Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 751
Copyright (C) HIX
1996-05-16
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 22. heti musora - 96. majus 27. - junius 2. (mind)  1142 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 22. heti musora - 96. majus 27. - junius 2. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

DUNA TV
 
 
 A DUNA TV ada'sa mu"holdro'l ege'sz Euro'pa'ban, E'szak-Afrika'ban
 e's a Ko:zel-Keleten veheto".
 Az ada'sido"n kivu:l a monoszko'p ke'pe alatt a Barto'k ra'dio'
 hangja hallhato'.
 
 A Duna Televizio' Teletext ada'sa - a Dunatext - a nap 24
 o'ra'ja'n keresztu:l mu"ko:dik.
 
 A DUNA TV a Ke'pes Kro'nika c. mu"sor kerete'ben
 naponta 7.30 -- 7.45 ko:zo:tt a BBC mu"sora't,
     7.45 -- 8.00 ko:zo:tt a Vatika'ni Ra'dio' magyar ada'sa't
 ko:zveti'ti.
 
 -------------------------------------------------------
 Parame'terek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszo:g 184.2 fok
 Emelkede'si szo:g 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 A Duna Televizio' hangvivo" frekvencia'ja: 6,5 MHz
 -------------------------------------------------------
 
 A Duna Televizio' hangcsatorna'in a Kossuth e's Peto"fi ra'dio'
 mu"sora is hallhato' a ko:vetkezo" vivo"frekvencia'kon:
 
 Kossuth ra'dio': 7,02 MHz,
 Peto"fi ra'dio': 7,38 MHz.
 
 A Duna Televizio' 7,02 MHz hangcsatorna'ja'n e'jfe'lig a Kossuth
 ra'dio', e'jfe'l uta'n a ku:lfo:ldi ada'sok hallhato'k.
 
 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
        H-1016 Hungary
 
 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772
 
 Ko:zo:nse'gszolga'lat Tel.:     +36-1-156-9682
 Telefonu:gyelet ada'sido" alatt:  +36-1-267-6542
 FAX:                +36-1-267-6460
 
 ===========================================================
 
 A mu"sor a Duna Televizio'to'l, a parame'terek a Duna Televizio'
 Teletext ada'sa'bo'l sza'rmaznak.
 
 Jo' TV-ne'ze'st!
 
****************************************************************


 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& E'kezetes szo~vegu" mu"sor a KFKI-GOPHER-ben ele'rheto"  &
&   telnet sunserv.kfki.hu                &
&   login: gopher                     &
&   password: <ENTER>                   &
&   13. menu~pont /kultu'ra - oktata's/          &
&     2. menu~pont /DUNA/                &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

1996. ma'j. 27. he'tfo"
-----------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Valla'si mu"sor
   Hogy e'leted teljes legyen...   (10')
   Reforma'tus gyermekhittan
   7.: Nem vagy egyedu:l
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Rendezte: Nagy Katalin
8.15 E'lo" forra's            (30')
   Katolikus mu"sor
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Rendezo"-operato"r: Horva'th Tama's
8.45 Boldog, aki a nyomorultakra gondol... /1990./ (58')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Mertz Lora'nd. Rendezte: Szaka'cs Sa'ra
   Az o"rbortya'ni reforma'tus szeretetotthonban su'lyosan 
   fogyate'kos gyerekeket a'polnak a szeretetszolga'lat diako-
   nissza'i.
9.45 Salty  /1983./          (92')
   Amerikai kalandfilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Ricou Browning, Jack Cowden
   Zene: Samuel Matlovsky
   Operato"r: Clifford Poland. Rendezte: Ricou Browning
   Szereplo"k: Mark Slade, Taylor Reed, Nina Foch, Julius W. Harris, 
   Linda Scruggs, Clint Howard
   Az ela'rvult tizene'ves Tim e's ba'tyja Florida'ba indulnak auto'-
   stoppal, hogy szerencse't pro'ba'ljanak. Egy ku:lo:nc mozgo'cirku-
   szos veszi fel o"ket kamionja'ba, aki ku:lo:nfe'le a'llatokat 
   sza'lli't cirkuszok e's a'llatkereskedo"k re'sze're. Tim az u't 
   sora'n o:sszebara'tkozik Saltyval, a bu"ba'jos fo'ka'val. Amikor 
   az o:reg e'szreveszi Tim ragaszkoda'sa't, neki aja'nde'kozza Saltyt.
11.15 Szpiru e's Fanta'zio'        (24')
   XXVI/10: Szpiru e's a homoktron
   (Spirou und Fantasio)
   Francia-spanyol-ne'met rajzfilm
   Philippe Tome o:tlete'bo"l i'rta: Jean-Pierre Liccioni
   Rendezte: Michel Lemire
11.40 Ne'pta'ncok             (17')
   Gyo:rgyfalvi Ne'pi Egyu:ttes
   Szerkeszto"-rendezo" : Birinyi Jo'zsef
   Vezeto" operato"r: Czabarka Pe'ter
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Turay Ida filmjei         (80')
   Rozmaring /ism./
   Magyar vi'gja'te'k
   Forgato'ko:nyvi'ro': Harsa'nyi Zsolt rege'nye'bo"l i'rta: Be'keffy
   Istva'n. Rendezte: Martonffy Emil
   Szereplo"k: Turay Ida, Pa'ger Antal, Ma'ly Gero", Kabos Gyula,
   Somlay Artu'r
13.40 Kedves              (40')
   Magazin no"kro"l no"knek
   Operato"r: Horva'th Adrienn
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Barko' Judit, Kalocsai Andrea
   Rendezte: Bozsogi Ja'nos
14.20 Gombha'boru' /1962./        (90')
   (La guerre des boutons)
   Francia ifju'sa'gi film (ff)
   Zene: Jose Berghmans. Operato"r: Andre' Bac
   Rendezte: Yves Robert
   Szereplo"k: Jacques Dufilho, Yvette Etievant, Michel Galabru,
   Miche'le Meritz, Jean Richard, Pierre Csernyija, Pierre Trabaud
   Yves Robert rendezo" olyan sikermozikat vitt va'szonra, mint 
   pe'lda'ul a Magas, szo"ke fe'rfi felema's cipo"ben. A kora'bban 
   ke'szu:lt igazi gyermek- e's grundmozi, a Gombha'boru' is bei'rta 
   neve't e's ci'me't a filmto:rte'net nagyko:nyve'be, s elnyerte a 
   Jean Vigo'ro'l, a Magatarta'sbo'l ele'gtelen ci'mu" film rendezo"-
   je'ro"l elnevezett di'jat. A ke'plet egyszeru": ke't banda, ke't 
   veze'r, akik nem fe'rnek meg be'ke'sen egyma's mellett, "gombha'-
   boru't" u"znek tisztesse'ges, gyermeki eszko:zo:kkel a becsu:le-
   te'rt, a ko:zo:s kunyho'e'rt, s a grunde'rt. Mindig csak a buta 
   felno"ttekkel van a gond...
15.50 Prokofjev: Pe'ter e's a farkas   (52')
   Fanta'zia Prokofjev mu"veire
   Elo"adja: A Chamber of Europe zenekara
   Veze'nyel: Claudio Abbado
   Rendezte: Christopher Swann, Steve Bendelack, Roger Law
16.45 "A'ldott sze'p Pu:nko:sdnek gyo:nyo:ru" ideje"  (50')
   Irodalmi o:sszea'lli'ta's
   A Helikon pu:nko:sdi ku:lo:nkiada'sa
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka. Rendezte: Jeli Ferenc
17.40 Mese
   Varju'dombi mese'k: Utolso' menede'k          (9')
   Noe' e's Nelli a repu:lo" ba'rka'ban: Amikor horga'sztunk (5')
   A csodako:rhinta: A ka'nikula, A vonatkia'lli'ta's    (10')
18.15 Hi'rek, mu"sorismertete's      (10')
18.25 "Az elso" sza'z e'v"
   Megsza'llottak  /1961./     (95')
   Magyar film
   Forgato'ko:nyv: Galambos Lajos, Makk Ka'roly, Ma'ria'ssy Fe'lix
   Zene: Fe'nyes Szabolcs. Operato"r: Ille's Gyo:rgy
   Rendezte: Makk Ka'roly
   Szereplo"k: Pa'los Gyo:rgy, Pap E'va, Szirtes A'da'm, Ba'sti Lajos, 
   Ka'llay Ferenc, Molna'r Tibor, Makla'ry Zolta'n
   Bene La'szlo' vi'zu:gyi me'rno:k hivatali ga'ncsoskoda'sok e's 
   ka'tyu'ba jutott ha'zassa'ga miatt az inte'zet alfo:ldi telepe're 
   ke'ri a'thelyeze'se't. Itt ismerkedik meg Kecske'ssel, az a'llami 
   gazdasa'g igazgato'ja'val, akinek komoly gondot okoz az a'llando' 
   vi'zhia'ny. Ennek leku:zde'se'hez szeretne' az elfa'sult Bene se-
   gi'tse'ge't megnyerni. Bene'ben a szakma szeretete hamar legyo"zi 
   a fa'sult ko:zo:nyt, teljes odaada'ssal fog hozza' az o:nto:zo"-
   rendszer megterveze'se'hez. Munka'ja'ban segi'ti a kedves figu-
   ra'nsla'ny, Eti, akiben a fe'rfi mege'rto" e'letta'rsra lel. A 
   megsza'llottan dolgozo' ke't ember le'pten nyomon bu:rokratikus 
   akada'lyokba u:tko:zik...
20.05 Police              (40')  
   Rendo"rse'gi magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gaa'l Pe'ter
   Operato"r: Horva'th Adrienne. Rendezte: Nagy Katalin
20.45 Sportpercek            (10')
   Felelo"s szerkeszto": Juni Gyo:rgy
20.55 Be'bi a fede'lzeten         (86')
   (Baby on Board)
   Amerikai filmvi'gja'te'k
   Forgato'ko:nyv: Damian Lee, James Shavick
   Zene: Ronald J. Weiss. Operato"r: Curtis Petersen
   Rendezte: Francis Aschaeffer
   Szereplo"k: Judge Reinhold, Carol Kane
   Maria fe'rje't egy gengszterbanda te'vede'sbo"l mego:li. A minden-
   re elsza'nt harcias o:zvegy ne'gye'ves kisla'nya'val a karja'n, a 
   repu:lo"te'ri va'ro'ban ki'va'nja lepuffantani a bandaveze'rt. A 
   terv, ve'gu:l is Maria akarata ellene're, ve'letlense'gbo"l sike-
   ru:l. Nos, innento"l fogva az anyuka e's a ne'gye'ves kisla'ny 
   e'lete egy mero" hajsza. Maria a gyereket egy mit sem sejto", 
   egye'bke'nt igen vonzo' taxis kocsija'ban hagyja, o" maga pedig 
   a'rkon-bokron, a'lruha'ban meneku:l. A taxisra csak a baba gond-
   ja marad, de mit mondjunk, ez sem keve's!
22.20 Ars Hungarica           (16')             
   A veleme'ri Szentha'romsa'g templom
   Operato"r: Abonyi Antal. Rendezte: Olasz Ferenc
   A film bemutatja a XIII-XIV. sza'zad fordulo'ja'n e'pu:lt vele-
   me'ri Szentha'romsa'g templomot e's Aquila Ja'nos a'ltal ke'szi'-
   tett fresko'kat.
22.35 Virraszta's            (20')
   Felelo"s szerkeszto": Balogh Ju'lia
   Rendezo"-operato"r: Wonke Rezso"
   A Kissomlyo' hegye o"sido"k o'ta poga'ny kultikus hely lehetett. 
   Egyetlen bizonyi'te'kunk van erre: a Csi'ksomlyo'i bu'csu'ba e'r-
   kezo" moldvai katolikus hi'vek pu:nko:sd vasa'rnapja'ra virrado'ra 
   ima'dkozva e's e'nekelve ezen a hegyen va'rja'k a napfelkelte't.
22.55 Vers               (2')
   Pilinszky Ja'nos: Ele'g - Az ember itt
   Elmondja: Koltai Ja'nos
HI'RU'JSA'G
**************************************************************
1996. ma'j. 28. kedd
---------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'raban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Police     /ism./       (40')
   Rendo"rse'gi magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gaa'l Pe'ter
   Operato"r: Horva'th Adrienne. Rendezte: Nagy Katalin
13.00 Ahogy kell...           (15')
   Holland ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Bert Kotzier
13.15 Torum fiai  /ism./       (59')
   (Toorumin pojat)
   Az osztya'kok medvevada'sz szertarta'sai
   Rendezte: Lennart Meri
   Az osztya'kok fo:ldje a nagy erdo"k e's a nagy folyo'k cso:ndje'-
   nek birodalma. A 20 000 osztya'k Nyugat-Euro'pa nagysa'gu' teru:-
   leten e'l, vada'szattal e's hala'szattal foglalkozik. Csupa'n egy 
   sza'zale'kuk lakik va'rosokban. Nyelvrokonaink a mai napig meg-
   o"rizte'k az o"si eura'zsiai vada'szkultu'ra't.
14.15 U't a jo:vo"be            (15')
   Besze'lgete's Balogh Ja'nossal e's Szabados Gyo:rggyel az o:kolo'-
   gia'ro'l   /ism./
   A bioszfe'ra rendje e's a tu'lne'pesede's
   Besze'lgeto"ta'rs: Szabo' La'szlo' Zsolt
   Operato"r: Bucsek Tibor, Mencseli Tibor
   Rendezte: Sipos Andra's
14.30 kiCSODA a miCSODA   /ism./   (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor. Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   A gyermeknap alkalma'bo'l sok mindent megtudhattok a ja'te'kro'l.
15.00 Cimbora - Tallo'zo'   /ism./   (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   A Frakk, a macska'k re'me ci'mu" mese't bizonya'ra mindannyian 
   ismeritek. Mai alkalommal i'ro'ja't, Ba'lint A'gnest szeretne'nk 
   bemutatni nektek.
15.45 Az iszla'm va'rosai         (27')
   V/1. re'sz: Isztambul
   Angol ismereretterjeszto" film
   Operato"r: Mushtak Parker. Rendezte: John Dooley
   Az iszla'm va'rosok ko:zu:l Isztambul, Kairo', Fez, Lahore e's 
   Dubai bemutata'sa'ra va'llalkoznak a sorozat ke'szi'to"i. Mind 
   az o:t re'szben arra to:rekednek, hogy az iszla'm szellem e's 
   kultu'ra va'rosalaki'to' szerepe't la'ttassa'k. Az elso" re'sz az 
   iszla'm legnagyobb va'rosa't, Isztambult mutatja be. Biza'nc, 
   Konstantina'poly, Isztambul - ha'rom ne'v, mely a va'ros hi-
   hetetlen to:rte'nelme'nek ha'rom szakasza't eleveni'ti fel. A 
   va'ros neve a to:rte'nelem hatalmas ho'di'ta'sa't, az iszla'm hit
   diadala't szimboliza'lja. Mintegy fe'l e'vezreden keresztu:l 
   volt az ottoma'n birodalom fe'lelmetes fo"va'rosa, az iszla'm 
   hit ve'delmezo"je.
16.10 Starting Business English 40/39. (25')
   Concluding a Deal (1.)
   A BBC angol nyelvleckesorozata
   Munkafu:zet
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
16.35 Hogy e'leted teljes legyen... /ism./ (10')
   Reforma'tus gyermekhittan
   7.: Nem vagy egyedu:l
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Rendezte: Nagy Katalin
16.45 E'lo" forra's   /ism./       (30')
   Katolikus mu"sor
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Rendezo"-operato"r: Horva'th Tama's
17.15 La'ssuk, hogyan no:vekednek /1994./ (11')
   (See how they grow)
   A po'k
   Angol ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Sally-Anne Gordon. Zene: Luis Gordon
   Operato"r: Andrew Smith, Tom Gordon. Rendezte: Tom Gordon
17.30 Mese
   Dini, a kis dinoszaurusz: Kroki nem kakkuktoja's   (12')
   Mese'k a nagyvila'gbo'l: A vizilo' e's a majom    (5')
   Popeye, a tengere'sz: Az aszte'kroncs         (6')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Pergo"tu"z V/4. /1982./      (96')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Kurucz Sa'ndor. I'rta e's rendezte: Sa'ra Sa'ndor
   1943. janua'r 13. uta'n a magyar hi'rado'filmek e'ppu'gy nem adnak 
   igaz ke'pet a 2. vila'gha'boru' eseme'nyeiro"l, mint eddig. A 2. 
   magyar hadsereg hala'ltusa'ja'ro'l csak az egyre to:bb jo'te'kony-
   sa'gi akcio'ro'l besza'molo' tudo'si'ta'sbo'l lehet ko:vetkeztetni. 
   A 2. magyar hadsereg hadmu"veleti oszta'lya'nak vezeto"je, Lajtos 
   A'rpa'd, a honve'delmi miniszter egykori sza'rnysege'dje, Ke'ri 
   Ka'lma'n, valamint a propagandaoszta'ly egykori vezeto"je, Ka'da'r 
   Gyula a felelo"sse'g ke'rde'se't elemzik: mit lehet tenni az o:sz-
   szeomla's pillanata'ban? Megmenteni a leheto" legto:bb embert, e's 
   nem ve'grehajtani az eszelo"s, bu"no:s parancsot: kitartani az 
   utolso' emberig. Ezt az o:na'llo', felelo"s do:nte'st Ja'ny Gusz-
   ta'v, a hadsereg parancsnoka ke'ptelen meghozni. A doni hadsereg 
   pusztula'sa - egye'ni sorsok, egye'ni trage'dia'k, egye'ni mene-
   ku:le'sek.
20.05 Gazdako:r             (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
   Rendezte: Vida Sa'ndor
   Fagyosszentek uta'n - kitekinto" a Ka'rpa't-medence'be. Gazda-
   sza'mtan, Agra'rhi'rek, Kertgazda e's sok hasznos gazdatana'cs.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 Bob Roberts  (1992. - ism. -   99')
   Amerikai film
   Zene: David Robbins. Operato"r: Jean Le'pine
   I'rta e's rendezte: Tim Robbins
   Szereplo"k: Tim Robbins, Giancarlo Esposito, Gore Vidal, Ray 
   Wise, Brian Murray
   1990. Pennsylvania. A semmibo"l elo"tu"nik egy alak: ko:lto", 
   e'nekes, u:zletember egyszerre, hogy szena'tornak jelo:ltesse 
   maga't. Ba'r dalait a kritika'k a 60-as e'vek elleni becstelen 
   kirohana'snak i'te'lik, demago'gia'ja'val e's ko"keme'ny konzer-
   vativizmusa'val egyre nagyobb ne'pszeru"se'get szerez. Ma'r ko:zel 
   ja'r a csu'cshoz, amikor egy fekete u'jsa'gi'ro' kideri'ti, hogy 
   az isteni'tett Bob Roberts, a nemzet csaloga'nya hitelcsala'sba 
   e's ka'bi'to'szercsempe'sze'sbe keveredett. "Megesku:dtem isten 
   elo"tt, hogy ku:zdeni fogok az emberi gondolkoda's fo:lo:tti zsar-
   noksa'g minden forma'ja ellen" - ba'r Thomas Jefferson szavai me'g 
   mindig ott di'szelegnek a to:rvenyhoza's fala'n, a bobrobertsek 
   minden akada'lyt fe'lreso:po:rnek. A Robert Altman ja'te'kosa'bo'l 
   szine'szke'nt megismert Tim Robbins egy dokumentumfilm forgata'sa'-
   nak ko:zege'be helyezte a filmet, amely keseru" ke'pe az amerikai 
   politikai mora'lnak, a mindent elso:pro" demago'gia'nak.
23.05 Szatellitha'boru' III/1. /1995./  (38')
   (Satellite Wars)
   Angol dokumentumfilm
   Zene: Debbie Wiseman. Operato"r: Peter Harvey
   Rendezte: William Shawcross
   A mu"holdas ada's hatalmas u:zlet az ege'sz vila'gon, birtokla'sa'-
   e'rt gazdasa'gi versenge's folyik. Ugyanakkor a mu"holdas ada's 
   poltitikai vitate'ma is, mivel egyesek szerint a szabad demok-
   ra'cia eszko:ze, ma'sok azonban u'gy ve'lik, fenyegeto"en hat a ku:-
   lo:nbo:zo" kultu'ra'kra e's a nemzeti televi'zio'za'sra. Egy biztos: 
   a mu"holdas televi'zio'za's nagy hata'ssal van a vila'gra. E te'ma-
   ko:rt ja'rja ko:ru:l ha'rom re'szben ez az izgalmas oknyomozo' doku-
   mentum-riportfilm. Az elso" re'sz a mu"holdas ada's technikai 
   megvalo'si'ta'sa'ro'l, az elso" mu"hold fello:ve'se'ro"l, az ameri-
   kai e's angol, majd euro'pai mu"holdas ada'sok kialakula'sa'ro'l, a 
   Turner- e's Murdoch-birodalom rivaliza'la'sa'ro'l szo'l.
23.45 Vers               (3')
   Sze'csi Margit: Pa'va a tu"zfalon
   Elmondja: Berek Katalin
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ma'j. 29. szerda
-----------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Gazdako:r    /ism./      (40')
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
   Rendezte: Vida Sa'ndor
13.00 Esti Ke'rde's   /ism./      (13')
   A nap interju'ja
13.15 Postabonta's - Leve'lva'lta's /ism./ (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
13.35 Harmo'nia    /ism./      (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
14.05 Csodako:rhinta: A szuperge'p; Azalee express; 
           A su:teme'ny   /ism./      (15')
14.20 Az a'llatok e'lete e'szakon     (24')     
   IV/4.: Pa'rva'laszta's e's pa'rza's
   Finn ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Kari Soveri
   Ko:vetkezetes ritua'le'k jellemzik az uto'dnemze's szakaszait 
   az a'llatok vila'ga'ban is, aka'r a darvakra, a vadnyulakra 
   vagy a fecske'kre gondolunk. E'vezredek folyama'n ezek a
   szoka'sok biztosi'totta'k a ko:rnyezethez valo' alkalmazkoda'st 
   a fennmarada's e'rdeke'ben.
14.45 Az emberise'g kalandja
   XIII/7.: Az e'jszaka kira'lya    (43')
   Alberto Oliveras filmje
   Spanyol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Juan Carlos Perez
   Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
   Chico a beceneve, amit Ko:lyo:knek lehet fordi'tani e's legin-
   ka'bb Humphrey Bogart-ra emle'keztet. Ne'ha'ny e'vvel ezelo"tt egy 
   pizze'ria'ban kezdte, ma o" Rio de Janeiro e'jszakai e'lete'nek 
   csa'sza'ra. Sza'mtalan vende'glo", loka'l, e'jszakai szo'rakozo'-
   hely tulajdonosa, a legjobbake' a va'rosban. Oliveras persze 
   nemcsak a monde'n e'jszaka'k miatt jo:tt a't a kontinensro"l, ha-
   nem egy rendki'vu:li, poga'ny u:nnepse'ge'rt, amelyet a vizek is-
   tenno"je'nek a'ldoznak Rio szege'nyebb negyedeiben.
15.30 Elveszett paradicsom  (1962. - ism. - 91')
   Magyar ja'te'kfilm
   Sarkadi Imre szi'ndarabja'bo'l i'rta: Sarkadi Imre, Makk Ka'roly
   Zene: Fe'nyes Szabolcs. Operato"r: Sze'cse'ny Ferenc
   Rendezte: Makk Ka'roly
   Szereplo"k: Eszterga'lyos Ceci'lia, Demje'n Gyo:ngyve'r, Pa'los 
   Gyo:rgy, To:ro"csik Mari, Pa'ger Antal
   Sebo"k Imre nyugdi'jas tana'rhoz vende'gse'gbe e'rkezik kolozsva'ri 
   unokahuga, Mira. Szu:lete'snapja elo"este'je'n va'ratlanul mege'rke-
   zik az o:reg legfiatalabb fia, Zolta'n is. Su'lyos lelkia'llapot-
   ban van, mert akaratlanul, magzatelhajta'si mu"te't sora'n egy 
   asszony hala'la't okozta. Az o:ngyilkossa'g gondolata'val foglal-
   kozik, ne'ha'ny napja van a letarto'ztata'sig. Mira beleszeret 
   Zolta'nba, akire a la'ny szinte'n hata'ssal van. Tala'n ez a sze-
   relem segi'tene rajta, ha nem ko:vetkezne be az o:reg Sebo"k 
   hirtelen hala'la. Zolta'n u'gy e'rzi ve'ge'rve'nyesen elveszi'tette 
   la'ba alo'l a talajt.
17.05 Betu"veto"   /ism./       (25')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Az e'n e'nem
   Mu"sorvezeto": Cserhalmi Zsuzsa. Szerkeszto": Csonka Erzse'bet
   Rendezte: Kova'cs Be'la
17.35 Mese                      
   Szutyi, a kis ke'me'nysepro": Az elte'ri'tett go"zge'p  (6')
   Rumca'jsz kalandjai                 (7') 
   Popeye, a tengere'sz: A zo:ld ta'ncoscipo"k      (6') 
17.55 Mu"sorismertete's          (5') 
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Pergo"tu"z V/5.  /1982./     (100')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Kurucz Sa'ndor. I'rta e's rendezte: Sa'ra Sa'ndor
   Ja'ny megala'zo' hadparancsa'nak to:rte'nete, kiada'sa'nak ko:ru:l-
   me'nyei, e's fo"ke'nt hata'sa a honve'dekre a film dra'mai beve-
   zeto"je. Az eddig csak o:ntudatlan felso"bbse'guta'lat mostanto'l 
   va'lik sokszor elkeseredett gyu"lo:lette'. A ma'sik nevezetes 
   hadparancsot Stomm Marcell vezero"rnagy adta ki: "lemond a 
   hadtest tova'bbi vezete'se'ro"l e's mindenki arra keresse a visz-
   szavonula's u'tja't, amerre a legjobbnak la'tja." A visszavonula's 
   lei'rhatatlan vesztese'gek ko:zepette zajlik: akiket o:ssze tud-
   nak szedni, isme't kike'pzo"-ta'borokba akarja'k gyu"jteni. Akik 
   hazate'rtek, azokat megala'zo' tortu'ra'knak vetette'k ala'.
20.05 Re'gio'k              (40')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a ha-
   ta'ron tu'lro'l.
20.45 Esti Ke'rde's            (13') 
   A nap interju'ja            
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 "Cannes-i di'jazottak"
   Ko"za'por  /1992./         (kb.85')
   (Raining Stones)
   Angol film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Jim Allen. Zene: Stewart Copeland
   Operato"r: Barry Ackroyd. Rendezte: Ken Loach
   Szereplo"k: Bruce Jones, Julie Brown, Gemma Phoenix, Ricky 
   Tomlinson, Tom Hickey, Mike Fallon, Jonathan James
   A me'lto' emberi le'te'rt folyo' harc kis dolgai nagy trage'dia'va', 
   hatalmas feladatta' no"hetnek az ember e'lete'ben. Egy ilyen 
   apro', de sza'ma'ra o'ria'si feladat ele' a'lli'tja sorsa Bobot, 
   a ku:lva'rosban e'lo" munkane'lku:li csala'dfo"t is. Kisla'nya, 
   Coleen elso"a'ldozo' lesz, s a ho'fehe'r ruha nem kis pe'nzbe 
   keru:l. Az apa ke'nytelen ko:lcso:nt felvenni. Egy uzsora's 
   azonban felva'sa'rolja Bob ado'ssa'gait e's a pontos fizete's 
   e'rdeke'ben megfe'lelmli'ti felese'ge't e's kisla'nya't.
   (1992-ben Ken Loach rendezo" a zsu"ri ku:lo:ndi'ja't nyerte el.)
22.50 Szatellitha'boru'  III/2. /1995./ (38')
   (Satellite Wars)
   Angol dokumentumfilm
   Zene: Debbie Wiseman. Operato"r: Peter Harvey
   Rendezte: William Shawcross
   Vannak ve'leme'nyek, melyek szerint a mu"holdas televi'zio'za's a 
   nyugati civiliza'cio' harmadik vila'g feletti eszkala'cio'ja'nak 
   ke'sei szakasza. A sorozat ma'sodik re'sze'ben a hatalmas a'zsiai 
   me'dia-piacot e's a szinte irrea'lis tempo'ju' nyugati terjeszke-
   de'st, valamint a helyi televi'zio'za's izgalmas versenyfuta'sa't 
   mutatja be.
23.30 Halotti ritua'le'k   /ism /   (53')
   (Kuoleman juhlat )
   Finn dokumentumfilm
   Rendezte: Mirja Metsola
   Korunkban, a fejlett ta'rsadalmakban egyre to:bb ember hal meg 
   ko'rha'zban, ahol mu"szerekkel, ko'rha'zi szeme'lyzettel van ko:-
   ru:lve've. Napjainkban az ember ko:nnyen ele'rheti a felno"tt kort 
   u'gy, hogy me'g sohasem la'tott halottat. Ha az ember a hala'l
   te'nye't csak e'rtesu:le'seire e's a ke'pzelete're bi'zza, ez nyo-
   maszthatja e's fe'lelemmel to:ltheti el. A film ke't ku:lo:nbo:zo" 
   kultu'ra halotti ritua'le'it ta'rja a ne'zo" ele'. Peter Metcalf, 
   a virginiai egyetem professzora e'veken a't tanulma'nyozta az 
   e'szak-borneo'i berawa to:rzs szoka'sait. A film ma'sik sza'la a 
   finnorsza'gi halotti szertarta'sokat mutatja be.
0.25 Vers
   Szabo' Lo"rinc: Valami o:ro:k
   Elmondja: Illye's Kinga
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ma'j. 30. csu:to:rto:k
----------------------------
8.00-12.00 Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Re'gio'k  /ism./         (40')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
13.00 Esti Ke'rde's   /ism./      (13')
   A nap interju'ja
13.15 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k /ism./ (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
13.30 A nagy csata'k           (94')
   XIII/9.: Az olaszorsza'gi csata
   Francia dokumentumfilm-sorozat
   Zene: Betty Willemetz. Operato"r: Daniel Gaudry
   I'rta e's rendezte: Daniel Costelle
   Miuta'n a ne'met hadero"t mega'lli'totta'k Moszkva'na'l e's Szta'-
   lingra'dna'l, a nyugati Szo:vetse'gesek ele'rkezettnek la'tta'k 
   az ido"t arra, hogy Euro'pa'ban is offenzi'va't kezdeme'nyezzenek. 
   Roosevelt a normandiai partrasza'lla'st szorgalmazta, mi'g 
   Churchill Euro'pa "alteste'n", a de'li orsza'gokon keresztu:l 
   szeretett volna eljutni Berlinbe. Ennek a tervnek az elso" 
   fa'zisa Olaszorsza'g volt, Mussolini korma'nya'nak kiiktata'sa.
15.05 Turay Ida filmjeibo"l
   Janika  /1949./         (75')
   Magyar filmvi'gja'te'k (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Be'keffy Istva'n, Stella Adorja'n
   Zene: Bro'dy Tama's. Operato"r: Eiben Istva'n
   Rendezte: Keleti Ma'rton
   Szereplo"k: Turay Ida, Szabo' Sa'ndor, Mezei Ma'ria, Lataba'r 
   Ka'lma'n, Rajnai Ga'bor
   Kolla'r Gizi, a hi'res szi'ne'szno" e'ppen jelmezben pro'ba'lja egy 
   14 e'ves fiu', Janika szerepe't, amikor va'ratlanul hazae'rkezik 
   15 e've ku:lfo:ldre ta'vozott fe'rje, hogy most ma'r to:rve'nyesen 
   is ve'get vessen viharos ha'zassa'guknak. A hi'res i'ro' azt hiszi, 
   kisfia a'll elo"tte. A me'g mindig szerelmes szi'ne'szno"nek sem 
   kell to:bb, u'gy do:nt, elja'tssza "kisfia" szerepe't...
16.20 A Zene Arcai /ism./       (40')
   Komolyzenei figyelo"
   Felelo"s szereszto": Bartalus Ilona
   Rendezte: Veszpre'mi Andra's
   A tartalombo'l: Farsang A'rpa'd, Kincses Veronika, Mahler: 
   Ezrek szimfo'nia'ja, Pere'nyi Eszter, Pro"hle Henrik, Sapszon 
   Ferenc
17.00 "Ahol az ember figyel a szomsze'dja'ra"
   ...avagy hol forma'lo'dik a da'n demokrata? (25')
   Operato"r: Bucsek Tibor. Szerkeszto"-rendezo": Papp Ferenc
   A dokumentumfilm bemutatja a vila'gszerte hi'res da'n ne'pfo"-
   iskola'k rendszere't.
17.30 Mese
   Csodako:rhinta: A bana'nhe'j; Keringo"k ha'boru'ja; A zongora 
           e's a kosa'r         (15')
   Bob e's Bobek: Az e'tteremben        (7')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Don Quijote  V/5.        (59')
   Spanyol te've'filmsorozat
   Cenvantes rege'nye'bo"l i'rta: Camilo Jose' Cela
   Zene: Lalo Schifrin. Operato"r: Teo Escamilla
   Rendezte: Manuel Gutierrez Aragon
   Szereplo"k: Fernando Rey, Alfredo Landa, Francisco Merino, 
   Manuel Alexandre, Emma Penella, Jose Luis Pellicena, Jose 
   Luis, Lopez Vazquez
   Malaga partjaina'l, Osuna va'rosban sza'razfo:ldre sza'll a soha 
   nem la'tott, gyo:nyo:ru"se'ges hercegno", hogy ra'tala'ljon Don 
   Quijote-ra, ki ba'tran legyo"zi az O'ria'st, s akkor a sze'pse'ges 
   lea'ny elnyeri a bu'ske'pu" lovag szerelme't. A bo:lcs Vara'zslo'
   is a lovag e's fegyverhordozo'ja nyomdokain ja'r; s i'gy Sancho 
   u'jra ra'lel elveszettnek hitt szamara'ra, Szu:rke're. S tala'n a 
   Vara'zslo' bo:lcs, ugyanakkor e'szrevehetetlen u'tmutata'sa'val a 
   lovag is hamarosan megtala'lja keresett ho:lgye't, Dulcinea't.
19.15 A cseppek vara'zsa         (43')
   III/2.: Az e'rze'keny ka'osz
   Osztra'k ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyv: Petra Thorbrietz. Zene: De's La'szlo'
   Operato"r: Gerhard Hierzer, Rudolf Klingohr, Gerhard Mu:llner, 
   Kurt Mu:ndl, Pa'sztor Ferenc, Rolf Ulbing
   Rendezte: Petra Thorbrietz, Na'daskay Istva'n
   A cseppek vara'zsa folytatja a vi'z vila'ga't felfedezo" utakat, 
   s a vi'z mi'tosza'val, a teremte'ssel, az o"si vi'zkultu'ra'val 
   foglalkozik: vi'zkere'kkel, s a vi'z megjelene'si forma'ival 
   mint a hulla'm, a tenger o"smozga'sa, apa'ly-daga'ly va'ltakoza'-
   sa, a krista'lyalakzatok, a vi'zmolekula szigoru' geometriai 
   alakzatai.
20.05 Va'lto'               (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Nagy Katalin         
     
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja                 
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10') 
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy             
21.25 Szi'nha'zi E'let  /ism./      (30')
   Szi'nha'zi magazin
   Felelo"s szerkeszto": Ka'llai Katalin
   Szerkeszto": Szu"cs Katalin. Rendezte: Kamondi Zolta'n
21.55 "Az elso" sza'z e'v - Ermanno Olmi"
   Ko:ru:lme'ny             (93')
   (La circostanza)
   Olasz film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Ermanno Olmi, Ettore Lombardi
   Zene: Haydn. Operato"r: Elvidio Burattini
   Rendezte: Ermanno Olmi
   Szereplo"k: Ada Savelli, Gaetani Porr, Raffaella Bianchi, 
   Mario Cireci, Massimo Tabak
   A va'rosban ho"se'g van. A csala'di villa lako'i e'lik egyma'sto'l 
   elidegenedett e'letu:ket. A ko:zjegyzo" anyja egy baleset re'sze-
   se've' va'lik, a kamaszla'ny az elso" szerelem e'lme'nye't e'li 
   a't, a fiatalabb fiu' nem akarja folytatni a tanula'st, az apa 
   va'llalata vesztese'ges. Egy viharos e'jszaka'n to:rte'nt megra'zo' 
   eseme'ny tala'n va'ltoztathatna szeretettelen e'letu:ko:n.
23.30 Szatellitha'boru' III/3. /1995/  (38')
   (Satellite Wars)
   Angol dokumentumfilm
   Zene: Debbie Wiseman. Operato"r: Peter Harvey
   Rendezte: William Shawcross          
   A mu"holdas televi'zio' orsza'ghata'rokat a'tle'po" me'dia. De az 
   informa'cio' szabad a'ramla'sa, a kapcsolat a ku:lvila'ggal fenye-
   geto"en hathat az a'llami elleno"rzo" rendszerre az ege'sz vila'-
   gon. Mi to:rte'nik akkor, ha a ku:lo:nlegesen za'rt ta'rsadalmi 
   rendszeru" orsza'gok e'lete'ben megjelenik a kitekinte's lehe-
   to"se'ge. Mi to:rte'nik akkor, ha egy csatorna antihuma'nus prog-
   ramot suga'roz. Ha a ku:lfo:ldi programok a nemzeti identita'st 
   vesze'lyeztetik ? A harmadik re'sz az informacio'a'ramla's kapu-
   o"reiro"l szo'l.
0.10 Vers               (4')
   Balassi Ba'lint: Adj ma'r csendesse'get 
   Elmondja: Papp Zolta'n
HI'RU'JSA'G 
*************************************************************
1996. ma'j. 31. pe'ntek
-----------------------
8.00-12.00 Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'-
   pek va'ltja'k egyma'st.
12.00 Lapozo'              (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Va'lto'     /ism./       (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Nagy Katalin
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (15')
   A nap interju'ja 
13.15 "Ahol az ember figyel a szomsze'dja'ra" /ism./ (25')
   ...avagy hol forma'lo'dik a da'n demokrata?
   Operato"r: Bucsek Tibor
   Szerkeszto"-rendezo": Papp Ferenc           
13.40 A csodacsata'r (1956. - ism. - 89')
   Magyar filmvi'gja'te'k   (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Me'ray Tibor. Zene: Bro'dy Tama's
   Operato"r: Pa'sztor Istva'n. Rendezte: Keleti Ma'rton
   Szereplo"k: Pongra'cz Imre, Feleki Kamill, Ungva'ry La'szlo', 
   Ma'nyai Lajos, Kiss Manyi, Sinkovits Imre
   Futbo'lia minisztertana'csa elhata'rozza, hogy megszerzi az 
   orsza'gnak a vila'ghi'ru" magyar csodacsata'rt. Duca tengernagyra 
   bi'zza'k az akcio' ve'grehajta'sa't. A magyar csapat e'ppen Sva'jc-
   ban ja'tszik, Duca teha't odautazik embereivel. A labdaru'go'kat 
   ke't nyugaton e'lo" magyar - Bruno e's Jo'ska - ko:veti a sza'llo-
   da'ba, hogy to:lto"tollakat adjon el nekik. Ve'letlenu:l o"ket is 
   lefe'nyke'pezik, s Duca tengernagy Jo'ska't raboltatja el. A sze-
   rencse'tlennek do:nto" me'rko"ze'sen kell ja'tszania, a dolog 
   botra'nyba fullad, s a szurkolo'k ma'r-ma'r forradalmat robban-
   tanak ki...
15.10 Rekviem Granada'e'rt  VIII/6.   (51')
   Spanyol te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Vicente Escriva, Manuel Matji
   Zene: Anton Garccia Abril. Operato"r: Jose Garcia Galisteo
   Rendezte: Vicente Escriva
   Szereplo"k: Manuel Bandera, Horst Buchholz, Delia Boccardo, 
   Gioia Scola
   Boabdilt a harcok folyama'n elfogja'k e's Ferdina'nd udvara'ban 
   fogva tartja'k. Egy e'v bo:rto:n uta'n Ferdina'nd titkos e's bizal-
   mas szerzo"de's megko:te'se't aja'nlja, beho'dola'st Kasztilia'nak. 
   Amikor Boabdil megtudja, hogy El Sagal lefejeztette o:ccseit,
   tana'cstalansa'ga belegyeze'sre va'ltozik.
16.00 Filmetu"do:k Mozart-muzsika'ra    (3') 
   Wolfgang Amadeus Mozart: C-du'r szona'ta K.14.
   Lengyel anima'cio's film
   Rendezte: Hieronim Neumann
16.05 Olvaso'naplo'                     
   Ficzek u'r  /1974./       (71') 
   Magyar te've'film
   Hidas Antal rege'nye'bo"l i'rta: Markos Miklo's
   Zene: Tama'ssy Zdenko'. Operato"r: Czabarka Gyo:rgy
   Rendezte: Hajdu'fy Miklo's
   Szereplo"k: Haumann Pe'ter, Schu:tz Ila, Bala'zs Pe'ter, Buss 
   Gyula, Ba'nyai Ja'nos, Gera Zolta'n, Kalo' Flo'ria'n, Ke'pessy 
   Jo'zsef, Koltai Ro'bert, Pa'sztor Erzsi
   Ficzek u'r, pontosabban Ficzek Ferenc, a sza'zadfordulo' Buda-
   pestje'nek "suszterkira'lya" nem e'rti az ido"k szava't. Csak 
   biztonsa'got, szere'ny jo'le'tet szeretett volna csala'dja'nak e's
   nem e'rti, hogy ezt tisztesse'ges munka'val mie'rt nem lehet meg-
   valo'si'tani. Mert ero"feszi'te'sei rendre fiasko'val ve'gzo"dnek, 
   a gondtalan vasa'rnapi se'ta'knak a Ligetben lassan bealkonyul; 
   csak a katonazenekar marad, egyre inka'bb o"k uralja'k a teru:-
   letet.
17.20 Va'lto'-Info'            (15')
   Felelo"s szerkeszto": Re'dei Judit
   Fo"szerkeszto': Wiedermann Helga
   Rendezo"-operato"r: Mencseli Tibor
17.40 Mese
   Vara'zskre'ta 3.
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Iskolakeru:lo"k  /1989./      (89')
   Magyar film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Kardos Istva'n. Zene: Selmeczi Gyo:rgy
   Operato"r: Szalai Andra's. Rendezte: Kardos Ferenc
   Szereplo"k: Eperjes Ka'roly, Madaras A'kos, Udvaros Dorottya, 
   Kissfalussy Ba'lint, Maria Gladowska, Csa'ka'nyi Eszter, Sze'kely 
   B. Miklo's, Nagy-Ka'lo'czi Eszter
   Egy vide'ki kolle'giumi iskola'ban vagyunk, az inte'zme'ny az 
   anyagi, erko:lcsi e's szellemi mu"ko:de'szavarok univerzuma. Eb-
   ben a darabjaira sze'tesett vila'gban senki sem figyel a ma'-
   sikra. Kive'tel tala'n Cso"ro:s tana'r u'r, aki kudarcokkal teli 
   e'lete ellene're kiapadhatatlan energia'val pro'ba'lja segi'teni 
   a gyerekek sorsa't. De Cso"ro:s tana'r u'r csak egy a'lmodozo', 
   aki hisz abban, hogy a fa'radsa'gos munka'val a folyo'kbo'l arany-
   por moshato'...
19.45 Mestermu"vek - Modern Mu"ve'szetek Mu'zeuma, New York /1988./
   Umberto Boccioni: Bu'csu'za'sok
   Angol mu"ve'szetto:rte'neti film
   Rendezte: Rainer E. Moritz
20.05 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin       (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja              
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy         
21.25 A reme'nyse'g folyo'ja /1994./   (113')
   (La rivie're Espe'rance)
   IX/9.: A vo:lgy szelleme
   Francia te've'filmsorozat
   Christian Signol rege'nye'bo"l i'rta: Jan-Pierre Sinapi e's Daniel 
   Tonachel. Zene: Bruno Coulais. Operato"r: Cyril Lathus
   Rendezte Jose'e Dayan
   Szereplo"k: Carole Roichert, Manuel Blanc, Jaen-Claude Drouot,
   Claire Nebout
   A nagybeteg Emeline utolja'ra egy napot akar to:lteni a Dordogne 
   partja'n. A vasut lehetetlenne' teszi a hajo'sok e'lete't. Bejamin 
   o:sszeku:lo:nbo:zik fia'val e's Marie-val, s felmegy a hegyekbe. A 
   ve'gzet isme't o:sszeko:ti a Donadieu-k e's a Lombard-ok sorsa't...
23.20 "Nemcsak azt akrom, hogy szeressetek" /1994./ (96')
   Reiner Werner Fassbinder, a filmke'szi'to"
   (Der Filmemacher R. W. Fassbinder)
   Ne'met portre'film
   I'rta e's rendezte: Hans Gu:nther Pflaum
   Ko:zremu"ko:dik: Rainer Werner Fassbinder (Balkay Ge'za), Andrea 
   Ferre'ol, Volker Schlo:ndorff, Hanna Schygulla, Peer Raben,
   Xaver Schwarzenberger, Peter Zadek, Dietrich Lohmann, Michael 
   Ballhaus
   A mu:ncheni filmu'jsa'gi'ro' Pflaum dokumentumfilmje'hez forra's-
   ke'nt a 15 e'v leforga'sa alatt mintegy 50 szi'ndarabot, te've'-
   ja'te'kot e's filmet rendezo" Fassbinder bara'tainak e's filmes 
   munkata'rsainak interju'it haszna'lta. Az adatokat nem szori'-
   totta e'letrajzi keretekbe, inka'bb szeme'lyes hangve'telu" te-
   o'ria'kat jeleni'tett meg, melyek feleslegesse' tette'k a tudo's 
   filmeszte'ta vagy okoskodo' u'jsa'gi'ro' szerepko:re't, s mindezt 
   autentikussa' avatja'k a Fassbinderro"l ke'szu:lt archi'v felve'-
   telek, megnyilatkoza'sok, filmre'szletek, beja'tsza'sok. A port-
   re'val az o:tven e've szu:letett Fassbinderre emle'kezu:nk.
23.55 Vers               (2')         
   Weo:res Sa'ndor: A vak       
   Elmondja: Csa'sza'r Ange'la
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'n. 1. szombat
-----------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Starting Business English 40/39. /ism./ (25')
   Concluding a Deal (1.)
   A BBC angol nyelvleckesorozata
   Munkafu:zet
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
8.30 kiCSODA a miCSODA         (30')   
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor. Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   E'lt-e valo'ja'ban Jancsi e's Juliska? Hogyan ke'szu:lt a Grimm-
   mese'bo"l opera? Ezekre a ke'rde'sekre kaptok va'laszt a mai 
   ada'sban.
9.00 Most figyelj!           (23')   
   Kalandoza'sok furfangos tala'lma'nyok ko:zo:tt
   XII/4.: Vi'z, vi'z, vi'z
   Ausztra'l anima'cio's kisfilm
   Forgato'ko:nyv: Mark Lamprell, Karl Kruszelnicki
   Operato"r: Joseph Cabatuan. Rendezte: Jeff Gale, Mark Lamprell
9.25 Mindennapi matematika       (20')
   X/2.: A szabad e'g alatt
   (The Maths Program)
   Angol ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Nic Young
   Ha egy turista'nak nincs sa'tra, bizony, bo"rig a'zik, ha utol-
   e'ri a nya'ri za'por. De mekkora legyen az a sa'tor merthogy az 
   elo"rela'to'nak sajnos cipekednie kell ahhoz, hogy kive'dje a 
   terme'szet ero"inek o:nto:rve'nyu" va'ltoza'sait. A Matek Opera'tor 
   su'lyro'l, to:megro"l e's te'rfogatro'l faggatja a ki'se'rletezo"it, 
   pe'lda'ul: ha'ny elefa'nt fe'r el egy Porse'ban?
9.45 McGee e's e'n /1986./       (25')
   XIII/4. re'sz: Go:rdu"lo" reme'nyek
   Forgato'ko:nyv: Ken C. Johnson, Rob Loos, George Taweel
   Zene: Jim Covell. Operato"r: Timothy Eaton. Rendezte: Chuck Bowman
   Szereplo"k: Joseph Dammann, Terry Bozeman, Vaughn Taylor, 
   Eve Brenner, Brent Kelly, Johnny Green, Shaylisa Hurte 
   A fo:ldrajzteszt nagyon ko:nnyu" volt, Nick u'gy gondolja, ne'-
   ha'ny plusz pontot is kap a te'rke'pe'rt. Su'lyos gondjai vannak 
   egy tizene'vesnek, mikor komoly aja'nlatokkal ostromolja'k. Mert 
   nem mindegy, hogy kre'msajtos barnakenye'r vagy lekva'ros zso:mle.
   Fo"leg, ha szedres. S ra'ada'sul Derrick e's a to:kfilko'k mindent 
   az also'sok feje're kennek...
10.10 Nyelvtanoda            (25')
   To:bbro"l van szo'
   Szerkeszto": Csonka Erzse'bet. Mu"sorvezeto": Go:nye Aniko'
   Rendezo": Nagy Attila Ja'nos
   Ko:zremu"ko:dnek: a Kincskereso" A'ltala'nos Iskola 4. oszta'lyos 
   tanulo'i.
10.35 Kedves /ism./          (40')
   Magazin no"kro"l no"knek
   Operato"r: Horva'th Adrienn
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Barko' Judit, Kalocsai Andrea
   Rendezte: Bozsogi Ja'nos
11.15 Harmo'nia             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
11.45 Ne'pta'ncok             (8')        
   Kalotaszegi lege'nyes
   Szerkeszto"-rendezo": Birinyi Jo'zsef
   Vezeto" operato"r: Czabarka Pe'ter
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's, Lapozo'  (20')
12.20 5 perc Euro'pa to:rte'nelme'bo"l    (5')
   XLIV/38.: Anglia 1926-1935, Mu"ve'szet 
   Sve'd dokumentumfilm
   Rendezte: Annty Landherr
12.25 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin  /ism./  (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
13.05 Esti Ke'rde's    /ism./     (13')
   A nap interju'ja
13.20 Janika  (1949. - ism. - 75')
   Magyar filmvi'gja'te'k
   Forgato'ko:nyvi'ro': Be'keffy Istva'n, Stella Adorja'n
   Zene: Bro'dy Tama's. Operato"r: Eiben Istva'n
   Rendezte: Keleti Ma'rton
   Szereplo"k: Turay Ida, Szabo' Sa'ndor, Mezei Ma'ria, Lataba'r 
   Ka'lma'n, Rajnai Ga'bor
14.40 Pentaton             (30')
   Ne'pzenei ko:rke'p
   Szerkeszto": Fehe'r Aniko'. Ta'rsszerkeszto": Ko:nczei A'rpa'd
   Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
15.10 Magyar o:ro:kse'geink IV/3.     (30')
   Tudo'si'to'k Stu'dio'ja filmje
   Riporter: Szabo' Kinga. Szerkeszto": Tanos Miklo's
   Rendezo"-operato"r: Farkas Bala'zs
   Di'jazottak: Makovecz Imre, Pu:ski ha'zaspa'r, Esterha'zy Ja'nos
15.40 Szatellitha'boru' III/ 1. (1995. - ism. - 38')
   (Satellite Wars)
   Angol dokumentumfilm
   Zene: Debbie Wiseman. Operato"r: Peter Harvey
   Rendezte: William Shawcross
16.20 A kis hercegno"  VI/4.      (26')
   (A Little Princess)
   Angol ifju'sa'gi filmsorozat
   Frances Hodgson-Burnett rege'nye'bo"l i'rta: Jeremy Burnham
   Zene: Rachel Portman. Operato"r: Dave Taylor
   Rendezte: Carol Wiseman
   Szereplo"k: Maureen Lipman, Amelia Shankley, Miriam Margolyes, 
   David Yelland 
   Sarah-val nagy u'jsa'got ko:zo:l kis bara'tno"je: a szomsze'dba 
   egy valo'di "poga'ny" ko:lto:zo:tt, sokkaru', furcsa szobrok 
   ta'rsasa'ga'ban. Az a'lszent igazgato'no" me'g a szeretet u:n-
   nepe'n sem aja'nde'kozza meg a kis a'rva't, so"t, igazsa'gta-
   lanul ba'ntalmazza. Sarah megismerkedik a szomsze'd hindu 
   inassal, de nem sejti, hogy a sa'rgasa'gban szenvedo" ha'zi-
   u'r ma'r re'go'ta keresi bara'tja, Crewe kapita'ny la'nya't...
16.45 Dunata'j              (30')
   O:kolo'giai magazin
   Szerkeszto": Hollo's La'szlo'. Rendezte: Paczolay Be'la
17.20 Mese
   Kimba, a fehe'r oroszla'n (5.)   (22')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Zene's u:zenetek          (75')
   "Duna'n innen, Duna'n tu'l"
   Mu"sorvezeto": Luka'cs Bea, Gasparik Attila
   Operato"r: Pap Ferenc. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
   Egy mu"sor, melyet a ko:zo:nse'g szerkeszt. U:zennek e's ke'rnek, 
   i'gy a mu"sorban hallhato'k e's la'thato'k operettszta'rok, opera'k, 
   gyo:nyo:ru" szavalatok, popszta'rok e's sokan ma'sok. Az u:zenetek-
   nek nagy hagyoma'nya van, hiszen a Szabad Euro'pa Ra'dio' meg-
   szu"ne'se pillanata'ig szolga'lta ezt az ige'nyt. Az ide'n lesz 
   negyven e've hogy kito:rt a magyar forradalom. Ebbo"l az alka-
   lombo'l szeretne'nk tisztelegni a Szabad Euro'pa Ra'dio' "Zene's
   u:zenetek" ci'mu" mu"sora'nak is, mely e'vtizedeken keresztu:l 
   sza'llt a't a politikai hata'rok felett, reme'nyt adva azoknak, 
   akik emigra'lni ke'nyszeru:ltek Magyarorsza'gro'l, s hosszu' e'-
   vekig nem tala'lkozhattak csala'djukkal, bara'taikkal e's haza'-
   jukkal. E's va'rta'k az u:zenetet azok, akik csak haza't voltak 
   ke'nytelenek va'ltoztatni, ba'r nem ko:lto:ztek sehova'.
19.30 Bolygo'nk, a Fo:ld  /1990./    (23')
   (United Nations Film & Video)
   Dokumentumfilm
   Operato"r: Edward Marritz. Rendezte: Mickey Lemle
   1961 o'ta to:bb mint 200 fe'rfi e's no" hagyta el a Fo:ldet e's 
   indult u"rutaza'sra. Ti'z orsza'g u"rhajo'sai mese'lnek e'lme'nye-
   ikro"l.
19.55 Sza'zadunk             (57')   
   IX/7.: Az u'j hulla'm /1958-1968./
   Francia dokumentumfilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Jean-Paul Thomas
   Rendezte: Pierre Philippe
   Euro'pa tu'ljutott a ha'boru' uta'ni szu"ko:s e'veken. Az emberek 
   va'sa'rolnak e's fogyasztanak. E's felno"tt az a fiatalsa'g, amely
   a jo:vo"t nem bizonytalan ismeretlennek tekinti, hanem ke'zzel-
   foghato' bizonyossa'gnak. A'm a ta'voli Vietnamban a pusztula's
   e's a hala'l tombol, Berlinben pedig egy fal va'lasztja kette'
   a vila'got.
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10') 
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 Jazz Fesztiva'l          (28')
   Jazz Highlights 1990
   Ne'met jazzfilm
   Operato"r: Berndt Fahse. Rendezte: Christian Wagner
   Szereplo"k: Mike Stern, Bob Berg, Michael Petrucciani, Leni 
   Stern, Samul Nori
21.55 Sammy e's Rosie   (1988. - ism. - 97')
   (Sammy and Rosie Get Laid) 
   Angol film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Hanif Kureishi. Operato"r: Oliver Stapleton
   Rendezte: Stephen Frears
   Szereplo"k: Shasi Kapoor, Claire Bloom
   Az utca'n elszabadult a pokol. Zavarga'sok, tu:ntete'sek, rendo"r-
   vere's, palackbomba'k, gyu'jtogata'sok. A szege'nynegyed hallat-
   lanul izgalmas hely az ugyancsak szabadosan e'lo" fiatal e'rtel-
   mise'gi pa'r, Sammy e's Rosie sza'ma'ra. A pakiszta'ni Sammy apja'-
   nak e'lete vesze'lyben van India'ban, eze'rt Anglia'ba e'rkezik e's 
   fia'na'l sza'll meg. Do:bbenten tapasztalja, hogy ez ma'r nem if-
   ju'kori tanulma'nyainak be'ke's szi'nhelye, Anglia a rasszizmus, 
   rendetlense'g, ero"szak, szexua'lis deviancia haza'ja'va' va'lt.
   Rafi hala'la e'breszti ra' a fiatal pa'rt, hogy szabadsa'gke'nt 
   e'rtelmezett magatarta'suk e'rzelmek ne'lku:li e'letu:k kudarcra 
   i'te'ltetett. Az e'n kis mosoda'm, a Veszedelmes viszonyok ren-
   dezo"je'nek filmje vibra'lo'an e'rze'ki, provokati'v, minden perc-
   ben gondolkoda'sra ke'sztet. Meleg emberi huma'numa't tolerancia-
   tani'ta'sa't azonnal egy iro'nikus mondattal, abszurd humoru' 
   jelenettel vonja vissza, teszi ide'zo"jelbe.
   (Felno"tt ne'zo"inknek aja'nljuk!)
23.30 Klasszikus Mestermu"vek      (22')
   J. S. Bach: I. C-du'r szvit BWV 1066
   Szerkeszto": Gu:nther Hassert. Ko:zremu"ko:dik: A Ko:lni Kamara-
   zenekar. Veze'nyel: Helmut Mu:ller-Bru:hl
   Szo'lo': Hans-Peter Westermann (oboa), Michad McCraw (fagott)
23.50 Vers               (3')
   Gergely A'gnes: E'nek egy amsterdami utca'n
           A lege'nyse'g, december este
   Elo"adja: Ke'zdy Gyo:rgy
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'n. 2. vasa'rnap
-------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Valla'si mu"sor
   Hogy e'leted teljes legyen...   (10')
   Reforma'tus gyermekhittan
   8.: Emle'kezze'l az u'r napja'ro'l   (10')
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Rendezte: Nagy Katalin
8.15 Dicso"se'g, be'kesse'g        (30')
   Protesta'ns mu"sor
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Mu"sorvezeto": Zsengelle'r Jo'zsef. Rendezte: Heve'r Zolta'n
8.45 Ne'metalfo:ldi kolostorok      (26')
   XI/10.: Ka'rmelita'k e's Brigitta no"ve'rek Boxmeerben
   (The Bendictines in Netherlands)
   Belga ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Michel van der Plast
   Zene: Pieter Verlinden. Operato"r: Ben Tenniglo
   Rendezte: Jan Gruyaert
9.10 Bay City             (24')
   XIII/9.: Csapda'ban
   Ausztra'l ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Roger Vaughan Carr. Zene: Frank Strangio
   Operato"r: Alex McPhee. Rendezte: Howard Rubie
   Szereplo"k: Isla Fischer, Christopher Fare, Rachel Goodman, 
   Shayne Vea
   Alex az iskolai csapat reme'nyse'ge a kosa'rlabda-bajnoksa'gon.
   Re'gi bara'tai lopott a'ruk rakta'roza'sa'ra akarja'k ra'bi'rni. 
   Ta'rsai nem e'rtik, Alex mie'rt ta'volodott el to"lu:k...
9.35 Szpiru e's Fanta'zio'        (24')
   XXVI/11.: Ausztra'liai kaland
   (Spirou und Fantasio)
   Francia-spanyol-ne'met rajzfilm
   Philippe Tome o:tlete'bo"l i'rta: Jean-Pierre Liccioni
   Rendezte: Michel Lemire
10.05 Cimbora - Tallo'zo'         (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Mai ido"utaza'sunk a mu'lt sza'zadba, Jo'kai Mo'r balatonfu:redi 
   villa'ja'ba vezet benneteket. Re'szleteket la'thattok mu"veibo"l 
   e's megelevenedik az i'ro' legenda's alakja is.
10.50 Vi'zikalandok           (25')
   XXV/10.: Roatan e's a Cowes-i Beken csala'd
   Angol-amerikai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Rendezte: Robert Guichard
   Roatan nemcsak kalo'zlegenda'iro'l hi'res, hanem arrro'l is, hogy 
   az angol Beken csala'd kedvelt tarto'zkoda'si helye. A Beken-
   dinasztia lassan 130 e've, hogy az o'cea'n fotogra'fusa'ul sze-
   go"do:tt, s tu'lza's ne'lku:l a'lli'thato', hogy nekik van a leg-
   to:bb albumuk Poszeido'n birodalma'ro'l.
11.15 Kincsesha'z            (40')
   Mu"velo"de'sto:ne'neti magazin
   Szerkeszto"-rendezo": Zsupos Zolta'n
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 Magyar o:ro:kse'geink IV/4.     (20')
   Tudo'si'to'k Stu'dio'ja filmje
   Riporter: Szabo' Kinga. Szerkeszto": Tanos Miklo's
   Rendezo"-operato"r: Farkas Bala'zs
   Di'jazottak: To"ke's La'szlo', Naumann Ja'nos, Latinovits Zolta'n, 
   Ma'sfe'lmillio' le'pe's Magyarorsza'gon-produkcio'
12.30 A reme'nyse'g folyo'ja IX/9. (1994. - ism. - 113')
   (La rivie're Espe'rance)
   Francia te've'filmsorozat
   Christian Signol rege'nye'bo"l i'rta: Jan-Pierre Sinapi e's 
   Daniel Tonachel. Zene: Bruno Coulais. Operato"r: Cyril Lathus
   Rendezte: Jose'e Dayan
   Szereplo"k: Carole Roichert, Manuel Blanc, Jaen-Claude Drouot, 
   Claire Nebout
14.30 Sportke'pek            (120')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
16.30 Mozgo' Ke'p             (30')
   Filmmagazin
   Mediawave - Fe'nyi'ro'k Fesztiva'l
   Felelo"s szerkeszto": Po:ro:s Ge'za
   Szerkeszto": Medgyesi Gabriella. Rendezte: Fuchs Lehel
17.00 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k     (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
17.15 Postabonta's - Leve'lva'lta's     (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
17.35 Mu"sorismertete's          (5')
17.40 Mese
   Lolka e's Bolka olimpia'ja: Cselga'ncs    (10')
18.00 Heti Hi'rmondo'           (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 "Az elso" sza'z e'v"
   Fejezetek a magyar film to:rte'nete'bo"l (60')
   XII/6.: A magyar film 1963-1968.
   Elo"ado': Forga'cs Iva'n. Sorozatszerkeszto": Po:ro:s Ge'za
   Rendezte: Pacskovszky Jo'zsef
   A mu"sor a magyar filmmu"ve'szet 60-as e'vek beli fellendu:le'-
   se'nek ta'rsadalmi e's ideolo'giai ero"tere't mutatja be. Megszo'-
   lalnak benne a kor legfontosabb alkoto'i e's re'szleteket 
   la'thatunk mu"veikbo"l.
20.00 Sodra'sban  /1963./       (81')
   Magyar filmdra'ma (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Gaa'l Istva'n. Zene: Szo:llo"sy Andra's
   Operato"r: Sa'ra Sa'ndor. Rendezte: Gaa'l Istva'n
   Szereplo"k: Moo'r Marianne, Drahota Andrea, Zsipi Istva'nne',
   Csiko's Sa'ndor, Harka'nyi Ja'nos, Koza'k Andra's, Orba'n Tibor,
   Szerse'n Gyula  
   Egy Tisza-parti faluban egyu:tt to:lti nya'ri szu:nideje't hat 
   fiu' e's ke't la'ny. Az o:sszeszokott ta'rsasa'g fu:ro:dni megy.
   Vida'man to:ltik a napot, su:tke'reznek a parti homokon, lubic-
   kolnak, virtuskodnak a hu"s hulla'mokban e's eko:zben e'ri o"ket 
   e'letu:k elso" trage'dia'ja: egyik ta'rsuk a vi'zbe fullad. Etto"l 
   kezdve a ta'rsasa'g eddig jellegtelen tagjai egyenke'nt egye'-
   nise'gge' forma'lo'dnak. Mindegyiku:k sza'mvete'st ke'szi't: meg-
   vizsga'lja a ko:rnyezo" vila'ggal, a halott bara'ttal e's a to:b-
   biekkel valo' kapcsolata't, mindegyiku:kben felmeru:l az egyma's 
   ira'nti felelo"sse'g proble'ma'ja...
   A filmet bevezeti B. Mu:ller Magda Gaa'l Istva'nro'l ke'szi'tett 
   foto'monta'zsa.
21.25 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.35 Ars Hungarica           (21')
   M. S. Mester: Ave Maria
   Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
   Rendezte: Olasz Ferenc
21.55 "Cannes-i di'jazottak"
   Egy no" azonosi'ta'sa  /1982./   (125')
   (Identificazione di una donna)
   Olasz film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Michelangelo Antonioni, Gerard Brach, 
   Tonino Guerra. Zene: John Fox. Operato"r: Carlo Di Palma
   Rendezte: Michelangelo Antonioni
   Szereplo"k: Tomas Milian, Daniela Silverio, Christine Boisson
   Niccolo Fara, az ismert filmrendezo" ko:vetkezo" filmje'hez no"i 
   fo"szereplo"t keres. Szerelmes egy fiatal arisztokrata no"be, 
   Mavi azonban, u'gy tu"nik, elszakado'ban van a fe'rfito"l. A no" 
   eltu"nik. Niccolo tala'lkozik Ida'val, a fiatal szi'ne'szno"vel, 
   s egyu:tt kutatja'k tova'bb az eltu"nt asszonyt. Antonioni i'gy 
   nyilatkozik filmje'nek ho"seiro"l: "Ezek a ho"so:k tiszta'nla'to'b-
   bak, mint kora'bbi filmjeim szereplo"i, keve'sbe' kiszolga'lta-
   tottak neuro'zisuknak, va'lsa'gaiknak. Mondhatni, mindha'rom 
   szereplo" tudatosan ne'z szembe konfliktusaival, ane'lku:l, hogy 
   elhagyna' maga't... Re'gebben csupa'n elemeztem az e'rze'seket, 
   arra voltam ki'va'ncsi, hogyan mo'dosulnak a le'lek me'lye'n 
   akkor, amikor az embereknek nincs mo'djuk (vagy nem akarnak) 
   kiszabadulni bizonyos helyzetekbo"l. Ebben a filmben, viszont 
   ilyesfajta kri'zishelyzetek nincsenek. Bizonyos e'rtelemben 
   va'lsa'gok sincsenek, csak konfliktusok, melyek ma'r kirobba-
   na'suk pillanata'ban megoldo'dnak, e's nem vezetnek kataszt-
   ro'fa'hoz."
   (1982. Cannes - nagydi'j )
24.00 Vers               (3')
   Reme'nyik Sa'ndor: Templom e's iskola  
   Elmondja: Papp Ja'nos
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
************************************************************* ------------------------------------------------------------------------- 
 Magdolna Zimanyi             Phone: +36-1-175-8257
 KFKI Research Institute for Particle   FAX:  +36-1-169-6567
 and Nuclear Physics           E-mail: 
 Computer Networking Center        
 H-1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hungary
 -------------------------------------------------------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS