra'saikkal. Mu"sorunk ma'sodik re'sze'ben bemu-
   tatjuk Szabadi Vilmos hegedu"mu"ve'szt.
15.10 A korallsziget IX/5. /ism./   (25')
   (The Coral Island)
   Ausztra'l ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: James Andrew Hall. Zene: Bruce Smeaton
   Operato"r: Peter Hendry. Rendezte: Chris Thomson, Ray Alchin
   Szereplo"k: Richard Gibson, Scott McGregor, Nicholas Bond-
   Owen, Charles Tingwell
   A "kannibalta'sok" ugyan be'ke'vel elmennek, de a fe'lelem a'llan-
   do'sul a fu'kban hogy ma's to:rzsek ugyani'gy ba'rmikor megjelen-
   hetnek a szigeten. Eze'rt bu'vo'helyet keresnek, amely biztos=20
   ve'delmet nyu'jthat egy hasonlo' esetben. Elo"e'rzetu:k nem csal,
   a szigeten hamarosan u'jabb la'togato'k tu"nnek fel...
15.35 A dolgok terme'szete /1994/    (45')
   Sza'rnyra, s dalra kelve
   Kanadai ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Leonard Gilday, Neville Ottey
   Rendezte: Caroline Underwood
   Fo:ldu:nko:n az o:sszes mada'rfaj fele e'nekesmada'r, me'gis e'v-
   ro"l e'vre egyre kevesebb a mada'rdal, az e'nekesmadarak sza'ma=20
   vila'gszerte cso:kken. E'szak-Amerika'ban a tudo'sok e'vek o'ta
   kutatja'k e jelense'g oka't.
16.20 Harmo'nia /ism./          (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r=20
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Goda Krisztina   =20
16.50 A titokzatos vila'gegyetem: az agy /1992./ (29')
   (Geheimnisvoller Kosmos - Gehirn )
   VI/4.: A tanula's, tapasztala's e's alkalmazkoda's
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Horst Gu:nter Koch
   Agyunk e'rze'kszerveinken a't ko:zvetiti mindazt, amit tudato-
   san a'te'lu:nk. Az ingerekbo"l megtanulunk informa'cio'kat e's tu-
   da'st forma'lni. Ez akti'v folyamat, amely megismere'st, szen-
   vede'st, o:ro:met foglal maga'ba, e's ezek feldolgoza'sa't filo-
   zo'fia'va' e's mu"ve'szette'. Megismere's e's o:nmegismere's: ezek=20
   az emberi tanula's ce'ljai.                  =20
17.20 U't a jo:vo"nkbe  /ism./      (15')
   Besze'lgete's Balogh Ja'nossal e's Szabados Gyo:rggyel az=20
   o:kolo'gia'ro'l
   2 millio' falu
   Besze'lgeto"ta'rs: Szabo' La'szlo' Zsolt
   Operato"r: Bucsek Tibor, Mencseli Tibor.=20
   Rendezte: Sipos Andra's
17.35 Mese
   Decimal, a ba'lna e's a pingvinfio'ka'k: A haragos elefa'nt (7')
   Ora'nguta'n Zso'fi: Zso'fi a keri'to"no"          (9')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hirado'              (15')     =20
18.15 A'llatklinika a va'ros sze'le'n  /1993-94./ (48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/1.: A kandu'r
   Cseh-ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko:ny: Jiri Melisek, Otto Zelenka
   Zene: Petr Hapka
   Operato"r: Jiri Sarnal. Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana=20
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
   Olga Novotna, a fiatal a'llatorvosno" a'lla'st keres. Mielo"tt=20
   azonban jelentkezne a pra'ga'i a'llatklinika'n meghirdetetett
   a'lla'sra, elo"szo:r feltu"ne's ne'lku:l ko:ru:l akar ott ne'zni. A=
=20
   klinika igazgato'ja, dr. Hrubes nemcsak elismert szakte-
   kinte'ly, de jo'ke'pu" szi'vtipro' is. Olga elso" la'ta'sra megtet-
   szik neki. Titka'rno"je'nek e's e'letta'rsa'nak, Jana'nak azonban=20
   anna'l keve'sbe'...
19.05 Helikon              (30')
   Irodalmi figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka
19.35 Vi'z alatt - vi'z felett      (23')
   A Stein folyo'
   Kanadai kisfilm
   I'rta e's fe'nyke'pezte: Clifford Witting
   A Stein folyo' Britt Kolumbia e'kesse'ge, vo:lgye egy olyan=20
   szu"z teru:let, ahol me'g nincsenek utak, ba'nya'k, fava'go'k.
   Nyolc kajakos elhata'rozta, hogy megki'se'rti a lehetetlent:=20
   leereszkedik a folyo'n, amelynek 60 km-es szakasza szinte=20
   folyamatos vi'zese's.
20.05 Minoritates Mundi         (40')
   Aland szigetek (Finnorsza'g III.)
   Csele'nyi La'szlo' mu"sora. Operato"r: Zala'nyi Ferenc
   Mu"sorunk szinte teljes ege'sze'ben a sve'dek lakta, de Finn-
   orsza'ghoz tartozo' Aland-szigetek autono'mia'ja'val foglalkozik.
   Fogad bennu:nket Aland korma'nyzo'ja, betekintu:nk az alandi=20
   parlamentbe, besze'lgetu:nk a kereskedelmi kamara elno:kasz-
   szonya'val, tala'lkozunk a sve'dajku' tiszteletbeli konzulunk-
   kal, s ella'togatunk a vila'ghi'res mariehamni hajo'za'si=20
   mu'zeumba.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja           =20
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')   =20
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 XX. sza'zadi arcke'pek
   Gabriel Garcia Ma'rquez      (54')
   Mese'k tu'l a maga'nyon /1989./
   Angol dokumentumfilm=20
   Operato"r: Mario Garcia Joya. Rendezte: Holly Aylett
   Gabriel Garcia Ma'rquez, negyedikke'nt a latin-amerikai i'ro'k=20
   ko:zu:l, 1982-ben megkapta az irodalmi Nobel-di'jat. "I'ro'nak,
   irodalma'rnak tartom magam, de meggyo"zo"de'sem, hogy a film=20
   ke'pi kifejeze'si leheto"se'ge sokkal nagyobb, mint az irodalome'.
   Kapcsolatom olyan a filmmel, mint egy konfliktusokkal teli=20
   ha'zassa'g, se vele, se ne'lku:le nem tudok e'lni. Amikor e'ppen=20
   haragban voltam a filmmel, azt mondtam, hogy a Sza'z e'v ma-
   ga'nyt a film ellene'ben akarom megi'rni."
22.25 Cousteau kapita'ny u'jra felfedezi a vila'got  (48')
   /1985-1991/=20
   A tenger rabjai
   Francia filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Yves Paccalet. Operato"r: Frederic Labourasse
   Rendezte: Jaques-Yves Cousteau, Jean-Michel Cousteau
   A Calypso a Menam Phraya folyo'n halad fo:lfele', aranylo' budd-
   hista templomokkal szege'lyezett folyo'partok mente'n, Thaifo:ld=20
   belseje fele'.
23.10 Va'kuum              (54')
   Magyar portre'film
   Ke'p: Ari Ka'roly. Rendezte: Torzsa Margit
   Dr. Egely Gyo:rgy portre'ja'bo'l kideru:l, hogyan jutott el az=20
   atomenergia kutata'sa'to'l a va'kuumenergia tanulma'nyoza'sa'hoz,
   a go:mbvilla'm e's a ku:lo:nbo:zo" parajelense'gek megfigyele'se=20
   sora'n.
0.05 Vers               (3')
   Ga'l Sa'ndor: Az o'cea'n partja'n =20
   Elmondja: Dra'fi Ma'tya's
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. augusztus 6. kedd
-----------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden=20
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek=20
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Esti Ke'rde's   /ism./      (13')
   A nap interju'ja
12.35 Helikon  /ism./         (30')
   Irodalmi figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka
13.05 Minoritates Mundi  /ism./    (40')
   Aland szigetek (Finnorsza'g III.)   (roma'n felirattal)
   Csele'nyi La'szlo' mu"sora. Operato"r: Zala'nyi Ferenc
13.45 A'llatklinika a va'ros sze'le'n (1993-94. - ism. - 48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/1.: A kandu'r
   Cseh-ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko:ny: Jiri Melisek e's Otto Zelenka. Zene: Petr Hapka
   Operato"r: Jiri Samal. Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana=20
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
14.30 A ko:lto" ke'rdez /ism./      (31')
   Kodola'nyi Ja'nos
   Szerkeszto": Tornai Jo'zsef. Rendezte: Csele'nyi La'szlo'
   Ko:zremu"ko:dnek: Tornai Jo'zsef, A'cs Margit, Kodola'nyi Gyula,=20
   Kodola'nyi Ju'lia
15.05 "Az elso" sza'z e'v"
   Hegyek alja'n /1920/       (58')
   Magyar ne'mafilm (ff.)
   Eugen D'Albert opera'ja't filmre i'rta: Pakots Jo'zsef
   Operato"r: Nagy Dezso". Rendezte: Balogh Be'la
   Szereplo"k: Petrovics Szvetiszla'v, Lo'th Ila, De'nes Oszka'r,
   Szarvasi Sa'ndor, Miho' La'szlo'
   Ma'rta, a molna'rla'ny a ko:rnye'kbeli ko:nnyelmu" fo:ldbirtokos,=20
   Sebastiano szereto"je. Sebastiano no"su:lni ke'szu:l, a gazdag=20
   kereskedo", Lopezo la'nya't, Lujza't akarja elvenni, hogy ki=20
   tudja fizetni az ado'ssa'gait. Lopezo, akit figyelmeztetnek=20
   arra, hogy leendo" veje szereto"t tart, leve'lben ke'ri Sebas-
   tiano't, szaki'tson meg minden kapcsolatot a molna'rla'nnyal,=20
   ku:lo:nben nem adja hozza' a la'nya't. Sebastiano ekkor elhata'-
   rozza, hogy fe'rjhez adja Ma'rta't a ja'mbor pa'sztorhoz, Pedro'-
   hoz.
16.05 Amiro"l a ko:vek mese'lnek  /ism./ (20')
   To"rte'nelmi va'rosok - Gyo"r
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orba'n A'gnes
16.25 Hata'rvide'k /1993/        (55')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Sura'nyi Z. Andra's. Rendezte: Gaa'l Kova'cs Miha'ly
   Hajnalodik. A lovak sze'na'ra va'rnak. Korai fe'nyek. Itt a ra'-
   dio' ne'metu:l szo'l. Nincs ha'rom kilome'terre a hata'r. Ide=20
   ko:zel a gazdag osztra'k szomsze'd. Aki u:gyes, boldogul,vagy=20
   legala'bb mege'l.
17.20 La'ssuk, hogyan no:vekednek /1994/ (12')
   (See how they grow)
   A tigris
   Angol ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko:nyviro': Sally-Anne Gordon
   Operato"r: Andrew Smith, Tom Gordon
   Zene: Luis Gordon. Rendezte: Tom Gordon
17.30 Mese
   Ro:fike e's Ugrika (7.)               (8')
   Mese'k a nagyvila'gbo'l: A medve e's a ke't cimbora  (5')
   Popeye, a tengere'sz: A Mississippi szire'nje    (6')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hirado'              (15')
18.15 "Az elso" sza'z e'v"
   Elena e's a fe'rfiak /1956/    (94')
   (Elena et les Hommes)
   Francia filmszati'ra
   Zene: Joseph Kosma. Operato"r: Claude Renoir
   I'rta e's rendezte: Jean Renoir
   Szereplo"k: Ingrid Bergman, Jean Marais, Mel Ferrer,=20
   Jean Richard
   Az elszege'nyedett, vonzo' lengyel hercegno" to:rte'nete't elme-
   se'lo" film az 1880-as e'vekben ja'tszo'dik. A mese fo"szereplo"i-
   nek katonai e's politikai ambi'cio'it pamfletszeru"en ta'rja=20
   Renoir a ne'zo"k ele', azt sugallva, hogy ve'gu:l me'giscsak a
   szerelem ira'nyi'tja a vila'got.
19.50 Esik az eso"            (8')
   Magyar anima'cio's kisfilm
   Ke'szitette'k: Olajos Bea, Csomor Be'la, Kardos Bogla'r
19.55 A'prily Lajos: Hollo'-e'nek     (3')
   Elmondja: Krizsova'nszky Szido'nia
20.05 Gazdako:r             (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gyulai Gyo:rgy
   Arata's uta'n, avagy a gabona sorsa a Ka'rpa't-medence'ben. To-
   va'bbi te'ma'ink: e'lelmiszeripar, gazdaportre'k hata'ron innen=20
   e's tu'lro'l, kerti praktika'k, agra'rhi'rek a re'gio'bo'l.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Madigan /1968/          (101')
   Amerikai krimi
   Forgato'ko:nyv: Henri Simoun, Abraham Polonsky
   Zene: Don Costa. Operato"r: Russel Metty
   Rendezte: Don Siegel
   Szereplo"k: Richard Widmark, Henry Fonda, Inger Stevens
   Madigan, a brooklyni rendo"rfo"no:k feddhetetlen e'letu", a=20
   to:rve'ny betu"je szerint e'lo" ember. Beosztott nyomozo'ja=20
   ba'rdolatlan modoru', cselekedeteinek tisztasa'ga bizony=20
   megke'rdo"jelezheto", de belevalo', ba'tor zsaru. Kine'l az=20
   igazsa'g?
23.10 Sikoly Ko'rogye'rt  /1994-96./   (57')
   2. re'sz: A tu'le'lo"  /1994/
   Magyar dokumentumfilm
   Rendezo"-operato"r: Poros La'szlo'
   Poros La'szlo' rendezo" jo'volta'bo'l hiteles kro'nika't la'tha-
   tunk a szlavo'niai magyar telepu:le's ha'boru's ko:zelmu'ltja'bo'l.
   Az elso" re'sz eseme'nyeit ezu'ttal egy szemtanu' e'letu'tja hite-
   lesiti. Szabo' Ja'nos, Ko'rogy polga'ra, ne'gy ho'napot bujka'lt a
   megsza'lla's ideje'n, majd ve'gu:l feladta maga't a megsza'llo'knak.
   Emberse'gesen ba'ntak vele, amit elso"sorban saja't egye'nise'ge'-
   nek e's leleme'nyesse'ge'nek ko:szo:nhetett.
0.05 Vers               (3')
   A'prily Lajos: Szi'lencium=20
   Elmondja: Me'cs Ka'roly
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. augusztus 7. szerda
--------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden=20
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek=20
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Gazdako:r   /ism./        (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gyulai Gyo:rgy
13.00 Esti Ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Csodako:rhinta: Pollux kiruccan; A nagy zongora;=20
           A kia'lli'ta's    (15')
13.30 Ko:lto:zo"madarak   /1991./    (15')
   A daru
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Otto Hahn
   A mocsarak e's az eliszaposodott erdei tavak a darvak=20
   idea'lis ko:lte'si teru:letei. Ezek a ko:lto:zo" madarak napjaink-
   ban egyre kevesebb e'letteret tala'lnak Euro'pa-szerte.
13.45 Nyelve'desanya'nk  /ism./     (25')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Pa'sztory Ja'nos
15.10 Fejezetek a magyar film to:rte'nete'bo"l /ism./ (60')
   XII/8.: Magyar ta'j, magyar ecsettel
   Ko:zremu"ko:dik: Zala'n Vince. Rendezte: Fe'so"s Andra's
16.10 Sikoly Ko'rogye'rt (1992-94. - ism. - 57')
   2. re'sz: A tu'le'lo"  /1994./
   Magyar dokumentumfilm
   Rendezte: Poros La'szlo'
17.05 Ta'jak, forte'lyok, asszonyok    (20')
   Magazin nem csak gazdasszonyoknak
   Szerkeszto": Gelle'r Ro'zsa. Rendezte: Szegezdy Ja'nos
   Kalotaszeg kicsiny szeglete'ben a kenye'rsu:to", ku:rto:skala'cs-
   ke'szi'to", szo:vo", dalolo' e's vende'gla'to' asszonyok ta'rsa-
   sa'ga'ban ke'szu:lt az augusztusi ada's. A legenda'iro'l nevezetes=20
   falu ko:rnye'ke'n, a Tordaszentla'szlo'hoz ko:to"do" to:rte'nelmi
   helyszinekre is elkalauzolja'k a ne'zo"t a helybe'li asszonyok.
17.30 Mese=20
   Vigya'zat, fiu'k:...sorompo'           (7')
   Rumca'jsz kalandjai: Csibe'szke vila'gga' megy  (7')
   Popeye, a tengere'sz: A nagy futo'verseny    (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 "Az elso" sza'z e'v"
   Sziget a sza'razfo:ldo:n  /1969/  (73')
   Magyar ja'te'kfilm  (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Ma'ndy Iva'n
   Operato"r: Raga'lyi Eleme'r. Rendezte: Elek Judit
   Szereplo"k: Kiss Manyi, De'gi Istva'n, Margittay A'gi, Korga=20
   Gyuri, Hamvay Lucy, Nova'k Istva'n, Pa'sztor Erzsi, Schubert=20
   E'va, Sivo' Ma'ria, Soo's Edit, Vujicsics Tihame'r
   Maga'nyos o:regasszony, egykori hajo'skapita'ny lea'nya e'ldege'l=20
   a belva'rosi be'rha'zban. Ke'tszoba's laka'sa zsu'folva re'gi bu'to-
   rokkal, ke'pekkel, csecsebecse'kkel. Fe'lto" gonddal o"rzi emle'k-
   ta'rgyait, mert az emberekhez valo' ba'tortalan, kudarcokkal=20
   ve'gzo"do" ko:zelede'sei uta'n ezek jelentik sza'ma'ra az egyetlen=20
   ko:to"de'st az e'lethez. A ha'zmesterne' tana'csa'ra e's to:bbszo:ri
   su:rgete'se're csere're hirdeti meg laka'sa't, amelyet ro:videsen=20
   ellepnek a legku:lo:nbo:zo"bb cserepartnerek. Ve'gu:l egy budai=20
   kertes ha'z kis laka'sa'ra esik va'laszta'sa, ahol rokonszenves,
   gyermekes ha'zaspa'r lakik.
19.30 Gondolkodo' a'llatok?  /1994/   (25')
   (When Animals Think)
   Japa'n terme'szetfilm
   Operato"r: Naoto Yoneshiro, Haruki Ida. Rendezte: Genya Niio
   Teljes bizonyossa'ggal egyenlo"re nem tudjuk, gondolkodnak-e=20
   az a'llatok. Tanulma'nyozhatjuk o"ket, megfigyelhetju:k menta'-
   lis ke'pesse'geiket vagy annak hata'rait e's a'muldozhatunk.=20
   Mint ez a filmbo"l is kideru:l, ma ma'r nemcsak a besze'lo" papa-
   ga'jokro'l van szo'...
20.05 Re'gio'k              (40')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a=20
   hata'ron tu'lro'l.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')   =20
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Bibo' Istva'n emle'kiratok      (130')
   Film, e's hangszalagon ro:gzi'tett emle'keze'sek ke't re'szben,=20
   mindo:sszesen 130 percben
   Ma lenne 85 e'ves sza'zadunk egyik legnagyobb politikai gondol-
   kodo'ja. Az 56-os forradalomban a'llamminiszter, majd e'letfogy-
   tiglanra i'te'lt a'llamfogoly. Az emle'keze'st az 1976-ban ke'szu:lt=
=20
   Erdei Ferenc-film kapcsa'n ke'szi'tette Csoo'ri Sa'ndor, Hana'k=20
   Ga'bor, Husza'r Tibor e's Sa'ra Sa'ndor. E'letu'tja't ekkor 1944-ig
   ko:vethettu:k nyomon. 1976 ve'ge'n felaja'nlottuk Bibo' Istva'nnak,=
=20
   hogy magnetofonra ro:gzi'tju:k emle'keze'seit. O" e's felese'ge,=20
   Boriska ezt elfogadta, mint mondta "anna'l is inka'bb, mert=20
   nem sza'nde'kozom emle'kiratokat i'rni." A felve'telek szinte=20
   1979. ma'jus 10-ig, hala'la napja'ig folytak. A mintegy 20 o'ra'-
   nyi, igen va'ltozo' mino"se'gu", mondhatni technikailag rossz=20
   hangszalagbo'l e's a csala'd fe'nyke'pgyu"jteme'nye'nek felhaszna'-
   la'sa'val o:sszea'lli'totta Hana'k Ga'bor.
23.40 Vers               (4')
   Bella Istva'n: Testamentum  =20
   Elmondja: Erde'lyi Gyo:rgy
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. augusztus 8. csu:to:rto:k
-------------------------------
8.00-12.00 Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden=20
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek=20
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Re'gio'k /ism./          (40')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
13.00 Esti Ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Ta'jak, forte'lyok, asszonyok /ism./  (20')
   Magazin nem csak gazdasszonyoknak
   Szerkeszto": Gelle'r Ro'zsa. Rendezte: Szegezdy Ja'nos
13.35 Kettesben  (1943. - ism. - 70')
   Magyar ja'te'kfilm  (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Matolcsy Andor
   Zene: Pa'lma's Olive'r
   Operato"r: Hegyi Barnaba's. Rendezte: Csere'py La'szlo'
   Szereplo"k: Pa'ger Antal, Simor Erzsi, Kova'cs Ka'roly, vite'z=20
   Ba'nky Ro'bert, Legenyey Jo'zsef, Ko:ke'ny Ilona, Makla'ry Ja'nos,
   Danis Jeno"
   Szila'rd, a jo'nevu" e's jo'mo'du' igazgato' megundorodva a ta'rsa-
   sa'gi e'letto"l e's a no"k a'llando' ta'mada'saito'l, elhata'rozza,
   hogy ne'ha'ny nap szabadsa'got to:lt el a gyo"ri Duna-a'g elha-
   gyatott szigetvila'ga'ban. Nem akar se embert, se kultu'ra't,=20
   se civiliza'cio't. Egy ve'letlen motorbaleset azonban a szi-
   getre sodorja az a'jult Zsuzsanna't...
14.45 Egyszeru" emberek /1993/     (60')
   Hala'szok e's fo:ldmu"vesek a Li folyo' mente'n
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Gerhard Baur. Rendezte: Gerhard Baur
   A Li folyo' vo:lgye a vila'g egyik legszebb ta'ja, melynek sze'p-
   se'ge e'vsza'zadok o'ta foglalkoztatja a ki'nai ko:lto"ket e's fes-
   to"ket. A festo"i Long Shi falucska csak cso'nakkal vagy a he-
   gyeken a'tvezeto" keskeny o:sve'nyen ko:zeli'theto" meg.
15.45 Bu'csu' a sza'szokto'l /1994/    (30')
   Erde'lyi ke'peslapok
   Magyar dokumentumfilm
   Rendezte: Lovass Ferenc
   Az Erde'lyben a XII. sza'zad o'ta e'lo" sza'sz lakossa'g le'tsza'ma=
=20
   - ma'ra 100 000 ko:ru:lire teheto". Az uto'bbi e'vekben sokan hagy-
   ta'k el szu:lo"fo:ldju:ket, jobba'ra ma'r csak az ido"sek maradtak=20
   otthon. Akad ellenpe'lda is: Ne'metorsza'gbo'l fiatalok tele-
   pednek a't a sza'sz vide'kekre.
16.15 Euro'pai mu"ve'szeti iskola IV/3.  (48')
   Holland ke'pzo"mu"ve'szeti filmsorozat
   Operato"r: Johann Schell
   I'rta: Gerrit te Pas. Rendezte: Mario Massanyi
   A harmadik epizo'd a szi'nek vila'ga'ba vezet be, megtudhatjuk,
   mife'le viszonyban vannak egyma'ssal az alapszi'nek, milyen=20
   to:rve'nyszeru"se'gek szerint hatnak egyma'sra e's milyen ma's=20
   egye'b isme'rvek szerint csoportosi'thatjuk o"ket.
17.05 Lo'ra fel!             (20')
   Lovasmagazin
   Szerkeszto": A'rvai Istva'n
   Lo' a ke'pzo"mu"ve'szetben. Arablovak Ba'bolna'n. Ne'gyesfogatok.
   Lovagla'soktata's iskola'soknak.
17.25 Mese
   Csodako:rhinta: Egy kis me'z miatt; A konkurencia;=20
           Az ugro'verseny           (15')
   Bob e's Bobek: Kira'ndula'son             (7')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hirado'              (15')
18.15 La'ngolo' mezo"k VI/3.        (100')
   Ausztra'l filmsorozat
   Zene: Mark Moffat, Wayne Goodwin
   Operato"r: Ross Berryman. I'rta e's rendezte: Robert Marchand
   Fo"szerepben: Todd Boyce, Melissa Docker, Kris McQuade,=20
   Peter Sa'sdi
   A ha'boru' a ve'ge'hez ko:zeledik, Dustyn ki'vu:l ma'r szinte min-
   denki hazate'rt. Az e'let megleheto"sen nehe'zkes a na'dva'go'k=20
   fo:ldje'n, a hia'nygazdasa'g politikai feszu:ltse'geket kelt,=20
   i'rek, olaszok e's o"slakosok ha'boru'znak a kisva'rosban. Bluey=20
   szeszfo"zde't e'pi't Franco'nak, s ez tekinte'lyes vagyonhoz jut-
   tatja az olaszokat a teru:leten.
20.05 Va'lto'               (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Nagy Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto': Juni Gyo:rgy
21.30 Szinha'zi E'let /ism./       (30')
   Figyelo"
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
22.00 U'rvacsora  /1961-62/       (78')
   (Nattvardsg=E4sterna)
   Sve'd ja'te'kfilm (ff)
   Operato"r: Sven Nykvist
   I'rta e's rendezte : Ingmar Bergman
   Szereplo"k: Gunnar Bjo:rnstrand, Ingrid Thulin, Max von Sydow,=20
   Gunnel Lindblom, Stefan Larsson
   "Mindve'gig ez az E'N a'll a ko:ze'ppontban, aki fenyegeto"zik,=20
   du:ho:ng, ko:nyo:ro:g, e's aki szeretne kikeru:lni a zavaros hely-
   zete'bo"l. Folyamatos ja'te'k zajlik a fo"olta'r elo"tt. A mindent=20
   leza'ro' ve'gso" dra'ma: "Nem engedem el a kezed, ami'g a'lda'sodat
   nem adod ra'm." Az E'N bemegy a templomba, maga'ra za'rja az aj-
   to't, e's ott marad la'zas a'llapotban. Az e'jszaka ke'tse'gbeejto"=
=20
   csendje, a si'rok, a halottak, a so'hajto' orgonasi'pok, a pat-
   ka'nyok, a mu'lt szagfoszla'nyai, a homoko'ra, az iszony, amely=20
   e'pp ennek az e'jszaka'nak szu:lo:tte. Ez a GETSEMA'NE, a kereszt-
   refeszi'te's, az i'te'let. Istenem, e'n Istenem, mie'rt hagyta'l=20
   el engem? (lngmar Bergman: Ke'pek)
23.20 Vers               (3')
   Ko:lcsey Ferenc: Honva'gy e's szerelem =20
   Elmondja: Csikos Sa'ndor
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. augusztus 9. pe'ntek
--------------------------
8.00-12.00 Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden=20
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek=20
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 Lapozo'              (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Va'lto' /ism./           (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Nagy Katalin
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (15')
   A nap interju'ja
13.15 Lo'ra fel!  /ism./        (20')
   Lovas magazin
   Szerkeszto": A'rvai Istva'n
13.35 Krisztus felta'madt Sapinta'n  /1992/ (5')
   Roma'n kultu'rto:rte'neti film
   Rendezte: Vivi Dragan Vasile
   A falu hi'res temeto"je'nek bemutata'sa.
13.40 "Boldog, aki a nyomorultakra gondol..." /1990/ (58')
   Dokumentumfilm
   Operato"r: Mertz Lora'nd. Rendezte: Szaka'cs Sa'ra
   Az o"rbottya'ni reforma'tus szeretetotthonban su'lyosan fogya-
   te'kos gyerekeket a'polnak a Szeretetszolga'lat diakonissza'i.
14.40 Ko:ze'p-Euro'pa szu:lo"va'rosai     (44')
   Be'cs - Az o:t e'vsza'zados metropolis
   Osztra'k kultu'rto:rte'neti sorozat
   I'rta e's rendezte: Alfons Dalma
   Be'cs, Anno Domini 1440. Ma'r akkor szi'nes emberto:meg ho:mpo:ly-
   go:tt a Karntner Strasse'n. A ke'so" go'tika ideje ez. A Dunamenti=20
   va'ros nyitott a vila'gra. A Habsburg-ha'z uralkodo'i, e'pi'te'szei=
=20
   adja'k Be'cs arculata't. Jo'zan e's ki'va'ncsi va'ros. Zenee'rto"-=20
   e's kedvelo" va'ros. Biedermeier hangulatot a'raszt.
15.25 "Olvaso'naplo'"
   Tu:skeva'r /1967/         (28')
   VIII/5.: Ha'rman a berekben
   Magyar ifju'sa'gi filmsorozat
   Fekete Istva'n rege'nye'bo"l i'rta: Feje'r Tama's
   Zene: Vincze Otto'
   Operato"r: Mezei Istva'n. Rendezte: Feje'r Tama's
15.55 Chesterfield lovagjai /ism./   (49')
   (Covington Cross)
   XIII/6.: Vak szenvede'lyek
   Angol filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Gil Grant. Zene: Carl Davies
   Operato"r: Alan Hume. Rendezte: James Keach
   Szereplo"k: Nigel Terry, Cherie Lunghi, James Faulkner, =20
   Jonathan Firth=20
   Lady Elizabeth komoly vete'lyta'rsat kap Brittany szeme'lye'ben,=20
   aki hirtelen o:tletto"l veze'relve megjelenik Sir Thomas udvar-
   ha'za'ban. A szemrevalo' fiatal teremte's megszo'lala'sig hasonli't=
=20
   egykori no"ve're're, aki Sir Thomas felese'ge volt, s a fe'rfit
   elbori'tja'k a re'gi emle'kek.
16.45 Volt egyszer egy egyetem IV/2.  (40')   =20
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Nemes Tibor, Nyiri Be'la, Scheibner Ka'roly
   Rendezte: Kova'cs Andra's
   Az 51 e've le'trejo:tt kolozsva'ri Bolyai Egyetemro"l vallanak=20
   Kova'cs Andra's filmrendezo"nek egykori e's mai tana'rok, dia'kok,
   akiknek sorsa't valamilyen mo'don befolya'solta a Bo'lyai Egye-
   tem le'te vagy nem le'te.
17.25 Va'lto'-Info'            (15')
   Felelo"s szerkeszto": Re'dei Judit
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga.=20
   Rendezo"-operato"r: Mencseli Tibor
17.40 Mese
   Lolka e's Bolka: I'ja'szat      (10')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 A tenger zamata /1982/      (94')
   (Sapore de mare)
   Olasz filmvi'gja'te'k
   Forgato'ko:nyvi'ro': Carlo e's Enrico Vanzina
   Zene: Edoardo Vianello
   Operato"r: Beppe Maccari. Rendezte: Carlo Vanzina
   Szereplo'k: Marina Suma, Jerry Cala, Karina Huff, Angero=20
   Cannavacciolo, Virna Lisi, Christian de Sica
   Szerelmet ko'stolgato' vida'm fiatalok ne'pesi'tik be a hatvanas=20
   e'vek ko:zepe'n az olasz tengerparti u:du:lo"hely, Viareggio ut-
   ca'it, szo'rakozo'helyeit. Szu:leikkel e'rkeznek me'g, de ma'r=20
   igyekeznek fu:ggetlenedni to"lu:k. Kalandra szomjasan, csapatokba=20
   vero"dve ko'borolnak. Luca e's Felicino vezeti o"ket, nagy ko'pe'=20
   mindketto", nem maradhat be'ke'n to"lu:k egyetlen csinosabb la'ny=20
   sem.
19.50 Mestermu"vek - Stedelijk Mu'zeum, Amsterdam (10')
   Anselm Kiefer: Belso" te'r
   Angol ke'pzo"rmu"ve'szeti kisfilm
   Rendezte: Reiner E. Moritz
20.05 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin       (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Polip 6.             (107')
   (Octopus)
   VI/1.: Az utolso' titok
   Olasz bu"nu:gyi filmsorozat
   Forgato'ko:nyvfro': Sandro Petralia e's Stefano Rulli
   Zene: Ennio Morricone
   Operato"r: Marcello Gatti. Rendezte: Luigi Perelli
   Szereplo"k: Vittorio Mezzogiorno, Patricia Millardet, Remo=20
   Girone, Bruno Cremer
   Az ege'sz Ita'lia't beha'lo'zo', a polip szori'ta'sa'hoz hasonlo'an=
=20
   fojtogato' maffia Olaszorsza'g megoldhatatlannak tu"no" proble'-
   ma'ja. Az eddigi sorozatok ne'pszeru"se'ge imma'r a 6. Polip-
   sze'ria elke'szi'te'se're o:szto:no:zte alkoto'it. E sorozatban=20
   Silvia Conti bi'ro'no" e's Davide u'jra felveszi a harcot a=20
   maffia'val. Bellini fe'nyke'pe'sz egy foto'rorozatot ki'na'l ela-
   da'sra Ribeira'nak, aki hatalmas o:sszeget i'ge'r a negati'voke'rt.=
=20
   De mielo"tt hozza'keru:lhetne'nek a foto'k, Amilca're embere
   meggyilkolja a foto'st e's e'letta'rsa't, Nina't, kisla'nya el-
   rabla'sa'val arra ke'nyszeri'ti, hogy a gyilkossa'got maga'ra
   va'llalja...
23.15 Montrea'li Nemzetko:zi Jazzfesztiva'l  (60')
   Jack Dejohnette koncertje
   Kanadai koncertfilm
   Rendezte: Jean - Jacques Sheitoyan
   Ko:zremu"ko:dik: Pat Metheny (gita'r), Garry Thomas (szaxofon,=20
   fuvola), Greg Osby (szaxofon), Lonnie Plaxico (bo"go"), Mick=20
   Goodrick (gita'r), Nana Vasconcelos (u:to"hangszerek), Jack=20
   DeJohnette (dob)
0.15 Vers               (2')
   Jo'zsef Attila: Istenem  =20
   Elmondja: Jorda'n Tama's
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. augusztus 10. szombat
---------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Kaliforniai mazsola'k       (23')
   XIII/8.: Mazsola pipo"ke
   Amerikai rajzfilm
8.30 kiCSODA a miCSODA
   Gyermekmu"sor           (30')
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor. Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   Ugye, emle'keztek azokra a mese'kre, amelyekben a jo' tu:nde'r a=20
   csu'nya'bo'l sze'pet vara'zsol? Ma mi is ilyen csoda'latos a'tva'l-
   toza'sokat mutatunk be, amiket ti, gyerekek is megvalo'si't-
   hattok a ko:rnyezetetekben sok o:tlettel e's keve's pe'nzbo"l.
9.00 Karlsson a teto"ro"l        (25')
   IV/3.: Ki'se'rtetek
   Sve'd ifju'sa'gi filmsorozat
   I'rta: Astrid Lindgren. Rendezte: Olle Hellblom
   Szereplo"k: Lars So:derdahl, Mats Wikstro:m, Catrin Westerlund,
   Stig Ossian Ericson, Staffan Hallerstam, Britt Marie Nasholm
   O:csi szu:lei tova'bbra is igen elfoglalt emberek, testve'rei u'gy-
   szinte'n. I'gy a kicsi sokat van egyedu:l. A rejte'lyes Karlsson=20
   le'teze'se'ben igaza'n csak o" hisz, ko:rnyezete pedig kisse' fur-
   csa'n szemle'li az izgalmas e's va'ratlan to:rte'ne'seket.
9.25 Eli feladata           (48')
   (Eli's Lesson)
   Kanadai ifju'sa'gi film
   Forgato'ko:nyv: Marius Simonot, Aurora Winter
   Zene: Jim Fox, Rob Bryanton
   Operato"r: Barry Parrel. Rendezte: Peter D. Marshall
   Szereplo"k: Jack Palance, Kenneth Wels, Robbie Bowen, Aiden=20
   Pendleton
   Eli, a holland-ne'met za'rt valla'si ko:zo:sse'gben e'lo" kisfiu'=20
   mindena'ron pilo'ta szeretne lenni. Ez a farmon nem lehetse'ges.
   Szigoru' nagyba'tyja eleve ellenzi, de o" maga is lehetetlennek=20
   tartja, hogy elhagyja a faluko:zo:sse'get. Egy napon azonban a=20
   ko:zeli nagyva'rosba szo:kik, ahol egy vetera'n pilo'ta segi'tse'-
   ge'vel ra'e'bred: az a feladata, hogy megvalo'si'tsa a'lmait.
10.10 A vadon pereme'n VI/1.       (25')
   Angol ifju'sa'gi film
   Forgato'ko:nyviro': John Coomber, Martin Riley
   Zene: Alan Evans
   Operato"r: Steve Martland. Rendezte: Julian Jarrold
   Szereplo"k: Carry Cooper, Charmian Gradwell, Hilary Maclean,
   Mark Moraghan
   Nehezen kezelheto" gyerekeknek szervez ta'boroza'st egy fiatal=20
   tana'rcsoport. A gyerekeknek persze semmi kedvu:k ehhez a nya-
   rala'shoz. Mire jo' egy olyan ta'bor, ahol megtanulnak kenuzni,
   szikla't ma'szni, hegyi szikla's folyo'n tutajozni? Te've' sehol,=20
   szo'val unalom az ege'sz!
10.35 Vi'zikalandok           (25')
   XXV/22.: Belize
   Angol-amerikai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Rendezte: Robert Guichard
   Belize a maya'k o"si fo:ldje. Mexiko' de'li szomsze'dja 1981-ben=20
   szabadult fel a brit fennhato'sa'g alo'l, azo'ta fo"ke'nt az ide-
   genforgalma'ro'l hi'res. A tenger itt szinte az egyetlen mege'l-
   hete'si forra's a lakossa'g sza'ma'ra, eze'rt bu:szke'n mutatja'k=20
   kincseit az idela'togato'knak.
11.00 Nyelvo"rzo"             (25')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sipos Andra's
11.25 Harmo'nia             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r=20
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Goda Krisztina
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's, Lapozo'   (20')
12.20 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin  /ism./  (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
13.00 Esti Ke'rde's  /ism./       (13')
   A nap interju'ja
13.15 Afrikai vo"lege'ny /1943./     (79')
   Magyar film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Segesdy La'szlo'
   Zene: Dolecsko' Be'la. Rendezte: Balogh Istva'n
   Szereplo"k: Vaszary Piri, Lataba'r Ka'lma'n, Hidve'ghy Vale'ria,=20
   Pataky Jeno", Herenti Mici, Pa'rtos Guszta'v, Misoga La'szlo',
   Ga'rdos Korne'lia
   Ko:ke'ny To'bia's a'lla'stalan szi'ne'sz, titokban fo"be'rlo"je=20
   la'nya't ke'szi'ti fel a szi'ni pa'lya'ra. Hamarosan egy nagy=20
   szerepet kell elja'tszania Mancika'nak, csakhogy nem a szi'n-
   padon, hanem a valo' e'letben. To'bia's bara'tja'nak, az Afrika'-
   bo'l hazate'ro" gazdag me'rno:knek levelezo"partnere't kell alaki'-
   tania egy csu'f ve'nkisasszony helyett...
14.35 Souvenir             (9')
   Anima'cio's film
   Rendezte: Degryse Luc
14.45 Ta'ncha'z /ism./          (30')
   Ne'pzenei magazin
   Szerkeszto": Rosta Katalin
   Zenei rendezo": Halmos Be'la. Rendezte: Szomjas Gyo:rgy
15.15 Ra'ko'czi hadnagya (1953. - ism. - 103')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Baraba's Tibor. Zene: Farkas Ferenc
   Operato"r: Badal Ja'nos. Rendezte: Ba'n Frigyes
   Szereplo"k: Bitskey Tibor, Vass E'va, Gya'rfa's Endre, Zenthe=20
   Ferenc, Raksa'nyi Gelle'rt, Dea'k Sa'ndor, Ma'di Szabo' Ga'bor,
   Ti'ma'r Jo'zsef, Szabo' Sa'ndor
   1708. Osztra'k csa'sza'ri hadak fosztogatja'k az orsza'got. A ku-
   rucok - ko:ztu:k a nyitrai va'r lege'nyei - a ba'tor Bornemissza=20
   Ja'nos vezete'se'vel rajtau:tnek a Re'the faluban gara'zda'lkodo'=20
   ellense'gen, e's kiszabadi'tja'k a labanc fogsa'gbo'l Ja'nos re'g
   nem la'tott ma'tka'ja't, Anna't. Ra'ko'czi parancsa'ra Vak Bottya'n=
=20
   veszi a't a va'r parancsnoksa'ga't. A katona'k nagy o:ro:mmel fo-
   gadja'k a legenda's ho"st, de a leva'ltott Incze'dy a'rula'ssal=20
   a'll bosszu't.
16.55 Talpalatnyi Zo:ld         (30')
   Ko:rnyezetve'delmi magazin
   Szerkeszto": Gado' Gyo:rgy Pa'l
   Rendezo"-operato"r: Kocsis Tibor
   A deneve'rek szeretetreme'lto' jo'sza'gok. Szaporodnak a kere'kpa'-
   rosok. Cse'rtelep a sziklavila'gban. Nemzeti park a Dra'va=20
   mente'n.
1T.25 Mese
   Kimba, a fehe'r oroszla'n (15.)   (23')
   Japa'n anima'cio's filmsorozat
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Chesterfield lovagjai
   (Covington Cross)
   XIII/7.: Boszorka'nyu:ldo:ze's    (48')
   Angol filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Gil Grant. Zene: Carl Davies
   Operato"r: Alan Hume. Rendezte: James Keach
   Szerpelo"k: Nigel Terry, Cherie Lunghi, James Faulkner,
   Jonathan Firth
   Richard vada'szatbo'l megte'rve'n felbo"szu:lt falusiakkal tala'l-
   kozik, akik a fiatal Rachel e'lete't ko:vetelik. A la'ny mester-
   kede'seinek tulajdoni'tja'k, hogy elhullanak az a'llatok, gyako-
   riak a megbetegede'sek e's katasztrofa'lis a terme's. Boszorka'ny-
   sa'ggal va'dolja'k. Richard maga melle' veszi a fiatal la'nyt a=20
   kaste'lyba, ehhez azonban Sir Thomasnak is van ne'ha'ny kere-
   setlen szava...
19.05 Bu'csu' a fegyverekto"l /1932/   (78')
   (A Farewell to Arms)
   Amerikai filmdra'ma
   Ernest Hemingway rege'nye'bo"l i'rta: Benjamin Glazer e's Oliver=20
   H. P. Garrett
   Operato"r: Charles Lang. Rendezte: Frank Borzage
   Fo"szerepben: Garry Cooper, Helen Hayes, Adolphe Menjou, Mary=20
   Phillips
   Hemingway ho"sei az elso" vila'gha'boru' euro'pai frontja'n teljesi'-
   tenek szolga'latot. A fiatal amerikai hadnagy sebesu:le'se re've'n=20
   keru:l kapcsolatba isme't Catherine Bartley no"ve'rrel, e's ez a=20
   tala'lkoza's mindketto"ju:k sza'ma'ra az igazi szerelmet jelenti=20
   ebben a vila'ge'ge'sben.
20.25 Orosz pizza blues III/3. /1994/  (29')
   Da'n filmkome'dia
   Forgato'ko:nyv: Steen Rasmussen, Michael Wikke, Michael Olsen
   Zene: Joachim Holbek, Billy Cross, "Zanziba'r song": Monica=20
   Zetterlund
   Operato"r: Erik Zappon
   Rendezte: Steen Rasmussen, Michael Wikke
   Szereplo"k: Sergei Gazarov, Marianna Roubintchik, Leslie=20
   Howard, Michael Wikke, Steen Rasmussen, Claus Nissen,=20
   Hugo Oster Bendtsen, Robert Grant, Charlotte Toft, Desmond=20
   Scarlett, Jytte Polloni
   A ku:lo:nbo:zo" e'letsorsok a koppenha'gai e'jszaka'ban o:sszefutot-
   tak. Vagy nem. Minden u't a Zanziba'rba vezetett. Lotte fel-
   pro'ba'lta menyassszonyi ruha'ja't. A titokzatos fe'rfi, angol=20
   e's fe'nyke'pe'sz. Gazarov, az apa Elena't kereste ezen az e'j-
   jelen. Robert, az afrikai sofo"r az anyja't la'togatta meg,=20
   s pezsgo"vel koccintott vele. Kiru'gta'k az a'lla'sa'bo'l, s a la'ny,=
=20
   akit szeret, fe'rjhez megy. A hi'do"rnek fontos mondanivalo'ja=20
   volt. Szerinte ma's bolygo'kon is van e'let. E's az ugyanolyan
   esendo" e's tragikomikus, mint a koppenha'gai e'jszaka.
21.00 Hirado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Re'mu:let a stadionban /1976/   (110')
   (Two-minute warning)
   Amerikai katasztro'fafilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Edward Hume. Zene: Charles Fox
   Operato"r: Gerald Hirschfeld. Rendezte: Larry Peerce
   Szereplo"k: Charlton Heston, John Cassavetes, Martin Balsam,=20
   Beau Bridges, Gena Rowlands
   A hatalmas Los Angeles-i stadion szinu:ltig tele emberekkel,=20
   az e'v ro:gbime'rko"ze'se're mindenki ki'va'ncsi. Ezt az alkalmat=20
   haszna'lja ki egy a'mokfuto' orvlo:ve'sz, aki a stadion eredme'ny-
   jelzo" ta'bla'ja alatt elhelyezkedve tala'lomra szedi a'ldoza-
   tait. A rendo"rse'g a pa'nikto'l tart, mert a stadionban a 90=20
   ezer fe'ro"helyre csak 30 kija'rat jut...
23.20 "E's mindig csak ke'peket" III/1.  (33')
   Az Euro'pa Kiado' koncertje
   Operato"r: Gazsi Zolta'n, Klo:pfler Tibor
   Rendezte: Menyha'rt Jeno"
23.50 Vers               (2')
   Szabo' Lo"rinc: Valami o:ro:k
   Elo"adja: Illye's Kinga
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. augusztus 11. vasa'rnap
-----------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Valla'si mu"sor
   Figyelj!!!            (40')
   Fiatalok mu"sora
   Szerkeszto": Lehoczky La'szlo'. Rendezo": De'r Andra's
8.45 II. Ja'nos Pa'l           (31')
   X/7.: A pa'pa e's a gyerekek
   Olasz dokumentumfilm-sorozat
   I'rta: Alberto Michelini
   Zene: Luchiano Michelini. Rendezte: Roberto Giacobbo
9.15 Szpiru e's Fanta'zio'
   XXVI/20.: A peches Vito      (24')
   (Spirou und Fantasio)
   Francia-spanyol-ne'met rajzfim
   Philippe Tome o:tlete'bo"l i'rta: Jean-Pierre Liccioni
   Rendezte: Michel Lemire
9.40 Cimbora - Tallo'zo'         (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Mai alkalommal Vidor Miklo'st mutatjuk be nektek, re'szleteket
   la'thattok Moliere: U'rhatna'm polga'r cimu" vi'gja'te'ka'bo'l, ami=
=20
   manapsa'g semmit nem vesztett aktualita'sa'bo'l.
10.25 Piroska e's a farkas        (25')
   Magyar ro:vidja'te'kfilm
   Ke'szi'tette: A Pa'los csala'd e's Czaba'n Gyo:rgy
   A Pa'los csala'd ne'gy ifju' tagja ja'tsza el az ismert mese't ebben=
=20
   a saja'tos feldolgoza'sban. A film to:bb fu:ggetlen filmes feszti-
   va'lon nyert di'jat.
10.50 Vi'zikalandok
   XXV/23.: Palau          (25')
   Angol-amerikai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Rendezte: Robert Guichard
   Palau a Mikrone'z-szigetvila'g re'sze, amely elso"sorban o'ria'si=20
   tengeri kagylo'iro'l, gomba-forma'ju' szigetcsoportjairo'l hi'res,
   e's mindazon korall- e's atolltelepeiro"l, amelyek sza'mtalan=20
   hajo' veszte't okozta'k az elmu'lt sza'zadokban.
11.15 Kapcsok              (40')
   lsmeretterjeszto" magazin
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orba'n A'gnes
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 Ameddig a harang szo'l       (11')
   Erde'lyi Ja'nos e's Zsigmond Dezso" sorozata
   "Magyarnak szu:lettem " - Nagypala'd (Ka'rpa'talja)
12.15 Haho', O:csi!            (80')
   Magyar ifju'sa'gi film
   Forgato'ko:nyv: To:ro:k Sa'ndor. Zene: Lovas Ferenc
   Operato"r: Forga'cs Otto'. Rendezte: Pala'sthy Gyo:rgy
   Szereplo"k: Kova'cs Krisztia'n, Kiss Manyi, Koncz Ga'bor, Szaka'cs=20
   Eszter, Laluja Ferenc, Kassai Tu:nde, Ba'sti Lajos, Kova'cs=20
   Istva'n, Piros Ildiko', Avar Istva'n, Alfonzo', Ba'rdi Gyo:rgy
   A Balog csala'd legifjabb tagja't, O:csit, apro' csi'nyteve'sei=20
   miatt beza'rja'k a fu:rdo"szoba'ba. Itt megjelenik elo"tte Ko:ko:jszi=
=20
   e's Bobojsza, a ke't mesebeli to:rpe e's felaja'nlja'k, hogy min-
   denben a segi'tse'ge're lesznek. O:csi el is hata'rozza: elmegy
   szerencse't pro'ba'lni, e's "Ido"t" szerezni szu:lei sza'ma'ra, hogy=
=20
   to:bbet foglalkozzanak vele. Hia'ba megy el az O'ragya'rba, nem=20
   tudnak segi'teni neki. Ve'gu:l eljut a bergengo'c kira'lyhoz. A=20
   ke't to:rpe ko:zben letarto'ztatja a Balog csala'dot, amie'rt o"t=20
   ba'ntalmazni merte'k. Megmenti o:ve'it a hala'los i'te'letto"l, majd
   elindul, hogy legyo"zze a he'tfeju" sa'rka'nyt, amely az "Ido"t"=20
   a birtoka'ban tartja.
13.35 Jegesmedve'k, gleccserek e's sarki e'jszaka'k /1989/  (25')
   Egy norve'g kisfiu' kalandos e'lete a Spitzberga'kon
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Peter Kruse, Peter Wegener
   Rendezte: Thornas Euting
   Oyvind 12 e'ves norve'g kisfiu' a Spitzberga'k fo"va'rosa'ban,
   Longyearbyenben e'l. De'lben 30 fokos hidegben jo:n haza az=20
   iskola'bo'l, feje fo:lo:tt ragyognak a csillagok. A Spitzberga'k-
   szigetcsoport Norve'gia re'sze. Az o:ro:k je'g birodalma'ban
   a jegesmedve'ken kivu:l u'gy ke'tezer ember e'l ku:lo:nleges=20
   ko:ru:lme'nyek ko:zo:tt, ko:ztu:k 300 gyerek. Oyvindet e'desanyja=20
   az "O'vakodj a jegesmedve'kto"l!" intelemmel engedi el ott-
   honro'l...
14.00 A korallsziget IX/6.       (25')
   (The Coral Island)
   Ausztra'l ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: James Andrew Hall
   Zene: Bruce Smeaton. Operato"r: Peter Hendry
   Rendezte: Chris Thomson, Ray Alchin
   Szereplo"k: Richard Gibson, Soott McGregor, Nicholas Bond-
   Owen, Charles Tingwell
   Jack e's Peterkin a bu'vo'helyen to:lti az ege'sz e'jszaka't e's=20
   reggel o"szinte'n megriadnak, amikor Ralphnak hi're-hamva sincs=20
   a szigeten. A hajo' is eltu"nt a parti vizekro"l, de hamarosan=20
   ra'akadnak egy jelre, amelyet nyilva'nvalo'an Ralph hagyott,
   teha't e'letben van, csak e'ppen fogsa'gban.
14.30 Sportke'pek            (120')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
16.30 Mozgo' Ke'p             (30')
   Filmmagazin
   Felelo"s szerkeszto": Po:ro:s Ge'za
17.00 Emle'kke'pek- Re'gi Hirado'k     (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
17.15 Postabonta's - Leve'lva'lta's     (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
17.35 Mu"sorismertete's          (5')
17.40 Mese
   Leopold, a macska: Leopold kandu'r kira'ndul   (9')
18.00 Heti Hirmondo'           (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 "Az elso" sza'z e'v"
   Magasiskola  /1970/       (81')
   Magyar ja'te'kfilm
   Me'szo:ly Miklo's mu"ve nyoma'n i'rta: Gaa'l Istva'n e's a szerzo"
   Zene: Szo:llo"sy Andra's
   Operato"r: Raga'lyi Eleme'r. Rendezte: Gaa'l Istva'n
   Szereplo"k: Kerte'sz Pe'ter, Ba'nffy Gyo:rgy, Meszle'ry Judit,=20
   Na'dai Sa'ndor, ifj. Molna'r Gyula, Nagy Sa'ndor, Fa'bia'n Ferenc,
   Vancso' Ge'za, Harsa'nyi Ga'bor
   A pusztai solyma'sztelepre, ahol a ka'rte'kony madarakat pusz-
   ti'to' vada'sz-so'lymok idomi'ta'sa'val foglalkozik ne'ha'ny ember,
   egy napon fiatal mezo"gazda'sz e'rkezik nya'ri gyakorlatra. Ga'-
   bort elo"szo:r maga'val ragadja a ku:lo:nleges e'let e's a ku:lo:n-
   leges emberek. Lilik, a telepvezeto" munka'ja megsza'llottja,
   Tere'z, az egyetlen no", vonzo' e's kiismerhetetlen. De hamar=20
   kitu"nik e kis vila'g kegyetlense'ge, deforma'ltsa'ga. Ez a vila'g=20
   akkor va'lik igaza'n elviselhetetlenne' amikor lehetetlenne'=20
   teszi Ga'bor szu:leto" szerelme't Tere'z ira'nt.
   A film 1970-ben Cannesban Ku:lo"ndi'jat, 1971-ben Adelaide-ben=20
   De'l Kersztje Ezu:stdi'jat, Chicago'ban Ezu:st Hugo-di'jat kapott=20
   a legjobb forgato'ko:nyve'rt.
20.20 Ars Hungarica
   Vira'gzo' asztalosok        (24')
   Famenyezetes templomok - Duna'ntu'li emle'kek   =20
   Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
   Operato"r: Abonyi Antal. Rendezte: Olasz Ferenc
   A Duna'ntu'lon viszonylag keve's festett famennyezet maradt=20
   fenn. A so'lyi e's a villonyai munka'k felteheto"en azonos mu"-
   helybo"l keru:ltek ki, a re'vkoma'romi asztalosok di'szi'tme'nyei=20
   ta'volabbi vide'keken is kedveltek voltak. Maga'valragado'=20
   Nagyva'ti Ja'nos asztalosmester munka'ja a szennai templomban,
   s egyedu:la'llo' a dra'vaiva'nyi templom festett berendeze'se.=20
   Mindezt beteto"zi a szentgyo:rgyvo:lgyi tempolom ke'so" rokoko'=20
   mennyezete, melyet Patko' Andra's ke'szi'tett az U'r 1829.
   esztendeje'ben.
20.45 "...Megbocsa'thatatlanul szeretem a fo:ldet..." /1995-96/ (46')
   Portre'film Me'szo"ly Miklo'sro'l
   Zene: Hortoba'gyi La'szlo' (e'nek: Lova'sz Ire'n)
   Operato"r: Csuka's Sa'ndor. Rendezte: Jelenczki Istva'n
   Me'szo:ly Miklo's ide'n to:lto:tte be 75. e'lete've't.
21.30 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.40 Dombok la'nya /ism./       (92')
   (La fille des Collines)
   Francia ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Patrick Laurent, Alain Le Henry, Robin Davis
   Zene: Philippe Sarde
   Operato"r: Michel Abramowitz. Rendezte: Robin Davis
   Szereplo"k: Florent Pagny, Nathalie Gardane, Tcheky Karyo,
   Jean-Pierre Sentier
   Hegylako'k szabad, ugyanakkor za'rt vila'ga'ban ja'tszo'dik a film.
   Az apa hala'la'val a kisebbik fiu' kiszorul az o:ro:kse'gbo"l, e'ppen=
=20
   akkor, amikor katonai szolga'lata'bo'l visszate'rve dolgozni kez-
   dene nagyapja farmja'n. A ke't testve'r ko:zo:tt megindul a harc.
   E's a te't me'g nagyobb: egy la'ny szerelme.
23.10 Vers               (4')
   Balassi Ba'lint: Adj ma'r csendesse'get  =20
   Elmondja: Papp Zolta'n
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
************************************************************* ------------------------------------------------------------------------- =
=20
 Magdolna Zimanyi             Phone: +36-1-175-8257
 KFKI Research Institute for Particle   FAX:  +36-1-169-6567
 and Nuclear Physics           E-mail: 
 Computer Networking Center       =20
 H-1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hungary
 -------------------------------------------------------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS