Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 778
Copyright (C) HIX
1996-06-26
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
		
FORNAX GAZDASAGI HIRLEVEL
   FORNAX HUNGARIAN BUSINESS WEEKLY REPORT 

Orommel jelentem be, hogy ettol a hettol a Fornax Gazdasagi Hirlevel
elerheto a HIX-en keresztul is, a MOZAIKban: 
Ha a heti hirlevelen tul is erdekelnek a naprakesz gazdasagi es 
tozsdeinformaciok, erdemes felkeresned a Fornax WWW lapjat a 
http://www.fornax.hu cimen.

Jozsi. /HIX/
1 DunaTv 26. heti musora - 96. junius 24. - junius 30. (mind)  1108 sor     (cikkei)
2 DunaTv 27. heti musora - 96. julius 1. - julius 7. (mind)  1077 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 26. heti musora - 96. junius 24. - junius 30. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

DUNA TV
 
 
 A DUNA TV ada'sa mu"holdro'l ege'sz Euro'pa'ban, E'szak-Afrika'ban
 e's a Ko:zel-Keleten veheto".
 Az ada'sido"n kivu:l a monoszko'p ke'pe alatt a Barto'k ra'dio'
 hangja hallhato'.
 
 A Duna Televizio' Teletext ada'sa - a Dunatext - a nap 24
 o'ra'ja'n keresztu:l mu"ko:dik.
 
 A DUNA TV a Ke'pes Kro'nika c. mu"sor kerete'ben
 naponta 7.30 -- 7.45 ko:zo:tt a BBC mu"sora't,
     7.45 -- 8.00 ko:zo:tt a Vatika'ni Ra'dio' magyar ada'sa't
 ko:zveti'ti.
 
 -------------------------------------------------------
 Parame'terek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszo:g 184.2 fok
 Emelkede'si szo:g 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 A Duna Televizio' hangvivo" frekvencia'ja: 6,5 MHz
 -------------------------------------------------------
 
 A Duna Televizio' hangcsatorna'in a Kossuth e's Peto"fi ra'dio'
 mu"sora is hallhato' a ko:vetkezo" vivo"frekvencia'kon:
 
 Kossuth ra'dio': 7,02 MHz,
 Peto"fi ra'dio': 7,38 MHz.
 
 A Duna Televizio' 7,02 MHz hangcsatorna'ja'n e'jfe'lig a Kossuth
 ra'dio', e'jfe'l uta'n a ku:lfo:ldi ada'sok hallhato'k.
 
 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
        H-1016 Hungary
 
 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772
 
 Ko:zo:nse'gszolga'lat Tel.:     +36-1-156-9682
 Telefonu:gyelet ada'sido" alatt:  +36-1-267-6542
 FAX:                +36-1-267-6460
 
 ===========================================================
 
 A mu"sor a Duna Televizio'to'l, a parame'terek a Duna Televizio'
 Teletext ada'sa'bo'l sza'rmaznak.
 
 Jo' TV-ne'ze'st!
 
****************************************************************


 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& E'kezetes szo~vegu" mu"sor a KFKI-GOPHER-ben,       &
& ele'rheto" a                       &
&   telnet sunserv.kfki.hu                &
&   login: gopher                     &
&   password: <ENTER>                   &
&   13. menu~pont /kultu'ra - szo'rakoza's../       &
&     2. menu~pont /DUNA TV mu"sora/           &
&            vagy                &
& http://www.kfki.hu/~korosi/dunatv.html cimen       &
&          a KFKI-WWW-ben             &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


1996. ju'nius 24. he'tfo"
------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek       
12.20 Heti Hi'rmondo'  /ism./      (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
13.20 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k /ism./ (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
13.35 Postabonta's -- Leve'lva'1ta's /ism./ (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte.: Ka'zsme'r Ka'lma'n
13.55 kiCSODA a miCSODA /ism./      (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   Mit vigyu:nk magunkkal, ha elutazunk nyaralni e's mit vinne'nk 
   magunkkal, ha felrepu:lne'nk az u"rbe.
14.25 Cimbora - Tallo'zo' /ism./     (45')
   Szerkeszto": E'.Szabo' Ma'rta
   Mai va'logata'sunk felve'telei nagyon re'gen, to:bb mint hu'sz 
   e'vvel ezelo"tt ke'szu:ltek. Szi'nha'zto:rte'neti kalandoza'sunk 
   sora'n a commedia dell' arte szi'npada'ra la'togatunk. Kiss Anna 
   e's Weo:res Sa'ndor verseit Ma'rta Istva'n e's Cseh Tama's megze-
   ne'si'te'se'ben hallgathatja'tok.
15.10 Csak ha ugatok..         (10')
   Mento"kutya'k  
   Holland ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Bert Koetzier
15 .20 Az Altamira-barlang  /ism./   (54') 
   (La Cueva de Altamira)
   III/1.: Egy felfedeze's to:rte'nete
   Spanyol ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Bernardo de Quiros, Jose Navio, Daniel 
   Herranz. Zene: Joan Bibiloni. Operato"r: Jose Ferna'ndez-Aguallo
   Rendezte: Daniel Herranz Escobar
   A mu'lt sza'zad ve'ge'n E'szak-Spanyolorsza'gban, a cantabriai 
   me'szko"hegyvide'ken fedezte fel Sautuola re'ge'sz az Altamira-
   barlangot, a 15-18 ezer e'vvel ezelo"tt keletkezett, o"sember 
   a'ltal rajzolt, fresko'kkal di'szi'tett barlangrendszert. E fel-
   fedeze's forradalmasi'totta az o"skorro'l addig kialakult ke'pet.
   Ugyanis a barlangrajzok fense'ges, pa'ratlan sze'pse'ge, a 
   mu"bo"l a'rado' szabadsa'g, ero", egyensu'ly e's hatalom e'rze'se 
   bizonyi'te'k: a mu"ve'szet o"sido"kto"l fogva le'tezik, az ember 
   saja'tja. A ha'romre'szes film pa'ratlan kultu'rto:rte'neti cse-
   mege. A spanyol korma'ny ta'mogatta forgato'csoport az utolso',
   akinek megengedte'k a vila'go:ro:kse'g re'sze'nek tekintendo" bar-
   langrajzok filmreve'tele't.   
16.15 Harmo'nia  /ism./         (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy              
16.45 Felno"ttek csodaorsza'gban  /1993/  (28')  
   Szi'nes ko:rke'p ne'gy kontinens naiv festo"iro"l
   IV/2. Kenya
   Holland ke'pzo"mu"ve'szeti filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Alex Boon. Zene: Frits Hooft
   Rendezo"-operato"r: Alex Boon
   Ebben az epizo'dban a kenyai naiv festo", Bertiers, e's a kertek
   festo"je, a holland Ilona Schmit ke'peit la'thatjuk. Mindke't mu"-
   ve'sz harmonikus vila'got a'hi't, s ezt ke'peiken ku:lo:nbo:zo" 
   mo'don szembesi'tik a mindennapok realita'saival.
17.15 U't a jo:vo"nkbe  /ism./      (15')
   Besze'lgete's Balogh Ja'nossal e's Szabados Gyo:rggyel az o:ko-
   lo'gia'ro'l
   A ke'tmillia'rd e'ves csala'd
   Besze'lgeto"ta'rs: Szabo' La'szlo' Zsolt
   Operato"r: Bucsek Tibor, Mencseli Tibor
   Rendezte: Sipos Andra's
17.30 Mese 
   Decimal, a ba'lna e's a pingvinfio'ka'k: A ba'tor medvebocs (7')
   Ora'nguta'n Zso'fi: Amikor Zso'fi vakond Vendelen segi'tett (9')
   Popeye, a tengere'sz: Popeye, a tengere'sz        (6')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')  
18.00 Hi'rado'              (15')                
                  4G'55"
18.15 Emilie              (47')
   (Emilie)
   XX/15.: Emilie va'dja
   Kanadai te've'filmsorozat
   Arlette Cousture rege'nye alapja'n i'rta: Fernand Dansereau
   Zene: Richard Gre'goire. Operato"r: Thomas Vamos
   Rendezte: Jean Beaudin
   Szereplo"k: Marina Orsini, Roy Dupuis, Germain Houde, Johanne-
   Marie Tremblay, Veronique Leflaguais, Pierre Lurzi
   A ha'zaspa'r ko:zo:tt felgyu:lemlett sok rossz e'rze'st, ba'natot 
   tete'zi, hogy Luise, Emilie harmadik kisla'nya va'ratlanul meghal. 
   Az isme't terhes asszony majdnem megzavarodik ba'nata'ban.
19.05 Helikon              (30')
   Irodalmi figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka
19.35 Kla'ri ne'ni, a smirgligya'ros /1995./ (18')
   Magyar dokumentumfilm
   Zene: Dara'zs Erzse'bet. Operato"r: Go'czia'n Flo'ria'n
   Rendezte: Me'ry Zsuzsa
   Nogula Ja'nosne' jelenleg gya'rtulajdonos, tokkal-vono'val megvett 
   egy komplett u:zemet a ne'met egyesi'te's uta'n. A bolt beindult,
   jelenleg exporta'l a ne'meteknek. Persze, nem volt ez aze'rt 
   ilyen egyszeru"...
20.05 Police              (40')
   Rendo"rse'gi magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gaa'l Pe'ter
   Operato"r: Horva'th Adrienne. Rendezte: Nagy Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13') 
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 XX. sza'zadi arcke'pek
   Hayek, a sva'jci o'rakira'ly /1995./ (52')
   (Wie Hayek schwitcht und schwatcht)
   Sva'jci dokumentumfilm
   Operato"r: Reinhard Schatzmann. Rendezte: Otto C. Honegger
   Nicolas Georg Hayek 30 e've sva'jci a'llampolga'r, az SMH o'ra-
   konszern to:bbse'gi re'szve'nyulajdonosa, az igazgato'tana'cs 
   elno:ke, 12 o'rama'rka e's 16000 munkahely ura, millia'rdos, 
   vila'ghi'ru" ember. Az olcso' mu"anyag swatch-to'l a dra'ga Omega'-
   kig mindenfe'le o'ra't gya'rt, de legnagyobb bu:szkese'ge a 
   "swatch-mobil", mellyel 1997-ben akar megjelenni a vila'g-
   piacon.
22.20 Cousteau kapita'ny u'jra felfedezi a vila'got  (48')
    /1985-1991./
   A kincses sziget ca'pa'i
   Francia filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Paula DiPerna. Operato"r: Michel Deloire, 
   Robert Braunbeck. Rendezte: Jacques Yves Cousteau, 
   Jean-Michel Cousteau
   A Cousteau-expedi'cio' az Alcyone fede'lzete'n egy apro' csendes-
   o'cea'ni sziget fele' ko:zeledik. A Cocos-sziget sze'pse'ge, vize-
   inek gazdag e'lo"vila'ga elbu"vo:li a Jean-Michel Cousteau vezette 
   csapatot...
23.05 A sivatagi pa'pa  /1993./     (29')
   (Der Papst der Wu:ste)
   Egyiptom koptjai
   Ne'met dokumentumfilm
   Rendezte: Jo:rg Armbuster
   Natrun-va'di - Felso"-Egyiptom. Reggel ne'gy o'ra van. A harang 
   szava ima'ra hi'vja a vila'g egyik legre'gebbi kolostora'nak szer-
   zeteseit. A Ni'lus-delta pereme'n le'vo" kolostorok az egyiptomi 
   kereszte'nyse'g, a kopt egyha'z bo:lcso"i. A vesze'lyeztetett ki-
   sebbse'g valla'si vezeto"je III. Shenuda, a koptok 117. pa'pa'ja.
23.35 Vers               (8')
   Karinthy Frigyes: Ars poetica e's o:nvalloma's     
   Elmondja: Cserhalmi Gyo:rgy
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'nius 25. kedd
----------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'jekoztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Police /ism./          (40')
   Rendo"rse'gi magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gaa'l Pe'ter
   Operato"r: Horva'th Adrienne. Rendezte: Nagy Katalin
13.00 Esti Ke'rde's  /ism./       (13')
   A nap interju'ja
13.15 Helikon   /ism./        (30')
   Irodalmi figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka
13.45 Anna Karenina  /1918/      (52')
   Magyar ne'mafilm (ff)      
   Tolsztoj rege'nye alapja'n i'rta: La'za'r Istva'n
   Zene: Darvas Ferenc. Rendezte: Garas Ma'rton
   Szereplo"k: Varsa'nyi Ire'n, Kerte'sz Dezso", Fenyvessy Emil, 
   Balassa Jeno", Vira'nyi Sa'ndor, Margittay Gyula, Alma'si Sa'ri
   A halhatatlan mu"ve'szi alkota'sok u'gy vonzza'k a mu"e'lvezo"ket,
   mint a boldog tala'lkoza'sok szi'nhelye a szerelmeseket; to:bb-
   szo:r is visszate'rnek hozza'. Tolsztoj gyo:nyo:ru" rege'nye, a 
   Karenina Anna is ezek ko:ze' a mu"vek ko:ze' tartozik - csak 
   film ida'ig ti'z ke'szu:lt belo"le. A rege'nynek vila'gszerte leg-
   ismertebb va'ltozata 1936-bo'l valo'. Fo"szereplo"je Greta Garbo.
   Az 1948-as Karenina Anna, Julien Duvivier munka'ja az eddigi 
   legjobb megfilmesi'te's. Ne'mafilm viszont egy ke'szu:lt szerte 
   a vila'gon, amely Anna't u'gy a'bra'zolja, mint a rege'ny: a sze-
   relmet so'va'rgo' asszony alakja't tea'tra'lis eszko:zo:kkel mu-
   tatja be, aki felnagyi'tott ta'rsadalmi konvencio'k ko:zt e'l, 
   s az elo"i'rt e's elva'rt szaba'lyokat nem igaza'n tu"ri. Ter-
   me'szetes meleg e'rze'sekkel ko:zeledik ko:zvetlen ko:rnyeze-
   te'hez, hiszen e'ppen ezek az e'rze'sek hordozza'k magukban a 
   konvencio'k, a ke'pmutata's elleni la'zada's leheto"se'ge't.
14.40 Emilie  /ism./          (47')
   (Emilie)
   XX/15.: Emilie va'dja
   Kanadai te've'filmsorozat
   Arlette Cousture rege'nye alapja'n i'rta: Fernand Dansereau
   Zene: Richard Gre'goire. Operato"r: Thomas Vamos
   Rendezte: Jean Beaudin
   Szereplo"k: Marina Orsini, Roy Dupuis, Germain Houde, Johanne-
   Marie Tremblay, Veronique Leflaguais, Pierre Lurzi
15.25 Az iszla'm va'rosai        (27')
   V/5. re'sz: Dubai, va'ros a jo:vo" sza'ma'ra
   Angol ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Mushtak Parker. Rendezte: John Dooley
   Dubaiban ke'zenfogva ja'r a re'gi e's az u'j. A Perzsa-o:bo:l part-
   ja'n fekvo" va'ros az iszla'm ko:ze'pkori va'roske'p alapja'n a 
   jo:vo"nek e'pu:l.
15.50 Kincsesha'z  /ism./        (40')
   Mu"velo"de'sto:rte'neti magazin
   Szerkeszto"-rendezo": Zsupos Zolta'n
16.30 Valla'si mu"sor /ism./
   "Egyse'gben a sze'tszo'rata'sban"   (40')
   50 e'ves a nyugat euro'pai magyar katolikus lelkigondoza's
   Operato"r: Ko:rte'si Be'la. Szerkeszto"-rendezo": Ke'cza Andra's
17.10 La'ssuk, hogyan no:vekednek /1994./ (11')
   (See how they grow)
   Szigeti ege'r
   Angol ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Sally-Anne Gordon. Operato"r: Andrew Smith, 
   Tom Gordon. Zene: Luis Gordon. Rendezte: Tom Gordon
17.25 Mese
   Ro:fike e's ugrika (1.)             (8')
   Mese'k a nagyvila'gbo'l: A ro'ka e's a szo"lo"    (5')
   Popeye, a tengere'sz: Popeye, a ru't kiskacsa  (6')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hirado'              (15')
18.15 Krapatchouk, avagy e'dento"l nyugatra /1992/ (90')
   Belga-francia-spanyol filmszati'ra
   Zene: Viktor Kissine. Operato"r: Raul Perez Cupero
   I'rta e's rendezte: Enrique Gabriel Lipischutz
   Szereplo"k: Guy Pion, Piotr Zajcenko, Angela Molina, Hadi El
   Gamal, Serge-Henri Valcke, Jean-Pierre Sentier, Michel Israel,
   Muriel Lejeuna, Estelle Marion
   Polni e's Cselovek ke't fo:ldmunka's egy kelet-euro'pai orsza'g-
   bo'l. Szezonmunka'n vannak De'l-Franciaorsza'ban, e's mikor Pa'ri-
   zson keresztu:l haza akarnak utazni,a jegyva'lta'skor ko:zlik ve-
   lu:k, hogy orsza'gukat - Prazsevitca't - nem ismerik, nem tudnak 
   jegyet adni. Mindemellett pe'nzu:ket u'tlevelu:kkel egyu:tt el-
   lopja'k, s most ma'r semmiju:k sincs, ami azonosi'tani tudna' 
   o"ket, s bizonyi'tani, hogy orsza'guk valo'ban le'tezik. A film
   pa'rizsi kalandjaikat e's hazate're'su:ket ko:veti, miko:zben a 
   kelet-euro'pai e's nyugat-euro'pai mentalita's egyara'nt a ren-
   dezo" gunyoros ce'lta'bla'ja'ra keru:l.
19.45 Bach: D-moll e's A-du'r zongoraverseny, 
      Orvietoi do'm     /1995/     (12')
   Magyar kultu'rto:rte'neti film
   Rendezo"-operato"r: Gulya's Ja'nos
20.05 Gazdako:r             (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gyulai Gyo:rgy
   E'letmo'd tanya'n, falun a huszadik sza'zad ve'ge'n. Agra'rhi'rek 
   a Ka'rpa't-medence'bo"l. Juha'szkampo'. Gazdaportre'.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 La'tszate'let (1959. - ism. -   120')
   (Imination of Life)
   Amerikai filmdra'ma
   Forgato'ko:nyv: Eleanore Griffin, Allan Scott
   Zene: Frank Skinner. Operato"r: Russel Metty
   Rendezte: Douglas Sirk
   Szereplo"k: Lana Turner, John Gavin, Sandra Dee, Susan Kohner, 
   Robert Alda
   A Broadway-sikert a'hi'to' fiatal szi'ne'szno" kisla'nya'val a 
   fo"va'rosba e'rkezik, itt tala'lkozik a ne'ger Annie-val e's 
   gyermeke'vel. A ke't asszony e's a ke't la'ny sorsa ti'z e'v alatt
   o:sszefono'dik. E'letu:kben a fe'ny, csilloga's e's pompa mo:go:tt 
   szomoru' a'rnye'kok hu'zo'dnak.
23.25 Vers               (5')
   Csorba Gyo"zo": Alkalmi vers     
   Elmondja: T. Horva'th Jo'zsef
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'nius 26. szerda
-------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Gazdako:r  /ism./         (40')
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gyulai Gyo:rgy
13.00 Esti Ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Az emberise'g kalandja       (44')
   XII/11.: Ku:lo:nfe'le ne'pek egy va'ros aszfaltja'n 
   Alberto Oliveras filmje
   Spanyol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Juan Carlos Perez. Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
   Azt hihetne'nk, New Yorkot ma'r alaposan ismerju:k a rengeteg 
   amerikai filmbo"l, amit eddig la'ttunk. A metropoliszro'l azon-
   ban, amelynek 10 millio' lakosa 75 nyelven besze'l, Oliveras 
   me'g azoknak is ke'pes u'jdonsa'gokkal szolga'lni, akik ott szu:-
   lettek e's e'lnek.
14.00 Nyomorultak III/3. /1934./    (83')
   Francia film
   Victor Hugo rege'nye alapja'n a forgato'ko:nyvet i'rta: Andre' 
   Lang e's Raymond Bernard. Zene: Arthur Honegger
   Operato"r: J. Kruger. Rendezte: Raymond Bernard
   Fo"szerepben: Harry Baur, Charles Vanel
15.25 Egy ege'szen he'tko:znapi szo:rny   (43')
   A ha'zile'gy
   Osztra'k ismeretterjeszto" film
   Rendezo"-operato"r: Kurt Mu:ndl
   Mindenu:tt ott van, mindenre ra'sza'll - szemtelen, mint a 
   piaci le'gy: ez a kis a'llat a civiliza'cio' elso" e'lo"sdije.
   O"shaza'ja valo'szi'nu"leg a Kelet-Afrika szavanna'ja. Ma kereken
   sza'z le'gycsala'dot ismeru:nk e's hatvanezer fajt.
16.10 Montecristo - a jo:vo" "kincses szigete" (1991. - ism. - 52')
   (Montecristo - Treasure Island for the Future?)
   II/1.: To:rte'nelem, homok e's a tengerifu"erdo"
   Kanadai-sva'jci ismeretterjeszto" film
   Zene: Fritz Hauser. Operato"r: Michael Blagona
   I'rta e's rendezte: Gerry Guldenschuh, Franziska Flu:ckiger
   Montecristo csoda'latos szigete 1830-ban, Alexandre Dumas 
   rege'nye'ben titokzatos e's csala'rd rejtekhely. Ez a sziget 
   ma szigoru'an o"rzo:tt terme'szetve'delmi teru:let. A tengeri 
   rezerva'tumnak sza'mtalan e'rte'kes lako'ja van, de me'g itt sem 
   e'rezhetik magukat biztonsa'gban a Fo:ldko:zi-tenger fokozo'do' 
   szennyezettse'ge miatt.
17.05 Betu"veto"  /ism./         (25')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Az e'n E'nem
   A magyar nyelv szo'fajai: ne'vma'sok (2.)
   Mu"sorvezeto": Cserhalmi Zsuzsa
   Szerkeszto": Csonka Erzse'bet. Rendezte: Kova'cs Be'la
17.35 Mese
   Szutyi, a kis ke'me'nysepro": A felede'keny gazdi    (7')
   Rumca'jsz kalandjai: Az orsza'gu't           (7')
   Popeye, a tengere'sz: Popey, teade'luta'nja       (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 "Az elso" sza'z e'v"
   A tizedes meg a to:bbiek (1965. - ism. - 100')
   Magyar filmvi'gja'te'k
   Forgato'ko:nyvi'ro': Dobozy Imre. Zene: Sa'rko:zy Istva'n
   Operato"r: Pa'sztor Istva'n. Rendezte: Keleti Ma'rton
   Szereplo"k: Sinkovits Imre, Darvas Iva'n, Major Tama's, Pa'los 
   Gyo:rgy, Koza'k La'szlo', Szabo' Gyula, Cs. Ne'meth Lajos, Ma'rkus 
   La'szlo'
   A ma'sodik vila'gha'boru' utolso' heteiben Molna'r tizedes u'gy 
   hata'roz, hogy a maga re'sze'ro"l befejezte a ha'boru't. Megszo:kik 
   az ezred zsoldja'val e's furfangosan minden elleno"rze'sen a't-
   csu'szik. Egy elhagyott kaste'lyban ko:t ki, amelyet gazda'i az 
   inasra, Albertra bi'ztak. Kideru:l, hogy ma'r ma's is bujka'l itt: 
   egy za'szlo's e's ke't ko:zlege'ny. A tizedes nyomban egy a'lpa-
   rancsnoksa'got szervez, amelyben mindenki megkapja a maga 
   szerepe't. E'letvesze'lyes kalandok sora ko:vetkezik, hol ne'-
   metek, hol nyilasok jelennek meg a kaste'lyban...
20.05 Re'gio'k              (40')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron tu'lro'l.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 "Az elso" sza'z e'v"
   A Bois de Boulogne ho:lgyei (1945. - ism. - 82')
   (La Dames Du Bois De Boulogne)
   Francia ja'te'kfilm (ff)
   Denis Diderot nyoma'n i'rta: Robert Bresson, Jean Cocteau
   Zene: Jean-Jacques Grunenwald. Operato"r: Philippe Agostini
   Rendezte: Robert Bresson
   Szereplo"k: Maria Casare's, Elina Labourdette, Paul Bernard,
   Lucienne Bogaert, Jean Marchat
   A film cselekme'nye Diderot Mindenmindegy Jakab ci'mu" mu"ve'n 
   alapul, illetve annak egy moderniza'lt fo:ldolgoza'sa. A Bois 
   de Boulogne ho:lgyei egy fe'lte'keny asszonyro'l, Hele'ne-ro"l 
   szo'l, aki nagyon a'tgondolt, o:rdo:gi mo'don kitervelt bosszu't 
   a'll volt szereto"je'n, mert a fe'rfi ma'r nem szereti.
22.50 A'ldozattan  /1995/        (43')
   A Duna Mu"hely dokumentumfilmje
   Zene: Molna'r Szabolcs
   Operato"r: To'th Zsolt, Nagy Andra's, Koma'r Istva'n
   Rendezte: Koma'r Istva'n
   "A'ldozat az a szeme'ly, aki valamely szerencse'tlense'gnek, 
   sorscsapa'snak, emberi gyengese'gnek vagy gonoszsa'gnak terhe't, 
   nehe'zse'ge't e's su'lyos ko:vetkezme'nye't akarata'n ki'vu:l, 
   olykor me'ltatlanul is ke'nytelen elviselni." Magyarorsza'gon 1990 
   e's 1994 ko:zo:tt 1526 ember vesztette e'lete't embero:le's a'ldo-
   zatake'nt. Filmu:nkben megpro'ba'ltuk felte'rke'pezni, hogy az 
   adatok mo:go:tt milyen o:sszefu:gge'sek a'llnak. Kik az a'ldozatok 
   e's kik a bu"no:so:k? Milyen szerepu:k van a bu"ncselekme'nyekben, 
   hogyan viselkednek e's milyen mo'don ira'nyi'tja'k tetteiket.
23.30 Vers               (3')
   Juha'sz Ferenc: A rezi va'rban
   Elmondja: Moo'r Marianna
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'nius 27. csu:to:rto:k
-------------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Re'gio'k /ism./          (40')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
13.00 Esti Ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 A nagy csata'k           (70')
   XIII/ 13.: Nu:rnbergi per
   Francia dokumentumfilm-sorozat
   Zene: Betty Willemetz. Operato"r: Daniel Gaudry
   I'rta e's rendezte: Daniel Costelle
   Elso" alkalommal fejezo"do:tt be ha'boru' olyan mo'don, hogy nem-
   zetko:zi bi'ro'sa'g i'te'lkezett a ha'boru's bu"no:so:k fo:lo:tt. A 
   per eredeti helyszi'ne Berlin lett volna, azonban a va'ros nem 
   rendelkezett olyan teremmel, amelyben minden re'sztvevo" he-
   lyet kaphatott volna, eze'rt, s az ido" su:rgete'se miatt is 
   esett a va'laszta's Nu:rnbergre.
14.25 "Perczel Zita filmjeibo"l"
   Az u'j rokon (1939. - ism. - 83')
   Magyar filmvi'gja'te'k (ff)
   Csatho' Ka'lma'n vi'gja'te'ka'bo'l filmre i'rta: No'ti Ka'roly
   Rendezte: Gaa'l Be'la
   Szereplo"k: Perczel Zita, Go'zon Gyula, Kabos Gyula, Berky 
   Lili, Delly Ferenc, Gombaszo:gi Ella, Turay Ida
   Az Eszla'ry csala'd birtoka'n, a jo'szi'vu" To'ni ne'ni jo'volta'bo'l 
   ne'pes fami'lia e'ldege'l. Terme'szetes, hogy egy u'j rokon je-
   lentkeze'sekor a kisse' harcias terme'szetu" ha'zu'rno" azonnal 
   pa'rtfoga'sa'ba venne' a szege'ny a'rvala'nyt, Kittyt, de kideru:l, 
   hogy az Amerika't is megja'rt, csinos, elega'nsan o:lto:zo:tt 
   la'ny egya'ltala'n nem szorul ta'mogata'sra...
15.50 Ahogy kell            (15')
   Az o'ramu"ves
   Holland ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Bert Koerzier
16.05 Zene Tolma'ccsal /ism./      (60')
   Mozart Egy kis e'ji zene ci'mu" mu"ve't elo"adja'k a Bajor Szimfo-
   nikus Zenekar vono's szo'lista'i.
   Veze'nyel: Sir Colin Davis
   Szerkeszto"-rendezo" e's a mu"vet ismerteti: Bartalus Ilona
17.05 Po'ra'z               (20')
   Kutyatarto'k magazinja
   Szerkeszto": Horva'th Istva'n
   Besza'molo' a ju'nius 6-9 ko:zo:tt megrendezett Budapest-Be'cs 
   kutyakia'lli'ta'sro'l.
17.30 Mese
   Csodako:rhinta: O'ria's nyalo'ka'k, A labda'k orsza'ga'ban, 
           Azale' szeme             (15')
   Bob e's Bobek: A hegyekben             (7')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Kolumbusz Kristo'f VI/4. /1992/  (54')
   (Christopher-Columbus)
   Olasz kalandfilmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Laurence Heath. Zene: Riz Ortolani
   Operato"r: Franco Di Giacomo. Rendezte Alberto Lamuada
   Szereplo"k: Gabriel Byrne, Rossano Brazzi, Oliver Reed, Raf 
   Vallone, Max von Sydow, Faye Dunaway
   Kolumbusz bo:lcsesse'ggel legyo"zte a hitetlen, fa'radt 
   lege'nyse'g la'zonga'sait, s 1492 okto'ber 12-e'n fo:ldet e'rtek. 
   A kira'lyi jegyzo" birtokba foglalta, neve San Salvador lett.
   Az elso" o'ra'k o:ro:mu:nnepe'n tu'l ma'r a tova'bbutaza's gondolata 
   foglalkoztatta Kolumbuszt. Ira'ny de'l-nyugat, Cipango e's 
   Katai fele'. Az India'k kincse't, a kira'lyok va'rosa't fel kell 
   kutatni. 1492. december, Haiti. Ezt a szigetet is birtokba 
   vette Kolumbusz a kira'ly neve'ben, s elnevezte Hispaniola'nak. 
   A kara'csonyt a hajo'fede'lzeten to:lto:tte'k, ta'vol az otthon-
   to'l. Ma'snap hajnalban a Santa Maria za'tonyra futott. Ha 
   Martin Pinzone'k elsu:llyednek a Pinta'val e's Kolumbusz se e'r 
   haza, akkor a felfedeze'sek o:ro:kre elvesznek a vila'g sza'ma'ra.
19.10 Bevezete's O'cea'nia mu"ve'szete'be  (46')
   Angol ismeretterjeszto" film
   Zene: Denis Vaneck. Operato"r: Jean Claude Docouret
   Rendezte: Andre S. Labarthe
   A Csendes-o'cea'n szigetvila'ga'ban minden szigetnek megvan a 
   jellegzetes, olykor egyedu:la'llo' mu"ve'szeti sti'lusa. A fel-
   haszna'lt anyagok ku:lo:nbo:zo"ek, de a szi'ngazdagsa'g mind-
   egyikre jellemzo". Az o'cea'niai mu"ve'szet ku:lo:nleges vila'ga'ba 
   Jean Guiart, a neves francia etnogra'fus kalauzol el minket.
20.05 Va'lto'               (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Nagy Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (15')
2I.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 Szi'nha'zi E'let /ism./       (30')
   Mu"ve'szbeja'ro'
   Szerkeszto": Szu"cs Katalin. Rendezte: Kamondi Zolta'n
   Felelo"s szerkeszto": Ka'llai Katalin
21.55 Ars Hungarica           (12')
   Szent La'szlo' herma
   Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
   Rendezte: Olasz Ferenc
   Szent La'szlo' kira'lyunk ereklyetarto' szobra a ko:ze'pkori 
   magyarorsza'gi mu"ve'szet egyik legszebb emle'ke. Egykoron, 
   nagy u:nnepeken a nagyva'radi sze'kesegyha'z olta'ra'n a'lhatott, 
   ma a gyo"ri sze'kesegyha'z He'derva'ry ka'polna'ja'ban la'thato'.
22.05 Angyal az asztalomna'l  III/3. /1990/ (52')
   (An Angel at my Table)
   Angol film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Laura Jones. Zene: Don Mcglasham
   Operato"r: Stuart Dryburgh. Rendezte: Jane Campion
   Szereplo"k: Kerry Fox, Alexia Keogh, Karen Ferrgusson
   Janet egy irodalmi pa'lya'zat nyereteseke'nt Londonba keru:l.
   Hamarosan ismertte' va'lik a londoni mu"ve'szvila'gban, s u'j 
   ismero"sei sugalmaza'sa'ra Spanyolorsza'gba utazik. A vaka'cio' 
   alatti szerelem, majd a keseru" csalo'da's, a ra'do:bbene's arra,
   hogy soha nem szenvedett skizofre'nia'ban, u'jabb mu"vek i'ra'sa'-
   ra inspira'lja...
23.00 Vaskor IV/2. /ism./       (78')
   (Iron age)
   Finn ja'te'kfilm (feliratos)
   Operato"r: Timo Kapanen. Rendezte: Kalle Holmberg
   A film a finn ne'pi eposz, a Kalevala alapja'n ke'szu:lt. A mu" 
   megfilmesi'te'se're neves finn mu"ve'szek va'llalkoztak.
0.15 Vers               (1')
   Juha'sz Gyula: Tiszai cso:nd      
   Elmondja: Sinkovits Imre
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'nius 28. pe'ntek
-------------------------
8.00-12.00 Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 Lapozo'              (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Va'lto'     /ism./       (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Nagy Katalin
13.00 Esti ke'rde's /ism. /       (15')
   A nap interju'ja
13.15 Po'ra'z    /ism./        (20')
   Kutyatarto'k magazinja
   Szerkeszto": Horva'th Istva'n
13.35 Mada'rta'vlatbo'l - Toledo      (27')
   Spanyol ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Luis Berraquerro
   Rendezte: Eduardo Delgado, Jaime Perez
14.00 Szigetmagyarorsza'g kro'nika'sa   (26')
   Magyar riportfilm
   Rendezte: T. Szu"cs Jo'zsef
   Nagy Ka'roly szociolo'gus, egyetemi tana'r. 1934-ben szu:letett 
   Nyi'regyha'za'n, tani'to'ke'pzo"t ve'gzett, a'ltala'nos iskola'ban 
   tani'tott. A forradalom levere'se uta'n hagyta el Magyaror-
   sza'got, azo'ta az Egyesu:lt A'llamokban e'l, a Rutgers Egyetem 
   tana'ra. 1965-ben egyik kezdeme'nyezo"je volt, e's azo'ta is 
   vezeto" szakembere az Anyanyelvi Konferencia'nak. 1984 o'ta 
   egyik szerkeszto"je a Nyugati Magyarsa'g ci'mu" lapnak. Tani't-
   sunk magyarul, Magyar szigetvila'gban ma e's holnap e's 
   Szigetmagyarsa'g e's szolidarita's ci'mu" ko:nyveiben a magyar 
   nyelv e's kultu'ra fenntarta'sa'nak e's mu"vele'se'nek mo'dozatait,
   a ku:ldete'sszeru"en va'llalt ketto"s kultu'ra jelento"se'ge't, 
   valamint a Ka'rpa't-medence'ben e's a vila'g ma's orsza'gaiban 
   e'lo" magyarsa'g kapcsolatainak leheto"se'geit elemzi. Bibo' 
   Istva'n angolra fordi'tott tanulma'nyai az o" szerkeszte'se'ben 
   jelentek meg Amerika'ban.
14.25 Felno"ttek csodaorsza'gban  /1993/ (27')
   Szines ko:rke'p ne'gy kontinens naiv festo"iro"l
   IV/3.: Brazilia
   Holland ke'pzo"mu"ve'szeti filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Alex Boon. Zene: Frits Hooft
   Rendezo"-operato"r: Alex Boon
   Ha azt a'lli'tjuk valakiro"l, hogy naiv festo", ezt elso"dlege-
   sen vila'gszemle'lete're, a'bra'zola'smo'dja'ra e'rtju:k. A moti'-
   vumok ko:zo:tt is lehetnek hasonlo'sa'gok, de a la'tva'ny szintje'n 
   megegyeze'sro"l sohasem besze'lhetu:nk. A brazil Luiz Figueiredo 
   e's a holland Plony van der Knaap is ke't ku:lo:n vila'got ke'p-
   visel a ke'peiben, amihez csak jelente'ktelen adale'k a ko:ztu:k 
   le'vo" te'rbeli ta'volsa'g.
15.00 "Olvaso'naplo' - Astrid Lindgren mese'l"
   Madicken a ju'niusdombro'l     (78')   
   (Du ar inte klok Madicken)
   Sve'd ifju'sa'gi film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Astrid Lindgren
   Zene: Bengt Hallberg. Operato"r: Jo:rgen Persson
   Rendezte: Go:ran Graaffman
   Szereplo"k: Jonna Liljendahl, Liv Alsterlund, Monica Nordquist,
   Bjo:rn Granath, Lis Nilhelm, Brigitta Andersson, Allan Edwall
   Mint sok ma's Astrid Lindgren-ho"s, Madicken is nagylelku", 
   gyermeki ke'pzelo"tehetse'ggel mega'ldott, kalandva'gyo', vakmero" 
   e's csintalan. Olyan vila'gban e'l, amely o:ro:k konfliktusban 
   a'll a felno"ttek vila'ga'val. Mie'rt is ne ehetne' Madicken e's 
   testve're, Lisabet a szendvicseket nagy ha'zuk teteje'n? E's 
   mie'rt ne haszna'lhatna' ejto"ernyo"nek az esernyo"t, amikor a 
   teto"ro"l leugrik? Hiszen a repu:lo"ge'pekne'l is i'gy teszik. 
   Mie'rt ne ja'tszhatna', hogy hu'ga a gyermek-Mo'zes, e's mie'rt 
   ne tehetne' o"t a folyo'ra egy pici tutajban? Madicken vakmero"
   tettei miatt gyakran szorul Abbe bara'tja segi'tse'ge're.
16.20 Az Altamira-barlang /1990/    (54')
   III/2.: A vada'szo' festo"k to:rte'nete
   (La Cueva de Altamira)
   Spanyol kultu'rto:rte'neti film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Bernardo de Quiros, Jose Navio, Daniel 
   Herranz. Zene: Joan Bibiloni
   Operato"r: Jose Ferna'ndez-Aguallo
   Rendezte: Daniel Herranz Escobar
   Kutato'k ke'szi'tik el a barlang me'retara'nyos, pontos ma'sola-
   ta't, s egy mu"ve'szetto:rte'ne'sz reproduka'lja az o"sember ve'l-
   heto" mozdulatait, technika'ja't, mellyel a barlangrajzokat 
   megalkothatta. Va'laszt kapunk arra a ke'rde'sre is, vajon 
   csak a vada'szati erdme'nyesse'get, illetve az eszte'tikumot 
   szolga'lja'k a rajzok, vagy le'trejo:ttu:knek van egy rejtettebb, 
   kultikus oka is?
17.20 Va'lto'-Info'            (15')
   Felelo"s szerkeszto": Re'dei Judit
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezo"-operato"r: Mencseli Tibor
17.40 Mese
   Vara'zskre'ta: Meseorsza'gban          (10')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Titok Monte-Carlo'ban /1990/   (91')
   (Ghost in Monte-Carlo)
   Angol-olasz-ne'met ja'te'kfilm
   Barbara Cartland rege'nye alaja'n i'rta: Terence Feely
   Zene: Laurie Johnson. Operato"r: Terence Cole
   Rendezte: John Hough
   Szereplo"k: Sarah Miles, Lysette Anthony, Samantha Eggar, 
   Christopher Plummer, Oliver Reed
   A szo:veve'nyes to:rte'net 1875-ben, Pa'rizsban kezdo"dik. 
   Emilie, egy nem e'ppen jo'hi'ru" ha'z tulajdonosno"je elhata'roz-
   za, hogy za'rda'ban nevelt unokahu'ga't maga'hoz veszi, e's a'l-
   ne'ven, eddig megszerzett vagyona birtoka'ban Monte-Carlo'ba 
   ko:lto:zik. Az elo"kelo" ta'rsasa'g ko:re'ben nagy feltu"ne'st kelt 
   a ke't titokzatos ho:lgy megjelene'se...
19.45 Mestermu"vek            (10')
   Madrid - Prado
   Tiziano: Bacchana'lia
   Rendezte: Reiner E. Moritz
20.05 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin       (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 A Don hala'la /1973./       (114')
   (The Don is Dead)
   Amerikai krimi
   Forgato'ko:nyvi'ro': Marvin H. Albert. Zene: Jerry Goldsmith
   Operato"r: Richard H. Kline. Rendezte: Richard Fleischer
   Szereplo"k: Anthony Quinn, Frederic Forrest, Robert Forster
   A maffia o:sszeu:l, hogy eldo:ntse, ki o:ro:ko:lje az elhunyt Don 
   teru:lete't: egyetlen fia Frankie, vagy ke't ma'sik sza'mi'ta'sba 
   veheto" csala'd. A megegyeze's la'tszo'lag be'ke's, a ha'tte'rben 
   azonban mindent elko:vetnek, hogy egyma's ellen uszi'tsa'k 
   Frankie-t e's a nevelo"apjake'nt tisztelt Don Angelo't...
23.20 Fo'rum               (90')
   Ko:ze'letro"l, tudoma'nyro'l, mu"ve'szetro"l
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": To'tfalusi Andra's
   Operato"r: Bartos Miklo's, Sa'ra Bala'zs
   Rendezte: Sipos Andra's
0.50 Vers               (3')
   Magyari Lajos: Nem a fenyo"k...  
   Elmondja: Nemes Levente
Hi'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'nius 29. szombat
--------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Kaliforniai mazsola'k       (23')
   XIll/2.: Mazsola'k sa'toroznak
   Amerikai rajzfilmsorozat
8.30 kiCSODA a miCSODA
   Gyermekmu"sor           (30')
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   Sok u'jat e's e'rdekeset megtudhattatok a nya'ri ta'boroza'sro'l.
9.00 Most Fgyelj!           (23')
   Kalandoza'sok furfangos tala'lma'nyok ko:zo:tt
   XII/8.: A Naprendszer
   Ausztra'l anima'cio's kisfilm
   Fotgato'ko:nyv: Mark Lamprell, Karl Kruszelnicki
   Operato"r: Joseph Cabatuan. Rendezte: Jeff Gale, Mark Lamprell
9. 25 Mindennapi matematika       (20')
   X/6.: Si'rko:vek  
   (The Maths Program)
   Angol ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Nic Young
   A padta'rsadat Beatrixnak hi'vja'k, a nagymama't Katalinnak, 
   a papa't meg Ja'nosnak, de Ja'nos a porta's ba'csi is az isko-
   la'ban. Vajon ha'ny Ja'nos van a va'rosban e's ha'ny Beatrix?
   Hogy lehet ezt megtudni? Vannak, akik a hi'res popszta'rok 
   neveit viselik. Hogyan va'ltoznak a nevek az e'vek sora'n? 
   A Matek Opera'tor szerint a ke'rde's megolda'sa'hoz a'lli'tsunk 
   fel egy hipote'zist. De mi a hipote'zis?
9.45 McGee e's e'n  /1986./       (21')
   XIII/8.: A do:nto" meccs
   Forgato'ko:nyv: Ken C. Johnson, Rob Loos, George Taweel
   Zene: Jim Covell. Operato"r: Timothy Eaton
   Rendezte: Chuck Bowman
   Szereplo"k: Joseph Dammann, Terry Bozeman, Vaughn Taylor, 
   Eve Brenner
   A minigolfpa'lya elso"sorban az Eastfieldi Ba'trake', o"k a va'ros 
   reme'nyse'gei. Nick apja az edzo", gyomorfeke'lye't to:bbek ko:-
   zo:tt ennek ko:szo:nheti. A baseball to:rte'nelme'ben nagy nap 
   a mai. Ke't a'sz csap o:ssze, ke't e'lo" legenda, Slam Martin e's 
   Orel Hershiser.
10.05 Nyelvtanoda            (25')
   Szerkeszto": Csonka Erzse'bet. Mu"sorvezeto": Go:nye Aniko'
   Rendezte: Nagy Attila Ja'nos
10.30 Csak ha ugatok          (10')
   Kome'dia'sok
   Holland ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Bert Koetzier
10.40 Harmo'nia             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
11.10 Kedves /ism./          (40')
   Magazin no"kro"l no"knek
   Operato"r: Horva'th Adrienn
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Barko' Judit, Kalocsai Andrea
   Rendezte: Bozsogi Ja'nos
12.00 De'li hatangszo', mu"sorismertete's, Lapozo'  (20')
12.20 5 perc Euro'pa to:rte'nelme'bo"l    (5')
   XLIV/43.: Anglia, 1926-1935: 1929-es va'laszta'sok
   Sve'd dokumentumfilm
   Rendezte: Annty Landherr
12.25 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin /ism./   (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
13.05 Esti Ke'rde's  /ism./       (13')
   A nap interju'ja
13.20 "Perczel Zita filmjeibo"l"
   Lovagias u:gy  /1936./      (78')
   Magyar filmvi'gja'te'k  (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Vadnay La'szlo'. Zene: Ma'rkus Alfre'd
   Operato"r: Kurzmayer Ka'roly. Rendezte: Sze'kely Istva'n
   Szereplo"k: Ra'day Imre, Kabos Gyula, Perczel Zita, Gombaszo:gi 
   Ella
   Az o:regedo" tisztviselo" ege'sz e'lete't ugyanazon i'ro'asztal 
   mellett to:lti el. Pontos, megbi'zhato' munkaero", tisztes 
   csala'dapa. Az egyetlen frivolsa'g az e'lete'ben, hogy titokban 
   rajong a fo"no:k titka'rno"je'e'rt. I'gy azta'n nem csoda, hogy 
   amikor a fo"no:k unokao:ccse kikezd ima'dottja'val, u'gy e'rzi, 
   ko:telesse'ge a ho:lgy ve'delme're kelni. A szo'va'lta'st egy el-
   csattano' pofon ko:veti, melybo"l akkora botra'ny kerekedik, 
   hogy azt csak ke't fiatal szerelmes tudja helyrehozni.
14.40 A lo'darazsak egy e've /1994/   (29')
   (Das Jahr der Hornissen)
   Ne'met terme'szetfilm
   Zene: Michael Scherzinger. Operato"r: Ju:rgen Bundy
   Rendezte: Ju:rgen Bundy
   A lo'darazsat az elo"i'te'letek miatt ma'r a teljes kipusztula's 
   fenyegette, eze'rt 1984-ben bekeru:lt a vesze'lyeztetett fajok 
   Vo:ro:s Ko:nyve'be. A film ve'gigko:veti egy dara'zsfe'szek e'lete't 
   a'prilisto'l okto'ber ve'ge'ig, a fe'szeke'pi'te'sto"l az o:reg ki-
   ra'lyno" pusztula'sa'ig.
15.10 Ali baba kardja /ism./      (78')
   (Sword of Ali Baba)
   Amerikai mesefilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Edmund Hartman e's Oscar Brodney
   Zene: Frank Skinner. Operato"r: William Margulies
   Rendezte: Virgil W. Vogel
   Szereplo"k: Peter Mann, Jocelyn Lane, Frank McGrath
   Ali baba e's a negyven rablo' to:rte'nete e filmben kicsit ma's-
   ke'pp alakul, mint az Ezeregye'jszaka mese'iben. Itt Ali baba 
   e's hu"se'ges ta'rsai a leiga'zo' mongol ka'n ellen la'zadnak, ku:z-
   denek Bagdad igazi ura'nak megtala'la'sa'e'rt e's a sze'pse'ges 
   Amata hercegno" megmente'se'rt.
16.30 A Bajka'l             (15')
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyv: Hans Ju:rgen Hilgert
   Operato"r: Christel Fomm. Rendezte: Hans Ju:rgen Hilgert
   A Bajka'lt janua'r ko:zepe'to"l ma'jus ko:zepe'ig je'g bori'tja. A 
   ko:rnye'k utolso' vulka'nja 60 millio' e've kialudt, majd 25 mil-
   lio' e'vvel ezelo"tt megrepedt a fo:ldke'reg, s i'gy keletkezett 
   a to'. A Bajka'l partjai e'vente 2 cm-t ta'volodnak egyma'sto'l.
   Ne'ha'ny e'vmillio', s a keleti part elva'lik Szibe'ria'to'l. A 
   geolo'gusok szerint a Bajka'lbo'l u'j o'cea'n keletkezik.
16.45 Dunata'j              (30')
   O:kolo'giai magazin
   Szerkeszto": Hollo's La'szlo'. Rendezte: Paczolay Be'la
17.20 Mese
   Kimba, a Fehe'r oroszla'n  7.   (22')
   Japa'n rajzfilmsorozat
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Zene's u:zenetek - "Duna'n innen, Duna'n tu'l" (75')
   Szerkeszto"-rendezo": Tanos Miklo's
   Mu"sorvezeto": Luka'cs Bea, Gasparik Attila
   Ke'szu:lt a ne'zo"k ki'va'nsa'ga alapja'n.
19.30 Chesterfield lovagjai       (50')
   (Covington Cross)
   XIII/1.: A kibe'ku:le's
   Forgato'ko:nyv: Gil Grant. Zene: Carl Davies
   Operato"r: Alan Hume. Rendezte: James Keach
   Szereplo"k: Nigel Terry, Cherie Lunghi, James Faulkner, 
   Jonathan Firth
   Az U'r 1350. esztendeje'ben Edward az angolok kira'lya. Alatt-
   valo'i is lovagi ere'nyeket tisztelnek, me'g a ta'voli ches-
   terfieldi udvarha'zban is, ahol Sir Thomas felese'ge hala'la
   o'ta egyedu:l neveli gyermekeit. Ez egya'ltala'n nem ko:nnyu" fel-
   adat, a ne'gy fiatal ne'gy marka'ns akaratot jelent, amit igen 
   bonyolult dolog ko:zo:s ce'l ira'nya'ba terelni. Az pedig akad,
   hiszen a szomsze'dos uradalom szemet vetett Sir Thomas birto-
   kaira, teha't minden kardforgato'ra szu:kse'g lesz...
20.20 Portre'film Rost Andrea opera-e'nekesno"vel  (40')
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Bara'th Edina
   Rost Andrea, aki rendszeres vende'ge a vila'g nagy operaszi'n-
   padainak a Mila'no'i Scala'to'l a londoni Covent Gardenig, me-
   se'l az ott folyo' munka'ro'l, pa'lya'ja'ro'l, az operae'nekle's 
   e's szi'npadi ja'te'k titkairo'l, kedves szerepeiro"l. A mu"sorban 
   Rost Andrea tolma'csola'sa'ban zenei re'szleteket is hallhat-
   nak e's ku:lo:n a Duna Televi'zio' ne'zo"inek is e'nekel a 
   mu"ve'szno".
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 Rite Of Strings Il/2.       (55')
   Al Di Meola, Stanley Clarke, Jean-Luc Ponty koncertje 
   (1995. november)
   Szerkeszto": Berki Tama's. Operato"r: Ve'ka's Pe'ter
   Rendezte: Bokor Attila
22.20 Dr. Jekyll e's Mr. Hyde /1990/   (95')   
   (Jekyll and Hyde)
   Angol horrorfilm
   Robert Louis Stevenson rege'nye'bo"l i'rta: David Wickes
   Zene: John Cameron. Operato"r: Norman Langley
   Rendezte: David Wickes
   Szereplo"k: Michael Caine, Cheryl Ladd
   Dr. Jekyll elo"kelo" londoni kutato' e's sebe'szorvos. Nyugha-
   tatlan, ki'se'rletezo" elme. Csillapi'thatatlan tuda'sva'ggyal 
   pro'ba'lja mege'rteni, mi az ember e's mive' lehet va'ltoztatni.
   Saja't maga'n alkalmazva elso"ke'nt a szert olyan ke'mikummal 
   ki'se'rlezetik mely az ember lelki e's fizikai tulajdonsa'gait 
   a'talaki'tja. E's a va'rosban hamarosan megjelenik Mr. Hyde,
   a rettenet szu:lo:ttje...
   (A Robert Louis Stevenson rege'nye'bo'l ke'szu:lt, klasszikus 
   bu"nu:gyi to:rte'netet, mely az emberben lakozo' ketto"s, ve'g-
   letes jellemvona'sok ku:zdelme't a'bra'zolja, csak felno"tt
   ne'zo"inknek aja'nljuk!)
23.55 Vers               (2')
   Sa'rko:zi Gyo:rgy: Nya'ri e'g zivatar elo"tt
   Elo"adja: Venczel Vera
HI'RU'JSA'G
**************************************************************
1996. ju'nius 30. vasa'rnap
----------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's
8.05 Valla'si mu"sor
   Hogy e'leted teljes legyen...   (10')
   Reforma'tus gyermekhittan
   11.: Az igazi ba'torsa'g
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Rendezte: Nagy Katalin
8.15 Euro'pa hite            (30')
   Jo:vo"nk kereszte'ny szemmel
   Szerkeszto": Lehoczky La'szlo'. Rendezte: Nagy Katalin
8.45 II. Ja'nos Pa'l  X/1.       (30')
   Gondolatok a pa'pai me'lto'sa'gro'l
   Olasz dokumentumfilm-sorozat
   I'rta: Alberto Michelini. Zene: Luchiano Michelini
   Rendezte: Roberto Giacobbo
9.15 Fe'lix testve'r e's a Szent Szu"z   (26')
   III/3.: A sinai sivatagon keresztu:l
   (Brother Felix and the Saint Virgin)
   Angol ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Bamber Gascoigne
   Operato"r: Michael Miles. Rendezte: Douglas Rae
   A Fe'lix testve'r u'tja't ko:veto" forgato'csoport komoly megpro'-
   ba'ltata'sokon keresztu:l jut el a Szent Katalin kolostorhoz. A 
   pa'ratlan e'lme'ny, ugyanu'gy, mint 400 e'vvel ezelo"tti elo"de-
   iket, o"ket is lenyu"go:zi...
9.40 Bay City
   XIII/13.: A kalo'zok ezu:stje (4.) (25')
   Ausztra'l ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Roger Vaughan Carr. Zene: Frank Strangio
   Operato"r: Alex McPhee. Rendezte: Howard Rubie
   Szereplo"k: Isla Fischer, Christopher Fare, Rachel Goodman, 
   Shayne Vea, Wendy Strehlow, Michael Muntz
   A kincsrablo'k foglyul ejtik Steve-t e's a mu'zeumban dolgozo' 
   Jeffet. A szu:lo"k e's a gyerekek a parti o"rse'g segi'tse'ge'vel 
   cso'nakon erednek a meneku:lo"k nyoma'ba...
10.05 Szpiru e's Fanta'zio'        (25')
   XXVI/15.: Az elveszett erdo" 
   Francia-spanyol-ne'met rajzfilm
   Philippe Tome o:tlete'bo"l i'rta: Jean-Pierre Liccioni
   Rendezte: Michel Lemire
10.30 Cimbora - Tallo'zo'         (45')
   Picimbora'k Erde'lyben
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Erde'lyben ja'rt a Magyar Televi'zio' e's Ra'dio' Ifju'sa'gi 
   Zenekara.
   Mai mu"sorunkban az utaza'sukro'l ke'szu:lt zene's o:sszefoglalo'n-
   kat la'thatja'tok.
11.15 Vi'zikalandok           (24')
   XXV/14.: A ke'k ca'pa 
   Angol-amerikai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Rendezte: Robert Guichard
   Egyenlo"re tala'ny, hogy a ke'k ca'pa'k valo'ban ve'rmes raga-
   dozo'k-e, vagy puszta'n e'rze'kszerveik korla'tainak kiszol-
   ga'ltatottjai. A sta'b mindenesetre igen ko:zelro"l figyelte 
   o"ket, nem messze a Nagy Kajma'n Falza'tony ko:zele'ben.
11.40 Csendu:l a no'ta          (12')
   Szerkeszto"-rendezo": Birinyi Jo'zseef
   Ko:zremu"ko:dik: Madara'sz Katalin, Gaa'l Gabriella, Lakatos 
   Miklo's e's zenekara, Ta'pio'mente Ta'ncegyu:ttes
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 Ameddig a harang szo'l       (15')
   Erde'lyi Ja'nos e's Zsigmond Dezso" sorozata
12.20 Pentaton             (30')   
   Ne'pzenei ko:rke'p
   Szerkeszto": Fehe'r Aniko'. Ta'rsszerkeszto": Ko:nczei A'rpa'd
   Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
12.50 5perc Euro'pa to:rte'nelme'bo"l    (5')
   XLIV/44.: Anglia, 1926-1935: London  
   Sve'd dokumentumfilm
   Rendezte: Annty Landherr
12.55 Felno"ttek csodaorsza'gban /1993/ (28')
   Szines ko:rke'p ne'gy kontinens naiv festo"iro"l
   IV/4.: Indone'zia
   Holland ke'pzo"mu"ve'szeti filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Alex Boon. Zene: Frits Hooft
   Rendezo"-operato"r: Alex Boon
   Furcsa mo'don a ke't naiv mu"ve'sz, a Hollandia'ban e'lo" Jannie 
   Kuiper e's Dewa Ketut Rai, aki a ta'voli Indone'zia lako'ja egy-
   ara'nt a hagyoma'ny a'pola'sa'nak, fenntarta'sa'nak ige'zete'ben 
   e'l e's dolgozik. A mu'lthoz valo' poziti'v viszonyuk azt sejteti,
   hogy hasonlo'ke'ppen ve'lekednek jelenu:kro"l, eszme'nyeikro"l. 
   Holott ez egya'ltala'n nem egyszeru"si'theto" ilyen profa'n 
   mo'don.
13.20 Stan e's Pan, a fenegyerekek /1933./ (55')
   Amerikai burleszkfilm    (ff)
   Rendezte: Charles Rogers, Lloyd French
   Szereplo"k: Stan Laurel, Oliver Hardy, Walter Long, Charles 
   Hall
   A burleszk megisme'telhetetlen pa'rosa'nak ha'rom epizo'dbo'l a'llo' 
   gyo:ngyszeme a sza'zad elso" e'vtizedeinek vila'ga'ba invita'l ben-
   nu:nket. Az elso" epizo'd, a Stan e's Pan, a tengere'szek re'me, 
   avagy kise'rtetek a hajo'n, ezt ko:veti a Szemet szeme'rt, amely-
   ben villamossa'gi szaku:zletet akarnak nyitni ho"seink, majd a 
   legutolso', a Majomszelidito" - mind a nevettete's jegye'ben 
   ke'szu:lt.
14.15 Az elmu'lt 30 e'v          (10')
   Zora'n
   Operato"r: Scheibner Ka'roly. Rendezte: Ta'nczos Ga'bor
14.30 Sportke'pek            (120')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
16.30 Mozgo' Ke'p             (30')
   Filmmagazin
   Kecskeme'ti Anima'cio's Filmfesztiva'l
   Felelo"s szerkeszto": Po:ro:s Ge'za
   Szerkeszto"-rendezo": Buglya Sa'ndor
17.00 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k     (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
17.15 Postabonta's - Leve'lva'lta's     (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
17.35 Mu"sorismertete's          (5')
17.40 Mese          
   Leopold, a macska: Leopold macska e's a kincs     (4')
   Ora'nguta'n Zso'fi kalandjai: Amikor Zso'fi 
                 mo'resre tani't       (8')
18.00 Heti Hi'rmondo'           (60')         
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 "Az elso" sza'z e'v"
   Feldobott ko" /1968./       (83')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Sa'ra Sa'ndor, Cso'ri Sa'ndor, Ko'sa Ferenc
   Zene: Szo"llo"sy Andra's. Operato"r: Sa'ra Sa'ndor
   Rendezte: Sa'ra Sa'ndor
   Szereplo"k: Bala'zsovits Lajos, Pa'sztor Ja'nos, Berek Kati, 
   Bihary Jo'zsef, Todor Todorov, Nadezsda Kazassian, Ba'nhidy 
   La'szlo', Molna'r Tibor, Ko"mi'ves Sa'ndor
   Pa'sztor Bala'zs, egy falusi vasutas fia az 50-es e'vek eleje'n 
   filmrendezo"i szakra jelentkezik, de mivel apja't bebo:rto:no:zte'k
   egy jelente'ktelen szaba'lytalansa'g miatt, nem veszik fel a fo"-
   iskola'ra. Fo:ldme'ro"i a'lla'st va'llal. Munka'ja sora'n sok vide'-
   ken ja'r, sokfe'le embert ismer meg. Ezek az "o" egyetemei". Bara't-
   sa'got ko:t a haza'ja'bo'l idemeneku:lt go:ro:g partiza'n ha'zas-
   pa'rral, Ilia'sszal e's Irinivel. Tiszteli az egyenesjellemu" 
   Ilia'szt, aki e'ppen meg nem alkuvo' terme'szete miatt sokszor 
   o:sszeve'sz a fo"me'rno:kkel. Egy alfo:ldi tanyako:zpont kialaki'-
   ta'sa'na'l dolgoznak az ero"szakos te'eszesi'te's ideje'n. A felbo"-
   szu:lt tanyasiak u'gy e'rzik, Ilia'sz ke'te'rtelmu" ja'te'kot u"z 
   velu:k. Bala'zs munka'ja sora'n ciga'nyokkal keru:l o:ssze, szem-
   tanuja, hogy a hatalom milyen megala'zo'an ba'nik velu:k. E'vek 
   mu'lva, mint rendezo", elso" filmje't a ku:zdelmes e'vek sora'n 
   megismert emberek emle'ke'nek szenteli.
20.25 Zene Arcai            (40')
   Komolyzenei figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Bartalus Ilona
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Fehe'r Aniko'
   A tartalombo'l: Mo'ser Zolta'n, Czidra La'szlo', Sztojanovits 
   Adrienne, De'ri Gyo:rgy, Ma'te' Ja'nos
   A szuperkoncert ele': Interju' Domingo'val e's Carrerassal
21.10 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.20 Ars Hungarica           (23')
   Harangla'b
   Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti film
   Operato"r: Abonyi Antal. Rendezte: Olasz Ferenc
   A fatornyokban a magyar ne'pmu"ve'szet a "magas mu"ve'szet" 
   (grand art) szi'nvonala'ra emelkedett.
21.45 Ma'ske'pp-mozi           (18')
   Portre' Kova'sznai Gyo:rgyro"l
   Operato"r: Jankura Pe'ter. Rendezte: Fe'jja Sa'ndor
22.00 Habfu:rdo"             (75')   
   Magyar anima'cio's film  /1979./
   Zene: Ma'sik Ja'nos. Operato"r: Losonczy A'rpa'd
   I'rta e's rendezte: Kova'sznai Gyo:rgy
   A negyvene'ves agglege'ny, Mohai Zsolt okleveles kirakatren-
   dezo" e's dekorato"r a ha'zassa'gko:te'se elo"tti percekben pa'nik-
   ba esik. Becso:nget menyasszonya bara'tno"je'hez Para'di Annihoz, 
   e's elsi'rja ba'nata't, hogy tala'n me'gsem akar no"su:lni..." E's 
   tesse'k ezt a Kla'rika'val ko:zo:lni!" Szo'val orsza'gos botra'ny 
   ke'szu:lo"dik.
23.15 Vers               (5')
   Sze'p Erno": Ima'dsa'g     
   Elmondja: Fodor Tama's
Hi'RU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************
 ------------------------------------------------------------------------- 
 Magdolna Zimanyi             Phone: +36-1-175-8257
 KFKI Research Institute for Particle   FAX:  +36-1-169-6567
 and Nuclear Physics           E-mail: 
 Computer Networking Center        
 H-1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hungary
 -------------------------------------------------------------------------
+ - DunaTv 27. heti musora - 96. julius 1. - julius 7. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

DUNA TV
 
 
 A DUNA TV ada'sa mu"holdro'l ege'sz Euro'pa'ban, E'szak-Afrika'ban
 e's a Ko:zel-Keleten veheto".
 Az ada'sido"n kivu:l a monoszko'p ke'pe alatt a Barto'k ra'dio'
 hangja hallhato'.
 
 A Duna Televizio' Teletext ada'sa - a Dunatext - a nap 24
 o'ra'ja'n keresztu:l mu"ko:dik.
 
 A DUNA TV a Ke'pes Kro'nika c. mu"sor kerete'ben
 naponta 7.30 -- 7.45 ko:zo:tt a BBC mu"sora't,
     7.45 -- 8.00 ko:zo:tt a Vatika'ni Ra'dio' magyar ada'sa't
 ko:zveti'ti.
 
 -------------------------------------------------------
 Parame'terek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszo:g 184.2 fok
 Emelkede'si szo:g 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 A Duna Televizio' hangvivo" frekvencia'ja: 6,5 MHz
 -------------------------------------------------------
 
 A Duna Televizio' hangcsatorna'in a Kossuth e's Peto"fi ra'dio'
 mu"sora is hallhato' a ko:vetkezo" vivo"frekvencia'kon:
 
 Kossuth ra'dio': 7,02 MHz,
 Peto"fi ra'dio': 7,38 MHz.
 
 A Duna Televizio' 7,02 MHz hangcsatorna'ja'n e'jfe'lig a Kossuth
 ra'dio', e'jfe'l uta'n a ku:lfo:ldi ada'sok hallhato'k.
 
 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
        H-1016 Hungary
 
 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772
 
 Ko:zo:nse'gszolga'lat Tel.:     +36-1-156-9682
 Telefonu:gyelet ada'sido" alatt:  +36-1-267-6542
 FAX:                +36-1-267-6460
 
 ===========================================================
 
 A mu"sor a Duna Televizio'to'l, a parame'terek a Duna Televizio'
 Teletext ada'sa'bo'l sza'rmaznak.
 
 Jo' TV-ne'ze'st!
 
****************************************************************


 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& E'kezetes szo~vegu" mu"sor a KFKI-GOPHER-ben,       &
& ele'rheto" a                       &
&   telnet sunserv.kfki.hu                &
&   login: gopher                     &
&   password: <ENTER>                   &
&   13. menu~pont /kultu'ra - szo'rakoza's../       &
&     2. menu~pont /DUNA TV mu"sora/           &
&            vagy                &
& http://www.kfki.hu/~korosi/dunatv.html cimen       &
&          a KFKI-WWW-ben             &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


1996. ju'lius 1. he'tfo"
------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.        
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Heti Hi'rmondo'  /ism./      (60')   
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
13.20 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k /ism./ (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
13.35 Postabonta's - Leve'lva'lta's /ism./ (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
13.55 A mi falunk: Sa'ly         (14')
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Rendezo"-operato"r: Dr. Nagy Jo'zsef
   Sa'ly telepu:le's neve't elo"szo:r a Gesta Hungarorumban emli'tik 
   meg. A festo"i ko:rnyezetben, a Bu:kk de'li nyu'lva'nyai ko:zo:tt 
   fekvo" faluban ma ke'tezren laknak. A szociogra'fia a to:rte'-
   nelmi e's ne'prajzi emle'keket mutatja be.
14.10 kiCSODA a miCSODA   /ism./   (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor. Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   Sok u'jat e's e'rdekeset megtudhattatok a nya'ri ta'boroza'sro'l.
14.40 Cimbora - Tallo'zo' /ism./     (45')
   Picimbora'k Erde'lyben
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Erde'lyben ja'rt a Magyar Televi'zio' e's Ra'dio' Ifju'sa'gi Zeneka-
   ra. Mai mu"sorunkban az utaza'sukro'l ke'szu:lt zene's o:sszefog-
   lalo'nkat la'thatja'tok.
15.25 Az Altamira-barlang (1990. - ism. - 54')
   III/2.: A vada'szo' festo"k to:rte'nete
   (La Cueva de Altamira)
   Spanyol kultu'rto:rte'neti film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Bernardo de Quiros, Jose Navio, Daniel 
   Herranz. Zene: Joan Bibiloni
   Operato"r: Jose Ferna'ndez-Aguallo
   Rendezte: Daniel Herranz Escobar
   Kutato'k ke'szi'tik el a barlang me'retara'nyos, pontos ma'sola-
   ta't, s egy mu"ve'szetto:rte'ne'sz reproduka'lja az o"sember moz-
   dulatait, technika'ja't, mellyel ve'lheto"en megalkothatta a 
   barlangrajzokat. Va'laszt kapunk arra a ke'rde'sre is vajon 
   csak a vada'szati eredme'nyesse'get, illetve az eszte'tikumot 
   szolga'lja'k a rajzok, vagy le'trejo:ttu:knek van egy rejtettebb, 
   kultikus oka is?
16.20 Harmo'nia  /ism./         (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
16.50 Dunata'j /ism./          (30')
   O:kolo'giai magazin
   Szerkeszto": Hollo's La'szlo'. Rendezte: Paczolay Be'la
17.25 Mese
   Decimal, a ba'lna: Rozma'r Roli             (8')
   Ora'nguta'n Zso'fi: Amikor Zso'fi megmentette pa'rduc urat (8')
   Popeye, a tengere'sz: Teve-szerelem          (6')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Emilie              (47')
   XX/16.: Emilie vi'vo'dik
   Kanadai te've'filmsorozat
   Arlette Cousture rege'nye alapja'n i'rta: Fernand Dansereau
   Zene: Richard Gre'goire. Operato"r: Thomas Vamos
   Rendezte: Jean Beaudin
   Szereplo"k: Marina Orsini, Roy Dupuis
   Emilie e's fe'rje isme't egyma'sra tala'l, u'jbo'l fella'ngolt sze-
   relmu:k gyu:mo:lcse egy gyo:nyo:ru" kisla'ny, Blanche. De azta'n 
   Emilie e's Ovila kapcsolata u'jabb va'lsa'gon megy a't.
19.05 Apa'ink arca'n           (44')
   Farkas A'rpa'd valloma'sa e'lete'ro"l, ko:lte'szete'ro"l
   Besze'lgeto"ta'rs: Sylvester Lajos. Szerkeszto": Ugrin Aranka
   Zene: Suga'r Miklo's: Cimbalom concerto
   Operato"r: Dako' Istva'n. Rendezte: Jeli Ferenc
   A neves erde'lyi ko:lto" meghata'rozo' e'lme'nyeiro"l vall a port-
   re'filmben.
19.50 Mestermu"vek            (10')
   Szentpe'terva'r - Orosz Mu'zeum
   Mihail Nyesztyerov: A fa'tyol felve'tele
   Rendezte: Rainer E. Moritz
20.05 Mu"-Terem-Te's           (40')                
                 40'
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T.Katalin.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')                
      13'
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (15') 
21.15 Sportpercek            (10') 
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 "XX. sza'zadi arcke'pek"
   Gould varia'cio'k /1992./                        
      50'58"
   (The Gould Variations) (ff)
   Katala'n e'letrajzi film
   Operato"r: Pau Torres. Rendezte: Manuel Huerga
   Glenn Gould, a vila'ghi'ru" kanadai zongoramu"ve'sz 1982-ben, 
   o:tvene'ves kora'ban hunyt el. Sza'zadunk egyik legjelento"sebb, 
   s egyben legvitatottabb zongoraja'te'kosa volt. A filmben 
   Kocsis Zolta'n ismerteti meg a ne'zo"ket Gould ja'te'ka'nak egye-
   du:la'llo' virtuozita'sa'val, melyet archi'v felve'telekro"l ismer-
   hetu:nk meg.
22.15 Cousteau kapita'ny u'jra felfedezi a vila'got (23')
   /1985-1991./
   Costa Rica, a be'ke szigete
   Francia filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Paula DiPerna. Operato"r: Michel Deloire, 
   Robert Braunbeck. Rendezte: Jacques-Yves Coustenu, Jean-Michel 
   Cousteau
   Costa Rica teru:lete'nek csaknem hu'sz sza'zale'ka't terme'szetve'-
   delmi teru:lette' nyilva'ni'totta. A Jean-Michel vezette expedi'-
   cio' elhata'rozta, hogy megla'togatja a kis ko:ze'p-amerikai or-
   sza'got, mely be'ke't ko:to:tt a terme'szettel.
22.35 Majakovszkij           (50')
   Finn dokumentumfilm
   I'rta e's rendezte: Juha Vakkuri
   A portre'film Vlagyimir Majakovszkij e'letpa'lya'ja't eleveni'ti 
   fel, aze't a ko:lto"e't, aki igyekezett mege'rteni saja't kora'nak 
   eseme'nyeit.
23.25 Vers               (3')
   Hervay Gizella: Illu'zio'k ne'lku:l
   Elmondja: Krizsova'nszky Szido'nia
HI'RU'JSA'G
**************************************************************
1996. ju'lius 2. kedd
----------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Mu"-Tetem-Te's /ism./       (40')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin.
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (15')
   A nap interju'ja
13.15 Emilie    /ism./        (47')
   XX/16.: Emilie vi'vo'dik
   Kanadai te've'filmsorozat
   Arlette Cousture rege'nye alapja'n i'rta: Fernand Dansereau
   Zene: Richard Gre'goire. Operato"r: Thomas Vamos
   Rendezte: Jean Beaudin
   Szereplo"k: Marina Orsini, Roy Dupuis
14.00 Donana, az utolso' sege'lykia'lta's
   To:re'keny fo:ld           (50')
   Angol terme'szetfilm
   Rendezte: Jack Bellamy
   Spanyolorsza'g nyugati re'sze'n, Gibralta'rto'l ne'ha'ny kilome'-
   ternyire tala'lhato' Donana, az egyik legnagyobb euro'pai o"sla'pos. 
   Ez a teru:let terme'szetes hata'rainak ko:szo:nheto"en sza'mtalan 
   va'ndormada'r piheno"helye volt a 70-es e'vekig, amikor is a mo-
   derniza'cio' jegye'ben u'j gazda'lkoda'si terjeszkede's indult,
   megva'ltoztatva a ko:rnye'k teljes arculata't.
14.50 "Az elso" sza'z e'v"
   A lea'nyasszony /1918/      (58')
   Magyar ne'mafilm
   Forgato'ko:nyv: Pakots Jo'zsef. Zene: Darvas Ferenc
   Rendezte: Dee'sy Alfre'd
   Szereplo"k: Matgittay Gyula, Hollay Kamilla, Deniele Pantol, 
   Ti'ma'r Matgit, Gaa'l Annie, Richard Tobbe, Tuta'n Guszta'v, 
   Da'n Norbert
   Redwitz gro'f miuta'n elka'rtya'zta minden vagyona't, kiva'ndorol 
   Amerika'ba. Kisla'nya't, Veronika't a szomsze'd Raik ba'ro'no" 
   gondjaira bi'zza, akinek a'tadja elhunyt felese'ge e'kszereit,
   hogy ebbo"l fedezze'k a kisla'ny nevele'si ko:ltse'geit. Ti'z e'v 
   mu'lva elfogynak az e'kszerek e's Raik ba'ro'no" e'rezteti Veroni-
   ka'val, aki ko:zben gyo:nyo:ru" hajadonna' serdu:lt, hogy csak 
   kegyelemkenye'ren e'l. Dernegg gro'f, a gazdag fo:ldesu'r gyo:n-
   ge'd e'rzelmeket ta'pla'l Veronika ira'nt, s ezt Raik ba'ro'no" 
   nagyon rossz szemmel ne'zi, mert nagyobbik la'nya't, Leonie-t 
   sza'nta a gro'fnak.
15.45 Ami ido"m me'g maradt  /1993/   (42')
   (Die Zeit, die mir noch bleibt)
   V. Csernouszenko szellemi hagyate'ka
   Ne'met dokumentumfilm
   Operato"r: Ju:rgen Bolz. Rendezte: Detlef Neufert
   Vlagyimir Csernouszenko egyike annak a ha'rom orosz tudo'snak, 
   akik a csernobili katasztro'fa uta'n ro:gto:n a helyszi'nre e'r-
   keztek, e's re'szt vettek a mente'si munka'ban. A suga'rferto"ze's 
   sze'trombolta ege'szse'ge't. Jelenleg Ne'metorsza'gban e'l, e's 
   mindent megtesz aze'rt, hogy a ko:zve'leme'ny figyelme't felhi'vja 
   sza'zadunk legnagyobb katasztro'fa'ja'nak ko:vetkezme'nyeire.
16.30 Valla'si mu"sor   /ism./     (10')
   Hogy e'leted teljes legyen...
   Reforma'tus gyermekhittan
   10.: Kezdd u'jra!
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Rendezte: Nagy Katalin
16.40 Euro'pa hite
   Jo:vo"nk kereszte'ny szemmel
   Szerkeszto": Lehoczky La'szlo'. Rendezte: Nagy Katalin
17.10 La'ssuk, hogyan no:vekednek     (12')
   (See how they grow)
   A sza'razfo:ldi tekno"s      
   Angol ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Sally-Anne Gordon
   Operato"r: Andrew Smith, Tom Gordon. Zene: Luis Gordon
   Rendezte: Tom Gordon
17.20 Mo'ricz Zsigmond: Iciri-piciri   (3')   
   Elo"adja a Kala'ka egyu:ttes
17.30 Mese
   Ro:fike e's Ugrika: (2.)            (10')
   Popeye, a tengere'sz: Poopeye az erdo"ben   (6')
   Mese'k a nagyvila'gbo'l: A ke't kutya      (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15') 
18.15 A nagy u't  (1987. - ism. - 103')
   (Le grand chemin)
   Francia film
   Operato"r: Claude Lecomte. I'rta es rendezte: Jean-Lorup Hubert
   Szereplo"k: Ane'mone, Richard Bohringer, Antoine Hubert, 
   Vanessa Guedj 
   Louis-t va'rando's e'desanyja falusi bara'tno"je'hez ku:ldi 
   vaka'cio'zni. A kisfu' nem tudja, hogy apja elhagyta o"ket. 
   A faluban idegenkedve e'l a szo'kimondo', keseru" Marcelle ha'-
   za'ban, figyeli re'szeges udvarlo'ja't, a falu asztalosa't, a 
   falusi emberek szinte a durvasa'gig egyszeru", terme'szetes 
   e'lete't. A vado'c szomsze'd kisla'nnnyal egyu:tt leskelo"dve, sok 
   felno"tt titokra bukkanak. Az eddig nem ismert, valo' e'let 
   tapasztalatai nyomokat hagynak a kisfiu'ban...
20.05 Gazdako:r             (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Mu"sorvezeto": Dr. Gyo"rffy Sa'ndor. Szerkeszto": Papp Ferenc
   Rendezte: To:rko:ly Ro'bert
   A sikerorsza'gnak elko:nyvelt Csehorsza'g mezo"gazdasa'ga'val 
   ismerkedhetnek meg a ne'zo"ink. Hogyan e'l e's dolgozik a mintegy 
   harmincezernyi magyar, s ko:zu:lu:k is a mezo"gazda'k? 
   Agra'rhi'rek. Kertgazda.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 Jekyll e's Hyde (1990. - ism. -  95')
   (Jekyll and Hyde)
   Angol horrorfilm
   Robert Louis Stevenson rege'nye'bo"l i'rta: David Wickes
   Zene: John Cameron. Operato"r: Norman Langley
   Rendezte: David Wickes
   Szereplo"k: Michael Caine, Cheryl Ladd
   Dr. Jekyll elo"kelo" londoni kutato' e's sebe'szorvos. Nyughatat-
   lan, ki'se'rletezo" elme. Csillapi'thatatlan tuda'sva'ggyal 
   pro'ba'lja mege'rteni, mi az ember e's mive' lehet va'ltoztatni. 
   Saja't maga'n alkalmazva elso"ke'nt a szert olyan ke'mikummal 
   ki'se'rletezik, mely az ember lelki e's fizikai tulajdonsa'gait 
   a'talaki'tja. E's a va'rosban hamarosan megjelenik Mr. Hyde, a 
   rettenet szu:lo:ttje...
   (A Robert Louis Stevenson rege'nye'bo"l ke'szu:lt, klasszikus 
   bu"nu:gyi to:rte'netet, mely az emberben lakozo' ketto"s, ve'gle-
   tes jellemvona'sok ku:zdelme't a'bra'zolja, csak felno"tt ne'zo"-
   inknek aja'nljuk!)
23.00 CIA                (52')
   VI/2.: Csu'cstechnolo'gia'val a legme'lyebbre
   Amerikai dokumentumfilm
   Operato"r: Graham Frake, Ian Kennedy
   Zene: Geoffrey Burgon. I'rta e's rendezte: John Ranelagh
   A berlini fal - ke'pletesen szo'lva - a CIA munkamo'dszereiben 
   is va'ltoza'st hozott ma'r a hatvanas e'vekben, amennyiben elo"-
   te'rbe keru:lt a Hi-Tech, a csu'cstechnolo'gia alkalmaza'sa, fo"-
   ke'nt az informa'cio'szerze'sben. A technika azonban csak re-
   gisztra'l, legala'bb ilyen fontos a ha'tte'rben dolgozo' elemzo"k
   munka'ja. James Bond iroda'ba ko:lto:zik? lgen is, meg nem is, 
   de ezt a va'laszt bizonyi'tsa'k az eseme'nyto:rte'net filmben
   felide'zett te'nyei, a kubai va'lsa'g e's a U2 botra'nyaival kap-
   csolatban.
23.50 Vers               (5')
   Szila'gyi Domokos: Magyarok
   Elmondja: Nemes Levente
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'lius 3. szerda
-----------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Gazdako:r    /ism./       (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Mu"sorvezeto": Dr. Gyo"rffy Sa'ndor
   Szerkeszto": Papp Ferenc. Rendezte: To:rko:ly Ro'bert
13.00 Esti ke'rde's  /ism./       (13')
   A nap interju'ja
13.15 Csodako:rhinta: Azalee fu:rdik; Nyugalom, Azalee! 
           Sehol egy szem cukor       (15')
13.30 Az emberise'g kalandja       (52')
   XII/12. re'sz: Ha'rom indiai la'ny  
   Spanyol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Alberto Oliveras filmje
   Zene: Juan Carlos Perez. Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
   Ma'r Gandhi is u'gy tartotta, ha valaki India valo'di arca't, 
   le'nyege't akarja megismerni, legjobb, ha falura ko:lto:zik. 
   A falu lehet India jo:vo"je'nek kulcsa. Az e'vezredes hagyo-
   ma'nyok, a mindennapi e'let ritua'le'i, a kasztrendszer valo'di
   megnyilatkoza'si forma'i, a ve'res a'ldozatok az isteneknek, a 
   hitben gyo:kerezo"-olykor hamis - tudat, mind-mind csak ada-
   le'ka annak az e'letforma'nak, amelyet Mahatma is csak o'vatosan, 
   tapintatosan, a megtartva-befolya'solni mo'dja'n kezelt. Ezt 
   pe'lda'zhatja a filmbe'li ha'rom la'ny sorsa.
14.20 Tu'l a korallza'tonyon       (101')
   (Beneath The 12-mile Reef)
   Amerikai film  /1953./
   I'rta: A. J. Bezzerides. Operato"r: Edward Cronjager
   Zene: Bernard Herrmann. Rendezte: Robert D. Webb
   Fo"szerepben: Robert Wagner, Terry Moore, Richard Boone
   A karib-tengeri szivacshala'szok vesze'lyes munka'ja keve's 
   szerencse'vel kecsegtet. Tony, a go:ro:g sza'rmaza'su' hala'szfiu' 
   szerelmes lesz egy angol la'nyba, aki a riva'lis hala'szok ta'-
   bora'hoz tartozik. O"k viszont nem ne'zik jo' szemmel a betola-
   kodo'kat.
16.00 Nyelvtanoda  /ism./       (25')
   Szerkeszto": Csonka Erzse'bet. Mu"sorvezeto": Go:nye Aniko'
   Rendezte: Nagy Attila Ja'nos
16.25 A terme'szettudoma'ny me'rfo:ldko:vei (15')
   Karl Benz, Gottlieb Daimler e's az automobil
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Thomas Amann
   Karl Benz 1886-ban szabadalmaztatta a motorvelocipe'det, a 
   vila'g elso" automobilja't. Gottlieb Daimler szinte'n ebben az 
   e'vben szabadalmaztatta a ne'gyu:temu" ga'zmotort. Nekik ko:szo:n-
   heto" az "o:nja'ro' ge'p", az auto' megvalo'sula'sa. Az alapo:tlet 
   azonban sokkal re'gebbre nyu'lik vissza...
16.40 Mozaikvila'g            (7')
   A katha'kali
   Francia ismeretterjeszto" filmsorozat
   Rendezte: Frederie Soltan, Dominique Rabotteau
   India legde'libb csu:cske'ben fekszik Kerala vide'ke, melynek 
   ta'nca az u'gynevezett katha'kali. Ez a ta'nc India nagy 
   eposzaibo'l ta'pla'lkozik, a Maha'bha'ra'ta'bo'l e's a Ra'ma'ja-
   na'bo'l. Az e'nekesek monoton dallama ki'se'ri az isteneket e's
   legendaho"so:ket alaki'to' ta'ncosokat.
16.50 O"so:k o:sve'nye'n II/ 1.       (31')
   Sa'ma'nmese
   Forgato'ko:nyv: Halmy Gyo:rgy, Kroo' Andra's
   Operato"r: Osmo A. Wilkuna, Mertz Lo'ra'nt
   Rendezte: Halmy Gyo:rgy
   Ko:zremu"ko:dtek: Schmidt E'va ne'prajzkutato', Papp Ga'bor 
   mu"ve'szetto:rte'ne'sz, Ceybert Ro'bert sa'ma'n beavatott, Somogyi 
   Istva'n, az Arvisura Szi'nha'z vezeto"je. A szibe'riai (Polnovat)
   medveu:nnep bemutata'sa kapcsa'n megismerhetju:k Paa'l Zolta'n 
   rovo'sa'ma'n e'rdekes alakja't, munka'ja't, az Arvisura ci'mu" 
   ko:nyvet, hallhatunk a sa'ma'nizmusro'l e's a medvekultuszro'l.
17.30 Mese
   Rumca'jsz kalandjai: Az o"zek u'tja           (7')
   Szutyi, a kis ke'me'nysepro": A zabola'tlan csillagok  (7')
   Popeye, a tengere'sz: Popeye e's az o" Bluto' patika'ja  (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Szeme'ben a tavasz  /1992/    (77')
   (La primavera negli occhi)
   Olasz film
   Zene: Paolo Emilio Marrocco. Operato"r: Maria Elisa Basconi
   I'rta e's rendezte: Cristina Costantini, Angela Buffone
   Szereplo"k: Beatrice Macola, Orsetta de' Rossi, Gabrio 
   Gabrani, Ivano Errera, Renato Cestie', Paolo Bernacchioni
   Betty rendezo"no", Anna forgato'ko:nyvi'ro'. Bara'tno"k. Igaz e's 
   sze'p bara'tsa'g fu"zi egyma'shoz e ke't mai, felvila'gosult, mo-
   dern no"t. Azonos vila'gokban mozognak, hasonlo'ak lelki prob-
   le'ma'ik, melyek ko:zu:l a legfontosabb: nem akarnak beleto:ro"dni 
   a maga'nyba.
19.35 "Tengerszem"           (19')
   U'tko:zben Csa'sza'r Ange'la'val
   Operato"r: Jankura Pe'ter. Rendezte: Sipos Istva'n
20.05 Re'gio'k              (40')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron innen e's tu'lro'l.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 "Az elso" sza'z e'v"
   Egy ki'nai bukme'ker meggyilkola'sa /1976-78./ (104')
   (The Killing of a Chinese Bookie)
   Amerikai filmdra'ma
   Forgato'ko:nyvi'ro': John Cassavetes. Zene: Bo Harwood
   Operato"r: Steve Brooks. Rendezte: John Cassavetes
   Szereplo"k: Ben Gazzara, Azizi Johari, Virginia Carpington, 
   Timothy Agoglia, Carey, Seymour Cassel
   Cassavetes filmje az e'jszaka'e'. So:te't film, egy maga'nyos ho"s 
   harca a banda ellen. Cosmo Vitelli egy kis e'jszakai ba'r tu-
   lajdonosa, a Crazy Horse Weste'. Ez a ba'r jelenti sza'ma'ra 
   e'lete e'rtelme't. Kifizeti tartoza'sa utolso' re'szlete't is egy
   gengszternek ve'delme'e'rt. Me'g aznap ha'rom gra'cia'val megu:n-
   nepli a nagy eseme'nyt. S me'g ezen az e'jjelen minden pe'nze't 
   elveszti ja'te'kon, kereken 23 ezer dolla'rt. Sza'ma'ra ez ve'g-
   zetes, a "befolya'sola's" a'ldozata'va' va'lik. Tetteit ezentu'l 
   ma'sok ira'nyi'tja'k...
23.10 Hata's alatt a'llo' szi'ne'szek    (33')
   Cassavetes
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Beck Gyo:rgy, Szaladja'k Istva'n
   Szerkeszto"-riporter: Muhi Kla'ra. Rendezte: Muhi Andra's
   Ko:zremu"ko:dik: Ma'te' Ga'bor, Hala'sz Pe'ter
   A New York a'rnyai, John Cassavetes amerikai rendezo"nek ez a 
   ko:nnyu" szo:ve'su", szabadsa'got a'raszto' filmje ko:zel negyven 
   e'ves. A rendezo" a sta'blista ve'ge'n ko:zli hogy a jelenetek 
   ro:gto:nze'sek voltak. Az Arcok, az Egy ki'nai bukme'ker meg-
   gyilkola'sa, a Premier, az Egy hata's alatt a'llo' no" ma'r nem 
   ro:gto:nze'sek, de Gena Rowlands, Peter Falk, Ben Gazzara oly 
   terme'szetesen ja'tszanak, mintha szemu:nk elo"tt teremtene'k 
   meg az amerikai mindennapok, egye'bke'nt sza'munkra ismeret-
   len, kicsit te'tova, szeretete'hes figura'it. A Cassavetes-
   filmek vara'zslata a szi'ne'szi jelenle't ritka'n tapasztalhato' 
   hitele. A Hata's alatt a'llo' szi'ne'szek ci'mu" mu"sor Ma'te' 
   Ga'bor szi'ne'sz e's Hala'sz Pe'ter szi'ne'sz-rendezo" ko:zremu"ko:-
   de'se'vel Cassavetes szi'ne'szeinek szakmai titkait nyomozza.
23.40 Vers               (5')
   Sa'rga a'spiski'gyo'
   A ballada't elmondja: Bala'zs E'va
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'lius 4. csu:to:rto:k
------------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Re'gio'k    /ism./        (40')
   Tudo'si'to'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
13.00 Esti ke'rde's  /ism./       (13')
   A nap interju'ja
13.15 La'ngolo' olajkutak Kuwaitban    (50')
   Angol dokumentumfilm
   Operato"r: Noel Smart, Esther Boyd. Zene: Pnil Sawyer
   Rendezte: Mike Rossitter
   1991-ben, a kuwaiti ha'boru' ideje'n Szaddam Husszein katona'i 
   ko:zel 700 olajkutat robbantottak fel az Arab-o:bo:lben a visz-
   szavonula's alkalma'val. A te'rse'g szo' szerint la'ngokban a'llt, 
   a globa'lis me'rte'ku" ko:rnyezeti katasztro'fa't ne'ha'ny speci-
   a'lis polga'ri alakulat - ko:ztu:k magyarok is - ha'ri'totta el, 
   emberfeletti ku:zdelem a'ra'n.
14.05 Montecristo, a jo:vo" kincses szigete? (1991. - ism. - 52')
   (Montecristo - Treasure Island for the Future?)
   11/2.: Vadkecske'k
   Kanadai-sva'jci ismeretterjeszto" film
   Zene: Fritz Hauser. Operato"r: Michael Blagona
   I'rta e's rendezte: Gerry Guldenschuh, Franziska Flu:ckiger
   A hi'res sziget e'lo"vila'ga a ko:zel ha'rom e'vsza'zados elza'rt-
   sa'gbo'l ado'do'an saja'tos ge'n-popula'cio't eredme'nyezett, 
   amelyet fe'ltve o"riznek a biolo'gusok e's a zoolo'gusok. Ma ma'r 
   a szigeten kiko:tni is csak engede'llyel lehet, a teru:let ten-
   geri hata'rait is o"ro:k vigya'zza'k.
14.55 Zene Arcai  /ism./        (40')
   Komolyzenei figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Bartalus Ilona
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Fehe'r Aniko'
   A tartalombo'l: Mo'ser Zolta'n, Czidra La'szlo', Sztojanovits 
   Adrienne, De'ri Gyo:rgy, Ma'te' Ja'nos
   A szuperkoncert ele': Interju' Domingo'val e's Carrerassal
15.40 "Perczel Zita filmjeibo"l"
   Lovagias u:gy (1936. - ism. - 78')                   
         77'55"
   Magyar filmvi'gja'te'k (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Vadnay La'szlo'. Zene: Ma'rkus Alfre'd
   Operato"r: Kurzmayer Ka'roly. Rendezte: Sze'kely Istva'n
   Szereplo"k: Ra'day Imre, Kabos Gyula, Perczel Zita, Gombaszo:gi 
   Ella
   Az o:regedo" tisztviselo" ege'sz e'lete't ugyanazon i'ro'asztal 
   mellett to:lti el. Pontos megbi'zhato' munkaero", tisztes csa-
   la'dapa. Az egyetlen frivolsa'g az e'lete'ben, hogy titokban ra-
   jong a fo"no:k titka'rno"je'e'rt. I'gy azta'n nem csoda, hogy 
   amikor a fo"no:k unokao:ccse kikezd ima'dottja'val, u'gy e'rzi, 
   ko:telesse'ge a ho:lgy ve'delme're kelni. A szo'va'lta'st egy el-
   csattano' pofon ko:veti, melybo"l akkora botra'ny kerekedik, hogy 
   azt csak ke't fiatal szerelmes tudja helyrehozni.
17.00 Egeresfilm            (5')                  
     4'30"
   Anima'cio's kisfilm
   Rendezte: Hegyi Fu:sto:s La'szlo'
17.05 Hubertus             (20')                 
       20
   Vada'szati magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Cseko" Sa'ndor
   Rendezte: Ma'nfai Miklo's
   Ve'leme'nyek az u'j vada'szati to:rve'nyro"l. Mu'zeumi ko:rke'p. 
   Erde'lyi vada'szportre'. Mire szabad vada'szni a Ka'rpa't-meden-
   ce'ben.
17.30 Mese
   Csodako:rhinta: Pollux, a ke'me'nysepro"; Bemondo'va'laszta's;
           A fekete vira'g             (15')
   Bob e's Bobek: A kertben                (7')       
         G'40"
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15') 
18.15 Kolumbusz Kristo'f /1992/ VI/5. (55')  
   (Christopher Columbus) 
   Olasz kalandfilmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Laurence Heath. Zene: Riz Ortolani
   Operato"r: Franco Di Giacomo /A.I.C./
   Rendezte: Alberto Lattuada
   Szereplo"k: Gabriel Byrne, Rossano Brazzi, Oliver Reed, Raf 
   Vallone, Max von Sydow, Faye Dunaway
   Kolumbusz e's lege'nyse'ge hazafele' puszti'to' viharba keru:l,
   i'gy ke'nytelen elo"szo:r Portuga'lia'ban kiko:tni, s Ja'nos ki-
   ra'ly elo"tt tisztelete't tenni. A kira'ly felvila'gosi'tja az 
   1480-ban ala'i'rt portuga'l-spanyol egyezme'nyro"l, mely Portu-
   ga'lia privile'giuma't hangsu'lyozza. A spanyol kira'lyi pa'r nagy 
   diadallal fogadja Kolumbuszt, aki Isten kegyelme'bo"l Spanyol-
   orsza'got s eza'ltal az ege'sz kereszte'nyse'get hatalmassa' e's 
   gazdagga' tette. Fia, Diego ta'volle'te'ben a kira'lyi udvarban 
   nevelkedik, fe'ltestve're, Ferdina'nd pedig a La Rabida kolos-
   torban e'l. Kolumbusz nemsoka'ig marad szeretteivel, szeptem-
   ber 25-e'n a vila'gto:rte'nelem legambi'cio'zusabb felfedezo" ex-
   pedi'cio'ja't vezeti, 17 hajo' e's 1200 fo" ki'se'rete'ben.
19.10 "A mosolyok orsza'ga"       (40')        
   Ido"utaza's Thaifo:ldo:n
   Operato"r: Ramm La'szlo'. Riporter: Vila'gi Gyula
   Szerkeszto"-rendezo": Monostori Ka'roly
   O:tven e've uralkodik a thaifo:ldi kira'ly. Filmu:nkben besza'mo-
   lunk a vila'graszo'lo' jubileumi u:nnepse'gro"l, s ne'zo"ink bepil-
   lanta'st nyerhetnek a de'l-a'zsiai orsza'g to:rte'nelme'be e's kul-
   tu'ra'ja'ba.
20.05 Va'lto'               (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Nagy Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13')  
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (15')   
21.15 Sportpercek            (10')   
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 Mozgo' Ke'p   /ism./       (30')
   Filmmagazin
   Kecskeme'ti Anima'cio's Filmfesztiva'l
   Szerkeszto"-rendezo": Buglya Sa'ndor
   Felelo"s szerkeszto": Po:ro:s Ge'za
21.55 Hamu               (6')
   Magyar anima'cio's film
   Rendezte: Cako' Ferenc
   E'desanyja'nak rajzolta meg az e'rtelmetlen ha'boru'to'l valo' 
   fe'lelmeit Cako' Ferenc. Fekete-fehe'r metamorfo'zisa kito:ru:l-
   hetetlen emle'knyomokat hagy. Ro:vid anima'cio's filmje a Ber-
   lini Filmfesztiva'lon fo"di'jat kapott.
22.00 Filmetu"do:k klasszikus zene're   (5')
   Antonio Vivaldi: Ne'gy e'vszak - Nya'r
   Rendezte: Wieslaw Bober
22.05 Vaskor IV/3. (feliratos)     (86')
   Finn filmsorozat
   (Iron age)
   Forgato'ko:nyv: Paavo Haavikko. Operato"r: Timo Kapanen
   Rendezte: Kalle Holmberg
   Szereplo"k: Lena Merilainen, Vesa-Matti Loiri, Tom Wentzel,
   Kristiina Halkola, Kalevi Kahra
   A film a finn ne'pi eposz, a Kalevala alapja'n ke'szu:lt. A mu" 
   megfilmesi'te'se're neves finn mu"ve'szek va'llalkoztak.
23.30 Vers               (1')
   Rab Zsuzsa: Csavargo' e'nek
   Elmondja: Helyei La'szlo'
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'lius 5. pe'ntek
------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Va'lto'     /ism./       (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Nagy Katalin
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (15')
   A nap interju'ja
13.15 Hubertus   /ism./        (20')
   Vada'szati magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Cseko" Sa'ndor
   Rendezte: Ma'nfai Miklo's
13.35 Mada'rta'vlatbo'l
   Gran Canaria           (27')
   Spanyol ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Luis Berraquerro
   Rendezte: Eduardo Delgado, Jaime Perez
14.00 Chesterfield lovagjai /ism./   (50')
   (Covington Cross)
   XIII/1.: A kibe'ku:le's
   Forgato'ko:nyv: Gil Grant. Zene: Carl Davies
   Operato"r: Alan Hume. Rendezte: James Keach   
   Szereplo"k: Nigel Terry, Cherie Lunghi, James Faulkner, 
   Jonathan Firth
   Az U'r 1350. esztendeje'ben Edward az angolok kira'lya. Alattva-
   lo'i is lovagi ere'nyeket tisztelnek, me'g a ta'voli chesterfildi 
   udvarha'zban is, ahol Sir Thomas felese'ge hala'la o'ta egyedu:l 
   neveli gyermekeit. Ez egya'ltala'n nem ko:nnyu" feladat, a ne'gy 
   fiatal ne'gy marka'ns akaratot jelent, amit igen bonyolult dolog
   ko:zo:s ce'l ira'nya'ba terelni. Az pedig akad, hiszen a szom-
   sze'dos uradalom szemet vetett Sir Thomas birtokaira, teha't 
   minden kardforgato'ra szu:kse'g van.
14.50 "Olvaso'naplo' - Astrid Lindgren mese'l"
   Madicken, neked elment az eszed! (98')
   (Madicken)
   Sve'd ifju'sa'gi film
   Forgato'ko:nyv: Astrid Lindgren. Zene: Bengt Hallberg
   Operato"r: Jo:rgen Persson. Rendezte: Go:ran Graffman
   Szereplo"k: Jonna Liljendahl, Liv Alsterlund, Monica Nordquist,
   Bjo:rn Granath, Lis Nilhelm, Brigitta Andersson, Allan Edwall
   Mint sok ma's Astrid Lindgren-ho"s, Madicken is hatalmas ke'pze-
   lo"ero"vel mega'ldott, csintalan gyermekla'ny, aki saja't o:n-
   to:rve'nyu" vila'ga'ban e'l. E'desanyja a ju'niusdomb jo'tu:nde're, 
   Madicken e's testve're, Lisabet a ju'niusdomb sze'pei. O'ria'si 
   e'go" ma'glya'val ko:szo:ntik a tavaszt, a falu apraja-nagyja a 
   tu"z ko:ru:l e'nekel, ta'ncol.
16.30 Az Altamira-barlang /1990./    (52')
   (La Cueva de Altamira)
   III/3.: Egy szente'ly to:rte'nete
   Spanyol ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Bernardo de Quiros, Jose Navio, Daniel Herranz
   Zene: Joan Bibiloni. Operato"r: Jose Ferna'ndez-Aguallo
   Rendezte: Daniel Herranz Escobar
   A paleolitikum sixtusi ka'polna'ja'nak is tartott Altamira-bar-
   langot felfedeze'se o'ta sza'mos a'te'pi'te's bolygatta, melyek 
   ugyan a la'togato'k ke'nyelme't szolga'lta'k, de nem haszna'ltak 
   a barlang mikroklima'ja'nak. Mit lehet tenni annak e'rdeke'ben
   hogy a 15 ezer e'vvel keletkezett barlangfestme'nyeknek igaz 
   o"rzo"i lehessu:nk?
17.20 Va'lto'-Info'            (15')
   Felelo"s szerkeszto": Re'dei Judit
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezo"-operato"r: Mencseli Tibor
17.45 Mese
   Vara'zskre'ta: A nagy e'kszerrabla's (10')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Madame du Barry /1954/      (104')
   (Madame du Barry)
   Francia kalandfilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Christian-Jaque, Albert Valentin, Henri 
   Jeanson. Zene: George van Parys. Operato"r: Christian Matras
   Rendezte: Christian-Jaque
   Szereplo"k: Martine Carol, Gianna-Maria Canale, Daniel Ivernel
   XV. Lajos uralkoda'sa alatt Jean du Barry gro'f felfigyel 
   egy Jeanne Becu nevu" fiatalasszonyra. Hogy a jo:vedelmeit 
   kisse' felsro'folja, elhata'rozza, hogy bemutatja Jeanne-t 
   a kira'lyi vadaskert intenda'nsa'nak...
20.05 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin       (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 A Las Vegas-i lovas /1980/    (110')
   (Electric Horseman)
   Amerika film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Robert Garland. Zene: Dave Grusin, a dalokat 
   Willie Nelson e'nekeli. Operato"r: Owen Roizman
   Rendezte: Sydney Pollack
   Szereplo"k: Robert Redford, Jane Fonda, Valerie Perrine
   A rodeo'-vila'gbajnoksa'g o:tszo:ro:s gyo"ztese, Sonny Steele 
   egy nagy rekla'mhadja'rat sora'n issza to:kre'szegre maga't min-
   den nap. Mu"zlit rekla'moz, a "Ranch reggelit". Amikor a vila'g 
   egyik legszebb versenylova't, begyo'gyszerezve fel akarja'k 
   haszna'lni a kampa'nyhoz, megle'p a lo'val. Senki nem tudja hova'
   csak a ra'meno"s tv-riporterno"nek ta'mad egy o:tlete...
23.15 John Lurie II/1.         (29')
   A maga'nyos aranyifju'
   Jazzfilm
   Rendezte: Ulli Pfau
23.45 Vers               (1')
   Berda Jo'zsef: Dia'kmise'n
   Elmondja: Stohl Andra's
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'lius 6. szombat
------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Kaliforniai mazsola'k       (23')                 
  23'0I "
   XIII/3.: Sulibuli
   Amerikai rajzfilm
8.30 kiCSODA a miCSODA         (30')                 
    30'
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
9.00 Most Figyelj!
   Kalandoza'sok furfangos tala'lma'nyok ko:zo:tt
   XII/9.: Szabadido", sport, szo'rakoza's  (24')
   Ausztra'l anima'cio's kisfilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Mark Lamprell, Karl Kruszelnicki
   Zene: Twilight Productions. Operato"r: Joseph Cabatuan
   Rendezte: Jeff Gale, Mark Lamprell
9.25 Mindennapi matematika
   (The Maths Program)
   X/7.: Milyen messzire jutunk   (19')                 
        19'2G"
   Angol ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Nic Young
   Vegyu:k pe'lda'ul azt a helyzetet, hogy ke't fogoly megszo:kik 
   az o"rizetbo"l. Van egy kis pe'nzu:k e's o:t o'ra'juk ahhoz, hogy 
   felfedezze'k a szo:ke'st, i'gy ez alatt az ido" alatt a legta'-
   volabb kell keru:lniu:k u:ldo:zo"ikto"l. Milyen kombina'cio' a
   legelo"nyo:sebb sza'mukra abban a helyzetben, amelyet a Matek 
   Opera'tor teremtett a pe'lda'ban?
9.45 Mc Gee e's e'n           (21')
   XIII/9.: Kara'csony elo"tti harc
   Amerikai ifju'sa'gi filmsorozat
   Zene: Jim Covell. Operato"r: Timothy Eaton
   Forgato'ko:nyv: Ken C. Johnson, Rob Loos
   Rendezte: Mark Cullingham
   Szereplo"k: Joseph Dammann, Terry Bozeman, Vaughn Taylot,
   Eve Brenner, Brent Kelly, Johnny Green, Shaylisa Hurte
10.05 Nyelve'desanya'nk          (25') 
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Pa'sztory Ja'nos
10.30 Harmo'nia             (30') 
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc. Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r 
   Andra's. Szerkeszto"-rendezo": Ordo'dy Gyo:rgy
11.00 A dagado'la'p e'lo"vila'ga       (14')
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Otto Hahn
   A dagado'la'p ko:rnyezete fele' emelkedik, vize magasabban van,
   mint a mellette le'vo" teru:leteke'. Csapade'kban gazdag helyeken 
   vagy felto:lto"do:tt tavak helye'n alakul ki.
11.15 Mu"-Terem-Te's /ism./       (40')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's, Lapozo'   (20')
12.20 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin /ism./   (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
13.00 Esti Ke'rde's      /ism./   (13')
   A nap interju'ja
13.15 Pentaton    /ism./      (30')
   Ne'pzenei ko:rke'p
   Szerkeszto": Fehe'r Aniko'. Ta'rsszerkeszto": Ko:nczei A'rpa'd
   Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
13.45 "Perczel Zita filmjeibo"l"
   Marika  /1937/          (79')
   Magyar ja'te'kfilm (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Sza'nto' Armand e's Sze'cse'n Miha'ly
   Zene: Rado' Jo'zsef. Operato"r: Eiben Istva'n
   Rendezte: Gertler Viktor
   Szereplo"k: Perczel Zita, Ja'vor Pa'l, Szepes Lya, Beo:thy 
   Lidia
   Orba'n Sa'ndor i'ro'. Az asszonyok i'ro'ja. Felese'ge'vel ma'r csak 
   a re'gi szerelem emle'ke ko:ti o:ssze. Megcsalata'sa'nak napja'n 
   tala'lkozik egy tisztaszemu", a vila'g hi'vsa'gairo'l mit sem 
   sejto" serdu:lo" la'nnyal, Marika'val.
15.05 O'pusztaszer' 96          (70')
   Dokumentumfilm
   Szerkeszto": Kolczonay Katalin
   Operato"r: Bucsek Tibor. Rendezte: Sipos Andra's
   Teljes ege'sze'ben bemutatjuk a Feszty ko:rke'pet, ne'ha'ny re'sz-
   letet kiemelu:nk a to:rte'ne'sz, illetve a re'ge'sz elemzo" e'r-
   te'kele'se'vel. Az emle'kpark to:rte'nete e's a jurtafalu, mely 
   megjeleni'ti az ember e's a terme'szet kapcsolata't.
16.15 Explorare necesse est II/1.    (40')
   Dokumentumfilm Xantus Ja'nosro'l
   Rendezo"-operato"r: Xantus Ga'bor
   A sta'b azt az u'tvonalat ja'rja be, amit annak ideje'n Xantus 
   ve'gigutazott e's felte'rke'pezett Amerika'ban. 1852-ben e'rke-
   zett ide; neve'hez fu"zo"dik Kansas e's Kalifornia ismeretlen 
   teru:leteinek felderi'te'se. Xantus Ja'nos 1864-ben telepu:lt
   haza, megalapi'totta a budapesti a'llatkertet, amit 1868-as 
   ta'vol-keleti u'tja'ig igazgatott.
17.00 U't a jo:vo"nkbe           (15')
   Besze'lgete's Balogh Ja'nossal e's Szabados Gyo:rggyel az 
   o:kolo'gia'ro'l
   A zo:ld zo'na maradva'nya
   Besze'lgeto"ta'rs: Szabo' La'szlo' Zsolt
   Operato"r: Bucsek Tibor, Mencseli Tibor
   Rendezte: Sipos Andra's
17.20 Mese
   Kimba, a fehe'r oroszla'n 10.    (22')
   Japa'n rajzfilm
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Chesterfield lovagjai       (47')
   (Covington Cross)
   XIII/2.: Armus hazate'r
   Forgato'ko:nyv: Gil Grant. Zene: Carl Davies
   Operato"r: Alan Hume. Rendezte: James Keach
   Szereplo"k: Nigel Terry, Cherie Lunghi, James Faulkner, 
   Jonathan Firth
   Sir Thomas legido"sebb fia, Armus hazate'r a keresztes ha'bo-
   ru'bo'l. E'ppen jo'kor, hiszen ele'rkezik az e'ves ado'za's napja,
   a kira'lyi biztos pedig nem mindennapossa' teszi ezt a jeles al-
   kalmat. Ennek egyenes ko:vetkezme'nye, hogy hi'vatlan vende'gek 
   is e'rkeznek, olyanok, akik meg akarja'k kaparintani azt a 
   pe'nzt, amit az uradalmak beszolga'ltatnak. Ebbo"l azta'n kisebb 
   csetepate' kerekedik, amiben igen jo' haszna't veszik Armus 
   ha'boru's tapasztalatainak...
19.05 Hiszu:nk a dalban         (42')
   Koncertfilm
   Ko:zremu"ko:dik: Gerenda's Pe'ter, De's La'szlo', Zora'n
   Vezeto" operato"r: Szalai Z. La'szlo'
   Rendezte: Jancso' Miklo's
19.45 Sze'p magyar kome'dia        (62')
   A gyergyo'szentmiklo'si Figura-Stu'dio' Szi'nha'z elo"ada'sa'ban
   Operato"r: Abonyi Antal, Abonyi Lo'ra'nd, Szatma'ri Zolta'n,
   Tre'fa's Sa'ndor. Rendezte: Baraba's Olga
   Szereplo"k: Szabo' Tibor, Szaka'cs La'szlo', Dio'szegi Imola,
   Bocsa'rdi Gabriella, Pa'lffy Tibor, Albu Annama'ria, Pa'zma'n 
   Attila
   Ko:zveti'te'svezeto": Horva'th Z. Gergely
20.45 Majd a tiszta'son         (8')
   Magyar anima'cio's film
   Operato"r: Polya'k Sa'ndor. Rendezte: Molna'r Pe'ter
21.00 Hi'rado'              (15')
21.15 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.25 Sasok gyu:lekezete /1963./     (111')
   (A Gathering of Eagles)
   Amerikai akcio'film
   Forgato'ko:nyviro': Robert Pirosh, Sy Bartlett o:tlete alapja'n
   Zene: Berry Goldsmith. Operato"r: Russel Harlan
   Rendezte: Delbert Mann
   Szereplo"k: Rock Hudson, Rod Taylor, Mary Peach, Barry 
   Sullivan
   Az US Air Force egyik fontos strate'giai ta'maszpontja'ra ku:l-
   dik Caldwell ezredest, feladata a ko:tele'k talpraa'lli'ta'sa. A 
   Korea't is megja'rt, keme'nykezu" ember hi're'ben a'llo' ezredes 
   nem okoz csalo'da'st. Mo'dszerei ugyan raciona'lisak de ki'me'-
   letlenek e's nem tu"rnek ellentmonda'st. Lassan elveszti bara'-
   tait munkata'rsait. U'gy tu"nik, a ko:vetkezo" ember, aki elhagy-
   ja, a felese'ge lesz...
23.15 Barbara Thompson         (60')
   Ne'met koncertfilm
   Rendezte: Hans-Klaus Petsch
0.15 Vers               (3')
   Gyurkovics Tibor: Anya'm-apa'm szerelme
   Elmondja: Beregsza'szi Olga
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. ju'lius 7. vasa'rnap
--------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Valla'si mu"sor                 
   Hogy e'leted teljes legyen...   (10')
   Reforma'tus gyermekhittan
   12.re'sz: Szeress!
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Rendezte: Nagy Katalin
8.15 Dicso"se'g, be'kesse'g        (30')
   Protesta'ns mu"sor
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Mu"sorvezeto": Zsengelle'r Jo'zsef. Rendezte: Heve'r Zolta'n
8.45 II. Ja'nos Pa'l  X/2.       (30')
   Csala'd, le'gy o:nmagad
   Olasz dokumentumfilm-sorozat
   I'rta: Alberto Michelini. Zene: Luchiano Michelini
   Rendezte: Roberto Guichard
9.15 Szpiru e's Fanta'zio'        (24')
   XXVI/16.: A szobrok ta'mada'sa
   Francia-spanyol-ne'met rajzfilm
   Philippe Tome o:tlete'bo"l i'rta: Jean-Pierre Liccioni  
   Rendezte: Michel Lemire
9.40 Cimbora - Tallo'zo'         (54')
   A'larcosba'l (1.)
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Galgo'czy Judit
   Mai alkalommal titokzatos ba'lba hi'vunk benneteket, melyre 
   az opera legne'pszeru"bb ho"sei kaptak meghi'vo't.
10.35 Vi'zikalandok           (25')
   XXV/15.: Michigan rejte'lyei  
   Angol-amerikai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Rendezte: Robert Guichard
   Az o:t to' vide'ke ku:lo:no:s terme'szeti ke'pzo"dme'ny az e'szak-
   amerikai kontinensen. Kamaszkori india'nrege'nyeink helyszi'ne'n 
   a tavak vize keve'sbe' so's, hideg, i'gy kitu"no"en konzerva'lja 
   az elsu:llyedt hajo'kat. Csak az uto'bbi ido"ben fordtulnak meg 
   a teru:leten a bu'va'rsport kedvelo"i, akiknek az ege'sz teru:let 
   bo"se'gesen szolga'l egye'b la'tnivalo'val is.
11.00 "Amiro"l a ko:vek mese'lnek"     (20')
   To:rte'nelmi va'rosok - Veszpre'm
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orba'n A'gnes
11.20 Ne'pta'ncantolo'gia `95 II/1.    (33')
   Szerkeszto": Ko:nczei A'rpa'd. Rendezte: Nagy Katalin
12.00 De'li harangszo' ,mu"sorismertete's  (5')
12.05 Ameddig a harang szo'l       (15')
   Erde'lyi Ja'nos e's Zsigmond Dezso" sorozata
12.20 Ta'ncha'z              (30')
   Ne'pzenei magazin
   Szerkeszto": Rosta Katalin. Zenei rendezo": Hamos Be'la
   Rendezte: Szomjas Gyo:rgy
12.50 Rose  /1987/           (51')
   (Rose)
   Angol ifju'sa'gi film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Mike Baker. Rendezte: Derek Banham
   Szereplo"k: David Cann, Jenni Barrand, Dean Harr
   A tizene'ves Rose igen nehezen dolgozza fel e'desapja hala'la't.
   E'desanyja u'j bara'tja't is idegenkedve fogadja, i'gy komoly 
   nehe'zse'gekbe u:tko:zik e'desanyja'nak ra'besze'lnie, hogy 
   a fe'rfivel utazzon egyu:tt a nagyszu:lo"kho:z, vide'kre.
13.40 A korallsziget IX/1.       (24')
   (The Coral Island)
   Ausztra'l ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: James Andrew Hall. Zene: Bruce Smeaton
   Operato"r: Peter Hendry. Rendezte: Chris Thomson, Ray Alchin
   Szereplo"k: Richard Gibson, Scott McGregor, Nicholas Bond-Owen, 
   Charles Tingwell
   Ralph Rover kisse' elke'nyeztetett fiu', eze'rt e'desapja elha-
   ta'rozza, hogy kiemeli a biztonsa'got jelento" csala'di burok-
   bo'l. Ko:ze'piskolai tanulma'nyaira i'gy ma'r nem Sydney-be, ha-
   nem az angliai Eatonba i'ratja a't. Amikor eljo:n az ideje,
   fia't Dewer kapita'ny gondjaira bi'zza, hogy a'thajo'zzanak Euro'-
   pa'ba. Az u't azonban a vitorla'shajo'n va'rakoza'son felu:li 
   kalandokkal szolga'l a "ficsu'r" sza'ma'ra...
14.00 Horva'totsza'g: kis orsza'g, nagy e'lme'ny  (20')
   Ismeretterjeszto" film
   Szerkeszto": Beke Miha'ly Andra's
   Operato"r: Kiss Ga'bor. Rendezte: Pinte'r Sa'ndor
   Mivel va'rja a ma Horva'torsza'ga az oda la'togato' magyar vende'-
   geket? Milyen magyar to:rte'nelmi emle'keket, szo'rakoza'si e's 
   pihene'si leheto"se'geket tala'l a magyar turista az Adria part-
   ja'n? A szomsze'dos orsza'gban ke'szu:lt film bemutatja az Adria 
   vonzo' vila'ga't.
14.30 Sportke'pek            (120')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
16.30 Szi'nha'zi E'let           (30')
   Figyelo"
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
17.00 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k     (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
17.15 Postabonta's - Leve'lva'lta's     (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
17.35 Mu"sorismertete's          (5')                 
      5'
17.40 Mese
   Leopold macska: Leopold kandu'r szu:lete'snapja     (10')
18.00 Heti Hi'rmondo'           (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 "Az elso" sza'z e'v"
   Fejezetek a magyar film to:rte'nete'bo"l (60')
   XII/7.: A magyarfilm 1963-68-ig  (2.)
   Elo"ado': Bika'csy Gergely. Szerkeszto": Baraba's Kla'ra
   Operato"r: Grunwalsky Ferenc. Rendezte: Szomjas Gyo:rgy
   Mi'g az elo"zo" fejezet ugyanezen korszak ta'rsadalmi-ideolo'giai 
   ha'ttere't va'zolta fel, a 7. re'sz elso"sorban az u'j a'ramlatokra 
   e's az eszte'tikai ke'rde'sekre figyel.
20.00 Szege'nylege'nyek /1965./      (87')
   Magyar film
   Forgato'ko:nyv: Herna'di Gyula. Operato"r: Somlo' Tama's
   Rendezte: Jancso' Miklo's
   Szereplo"k: Go:rbe Ja'nos, Molna'r Tibor, Koza'k Andra's, Aga'rdy 
   Ga'bor, Latinovits Zolta'n, Barsi Be'la, Madaras Jo'zsef, Koltai 
   Ja'nos, Avar Istva'n, O"ze Lajos, Somogyva'ri Rudolf, Nagy Attila,
   Basilides Zolta'n, Ba'rdi Gyo:rgy, Fu:lo:p Zsigmond, Csurka La'szlo',
   Sime'nfalvy Ida
   1869-ben gro'f Ra'day Gedeon korma'nybiztos megkezdi az orsza'g
   ko:zbiztonsa'ga'nak helyrea'lli'ta'sa't. Teve'kenyse'ge'nek egy 
   re'sze arra ira'nyul, hogy felkutassa e's a'rtalmatlanna' tegye 
   azokat a szege'nylege'nyeket e's betya'rokat, akik a 48-as sza-
   badsa'gharcban Ro'zsa Sa'ndor vezete'se'vel re'szt vettek. Az 
   elfogottakat egy alfo:ldi sa'ncban tartja'k, ahol ne'ha'ny ma-
   ga'nza'rka kive'tele'vel szabad e'g alatt, puszta fo:ldo:n e'l-
   nek a rabok. A kihallgata'sok egy ko:zeli tanya'n folynak. Sza-
   ba'lyszeru" i'te'let itt nem szu:letik. A hatalom emberei a leg-
   ku:lo:nbo:zo"bb kegyetlen le'lektani mo'dszerekhez folyamodnak az 
   emberek megto:re'se're. Ennek esik a'ldozatul Gajdor is, aki sa-
   ja't bo"re mente'se'nek reme'nye'ben besu'go'va' va'lik.
21.25 Ars Hungarica           (21')                 
     21'21"
   Mindenszentek
   Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti film
   Operato"r: Abonyi Antal, Ne'meth Attila
   Rendezte: Olasz Ferenc
   A ve'do"szenteket a'bra'zolo' szobrok a parasztsa'g mindennapi 
   e'lete'ben fontos szerepet kaptak. Megkapo' to:rte'netek, csoda's 
   eseme'nyek vagy e'ppen ja'rva'nyok emle'kei fu"zo"dnek hozza'juk.
21.45 Sportpercek            (10')
   Szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.55 London mego:l engem        (102')
   (London Kills Me)
   Angol film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Hanif Kureishi. Zene: Charlie Gillett
   Operato"r: Ed Lachman. Rendezte: Hanif Kureishi
   Szereplo"k: Justin Chadwick, Steven Mackintosh, Emer McCourt
   Clint ka'bi'to'szera'rus London ku:lva'rosa'ban, Notting Hillben.
   Egyik nap kirabolja'k, me'g a cipo"je't is elveszik, ami elenged-
   hetetlen felte'tel ahhoz, hogy munka't kapjon. Elindul ha't a 
   kalandos cipo"szerze's. Elo"szo:r hamis ka'bi'to'szer elada'sa'val 
   pro'ba'lkozik. Hamar lebukik, s nemcsak a pe'nzt kell vissza-
   adnia, de o:ru:lhet, hogy viszonylag e'pp bo"rrel megu'ssza...
23.40 Vers               (3')
   Simon Istva'n: Hu'sve'ti ko:rmenet
   Elmondja: Ga'spa'r Imola
   Fe'nyke'pezte: Gergely Sa'ndor
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************


 ------------------------------------------------------------------------- 
 Magdolna Zimanyi             Phone: +36-1-175-8257
 KFKI Research Institute for Particle   FAX:  +36-1-169-6567
 and Nuclear Physics           E-mail: 
 Computer Networking Center        
 H-1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hungary
 -------------------------------------------------------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS