Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 856
Copyright (C) HIX
1996-10-11
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 OMRI Daily Digest - 10 October 1996 (mind)  28 sor     (cikkei)
2 DunaTv 42. heti musora - 96. oktober 14. - oktober 20. (mind)  969 sor     (cikkei)
3 DunaTv 43. heti musora - 96. oktober 21. - oktober 27. (mind)  1000 sor     (cikkei)
4 DunaTv 44. heti musora - 96. oktober 28. - november 3. (mind)  1050 sor     (cikkei)

+ - OMRI Daily Digest - 10 October 1996 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

OMRI DAILY DIGEST
No. 197, 10 October 1996

TWO NEW HUNGARIAN MINISTERS NOMINATED AFTER SCANDAL. Prime Minister
Gyula Horn nominated Judit Csiha as privatization minister and Szabolcs
Fazekas as minister of industry, trade, and tourism on 9 October, to
replace the recently sacked Industry and Trade Minister Tamas Suchman,
Hungarian dailies reported. Csiha is a political state secretary at the
Ministry of Justice and Fazekas, now the country's ambassador to
Germany, had been state secretary at the Ministry of Industry and Trade.
Horn's nomination follows the parliament's approval on 8 October of a
bill changing the categorization of ministries. -- Zsofia Szilagyi

JEWISH COMPENSATION APPROVED IN HUNGARY. The Hungarian parliament voted
on 8 October to create a public foundation to administer property
confiscated from Hungarian Jews during World War II and to oversee
payments to elderly survivors of the Holocaust, Reuters reported. Jewish
leaders said the way was now cleared for the Jewish community to
negotiate with the government on how much financial support, property,
and other valuables will be given to the Jewish community. The Hungarian
government agreed to establish the public foundation in July after talks
with the World Jewish Congress and other groups, but the act needed
parliamentary approval. -- Zsofia Szilagyi


[As of 12:00 CET]

Compiled by Tom Warner
+ - DunaTv 42. heti musora - 96. oktober 14. - oktober 20. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

1996. okto'ber 14. he'tfo"
--------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Heti Hi'rmondo' /ism./       (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
13.20 Emle'kke'pek-Re'gi Hi'rado'k /ism./  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora         
13.35 Postabonta's-Leve'lva'lta's /ism./  (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
13.55 kiCSODA a miCSODA    /ism./  (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   Az anima'cio's filmke'szi'te's keve'sbe' ismert technika'it saja'-
   ti'tja'k el a gyerekek: ba'bfilmet e's pixilla'cio's filmet ke'-
   szi'tenek.
14.25 Cimbora - Tallo'zo'  /ism./    (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Mai alkalommal Edmond Rostand hi'res ho"se'vel, a fennhe'ja'zo' 
   ba'tor verselo"vel e's kiva'lo' lovaggal, Cyrano de Bergerac-kal 
   szeretne'nk megismertetni benneteket.
15.10 A mocsaras re't e'lo"vila'ga     (14')
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   (Tiere und Pflanzen in ihren Lebensraumen)
   Rendezte: Otto Hahn
   A mocsaras re'tek gazdag no:ve'ny- e's a'llatvila'g egyu:tte'le'-
   se'nek szi'nterei.
15.25 Az arabok - E'lo" to:rte'nelem  /ism./ (52')
   X/2.: Ke't vila'g ko:zo:tt
   Angol ismeretterjeszto" film
   Zene: Ali Jihad Racy
   Operato"r: Mike Fox, Jeremy Stavenhagen
   I'rta e's rendezte: Basim Musallam, Colin Luke
   Ke't ku:lo:nbo:zo" kultu'ra kapcsolo'da'sa esete'n mindig az a 
   le'nyegi ke'rde's, melyiknek van ero"sebb hata'sa a ma'sikra, 
   melyik a domina'nsabb a kapcsolat ido"beli kiterjede'se folya-
   ma'n. Ebbo"l ko:vetkezo"en mindig hangsu'lyos marad, hogy a kul-
   tu'ra't hordozo', ke'pviselo" egyedek, szeme'lyek milyen mo'don 
   viszonyulnak az adott a'llapothoz, milyen identita'ssal rendel-
   keznek. Az arab tradiciona'lis kultu'ra, amelynek legfontosabb 
   kohe'zio'ja a Kora'n e's a Kora'nra alapozott hit. A muszlim hagyo-
   ma'nyokro'l e's az identita's jelenkori isme'rveiro"l besze'lgetnek
   ebben az epizo'dban a film alkoto'i Abdelmalik Ta'zival, egy 
   marokko'i u:zletemberrel.
16.20 Harmo'nia  /ism./         (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc
   Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
   Szerkeszto"-rendezo": Goda Krisztina
16.50 U't a jo:vo"nkbe /ism./       (15')
   Besze'lgete's Balogh Ja'nossal e's Szabados Gyo:rggyel az 
   o:kolo'gia'ro'l
   Besze'lgeto"ta'rs: Szabo' La'szlo' Zsolt
   Operato"r: Bucsek Tibor, Mencseli Tibor
   Rendezte: Sipos Andra's
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.)      (25')
   131. re'sz: U'j bara'tok
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jean-Pierre Spiero
17.30 Mese
   Szibe'riai ne'pmese'k: Hogyan akar tea'zni az ege'r 
             a ro'ka'val?          (6')
   Gurul az alma: A katicaboga'r po:ttyei       (7')
   Ora'nguta'n Zso'fi kalandjai: Amikor Zso'fi vakond 
           Vendelen segi'tett         (9')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 A'llatklinika a va'ros sze'le'n /1993-94./ (48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/10.: Kara'csony
   Cseh-ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko:ny: Jiri Melisek, Otto Zelenka
   Zene: Petr Hapka
   Operato"r: Jiri Samal. Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana 
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
   Jana Darkova e's Dr. Soucek ve'gre egyma'sra tala'lt, a'm ekkor 
   az orvos megkapja a ho"n a'hi'tott afrikai tanulma'nyutat. Sze-
   retne' Jana't maga'val vinni, aki azonban elutasi'tja az aja'nla-
   tot. A kara'csonyi u:nnepet va'ratlan eseme'ny zavarja meg: az
   orsza'gu'ton elu:to:ttek egy ja'vorszarvast...
19.05 Helikon              (30')
   Irodalmi figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka
19.35 Isztambul magyar emle'kei     (24')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Balogh La'szlo'
   Szerkeszto"-rendezo": Juha'sz La'szlo'
20.05 Police              (40')
   Rendo"rse'gi magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gaa'l Pe'ter
   Operato"r: Horva'th Adrienne. Rendezte: Nagy Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Elektra Kft., avagy bevezete's a kapitalizmus politikai
   gazdasa'gtana'ba /1992-95./    (84')
   Magyar dokumentumfilm
   Operato"r: Andor Tama's, Lajos Tama's, Go'zon Francisco, Petrics 
   Ga'bor, A'goston Ga'bor, Stenszky Gyula
   Rendezte: Schiffer Pa'l
   A film ironikus alci'me keme'ny valo'sa'got takar. Hat munka's-
   ember, egykor a Videoton dolgozo'i, elhata'rozza'k, hogy ko:zo:s 
   va'llalkoza'st alapi'tva pro'ba'lnak meg segi'teni magukon. Eze'rt 
   alaki'tja'k meg az ELEKTRA Kft-t. Mu'lik az ido", e's a va'llal-
   koza's le'pe'sro"l le'pe'sre kapitalista ce'g lesz. Az egykor 
   szolidarita'si alapon o:sszea'llt tagok pedig saja't bo"ru:ko:n 
   tanulja'k meg, hogy mi is a kapitalizmus.
22.55 Cousteau kapita'ny u'jra felfedezi a vila'got  (46')
   /1985-1991./ 
   A tu"z e's a vi'z ne'pe
   Francia filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Yves Paccalet
   Operato"r: Frederic Labourasse
   Rendezte: Jacques-Yves Cousteau, Jean-Michel Cousteau
   Keve's olyan hely van a vila'gon, amelyet nem va'ltoztatott meg 
   a modern vila'g. Kakadu, Ausztra'lia legnagyobb nemzeti parkja 
   ezek ko:ze' tartozik. A nemzeti parkot az ENSZ a vila'go:ro:kse'g 
   re'sze've' nyilva'ni'totta. Az expedi'cio', Jean-Michel Cousteau 
   vezete'se'vel Kakadu egyedu:la'llo' e'lo"vila'ga't kutatja, miko:z-
   ben megismerkedik a ko:rnyezetve'delem gondjaival is.
23.40 Vers               (3')
   Hervay Gizella: Illu'zio'k ne'lku:l  
   Elmondja: Krizsova'nszky Szido'nia
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 15. kedd
-----------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Esti Ke'rde's    /ism./     (13')
   A nap interju'ja
12.35 Helikon      /ism./     (30')
   Irodalmi figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka
13.05 Police  /ism./          (40')
   Rendo"rse'gi magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gaa'l Pe'ter
   Operato"r: Horva'th Adrienne. Rendezte: Nagy Katalin
13.45 Expedi'cio'  /1993/        (45')
   XIIl/7.: Tro'pusi ho'
   (Expedition)
   Venezuelai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Ana Llorente
   Zene: Francisco Leon
   Rendezo"-operato"r: Eduardo Martinez
   A tro'pusi magashegyse'g - vagy ahogy Venezuela'ban mondja'k,
   a paramo, a vila'g egyik legcsoda'latosabb ta'jegyse'ge. Az 
   e'jszakai e's a nappali ho"me'rse'klet ko:zo:tti jelento"s elte're's 
   olykor ele'ri az 50 Celsius fokot is e's ez saja'tsa'gos no:ve'ny- 
   e's a'llatvila'g kialakula'sa'hoz vezetett.
14.30 A'llatklinika a va'ros sze'le'n (1993-94. - ism. - 48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/10.: Kara'csony
   Cseh-ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Jiri Melisek, Otto Zelenka
   Zene: Petr Hapka
   Operato"r: Jiri Samal. Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana 
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
15.20 Kincsesha'z /ism./        (40')
   Mu"velo"de'sto:rte'neti magazin
   Szereszto"-rendezo": Zsupos Zolta'n
16.00 Valla'si mu"sor /ism./       (40')
   Figyelj!!!
   Fiatalok mu"sora
   Szerkeszto": Lehoczky La'szlo'
   Rendezo"-operato"r: De'r Andra's
16.40 Kisvakond: A kisvakond e's a feste'k   (10')
16.50 La'ssuk, hogyan no:vekednek /1994./ (12')
   (See how they grow)
   Fa'n e'lo" a'llatok: a kame'leon
   Angol ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Sally-Anne Gordon
   Operato"r: Andrew Smith, Tom Gordon
   Zene: Luis Gordon. Rendezte: Tom Gordon
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.)      (25')
   132. re'sz: Nagy tala'lkoza'sok
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jean-Pierre Spiero
17.30 Mese
   Mese'k a nagyvila'gbo'l: A ravasz nyu'l      (5')
   Ho'embermese'k: A balul ve'gzo"do:tt sza'nko'za'sro'l  (7')
   Popeye, a tengere'sz: Pa'rbaj a ve'kso"kig     (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Jennie, Lady Randolph Churchill /1974./
   VII/2.: Lady Randolph       (52')
   Angol te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Julian Mitchell
   Operato"r: David Motture, Ken Tester-Brown
   Zene: Andre Previn. Rendezte: James Cellan Jones
   Fo"szerepben: Lee Remick, Ronald Pickup, Cyril Luckham, Helen 
   Norton
   Jennie e's a Lord a ha'zase'let elso" ho'napjait a patina's 
   Marlborough-i kaste'lyban to:ltik, Randolph szu:leine'l. A boldog, 
   de cseppet sem felho"tlen ha'zase'letnek elso" gyu:mo:lcse, Winston 
   hamarosan megszu:letik, a csala'dnak azonban egy, a tro'no:ro:ko:s 
   szeme'lye't e'rt se'relem miatt mindenesto"l I'rorsza'gba kell ko:l-
   to:znie.
19.05 Caput Regni Pra'ga         (11')
   Pra'gai pillanatke'pek
   Magyar u'tifilm
   Szerkeszto": Ko"nig Zsuzsa
19.15 Filmetu"do:k klasszikus zene're   (5')
   Vivaldi: A ne'gy e'vszak - O"sz
   Lengyel anima'cio's film
   Rendezte: Wieslaw Bober
19.25 He'thata'r             (40')
   Ku:lpolitikai magazin
   Mu"sorvezeto": Lengyel Judit
   Fo"szerkeszto": Marosi Barna. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
   Ke't helyne'v, Ba'na't e's Vajdasa'g etimolo'gia'ja. Betelepu:lo"k: 
   egy e've, hogy a horva't Krajina'bo'l szerb meneku:lo"k a'radata 
   zu'dult be Kis-Jugoszla'via'ba. Ba'cskai magyar fiatalok - egy 
   u'j ha'boru's genera'cio' jelentkeze'se a ko:ze'letben. Magyar-
   magyar pa'rbesze'd a ku:szo:bo:n a'llo' va'laszta'sok elo"tt.
20.05 Gazdako:r             (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto": Papp Ferenc
   Rendezte: To:rko:ly Ro'bert. Mu"sorvezeto": Dr. Gyo"rffy Sa'ndor
   A sa'rga arany, a kukorica u'tja a Ka'rpa't-medence'ben: a mu"sor-
   ban arro'l is szo'lunk, hogy nem csak kincset e'ro" takarma'ny,
   de a vegyiparban is igen fontos alapanyag a kukorica.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 A va'ro'lista's gyilkos (1994. - ism. - 90')
   (Student Body)
   Forgato'ko:nyv: P. J. Posner, Joel Posner, Jonathan Lewin
   Zene: Alex Wurman
   Operato"r: David Claessen. Rendezte: Doug Liman
   Szereplo"k: Kristy Swanson, Stephen Mailer, Dave Chappelle
   Az bizony su'lyos, dinasztikus ko:te's, ha az ember e'desapja 
   nagymeno" az orvosi szakma'ban, de ha mindehhez hozza'vesszu:k,
   hogy az o" apja vagy az apja'nak az apja alapi'totta az orsza'g 
   leghi'resebb orvosi egyeteme't, akkor ez az ege'sz ma'r to:bb,
   mint nyomaszto', fo"leg, ha itt a pa'lyava'laszta's van a 
   kalapban. Ho"su:nk teha't az orvosi egyetemre felve'telizik. 
   "Arra" az orvosi egyetemre. Ke'pesse'gei kiva'lo'ak, de elve'ti 
   a felve'telit, eze'rt va'ro'lista'ra keru:l. O:no:k most azt fel-
   te'telezik, hogy egy va'ro'lista's gyilkossal van dolguk a 
   filmben. Igen is, meg nem is...
23.00 He'thata'r /ism./          (40')
   Ku:lpolitikai magazin
23.40 Vers               (3')
   Jo'zsef Attila: Isten  
   Elmondja: Ga'lffi La'szlo'
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 16. szerda
-------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Gazdako:r /ism./          (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto": Papp Ferenc
   Rendezte: To:rko:ly Ro'bert. Mu"sorvezeto": Dr. Gyo"rffy Sa'ndor
13.00 Esti Ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Csodako:rhinta: Ne zavarjanak, ke'rem ; Az elveszett labda; 
           A tilalmak             (15')
13.30 A hu:llo"k kialakula'sa  /1992./  (27')                
    27'04"
   (The Tail: A very useful Appendage)
   Spanyol ismeretterjeszto" film
   Rendezo"-operato"r: Pablo Munoz
13.55 Spectator erde'lyi u'tja      (23')
   Dokumentumfilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Puskel Pe'ter
   Szerkeszto": Puskel Tu:nde Emese. Operato"r: Sa'ndor Istva'n
   Spectator - dr. Krenner Miklo's - a magyar u'jsa'gi'ra's 
   to:rte'nete'nek nagy alakja. 120 e've szu:letett Garamberzence'n 
   e's a ke't vila'gha'boru' ko:zo:tti erde'lyi magyar nemzetise'gi 
   ko:ze'let ismert publicista'ja volt. Pa'lya'ja'nak erde'lyi 
   szakasza't ismerteti a film.
14.20 Machita (1944. - ism. - 100')
   Magyar ke'mfilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Pusztaszery Margit
   Zene: Sa'sdy Schack Manka
   Operato"r: Icsey Rudolf. Rendezte: Rodriquez Endre
   Szereplo"k: Petrovics Szvetiszla'v, Kara'dy Katalin, Bihari 
   Jo'zsef, Szabo' Sa'ndor
   A nagysikeru" Bizsu ci'mu" amerikai Marlene Dietrich-film 
   (Tay Garnett rendezte 1940-ben Fodor La'szlo' e's Vadnai 
   La'szlo' forgato'ko:nyve alapja'n) foga'sait e's mesevezete'se't 
   ko:veto" ke'mfilm sikeresen alkalmazza a mu"faj szaba'lyait. 
   A filmet nagyon ro:vid ideig ja'tszotta'k, mert Kara'dy Katalin 
   a ne'met megsza'lla's uta'n rendo"ri felu:gyelet ala' keru:lt. A 
   filmben az Arizo'na mulato' akkor legne'pszeru"bb sza'mai is 
   la'thato'k.
16.00 Betu"veto"  /ism./         (25')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Mu"sorvezeto": Cserhalmi Zsuzsa
   Szerkeszto": Csonka Erzse'bet. Rendezte: Kova'cs Be'la
16.25 Kun lovak honfoglala'sa      (39')
   Riport-dokumentumfilm
   Szerkeszto"-riporter: Juha'sz La'szlo'. Operato"r: Farkas Bala'zs
   A film a kazahszta'ni vadlovak Magyarorsza'gra to:rte'no" sza'lli'-
   ta'sa'ro'l e's a Sze'kesfehe'rva'r ko:zele'ben le'vo" kun skanzen 
   le'trehoza'sa'ro'l szo'l.
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.)
   133. re'sz: Titkos szerelem
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Ge'rard Espinasse
17.30 Mese
   Vigya'zat, fiu'k:...e'pitkeze's!           (7')
   A kenguru ersze'nye'bo"l: Csalafinta hegyma'szo'k   (7')
   Popeye, a tengere'sz: Popeye papa         (5')  
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 "Az elso" sza'z e'v"
   Adj kira'ly katona't! /1982/    (109')
   Magyar film (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Kardos lstva'n
   Operato"r: Pap Ferenc, Koltai Lajos, Szabo' Ga'bor
   Rendezte: Erdo"ss Pa'l
   Szereplo"k: Ozsda Erika, Szendrei Andrea, Nyako' Ju'lia, Diczha'zy 
   De'nes, To'th A'rpa'd, Soltis Lajos, Boroska Tibor
   A film te'ma'ja a fo"va'rosba va'ndorla's e's a csala'd ne'lku:l 
   e'lo" fiatalok sorsa. Ko:zelebbro"l a Budapestre keru:lt, s maga'ra 
   maradt Jutka sorsa't, u'tkerese'se'nek, beilleszkede'si ki'se'r-
   lete'nek dra'mai e's izgalmas te'vu'tjait ko:veti nyomon a film.
20.05 Re'gio'k              (40')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja 
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron tu'lro'l.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Mie'rt o:lnek meg egy bi'ro't? /1967./  (97')
   (Perche si uccide un magistrato)
   Olasz ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Damiano Damiani, Fulvia Gicca, Enrico Ribulzi
   Zene: Riz Ortolani
   Operato"r: Mario Vulpiani. Rendezte: Damiano Damiani
   Szereplo"k: Franco Nero, Farncoise Fabian
   Palermo'ban politikai gyilkossa'gnak ve'lik egy bi'ro' mego:le'-
   se't. A nyomoza's sora'n - e'ppen a va'laszta'sok elo"tt - lehull 
   az a'larc a va'ros ke'pmutato' vezeto"iro"l. Hamarosan azonban 
   u'jabb, szerelmi indi'te'kok is napfe'nyre keru:lnek...
23.05 Az arabok - E'lo" to:rte'nelem    (51')
   X/3.: A gyo"ztes va'ros
   Angol ismeretterjeszto" film
   Zene: Ali Jihad Racy
   Operato"r: Mike Fox, Jeremy Stavenhagen
   I'rta e's rendezte: Basim Musallam, Colin Luke
   A Ko:zel-Kelet to:rte'nete szinte azonos va'rosainak to:rte'ne-
   te'vel. Fez, Damaszkusz, Tunisz, Beirut e's Kairo' tanu'si'tja 
   a va'rosok folyamatos politikai e's ta'rsadalmi fennhato'sa'ga't 
   a vide'k felett. Keve's kive'tellel a Ko:zel-Keleten nem volt
   olyan fo:ldbirtokos arisztokra'cia, amelynek a hatalmi ba'zisa 
   vide'ken lett volna. Pedig a va'ros e's a vide'k kapcsolata egy-
   koron is a civiliza'cio' szerves alapja volt, a va'ros ve'delmet 
   nyu'jtott a parasztoknak, akik eze'rt csere'be feleslegeiket
   e'rte'kesi'tette'k, ege'szen a moderniza'cio' eltorzula'sa'ig, amely 
   a filmbe'li pe'lda't emli'tve Kairo' ko:zponti proble'ma'ja is lett 
   az elmu'lt ido"kben...
23.55 Vers               (6')
   Kisfalussy Ba'lint: Van himnuszom 
   Elmondja: Kisfalussy Ba'lint
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 17. csu:to:rto:k
-------------------------------

   Az Antenna Hunga'ria ado'karbantarta'sa miatt a Duna 
   Televi'zio' ada'sa 12.00-16.00 ko:zo:tt szu:netel.

16.00 Mu"sorismertete's          (5')
16.05 Re'gio'k /ism./          (40')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
16.45 Horga'sztanya'n           (20')
   Horga'szmagazin
   Szerkeszto": Dalmay La'szlo'. Rendezo"-operato"r: Kurucz Sa'ndor
   A horga'szmagazin sta'bja Erde'lyben ja'rt, horga'szbottal e's 
   kamera'val. Bemutatjuk a zalai horga'sztavakat, e's besza'mo-
   lunk a no"i horga'sz-vila'gbajnoksa'gro'l. Lesznek MOSZ-hi'rek, 
   aja'nde'ksorsola's valamint konyha a horga'sztanya'n rovattal 
   is jelentkeznek a mu"sor ke'szi'to"i.
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.)
   133. re'sz: Lelkiismeretfurdala's
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Ge'rard Espinasse
17.30 Mese
   Csodako:rhinta: A ta'nco'ra (2.); A sziva'rva'ny (2.); 
           Va'lto'futa's             (15')
   Bob e's Bobek: A parko"ro:k              (8')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Senki nem tud semmit /1947/   (70')
   Csehszlova'k film
   A forgato'ko:nyvet Jan Schmidt o:tlete'bo"l i'rta: Petr Nedon, 
   Josef Mach
   Zene: Josef Stelibsky
   Operato"r: Josef Strecha. Rendezte: Josef Mach
   Fo"szereplo"k: Jaroslav Marvan, Frantisek Filipovsky, Edvard 
   Linkers
   Karel Bures me'rno:k eltu"nik, ko:ro:ze'si parancsot adnak felku-
   tata'sa'ra. Szerelme, Butinova' kisasszony, s ke't lehetetlen 
   bara'tja, Stan e's Pan mindent megtesznek, hogy a Gestapo't 
   megte'vessze'k. A kaotikus felfordula's oka egy u:resnek ve'lt 
   csello'-tok, mely mindenu:tt felbukkan...
19.25 Furugy              (30')
   Magyar dokumentumfilm
   Zene: Herczeg La'szlo'
   Operato"r: Sibalin Gyo:rgy. Rendezte: Heve'r Zolta'n
   Furugy lako'inak le'leksza'ma 93. A telepu:le'snek nincs beko:to"-
   u'tja, i'gy az eso"s ido"szakban a be'ke's megyei falucska gyakor-
   latilag to:bb ho'napra elszigetelo"dik a vila'gto'l. Egyedu:l a 
   reforma'tus egyha'z gondoskodik folyamatosan az ido"sebbekro"l,
   de a helyzetbo"l ado'do'an gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy
   saja'tsa'gos misszio's feladatokat is maga'ra va'llal.
20.05 Va'lto'               (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Nagy Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Szi'nha'zi E'let  /ism./      (30')
   Mu"ve'szbeja'ro'
   Felelo"s szerkeszto": Ka'llai Katalin
   Szerkeszto": Szu"cs Katalin. Rendezte: Kamondi Zolta'n
22.00 "Keleti sze'l"
   Vo:ro:s cirokmezo" /1987/      (87')
   (Hung Kaoliang)
   Ki'nai film
   Forgato'ko:nyv: Csen Csia Niu, Csu Vej e's Mo jan
   Zene: Csao Csi Ping
   Operato"r: Ku Csang Vej. Rendezte: Csang Ji-mou
   Szereplo"k: Kong Li, Csian Vej, Teng Zsu Csun, Liu Csi, Csi 
   Csun Hua
   A rendezo" apai nagyszu:lei to:rte'nete't mese'li el, mely Sandong 
   tartoma'nyban ja'tszo'dik az 1920-as e'vek ve'ge'n. Nine't egy 
   szama're'rt csere'lik el szu:lei, e's egy o:tvene'ves, lepra's 
   fe'rfihoz ke'nyszeri'tik. A ha'z szolga'ja, Ju: hamarosan gyenge'd 
   kapcsolatba keru:l a fiatalasszonnyal. A fe'rj Nine ta'volle'te'ben 
   meghal, s igy Ju: nemcsak a felese'get, hanem a szeszfo"zde't 
   is mego:ro:kli. A vira'gzo' mu"ko:de'snek a kegyetlen japa'n meg-
   sza'lla's vet ve'get...
23.25 Vers               (2')
   Farkas A'rpa'd: U:ru:gyek fogyta'n 
   Elmondja: Bala'zs E'va
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 18. pe'ntek
--------------------------
8.00-12.00 
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 Lapozo'              (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Va'lto' /ism./           (40')
   Gazdasa'gl magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Nagy Katalin
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (40')
   A nap interju'ja
13.15 Horga'sztanya'n /ism./       (20')
   Horga'szmagazin
   Szerkeszto": Dalmay La'szlo'
   Rendezo"-operato"r: Kurucz Sa'ndor
13.35 Le'gykapo'k, medvelepke'k e's nagy pele'k  (14')
   A kertek e'lo"vila'ga
   Ne'met terme'szetfilm
   Rendezte: Otto Hahn
13.50 Ku:lo:nleges vasu'tvonalak      (57')
   Equador - Az Andokto'l a Galapagos-szigetekig
   Francia ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Francois Gall sorozata
   Zene: Francois Tusques, Bernard Vitet
   Operato"r: Bruno Henry. Rendezte: Bernard d'Abrigeon
   Az Andok egyik magasan fekvo" vo:lgye'ben utazunk, 2.800 
   me'terrel a tengerszint fo:lo:tt. Egy ege'szen ku:lo:nleges e's 
   saja'tos vonattal fedezzu:k fel Equadort - a neve "Autoferro",
   az auto'busz e's a di'zelmozdony kevere'ke. A hi'rko:zle's is
   hasonlo'ke'ppen rege'nyes, ugyanis a telefon megbi'zhatatlan,
   i'gy a westernfilmekbo"l jo'lismert sza'guldo' postakocsik vi-
   szik sze't a hi'rt. Ira'ny Quito, a fo"va'ros. Ekva'tor - vagyis 
   az "egyenli'to"" - az a ke'pzeletbeli vonal, amely a Fo:ldet
   ke't egyenlo" fe'lgo:mbre osztja. Innen ered a latin-amerikai 
   orsza'g neve.
14.45 O"so:k o:sve'nye'n II/1.        (31')
   Sa'ma'nmese
   Forgato'ko:nyv: Halmy Gyo:rgy, Kroo' Andra's
   Operato"r: Osmo A. Wilkuna, Mertz Lo'ra'nt
   Rendezte: Halmy Gyo:rgy
   Ko:zremu"ko:dnek: Schmidt E'va ne'prajzkutato', Papp Ga'bor 
   mu"ve'szetto:rte'ne'sz, Ceybert Ro'bert sa'ma'n beavatott, Somogyi 
   Istva'n, az Arvisura Szi'nha'z vezeto"je
   A szibe'riai (Polnovat) medveu:nnep bemutata'sa kapcsa'n meg-
   ismerhetju:k Paa'l Zolta'n rovo'sa'ma'n e'rdekes alakja't, mun-
   ka'ja't, az Arvisura ci'mu" ko:nyvet, hallhatunk a sa'ma'nizmus-
   ro'l e's a medvekultuszro'l.
15.20 "Olvaso'naplo'"
   A Sze'p e's a Szo:rnyeteg /1946/  (89')
   (La Belle et la Be'te)
   Francia film (ff)
   Mme Leprince de Beaumont mese'je nyoma'n i'rta: Jean Cocteau
   Zene: Georges Aurie
   Operato"r: Henri Alekan
   Rendezte: Jean Cocteau - Rene' Cle'ment
   Szereplo"k: Jean Marais, Josette Day, Mila Pare'ly, Nane Germon,
   Michel Auclair, Raoul Marco, Marcel Andre'
   "Legszebb e's legterme'szetesebb filmje A Sze'p e's a Szo:rnyeteg.
   Az olykor modoros e's o:ntetszelgo" maga'nmi'toszt itt mindannyi-
   unk tu:nde'rmese'je've' nemesi'ti az irodalmi alapanyag, Charles 
   Perrault korta'rsa'nak, Mme de Beaumont XVIII. sza'zadbeli i'ro'-
   no"nek a mu"ve. Cocteau itt is csodarekvizi'tumokkal to:lti meg 
   filmje't: a Szo:rnyeteg kaste'lya'ban e'lo" fe'rfikarok a kandela'-
   berek, a kariatida'k no"i fejek, a Diana-szobor megmozdul e's 
   nyilat lo" ki, s a kaste'ly foglya'va' lett Belle mozdulatlanul 
   suhan a't a hosszu' folyoso'n... Az a'lmok bizonytalan, lebego" 
   lassu'sa'ga adja a film to'nusa't." (Bika'csy Gergely)
16.50 "A le'tet kell kibi'rni"      (13')
   Hervay Gizella e's Szila'gyi Domokos versei
   Ko:zremu"ko:dik: Ga'spa'r Imola, Krizsova'nszky Szido'nia, Nemes 
   Levente, Ra'to'ti Zolta'n
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.)
   134. re'sz: A dra'ma
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Ge'rard Espinasse
17.25 Va'lto'-Info'            (15')
   Felelo"s szerkeszto": Re'dei Judit
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. 
   Rendezo"-operato"r: Mencseli Tibor
17.40 Mese
   Lolka e's Bolka olimpia'ja: Az olimpiai la'ng      (10')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 A helyettesi'to" tana'r /1993/    (83')
   (L'INSTIT)
   Az a'rtatlan Sa'mson    
   Francia film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Anne-Marie e's Patrice Mithois
   Zene: Olivier Rogg
   Operato"r: Claude Egger. Rendezte: Christian Karcher
   Szereplo"k: Ge'rard Klein, Nicolas Rossier, Anne Richard, 
   Pierre Banderet 
   Sa'mson, a kisse' gyengeelme'ju" fe'rfi az iskola kerte'sze. O" az 
   egyetlen bara'tja az e'desanyja'to'l elhagyott, megleheto"sen el-
   vadult fiu'nak, Willynek. A kisfiu' elhata'rozza, hogy meg-
   szo:kik, u'gysem szereti o"t senki. Azt a la'tszatot kelti, 
   mintha gyilkossa'g a'ldozata'va' va'lt volna. A gyanu' a ker-
   te'szre terelo"dik...
19.40 Kalandoza'sok E'szak-Go:ro:gorsza'gban (20')
   Magyar u'tifilm
   Ke'szi'tette: Monostory Ka'roly
   Az E'szak-Go:ro:gorsza'gban fellelheto" lege'rdekesebb e's legti-
   tokzatosabb helyekre - i'gy a Meteora'kra, az Athos szigetre 
   e's az Olymposra kalauzolja el a ne'zo"t a film.
20.05 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin       (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Mesterfoga's  /1993/       (112')
   (Max et Jeremie)
   Francia bu"nu:gyi film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Bernard Stora, C.D.
   Zene: Philippe Sarde
   Operato"r: Bruno de Keyzer. Rendezte: Claire Devers
   Szereplo"k: Christopher Lambert, Philippe Noiret, Jean-Pierre 
   Marielle
   Max tisztesse'gben mego"szu:lt o:regu'r, senki sem hinne' ro'la, 
   hogy o" a vila'g egyik legjobb be'rgyilkosa. Jeremie viszont 
   ra'ne'ze'sre is az, akinek la'tszik: ke'tbalkezes tacsko'. Meg-
   bi'zo'i arra o:szto:ke'lik, likvida'lja Maxot. Az o:regu'r azonban 
   nesze't veszi, az o'la'lkoda'sbo'l o:rdo:gi ja'tszma kerekedik...
23.20 Berlin Alexanderplatz       (59')
   XIV/10.: A maga'nyossa'g repede'seket hasi't
   Ne'met-olasz te've'filmsorozat
   Zene: Peer Raben
   Operato"r: Xaver Schwarzenberger e's Josef Vavra
   Alfred Do:blin rege'nye alapja'n i'rta e's rendezte: Rainer 
   Werner Fassbinder
   Szereplo"k: Gu:nter Lamprecht, Barbara Sukowa, Brigitte Mira, 
   Hanna Schygulla, Elisabeth Trissenaar, Karin Baal, Franz 
   Buchrisser
   Franz Biberkopf bu:ntetett elo"e'letu", azzal az elhata'roza'ssal 
   kezdte u'jra az e'lete't, hogy becsu:letes lesz. Egyet akar csak,
   teljesen he'tko:znapi, boldog e'letet. Erre ott van a kedvese,
   Mici. Egye'bke'nt pedig Franz ta'vol tartja maga't mindento"l.
   Franz bara'tno"je, E'va o'va inti Micit, hogy jobban vigya'zzon 
   szerelme're, Franzra. Az uto'bbi ido"ben tu'l sokat la'tja egyu:tt 
   Vilivel, s Vili ko:ztudottan csirkefogo'. Az e'let tu'l ro:vid az 
   e'rze'sek o:ro:kke'valo'sa'ga'hoz. Mici lele'p az udvarlo'ja'val.
0.20 Vers               (5')
   Arany Ja'nos: Vo:ro:s Re'be'k 
   Elmondja: Su:to" Ire'n
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 19. szombat
---------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')  
8.05 Bob e's Bobette          (26')
   A toja'sbuggyanto'
   Ausztra'l rajzfilmsorozat
8.30 kiCSODA a miCSODA         (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   A gyerekek a riportke'szi'te's forte'lyait tanulja'k meg. 
   Re'szt vesznek egy versenyen, ki ke'szi'ti a legjobb, leg-
   e'rdekesebb riportot.
9.00 Vila'gto:rte'net
   XXVI/6.: A nagy vila'gvalla'sok   (26')
   Angol ismeretterjeszto" filmsorozat a TIMES magazin vila'g-
   to:rte'neti atlasza alapja'n
   Zene: Hans Zimmer
   Operato"r: Mike Fash. Rendezte: Paul Fisher
   A to:rte'nelem korai ido"szaka'nak folyama'n, az o'kori civili-
   za'cio'k ideje'ben hangsu'lyos helyzetbe keru:lt az emberi 
   egyu:tte'le's mike'ntje'nek, milyense'ge'nek szaba'lyoza'sa, a 
   normati'va'k elfogada'sa e's elfogadtata'sa. A vila'gvalla'sok 
   ko:zel egyideju" jelentkeze'se erre utal, ba'r a le'trejo:ttu:k 
   minden bizonnyal nem csak ezekkel az okokkal magyara'zhato'.
9.25 A kis Nicholas u'rfi VI/2.     (24')
   (Little Sir Nicholas)
   Angol ifju'sa'gi filmsorozat
   C. A. Jones rege'nye alapja'n i'rta: David Benedictus
   Operato"r: John Else
   Zene: Ian Hughes. Rendezte: Andrew Morgan
   Fo"szerepben: Stefan Beazley, Rachel Gurney, Bernice Stegers,
   Jack Watson
   A Mylady, Mrs. Tremaine befogadja oldala'gi rokonait a kaste'ly-
   ba. Gerald, Margaret e's e'desanyjuk i'gy hamarosan valo'sa'gos 
   uraiva' va'lnak Robin Hillnek, o" maga pedig a'tko:lto:zik a kerti 
   lakoszta'lyba. Hat e'vet to:lt el a'tnevele'su:kkel, ma'r-ma'r 
   feledte egykori unoka'ja't, Nicholast, amikor a csala'd bara'tja, 
   William Randle ku:lo:no:s hi'reket ku:ld Franciaorsza'gbo'l...
9.50 Orosz vadon            (26')
   Jakok, az e'g gyermekei
   Orosz ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Harri Hamalainen
   Operato"r: Grigori Grachov, Leonid Novikov, Mihail Zagorenko,
   Michail Ugarov
   Rendezte: Youri M. Klimov
   Tienshan szikla's hegyein nem ko:nnyu" az e'let. A jakok, ezek 
   a bivalyero"s emberek ma'r e'vezredek o'ta megho'di'totta'k ezt a 
   teru:letet, alkalmazkodva a hihetetlenu:l keme'ny e'letfelte'te-
   lekhez. A jakok nem bi'rja'k a meleget, a fagyos e'vszakot 
   szeretik. Az e'letvesze'lyt jelento" lavina'k mindennapi e'letu:k 
   re'szei.
10.20 Delfi e's bara'tai
   Vesze'lyben a vila'gito'torony    (24')
   Spanyol rajzfilmsorozat
10.45 Harmo'nia             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc
   Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
   Szerkeszto"-rendezo": Goda Krisztina
11.15 Kedves /ism./           (40')
   Magazin no"kro"l-no"knek
   Operato"r: Horva'th Adrienn
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Barko' Judit, Kalocsai Andrea
   Rendezte: Bozsogi Ja'nos
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's, Lapozo'   (20')
12.20 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin /ism./   (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
13.00 Esti Ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Ne'pta'ncok
   Kalocsai Ne'pi Egyu:ttes Hagyoma'nyo"rzo" Csoport
   Szerkeszto"-rendezo": Birinyi Jo'zsef
13.25 "Kara'dy Katalin filmjeibo"l"
   Szi'riusz /1942/          (98')
   Magyar film
   Herczeg Ferenc mu"ve'bo"l i'rta: Ra'ko'czi Pe'ter
   Zene: Polga'r Tibor
   Operato"r: Icsey Rezso". Rendezte: Hamza D. A'kos
   Szereplo"k: Szilassy La'szlo', Kara'dy Katalin, Balo' Eleme'r, De'ry 
   Sa'ri, Rajczy Lajos, Hidassy Sa'ndor
   Sergius, a valaha nagytuda'su', de lassan o"ru:lt ro:geszme'ibe 
   meru:lo" professzor feltala'l egy olyan ge'pet, amelynek sebes-
   se'ge gyorsabb a Fo:ld forga'sa'na'l e's i'gy vissza lehet repu:lni 
   a mu'ltba. Lea'nya't e's vagyona't annak i'ge'ri, aki bele mer u:lni
   ebbe a ge'pbe. A kalandva'gyo' Tibor A'kos gro'f va'llalkozik erre,
   azonban a ge'ppel indula'skor lezuhan. La'za'lma'ban ku:lo:no:s ka-
   landokat e'l a't a 18. sza'zadi osztra'k-magyar vila'gban e's 
   beleszeret a gyo:nyo:ru" velencei e'nekesno"be, Rosina'ba.
15.05 A tengeri Selyemu't /1989./    (50')
   XII/1.: A tengerfene'k titkai
   (Silk Route of the Sea)
   Japa'n ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Hujime Suzuki, Masao Ogasawara, Takuya 
   Haraguchi
   Az embert ido"tlen ido"k o'ta megige'zte a Fo:ldu:nk teru:lete'nek 
   to:bb, mint ke'tharmada't bebori'to' tenger. Mint ta'pla'le'kforra's 
   e's mint o:sszeko:to" kapocs a nemzetek ko:zo:tt, a tenger e'let-
   beva'go'an fontos szerepet ja'tszott a civiliza'cio'k fejlo"de'-
   se'ben. Ki'na e's a mediterra'n kultu'ra'k ko:zo:tt ma'r a Krisztus 
   szu:lete'se ko:ru:li e'vsza'zadokban le'tezett kereskedelmi kap-
   csolat. A'zsia't e's Euro'pa't a selyem u'tjake'nt ismert, A'zsia't
   a'tszelo" orsza'gu't ko:to:tte o:ssze, amelyen to:mje'nt, porcela'nt, 
   aranyat e's persze eszme'ket a'ramoltattak, de ugyanekkor le'-
   tezett egy tengeri u'tvonal is Ro'ma e's Ki'na ko:zo:tt. A sorozat 
   sta'bja ezt az utat ja'rja ve'gig kamera'ja'val, amelyhez az elso" 
   epizo'dban megkeresi azt a sza'lli'to'eszko:zt, azt az egykori 
   hajo'ti'pust, amelynek a neve "dhow", s amellyel olykor me'g ma 
   is tala'lkozhat az utazo' a ko:rnye'k vizeit ja'rva.
15.55 Va'ratlan utaza's IV.        (47')
   XIII/4.: Evelyn
   Kanadai te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Raymond Storey
   Zene: John Welsman, Don Gillis
   Operato"r: Bob Saad. Rendezte: Graeme Campbell
   Szereplo"k: Sarah Polley, Jackie Burroughs, Mag Ruffman, 
   R. H. Thomson, Zachary Bennett, Gema Zamprogna, Cedric Smith,
   Lally Cadeau, David Fox, Alec King e's Emet Grer gyermekkori 
   jo'bara'tok voltak. Amikor Emet to:bb e'vnyi ta'volle't uta'n haza-
   jo:n e's letelepszik csala'dja'val Avonlea'ban, terme'szetes sza'-
   ma'ra, hogy kisla'nyuk keresztszu:lei Hanett e's Alec King legye-
   nek. Emet e's Alec hala'szni mennek, s viharba keru:lnek. Alec 
   nem tudja megmenteni legjobb bara'tja't a hulla'msi'rbo'l. Evelyn 
   maga'ra marad kisbaba'ja'val. Alec e's gyermekei sokat segi'tenek 
   rajta. Az ido"s pletyka'zo' ho:lgyek ezt nem hagyja'k szo' ne'lku:l 
   e's ma'r Janett is kezd fe'lte'kenykedni.
16.40 A harmadik            (7')
   Magyar anima'cio's film
   Rendezte: Homolya Ga'bor
16.50 Dunata'j              (30')
   O:kolo'giai magazin
   Szerkeszto": Hollo's La'szlo'. Rendezte: Paczolay Be'la
17.25 Mese
   Kimba, a fehe'r oroszla'n /23./
   Japa'n anima'cio's filmsorozat
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 "Kome'dia's ido"k"
   Az u'r a pokolban is u'r /1960/  (97')
   (Signori si nasce)
   Olasz filmvi'gja'te'k (ff)
   Zene: Gianni Ferrino
   Operato"r: Alvaro Mancori. Rendezte: Mario Mattoli
   Szereplo"k: Toto, Peppino de Filippo, Delia Scala, Riccardo 
   Garrone, Lidia Martora, Luigi Pavese, Angela Luce, Dory 
   Dorika, Nico Pepe, Liana Orfei, Carlo Croccolo
   Pio e's Zaza testve'rek, de egye'nise'gu:k teljesen ellente'tes. 
   Egyiku:k keme'nyen dolgozik, a ma'sik pedig minden fille'rje't 
   elveri. Sza'zadunk egy hi'res i'ro'ja i'gy o:sszegzi a tanulsa'got,
   ro:viden e's velo"sen: az ellense'gne'l csak a testve'r rosszabb.
   A nagy vila'gkia'lli'ta's e've't i'rjuk, to:rte'netu:nk teha't ke't 
   five'rrel kezdo"dik, az egyik Pio Degli Ulivi lovag, egyha'zi 
   szabo', a ma'sik pedig Zaza Degli Ulivi o:njelo:lt ba'ro', nemes 
   ember. Uto'bbi tartja a szi'nvonalat, van sti'lusa, sikkes,
   sa'rmos. Bezzeg Pio szentle'lek, jo'le'lek, me'gis a szabo'sa'gig 
   su:llyedt.
19.50 A'llatok e's artista'k a porondon /1993./ (60')
   (Animaux et artistes en piste)
   Francia szo'rakoztato' film
   Zene: Gilbert Trittoleno
   Operato"r: Jean Martin. Rendezte: Francoise Boulain
   A film a ma'sodik nemzetko:zi cirkuszfesztiva'lon Massyban 
   ke'szu:lt.
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Arizo'nai a'lmodozo'k  (1992)   (135')
   (Arizona dream)
   Francia ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Emir Kusturica e's David Atkins
   Zene: Goran Bresovic
   Operato"r: Vilko Filac. Rendezte: Emir Kusturica
   Szereplo"k: Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, Lili 
   Taylor, Vincent Gallo, Paulina Porizkova
   A to:rte'nelem tele van a'lmokkal, azokat kell keresni. Neki-
   va'gni az ismeretlennek, mint Kolumbusz. Ezt teszi a film 
   ne'gy meghata'rozo' szereplo"je, Axel, Elaine, Paul e's Grace,
   valamint az o:to:dik, Leo. Axel a maga huszone've'vel o:ro:kke' 
   az eszkimo'kro'l, Alaszka'ro'l a'lmodik, Elaine, a szerelme, 
   aki ke'tszer annyi, mint a fiu', Pa'pua U'j-Guinea'ro'l, s mindig 
   ero"sen hisz abban, hogy tud repu:lni. Elaine la'nya, Grace 
   tekno"sbe'ka szeretne lenni ma'sodik e'lete'ben, s Paul pedig 
   nyavalya's mu"ve'sz. Leo kilo'g a sorbo'l, auto'kereskedo", po't-
   atya Axel gyerekkora'bo'l. S o"k egyu:tt Arizo'na'ban to:rte'ne-
   tekke' forma'lja'k szu:rrea'lis a'lmaikat, a nagymester,
   Kusturica vi'zio'ja'ban.
23.45 Vers               (2')
   Ve'szi Endre: Az o"rtorony
   Elo"adja: Keres Emil
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 20. vasa'rnap
-----------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Valla'si mu"sor           (40')
   E'lo" forra's
   Katolikus mu"sor
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Rendezo"-operato"r: Horva'th Tama's
8.45 Ebba e's Didrik IX/5.       (28')
   (Ebba och Didrik)
   Sve'd ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Christina Herrstro:m
   Zene: Anders Melander e's Verdi, Donizetti, Beethoven
   Operato"r: Bertil Wiktorsson. Rendezte: Peter Schildt
   Szereplo"k: Lisen Arnell, Johan Widerberg, Suzanne Reuter,
   Sten Elfstro:m, Kaj Husell, Helge Skoog, Johanna Friberg, 
   Henrik Schildt
   Ebba e's Didrik buliba megy, Tova szu:linapja'ra. Didrik azon-
   ban nem neki ke'szi't aja'nde'kot, hanem Yrla'nak. Zongorao'ra 
   helyett hozza' siet, s a'tadja a neki sza'nt fadobozt. Yrla 
   egy hajtincset nyisszant Didrik haja'bo'l, s a dobozba rejti.
   Ha nem nagy a szerelem, minden egyszeru". "Egyik he'ten az 
   egyik sra'cba zu'gsz bele, a ma'sik he'ten a ma'sikba." S ugyan-
   ez fordi'tva is igaz.
9.15 Pumukli kalandjai         (24')
   Kise'rtet a vende'gha'zban
   Mesefilmsorozat
9.40 Cimbora - Tallo'zo'         (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
10.25 Tengerentu'li legenda'k       (25')
   (Overseas Legends)
   XIII/8.: Az utolso' Wayana vada'szok
   Francia terme'szetfilm
   Zene: Fre'de'ric Rousseau
   Opereto"r: Jacques-Paul Baudot
   Rendezte: Jacques-Paul Baudot
   A wayana vada'szok ismerik e's tisztelik a terme'szetet, mivel 
   saja't magukat is a terme'szet re'sze'nek tekintik. Mimisiku 
   minden ke'tse'get kiza'ro'an az egyik utolso' wayana vada'sz.
   Ne'pe a Karibi-szigetekro"l sza'rmazo' amerikai india'n to:rzsek
   egyike, bu:szke'n vallja maga'e'nak a tro'pusi erdo"se'get, amely 
   otthonuk e's ve'delmezo"ju:k... A wayana'k fo:ldje francia Guayana 
   e's Brazi'lia ko:zo:tt teru:l el.
10.55 Unita'rius istentisztelet     (60')
   ko:zveti'te'se a millecentena'rium alkalma'bo'l felve'telro"l, 
   a budapesti Nagy Igna'c utcai templombo'l
   A szertarta'st bemutatja'k az unita'rius vila'gtala'lkozo' 
   pu:spo:kei.
   Szerkeszto": Lehoczky La'szlo'
   Vezeto"operato"r: Czabarka Pe'ter. Rendezte: Nagy Katalin
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 Ameddig a harang szo'l       (11')
   "Zugiskola'sok" - Ja'sza'go'
   Erde'lyi Ja'nos e's Zsigmond Dezso" sorozata
12.15 Pentaton             (30')
   Ne'pzenei ko:rke'p
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Fehe'r Aniko'
   Ta'rsszerkeszto": Ko:nczei A'rpa'd. Rendezte: Paczolay Be'la
12.45 A helyettesi'to" tana'r (1993. - ism. - 83')
   (L'INSTIT)
   Az a'rtatlan Sa'mson
   Francia te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Pierre Pauquet
   Zene: Jean-Marie Senia
   Operato"r: Jean Rozenbaum. Rendezte: Michel Favard
   Szereplo"k: Ge'rard Klein, Catherine Aymerie, Victor Moati, 
   Isabelle Renauld
14.15 Sportke'pek            (135')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
16.30 Mozgo' Ke'p             (30')
   Filmmagazin
   Felelo"s szerkeszto": Po:ro:s Ge'za
17.00 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k     (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
17.15 Postabonta's - Leve'lva'lta's     (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
17.35 Mu"sorismertete's          (5')
17.40 Mese
   Henry macska'ja: A nagy kaland   (15')
18.00 Heti Hi'rmondo'           (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 Az elso" sza'z e'v
   Mephisto I-II. /1981/       (139')
   Magyar ja'te'kfilm
   Klaus Man mu"ve nyoma'n i'rta: Dobai Pe'ter, Szabo' Istva'n
   Zene: Tama'ssy Zdenko
   Operato"r: Koltai Lajos. Rendezte: Szabo' lstva'n
   Szereplo"k: Klaus Maria Brandauer, Rolf Hoppe, Ba'nsa'gi Ildiko',
   Krystyna Janda, Cserhalmi Gyo:rgy, Andorai Pe'ter, Karin Boyd,
   Christine Harbort
   A hamburgi Mu"ve'sz Szi'nha'z ta'rsulata'nak tehetse'ges, de jelen-
   te'ktelen ku:lseju" szi'ne'sze't, Hendrik Ho:fgent me'rhetetlen becs-
   va'gy fu"ti. A baloldali gondolkoda'su' Otto Ulrichsszal tota'lis 
   szi'nha'zat szerveznek a munka'sok sza'ma'ra. Baloldalisa'ga e's 
   mu"ve'szi fe'lte'kenyse'ge miatt Ho:fgen o:sszeu:tko:ze'sbe keru:l a 
   hu'szas e'vek forrongo' va'ltoza'sainak ma'sik jellegzetes ti'pu-
   sa'val, a szi'nha'z ugyancsak tehetse'ges szi'ne'sze'vel, Miklasz-
   szal, aki a nemzeti szocialista'kto'l va'rja Ne'metorsza'g meg-
   u'jula'sa't. Ho:fgen o:ntudatlanul ra'e'rez e'rve'nyesu:le'se egyik 
   leheto"se'ge're, mikor megismerkedik a nagypolga'ri csala'dbo'l 
   sza'rmazo' sze'p e's elega'ns Barbara Brucknerrel. O:sszeha'za-
   sodnak, s Barbara segi'ti o"t az elo"rejuta'sban. A Berlini 
   A'llami Szi'nha'zban kap szerzo"de'st, e's ve'gu:l megkapja a'lmai 
   szerepe't, Mephisto't Goethe Faustja'ban - e's ezzel megkezdo"dik
   feltarto'ztathatatlan karrierje, e'pp az ido" ta'jt, amikor a 
   nemzetiszocialista pa'rt hatalomra keru:l...
21.20 Zene tolma'ccsal          (60')
   Schubert III. Szimfo'nia'ja D-du'r, D.200
   Bartalus Ilona mu"sora
   Elo"adja: az MRT Szimfonikus Zenekara
   Veze'nyel: Va'sa'ry Tama's
22.20 Sportpercek            (10')   
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
22.30 Ars Hungarica           (25')
   Csontva'ry Kosztka Miha'ly Tivadar 
   III/2.: Metamorfo'zis
   Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
   Operato"r: Ne'meth Attila. Rendezte: Olasz Ferenc
   A terme'szeti moti'vum a festo" vila'ga'ba transzpona'lo'dott, a 
   la'tva'ny e's a mu"ve'sz belso" vi'zio'ja egyesu:lt, a metamorfo'zis 
   megto:rte'nt. Ha ke'so"n kezdte is a "ga'csi patikus" a festo"-
   mesterse'get, utole'rte maga't. 1903 ju'liusa'ban, 50. szu:lete's-
   napja uta'n a fo" mu"vek megfeste'se'be kezdett.
22.55 Berlin Alexanderplatz       (59')
   XIV/11.: A tuda's hatalom e's ki kora'n kel, aranyat lel
   Ne'met-olasz te've'filmsorozat
   Zene: Peer Raben
   Operato"r: Xaver Schwarzenberger e's Josef Vavra
   Alfred Do:blin rege'nye alapja'n i'rta e's rendezte: Rainer 
   Werner Fassbinder 
   Szereplo"k: Gu:nter Lamprecht, Barbara Sukowa, Brigitte Mira,
   Hanna Schygulla, Lina-Elisabeth Trissenaar, Minna-Karin Baal,
   Meck-Franz Buchrisser
   Franz Biberkopf keseru"en csalo'dott, amikor megpro'ba'lt tisztes-
   se'ges lenni. U'jra el kezdett inni, mert fo:lo:slegesnek e'rzi 
   maga't. De mit keres e'pp Reinholdna'l, aki meg akarta o:lni?
23.55 Vers               (4')
   Balassi Ba'lint: Adj ma'r csendesse'get 
   Elmondja: Papp Zolta'n
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************
 Magdolna Zimanyi             
 KFKI Research Institute for Particle Phone: +36-1-175-8257
 and Nuclear Physics          FAX:  +36-1-169-6567
 Computer Networking Center      E-mail: 
 H-1525 Budapest 114, POB. 49, Hungary URL: http://www.kfki.hu/~mzimanyi
 -----------------------------------------------------------------------
+ - DunaTv 43. heti musora - 96. oktober 21. - oktober 27. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

1996. okto'ber 21. he'tfo"
--------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Heti Hi'rmondo' /ism./       (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
13.20 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k /ism./ (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
13.35 Postabonta's - Leve'lva'lta's /ism./ (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
13.55 kiCSODA a miCSODA /ism./     (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   A gyerekek a riportke'szi'te's forte'lyait tanulja'k meg. Re'szt 
   vesznek egy versenyen, ki ke'szi'ti a legjobb, lege'rdekesebb 
   riportot.
14.25 Cimbora - Tallo'zo' /ism./     (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
15.10 Az arabok - E'lo" to:rte'nelem /ism./(50')
   X/3.: A gyo"ztes va'ros
   Angol ismeretterjeszto" film
   Zene: Ali Jihad Racy
   Operato"r: Mike Fox, Jeremy Stavenhagen
   I'rta e's rendezte: Basim Musallam, Colin Luke
   A Ko:zel-Kelet to:rte'nete szinte azonos va'rosainak to:rte'ne-
   te'vel. Fez, Damaszkusz, Tunisz, Bejru't e's Kairo' tanu'si'tja
   a va'rosok folyamatos politikai e's ta'rsadalmi fennhato'sa'ga't 
   a vide'k felett. Keve's kive'tellel a Ko:zel-Keleten nem volt 
   olyan fo:ldbirtokos arisztokra'cia, amelynek a hatalmi ba'zi-
   sa vide'ken lett volna. Pedig a va'ros e's a vide'k kapcsolata
   egykoron is a civiliza'cio' szerves alapja volt, a va'ros ve'-
   delmet nyu'jtott a parasztoknak, akik eze'rt csere'be feles-
   legeiket e'rte'kesi'tette'k, ege'szen a moderniza'cio' eltorzula'-
   sa'ig, amely a filmbe'li pe'lda't emli'tve Kairo' ko:zponti prob-
   le'ma'ja is lett az elmu'lt ido"kben.
16.00 Harmo'nia /ism./          (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc        
   Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
   Szerkeszto"-rendezo": Goda Krisztina
16.30 Dunata'j /ism./          (30')
   O:kolo'giai magazin
   Szerkeszto": Hollo's La'szlo'. Rendezte: Paczolay Be'la
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.sorozat)
   136. re'sz: Megba'na's
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jean-Pierre Spiero
17.30 Mese
   Ora'nguta'n Zso'fi kalandjai: Amikor Zso'fi mo'resre tani't (7')
   Szibe'riai ne'pmese'k: A medvebocs, akinek honva'gya volt (7')
   Gurul az alma: A nagy szaka'csko:nyv           (8')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 A'llatklinika a va'ros sze'le'n /1993-94/ (48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/11.: Rossz hi'rek
   Cseh-ne'met filmsorozat
   Forgato'ko:ny: Jiri Melisek e's Otto Zelenka
   Zene: Petr Hapka
   Operato"r: Jiri Samal. Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana 
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
   A klinika'ra bea'lli't egy bizonyos Sadek u'r, aki igen titok-
   zatosan viselkedik. A hi'r, amit ko:zo:l, bombake'nt robban: 
   bejelenti ige'nye't az e'pu:letre, mely kora'bban az o" tulajdona 
   volt...
19.05 Ta'ncmu"hely            (30')
   Dio'szegi La'szlo' koreogra'fus portre'ja
   Operato"r: Nemes Tibor
   Szerkeszto": Ko:nczei A'rpa'd. Rendezo": Sztano' He'di
   Ko:zremu"ko:dik: Va'laszu't Ta'ncegyu:ttes, Honve'd Egyu:ttes
19.35 A szolidarita'sto'l a szolidarita'sig  (27')
   Budapesti besze'lgete's Lech Walesa Nobel-be'kedi'jas 
   politikussal
   Szerkeszto"-riporter: To'thfalusi Andra's
   Operato"r: Bartos Miklo's 
   A volt lengyel a'llamfo" szeptember 19-22-ig to:bb magyar szer-
   vezet meghi'va'sa'ra Budapestre la'togatott. Ebbo"l az alkalombo'l 
   a lengyel belpolitika ko:zelmu'ltja'ro'l e's jelene'ro"l, saja't 
   jo:vo"beli politikai szerepva'llala'sa'ro'l adott exkluzi'v inter-
   ju't a Duna Televi'zio'nak.
20.05 Mu"-Terem-Te's           (40')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 A mi forradalmunk (1994/95)    (92')
   V/1.: A ke't miniszterelno:k
   Magyar to:rte'nelmi dokumentumfilm
   Operato"r: Ve'ka's Pe'ter, Ko"szegi Gyula
   Rendezte: Magyar Jo'zsef
   Egy apro' ne'p fella'zad a diktatu'ra ellen. 1956 forradalma a 
   vila'gto:rte'nelem ritka, csoda'latos pillanai ko:ze' tartozik. A 
   forradalom olyan re'sztvevo"i szo'lalnak meg, akik hiteles va'-
   laszokat adnak az eseme'nyekkel kapcsolatosan femeru:lo" ke'r-
   de'sekre. Ko:ztu:k olyanokra is, melyek sorsdo:nto"ek voltak, 
   me'gis keveset, vagy e'ppen semmit nem foglalkoztak velu:k a 
   to:rte'ne'szek.
23.00 Cousteau kapita'ny u'jra felfedezi a vila'got (48')
   /1985-1991/ 
   lndone'zia - Az o:rdo:g kertjei
   Francia filmsorozat
   Forgato'ko:nyi'ro': Francine Triplet
   Zene: Vangelis
   Operato"r: Louis Prezelin, Didier Noirot
   Rendezte: Jacques-Yves Cousteau, Jean-Michel Cousteau
   A Calypso az Indone'ziai szigetekne'l hajo'zik. Itt vulka'nok 
   alaki'tja'k a ta'jat. Amikor 1883 augusztusa'ban kito:rt a Kra-
   katoa, 30 kilome'teres tu"z- e's hamuoszlop to:rt az e'g fele'. 
   Nyoma'ban a szo:ko"a'r mindent elso:po:rt. A negyvenme'teres hul-
   la'mok hatezer hajo't zu'ztak porra'. A tengert 36.000 indone'-
   ziai holtteste bori'totta. A vulkanolo'gusok szerint ez a leg-
   nagyobb vulka'ni katlan a vila'gon. A tengerek itt sello"k 
   neve't viselik. 13.000 ezer sziget e's 400 vulka'n, mint ra-
   gyogo' gyo:ngyo:k a sello"k ruha'ja'n.
23.50 Vers               (2')
   Taka'ts Gyula: Icarus a ko:lto"ho:z
   Elmondja: Molna'r Piroska
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 22. kedd
-----------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Mu"-Terem-Te's /ism./        (40')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (15')
   A nap interju'ja
13.15 Popeye, a tengere'sz: Popeye utaza'sai, Va'ratlan eso"  (11')
13.25 A Bajka'l to'            (15')
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyv: Hansju:rgen Hilgert
   Operato"r: Christel Fomm
   Rendezte: Hansju:rgen Hilgert
   A Bajka'lt janua'r ko:zepe'to"l ma'jus ko:zepe'ig je'g bori'tja. 
   A ko:rnye'k utolso' vulka'nja 60 millio' e've kialudt, majd 
   25 millio' e'vvel e'zelo"tt megrepedt a fo:ldke'reg, s i'gy 
   keletkezett a to'. A Bajka'l partjai e'vente 2 cm-t ta'vo-
   lodnak egyma'sto'l. Ne'ha'ny e'vmillio', s a keleti part el-
   va'lik Szibe'ria'to'l. A geolo'gusok szerint a Bajka'lbo'l u'j 
   o'cea'n keletkezik.
13.40 Expedi'cio'             (49')
   XIII/8.: A wayuuk ne'pe - Az a'lmok u'tja
   Venezuelai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Operato"r: Ignacio Gonzales, John Dickinson, Eduardo Martinez
   Zene: Miguel Noya
   I'rta e's rendezte: Jane Frances Hofilena
   A ne'pcsoport ma'r a ho'di'to' spanyol csapatok mege'rkeze'se 
   elo"tt is ezen a teru:leten e'lt, a mai Venezuela e's Kolumbia 
   hata'rvide'ke'n. A "fo:ld gyermekeinek" nevezik magukat, s ami 
   ku:lo:no:s dolog, nem za'rko'ztak el a ho'di'to'k kultu'ra'ja'to'l, 
   de kialaki'tottak egy szerencse'snek mondhato' szimbio'zist. Hogy 
   ma'st ne is emli'tsu:nk ennek bizonyi'ta'sa'ra: me'g ma is matri-
   archa'tusban e'lnek a modern vila'g kihi'va'sai ellene're.
14.30 A'Ilatklinika a va'ros sze'le'n (1993-94. - ism. - 48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/11.: Rossz hi'rek
   Cseh-ne'met filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Jiri Melisek e's Otto Zelenka
   Zene: Petr Hapka
   Operato"r: Jiri Samal. Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana 
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
15.20 A tengeri Selyemu't (1989. - ism. - 50')
   (Silk Route of the Sea)
   XII/1.: A tengerfene'k titkai
   Japa'n ismeretterjeszto" filmsorozat
   Rendezte: Masao Ogasawara
   Az embert ido"tlen ido"k o'ta megige'zte a Fo:ldu:nk teru:lete'nek 
   to:bb mint ke'tharmada't bebori'to' tenger. Mint ta'pla'le'kforra's 
   e's mint o:sszeko:to" kapocs a nemzetek ko:zo:tt, a tenger e'let-
   beva'go'an fontos szerepet ja'tszott a civiliza'cio'k fejlo"-
   de'se'ben. Ki'na e's a mediterra'n kultu'ra'k ko:zo:tt ma'r a 
   Krisztus szu:lete'se ko:ru:li e'vsza'zadokban le'tezett kereske-
   delmi kapcsolat. A'zsia't e's Euro'pa't a selyem u'tjake'nt is-
   mert, A'zsia't a'tszelo" orsza'gu't ko:to:tte o:ssze, amelyen to:m-
   je'nt, porcela'nt, aranyat e's persze eszme'ket a'ramoltattak, 
   de ugyanekkor le'tezett egy tengeri u'tvonal is Ro'ma e's Ki'na 
   ko:zo:tt. A sorozat sta'bja ezt az utat ja'rja ve'gig kamera'-
   ja'val, amelyhez az elso" epizo'dban megkeresi azt a sza'lli'-
   to'eszko:zt, azt az egykori hajo'ti'pust, amelynek a neve "dhow",
   s amellyel olykor me'g ma is tala'lkozhat az utazo' a ko:rnye'k 
   vizeit ja'rva.
16.10 Valla'si mu"sor /ism./       (40')
   E'lo" forra's
   Katolikus mu"sor
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Rendezo"-operato"r: Horva'th Tama's
16.50 La'ssuk, hogyan no:vekednek
   (See how they grow)
   Fa'n e'lo" a'llatok: az egere'szo:lyv  (12')
   Angol ismeretterjeszto" sorozat
   Rendezte: Tom Gordon
17.05 He'le'ne e's a fiu'k /II.sorozat/
   137. re'sz: Gyenge'd pillanatok
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jean-Pierre Spiero
17.30 Mese
   Mese'k a nagyvila'gbo'l: Az egyla'bu' pulyka  (5')
   Ho'embermese'k: A pe'lda's rendro"l       (7')
   Popeye, a tengere'sz: Moby Hick       (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Zene's u:zenetek          (70')
   Mu"sorvezeto": Farkas Bogla'rka, Gasparik Attila
   Szerkeszto"-rendezo": Tanos Miklo's
   A mu"sort, u:zeneteivel, ke're'seivel a ko:zo:nse'g szerkeszti. 
   La'thato'k e's hallhato'k lesznek szavalatok, operare'szletek, 
   ne'pdalok, operettszta'rok, popzene'szek e's sokan ma'sok.
19.25 He'thata'r             (40')
   Ku:lpolitikai magazin
   Felvide'k
   Szerkeszto": Neszme'ri Sa'ndor. Mu"sorvezeto": Lengyel Judit
   Fo"szerkeszto": Marosi Barna. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
   Fejteto"re a'lli'tott ko:zigazgata'si reform. Hogy szabdalta'k 
   sze't a magyarlakta teru:leteket Go:mo:rben e's Bodrogko:zben 
   a helyi ne'pszavaza's ellene're. Mie'rt nem szu:letett egyse'ges 
   magyar elke'pzele's, koncepcio' a teru:leti feloszta'sro'l? Iskola 
   e's identita's - a vesze'lyeztett re'gio': Zoboralja. Ka'rpa'talja: 
   az iskola'n ki'vu:li mu"velo"de'si inte'zme'nyek o:na'llo'sa'ga e's 
   szerepe az identita's mego"rze'se'ben.
20.05 Gazdako:r             (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
   Rendezte: Ba'rtfai Gyo:rgy
   A gazda'lkodo'k magazinja'ban az o"szi betakari'ta'ssal foglalkoz-
   nak a mu"sor munkata'rsai. Ka'rpa't-medencei ko:rke'pet adunk az 
   ipari no:ve'nyek hozama'ro'l, foglalkozunk az olajtermele'ssel, 
   a cukor, a krumpli e's a kukorica e'lelmiszeripari feldolgo-
   za'sa'val.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 A mi forradalmunk (1994/95)   (180')
   Magyar to:rte'nelmi dokumentumfilm
   V/2-3.: Egy nap a csoda'k ko:nyve'bo"l; Da'vid e's Go'lia't
   Magyar to:rte'nelmi film
   Operato"r: Ve'ka's Pe'ter, Ko"szegi Gyula
   Rendezte: Magyar Jo'zsef
 0.30 Vers               (3')
   Arany Ja'nos: A to:lgyek alatt
   Elmondja: Ma'di Szabo' Ga'bor
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 23. szerda
-------------------------
7.00 Ke'pes Kro'nika - 1956-1996     (60')
8.00 Mu"sorismertete's          (60')
   A Duna Televi'zio' kamera'i nyomon ko:vetik a nap eseme'nyeit, 
   e's a to:rte'ne'sekro"l ke'szu:lt filmbesza'molo'kat folyamatosan, 
   s az esti o:sszefoglalo'ban is bemutatjuk.
9.00 U:nnepe'lyes za'szlo'felvona's - e'lo" ko:zvetite's a budapesti 
   Kossuth te'rro"l          (60')
10.00 A mi forradalmunk (1994/95)    (90')
   V/4.: A gyo"zelem gyo:nyo:ru"se'ges e's ostoba percei
   Magyar to:rte'nelmi dokumentumfilm
   Operato"r: Ve'ka's Pe'ter, Ko"szegi Gyula
   Rendezte: Magyar Jo'zsef
11.30 Stu'dio'besze'lgete's
   Vende'geink: Magyar Jo'zsef, Do'zsa La'szlo', Wittner Ma'ria, 
   Khaler Frigyes
12.00 De'li harangszo', 1956-os lapszemle (30')
12.30 Gerolsteini kaland /1957/    (95')
   Magyar ja'te'kfilm (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Kolozsva'ri Andor, Szineta'r Gyo:rgy
   Zene: Patachich Iva'n, Szenes Iva'n
   Operato"r: Hildebrand Istva'n. Rendezte: Farkas Zolta'n
   Szereplo"k: Darvas Iva'n, Ha'zy Erzse'bet, Kiss Manyi, Ti'ma'r 
   Jo'zsef, La'za'r Ma'ria
   Jacques Offenbach operettje'nek megfilmesi'tett magyar va'l-
   tozata a kollekti'v nyomoru'sa'g eltitkola'sa'nak ki'se'rlete'ro"l 
   szo'l. A ke'pzeletbeli Gerolstein a'llamkassza'ja u:res. Csak
   a vasajto'nak van ne'mi forintosi'thato' e'rte'ke, eze'rt azta'n a 
   legfo"bb vezeto"se'g u'gy hata'roz, hogy a 21 e'ves Anto'nia't, a 
   vira'gzo' sze'pse'gu" nagyhercegno"t ne'mi hozoma'ny reme'nye'ben 
   fe'rjhez adja'k a szomsze'dos a'llam, Pecunia uralkodo'ja'hoz. A
   gond csak az, hogy Pecunia'ban is aze'rt gondolnak ha'zassa'gra,
   mert ott is u:res az a'llamkassza.
14.05 Darvas Iva'n emle'kei...      (30')
14.35 A mi forradalmunk  (1994/95)   (90')
   V/5.: Egyedu:l, u'jra egyedu:l
   Magyar to:rte'nelmi dokumentumfilm
   Operato"r: Ve'ka's Pe'ter, Ko"szegi Gyula
   Rendezte: Magyar Jo'zsef
16.20 Az 1956-os forradalom a magyar ke'pzo"mu"ve'szetben   (25')
   Magyar ro:vidfilm
   Operato"r: Beck Gyo:rgy
   Szerkeszto"-rendezo": Nagy T. Katalln
   Az 56-os forradalom mint te'ma elso"sorban az emle'kmu"szobra'-
   szatban jelent meg, ebbo"l mutat be ne'ha'ny pe'lda't a film.
16.45 A hegeszto"szemu:veges ifju'munka's  (80')
   Dokumentumfilm
   Operato"r: Csa'nyi Miklo's, Hollai Iva'n, Wonke Rezso"
   I'rta e's rendezte: Csa'nyi Miklo's
   1956. okto'ber 23-a'n a Peto"fi-szoborna'l egyetemista'k tu:nte-
   te'sre vonulnak. Ko:ztu:k, a kamera elo"tt elhalad egy ifju'-
   munka's, homloka'n hegeszto"szemu:veggel...Ne'gy e'vtized ta'vla-
   ta'bo'l a fiatal tu:nteto", ke'so"bbi szabadsa'gharcos, Amerika'ba 
   keru:lt ko:ze'leti ember ide'zi fel a to:rte'nelmi ido"ket.
18.10 Eltu:sszentett birodalom /1956/  (82')
   Magyar filmszati'ra
   Dramaturg: Bi'ro' Yvette. Zene: Gulya's La'szlo'
   Operato"r: Ille's Gyo:rgy. Rendezte: Banovich Tama's
   Szereplo"k: Ti'ma'r Jo'zsef, Apa'thi Imre, Makla'ry Zolta'n, 
   Soo's Imre
   E'lt egyszer, valamikor Nekeresd-orsza'gban egy gonosz e's os-
   toba kira'ly. A birodalom fe'lt a kira'lyto'l, a kira'ly a biro-
   dalomto'l. Katona'k vigya'zta'k e'jjele't-nappala't. Akik kihi'vta'k 
   haragja't, azokat az udvari medve ele' vetette'k, vagy a fene-
   ketlen ku'tba dobta'k. A rettego" kira'ly ku:lo:no:s to:rve'nyt
   hozott. Aki nem mondta, hogy "adjonisten, ege'szse'ge're!",
   amikor eltu:sszentette maga't, hala'llal lakolt. Az udvari 
   csillagjo's rossz hi'rrel sietett a kira'lyhoz: Ra'bukkant arra, 
   aki mindekine'l ba'trabb, me'g a kira'lyto'l sem fe'l: egy szege'ny 
   juha'szra. Vitte'k is a lege'nyt a kira'ly ele', o" pedig maga'val 
   vitte csodafurulya'ja't. Eltu:sszentett birodalom a'rtatlannak 
   la'tszo' mesefilm, de ne'ha'ny moti'vuma megannyi ce'lza's, mely 
   ku:lo:nleges jelente'st sejtet. Nem meglepo" teha't, hogy a film
   1956 augusztusa'ra tervezett bemutato'ja - minden magyara'zat 
   ne'lku:l - elmaradt. A filmet to:bb e'vtizedes tetszhala'lba 
   ke'nyszeri'tette a politika.
19.40 Fe'ny a ra'csokon III/1.      (32')
   Dokumentumfilm
   Szerkeszto": Fakan Bala'zs
   Operato"r: Xantus Ga'bor, Nyi'ri Be'la
   Rendezte: Szaka'cs Sa'ra
   Ba'r keveset tudunk ro'la, de az 1956-os forradalom a hata'ron 
   tu'l e'lo" magyarokban is reme'nyt gyu'jtott az emberibb, szaba-
   dabb e'let megvalo'sula'sa'ra. Erro"l vall a dokumentumfilmben 
   Andra's A'goston magyartana'r, Csiha Ka'lma'n reforma'tus e's 
   Mo'zes A'rpa'd evange'likus lelke'sz. O"k nem lo"ttek, nem tu:n-
   tettek, nem szervezkedtek, de a zsarnoksa'g a reme'nykede'st 
   is veszedelmesnek tartotta. Az e'letben marada's harca't mind 
   a bo:rto:nben, mind a szabad e'letben - csala'djuknak is - meg 
   kellett harcolni. Az elso" re'szben Csiha Ka'lma'n valloma'sa't 
   la'thatjuk.
20.15 Magyarorsza'g levego"je't szi'vtam  /1994/ (45')
   Magyar dokumentumfilm
   Forgato'ko:nyvi'ro': Horva'th Tama's. Zene: Sebo"k Gyo:rgy 
   Operato"r: Ron Rotem. Rendezte: Ordo'dy Gyo:rgy
   Tova Meyer a ma'sodik vila'gha'boru' ideje alatt keru:lt a 
   Felvide'kro"l Budapestre. Leleme'nyesse'ge'nek e's bara'tainak 
   ko:szo:nheto"en a'tve'szelte a nyilas re'muralmat, egye'nise'ge 
   re've'n kapcsolatba keru:lt az o:tvenes e'vek szellemi mozgal-
   mainak vezeto"ivel, ve'leme'nyado' szeme'lyise'geivel. Az 1956-os 
   magyarorsza'gi eseme'nyekben a "Vadmacska" becenevet kapta a 
   Sze'na-te'ri szabadsa'gharcosokto'l. Emigra'cio'ba ke'nyszeru:lt, 
   majd a rendszerva'lta'st ko:veto"en la'togatott el isme't Magyar-
   orsza'gra.
21.00 A nap kro'nika'ja 1956-1996     (120')
   Tudo'si'to'ink ve'gigki'se'rte'k a Ka'rpa't-medence'ben to:rte'nt
   megemle'keze'seket, s besza'molunk az euro'pai nagyva'rosokban,
   Amerika'ban, Ausztra'lia'ban to:rte'nt u:nnepse'gekro"l is.
23.00 Magyar rekviem /1990/       (98')
   Magyar film
   Forgato'ko:ny: Kornis Miha'ly. Zene: Lendvay Kamillo'
   Operato"r: Bi'ro' Miklo's. Rendezte: Makk Ka'roly
   Szereplo"k: Cserhalmi Gyo:rgy, Hans Christian Blech, Eperjes 
   Ka'roly, Mathieu Carriere, Bezere'di Zolta'n, Gazdag Tibor, 
   Ra'ba Ti'mea, Andorai Pe'ter
   1958, Budapest. A bo:rto:nben heten va'rnak kive'gze'su:kre: a 
   Tengere'sz, a Ko:lyo:k, a Tana'r u'r, a Ciga'ny, az O"rnagy, Lux 
   e's a Ne'ma. Elo"szo:r a ko:lyko:t viszik el. Azta'n a ciga'nyt, 
   miuta'n megala'zza'k e's o:sszeverik. Az o"rnagy infarktust kap,
   Lux felva'gja az ereit, mikor a tengere'szt viszik. Ve'gu:l a 
   Ne'ma is megszo'lal, hogy me'g utolja'ra a't tudja adni a tana'r 
   u'r u:zenete't. Valamennyien ku:zdo:ttek valamie'rt. Ki egy esz-
   me'e'rt, ki csak az e'lete'e'rt. Egyben volt ko:zo:s a sorsuk - 
   u'gy ve'gezte'k, mint a kutya'k, koporso'ban a mosle'kosde'zsa'k 
   mellett.
0.40 Vers
   Illye's Gyula: Egy mondat a zsarnoksa'gro'l
   Elmondja: Illye's Gyula
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 24. csu:to:rto:k
-------------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 He'thata'r /ism./          (40')
   Ku:lpolitikai magazin
   Fo"szerkeszto": Marosi Barna
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Ku:lo:nleges vasu'tvonalak /1988/
   De'l-Korea             (53')   
   Francia ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko:nyv: Francois Gall
   Zene: Francois Tusques, Bernard Vitet
   Operato"r: Jean-Louis Melin. Rendezte: Bernard d'Abrigeon
   De'l-Korea a megho:kkento" ellente'tek orsza'ga. A le'gies o:lto:-
   zetu", vira'gos legyezo"iket kecsesen forgato' ta'ncosno"k ugyan-
   azok a bakfisok, akik Szo:ul utca'in se'ta'lgatnak. Szo:ul a 
   vila'g egyik legnagyobb va'rosa -10 millio' lakosa van. Ha-
   talmas szomsze'dai, Ki'na e's Japa'n a'rnye'ka'ban Korea szinte 
   e'szrevehetetlen. 25 e'v alatt a gyenge'n fejlett orsza'gbo'l 
   a Ta'volkelet egyik legfejlettebb "kis tigrise" lett. Nem 
   u'gy e'szaki ta'rsa. Szo:ul o"si va'roskapuja De'l fele' nyilik, 
   a Nap fele' tekint, mely a sikert jelenti. S ezuta'n utazunk 
   tova a hamisi'tatlan a'zsiai vila'gban. S tova'bb Panmindzson 
   fele', a 38. sze'lesse'gi fokra. Ez a "senki fo:ldje" - nem tar-
   tozik sem de'lhez, sem e'szakhoz.
14.05 "Kara'dy Katalin filmjeibo"l"
   Szi'riusz  (1942. - ism. - 98')
   Magyar film
   Herczeg Ferenc mu"ve'bo"l i'rta: Ra'ko'czi Pe'ter
   Zene: Polga'r Tibor
   Operato"r: Icsey Rezso". Rendezte: Hamza D. A'kos
   Szereplo"k: Szilassy La'szlo', Kara'dy Katalin, Balo' Eleme'r,
   De'ry Sa'ri, Rajczy Lajos, Hidassy Sa'ndor
   Sergius, a valaha nagytuda'su', de lassan o"ru:lt ro:geszme'ibe 
   meru:lo" professzor feltala'l egy olyan ge'pet, amelynek sebes-
   se'ge gyorsabb a Fo:ld forga'sa'na'l e's i'gy vissza lehet vele 
   repu:lni a mu'ltba. Lea'nya't e's vagyona't annak i'ge'ri, aki bele 
   mer u:lni ebbe a ge'pbe. A kalandva'gyo' Tibor A'kos gro'f va'l-
   lalkozik erre, azonban a ge'p indula'skor lezuhan. La'za'lma'ban
   ku:lo:no:s kalandokat e'l a't a 18. sza'zadi osztra'k-magyar vi-
   la'gban e's beleszeret a gyo:nyo:ru" velencei e'nekesno"be, 
   Rosina'ba.
15.45 Zene tolma'ccsal /ism./      (60')
   Schubert III. szimfo'nia'ja D-du'r, D.200
   Bartalus Ilona mu"sora
   Elo"adja: az MRT Szimfonikus Zenekara
   Veze'nyel: Va'sa'ry Tama's
16.45 Po'ra'z               (20')
   Kutyatarto'k magazinja
   Szerkeszto": Baraty Anto'nia. Rendezte: Horva'th Istva'n
   Kutyaa'pola'si tana'csada's. Megla'togatjuk a molosszusok kia'l-
   li'ta'sa't. Folytatjuk besze'lgete'seinket ne'pszeru" emberekkel 
   e's kike'pze'si tana'csokkal la'tjuk el a ne'zo"ket.
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.sorozat)
   138. re'sz: Gyo'gyula's
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Jacques Samyn
17.30 Mese
   Bob e's Bobek: A diszko'ban     (7')
   A csodako:rhinta: Pivoa'n apo' ha'za; Margo' szu:lete'snapja;
            A sziva'rva'ny   (15')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 Agatha Christie Poirot-to:rte'netei:
   Poirot e's a csatos cipo"      (102')
   Angol film
   Forgato'ko:nyv: Clive Exton. Zene: Christopher Gunning
   Operato"r: Chris O'Dell. Rendezte: Ross Devenish
   Szereplo"k: David Suchet, Philip Jackson, Joanna Phillips-Lara
   A fogorvosna'l fe'lo'ra'nke'nt, elo"jegyze's szerint va'ltja'k egy-
   ma'st a betegek. Maybelle, Blunt, Poirot, egy indiai u'r,
   Frank e's i'gy tova'bb... Elo"bb a fogorvost, majd az indiai 
   urat, legve'gu:l Maybelle-t tala'lja'k holtan. A gyilkossa'g 
   okai 12 e'vvel ezelo"ttre, India'ba vezetnek, ahol ke't fiatal
   szi'ne'szno" angol tisztekkel ismerkedik meg a walesi herceg 
   fogada'sa'n. Mr. Blunt is ja'rt India'ban... e's az a'ldozatok 
   ko:zu:l az egyik indiai.
20.05 Va'lto'               (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezte: Nagy Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Mozgo' Ke'p /ism./         (30')
   Filmmagazin
   Felelo"s szerkeszto": Po:ro:s Ge'za
22.00 Alain Tanner filmjeibo"l 
   Jo'na's, aki 2000-ben lesz 25 e'ves /1976/ (111')
   (Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000)
   Sva'jci film
   Forgato'ko:nyv: John Berger, Alain Tanner
   Zene: Jean-Marie Senia
   Operato"r: Renato Berta. Rendezte: Alain Tanner
   Szereplo"k: Jean-Luc Bideau, Myriam Me'zieres, Rufus, Myriam 
   Boyer, Roger Jendly, Miou-Miou
   A film laza'n o:sszefu:ggo" epizo'dokbo'l a'll. Ho"sei harminc e'v 
   ko:ru:li, jellegzetes Tanner-figura'k, akik ba'r az elso" koc-
   ka'kon egya'ltala'n nem ismerik egyma'st, a film ve'ge're mind-
   annyian egyu:tt maradnak egy tanya'n, egy Mo'rus Tama's-fe'le 
   kommuna'ban. Vita'kat folytatnak Rousseau-ro'l e's Ka'lvinro'l, 
   a gyereknevele'sro"l e's a ba'lna'kro'l, de az elme'lkede's mellett 
   igaza'n senki sem dolgozik. Tanner rokonszenvvel, halk, 
   rezigna'lt humorral tekint az uto'pia'ra. Tu'lkoros 68-as ho"se-
   ivel ele'nekelteti a Pa'rizsi Kommu:n ideje'n kedvelt sanzont, 
   mely a hit- e's illuzio'veszte'sek ellene're ma is forradalmi 
   nosztalgia't e'breszt.
23.50 Vers               (3')
   Reme'nyik Sa'ndor: Halotti besze'd a hullo' leveleknek
   Elmondja: Boe'r Ferenc
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 25. pe'ntek
--------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Va'lto' /ism./           (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezte: Nagy Katalin
13.00 Esti ke'rde's /ism./        (15')
   A nap interju'ja
13.15 Csodako:rhinta: Rejte'lyes sza'zla'bu'; O'ria'snyalo'ka'k; 
           Ambroise e's a fu"zfa'k
13.30 Po'ra'z /ism./           (20')
   Kutyatarto'k magazinja
   Szerkeszto": Baraty Anto'nia. Rendezte: Horva'th Istva'n
13.50 O"so:k o:sve'nye'n II/2.        (41')
   Sa'ma'nmese
   Forgato'ko:nyv: Halmy Gyo:rgy, Kroo' Andra's
   Operato"r: Osmo A.Wilkuna, Mertz Lo'ra'nt
   Rendezte: Halmy Gyo:rgy
   Ko:zremu"ko:dtek: Schmidt E'va ne'prajzkutato', Papp Ga'bor
   mu"ve'szetto:rte'ne'sz, Ceybert Ro'bert sa'ma'n beavatott, Somogyi 
   Istva'n, az Arvisura Szi'nha'z vezeto"je
   A szibe'riai (Polnovat) medveu:nnep bemutata'sa kapcsa'n megis-
   merhetju:k Paa'l Zolta'n rovo'sa'ma'n e'rdekes alakja't, munka'ja't,
   az Arvisura ci'mu" ko:nyvet, hallhatunk a sa'ma'nizmusro'l e's a 
   medvekultuszro'l.
15.30 Olvaso'naplo'
   Orfeusz  /1949/         (91')
   (Orphee)
   Francia film
   Zene: Georges Auric. Operato"r: Nicolas Hayer
   I'rta e's rendezte: Jean Cocteau
   Szereplo"k: Jean Marais, Francois Pe'rier, Maria Casare's, 
   Maria De'a, Juliette Gre'co
   Orfeusz, a mitolo'giai dalnok legyo"zte e'neke'vel az alvila'gi 
   hatalmakat e's visszaszerezte to"lu:k felese'ge't, Euru:dike't.
   Jean Cocteau a'ti'rta a monda't. Az o" va'ltozata'ban Orfeusz 
   ko:lto", aki aze'rt hatol be az a'rnyak birodalma'ba, hogy 
   viszontla'thassa a Hala'lt. A film ho"se nem Orfeusz, hanem 
   a Hala'lt megszeme'lyesi'to" Fekete Asszony. Orfeusz beleszeret 
   a "Fekete Hercegno"" ke'pe'ben megjeleno" Hala'lba, a Hala'l se-
   ge'dje viszont Euridike't szereti. Az i'gy profa'nul-mi'tikusan 
   megdupla'zo'do' szerelmi pa'rviadal nem ne'lku:lo:z ne'mi frissen 
   gyermeteg eredetise'get.
17.00 He'le'ne e's a fiu'k (II. sorozat)
   139. re'sz: Visszate're's    
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat 
   Rendezte: Jacques Samyn
17.25 Va'lto'-Info'            (15')
   Felelo"s szerkeszto": Re'dei Judit
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezo"-operato"r: Mencseli Tibor
17.40 Mese
   Lolka e's Bolka olimpia'ja: Futball (9')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 A helyettesi'to" tana'r /1992/    (85')
   (L'instit)
   Vanessa, a kis a'lomszusze'k
   Francia te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Patrick Mosconi, Joseph Perigot
   Zene: Rene' Marc Bini
   Operato"r: Alain Levent. Rendezte: Philippe Triboit
   Szereplo"k: Gerard Klein, Sylvie Jacob, Jean-Jacques Moreau,
   Carole Franck
   A helyettesi'to" tana'r isme't nehe'z oszta'lyt fog ki. Vanessa 
   a'llando'an elalszik az o'ra'n, ke'ptelen figyelni. Kideru:l,
   este'nke'nt apja e'tterme'ben kell dolgoznia, ahol ra'ada'sul me'g 
   szemtelenkednek is vele a vende'gek. Pedig lelke me'lye'n egyet-
   len va'gya van, hogy kerte'sz lehessen. Az a'llando' o:sszeu:tko:-
   ze'sek miatt Vanessa megszo:kik hazulro'l...
19.40 Gershwin: Egy amerikai Pa'rizsban (19')
   Elo"adja: A MA'V Szimfonikus Zenekar
   Veze'nyel: Makla'ry La'szlo'
20.05 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin       (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 La'zas e'jszaka'k  /1960/      (93')
   (Too Hot to Handle)
   Angol film
   Forgato'ko:nyv: Herbert Kretzmer
   Zene: Eric Spear
   Operato"r: Otto Heller. Rendezte: Terence Young
   Szereplo"k: Leo Glenn, Jayne Mansfeld, Karl Boehm, Danik 
   Patisson, Christopher Lee, Patrick Holt
   A Soho egyik e'jszakai mulato'ja'nak mindennapi e'lete't furcsa
   eseme'nysorozat zavarja meg. Gengszterek jelennek meg, akik a
   tulajdonosnak felaja'nlja'k jo'indulatu' segi'tse'gu:ket, vagyis 
   egy jelento"s o:sszege'rt hajlando'k lenne'nek elva'llalni a ba'r 
   o"rze'se't. Miuta'n a tulajdonos nem ige'nyli szolga'ltata'sukat, 
   zsarola'si hulla'm indul meg: a'larcosok ta'mada'sa'val, a mulato' 
   sze'trombola'sa'val, ve'gu:l az egyik ta'ncosno" meggyilkola'sa'val. 
   A ba'r gyo:nyo:ru" e'nekesno"je, aki szerelmes a tulajdonosba, 
   ve'letlenu:l ra'jo:n, a'rulo' van ko:zo:ttu:k, a ba'r egyik munka-
   ta'rsa a gengszterek bee'pi'tett embere...
23.05 Fo'rum               (90')
   Ko:ze'letro"l, tudoma'nyro'l, mu"ve'szetro"l
   Mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
0.35 Vers
   Szo"cs Ge'za: Ke'rde'sek a XXVI. sza'zad ko:lto"ihez
   Elmondja: Galko' Bala'zs
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 26. szombat
--------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Bob e's Bobette          (26')
   A zene'lo" gomba'k
   Ausztra'l rajzfilmsorozat
8.30 kiCSODA a miCSODA         (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   Igaz-e a ko:zmonda's, hogy nem a ruha teszi az embert? 
   Mu"sorunkban az o:lto:zko:de's o:sszhangja'ro'l besze'lgetu:nk.
9.00 Vila'gto:rte'net           (26')
   XXVI/7.: Az o'kori vila'g hanyatla'sa
   Angol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Hans Zimmer
   Operato"r: Jim O'Donnell. Rendezte: Taylor Downing
   A hanyatla's, amely ido"ben megleheto"sen nagy korszakot fog-
   lal maga'ban, pontosi'ta'st ige'nylo" kifejeze's, hiszen azt a 
   va'ltoza'st hivatott lefedni, amelyet a ne'pva'ndorla's indi'tott 
   el az Eura'zsiai kontinens vira'gzo' civiliza'cio'i ko:zo:tt. A 
   noma'dok megjelene'se u'j helyzet ele' a'lli'totta a birodalmak 
   ne'peit, s a kihi'va'soknak csak oly mo'don tudtak megfelelni 
   hogy az teljes vertikuma'ban megva'ltoztatta a kora'bbi ta'rsa-
   dalmi forma'cio'kat. Ez a korszak a feudalizmus vaju'da'sa'nak 
   ido"szaka Euro'pa'ban.
9.25 A kis Nicholas u'rfi VI/3.     (24')
   (Little Sir Nicholas)
   Angol ifju'sa'gi filmsorozat
   C. A. Jones rege'nye alapja'n i'rta: David Benedictus
   Operato"r: John Else
   Zene: Ian Hughes. Rendezte: Andrew Morgan
   Fo"szerepben: Stefan Beazley, Rachel Gurney, Bernice Stegers,
   Jack Watson
   Gerald, de me'ginka'bb e'desanyja zokon veszi, hogy Nicholas u'r-
   finak ku:lo:n fogada'st rendeznek a vasu'ta'lloma'son akkor, amikor 
   visszahozza'k Franciaorsza'gbo'l, de az igazi aggo'da'suk oka az, 
   hogy most akkor mi lesz velu:k, maradhatnak-e a birtokon, lesz-e 
   e'letja'rade'kuk?
9.50 Nyelve'desanya'nk          (30')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Pa'sztory Ja'nos
10.20 Delfi e's bara'tai
   A la'thatatlan tarisznyara'k    (24')
   Spanyol rajzfilmsorozat
   Rendezte: Antoni D'Ocon
10.45 Harmo'nia             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc
   Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
   Szerkeszto"-rendezo": Goda Krisztina
11.15 Mu"-Terem-Te's /ism./        (40')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's, Lapozo'  (20')
12.20 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin /ism./   (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
13.00 Esti Ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Pentaton /ism./         (30')
   Ne'pzenei ko:rke'p
   Szerkeszto": Fehe'r Aniko'
   Ta'rsszerkeszto": Ko:nczei A'rpa'd. Rendezte: Paczolay Be'la
13.45 A vo:ro:sbegy /1992-94/      (14')
   Ne'met ismeretterjeszto" film
   Alkoto'k: Geld Wustig, Renate Wustig
   A vo:ro:sbegy hegyvide'ki erdeink egyik leggyakoribb e'nekes
   madara. E'lettere'nek megva'laszta'sakor nem tu'l ige'nyes. A va'l-
   tozatos erdo"s teru:leteken, ahol az aljno:ve'nyzet ele'g ve'del-
   met nyu'jt, mindenu:tt megtala'lhato'. De ugyanu'gy a zo:ld par-
   kok kedvelt lako'ja is. Ismerteto"jele a torok e's a begy vo:-
   ro:s tollazata.
14 00 Popeye, a tengere'sz: A'llatkerti gondok   (5')
14.05 "Kara'dy Katalin filmjeibo"l"
   Boldog ido"k /1943/        (91')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Baraba's Pa'l. Rendezte: Rodriguez Endre
   Szereplo"k: Ajtay Andor, Kara'dy Katalin, Szabo' Sa'ndor
   A gazdag nagypolga'ri ha'zaspa'r, E'va e's Pe'ter ha'zassa'ga va'l-
   sa'gba jutott. A ce'g va'ratlan cso"dje azonban erko:lcsileg le-
   hetetlenne' teszi E'va sza'ma'ra a va'la'st. Elo"ro"l kezdenek te-
   ha't mindent. Egy kis laka'sban E'va mos, vasal, takari't e's 
   sajnos fo"z is...
15.35 A tengeri Selyemu't        (50')
   (Silk Route of the Sea)
   XII/2.: Ro'ma'to'l a Vo:ro:s-tengerig
   Forgato'ko:nyv: Toshio Nakanishi
   Operato"r: Hiroshige Tsuchiya, Kouei Kezuka
   Rendezte: Toshio Nakanishi
   Ro'ma befolya'sa'nak kiterjede'se a keleti kereskedelemre Krisztus
   szu:lete'se elo"tt 30-ra data'lhato', amikor elfoglalta Egyiptomot 
   e's Alexandria't is a birodalomhoz csatolta'k. Ez a Nagy Sa'ndor 
   alapi'totta va'ros a te'rse'g sza'razfo:ldi e's tengeri kereske-
   delme'nek, kultu'ra'ja'nak vira'gzo' ko:zpontja volt, ma'r a go:ro:g 
   befolya's alatt is. Innen jutott tova'bb vi'zi- majd sza'razfo:ldi 
   u'tvonalon az a'ru a Vo:ro:s-tengerhez.
16.25 Va'ratlan utaza's  IV.
   XIII/5.: Elhagyatva        (47')
   Kanadai te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Rick Drew
   Zene: John Welsman, Don Gillis
   Operato"r: Bob Saad. Rendezte: Harvey Frost
   Szereplo"k: Sarah Polley, Jackie Burroughs, Mag Ruffman, R. H.
   Thomson, Zachary Bennett, Gema Zamprogna, Cedric Smith, Lally
   Cadeau, David Fox
   Avonlea apraja-nagyja izgatottan va'rja a Wild West Show 
   va'ndor szi'ne'szta'rsulat elo"ada'sa'ban bemutata'sra keru:lo",
   Zak marsall e'lete'ro"l szo'lo' romantikus to:rte'netet. A
   marsallt alaki'to' szi'ne'sz egycsapa'sra ne'pszeru" lesz a 
   la'nyok e's a fiu'k ko:re'ben. A szi'nha'z menedzsere jo' u:zleti 
   e'rze'kkel kihaszna'lja ezt a lelkesede'st. Sarah mindent el-
   ko:vet, hogy tala'lkozhasson vele, so"t, hajlando' a fe'rfi
   ro:go:s szi'ne'szi pa'lya'ja't is ko:vetni.
17.10 U't a jo:vo"nkbe           (15')
   A legnagyobb ero"forra's az oktata's
   Besze'lgete's Balogh Ja'nossal e's Szabados Gyo:rggyel az 
   o:kolo'gia'ro'l
   Besze'lgeto"ta'rs: Szabo' La'szlo' Zsolt
   Operato"r: Bucsek Tibor, Mencseli Tibor
   Rendezte: Sipos Andra's
17.25 Mese
   Kimba, a fehe'r oroszla'n (24.)  (22')
   Japa'n rajzfilmsorozat
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 "Magyarok a filmvila'gban"
   A ne'gy toll /1939/        (110')
   (The Four Feathers)
   Angol film
   A. E. W. Mason rege'nye nyoma'n i'rta: R. C. Sherriff
   Di'szlettervezo": Korda Vince. Producer: Korda Sa'ndor
   Dialo'gi'ro'k: Biro' Lajos, Arthur Wimperis
   Zene: Ro'zsa Miklo's
   Operato"r: Georges Perinal, Osmond Borrudaile
   Rendezte: Korda Zolta'n
   Szereplo"k: John Clements, Ralph Richardson, C. Aubrey Smith,
   June Duprez, Donald Grey, Frederick Culley, Allan Jeayes, 
   Jack Allen
   Graham Greene 39-ben az e'v legjobb filmje'nek nevezte Korda 
   Zolta'n la'tva'nyos, epikus tablo'ja't. A to:rte'nelmi kalandfilm 
   eredeti helyszi'neken ja'tszo'dik, Egyiptomban, Szuda'nban,
   Suakimban, a Vo:ro:s- tenger partja'n, a sivatagban, a Ni'lus 
   mente'n. A ho"s Gordon ta'bornok fia boldog ifju' fe'rj, mikor 
   afrikai behi'vo't kap katonata'rsaival egyu:tt. Szuda'nban 
   Khartoumot is ostrom ala' veszik a la'zado' dervisek, kegyet-
   len a'rma'dia'juk a'rtatlan bennszu:lo:ttek ezreit gyilkolja'k le. 
   Henry Faversham ostoba egyiptomi kalandnak tartja ezt a ha'-
   boru't, s u'gy do:nt, szaki't csala'dja eddigi hazafias, dicso"-
   se'get hozo' hagyoma'nyaival, s lemond katonai rangja'ro'l.
   Va'laszke'ppen ne'gy fehe'r tollat kap, mindegyik a sza'ma'ra 
   legfontosabb bajta'rsakto'l, e's szerelme'to"l sza'rmazik. Angli-
   a'ban a fehe'r toll a gya'vasa'g szimbo'luma. Vajon hogyan e'lhet 
   ezuta'n? S innen indul u'tja'ra az izgalmas kalandok sora, fe'-
   lelmekkel e's ja'te'kos iro'nia'val e'le'nki'tve.
20.05 Az o'zonlyuk /1994/        (43')
   (Hole in the Sky)
   Ausztra'l ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Ian Gonella
   Zene: Nicky Holmes. Operato"r: Tony Glinarsis, Suzannah Last, 
   Graham Edwards, Chris Deadman, Drew Llewelyn. 
   Rendezte: Ken Field
   Hollywood la'tva'nyosan megoldotta az o'zonlyuk proble'ma'ja't a 
   ko:zeli jo:vo"ben a "Hegylako' II." c. filmje'ben; a tudo'sok egy 
   olyan mesterse'ges ernyo"vel bori'totta'k be a Fo:ld ege'sz fel-
   szi'ne't, amely ve'delmet nyu'jtott a ka'ros ultraibolya B e's C
   suga'rza'ssal szemben. Hogy mindez csak egy u'jabb hollywoodi 
   mese lenne? Bizonyos e'rtelemben igen. De a vesze'ly - amelyet
   a suga'rza's no:vekede'se okoz a Fo:ld terme'szetes ve'do"re'tege'nek,
   az o'zonre'tegnek az elve'konyoda'sa miatt,- nagyon is valo'sa'gos.
   Gondoljunk csak az uto'bbi e'vek eseme'nyeire e's ne'zzu:nk szembe 
   a te'nyekkel.
20.50 Filmetu"do:k klasszikus zene're   (5')
   Lengyel anima'cio's film
   Claude Debussy: Holdfe'ny   
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 "Magyarok a filmvila'gban"
   A nagy balhe' /1973/        (123')
   (The Sting)
   Amerikai film
   Forgato'ko:nyv: David S. Ward. Operato"r: Robert Surtees
   Rendezte: George Roy Hill
   Szereplo"k: Robert Redford, Paul Newman
   A he't Oscar-di'jat kapott film, melyben a magyar sza'rmaza'su' 
   Paul Newman a fo"szereplo", 1936-ban ja'tszo'dik. Johnny Hooker 
   e's Coleman e'vek o'ta egyu:tt dolgoznak, jo'l begyakorolt tru:k-
   kel fosztogatja'k a gyanu'tlan utcai ja'ro'kelo"ket. Legutolso' 
   balhe'juk komoly bajba sodorja o"ket, mivel az elcsent pe'nzo:sz-
   szeg Lonnegane', az alvila'g egyik legbefolya'sosabb alakja'e'. 
   Lonnegan a tru:kk alapja'n ra'jo:n a tettesek kile'te're e's pa-
   rancsot ad mego:le'su:kre. Colemannal ve'geznek, de bara'tai 
   bosszu't forralnak e's az e'vsza'zad nagy a'tvere'se't ke'szi'tik 
   elo" Lonnegan sza'ma'ra...
23.35 Vers               (3')
   Baka Istva'n: Van Gogh bo:rto:nudvara'n
   Elmondja: Ra'cz Tibor
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 27. vasa'rnap
----------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Valla'si mu"sor           (40')
   "Hegyre e'pu:lt va'ros"       (40')
   La'togata's az Ottmaringi O:komenetikus Ko:zpontban
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Rendezo"-operato"r: De'r Andra's
8.45 Ebba e's Didrik IX/6.       (28')
   Sve'd ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Christina Herrstro:m
   Zene: Anders Melander e's Verdi, Donizetti, Beethoven
   Operato"r: Bertil Wiktorsson. Rendezte: Peter Schildt
   Szereplo"k: Lisen Arnell, Johan Widerberg, Suzanne Reuter,
   Sten Elfstro:m, Kaj Husell, Helge Skoog, Johanna Friberg, 
   Henrik Schildt
   Didrik bemutatja Yrla't szu:leinek. Sze'p kis ta'rsasa'g, jo' na-
   gyokat hallgatnak, majd nagyokosakat mondanak. Yrla kiok-
   tatja az o"so:ket, miszerint a gyerekek aze'rt unnak ra' a zon-
   gora'la'sra, mert a szu:leik nem e'rtik meg o"ket.
9.10 Cimbora - Tallo'zo'         (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta.
   Rendezte: Kardos Ferenc
   Mai alkalommal a nya'ri Cimbora-ta'bor legemle'kezetesebb pilla-
   natait eleveni'tju:k fel. Re'szleteket la'thattok foglalkoza'sok-
   bo'l, elo"ada'sokbo'l e's koncertekbo"l.
9.55 Tengerentu'li legenda'k       (25')
   (Overseas Legends)
   XIII/9.: Saziley tekno"sei
   Francia terme'szetfilm
   Zene: Fre'de'ric Rousseau
   Rendezo"-operato"r: Jacques-Paul Baudot
   Ali az Indiai-o'cea'n ko:zepe'n e'l, a civiliza'cio'to'l ha'bori'-
   tatlan Mayotte-szigeten. Foglalkoza'sa vi'z- e's erdo"felu:gyelo".
   A sziget legnagyobb kincse a tengeri tekno"s. Ezek az a'llatok 
   valo'sa'gos e'lo" ko:vu:letek, amelyek vara'zslatos le'gko:rt 
   ko:lcso:no:znek a rezerva'tumnak. Ali mindent elko:vet, hogy ve'-
   delmezze ezt a kihalo'fe'lben le'vo" ku:lo:nleges pe'lda'nyt.
10.20 Nyi'rse'g /1996/          (50')
   Dookumentumfilm
   Operato"r: Varga Dezso" Dedi
   Rendezo": Mixtay Pe'ter
   To:rte'neti a'ttekinte's a Nyi'rse'g Ta'ncegyu:ttesro"l megalaku-
   la'sa'to'l napjainkig sok riporttal.
11.10 Bayeaux e's 1956          (23')
   Ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Beck Gyo:rgy
   Szerkeszto"-rendezo": Nagy T. Katalin
   Bayeaux va'rosa ne'ha'ny e'vvel ezelo"tt elhata'rozta, hogy e'vente
   nemzetko:zi foto'fesztiva'lt rendez, melynek te'ma'ja a vila'gban 
   ba'rhol zajlo' ha'boru' e's annak a'ldozatai. A fesztiva'lhoz kap-
   csolo'dva tavaly a va'ros mu'zeuma e's egy maga'ngale'ria ko:zo:s 
   munka'ja'nak eredme'nyeke'ppen to:bb kia'lli'ta's szu:letett, amely 
   az 1956-os magyar forradalomnak a'lli'tott emle'ket.
11.35 Amiro"l a ko:vek mese'lnek      (20')
   To:rte'nelmi va'rosok - Pe'cs
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orba'n A'gnes
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 Ameddig a harang szo'l       (11')
   A'rvasa'g - Hajo's
   Erde'lyi Ja'nos e's Zsigmond Dezso" sorozata
12.15 Ta'ncha'z              (30')
   Ne'pzenei magazin
   Szerkeszto": Rosta Katalin
   Zenei szerkeszto": Halmos Be'la. Rendezte: Szomjas Gyo:rgy
12.45 A helyettesi'to" tana'r  (1992. - ism. - 85')
   (L'instit)
   Vanessa, a kis a'lomszusze'k
   Francia te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Patrick Mosconi, Joseph Perigot
   Zene: Rene' Marc Bini
   Operato"r: Alain Levent. Rendezte: Philippe Triboit
   Szereplo"k: Gerard Klein, Sylvie Jacob, Jean-Jacques Moreau,
   Carole Franck
14.15 Sportke'pek            (135')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
16.30 Szi'nha'zi E'let           (30')
   Figyelo"
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
17.00 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k     (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
17.15 Postabonta's - Leve'lva'lta's     (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
17.35 Mu"sorismertete's          (5')
17.40 Mese
   Henry macska'ja: A vadon      (15')
18.00 Heti Hi'rmondo'           (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 "Az elso" sza'z e'v"
   Vasa'rnapi szu:lo"k /1979/     (96')
   Magyar film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Kardos Istva'n
   Zene: Szo:re'nyi Levente
   Operato"r: Raga'lyi Eleme'r. Rendezte: Ro'zsa Ja'nos
   Szereplo"k: Nyako' Ju'lia, Balogh Julianna, Szaka'cs Melinda, 
   Blizik Andrea, Pa'sztor Erzsi, Szergely Elisztratov, Kakassy 
   A'gi, U'jlaki De'nes, Koo's Olga, Hidve'gi Ma'ria, Szabo' Lajos, 
   Marton Katalin, Usztics Ma'tya's, Havas Nicoletta, Sa'tory 
   Borba'la, Major Pa'l, Ra'cz Pa'l
   Juli minduntalan megszo:kik a nevelo"inte'zetbo"l, hol egyedu:l,
   hol valamelyik ta'rsno"je'vel, de mindig visszahozza'k o"ket. 
   Felkeresi az inte'zetet a ko:zeli szo:vo"gya'r szocialista bri-
   ga'dja, hogy munkaero"-toborza's ce'lja'bo'l kapcsolatot teremtsen 
   la'nyokkal. Juli sza'nde'kosan hi'vja fel maga'ra a figyelmet, 
   hogy o" legyen a briga'd kiva'lasztott pa'rtfogoltja.
20.35 Ars Hungarica
   Csontva'ry Kosztka Miha'ly Tivadar (24')
   III/3.: Szinte'zis
   Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
   Operato"r: Ne'meth Attila. Rendezte: Olasz Ferenc
   "Ez az orsza'g - e'rdeme e's akarata ne'lku:l - va'ratlan o:ro:kse'g-
   hez, pa'ratlan kincshez jutott. Amint ma'r mondtam, Cezanne-t 
   nem sza'mi'tom ide, nincs sehol semmi hozza' foghato' ebben a 
   sza'zadban. S ez eze' a kis orsza'ge'. S ezt a vila'gnak elo"bb-
   uto'bb meg kell tanulnia. Meg is fogja tanulni!" (Fu:lep Lajos) 
   Csontva'ry Kosztka Tivadar 1919.ju'nius 20-a'n halt meg. Az
   o'budai temeto"ben temette'k el. Kegyetlen ja'te'ka a sorsnak, 
   hogy 1953-ban - szu:lete'se centena'riuma'n - miuta'n a hivatalos 
   temeto"i felszo'li'ta'sra rokon nem jelentkezett, hamvait isme-
   retlen to:megsi'rba helyezte'k.
21.00 Sportpercek            (10')
   Szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.10 A Zene Arcai           (60')
   Ku:lo:nkiada's
   "Kolozsva'ros olyan va'ros"
   Felelo"s szerkeszto": Bartalus Ilona
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Fehe'r Aniko'
   Rendezte: Veszpre'mi Andra's
   A mu"sor Erde'ly zenei fo"va'rosa'nak e'lete'be enged bepillanta'st.
   Bemutatjuk a Kolozsva'ri Magyar Opera't e's a Zeneakade'mia't. 
   Olyan muzsikusokkal e's pedago'gus szeme'lyise'gekkel tala'lko-
   zunk, akik meghata'rozo'i Erde'ly kultura'lis e'lete'nek.
22.10 Norve'gia nem felejti o:tvenhatot  (30')
   Jelente's Oslo'bo'l
   Riportfilm
   Operato"r: Zala'nyi Ferenc
   Rendezo"-mu"sorvezeto": Csele'nyi La'szlo'
   Norve'gia 150 meneku:ltet fogadott be 1956-ban. A meneku:ltta'-
   bor fogalma az e'szaki orsza'gban ismeretlen volt. Egyszeru" em-
   berek sza'lla'solta'k el, fogadta'k be a csala'dba - rokonoknak e's 
   szabadsa'gho"so:knek kija'ro' tisztelettel - a magyarokat. Negyven 
   e'v uta'n, okto'ber 23-a'n isme't tala'lkoznak a befogado'k e's be-
   fogadottak. A rendki'vu:li e's meghato' eseme'nyen re'szt vesz a 
   norve'g kira'ly is.
22.40 Berlin Alexanderplatz
   XIV/12.: A ki'gyo' a ki'gyo' lelke'ben  (59')
   Ne'met-olasz te've'filmsorozat
   Zene: Peer Raben
   Operato"r: Xaver Schwarzenberger e's Josef Vavra
   Alfred Do:blin rege'nye alapja'n i'rta e's rendezte: Rainer 
   Werner Fassbinder
   Szereplo"k: Gu:nter Lamprecht, Barbara Sukowa, Brigitte Mira,
   Hanna Schygulla, Elisabeth Trissenaar, Karin Baal, Franz 
   Buchrisser
23.40 Vers               (5')
   Szila'gyi Domonkos: Magyarok
   Elmondja: Nemes Levente
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************
 Magdolna Zimanyi             
 KFKI Research Institute for Particle Phone: +36-1-175-8257
 and Nuclear Physics          FAX:  +36-1-169-6567
 Computer Networking Center      E-mail: 
 H-1525 Budapest 114, POB. 49, Hungary URL: http://www.kfki.hu/~mzimanyi
 -----------------------------------------------------------------------
+ - DunaTv 44. heti musora - 96. oktober 28. - november 3. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

1996. okto'ber 28. he'tfo"
--------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Heti Hi'rmondo' /ism./       (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
13.20 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k /ism./ (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
13.35 Postabonta's - Leve'lva'lta's /ism./ (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
13.55 kiCSODA a miCSODA     /ism./ (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati
   Igaz-e a ko:zmonda's, hogy nem a ruha teszi az embert? Mu"so-
   runkban az o:lto:zko:de's o:sszhangja'ro'l besze'lgetu:nk.
14.25 Cimbora - Tallo'zo'    /ism./  (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Mai alkalommal a nya'ri Cimbora-ta'bor legemle'kezetesebb pil-
   lanatait eleveni'tju:k fel. Re'szleteket la'thattok foglalkoza'-
   sokbo'l, elo"ada'sokbo'l e's koncertekbo"l.
15.10 A delfinek            (13')
   Ne'met ismeretterjeszto" film
15.30 Fu:ves pre'rik, a sze'l birodalma  (48')
   Kanadai terme'szetfilm
   Operato"r: Douglas Steele, Albert Karvonen
   Rendezte: Albert Karvonen
   A Szikla's-hegyse'g la'ba'to'l keletre hu'zo'dnak E'szak-Amerika ha-
   talmas fu:ves puszta'i. Ez a sze'l birodalma, a pre'ri, a fu" e's 
   az e'g orsza'ga...
16.15 Harmo'nia /ism./          (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc
   Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
   Szerkeszto"-rendezo": Goda Krisztina
16.45 U't a jo:vo"nkbe /ism./       (15')
   A legnagyobb ero"forra's az oktata's
   Besze'lgete's Balogh Ja'nossal e's Szabados Gyo:rggyel az 
   o:kolo'gia'ro'l
   Besze'lgeto"ta'rs: Szabo' La'szlo' Zsolt
   Operato"r: Bucsek Tibor, Mencseli Tibor
   Rendezte: Sipos Andra's
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.)
   140. re'sz: A fondorlat
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Marianne Fossorier
17.30 Mese
   Szibe'riai ne'pmese'k: Hogyan csere'lt laka'st az u:rge e's 
             a medve             (6')
   Gurul az alma: Sza'zla'bu'               (7')
   Ora'nguta'n Zso'fi kalandjai: Amikor Zso'fi megmentette 
                 Pa'rduc urat        (8')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 A'llatklinika a va'ros sze'le'n /1993-94/ (48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/12.: A felmonda's
   Cseh-ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Jiri Melisek, Otto Zelenka
   Zene: Petr Hapka. Operato"r: Jiri Samal
   Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana 
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
   Az a'llatklinika sorsa tova'bbra is bizonytalan, a'm Mach dok-
   tor meggyo"zi Sadek urat a jo'hi'ru" klinika gazdasa'gossa'ga'ro'l.
   Sadek u'r - eredeti sza'nde'ka'to'l elte'ro"en - lemond a kilakol-
   tata'sro'l, visszavonja a felmonda'st. Soucek doktort Kenya'ban
   e'ri a hi'r: hamarosan apa lesz...
19.05 Helikon              (30')
   Irodalmi frgyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka
19.35 Tudoma'nyos show          (23')
   A zene
   Francia-kanadai ismeretterjeszto" sorozat
   I'rta: Laurier Bonin, Michelle Allen
   Operato"r: Laurent Beauchemin, Sylvestre Guidi
   Rendezte: Michel Groulx
   Ebben az epizo'dban a zenei e'rze'kele'sro"l, a fuvola kialakula'-
   sa'ro'l e's a hegedu"ke'szi'te'sro"l lesz szo'.
20.05 Minoritates Mundi         (40')
   Norve'gia
   Csele'nyi La'szlo' mu"sora
   Operato"r: Zala'nyi Ferenc
   Mai ada'sunk ke't norve'giai, egyma'ssal is rokonsa'gban a'llo' 
   ne'pcsoportot mutat be: a lappokat, akik heroikus szi'vo'sa'g-
   gal ku:zdo:tte'k fel magukat az o"slakos ne'p megbecsu:lt sta'tu-
   sza'ig, e's a fjordok orsza'ga'ban letelepedett magyarokat.
   La'thatjuk a pakiszta'ni negyedet e's a viking hajo'k mu'zeuma't 
   is.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 "Magyarok a filmvila'gban"
   Bi'ro' Yvette filmkultu'ra'ja /1989-90/ (48')
   Magyar riportfilm
   Operato"r: Sas Tama's, Gro"ger Zolta'n
   Rendezte: So'lyom Andra's
   Bi'ro' Yvette filmeszte'ta, dramaturg 1965 e's 1973 ko:zo:tt a 
   Filmkultu'ra ci'mu" folyo'irat fo"szerkeszto"je volt. Jelenleg 
   a New York University tana'ra. 1990 szeptembere'ben Budapesten 
   bara'tainak dedika'lta magyarul megjelent Profa'n mitolo'gia 
   ci'mu" ko:nyve't. Ezen a tala'lkozo'n besze'lget Ba'ron Gyo:rgy 
   eszte'ta'val mu'ltja'ro'l-jelene'ro"l.
22.15 Cousteau kapita'ny u'jra felfedezi a vila'got  (48')
   /1985-1991/ 
   Indone'zia - Szuma'tra, a tenger szi've
   Francia filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Francine Triplet
   Operato"r: Louis Prezelin, Didier Noirot
   Zene: Vangelis
   Rendezte: Jacques-Yves Cousteau, Jean-Michel Cousteau
   Indone'zia 13 ezer szigetbo"l a'llo' orsza'g, 300 ku:lo:nbo:zo" 
   etnikai csoport lakja. Egyse'g a sokszi'nu"se'gben - ez az orsza'g 
   jelszava. A Calypso lege'nyse'ge tova'bb folytatja felfedezo" 
   u'tja't a szigetvila'gban.
23.05 Lelke'szek a fronton /1993/    (62')
   Magyar dokumentumfilm
   Rendezo"-operato"r: To'th-Szo:llo"s Andra's
   1942. Ekkor e'rkeztek az elso" ta'bori lelke'szek a nagyar had-
   sereg csapataihoz. A ha'boru'ban feladatuk a lelki gondoza's,
   a hit ero"si'te'se, az elesettek eltemete'se volt.
0.05 Vers               (2')
   Kormos Istva'n: Nagymama ha'za  
   Elmondja: Do:rner Gyo:rgy
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 29. kedd
------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Esti Ke'rde's   /ism./      (13')
   A nap interju'ja
12.35 Helikon     /ism./      (30')
   Irodalmi figyelo"
   Felelo"s szerkeszto": Ugrin Aranka
13.05 Minoritates Mundi  /ism./    (40')
   (roma'n felirattal)
   Norve'gia
   Csele'nyi La'szlo' mu"sora
   Operato"r: Zala'nyi Ferenc
13.45 Expedi'cio'   /1993/       (44')
   XIII/9.: Az elfelejtett szigetek
   Venezuelai ismeretterjeszto" filmsorozat
   I'rta: Gyula Da'vid, Yvette P. Molina
   Operato"r: Gyula Da'vid
   Zene: Diego Silva. Rendezte: Gyula Da'vid
   A Karib-tenger meleg vize'ben, Venezuela e'szaki partjaina'l, 
   a Bonaire- e's a Los Rogues-szigetek ko:zo:tt fekszik a Las 
   Aves-szigetcsoport. A madarak szigeteinek is nevezik, mert 
   sza'mtalan mada'rfajta ne'pesi'ti be, emberek viszont ma'r nem
   lakja'k. Ivo'vize nincs, a ko:rnyezo" vizekben azonban hatalmas 
   halrajok, tekno"sbe'ka'k e's kagylo'k e'lnek.
14.30 A'llatklinika a va'ros sze'le'n  /ism./ (48')
   (Die Tierklinik am Rande der Stadt)
   XIII/12.: A felmonda's
   Cseh-ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko:ny: Jiri Melisek, Otto Zelenka
   Zene: Petr Hapka
   Operato"r: Jiri Samal. Rendezte: Hynek Bocan
   Szereplo"k: Anita Kupsch, Klaus Guth, Karel Hermanek, Ivana 
   Chylkova, Jirina Bohdalova, Joseh Somr
15.20 Citeramuzsika           (29')
   A furtai citerazenekar Be'ke'starhoson
   Operato"r: Dobai Sa'ndor
   Szerkeszto"-rendezo": Birinyi Jo'zsef
15.50 Amiro"l a ko:vek mese'lnek /ism./  (20')
   To:rte'nelmi va'rosok - Pe'cs
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orba'n A'gnes
16.10 Valla'si mu"sor /ism./       (40')
   "Hegyre e'pu:lt va'ros"       (40')
   La'togata's az Ottmaringi O:komenetikus Ko:zpontban
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna
   Rendezo"-operato"r: De'r Andra's
16.50 La'ssuk, hogyan no:vekednek     (11')
   (See how they grow)
   Fa'n e'lo" a'llatok: a botsa'ska
   Angol ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Sally-Anne Gordon
   Operato"r: Andrew Smith, Tom Gordon
   Zene: Luis Gordon. Rendezte: Tom Gordon
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.)
   141. re'sz: A megtala'lhatatlan
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Ge'rard Espinasse
17.30 Mese
   Mese'k a nagyvila'gbo'l: A ravasz csavargo'       (5')
   Ho'ember mese'k: A jeges nyala'nksa'gro'l         (7')
   Popeye, a tengere'sz: Csak akkor fa'j, ha nevetnek   (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15') 
18.15 Jennie, Lady Randolph Churchill /1974/ (52')
   VII/3.: Fele'pu:le's
   Angol te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyv: Julian Mitchell
   Operato"r: David Motture, Ken Tester-Brown
   Zene: Andre Previn. Rendezte: James Cellan Jones
   Szereplo"k: Lee Remick, Ronald Pickup, Cyril Luckham, Helen 
   Norton
   I'rorsza'gban a Lord ele'rkezettnek la'tja az ido"t arra, hogy 
   re'szt va'llaljon az angol politikai ko:ze'letben. Jennie lel-
   kesen helyesel, elba'jolo' he'vvel ko:veti fe'rje gyors karrier-
   je'nek minden rezdu:le'se't, okos no"i logika'val, elragado' egye'-
   nise'ge'vel tagadhatatlanul komoly szerepe van Randolph ele'rt 
   sikereiben. Disraeli hallgato'lagos beleegyeze'se'vel ez egye'b-
   ke'nt a miniszterelno:ki sze'k beve'tele'nek leheto"se'ge't is maga'-
   ban foglalja.
19.05 Mestermu"vek - Kunst Mu'zeum, Ba'zel  (10')
   N. Manuel Deutsch: Pyramus e's Thisbe
   Rendezte: Reiner E. Moritz
19.25 He'thata'r             (40')            
   Ku:lpolitikai magazin
   Mu"sorvezeto": Lengyel Judit
   Fo"szerkeszto": Marosi Barna. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
   O:tven esztendo"vel a ba'cskai ve'rengze'sek uta'n: 1944-1946-ban 
   Tito' partiza'nserege 36.000 ezer a'rtatlan magyart gyilkolt 
   meg De'lvide'ken. A szerb hato'sa'gok "hivatalos" sza'mai, a fe'l-
   hivatalos adatok, a magyar kutata's dokumentumai e's sza'msorai.
   A felta'ratlan to:megsi'rok - hogyan emle'keznek 1944 o"sze're ma.
   Szerbek e's magyarok, sva'b hala'lmenetek: " Menetira'ny a semmi!"
20.05 Gazdako:r             (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto": Gyulai Gyo:rgy
   Bu'zavete's uta'n a Ka'rpa't-medence'ben. Kertgazda. Agra'rhi'rek,
   gazdaportre'k.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 "Magyarok a filmvila'gban"
   Kasszafu'ro'k /1984/        (87')
   (Crackers)
   Amerikai filmvi'gja'te'k
   Forgato'ko:nyv: Jeffrey Fiskin
   Zene: Paul Chiara
   Oaerato"r: Kova'cs La'szlo'. Rendezte: Louis Malle
   Szereplo"k: Donald Sutherland, Jack Warden, Sean Penn, Wallace 
   Shawn, Larry Riley
   Kova'cs La'szlo' kamera'ja ritka e'rze'kletes ke'pet fest egy sa-
   ja'tos amerikai szubkultu'ra, beva'ndorlo'k, piti tolvajok, 
   stricik, utcala'nyok, kis u:zletek e's pe'nzko:lcso:nzo"k vila'-
   ga'ro'l. A banda itt e'l s nagy terveket szo:vo:get. Egy nagy 
   beto:re'sro"l a'bra'ndoznak, gondosan megmunka'lt tervro"l, pre-
   ci'zen o:sszehangolt mu"veletro"l, nagy zsa'kma'nyro'l. Mikor 
   za'logha'zas bara'tjuk temete'sre utazik, u'gy ve'lik, itt a nagy 
   alkalom...
23.00 He'thata'r /ism./          (40')
   Ku:lpolitikai magazin
23.40 Vers               (2')
   Luther Ma'rton: Muzsika asszony  
   Elmondja: Csa'sza'r Ange'la
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 30. szerda
--------------------------
8.00-12.00
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, melyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Gazdako:r /ism./          (40')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto": Gyulai Gyo:rgy
13.00 Esti Ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Csodako:rhinta: Pollux, a ke'me'nysepro"; A labda'k 
           orsza'ga'ban            (10')
13.25 A tengeri Selyemu't /ism./    (50')
   (Silk Route of the Sea)
   XII/2.: Ro'ma'to'l a Vo:ro:s-tengerig
   Forgato'ko:nyv: Toshio Nakanishi
   Operato"r: Hiroshige Tsuchiya, Kouei Kezuka
   Rendezte: Toshio Nakanishi
   Ro'ma befolya'sa'nak kiterjede'se a keleti kereskedelemre Krisz-
   tus szu:lete'se elo"tt 30-ra data'lhato', amikor elfoglalta Egyip-
   tomot e's Alexandria't is a birodalomhoz csatolta'k. Ez a Nagy 
   Sa'ndor alapi'totta va'ros a te'rse'g sza'razfo:ldi e's tengeri
   kereskedelme'nek, kultu'ra'ja'nak vira'gzo' ko:zpontja volt, ma'r a 
   go:ro:g befolya's alatt is. Innen jutott tova'bb vi'zi- majd 
   sza'razfo:ldi u'tvonalon az a'ru a Vo:ro:s-tengerhez.
14.15 A kis Valentino  (1979. - ism. - 93')
   Magyar film
   Zene: Lendvay Kamillo
   Operato"r: Kardos Sa'ndor
   I'rta e's rendezte: Jeles Andra's
   Szereplo"k: Opoczki Ja'nos, Iva'nyi Istva'n, Farkas Jo'zsef, 
   Lada'nyi De'nes, Sze'ka'cs Be'la'ne', Le'vai Ferencne', A'rpa 
   Sa'ndorne'
   Egy fiatalember egyetlen napja'ba - egyma'st a'thatva - to:rte'-
   netek sora e'pu:l az o"t ko:ru:lvevo" vila'gro'l, amelyre nem tud 
   megfelelo" mo'don reaga'lni. Sz. La'szlo' kocsiki'se'ro" egy Pest 
   ko:rnye'ki szo:vetkezetne'l. Egyik nap - minden ku:lo:no:sebb
   elgondola's ne'lku:l - nem adja posta'ra a ra'bi'zott hivatalos 
   pe'nzku:ldeme'nyt, a tizeno:tezer forintot. Nem te'r vissza mun-
   kahelye're, hanem ce'ltalanul u'tnak indul... 
   A film a Magyar Filmkritikusok e's a A legjobb elso"filmes 
   rendeze's di'ja't nyerte el.
15.45 Nyelve'desanya'nk  /ism./     (25')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Pa'sztory Ja'nos
16.10 Fe'ny a ra'csokon III/2.      (35')
   Dokumentumfilm
   Szerkeszto": Fakan Bala'zs
   Operato"r: Xantus Ga'bor, Nyi'ri Be'la
   Rendezte: Szaka'cs Sa'ra
   Ba'r keveset tudunk ro'la, de az 1956-os forradalom a hata'ron 
   tu'l e'lo" magyarokban is reme'nyt gyu'jtott az emberibb, szaba-
   dabb e'let megvalo'sula'sa'ra. Erro"l vall a dokumentumfilmben 
   Andra's A'goston magyartana'r, Csiha Ka'lma'n reforma'tus e's 
   Mo'zes A'rpa'd evange'likus lelke'sz. O"k nem lo"ttek, nem tu:n-
   tettek, nem szervezkedtek, de a zsarnoksa'g a reme'nykede'st
   is veszedelmesnek tartotta. Az e'letben marada's harca't mind 
   a bo:rto:nben, mind a szabad e'letben - csala'djuknak is - meg 
   kellett harcolni. A ma'sodik re'szben Mo'zes A'rpa'd valloma'sa't 
   la'thatjuk.
16.45 Ta'jak, forte'lyok asszonyok    (20')
   Magazin nemcsak gazdasszonyoknak
   Szerkeszto": Gelle'r Ro'zsa. Rendezte: Szegezdy Ja'nos
   A 125 e'ves szabadkai Ne'pko:r asszonyairo'l, a De'lvide'ken 
   mu"ko:do" mu"velo"de'si egyesu:let nyelvmu"velo", zenei anyanyel-
   vet, ta'ncmu"ve'szetet o"rzo" teve'kenyse'ge'ro"l szo'l ez az ada's
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.)
   142. re'sz: Me'g ki se tette a la'ba't
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Nicolas Cahen
17.30 Mese
   Vigya'zat, fiu'k:...si'pa'lya!         (6')
   A kenguru ersze'nye'bo"l: Verseny a java'bo'l  (6')
   Popeye: Tu:ko:rvara'zs             (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 "Magyarok a filmvila'gban"
   Mire megvirrad /1939/       (86')
   (Jour se Le've) (ff)
   Francia ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Jacques Pre'vert, Jacques Viot
   Operato"r: Curt Courant
   Di'szlettervezo": Trauner Sa'ndor. Rendezte: Marcel Carne'
   Szereplo"k: Jean Gabin, Arletty, Jules Berry, Bernard Blier
   A rendo"rse'g ko:ru:lza'r egy pa'rizsi laka'st, amelyben a gyilkos 
   rejto"zik. A kordonon egy le'lek sem juthat a't. Ho"su:nk sorsa 
   megpecse'telo"do:tt. Az utolso' o'ra'k feszu:ltse'ge'ben me'g egy-
   szer felide'zi az elko:vetett gyilkossa'g ko:ru:lme'nyeit. A 
   francia li'rai realizmus egyik kulcsfilmje't la'thatjuk, amely-
   nek di'szlettervezo"je a magyar sza'rmaza'su' Trauner Sa'ndor.
19.40 Trauner              (17')
   Magyar film
   Operato"r: Enyedi Lajos. Rendezte: Gyo:rgy lstva'n
   Trauner Sa'ndor vila'ghi'ru" magyar di'szlettervezo" munka'ssa'ga't 
   mutatja be a film. A mu"ve'sz 1993-ban hunyt el Pa'rizsban.
20.05 Re'gio'k              (40')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'si'ta'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron tu'lro'l.
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 "Magyarok a filmvila'gban"
   A hala'l neve Engelchen /1962/  (129')
   (Smrt si ri'ka' Engelchen)
   Csehszlova'k ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Ladislav Mnacko. Zene: Zdenek Liska
   Operato"r: Rudolf Milic. 
   Rendezte: Ian Kada'r, Elmar Klos
   Szereplo"k: Jan Ka'cer, E'va Pola'kova', Martin Ruzek, Blazena 
   Holisova', Otto Lackovic, Vlado Mu:ller, Eduard Hausmann
   A kegyetlenkede'seiro"l hi'rhedt Engelchen SS parancsnok veze-
   te'se alatt nagy le'tsza'mu', ve'rebekkel ella'tott Jagdkomando 
   e'rkezik Zlin va'rosba. Feladatuk a ko:rnye'k partiza'njainak 
   teljes felsza'mola'sa. Zlinben Pa'velt gerinclo:ve's e'ri, be'nul-
   tan, tehetetlenu:l fekszik a ko'rha'zban, s la'zas la'toma'saiban 
   megelevenedik elo"tte a mu'lt, a ha'boru' borzalma, e'rtelmetlen-
   se'ge.
23.40 Az arabok - E'lo" to:rte'nelem    (51')
   X/4.: U'j tuda's a re'gi helyett
   Angol ismeretterjeszto" film
   Zene: Ali Jihad Racy
   Operato"r: Mike Fox, Jeremy Stavenhagen
   I'rta e's rendezte: Basim Musallam, Colin Luke
   Az arabok politikailag e's ta'rsadalmilag is sze'ttagoltak. 
   Erko:lcsileg csak ko:zo:s nyelvu:k e's irodalmuk biztosi'tja 
   egyse'gu:ket. Az arab irodalom tu:kro:zi az arab vila'g zavarait, 
   bizonytalansa'gait e's reme'nyeit. A rege'nyben e's a novella'ban, 
   az u'jsa'gcikkben, a szi'ndarabban, a politikai besze'dben az
   arabok vila'gunk va'ltoza'saival konfronta'lo'dnak, keresik, ho-
   gyan kapcsolo'dhatna'nak mu'ltjukhoz. Az iszla'mot megelo"zo" arab 
   kultu'ra legnagyobb vi'vma'nya a ko:lte'szet volt. A ko:lto"t a 
   to:rzs szo'vivo"je'nek tekintette'k.
0.30 Vers               (3')
   Ady Endre: Az Isten harsona'ja 
   Elmondja: Ma'di Szabo' Ga'bor
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. okto'ber 31. csu:to:rto:k
-------------------------------
8.00-12.00 
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 De'li harangszo', Lapozo'      (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Re'gio'k /ism./           (40')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Fo"szerkeszto": Tanos Miklo's
13.00 Esti Ke'rde's /ism./        (13')
   A nap interju'ja
13.15 Ta'jak, forte'lyok asszonyok /ism./ (20')
   Magazin nemcsak gazdasszonyoknak
   Szerkeszto": Gelle'r Ro'zsa. Rendezte: Szegezdy Ja'nos
13.35 "Kara'dy Katalin filmjeibo"l"
   Boldog ido"k   (1943. - ism. - 91')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko:nyv: Baraba's Pa'l. Rendezte: Rodriguez Endre
   Szereplo"k: Ajtay Andor, Kara'dy Katalin, Szabo' Sa'ndor
   A gazdag nagypolga'ri ha'zaspa'r, E'va e's Pe'ter ha'zassa'ga va'l-
   sa'gba jutott. A ce'g va'ratlan cso"dje azonban erko:lcsileg 
   lehetetlenne' teszi E'va sza'ma'ra a va'la'st. Elo"ro"l kezdenek 
   teha't mindent. Egy kis laka'sban E'va mos, vasal, takari't e's
   sajnos fo"z is...
15.05 A Zene Arcai /ism./       (60')
   Ku:lo:nkiada's
   "Kolozsva'ros olyan va'ros"
   Felelo"s szerkeszto": Bartalus Ilona
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Fehe'r Aniko'
   Rendezte: Veszpre'mi Andra's
   A mu"sor Erde'ly zenei fo"va'rosa'nak e'lete'be enged bepillanta'st.
   Bemutatjuk a Kolozsva'ri Magyar Opera't e's a Zeneakade'mia't.
   Olyan muzsikusokkal e's pedago'gus szeme'lyise'gekkel tala'lkoz-
   hatnak, akik meghata'rozo'i Erde'ly kultura'lis e'lete'nek.
16.05 Luther e's az irodalom       (30')
   Szerkeszto": Ugrin Aranka
   Budapesten az Orsza'gos Evange'likus Leve'lta'rban ke't Lutherhez 
   kapcsolo'do' ku:lo:nlegesse'get is o"riznek.
16.35 Illye's Gyula: A reforma'cio' genfi emle'kmu"ve elo"tt   (10')
   Elmondja: Rubold O:do:n
16.45 Buszok, luzzuk, vira'gok      (20')
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Szegezdy Ja'nos
   A filmbo"l nem csak a legkisebb szigeta'llamot ismerhetju:k 
   meg, de megtudhatjuk azt is, mik azok a luzzuk...
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.)
   143. re'sz: Konfliktus az egyu:ttesben
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Nicolas Cahen
17.30 Mese
   Csodako:rhinta: Pivoa'n apo' ha'za (2.); A kulcsok orsza'ga'ban; 
           A ho'ember sa'lja             (15')
   Christopher Krokodil: A ha'z               (5')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 "Magyarok a filmvila'gban"
   Ninocska /1939/         (105')
   (Ninocska)
   Amerikai filmvi'gja'te'k
   Forgato'ko:nyv: Charles Brackett, Billy Wilder, Walter Reisch
   Zene: Werner Heymann
   Operato"r: William Daniels. Rendezte: Ernst Lubitsch
   Fo"szerepben: Greta Garbo, Melvyn Douglas, Lugosi Be'la
   La'ssuk csak, milyen is a bolsevik erko:lcs? Mennyit e'r e's 
   mennyire megalapozott, ha ke'pviselo"i szembesu:lnek a rotha-
   do' kapitalizmus civilizatorikus vi'vma'nyaival? Ezek a ke'rde'-
   sei az elso" sza'mu' antikommunista filmnek, amelyet Lubitsch
   Lengyel Menyhe'rt to:rte'nete alapja'n ke'szi'tett. (A forgato'-
   ko:nyvet, Greta Garbo alaki'ta'sa't e's a filmet Oscar-di'jra 
   jelo:lte'k.)
20.05 Va'lto'               (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezte: Nagy Katalin
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 Szi'nha'zi E'let  /ism./      (30')
   Figyelo"
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
22.00 "Keleti sze'l"
   E'tel, ital, fe'rfi, no" /1994/   (119')
   Ki'nai filmvi'gja'te'k
   Forgato'ko:nyvi'ro': Mader. Zene: Zsong Lin
   Operato"r: Szehung Lung, Kuj-Mej Jang, Csien-Lien Vu, Ju:-Ven 
   Vang, Ah-Lea Kua, Sylvia Csang
   Rendezte: Ang Lee
   Egyre to:bb baja van Csu u'rnak, aki Tajvan legjobb szaka'csa 
   e's ha'rom felno"tt la'zado' la'ny apja. Csu u'r felese'ge e'vekkel 
   ezelo"tt meghalt, maga'ra hagyva fe'rje't a la'nyok felnevele'se'-
   ben: a legnagyobb, Csia-Csen tana'rno" e's la'tszo'lag apja ta'-
   masza, a ko:ze'pso", Csia-Csien elfoglalt u:zletasszony e's alig 
   bi'rja elviselni apja ta'rsasa'ga't, a legfiatalabb, Csia-Ning 
   pedig reme'nytelenu:l romantikus. Bele'p me'g a ke'pbe az ido"s 
   Liang asszony, a zse'mbeskedo" o:zvegy, aki nemre'g ko:lto:zo:tt 
   a szomsze'dba, e's hirtelen az ege'sz csala'd u'gy e'rzi, hogy 
   Csu u'r hamarosan ma'sra is fo"zni fog. Ko:zben azonban az egyik 
   terhes lesz, a ma'sik kiborul, valaki meghal, e's megint ma's-
   valaki ra'tala'l az igaz szerelemre. Ezek uta'n azta'n ne lepo"d-
   ju:nk meg, hogy teljesen meglepo"du:nk azon, hogy ve'gu:l is ki-
   vel mi to:rte'nik! Ebben a jo'i'zu", szi'vet melengeto" vi'g-
   ja'te'kban a rendezo" Ang Lee a meglepete'sek e's e'rzelmi 
   csavarok kavalka'dja't fo"zi ki, miko:zben a hagyoma'nyos csala'di
   ko:tele'kek komikus mo'don bomlanak fel, hogy azta'n ba'mulatosan 
   u'jbo'l egyma'sra tala'ljanak.
23.55 Vers               (4')
   Szenci Molna'r Albert: XLII. zsolta'r  
   Elmondja: Miha'lyi Gyo"zo"
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. november 1. pe'ntek
-------------------------
8.00-12.00 
   Ke'pes Kro'nika
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televi'zio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden o'ra'ban 
   20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek va'ltja'k 
   egyma'st.
12.00 Lapozo'              (20')
   Lapszemle, friss hi'rek
12.20 Va'lto' /ism./           (40')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezte: Nagy Katalin
13.00 Esti ke'rde's  /ism./       (15')
   A nap interju'ja
13.15 Buszok, luzzuk, vira'gok /ism./  (20')
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Szegezdy Ja'nos
13.35 Zsolozsma Mindenszentek u:nnepe'n  (55')
   Testve'reink az o:ro:kke'valo'sa'g u:nnepe'n
   Operato"r: Horva'th Tama's
   Szerkeszto"-rendezo": Lehoczky La'szlo'
   Ko:zremu"ko:dik: a Temesva'ri Pelba'rt Ferences Gimna'zium e's 
   Rendha'z ko'rusa
   (Esztergom)
   Ko'rusvezeto": Varga Kapisztra'n
   A mu"sorban az esztergomi ferencesek az egyha'z o"si ima'dsa'-
   ga'val, a zsolozsma'val emle'keznek az elo"ttu:nk ja'ro'kra.
14.30 "Magyarok a filmvila'gban"
   Ha'romgarasos opera /1931/    (106')
   (Die Dreigroschenoper)
   Ne'metfilm (ff)
   Bertold Brecht szi'nmu"ve alapja'n i'rta: Bala'zs Be'la, id. Vajda 
   La'szlo' e's L. Lani
   Zene: Kurt Weil, Theo Mackeben
   Operato"r: F. A. Wagner. Rendezte: Georg Wilhelm Pabst
   Szereplo"k: Reinhold Schu:nzel, Vladimir Sokoloff, Ernst Busch, 
   Paul Kemp
   Nagy a su:rge's-forga's a korabeli Londonban, mindenki a 
   kira'lyno" korona'za'si u:nnepse'ge're ke'szu:l. A kapkoda's remek 
   alkalom a szervezett alvila'gnak, hogy megcsapolja a bankokat. 
   Kell a pe'nz, hiszen a tolvajok fejedelme esku:vo"re ke'szu:l. 
   Bicska Maxi a szu:lo"k beleegyeze'se ne'lku:l no"u:l veszi Pollyt,
   a kolduskira'ly la'nya't. A lakodalom hetedhe't orsza'gra szo'lo' 
   vi'galom, me'g Tigris Brown-t, London rendo"rfo"no:ke't is meg-
   hi'vja'k. Egyedu:l a kolduskira'ly bosszankodik e's o:rdo:gi ter-
   vet forral Maxi meglecke'ztete'se'hez, amelyhez kapo'ra jo:n a 
   korona'za'si u:nnepse'g...
16.15 "Magyarok a filmvila'gban"  
   Mesterek e's Tani'tva'nyok /1996/  (40')
   Magyar riporfilm
   Szerkeszto"-riporter: Muhi Kla'ra
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Foto': Za'tonyi Tibor. Rendezte: Muhi Andra's
   Szereplo"k: Ille's Gyo:rgy, Makai A'rpa'd, Gyuriko' La'szlo', Lente 
   Miklo's, Badal Ja'nos, Zsigmond Vilmos
   "Ille's Papi" e's tani'tva'nyai ez e'v nyara'n a vila'g minden 
   re'sze'ro"l o:sszegyu"ltek Eger va'rosa'ban, szu:lete'snapot u:lni 
   s a re'gmu'ltra, a fo"iskola'ra, a magyar operato"ri iskola'ra 
   emle'kezni. A magyar fo"iskola vila'ghi'ru" operato"ro:k sora't 
   nevelte fel. A filmben to:bbek ko:zo:tt az Oscar-di'jas Zsigmond 
   Vilmos, Badal Ja'nos (Tati, Claude Chabrol, Woody Allen 
   operato"re), Lente Miklo's, Gyuriko' La'szlo', s nem utolso'sorban 
   Makay A'rpa'd (Hala'los tavasz, Talpalatnyi fo:ld) emle'keznek a 
   re'gi sze'p ido"kre.
17.05 He'le'ne e's a fiu'k (II.)
   144. re'sz: Bolond helyzet
   Francia ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Rendezte: Nicolas Cahen
17.25 Va'lto'-Info'            (15')
   Felelo"s szerkeszto": Re'dei Judit
   Fo'szerkeszto": Wiedermann Helga
   Rendezo"-operato"r: Mencseli Tibor
17.40 Mese
   Tom: A kalap
   Csodako:rhinta: Pollux e's a ceruza'k  (11')
17.55 Mu"sorismertete's          (5')
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 A helyettesi'to" tana'r /1993/    (86')
   (L'INSTIT)
   Ne'vtelen levelek
   Francia filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Alain Scoff
   Zene: Bruno Coulais
   Operato"r: Alain Levent. Rendezte: Laurent Heynemann
   Szereplo"k: Ge'rard Klein, Laura Favali, Raoul Billerey, Marc 
   Betton, Francois Levantal
   A faluban, ahol Victor Novak helyettesi'to"tana'ri a'lla'st kap 
   egy e'vre, 50 e'vvel kora'bban kollabora'cio'val megva'doltak egy 
   embert, aki a letarto'ztata'sa uta'n o:ngyilkossa'got ko:vetett 
   el, e's csala'dja is szomoru' sorsra jutott. Ebben a ke'rde'sben 
   a kede'lyek azo'ta sem csitultak. Egy ne'vtelen leve'li'ro' - azaz 
   a francia argo'-kifejeze's szerint "hollo'" - azzal va'dolja a 
   falut, hogy cinkos hallgata'sa'val to:nkretett egy a'rtatlan 
   embert e's annak csala'dja't. A tana'r o"szinte'n besze'l a gye-
   rekekkel a ha'boru'ro'l, a kollabora'cio'ro'l e's mindent elko:vet, 
   hogy az ezzel kapcsolatos elo"i'te'letek megszu"njenek e's hogy 
   kideru:ljo:n, mi is to:rte'nt valo'ja'ban a felszabadula'skor. A
   gyerekek gyu"jto"munka'juk sora'n perdo:nto" bizonyi'te'kokra 
   bukkannak...
19.40 Filmetu"do:k klasszikus zene're   (3')
   Stanislaw Moniuszko: A gro'fno" - fono'dal
   Lengyel anima'cio's film
   Mestermu"vek            (10')
   Ernst Ludwig Kirchner: O:t no" az utca'n
   Rendezte: Reiner E. Moritz
20.05 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin       (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 Esti Ke'rde's            (13')
   A nap interju'ja
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 "Magyarok a filmvila'gban"
   Hallstadti ballada /1960/     (14')
   (Hallstatter Ballada)
   Osztra'k ro:vidfilm (ff)
   Zene: Oscar Wagner. Operato"r: Barsy Andor
   I'rta e's rendezte: Szo"ts Istva'n
   A magas hegyek e's szikla'k ko:ze' e'kelo"do:tt festo"i kis va'ros,
   Hallstadt ku:lo:no:s temetkeze'si szoka'sa't mutatja be Szo"ts 
   Istva'n kive'teles sze'pse'gu", li'rai dokumentumfilmje.
21.45 "Magyarok a filmvila'gban"
   Egy asszony meg a la'nya /1960/  (101')
   (La ciociara)
   Olasz-francia film (ff)
   Alberto Moravia rege'nye'bo"l i'rta: Cesare Zavattini
   Zene: Armando Trovajoli
   Operato"r: Poga'ny Ga'bor. Rendezte: Vittorio De Sica
   Szereplo"k: Sophia Loren, Eleonora Brown, Jean-Paul Belmondo,
   Raf Vallone, Renato Salvatori
   A ha'boru' szo:rnyu"se'gei elo"l egy asszony meg a la'nya meneku:l 
   a va'rosbo'l a hegyek ko:ze'. A sze'p, ero"s, i'zig-ve'rig no" u't-
   ko:zben mindent elko:vet, hogy megve'dje kamaszla'nya't a ha'boru' 
   borzalmaito'l. Vittorio De Sica megrendi'to"t fest a filmben a 
   ha'boru' okozta puszti'ta'sro'l, testi e's lelki szenvede'sekro"l.
   Filmje me'lto' ta'rsa az irodalmi mu"nek, a vila'ghi'ru" alkota's 
   ma'ra ma'r filmto:rte'net. Sophia Loren volt az elso" nem ameri-
   kai szi'ne'szno", aki a tragikus sorsu' o:zvegyasszony a'bra'zola'-
   sa'e'rt, szi'ne'szi alaki'ta'sa'e'rt me'lta'n nyerte el az Oscar-
   di'jat. A rendezo" pedig mu"ve'szi alkota'sa'e'rt megkapta a leg-
   jobb ku:lfo:di filmnek ja'ro' Oscar-di'jat. (1995-ben elke'szu:lt 
   egy u'jabb adapta'cio', melyben a fo"szerepet szinte'n Sophia
   Loren alaki'tja.)
23.35 Berlin Alexanderplatz       (59')
   XIV/13.: A ku:lso" e's a belso", e's a titokto'l valo' fe'lelem
   Ne'met-olasz te've'filmsorozat
   Zene: Peer Raben
   Operato"r: Xaver Schwarzenberger e's Josef Vavra
   Alfred Do:blin rege'nye alapja'n i'rta e's rendezte: Rainer 
   Werner Fassbinder
   Szereplo"k: Gu:nter Lamprecht, Barbara Sukowa, Brigitte Mira, 
   Hanna Schygulla, Lina-Elisabeth Trissenaar, Minna-Karin Baal,
   Meck-Franz Buchrisser 
   Franz Biberkopf menyasszonya mego:le'se miatt bu"ntetett elo"e'-
   letu", akinek a tisztesse'ges e'letre valo' ki'se'rlete za'tonyra 
   futott, ve'gu:l ma'r csak boldogan akart e'lni az o" Micije'vel.
   Most azonban Mici eltu"nt. Reinhold az erdo"be csalta, e's ott
   mego:lte. Mihez kezdhet me'g ezek uta'n Franz?
0.30 Vers               (5')
   Illye's Gyula: Menede'k    
   Elmondja: Bessenyei Ferenc
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. november 2. szombat
--------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Henry macska'ja          (15')
   A levelezo" tanfolyam
8.2  kiCSODA a miCSODA         (30')
   Gyermekmu"sor
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Macska'ssy Kati    
   Ebben a re'szben az anima'cio's filmke'szi'te's egy u'jabb ne'p-
   szeru" mu"faja'val, a gyurmafilmmel ismerkedhetnek meg a
   gyerekek.
8.50 Vila'gto:rte'net           (26')
   XXVI/8.: Az iszla'm
   Angol ismeretterjeszto" filmsorozat a TIMES magazin 
   vila'gto:rte'neti atlasza alapja'n
   Zene: Hans Zimmer
   Operato"r: Mike Fash. Rendezte: David Wright    
   Ba'r ma elso"sorban valla'si mozgalomke'nt e'rte'kelju:k, 
   to:rte'nelmi szerepe't illeto"en az iszla'm szervezo"- e's ve'd-
   ero"ke'nt le'pett szi'nre a kisa'zsiai teru:leten e'lo" ne'pcsopor-
   tok ko:zo:tt. Mohamed ko:veto"i az Ige neve'ben szent ha'boru'kat 
   hi'rdettek ugyan, de a fennhato'sa'guk ala' tartozo' ne'peknek 
   hallatlan tolerancia'val biztosi'totta'k saja't valla'suk gyakor-
   la'sa't. A birodalom le'trejo:tte azonban egyben azt is jelen-
   tette, hogy a ta'voli kelet e's Euro'pa csak ko:zveti'to" re've'n 
   e'rintkezhetett egyma'ssal, to:bb e'vsza'zadon keresztu:l.
9.15 A kis Nicholas u'rfi VI/4.     (24')
   (Little Sir Nicholas)
   Angol ifju'sa'gi filmsorozat
   C. A. Jones rege'nye alapja'n i'rta: David Benedictus
   Operato"r: John Else
   Zene: Ian Hughes
   Rendezte: Andrew Morgan    
   Fo"szerepben: Stefan Beazley, Rachel Gurney, Bernice Stegers,
   Jack Watson
   Gerald e'desanyja addig a'rma'nykodik, mi'g ne'ha'ny emberrel 
   sikeru:l elhitetnie ke'tse'geit: lehet, hogy ez a kis francia'ul 
   karattyolo' neba'ncsvira'g nem is a kis Nicholas u'rfi. Amikor 
   azta'n Randle u'r eloszlatja ke'tse'geit, u'jabb a'rma'nyokhoz
   folyamodik, megki'se'rli leja'ratni a mit sem sejto" kisfiu't, 
   me'g a kara'csonyi aja'nde'koszta's alkalma'val is.
9.40 Nyelvo"rzo"             (25')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes
   Rendezte: Sipos Andra's
10.00 Szege'ny Dzsoni e's A'rnika     (76')
   Magyar ifju'sa'gi film
   I'rta: La'za'r Ervin
   Operato"r: Metz Lo'ra'nd. Rendezte: So'lyom Andra's
   Szege'ny Dzsoni a vila'g legszabadabb embereke'nt va'ndorol a 
   vila'gban. A legszabadabb e's a legszege'nyebb, mert nem tar-
   tozik senkihez e's nincs semmije. Csoda'latos ta'jakon va'ndo-
   rol, mi'gnem egy o:reg kunyho'hoz e'rkezik. Itt e'l egy la'tszat-
   ra egyszeru" ne'nike, aki azonban nem ma's, mint a Sza'zarcu'
   Boszorka'ny...
11.25 Harmo'nia             (30')
   A test e's a le'lek harmo'nia'ja
   Ege'szse'gve'do" magazin
   Operato"r: Pap Ferenc
   Szake'rto"k: Dr. Makara Pe'ter, Dr. Vee'r Andra's
   Szerkeszto"-rendezo": Goda Krisztina
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's, Lapozo'  (20')
12.20 Ko:ze'p-Euro'pai Magazin  /ism./  (40')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
13.00 Esti Ke'rde's  /ism./       (13')
   A nap interju'ja
13.15 Ke't monolo'g            (7')
   Bessenyei Ferenc mu"sora
   Szerkeszto": Ugrin Aranka. Rendezte: Jeli Ferenc
13.20 Radno'ti Miklo's: Napta'r      (7')
   Vers-ke'p-etu"d
   A foto'kat ke'szi'tette: Gergely Sa'ndor
   A verseket elmondja: Erde'lyi Gyo:rgy
   Rendezte: Jeli Ferenc
13.30 A tengeri Selyemu't        (50')
   XII/3.: Boldog Ara'bia
   (Silk Route of the Sea)
   Japa'n ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Toshio Nakanishi
   Zene: Toshio Nakanishi
   Operato"r: Hiroshige Tsuchiya, Kouei Kezuka
   Rendezte: Masao Ogasawara
   A tengeri selyemu't ko:vetkezo" a'lloma'sa Jemen. Ez az orsza'g,
   amelynek ne'pe to:bb ezer e'ves to:rte'nelme sora'n olyan nagy 
   becsben tartott a'ruk monopo'liuma'val rendelkezett, mint a 
   to:mje'n, a mirha vagy a ka've', a ro'maiak szeme'ben a boldog 
   Ara'bia fo:ldje volt, Sa'ba kira'lyno" mese's gazdagsa'gu' biro-
   dalma. A legenda'k szerint fo"va'rosa't, Szanaa-t Se'm alapi'-
   totta, Noe' fia, jo'val Krisztus szu:lete'se elo"tt, az o:zo:n-
   vi'z elvonulta'val. Te'ny, hogy ma is fejlett gazda'lkodo'i 
   kultu'ra'val rendelkezik, amelynek terme'keit a kereskedo"k 
   ko:zveti'tik a vila'g minden ta'ja fele'.
14.20 "Magyarok a filmvila'gban"
   Monsieur Bard ku:lo:no:no:s o'haja /1953/ (108')
   (L'trange de'sir de Monsieur Bard)
   Francia filmvi'gja'te'k (ff)
   Zene: Jean-Jacques Grunewald
   Operato"r: L. H. Burel
   Rendezte: Radva'nyi Ge'za
   Szereplo"k: Michel Simon, Yves Deniaud
   A ko:ze'pkoru' Bard u'r e'vtizedek o'ta ro'tta a ko:ro:ket auto'-
   buszsofo"rke'nt, tu"rte a fo"no:ko:k e's a csala'dja packa'za'sait, 
   ege'sz addig, mi'g komoly szi'vbetegse'get nem regisztra'lnak 
   na'la. Ekkor elgondolkozik azon, hogy nem halhat meg u'gy, 
   hogy valaki ne szerette volna. Ko:vetkeztete'se arra ba'tori't-
   ja, hogy aja'nlatot tegyen a Casino egyik csinos ta'ncosno"-
   je'nek...
16.05 Va'ratlan utaza's IV.        (46')
   XIII/6.: Ezek a fiu'k
   Kanadai te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Leila Basen
   Zene: John Welsman, Don Gillis
   Operato"r: Bob Saad
   Rendezte: Don McBrearty
   Szereplo"k: Sarah Polley, Jackie Burroughs, Mag Ruffman, R. H.
   Thomson, Zachary Bennett, Gema Zamprogna, Cedric Smith, Lally 
   Cadeau, David Fox
   Egy szerencse'sen ve'gzo"do" tu"zeset adja Alec Kingnek az o:tle-
   tet, hogy Avonleaban meg kellene alapi'tani az o:nke'ntes tu"zol-
   to'egyletet. Rachel Linde, a va'rossze'pi'to" egyesu:let elno:ke 
   ta'mogatja a tervet. A tu"zolto'edze'seken lelkesen vesznek 
   re'szt a fe'rfiak, kezdetben nem sok sikerrel. Felmeru:l az 
   egyenruha e's a parancsnok megva'laszta'sa'nak ke'rde'se is. 
   Janett terme'szetesen Alecet javasolja, ma'sok azonban a nyu-
   galmazott ezredest, Pettibone-t. A ke't fe'rfi ko:zo:tt amu'gy sem 
   felho"tlen viszonyt ez me'gjobban bea'rnye'kolja. Amikor szava-
   za'sra keru:l sor, Hetty ne'ni az ezredest ta'mogatja.
16.55 Talpalatnyi Zo:ld         (30')
   Ko:rnyezetve'delmi magazin
   Szerkeszto": Gado' Gyo:rgy Pa'l
   Rendezo"-operato"r: Kocsis Tibor
   Gyo:nyo:ru" hegykoszoru', siva'r lako'telepek - Csi'kszereda'ban 
   minden fa aranyat e'r. Gyapjas mamut az egykori lovarda'ban - 
   Budapesten megnyi'lt az e'vezred kia'lli'ta'sa. Az o:reg ha'rs fag-
   gata'sa - Sza'dokfa Csi'kszentle'leken.
17.30 Mese
   Kimba, a fehe'r oroszla'n (25.)  (23')
   Japa'n anima'cio's filmsorozat
18.00 Hi'rado'              (15')
18.15 "Magyarok a filmvila'gban"
   Blood kapita'ny /1935/       (95')
   (Captain Blood)
   Amerikai kalandfilm (ff)
   Rafael Sabatini rege'nye nyoma'n i'rta: Casey Robinson
   Operato"r: Hal Mohr
   Rendezte: Kerte'sz Miha'ly
   Szereplo"k: Errol Flynn, Olivia de Havilland
   1685-ben Jakab angol kira'ly rabszolgake'nt sza'mu"zi Jamaica'ba 
   Peter Blood orvost, mert segi'tse'get nyu'jtott egy sebesu:lt 
   la'zado'nak. A karibi szigetvila'gban nyomoru'sa'gos sors va'r 
   Bloodra, de ne'ha'ny bara'tja'val sikeru:l megszo:knie, birtokuk-
   ba vesznek egy hajo't, e's elvitorla'znak. Blood kapita'nybo'l a 
   tengerek re'me lesz, e's egyben Levasseur kapita'ny vete'lyta'r-
   sa. Ez a klasszikus kalo'zfilm tette egyik napro'l a ma'sikra 
   vila'gszta'rra' a 26 e'ves Errol Flynnt e's a hat e'vvel fiatalabb 
   Olivia de Havillandet.
19.50 Egy re'gi vila'g ke'pei       (64')
   Szlova'k dokumentumfilm (ff)
   Operato"r: Aloz Hanusek
   Zene: G. F. Handel, Vaclav Halek, Jozef Malovec
   I'rta e's rendezte: Dusan Hana'k
   "Ezek a to:rte'netek magukra maradt emberekro"l szo'lnak. Egysze-
   ru", elfeledett emberekro"l, akik ko:to"dnek ahhoz a fo:ldho:z, 
   amelybo"l kino"ttek. Ha a'tu:ltetne'k o"ket, elpusztulna'nak." 
   Ba'r ma'r bu'csu'znak az e'letto"l, o"rzik magukban az emberi
   me'lto'sa'got, deru"t, e's fiatalkori a'lmaikat... Dusa'n Hana'k 
   ko:lto"i sze'pse'gu" dokumentumfilmje a cenzorok jo'volta'bo'l 15 
   e'vig dobozban maradt. 1989-ben a Nyoni Nemzetko:zi Dokumen-
   tumfilm Fesztiva'l nagydi'ja'val tu:ntette ki a zsu"ri.
21.00 Hi'rado'              (20')
21.20 Sportpercek            (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.30 "Magyarok a filmvila'gban"
   Sugarlandi hajto'vada'szat /1974/  (105')
   (Sugarland Express)
   Amerikai film
   Forgato'ko:nyvi'ro': Hal Barwood, Matthew Robbins, Steven 
   Spielberg. Zene: John Williams
   Operato"r: Zsigmond Vilmos. Rendezte: Steven Spileberg
   Szereplo"k: Goldie Hawn, Ben Johnson
   Zsigmond Vilmos Spielberggel ke'szi'tett elso" nagysikeru" film-
   je'ben, amely egy 1969-ben, Texasban megto:rte'nt eseme'nyen ala-
   pul, mindenek elo"tt az amerikai ta'j e's az ember kapcsolata'nak 
   szokatlanul ero"teljes a'bra'zola'sa'vsl hi'vta fel maga'ra a figyel-
   met. Az ugyancsak magyar sza'rmaza'su' Goldie Hawn pedig dra'mai 
   tehetse'ge't bizonyi'totta a fiatal anya szerepe'ben, aki, hogy 
   gyermeku:ket megmenthesse'k a nem ki'va'natos adopta'la'sto'l, meg-
   szo:kteti fe'rje't a bo:rto:nbo"l.
23.15 Az MRT Szimfonikus Zenekara'nak Hangversenye (31')
   Schubert-Schumann sorozat (1.)
   Schumann: lV. Szimfo'nia, d-moll, Op:.120
   Veze'nyel: Va'sa'ry Tama's
   Szerkeszto": Bartalus Ilona
   Operato"r: A'goston Ga'bor. Rendezte: Veszpre'mi Andra's
23.45 Vers               (5')
   Do:brentei Korne'l: Halottak napi vers  
   Elo"adja: Szerse'n Gyula
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
1996. november 3. vasa'rnap
---------------------------
8.00 Hi'rek, mu"sorismertete's      (5')
8.05 Valla'si mu"sor           (40')
   E's mu'lnak az e'vek...
   Ido"sek mu"sora
   Mu"sorvezeto": Lehoczky La'szlo'
   Szerkeszto": Fialovszky Magdolna. Rendezte: Ke'cza Andra's
8.45 Pumukli kalandjai         (24')
   Pumukli e's a puding
   Mesefilmsorozat
9.10 Ebba e's Didrik  IX/7.      (30')
   (Ebba och Didrik)
   Sve'd ifju'sa'gi te've'filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Christina Herrstro:m
   Zene: Anders Melander e's Verdi, Donizetti, Beethoven
   Operato"r: Bertil Wiktorsson
   Rendezte: Peter Schildt    
   Szereplo"k: Lisen Arnell, Johan Widerberg, Mother Suzanne 
   Reuter, Sten Elfstro:m, Helge Skoog, Johanna Friberg, Henrik 
   Schildt
   Ebba megke'ri apuka'ja't, hogy olvasson neki egy sze'p mese't,
   hiszen ezer e've nem olvasott ma'r. Didrik a tengerhez siet,
   s egy maga'nyos Kajra lel, aki nem e'nekel. Elhagyta a felese'ge 
   fe'lte'kenyse'gbo"l. Iri'gyelte, hogy Kaj zsenia'lis e'nekes.
   Didrik Yrla'nak adna' az univerzumot, az o:sszes csillagot.
   Anya't elhagyja apa egy ma'sik no"e'rt.
9.40 Cimbora - Tallo'zo'         (45')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
10.25 Tengerentu'li legenda'k       (23')
   (Overseas Legends)
   XIII/10.: A ca'pa uszonya
   Francia terme'szetfilm
   Zene: Fre'de'ric Rousseau
   Opereto"r: Jacques-Paul Baudot
   Rendezte: Jacques-Paul Baudot
   A ja'vai tenger me'lye ku:lo:no:s to:rte'neteket rejt maga'ban. 
   To:rte'netek szo'lnak a kincskereso" ca'pavada'szokro'l is, a
   ca'pauszony ugyanis kincseket e'r, eze'rt sokan va'llalja'k ezt
   az e'letvesze'lyes foglalkoza'st. A ca'pauszonyt, amely a tradi-
   ciona'lis konyha legkeresettebb i'nyencse'ge, a ko:rnye'ken csak 
   "fehe'r aranynak" hi'vja'k. A film a ca'pavada'szok fa'radsa'gos 
   munka'ja't mutatja be.
10.45 Orosz vadon            (27')
   Az a'llatok elveszett paradicsoma
   Orosz ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Harri Hamalainen
   Operato"r: Grigori Grachov, Leonid Novikov, Mihail Zagorenko, 
   Michail Ugarov
   Rendezte: Youri M. Klimov
   250 esztendo"vel ezelo"tt egy puszti'to' vihar a ta'voli e'szak 
   partja'ra vetette Vitus Bering parancsnokot e's lege'nyse'ge't. 
   Innen sza'rmazik a Parancsnok-szigetek elneveze's. A to:bb mil-
   lio'nyi tengeri a'llat e's mada'r, vagyis a jogos szigetlako'k
   akkor me'g nem sejtette'k, milyen tragikus kimenetelu" lesz ez 
   a tala'lkoza's az emberrel. A medvefo'ka'k fo:ldje ma'ra az a'lla-
   tok elveszett paradicsoma.
11.15 Kapcsok              (40')
   Ismeretterjeszto" magazin
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orba'n A'gnes
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 Ameddig a harang szo'l       (11')
   A huszita ha'z o"re - Go:nc
   Erde'lyi Ja'nos e's Zsigmond Dezso" sorozata
12.15 Ta'ncha'z /ism./          (30')
   Ne'pzenei magazin
   Szerkeszto": Rosta Katalin
   Zenei rendezo": Halmos Be'la
   Rendezte: Szomjas Gyo:rgy
12.45 A helyettesi'to" tana'r  (1993. - ism. - 86')
   (L'INSTIT)
   Ne'vtelen levelek
   Francia filmsorozat
   Forgato'ko:nyvi'ro': Alain Scoff
   Zene: Bruno Coulais
   Operato"r: Alain Levent. Rendezie: Laurent Heynemann
   Szereplo"k: Ge'rard Klein, Laura Favali, Raoul Billerey, Marc 
   Betton, Francois Levantal
14.15 Sportke'pek            (135')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
16.30 Mozgo' Ke'p             (30')
   Filmmagazin
   Felelo"s szerkeszto": Po:ro:s Ge'za
17.00 Emle'kke'pek - Re'gi Hi'rado'k     (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
17.15 Postabonta's - Leve'lva'lta's     (20')
   Szerkeszto": Szabo' A'gnes
   Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
17.35 Mu"sorismertete's          (5')
17.40 Mese
   Henry macska'ja: Ide'tlen viccek napja    (15')
18.00 Heti Hi'rmondo'           (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 "Az elso" sza'z e'v"
   Fejezetek a magyar film to:rte'nete'bo"l  (60')
   XII/11.: A ta'rsadalmi ku:ldete's elmu'lik
   Elo"ado': Gyo"rfi Miklo's
   Operato"r: Hala'sz Ga'bor. Rendezte: Muhl Andra's
20.00 Naplo' gyermekeimnek /1987/    (102')
   Magyar film (ff)
   Forgato'ko:nyvi'ro': Ve'szi Endre
   Zene: Do:me Zsolt
   Operato"r: ifj. Jancso' Miklo's
   Rendezte: Me'sza'ros Ma'rta
   Szereplo"k: Czinko'czi Zsuzsi, Anna Polony, Jan Nowicki, 
   Szemes Mari, Zolnay Pa'l, Ba'nsa'gi Ildiko', To'th Tama's, 
   Szabo' E'va
   Me'sza'ros Ma'rta - o:ne'letrajzi moti'vumok alapja'n ke'szu:lt - 
   filmje a Szovjetunio'beli emigra'cio'ban e'lt magyar csala'd 
   sze'thulla'sa uta'n a'rva'n maradt, serdu:lo"koru' Juli e'lete't 
   ko:veti nyomon. Az ido"pont a negyvenes-o:tvenes e'vek 
   fordulo'ja.
21.45 Sportpercek           (10')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo:rgy
21.55 Ars Hungarica           (15')
   Fejfa'k /1973/
   Magyar mu"velo"de'sto:rte'neti kisfilm
   Operato"r: Abonyi Antal, Ne'meth Attila
   Rendezte: Olasz Ferenc
   A magyar reforma'tus temeto"k legszebb si'rjeleit, a fejfa'kat 
   - ve'gtelen formagazdagsa'gukat, pusztula'sukban is megkapo' 
   sze'pse'gu:ket - mutatja be a film.
22.10 Berlin Alexanderplatz       (111')
   XIV/14.: Epilo'gus - Az e'n a'lmom Alfred Do:blin Franz 
   Biberkopfja'nak a'lma'ro'l
   Ne'met-olasz te've'filmsorozat
   Zene: Peer Raben
   Operato"r: Xaver Schwarzenberger e's Josef Vavra
   Alfred Do:blin rege'nye alapja'n i'rta e's rendezte: Rainer Werner 
   Fassbinder
   Szereplo"k: Gu:nter Lamprecht, Barbara Sukowa, Brigitte Mira,
   Hanna Schygulla, Elisabeth Trissenaar, Karin Baal, Meck-Franz 
   Buchrisser  
   Mie'rt megy ke't angyal Franz mellett, s mife'le ja'te'k ez? Mi 
   az, hogy angyalok mennek egy ember mellett, Berlinben, 
   1928-ban? Egy volt gyilkos, egy jelenlegi beto:ro", e's strici 
   mellett. To:rte'netu:nk Franz Biberkopfro'l e's az o" nehe'z, igaz
   e's lassanke'nt megvila'gosodo' e'lete'ro"l ele'rkezett ha't ida'ig. 
   Ko:zeledu:nk ahhoz a ponthoz, mikor mindenre fe'ny deru:l.
24.00 Vers
   Kosztola'nyi Dezso": E'letre, hala'lra
   Elmondja: Ba'lint Andra's
HI'RU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************
 Magdolna Zimanyi             
 KFKI Research Institute for Particle Phone: +36-1-175-8257
 and Nuclear Physics          FAX:  +36-1-169-6567
 Computer Networking Center      E-mail: 
 H-1525 Budapest 114, POB. 49, Hungary URL: http://www.kfki.hu/~mzimanyi
 -----------------------------------------------------------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS