Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 925
Copyright (C) HIX
1997-01-24
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 7. heti musora - 97. februar 10. - februar 16. (mind)  1426 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 7. heti musora - 97. februar 10. - februar 16. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

1997. februa'r 10. he'tfo"
--------------------------
 08.00 Segi'tse'g! Tanulok ?! Ta'voktata's
  Vende'gva'ro'k
  A szezon
  Ke'szi'tette'k: Petro'czy Andra's, Pa'pai Judit, Vite'zy
  La'szlo'

 08.30 Starting Business English 40/19.               24'
  Rescheduling plans and arrangements (1.)
  A BBC angol nyelvleckesorozata
  Munkafu:zet
  Szerkeszto": Matula A'gnes
  Rendezte: Sa'ra Bala'zs

 09.00 Ke'pes Kro'nika
  Ta'je'koztato' mu"sor
  A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden
  o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's
  va'roske'pek va'ltja'k egyma'st.

 12.00 De'li harangszo', Lapozo'                  20'
  Lapszemle, friss hi'rek

 12.20 Heti Hi'rmondo' /ism./                    60'
  Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n

 13.20 Emle'kke'pek -- Re'gi hi'rado'k /ism./            15'
  Bokor Pe'ter mu"sora

 13.35 Postabonta's - Leve'lva'lta's /ism./             20'
  Szerkeszto": Szabo' A'gnes
  Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n

 13.55 kiCSODA a miCSODA /ism./                   30'
  Gyermekmu"sor
  Operato"r: Hala'sz Ga'bor
  Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
  Folytato'dik a farsang. Ella'togatunk a Macska'k
  elo"ada'sa'ra, hogy a gyerekek is megismerhesse'k az
  arcfeste's ku:lo:nbo:zo" mo'djait e's e'rdekes maszkokat
  ke'szi'thessenek farsangra.

 14.25 Cimbora U' Tallo'zo' /ism./                 45'
  Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta
  Rendezte: Kardos Ferenc
  Mai alkalommal a legre'gebbi magyar irodalom hi'res mu"veibe,
  re'gi magyar gyerekko:nyvekbe lapozunk bele.

 15.10 Egy e'v - egy templom /ism./ 24'               27'
  Szerkeszto": Wiedermann Helga
  Operato"r: Ba'nlaki Zolta'n
  Rendezo": Va'raljai Tama's
  Horva'torsza'g 1995-ban felszabadi'tott teru:letein
  sza'mtalan sze'tlo"tt, felrobbantott, begyu'jtott szakra'lis
  emle'k, templom, ka'polna emle'keztet az elmu'lt e'vek
  puszti'to' ha'boru'ja'ra, mely alapveto"en etnikai okok miatt
  robbant ki, e's amelyet megszenvedett szlove'n, szerb,
  horva't e's magyar egyara'nt. S ekkor megjelent egy horva't
  u:zletember, aki saja't pe'nze't e's ideje't nem sajna'lva
  nekifogott e's megkezdte a lerombolt e's megcsonki'tott
  Kelet-Szlavo'nia, Baranya e's Nyugat-Szere'mse'g templomainak
  u'jja'e'pi'te'se't.

 15.35 A XX. sza'zadi jelke'pek                   10'
  A Rietveld sze'k
  Angol ismeretterjeszto" film
  Operato"r: Konrad Kotowski
  Rendezte: Ute Chariesse'
  Egyenesre gyalult fa, he't vi'zszintes e's hat fu:ggo"leges
  darab alkotja a va'zat. Az u:lo"ke e's a ha'tta'mla ke't
  lapbo'l ke'szu:lt. A holland bu'torke'szi'to" e's e'pi'te'sz
  Gerrit Rietveldnek csak ennyire volt szu:kse'ge, hogy
  elke'szi'tse azt a sze'ket, melyet ma a huszadik sza'zadi
  bu'torterveze's o:sszegze'se'nek tekintu:nk.

 15.45 Harmo'nia /ism./                       30'
  A test e's a le'lek harmo'nia'ja
  Ege'szse'gve'do" magazin
  Operato"r: Pap Ferenc
  Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
  Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy

 16.15 Dunata'j /ism./                       30'
  O:kolo'giai magazin
  Szerkeszto": Hollo's La'szlo'
  Rendezte: Paczolay Be'la

 16.45 O:sve'ny a vila'g teteje'n                  12'
  E'rzeme'nyek Ko"ro:si Csoma Sa'ndor u'tjairo'l
  XIII/9: Az a'tkele's
  Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
  Zene: Cserepes Ka'roly
  Operato"r: Pe'ter Ka'ra, To'th Zsolt Marcell
  Rendezte: Sze'kely Orsolya
  A szerzetesi maga'ny nem lehet ve'gso" a'llapot, csak u't a
  ma'sik embere'rt ve'gzett szolga'lat fele'...

 17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II. sorozat)              25'
  208.re'sz: A hozza'ja'rula's
  Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
  Rendezte: Gerard Espinasse

 17.30 Mese                             5'
  Bojan macko': Az alpinista 
  Wimpole falu: Ki'se'rtetja'ra's 
  Baltaza'r professzor: Dupla Da'niel 

 17.55 Mu"sorismertete's                       5'

 18.00 Hi'rado'                           15'

 18.15 Blanche XI/4. (1993)                     44'
  (Blanche) 
  Kanadai te've'filmsorozat
  Arlette Cousture rege'nye'bo"l i'rta: Louise e's Andre
  Palletier
  Zene: Richard Gregoire
  Operato"r: Thomas Vamos
  Rendezte: Charles Biname'
  Szereplo"k: Pascale Bussieres, Marina Orsini, Robert
  Brouilette, David A. Hayle
  A sikeres felve'teli uta'n megkezdo"dnek Blanche e's
  Marie-Louise tanulo'e'vei. Nehe'z a sorsuk, eze'rt minden
  apro' pe'nzkereseti leheto"se'get megragadnak. Blanche
  five're e's Marie-Louise egyma'sba szeretnek. Blanche
  no"ve'ri munka'ja't hittel e's szeretettel la'tja el, a
  hala'llal valo' tala'lkoza'sra azonban me'g nincs
  felke'szu:lve...

 19.05 Szu:rkeha'lyog                        40'
  Portre' Kenneth J. Hoffer amerikai szemsebe'szro"l
  Magyar dokumentumfilm
  Operato"r: Tala'n Csaba, Wonke Rezso"
  Rendezo": Csa'nyi Miklo's
  A szu:rkeha'lyog lassan ne'pbetegse'g lesz. Soka'ig az
  ido"sebbek kikeru:lhetetlen baja'nak tu"nt, de ma ma'r egyre
  to:bb a negyvenes panaszos. A fo"va'rosi Pe'terffy
  ko'rha'zban felke'szu:lt szeme'szek mu"tik sikerrel a
  ha'lyogot, a legkorszeru"bb Hoffer-formula't alkalmazva. Az
  amerikai szeme'sz a hetvenes e'vek o'ta u'j mu"te'ti
  mo'dszerekkel, kifejlesztett implanta'tumokkal,
  sza'mi'to'ge'pes me're'si technolo'gia'k megalkota'sa'val
  szerzett vila'ghi'rnevet, va'lt ismert oktato'bo'l
  tudoma'nyszervezo" szaktekinte'llye'.

 19.45 Gershwin: Kubai nyita'ny                   11'
  Elo"adja: Landes-Jugendinfonieorchester, Brandenburg
  Veze'nyel: Sebastian Weigle

 20.05 Mu"-Terem-Te's                        40'
  Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
  Szerkeszto": Nagy T. Katalin
  Operato"r: Beck Gyo:rgy

 20.45 Esti Ke'rde's                        13'
  A nap interju'ja

 21.00 Hi'rado'                           20'

 21.20 Sportpercek                         10'
  Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy

 21.30 Va'logata's a magyar filmszemle'k filmjeibo"l        67'
  A le'pcso" (1994) 
  Magyar dokumentumfilm
  Zene: Darvas Ferenc
  Operato"r: Bogna'r Endre, Varjasi Tibor
  Rendezte: Gyarmathy Li'via
  Rosta's A'rpa'd asztalosmester nagyra to:ro", a'lmodozo'
  fiatalember. Pe'ldake'pe Michelangelo, kinek kezemunka'ja't
  e'vsza'zadok csoda'lja'k. S egyszercsak megnyi'lik a nagy
  leheto"se'g tehetse'ge, felke'szu:ltse'ge bizonyi'ta'sa'ra.
  Megbi'zza'k egy volt fo"u'ri kaste'ly aula'ja'nak
  felu'ji'ta'sa'val. Hirtelen va'llalkozo'va' kellene
  va'ltozni, aki ke'pes a rendeletek, elo"i'ra'sok, a
  finanszi'roza'si mega'llapoda'sok zavaros e's o:rve'nyes
  vizein evicke'lni, ra'ada'sul jelento"s to"ke'vel e's
  kiterjedt ta'rsadalmi kapcsolatokkal kellene rendelkeznie.
  Rosta's A'rpa'd asztalosmester, ki apa'tlan, anya'tlan
  ciga'nygyerekke'nt ku:lo:nbo:zo" inte'zetekben no"tt fel,
  belebukik va'llalkoza'sa'ba. A film a XXVI. Magyar
  Filmszemle'n a legjobb rendeze's di'ja't kapta.

 22.35 W. A. Mozart: B-du'r szerena'd Nr.10, K.V. 361        53'
  Ne'met koncertfilm
  Ko:zremu"ko:dnek a Bajor Ra'dio' Szimfonikus Zenekara'nak
  szo'lista'i. Veze'nyel: Sir Colin Davis

 23.30 Vers                             8'
  Ady Endre: A szerelem eposza'bo'l
  Elmondja: Bessenyei Ferenc
Hi'ru'jsa'g                       
*************************************************************
1997. februa'r 11. kedd
------------------------
 08.00 Segi'tse'g! Tanulok?! Ta'voktata's              29'
  Betu"veto" 
  "O'h, a sza'rnyas ido""
  A magyar nyelv szo'fajai: Az ige (I. re'sz)
  Mu"sorvezeto": Cserhalmi Zsuzsa
  Szerkeszto": Csonka Erzse'bet
  Rendezte: Kova'cs Be'la

 08.30 Starting Business English 40/20.               26'
  Rescheduling plans and arrangements (2.)
  A BBC angol nyelvleckesorozata
  Munkafu:zet
  Szerkeszto": Matula A'gnes
  Rendezte: Sa'ra Bala'zs

 09.00 Ke'pes Kro'nika
  Ta'je'koztato' mu"sor
  A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden
  o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's
  va'roske'pek va'ltja'k egyma'st.

 12.00 De'li harangszo', Lapozo'                  20'
  Lapszemle, friss hi'rek

 12.20 Mu"-Terem-Te's /ism./                    40'
  Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
  Szerkeszto": Nagy T. Katalin
  Operato"r: Beck Gyo:rgy

 13.00 Esti ke'rde's /ism./                     15'
  A nap interju'ja

 13.15 Ne'pta'ncok                          5'
  Az E'rsekcsana'di Hagyoma'nyo"rzo" Egyu:ttes ta'ncai

 13.20 Blanche XI/4. (1993) /ism./                 44'
  (Blanche)
  Kanadai te've'filmsorozat
  Arlette Cousture rege'nye'bo"l i'rta: Louise e's Andre
  Palletier
  Zene: Richard Gregoire
  Operato"r: Thomas Vamos
  Rendezte: Charles Biname'
  Szereplo"k: Pascale Bussieres, Marina Orsini, Robert
  Brouilette, David A. Hayle

 14.05 Va'ndormozisok (1995) /ism./                 34'
  Magyar dokumentumfilm
  Zene: Mericske Zolta'n
  Operato"r: Jancso' Nyika
  Rendezte: Siklo'si Szilveszter
  Hogyan is volt ez a moziza's ho"skora'ban? A televi'zio'
  ne'lku:li vila'g ege'szen ma'sfajta kapcsolatot le'tesi'tett
  ember e's film ko:zo:tt. Meghirdette'k az elo"ada'st,
  felvonult a technika a helyszi'nre, bevonult a ko:zo:nse'g, a
  ge'pe'sz intett e's a va'sznon megelevenedett egy u'j vila'g.
  De kik mu"ko:dtette'k?

 14.40 A titok nagyasszonya: Sisi /ism./              37'
  Szerkeszto": Ko:vesdy Zsuzsa
  Rendezte: Jeli Ferenc
  Ko:zremu"ko:dik: Pa'lfy Margit, Ma'di Szabo' Ga'bor
  Erzse'bet kira'lyne', Sisi csa'sza'rne' nem csak Euro'pa
  legszebb asszonya volt, hanem a fo:ldre'sz legjobb
  mu"lovarno"je is szeretett volna lenni. Titkait keresi a
  mu"sor, Katona Tama's segi'tse'ge'vel.

 15.15 Concerto VI. /ism./                     50'
  Barto'k Be'la: II. hegedu"verseny
  Elo"adja: Kyoko Takezawa
  Ko:zremu"ko:dik: A Londoni Szimfonikus Zenekar
  Ha'zigazda: Dudley Moore

 16.05 Valla'si mu"sor /ism./                    40'
  Dicso"se'g, be'kesse'g
  Protesta'ns mu"sor
  Szerkeszto": Fabiny Tama's
  Operato"r: Szentesi Zsolt
  Rendezo": Heve'r Zolta'n

 16.45 O:sve'ny a vila'g teteje'n                  11'
  E'rzeme'nyek Ko"ro:si Csoma Sa'ndor u'tjairo'l
  XIII/.10: Reggeli ima
  Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
  Zene: Cserepes Ka'roly
  Operato"r: Pe'ter Ka'ra, To'th Zsolt Marcell
  Rendezte: Sze'kely Orsolya
  Utazo'nk u'gy, ahogy ez Ko"ro:si Csoma Sa'ndorral is
  megto:rte'nhetett, egy nagy valla'si u:nnepre ke'szu:lo"do"k
  ko:ze' keveredik...

 17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II. sorozat)
  209. re'sz: Szoronga's
  Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
  Rendezte: Marianne Fossorier

 17.30 Mese                             11'
  Ness csala'd: Re'm-Ness e's a vi'zimikrofon 
  Rongyos baba'k: Boldog selejtnapot! 

 17.55 Mu"sorismertete's                       5'

 18.00 Hi'rado'                           15'

 18.15 A Windsor ha'z (1994)                    52'
  (The Windsors)
  IV/2.: re'sz: Ha'boru'zo' five'rek
  Angol dokumentumfilm
  Zene: Michael Bacon
  Operato"r: Sean Bobbitt
  Rendezte: Stephen White
  V. Gyo:rgy 1936. janua'r 20-a'n, hosszu' szenvede's uta'n
  elhunyt. A nemzeti gya'sz napjaiban la'zas belpolitikai
  frakcio'za's indult az uto'dla's ke'rde'se'ben, mert mi'g a
  ko:zve'leme'y akarata't ta'mogato' politikai ero"k a
  ne'pszeru" VIII. Edward, walesi herceg tro'nrale'pe'se't
  ta'mogatta'k, addig a kira'lyi csala'd e's a vele
  szo:vetse'get va'llalo' konzervati'v ero"k mereven
  elza'rko'ztak atto'l, hogy Anglia'nak olyan uralkodo'ja
  legyen, akinek egy amerikai asszony a felese'ge, aki
  ra'ada'sul elva'lt szeme'ly. A kira'lyi csala'dnak ra'ada'sul
  volt me'g egy ma'sik tagja is, aki az o:ro:ko:so:de'sben
  e'rdekelt volt, a ke'so"bbi VI. Gyo:rgy...

 19.10 A jo'le't alapjai (1980)                   11'
  X/1.: Hogyan kezdo"do:tt?
  (The Foundations of Wealth)
  Angol anima'cio's film
  Forgato'ko:nyvi'ro': Anthony Jay, Robert Reid
  Rendezte: Anthony Jay, Robert Reid
  A'tlagos fe'rfi e's A'tlagos no" bemutatkozik. Azonnal
  kideru:l, hogy egyforma'n gondolkodnak, s mindketten azon
  fa'radoznak, hogy a ne'zo"k u'j megvila'gi'ta'sban,
  to:rte'netise'ge'ben ismerhesse'k meg azokat a fogalmakat e's
  jelense'geket, amelyek ma ko:ru:lvesznek bennu:nket, mint
  gazdasa'gi ko:rnyezet. Annyit me'g ela'rulhatunk, a "Boldog
  Vo:lgybo"l" jo:ttek, ahol nyomoru'sa'gos ko:ru:lme'nyek
  ko:zo:tt e'ltek.

 19.25 He'thata'r                          40'
  Ku:lpolitikai magazin
  Mu"sorvezeto": Lengyel Judit
  Fo"szerkeszto": Marosi Barna
  Rendezte: Cziga'ny Zolta'n

 20.05 Gazdako:r                          40'
  Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
  Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gyulai Gyo:rgy
  Befejezo"do:tt a vizsgaido"szak az agra'regyetemeken. A
  kerte'szek ma'r a tavaszra gondolnak.

 20.45 Esti Ke'rde's                        13'
  A nap interju'ja

 21.00 Hi'rado'                           20'

 21.20 Sportpercek                         10'
  Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy

 21.30 Va'logata's a magyar filmszemle'k filmjeibo"l        81'
  A re'szleg (1994) 
  Magyar film
  Bodor A'da'm mu"ve alapja'n i'rta: Bodor A'da'm, Gotha'r
  Pe'ter
  Zene: Selmeczi Gyo:rgy
  Operato"r: Vivi Dragan Vasile
  Rendezte: Gotha'r Pe'ter
  Szereplo"k: Szarvas Jo'zsef, Nagy Mari
  Weiss Gizi valahol Kelet-Euro'pa'ban e'l az 1980-as e'vek
  ve'ge'n. Egy tervezo"inte'zetben me'rno:k, de egyszercsak
  a'thelyezik. Kineveze'st kap egyik napro'l a ma'sikra, egy
  re'szleg vezeto"je lesz. Ve'get nem e'ro" vonatu't
  ko:vetkezik, de a re'szleg me'g arre'bb van. Majd
  folytato'dik az u't, mert a re'szleg me'g ta'volabb van, a
  hegyek ko:zo:tt, ho'ba fulladva, egy to' partja'n. Ez a senki
  fo:ldje. A re'szleg egy je'ghideg kalyiba. E'lete ko:vetkezo"
  szakasza, e'lettere ez. A re'szleg. Nem tudni, meddig, kinek
  e's mie'rt. A re'szlegben tarto'zkodik egy fe'rfi, nem tudni,
  mio'ta e's meddig. Weiss Gizi ezta'n vele fog e'lni. Ko:zel
  ti'z e'ves a'lma va'lt valo'ra Gotha'r Pe'ter rendezo"nek,
  mire filmre i'rhatta Bodor A'da'm elbesze'le'se't. 1995-ben a
  Magyar Filmszemle nagydi'ja't nyerte a rendezo", a di'j
  mindketto"ju:ke'. Szerencse's alkoto'i tala'lkoza'sbo'l
  szu:letett a siker, a film no"i szereplo"je, Nagy Mari pedig
  a legjobb szi'ne'szno"i alaki'ta's di'ja'ban re'szesu:lt. A
  novella ra'dio'va'ltozata 1993-ban Ro'ma'ban re'szt vett a
  Prix Italia elneveze'su" vila'gversenyen, s a mu" azo'ta ma'r
  to:bb nyelven is megjelent.

 22.50 He'thata'r /ism./                      40'
  Ku:lpolitikai magazin

 23.30 Vers                             1'
  Ka'nya'di Sa'ndor: O:reg e'nek 
  Elmondja: Szirtes A'da'm
Hi'ru'jsa'g        
*************************************************************
1997. februa'r 12. szerda
-------------------------
 08.00 Segi'tse'g! tanulok ?! Ta'voktata's
  Vende'gva'ro'k /ism./
  A szezon
  Ke'szi'tette'k: Petro'czy Andra's, Pa'pai Judit, Vite'zy
  La'szlo'

 08.30 Starting Business English 40/19. /ism./           24'
  Rescheduling plans and arrangements (1.)
  A BBC angol nyelvleckesorozata
  Munkafu:zet
  Szerkeszto": Matula A'gnes
  Rendezte: Sa'ra Bala'zs

 09.00 Ke'pes Kro'nika
  Ta'je'koztato' mu"sor
  A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden
  o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's
  va'roske'pek va'ltja'k egyma'st.

 12.00 De'li harangszo', Lapozo'                  20'
  Lapszemle, friss hi'rek

 12.20 Gazdako:r /ism./                       40'
  Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
  Szerkeszto"-mu"sorvezeto":

 13.00 Esti ke'rde's /ism./                     15'
  A nap interju'ja

 13.15 Histo'ria's to:rte'neti ja'tszo'ha'z /ism./         25'
  Honfoglala's (1.)
  Szerkeszto": Matula A'gnes
  Rendezte: Nagy Katalin

 13.40 Francia ta'jak, va'rosok                   15'

 13.55 Idegenforgalom, sza'lloda'k Pa'rizsban e's
    vide'ken                           35'
  Stu'dio'besze'lgete's magyarorsza'gi idegenforgalmi
  szakemberekkel a
  francia-magyar idegenforgalmi kapcsolatokro'l

 14.30 A Budapesti Francia Inte'zet                 20'

 14.50 A Pa'rizsi Magyar Inte'zet, Mocsa'ry Ka'roly
    koncert a Louvre-ban, fiatal mu"ve'szekkel a
    Moliere Ko:lto"i Szi'nha'zban                23'

 15.10 Irodalmi barangola's Pa'rizsban               40'
  Stu'dio'besze'lgete's a magyar irodalom jeles
  szeme'lyise'geivel arro'l, hogy
  mit jelentett, jelent sza'munkra a francia irodalom e's
  kultu'ra

 15.50 O:sszefoglalo' Jacques Chirac magyarorsza'gi
    programja'ro'l                        30'

 16.20 Kismamaklub                         30'
  Ke'szi'tette'k: Damian Tibor, Kira'ly Attila, Kiss Ro'bert,
  Magyar La'szlo',Tuba Mariann

 16.50 O:sve'ny a vila'g teteje'n                  11'
  E'rzeme'nyek Ko"ro:si Csoma Sa'ndor u'tjairo'l
  XIII/.11: Az u:nnep
  Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
  Zene: Cserepes Ka'roly
  Operato"r: Pe'ter Ka'ra, To'th Zsolt Marcell
  Rendezte: Sze'kely Orsolya
  Ma e'ppu'gy, mint a kora'bbi e'vsza'zadok sora'n, az u:nnep a
  ko:zo:s egyu:ttle't, a le'lek kife'nyesi'te'se't szolga'lja.

 17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II. sorozat)
  210.re'sz: Zaza
  Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
  Rendezte: Marianne Fossorier

 17.30 Mese                             4'
  Noe' e's Nelli a repu:lo" ba'rka'ban: Amikor lo'versenyen
  voltunk 
  Tom: A me'hek
  Bojan macko': A te'l 

 17.55 Mu"sorismertete's                       5'

 18.00 Hi'rado'                           15'

 18.15 "Egy kis ta'nc" (1991)                    93'
  Angol filmdra'ma
  Chris McBride ko:nyve alapja'n i'rta: Lorey Blackman e's
  Peter Dixon
  Zene: Richard Harvey
  Operato"r: David Scott
  Rendezte: Alan Harrox
  Szereplo"k: Kate Hardie, James Hazeldine, Linda Bassett,
  Charlie Creed-Miles
  Donna e'lete'ben va'ltoza'st hoz az orsza'gu'ti standja'na'l
  feltu"no" ge'pkocsis
  fiu', akito"l hamarosan gyermeket va'r. Ero"szakos, hirtelen
  haragu' apja miatt szo' sem lehet arro'l, hogy megszu:lje
  gyermeke't. Donna 16 e'ves. A film 1991-ben Prix Euro'pa
  di'jat nyert./

 19.50 Filmetu"do:k klasszikus zene're                4'
  Tommaso Albinoni: Adagio
  Lengyel anima'cio's film

 20.05 Re'gio'k                           40'
  Tudo'si'to'k stu'dio'ja
  Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
  Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok
  a hata'ron innen e's tu'lro'l.

 20.45 Esti Ke'rde's                        13'
  A nap interju'ja

 21.00 Hi'rado'                           20'

 21.20 Sportpercek                         10'
  Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy

 21.30 Ve'res tro'n (1957 )                    104'
  Japa'n filmdra'ma (ff)
  Shakespeare: Macbeth c. mu"ve alapja'n i'rta: Akira Kurosava,
  Okudi Hineo
  Zene: Szato Maszaru
  Operato"r: Nakamura Csojcsi
  Rendezte: Akira Kurosava
  Szereplo"k: Mifune Tosiro, Jamara Iszuzu
  Kurosava Shakespeare to:bb nagy trage'dia'ja't u:ltette a't
  japa'n ko:rnyezetbe. E film a hatalomto'l megittasult,
  ve'reskezu" uralkodo' felto:re'se'nek e's buka'sa'nak
  to:rte'nete.

 23.15 Velasquez - a festo"k festo"je                55'
  Angol ismeretterjeszto" film
  Rendezte: Didier K. Baussy
  1990-ben Madridban csaknem ha'romnegyed millio' ember a'llt
  sorban a Prado Mu'zeum elo"tt, hogy la'thassa az egyik
  legnagyobb kia'lli'ta'st, melyet Spanyolorsza'gban valaha is
  rendeztek. I'gy ho'doltak az orsza'g legnagyobb festo"je
  elo"tt. Ez a mu"ve'sz, Diego Velasquez, a kira'lyi
  me'lto'sa'g festo"je, az egyszeru" he'tko:znapok festo"je,
  olyan va'sznakat festett, amelyek izgalmas rejte'lye azo'ta
  is fejto:re'st okoz a mu"ve'szetbara'tok minden
  nemzede'ke'nek.

 00.10 Vers                             1'
  Juha'sz Ferenc: Ibolyaszemu"
  Elmondja: Nagy Attila
Hi'ru'jsa'g    
************************************************************
1997. februa'r 13. csu:to:rto:k
-------------------------------
 08.00 Segi'tse'g! Tanulok?! Ta'voktata's              29'
  Betu"veto" /ism./ 
  "O'h, a sza'rnyas ido""
  A magyar nyelv szo'fajai: Az ige (I. re'sz)
  Mu"sorvezeto": Cserhalmi Zsuzsa
  Szerkeszto": Csonka Erzse'bet
  Rendezte: Kova'cs Be'la

 08.30 Starting Business English 40/20. /ism./           26'
  Rescheduling plans and arrangements (2.)
  A BBC angol nyelvleckesorozata
  Munkafu:zet
  Szerkeszto": Matula A'gnes
  Rendezte: Sa'ra Bala'zs

 09.00 Ke'pes Kro'nika
  Ta'je'koztato' mu"sor
  A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden
  o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's
  va'roske'pek va'ltja'k egyma'st.

 12.00 De'li harangszo', Lapozo'                  20'
  Lapszemle, friss hi'rek

 12.20 Re'gio'k /ism./                       40'
  Tudo'si'to'k Stu'dio'ja
  Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's

 13.00 Esti ke'rde's /ism./                     13'
  A nap interju'ja

 13.15 Kismamaklub /ism./                      30'
  Ke'szi'tette'k: Damian Tibor, Kira'ly Attila, Kiss Ro'bert,
  Magyar La'szlo',Tuba Mariann

 13.45 Ez na'lunk lehetetlen                     8'
  Magyar anima'cio's film
  Rendezte: Macska'ssy Katalin

 13.55 300.000 pengo" az utca'n (1937)               71'
  Magyar filmvi'gja'te'k (ff)
  Forgato'ko:nyvi'ro': Orsy Ma'ria
  Zene: Ba'rczy Tibor
  Operato"r: Gergelits Ferenc
  Rendezte: Gala'ntai Balogh Be'la
  Szereplo"k: Uray Tivadar, Ba'rczy Kato', Kabos Gyula, A'da'm
  Kla'ri, Vi'zva'ry Mariska
  Ezt a filmet "A meseauto'" ihlette. Kla'ri
  ke'zimunkau:zletben dolgozik, e's reme'nytelenu:l arro'l
  a'bra'ndozik, mi lenne, ha megismerkedne az Igazi Fe'rfival,
  aki sze'p e's gazdag. A valo'sa'g ezzel szemben az, hogy a
  lea'nyka't bara'tai fantasztikus hozoma'nyhoz juttatja'k.
  Ra'ada'sul a szerencse's fiatal ho:lgy egy fess banka'rnak
  megmenti az e'lete't, s segi'tse'ge'vel bankrablo'kat fognak
  el... Ha egyszer egy u:zlet megindul...

 15.05 "Kicsi ez a falu, de e'lni szeretne" (1994)         57'
  Magyar dokumentumfilm
  Operato"r: Ola'h Zolta'n
  Rendezte: Tari Ja'nos
  1993 nyara'n az Interuniversitas Tudoma'nyos Dia'kko:r nya'ri
  ta'bort szervezett, hogy a csereha'ti Also'gagy
  e'pi'te'szeti, gazdasa'gi felme're'se't elve'gezze, e's a
  hasznosi'ta'si leheto"se'geket megtala'lja. Mi az ilyen
  kistelepu:le'sek jo:vo"je: elne'ptelenedo" "mu'zeumfalu",
  vagy az otte'lo"k alkoto' ko:zo:sse'ge lesz-e belo"lu:k?

 16.05 A csillagok (1988)                      25'
  VI/6.: Tu'l az o"srobbana'son
  (The Stars)
  Ausztra'l ismeretterjeszto" sorozat
  Forgato'ko:nyvi'ro': Heather Couper
  Zene: Grahame Maclean
  Operato"r: Chris Hall
  Rendezte: Stuart Carter
  Az o"srobbana's nem puszta spekula'cio'. To:bb, mint
  ti'zmillia'rd e'v eltelte'vel a fo:ldi ra'dio'ta'vcso:veket
  ra' lehet hangolni az o"si tu"zgo:mb suga'rza'sa'nak
  maradva'nya'ra - az egyre hu"lo" suga'rza's most ha'rom
  fokkal van az abszolu't nulla fok fo:lo:tt. Az ege'sz
  univerzumot a'thato' ha'tte'rsuga'rza's a viharos kezdet ma
  is me'rheto" o:ro:kse'ge. Az univerzum kezdete're utalo'
  ma'sik te'ny, hogy a vila'gegyetem az o"srobbana's o'ta me'g
  most is ta'gul.

 16.30 Po'ra'z                           20'
  Szerkeszto"-rendezo": Horva'th Istva'n
  U'j sorozatot indi'tunk, amelyben az agility nevu", egyre
  ne'pszeru"bb kutya'ssport rejtelmeivel ismertetju:k meg a
  ne'zo"ket. A ke'tszeres olimpiai bajnok Magyar Zolta'n a
  kutya'k ta'pla'lkoza'sa'ro'l indi't egy rovatot.
  Fajtabemutato': a berna'thegyi kutya. Exkluzi'v rovatunkban
  ez alkalommal egy olyan Gyo"rben e'lo" mu"ve'szt la'togatunk
  meg, aki kutya's portre'kat rajzol.

 16.50 O:sve'ny a vila'g teteje'n                  11'
  E'rzeme'nyek Ko"ro:si Csoma Sa'ndor u'tjairo'l
  XIII/.12: A gyu"lo:let
  Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
  Zene: Cserepes Ka'roly
  Operato"r: Pe'ter Ka'ra, To'th Zsolt Marcell
  Rendezte: Sze'kely Orsolya
  Segi'thet-e, u'rra' tud-e lenni az elesettek ira'nti
  tu:relmetlense'gen, a gonoszsa'gon, a hatalomva'gyon a
  szeretet e's a megbocsa'jta's?

 17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II. sorozat)
  211. re'sz: Ostoba fogada's
  Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
  Rendezte: Jacques Audoir

 17.30 Mese                             4'
  Ness csala'd: E'sz-Ness e's a je'gkoronghaji'to' bajnoksa'g 
  Popeye: Sajtbo'l van a Hold 
  Baltaza'r professzor: Az u:zlet az u:zlet 

 17.55 Mu"sorismertete's                       5'

 18.00 Hi'rado'                           15'

 18.15 No"i akt                           99'
  (Nudo di donna)
  Olasz filmvi'gja'te'k
  Forgato'ko:nyvi'ro': Nino Manfredi, Paolo Levi
  Zene: Maurizio Giammarco, Roberto Gatto
  Operato"r: Danilo Desideri
  Rendezte: Nino Manfredi
  Szereplo"k: Nino Manfredi, Eleonora Giorgio, Antonio Barpi
  A to:rte'net mindennapos, a ke'plet egyszeru". Egy fe'rfi e's
  egy no". Ha'zasok. U'gy ne'ha'ny sza'z e've. U'gy tu"nik: se
  vele, se ne'lku:le. Az a langyos "mi o:sszetartozunk"
  mindena'ron. A nagy felismere'sben maskara't o:ltenek, s
  u'jra pro'ba'lja'k megtala'lni az e'let lege'rze'kenyebb
  po'lusa't, a szerelmet e's a ho'di'ta'st. S to:rte'nik mindez
  Velence'ben, farsang ideje'n, Nino Manfredi rendeze'se'ben
  e's fo"szereple'se'vel.

 20.05 Va'lto'                           40'
  Gazdasa'gi magazin
  Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
  Rendezte: Nagy Katalin

 20.45 Esti Ke'rde's                        13'
  A nap interju'ja

 21.00 Hi'rado'                           20'

 21.20 Sportpercek                         10'
  Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy

 21.30 Tudo'si'ta's a XVIII. Magyar Filmszemle'ro"l         30'
  A Mozgo' Ke'p ku:lo:nkiada'sa
  Felelo"s szerkeszto": Po:ro:s Ge'za

 22.00 A legjobb sza'nde'kok II/1. (1992)             105'
  (Den goda viljan)
  Francia-norve'g-finn ja'te'kfilm
  Forgato'ko:nyvi'ro': Ingmar Bergman
  Zene: Stefan Nilsson
  Operato"r: Jo:rgen Persson
  Rendezte: Bille August
  Szereplo"k: Samuel Fro:ler, Pernilla August, Max von Sydow,
  Ghita Norby
  A sza'zadelo" Sve'dorsza'ga'ban megismerkedik egyma'ssal ke't
  tu'lsa'gosan elte'ro" egye'nise'g, egy fe'rfi e's egy no".
  Henrik Bergman, a szege'ny e's korla'tolt teolo'giahallgato'
  e's Anna Akerblom, az o:nfeju", e'letvida'm, jo' ha'zbo'l
  sza'rmazo' fiatal ho:lgy. Kezdetben mindke't fiatal boldog,
  szerelmes, csupa'n Anna anyja boldogtalan, me'lta'nytalannak
  tartja ezt a kapcsolatot. A fiatalok azonban ke't e'v mu'lva
  u'jra tala'lkoznak e's o:sszeha'zasodnak. Ta'vol a szu:lo"i
  ha'zto'l, Stockholmto'l fenn, a messzi E'szakon u'j e'letet
  kezdenek. Helyrehozza'k a kis falu temploma't, s Henrik
  Bergman istentiszteletein egyre to:bb a hi'vo".
  A legjobb sza'nde'kok Ingmar Bergman szu:lei ha'zassa'ga'nak
  elso" ti'z viharos e've'ro"l szo'l. Bille August, a
  vila'ghi'ru" da'n rendezo" teljesse'ggel maga'e'nak e'rezte
  e'letto:rte'netu:ket. Filmje'e'rt me'lta'n nyerte el
  Cannes-ban az Arany Pa'lma't, s felese'ge, Pernilla pedig a
  legjobb szi'ne'szno"nek ja'ro' kitu:ntete'st.

 23.45 Vers                             2'
  Gergely A'gnes: E'nek egy amsterdami utca'n
  A lege'nyse'g, december este
  Elmondja: Ke'zdy Gyo:rgy
Hi'ru'jsa'g        
*************************************************************
1997. februa'r 14., pe'ntek
---------------------------
 08.00 Ke'pes Kro'nika
  Ta'je'koztato' mu"sor
  A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden
  o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's
  va'roske'pek va'ltja'k egyma'st.
  MASZK - MAskara's SZa'zadve'gi Kavalka'd a Duna
  Televi'zio'ban
  A nap ha'zigazda'i: Kalocsai Andrea, Barto'k La'szlo',
  Ka'llai Katalin, aki egyben a
  nap szerkeszto"je is.

 10.30 Mu"sorismertete's                      15'

 10.45 Maszkok, a'larcok                      22'
  Magyar ro:vidfilm
  Operato"r: Horva'th Lajos
  Rendezte: Husza'rik Zolta'n
  A film bemutatja , hogy az emberek o"sido"k o'ta haszna'lja'k
  a maszkot e's az a'larcot. A civiliza'lt ember csak
  elrejto"zik, amikor maszkot tesz maga'ra, a primiti'v ember
  azonban azonosul, eggye' va'lik a maszkkal.

 11.05 Jelke'pta'r: A maszk                     6'
  I'rta: Nagy Andra's
  Narra'tor: Galko' Bala'zs
  Rendezte: Kova'cs Be'la
  Mike'nt az arc annak tulajdonosa't jelke'pezi, az a'larc az
  a'l-azonosula's szimbo'luma. Vigya'zzanak! Az a'larc birtokba
  veheti le'nyu:nket..

 11.10 Farsangi szoka'sok hata'ron tu'lro'l             25'
  A Ko:ze'p Euro'pai Magazin ku:lo:nkiada'sa
  Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia

 11.40 Farsangi finomsa'gok                     15'

 12.00 De'li harangszo', Lapozo', mu"sorismertete's         25'

 12.25 Buso'ja'ra's (1955)                     14'
  Dokumentumfilm
  Ke'szi'tette'k: Szo"ts Istva'n, Raffay Anna.
  A magyar nyelvteru:let szege'nyes a farsangi szoka'sokban.
  Csak keve's helyen maradtak fenn a'larcos alakoskoda'sok,
  azok is to:bbnyire va'rosi eredetu"ek, illetve ma's etnikumu'
  ne'pcsoportok a'ltal meghonosi'tott szoka'sok. A buso'ja'ra's
  a de'lmagyarorsza'gi sokacok farsangi mulatsa'ga.

 12.40 A vasa'larcos fe'rfi                     53'
  (The Man in the Iron Mask)
  Ausztra'l rajzfilm
  Alexandre Dumas rege'nye'bo"l i'rta: Keith Dewhurst
  Zene: Sharon Calcraft
  Rendezte: Warwick Gilbert
  Egy tro'no:ro:ko:s be'ke't szu:l, ketto" ma'r felfordula'st
  okoz...

 13.35 A terme'szet vila'ga                     49'
  A tu"zmada'r
  I'rta: David Helton
  Zene: Jennie Muskett
  Fe'nyke'pezte: Owen Newman
  Az embereket mindig vonzotta a tu"zben valo' u'jja'szu:lete's
  gondolata. A ne'phit szerint volt egyszer egy mada'r, amely a
  to:mje'n a'gaibo'l fe'szket rakott maga'nak, majd
  fo:lgyu'jtotta. Miuta'n a tu"z kihunyt, a fo"nixmada'r u'j
  e'letre kelt. Fehe'r tollazata'n azo'ta a tu"z "maszkja't"
  viseli.

 14.25 Sambista - Szambaiskola (1990)                52'
  Brazil dokumentumfilm a rio'i karneva'lro'l
  Zene: Fabien Waltmann, Sergio Ricardo
  Szo:veg: Oliver Peretie
  Rendezte: Jean Claude Guiter
  Rio'ban a karneva'l vara'zslat. A szamba maga az exta'zis.
  Egy jobb e'let reme'nye, a nyomor e's az igazsa'gtalansa'g
  elleni harc i'ge'rete. A'm amikor az e'letbo"l egyetlen
  hosszu' vezekle's lesz, a rio'i karneva'l ne'gy napja
  valo'sa'gos ritua'lis la'zada'ssa' va'ltoztatja a hu'shagyo'
  keddet.

 15.20 Arcok a maszk mo:go:tt                    20'
  Riportfilm
  Szerkeszto": Ozsda Erika
  Rendezo": Soo's Pe'ter
  Mi rejlik a ku:lo:nfe'le foglalkoza'sok ne'lku:lo:zhetetlen
  maszkjai mo:go:tt ? A ve'delem, az e'letmente's, esetleg a
  ta'mada's eszko:ze-e a maszk ?

 15.45 Maskara's malacsa'gok (1991)                 93'
  ( Rebecca's Daughters)
  Angol-ne'met filmvi'gja'te'k
  Dylan Thomas rege'nye'bo"l a forgato'ko:nyvet i'rta: Guy
  Jenkin
  Fe'nyke'pezte: Russ Walker
  Zene: Rachel Portman
  Rendezte: Karl Francis
  Fo"szereplo"k: Peter O'Toole, Joely Richardson, Paul Rhys
  Wales, 1843. A ne'pet u'ton-u'tfe'len u'tva'mokkal
  nyuvasztja'k. Anthony Raine-nek kell India'bo'l hazate'rni
  ahhoz, hogy no"nek o:lto:zo:tt csapata e'le'n kia'lljon a
  nyomorgo'ke'rt. A fanyar humoru' vi'gja'te'kban a fo"ho"s
  aze'rt o:lt fekete maszkot, hogy i'gy ke'pviselje a ko:z
  e'rdekeit e's mellesleg ele'rje nagyon is maga'njellegu"
  ce'ljait.

 17.20 Mese                             13'
  Popeye, a tengere'sz: A Gorgonzola-maszk
  Popeye Olaszorsza'gban e'lo" rokona, Te'szta ne'ni egy
  szi'narany maszkot o:ro:ko:l. Az elrejtett o:ro:kse'gnek
  to:bben is nyoma'ba erednek.

 18.00 Hi'rado'                           15'

 18.15 Farsang !                          10'
  Jelentkeze's a Stu'dio'bo'l
  Benne: A szi'nha'zi maszk to:rte'nete

 18.30 Velencei karneva'l, 1997 I. re'sz              10'
  Csele'nyi La'szlo' mu"sora
  Operato"r: Zala'nyi Ferenc
  A karneva'lt me'g a ro'maiak vezette'k be Euro'pa'ban.
  E'rdemes lenne uta'naja'rni annak is, hogy vajon mie'rt
  ta'mogatta II. Pa'l pa'pa a renesza'nsz ideje'n, a XVI.
  sza'zadban a fe'nyu"zo" a'larcos ba'lokat? Velence azo'ta is
  minden esztendo"ben teljes ero"bedoba'ssal megtartja
  la'tva'nyos, szi'npompa's, zene's-ta'ncos maskara'de'ja't, a
  napokon a't tarto' Karneva'lt. Mi ez: csupa'n hagyoma'ny?
  Szenvede'ly? Ja'te'k? U:zlet? O"ru:let? O:nke'ntes
  szi'nja'te'k Euro'pa legszebb "di'szletva'rosa'ban"? Vagy
  meneku:le's a he'tko:znapokbo'l?

 18.45 Stu'dio'

 18.55 Fekete Orfeusz (1959)                    120'
  (Orfeo Negro)
  Francia-olasz ja'te'kfilm
  Vinicius de Moraes rege'nye'bo"l a forgato'ko:nyvet i'rta:
  Jacques Vito e's Marcel Camus
  Zene: Antonio Carlos Jobim, Louis Bonfa
  Operato"r: Jean Burgoin
  Rendezte: Marcel Camus
  Fo"szereplo"k: Marpessa Dawn, Breno Mello, Lourdes de
  Oliveira, Lea Garcia, Valdeta'r de Sonza
  Marcel Camus filmklasszikusa Orfeusz e's Euru:dike'
  szerelme'nek antik to:rte'nete't eleveni'ti meg a rio'i
  karneva'l lu:kteto" forgataga'nak kulissza'i ko:zo:tt. A film
  1959-ben elnyerte a Cannes-i Filmfesztiva'l Arany Pa'lma
  di'ja't.

 21.00 Hi'rado'                           20'

 21.20 Sportpercek                         10'

 21.30 Stu'dio'
  Benne: A maszk hagyoma'nyai Euro'pa'ban - tudo'si'ta's a
  februa'r eleje'n rendezett belgiumi konferencia'ro'l
  A Ko:ze'p Euro'pai Magazin ku:lo:nkiada'sa
  Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia

 22.00 A Nap szerettei                       31'
  A Magyar Fesztiva'l Balett bemutato'ja
  Zene: Carl Orff: Carmina Burana
  Di'szlet - e's jelmeztervezo": Stephan Jo:ris
  Rendezo"-koreogra'fus: Marko' Iva'n
  Ta'ncolja'k: A'dok Zolta'n, Glogova'cz Tama's, Hajzer
  Jo'zsef, Issovits Istva'n, Kaprinay Tibor, Kocsis Brigitta,
  Martin Kilva'dy, Ne'meth Norbert, Sandra Ockaji, Ottlik
  Ma'rta, Pe'tery Gyo:rgy, Nikoletta Raffaelisova, Reidl
  A'gnes, Se'ra Mo'nika, Szabo' Edina, To'th Rita, Vira'g
  Andra's
  Marko' Iva'n Magyar Fesztiva'l Balett ne'ven az e'vad eleje'n
  u'j szi'nha'zat alapi'tott. Elso" bemutato'juk tavaly
  novemberben volt, ennek re'sze A nap szerettei ci'mu"
  produkcio'. A Carmina Burana zene'je're ke'szu:lt mu"
  feleleveni'ti az o"si napri'tusok egyes elemeit, amelyek az
  ember szu:lete'se't a Nap e's a Fo:ld na'sza'bo'l
  eredeztetik. A balett a gyermekkor a'larca't leveto" ember
  maga'ra tala'la'sa't mutatja be.

 22.30 Stu'dio'                           20'

 22.50 Velencei karneva'l, 1997 II. re'sz              15'
  Csele'nyi La'szlo' mu"sora

 23.05 Ki'va'nsa'gfilm                       107'
  Ne'zo"ink do:ntik el, hogy az ala'bbi ke't ja'te'kfilm
  ko:zu:l melyik keru:l a mu"sorba !
  ( Szavazataikat eljuttathatja'k nyi'lt levelezo"lapon
  februa'r 10- ig a ko:vetkezo" ci'mre: Duna Televi'zio',
  Szi'nha'zi szerkeszto"se'g,
  H - 1016, Budapest, Me'sza'ros u. 48-54. vagy a nap sora'n
  telefonon. Aki Az operaha'z fantomja ci'mu" filmet szeretne'
  megtekinteni, az hi'vja a 175-0891 telefonsza'mot, aki a
  Farinelli, a kasztra'lt ci'mu" filmet, az pedig a 175-6091
  telefonsza'mot.)
  Vagy: Az operaha'z fantomja (1989) 
  ( The Phantom of the Opera)
  Amerikai horrorfilm
  Gaston Leroux rege'nye nyoma'n i'rta: Duke Sanderfur, Gerry
  O'Hara
  Zene: Misha Segal
  Operato"r: Raga'lyi Eleme'r
  Maszk: Kevin Jagher
  Rendezte: Dwight H. Little
  Szereplo"k: Robert Englud, Jill Schoellen, Alex Hyde-White
  Erik Destler, hogy zene'je o:ro:kke' e'ljen, eladta lelke't
  az o:rdo:gnek. Nagy a'rat fizetett. Az o:rdo:g
  megcsonki'totta arca't, hogy o:nmaga'e'rt to:bbe' senki se
  szerethesse. Christine, a fiatal e'nekesno" e's az operaha'z
  fantomja'nak re'mto:rte'nete Gaston Leroux klasszikus
  rege'nye'bo"l ke'szu:lt, amelyet ida'ig ne'gyszer
  filmesi'tettek meg. E mostani va'ltozat a ne'pszeru"
  horrorszi'ne'szen e's a jo' maszkmesteren alapul.
  vagy: Farinelli, a kasztra'lt (1994) 
  (Farinellii, il castrato)
  Francia ja'te'kfilm
  Marcel Beaulieu nyoma'n i'rta: Andree e's Gerard Corbiau
  Zene: Cristophe Rousset, Farinelli e'nekhangja: Ewa
  Mallas-Godlewska, Derek Lee Ragin
  Operato"r: W. Vanden Ende
  Rendezte: Gerard Corbiau
  Szereplo"k: Stefano Dionisi, Enrico Lo Verso, Elsa
  Zylberstein, Jeroen Krabbe, Carolin Cellier.
  1740, a spanyol kira'ly palota'ja. Farinellit gyermekkora'ban
  kasztra'lta'k, egyetlen vigasz maradt sza'ma'ra, a hangja,
  amelyre nemcsak a ko:zo:nse'g, de az angol kira'lyi udvar
  hi'rneves komponista'ja, Haendel is felfigyelt. Ricardo, a
  nyolc e'vvel ido"sebb five're inspira'lja e'nekle'sre. Ahol a
  testve'rek megjelennek, u:nnepelve fogadja'k o"ket. Farinelli
  a no"i so'va'rga's ta'rgya lesz... Fe'rfi ku:lso", no"i hang
  - vajon melyik volt az igazi e'nje, s melyiket adta a sors
  a'larca'ul?
  Kb. 00.50 Stu'dio'
  Kb. 01.00 HI'RU'JSA'G
  Kb. 01.10 E'jszakai meglepete's
  A nap munkata'rsai:
  fo"szerkeszto": Ka'llai Katalin, szerkeszto"k: Ozsda Erika,
  Petrovszki Zolta'n, gya'rta'svezeto": Molna'r Ga'bor, zenei
  szerkeszto": Szigeti A'gnes, la'tva'nytervezo": Horgas
  Pe'ter, vezeto" operato"r: Sa'ra Bala'zs, rendezo": Soo's
  Pe'ter
Hi'ru'jsa'g    
*************************************************************
1997. februa'r 15. szombat
---------------------------
 08.00 Hi'rek, mu"sorismertete's                   5'

 08.05 Pumukli kalandjai                      22'
  Pumukli e's a tu"z
  Mesesorozat

 08.30 Tesz-vesz va'ros 13. re'sz
  Kanadai-francia rajzfilmsorozat
  Forgato'ko:nyvi'ro': Richard Scarry
  Zene: Laurent Petitgirard
  Rendezte: Greg Bailey, Francois Deschamps

 08.55 kiCSODA a miCSODA                      30'
  Ba'bke'szi'te's
  Gyermekmu"sor
  Operato"r: Hala'sz Ga'bor
  Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
  U'jabb ba'bke'szi'te'si technika'kat ismeru:nk meg.

 09.25 Molly XIII/13.                        24'
  Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
  Forgato'ko:nyvi'ro': Carol Drinkwater
  Zene: Gerry Dufy
  Operato"r: Grzegorz Kedzierski
  Rendezte: Dominique Baron, Nick Laughland
  Szereplo"k: Cecile Baird, Peter Davison, Louise Jameson, Ivan
  Desny

 09.50 Histo'ria's to:rte'nelmi ja'tszo'ha'z            25'
  Honfoglala's (2.)
  Szerkeszto": Matula A'gnes
  Rendezte: Nagy Katalin

 10.15 Vila'gto:rte'net                       25'
  XXVI/23.: Iparosoda's e's imperializmus
  Angol ismeretterjeszto" filmsorozat a TIMES magazin
  vila'gto:rte'neti atlasza alapja'n
  Zene: Hans Zimmer
  Operato"r: Stuart Bourne
  Rendezte: David Wright
  Az 1870-es e'vekto"l az elso" vila'gha'boru' kirobbana'sa'ig
  terjedo" ido"szak az u'n. "boldog be'keido"k" kora, a
  birodalmi gondolkoda's, a fehe'r ember civiliza'cio't
  ko:zveti'to" kultu'ra'ja'nak ido"szaka. Iparosoda's,
  va'rosiasoda's, a szolga'ltata'si szektor megno:vekede'se -
  jobba'ra a domi'niumok ellene'ben.

 10.45 Harmo'nia                          30'
  A test e's a le'lek harmo'nia'ja
  Ege'szse'gve'do" magazin
  Operato"r: Pap Ferenc
  Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
  Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy

 11.15 Mu"-Terem-Te's /ism./                    40'
  Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
  Szerkeszto": Nagy T. Katalin

 12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's, Lapozo'         20'

 12.20 Farsangi szoka'sok hata'ron tu'lro'l /ism./         25'
  A Ko:ze'p Euro'pai Magazin ku:lo:nkiada'sa
  Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia

 12.45 A maszk hagyoma'nyai Euro'pa'ban /ism./           15'
  Tudo'si'ta's a februa'r eleje'n rendezett belgiumi
  konferencia'ro'l
  A Ko:ze'p Euro'pai Magazin ku:lo:nkiada'sa
  Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia

 13.00 A vo:ro:sbegy (1992-94)                   14'
  Ne'met ismeretterjeszto" film
  Alkoto'k: Geld Wustig, Renate Wustig
  A vo:ro:sbegy hegyvide'ki erdeink egyik leggyakoribb e'nekes
  madara.E'lettere'nek megva'laszta'sakor nem tu'l ige'nyes. A
  va'ltozatos erdo"s teru:leteken, ahol az aljno:ve'nyzet ele'g
  ve'delmet nyu'jt, mindenu:tt megtala'lhato'. De ugyanu'gy a
  zo:ld parkok kedvelt lako'ja is. Ismerteto"jele a torok e's a
  begy vo:ro:s tollazata.

 13.15 Pentaton /ism./                       30'
  Ne'pzenei ko:rke'p
  Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Fehe'r Aniko'
  Ta'rsszerkeszto": Ko:nczei A'rpa'd
  Rendezte: Veszpre'mi Andra's

 13.45 Betya'rok csillaga (1996)                  55'
  Ro'zsa Sa'ndor emle'kezete Csongra'd megye'ben
  Magyar dokumentumfilm
  Operato"r: Zenglitzky Zolta'n
  Rendezte: Szentesi Zo:ldi La'szlo'
  A de'l-alfo:ldi parasztsa'got mindig is sokfe'le nyomoru'sa'g
  su'jtotta. Az 1700-as e'vek elso" fele'ben feketehimlo",
  1831-ben a nagy koleraja'rva'ny tizedelte meg, ehhez jo:tt a
  me'rhetetlen szege'nyse'g, a fejletlen gazdasa'g miatt
  felle'po" e'hi'nse'g, sa'skaja'ra's, fo:ldesu'ri sarcok.
  Ebben az ido"szakban ja'rta'k a tanyavila'got az eredetileg
  pa'sztorok ko:zu:l kikeru:lt "szege'nylege'nyek", ko:ztu:k a
  betya'rok kira'lya, az 1813-ban szu:letett Ro'zsa Sa'ndor. A
  dokumentumfilmben ne'prajzkutato'k mellett megszo'lalnak
  egyszeru" emberek e's a lesza'rmazottak is.

 14.40 Pa'ger Antal filmjeibo"l                   63'
  Elveszett paradicsom (1986) 
  Magyar te've'film
  I'rta: Sarkadi Imre
  Operato"r: Ille's Ja'nos
  Rendezte: Miha'lyfi Imre
  Szereplo"k: Pa'ger Antal, Cserhalmi Gyo:rgy, Hegyi Barbara,
  Horva'th Sa'ndor, Nagy Anna
  Zolta'n, az agysebe'sz tiltott mu"te'tet hajt ve'gre
  szereto"je'n, s az asszony meghal. Zolta'n ve'get akar vetni
  kiu:resedett e'lete'nek, bu'csuzni e'rkezik apja'hoz, aki
  hajlott kora ellene're is dolgozik, tele e'letigenle'ssel e's
  optimizmussal. Zolta'n itt ismeri meg az Erde'lybo"l
  idela'togato' ta'voli rokonla'nyt, Mira't e's egyma'sba
  szeretnek.

 15.45 Popeye                            21'
  Popeye vi'zicirkusza; A nagy verseny
  Anima'cio's film

 16.05 Kutyaportre'k (1993)                     41'
  A tacsko'
  Francia ismeretterjeszto" filmsorozat
  Zene: Sebastien Regnier
  Operato"r: Thierry Garon
  Rendezo"-operato"r: Gilles Roussel
  A tacsko'k ku:lo:n csoportot alkotnak a Nemzetko:zi
  Kutyaszo:vetse'g a'ltal kialaki'tott oszta'lyoza'son belu:l.
  Ezt a kiva'ltsa'gos helyzetet azzal e'rdemelte'k ki, hogy
  lavi'roznak az angol terrierek e's a francia hajto'kutya'k
  ko:zo:tt. A tacsko'k sza'mos su'ly- e's szo"rva'ltozatban
  le'teznek, jelenleg 27 ku:lo:nbo:zo" va'ltozatot ismeru:nk.
  Ravasz, vida'm e's makacs kutya. Azt tartja'k, a sima szo"ru"
  tacsko' o:nfeju"bb, a sza'lka's szo"ru" o:ne'rzetesebb, a
  hosszu'szo"ru" pedig ku:lo:nlegesen hi'zelkedo".

 16.45 O:sve'ny a vila'g teteje'n                  12'
  E'rzeme'nyek Ko"ro:si Csoma Sa'ndor u'tjairo'l
  XIII/.13.: A tala'lkoza's
  Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
  Zene: Cserepes Ka'roly
  Operato"r: Pe'ter Ka'ra, To'th Zsolt Marcell
  Rendezte: Sze'kely Orsolya
  Utazo'nk eljut a nagy tani'to'val valo' tala'lkoza'sig. Az
  egyideju"se'gben nincs helye a mu'ltnak e's jo:vo"nek - az
  o"so:k kerese'se csak jobbik e'nu:nk felkutata'sa't
  jelentheti.

 17.00 Az o'cea'n la'nya (1994)                   23'
  (Ocean Girl)
  XIII/7.: A me'reg
  Ausztra'l fantasztikus te've'filmsorozat
  Forgato'ko:nyv: Peter Hepworth
  Zene: Garry McDonald, Laurie Stone
  Operato"r: Craig Barden
  Rendezte: Mark de Friest
  Szereplo"k: Marzena Godecki, David Hoflin, Jeffrey Walker,
  Alex Pinder, Kerry Armstrong
  Charlie, az o'ria'sba'lna nagyon szenved. Neri ege'szen a
  kutato'a'lloma'sig mere'szkedik, hogy Jasont segi'tse'gu:l
  hi'vja. A fiu' felfedezi, hogy a tengert me'rgezo"anyag
  szennyezi. Neri is megbetegszik...

 17.25 Mese                             25'
  Kimba, a fehe'r oroszla'n
  Japa'n anima'cio's flmsorozat

 18.00 Hi'rado'                           15'

 18.15 Operamese'k                         52'
  Johann Strauss: A Deneve'r
  Angol film
  Forgato'ko:nyvi'ro': Gerald Sinstadt
  Zene: Johann Strauss
  Operato"r: Norman Warwick
  Rendezte : Keith Cheetham
  Szereplo"k: Kiri Te Kanawa, Hermann Prey, Hildegard Heichele,
  Dennis O'Neill, Paul Crook
  Elo"ado': Charlton Heston
  Libretto: Karl Haffner, Richard Genee
  Veze'nyel: Placido Domingo

 19.15 Valentin napi jo'ki'va'nsa'gok                90'
  Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Barko' Judit, Barto'k La'szlo'
  Operato"r: Horva'th Adrienn
  Rendezo": Bozsogi Ja'nos
  Vende'gek: Nagy-Ka'lo'zy Eszter, Rudolf Pe'ter
  A szerelem e's a szeretet napja'ra ke'szu:l a Ba'lint-napi
  ki'va'nsa'gmu"sor, sok sze'p szerelmes dallal, verssel,
  zene'vel.

 21.45 Mestermu"vek, Madrid - Prado                 10'
  Tiziano: Bacchana'lia
  Angol mu"ve'szetto:rte'neti kisfilm
  Operato"r: Konrad Kotowski
  Rendezte: Reiner E. Moritz

 21.00 Hi'rado'                           20'

 21.20 Sportpercek                         122'
  Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
  21. 30 A bi'ro' e's a gyilkos (1975) 
  (Le Juge et l'assassin)
  Francia bu"nu:gyi film
  Forgato'ko:nyvi'ro': Jean Aurenche e's Bertrand Tavernier
  Zene: Philippe Sarde
  Operato"r: Pierre William Glenn
  Rendezte: Bertrand Tavernier
  Szereplo"k: Philippe Noiret, Michel Galabru , Isabelle
  Huppert, Jean-Claude Brialy
  Bouvier 1893-ban kezdte ve'res pa'lya'ja't a franciaorsza'gi
  Lourdes ko:rnye'ki havasokban. A'ldozatai a'rtatlan
  ba'ra'nyka'k voltak, mind egyto"l-egyig szabadon e'lo"
  gyermekpa'sztorok. Ez ro:viden a ha'tte'rdokumentum, de a
  ke'rde's valo'ja'ban az: ki az igazi va'dlott? A ke'jgyilkos
  csavargo'? Vagy neta'n a ko:ztiszteletben a'llo' tegnapi
  nagypolga'r, a bi'ro', jelesu:l egy mu'lt sza'zad ve'gi
  bi'ro'? Aki mint valami elpuhult, ru't szibarita va'z e'lvezi
  az e'letet s i'te'lkezik egy csavargo' felett.

 23.35 Brave Old World e's a muzsika's II/1.            29'
  Klezmer zene
  Operato"r: Enyedi Lajos, Kozma Istva'n, Mencseli Tibor
  Szerkesztette'k: Halmos Be'la, Rosta Katalin, Szomjas Gyo:rgy

 00.05 Vers                             5'
  Arany Ja'nos: Tengeri Ha'nta's
  Elmondja: Szarvas Jo'zsef

 00.10 HI'RU'JSA'G                         18'

 00.30 Az e'jszaka filmje                     109'
  A'rma'ny e's szo"ke (1985) 
  Amerikai kalandfilm
  Forgato'ko:nyv: Eddie Holland, Lamont Dozier, Brian Holland
  Zene: Ira Newborn
  Operato"r: Robert Paynter
  Rendezte: John Landis
  Szereplo"k: Michelle Pfeiffer, Jeff Goldblum, Dan Aykroyd,
  Irene Papas,
  David Bowie
  Egy ciklon semmise'g a szo"ke no"ho:z ke'pest. Diane-nak
  hi'vja'k e's forgo'sze'lke'nt robban be Ed Okin
  repu:lo"me'rno:k a'lmos, nyugalmas e'lete'be, akit bara'tja
  e'ppen egy kis kalandra biztatott. Ba'r nem ege'szen erre
  gondoltak...
Hi'ru'jsa'g 
**************************************************************
1997. februa'r 16., vasa'rnap
-----------------------------
 08.00 Hi'rek, mu"sorismertete's                   5'

 08.05 Valla'si mu"sor                       40'
  E'lo" forra's
  Katolikus mu"sor
  Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
  Rendezo"-operato"r: Horva'th Tama's

 08.45 Az o'kor mediterra'n va'rosai                56'
  (Great Cities of the Ancient World)
  III/3.: Ro'ma e's Pompei
  Amerikai ismeretterjeszto" film
  Zene: Maurizio Abeni, Anna Karin Klockar
  Operato"r: Italo Pesce Delfino
  I'rta e's rendezte: Aldo Zappala
  Vajon mi lehet az oka, hogy az o'kori vila'g egyetlen va'rosa
  sem gyakorol olyan lenyu"go:zo" hata'st a mai kor embere're,
  mint az egykori Ro'mai Birodalom fo"va'rosa? Azok a
  pa'sztorok, akik a he't dombot o:lelo" mocsaras vide'ken
  megalapi'totta'k az ido"sza'mi'ta'sunk elo"tti VIII.
  sza'zadban a va'rost, vajon gondolta'k-e, hogy ne'ha'ny
  e'vsza'zad mu'lva az akkori vila'g legnagyobb le'leksza'mu'
  kultura'lis ko:zpontja'nak alapjait teremtik meg? Ro'ma, az
  "o:ro:k va'ros" o"rzi annak a ne'pnek a kultu'ra'ja't,
  amelyik egykor naggya' tette e's le'gio'ival, kereskedo"ikkel
  sze'tsuga'rozta az antik civiliza'cio'k minden e'rte'ke't az
  akkor ismert vila'g ne'peinek.

 09.40 Popeye, a tengere'sz                     10'
  Az izompacsirta; Tragacstala'lka
  Anima'cio's film

 09.50 Cimbora U' Tallo'zo'                     45'
  Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta
  Rendezte: Kardos Ferenc
  A mai alkalommal vende'gu:nk Mezei Andra's cimbora'nk. A
  sa'rga lo' ci'mu" i'ra'sa'bo'l hallhattok re'szleteket.

 10.35 Zene Tolma'ccsal /ism./                   60'
  Mozart G-du'r hegedu"versenye't elo"adja Ruha Istva'n e's a
  Budapesti Vono'sok.
  A felve'tel munkata'rsai: Veszpre'mi Andra's, Kelemen Magda
  A koncert elo"tt ro:vid elo"ada's hangzik el a mu"ro"l.
  Ko:zremu"ko:dnek a Bajza Utcai A'ltala'nos Iskola tanulo'i
  Bartalus Ilona mu"sora.

 11.35 Amiro"l a ko:vek mese'lnek                  20'
  Ko"szeg
  Szerkeszto": Lengyel Gyula
  Rendezte: Orba'n A'gnes

 12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's              5'

 12.05 Ameddig a harang szo'l                    15'
  Nyi'regyha'za - tanyabokor
  Erde'lyi Ja'nos e's Zsigmond Dezso" sorozata

 12.20 Ta'ncha'z                          30'
  Ne'pzenei magazin 
  Szerkeszto": Rosta Katalin
  Zenei szerkeszto": Halmos Be'la
  Rendezte: Szomjas Gyo:rgy

 12.50 A bre'mai muzsikusok /ism./                 82'
  (Los 4 musicos de Bremen)
  Spanyol rajzfilm
  A Grimm testve'rek mese'je nyoma'n i'rta: Gustavo Alcalde
  Zene e's dalszo:vegek: Manuel Pacho
  Rendezte: Cruz Delgado
  A kalandok egy kara'mban kezdo"dnek. Koky, a zenekedvelo"
  kakas e'jszaka'it a'tta'ncolja, e's nem hajlando'
  kukore'kola'ssal u:dvo:zo:lni a hajnalt. A feldu:ho:do:tt
  gazda elzavarja. A kakas tala'lkozik egy naiv, jo'szi'vu"
  csacsival - akivel gazda'ja rosszul ba'nik - e's ra'besze'li,
  hogy induljanak el egyu:tt kalandot keresni. A ke't bara't
  ezuta'n o:sszeakad egy va'ndormuzsikus mu"ve'szlelku"
  kutya'ja'val, aki zenekart szervez, hogy re'szt vehessen a
  Bre'ma'ban sorra keru:lo" zenei vete'lkedo"n. U'tko:zben egy
  titokzatos re'gi ha'zban e'jszaka'znak e's itt tala'lkoznak a
  Durmol nevu" ko'bor cica'val. Ko:zben egy tolvajbanda ellopja
  a bre'mai polga'rmesterto"l a vete'lkedo" nagydi'ja't, az
  arany trombita't. A ne'gy bara't ve'letlenu:l a tolvajok
  ha'za'ban hu'zza meg maga't...

 14.15 Sportke'pek                         135'
  Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy

 16.30 Szi'nha'zi E'let                       30'
  Felelo"s szerkeszto": Ka'llai Katalin

 17.00 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k                15'
  Bokor Pe'ter mu"sora

 17.15 Postabonta's U' Leve'lva'lta's                20'
  Szerkeszto": Szabo' A'gnes
  Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n

 17.35 Mu"sorismertete's                       5'

 17.40 Mese                             13'
  Paddy: A hi'vatlan vende'g
  Francia rajzfilmsorozat

 18.00 Heti Hi'rmondo'                       60'
  Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n

 19.00 Francois Truffaut filmjeibo"l                113'
  Ve'gre vasa'rnap! (1983) kb.
  (Vivement Dimanche!)
  Francia bu"nu:gyi film (ff)
  Charles Villiams rege'nye alapja'n i'rta: Francois Truffaut,
  Susanne Schiffman
  Zene: Georges Delerue
  Operato"r: Nestor Almendros
  Rendezte: Francois Truffaut
  Szereplo"k: Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant, Philippe
  Laudenbach, Caroline Sihol, Jean-Pierre Kalfon
  "Francois Truffaut utolso' filmje Fanny Ardant e's Jean-Louis
  Trintignant lenyu"go:zo" ja'te'ka'val a no"k hatalma'ro'l
  szo'l. Ez az ero", ez a hatalom puszti'to' is lehet, mike'nt
  a rendezo" nem egy remekmu"ve'ben la'thattuk. A Ve'gre
  vasa'rnap azonban a no"k szabadi'to', o:ro:met ado' hatalma't
  vallja. Bu"nu:gyi to:rte'net, ahol a szerelem a legfontosabb.
  Bu"nu:gyi to:rte'net, ahol kitala'lhatatlan a gyilkos, de a
  ne'zo"t tala'n nem is ez e'rdekli igaza'n, hanem az, vajon a
  sze'p e's rejte'lyes titka'rno" gyilkossa'ggal va'dolt
  fo"no:ke'nek a veszte're to:r, vagy meg akarja menteni?
  Nemcsak a bu"nu:gy, hanem a szerelmi titok izgalma is fogva
  tartja a ne'zo"t." (Bika'csy Gergely)

 20.55 Sportpercek                         10'
  Szerkeszto": Juni Gyo:rgy

 21.05 A legjobb sza'nde'kok II/2. (1992)              70'
  (Den goda viljan)
  Francia-norve'g-finn ja'te'kfilm
  Forgato'ko:nyvi'ro': Ingmar Bergman
  Zene: Stefan Nilsson
  Operato"r: Jo:rgen Persson
  Rendezte: Bille August
  Szereplo"k: Samuel Fro:ler, Pernilla August, Max von Sydow,
  Ghita Norby
  Anna e's Henrik a messzi E'szak-Sve'dorsza'gban e'lnek, a
  vigasztalan paplak vigasztalan lako'i mindketten. Az
  e'vszakok va'ltakoza'sa, a hosszu' telek, a tu'l ro:vid
  nyarak, a ta'voli idegense'g, Petrus e'rkeze'se, Henrik
  rejtett agresszivita'sa egyre jobban elviselhetetlenebbe'
  teszi ha'zassa'gukat. Anna, aki ke'pes egyforma'n
  szeretetreme'lto', makacs e's go:rcso:s lenni, veszekede'sek,
  szemreha'nya'sok sora't indi'tja el. Szeretju:k mi egyma'st
  valo'ja'ban? - teszi fel egyma'snak a ke'rde'st ez az
  egyma'sto'l ku:lo:nbo:zo" ke't ember, s a va'lasz egyu:ttes
  kerese'se indi'tja el o"ket u'jra e's u'jra ugyanazon az
  u'ton. "Az emberi elszigeteltse'gbo"l e's maga'nybo'l a
  szeretet az egyetlen kivezeto" u't" - vallja Bille August.

 22.10 Gabriel Garci'a Ma'rquez                   53'
  Mese'k tu'l a maga'nyon (1989)
  Angol dokumentumfilm
  Operato"r: Mario Garcia Joya
  Rendezte: Holly Aylett
  Gabriel Garci'a Ma'rquez, negyedikke'nt a latin-amerikai
  i'ro'k ko:zu:l, 1982-ben megkapta az irodalmi Nobel-di'jat.
  "I'ro'nak, irodalma'rnak tartom magam, de meggyo"zo"de'sem,
  hogy a film ke'pi kifejeze'si leheto"se'ge sokkal nagyobb,
  mint az irodalome'. Kapcsolatom olyan a filmmel, mint egy
  konfliktusokkal teli ha'zassa'g, se vele, se ne'lku:le nem
  tudok e'lni. Amikor e'ppen haragban voltam a filmmel, azt
  mondtam, hogy a Sza'z e'v maga'nyt a film ellene'ben akarom
  megi'rni."

 23.05 Brave Old World e's a muzsika's II/2.            28'
  Klezmer zene
  Operato"r: Enyedi Lajos, Kozma Istva'n, Mencseli Tibor
  Szerkesztette'k: Halmos Be'la, Rosta Katalin, Szomjas Gyo:rgy

 23.35 Vers                             5'
  Hervay Gizella: Leve'l helyett
  Elmondja: Ra'to'ti Zolta'n
Hi'ru'jsa'g       
*************************************************************
************************************************************* 
 Magdolna Zimanyi             
 KFKI Research Institute for Particle Phone: +36-1-395-9151
 and Nuclear Physics          FAX:  +36-1-395-9242
 Computer Networking Center      E-mail: 
 H-1525 Budapest 114, POB. 49, Hungary URL: http://www.kfki.hu/~mzimanyi
 -----------------------------------------------------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS