Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 404
Copyright (C) HIX
2003-04-25
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re[2]: Idegen nyelvu spam (mind)  8 sor     (cikkei)
2 Re: Cseh, litvan (mind)  141 sor     (cikkei)
3 Re: Aeneis (mind)  36 sor     (cikkei)

+ - Re[2]: Idegen nyelvu spam (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves hixre!

hix.nyelv #403, >:

> Nekem a http://www.ethnologue.com/web.asp nem jőn be. Ez most csak
> véletlen, vagy leálltak?

 Nekem ma IV. 24-én dél körül működött.
+ - Re: Cseh, litvan (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Attila!

HIX NYELV #402, Láng Attila D. >:


> Azt vettem észre, hogy más esetekben viszont ellenkezőleg, a szlovák
> alkalmaz diftongust olyan helyen, ahol a cseh nem teszi. 

 Ez kitűnő meglátás. Ez előző cikkemben csak a kiválasztott példákhoz 
szükséges hangváltozásokat említettem, nem akarván túlságban bonyolítani a 
dolgot.

 A csehben az hosszú "*ú" és "*y'" hangzók kettőshangzóvá válásával 
párhuzamosan zajlott egy olyan folyamat, amelyik bizonyos korábbi 
kettőshangzókból hosszú magánhangzót gyártott. Ezek az alábbiak voltak: 
"o^" /uo/ (kalapos "o") ~ /ow/ > "u*" (karikás "u"), "ie" > "í", "iä" > "é". 
(A "iä" a középszlovákban helyzettől függően "ia"-vá v. "ie"-vé vált; van 
olyan nyelvjárás, ahol megmaradt; és van ahol hosszú "ä"-vá lett. Ez utóbbi 
azért érdekes, mert e hang jelölésére a szlovák irodalomban a magyar kettős 
éles ékezetet alkalmazzák: a").

 Az, hogy a diftongusos -- tehát a szlovákhoz hasonló -- állapot az ősibb, 
azt többek közt az alábbi nyelvtörténeti tényekkel lehet igazolni:

- A csehben a himnemű többes szám birtokos eset (Gpl.) ragja az "-u*", míg a 
többi szláv nyelvben "-ov". Az általános szláv állapot és a cseh között áll a 
szlovák, ahol ugyan "-ov"-ot írnak, de /ou/ kettőshangzót ejtenek. Az "u*" 
tehát eredetileg kettőshangzó volt. (Ez egyébként Husz János után játszódott 
le: ha Husz korában már hosszú /ú/-nak ejtették volna, akkor rendes éles 
ékezetet kapott volna. A jelenlegi grafikai kép is jelzi a betű 
megalkotásakor érvényes ejtést: egy "u" fölött az ékezet nem más, mint egy 
kis "o" betű.)

- Az 'emberek' jelentésű szó a csehben "lidé", a szlovákban "l'udia". Ezzel 
szemben az ószlávban "l'udije"-nek írták és ejtették. A eredeti ószláv "-ije"-
ből a cseh "-é" szintén csak egy "-iä" kettőshangzón keresztül vezethető le. 

 A cseh diftongusokkal kapcsolatban az alábbi figyelhető meg: az új 
kettőshangzók ereszkedőek (tehát a rövid félhangzó a második elem: /ou/, 
/ej/), a régi eltűnt kettőshangzók pedig emelkedőek voltak (vi. első tagjuk 
volt félhangzós; kiv. a régi /ou/, de ez csak a Gpl.-ben fordult elő, tehát 
morfológiailag kötött változásról van szó).

 (N.B. A régi /uo/ kettőshangzó azonban nem sokkal korábban keletkezett 
hosszú /ó/-ból. Így az (ó)csehben a diftongizáció és a monoftongizáció régtől 
fogva egymás mellett élő folyamat, amely időről időre átrendezi a nyelv 
magánhangzó-állományát. Ebből szakadt ki a szlovák, konzerválva-megőrizve a 
az elváláskor érvényes állapothoz hasonló hangrendszert. [Persze némi 
változás ott is történt azért azóta.])


> Tovább keresgélve az ie kapcsolatot rátaláltam olyanokra, mint "µe zoznam
> skratiek a značiek", ahol gyanúm szerint a csehben -ík végű szavak
> állnának 

 "-ek" végű szavak állnak ("seznam zkratek a znac^ek"). Ez egy bonyolult 
probléma, amely független a fentiektől. A rag nélkül képződő nő- és semleges 
nemű Gpl.-ben az figyelhető meg, hogy a csehben a szó utolsó magánhanzója 
rövid, még akkor is, ha alanyesetben hosszú, pl. cs. "rána" 'seb' > Gpl. 
"ran" 'sebeknek a'. Ugyanakkor a szlovákban a rag nélküli Gpl.-ben a 
tőmagánhanzó mindig hosszú, vagy kettőshangzós lesz, még akkor is, ha az 
eredetileg rövid volt, vö. szlk. "rana" 'seb' -> Gpl. "rán" 'sebeknek a'. Ez 
azzal a 401. számban említett jelenséggel függ össze, hogy a zenei hangsúly 
eltérően oldódott fel a két nyelvben.


> A řeka--rieka párosról nem is beszélve

 A cseh "r^eka" /rzseka/ szó tkp. egy helyesírási konvenció eredménye, tkp. 
lehetne az etimológiát jobban tükrözően "re^ka"-ként is írni. Ui. ugyanez a 
szituáció van a cs. "me^sto" /mnyeszto/ szóban, melynek szlovák párja 
"miesto". Itt a régi, nyugati szlávoknál /iä/ kettőshangzós ejtésű ún. "jaty" 
hangról van szó, melyből a csehben egyszerű, de lágyságot okozó "e^" írású, 
/e/ ejtésű hang lett, kivéve ajakhangok után, ahol is diftongikus /je/ vagy 
/nye/ ejtésű (az eredeti "re^" kapcsolatot viszont a speciális ejtést 
kiemelendő "r^e"-nek írják).


> Szerettem volna példaként felhozni a cseh pří- előtagot is, amit én mindig
> prie- alakban látok viszont szlovák szövegekben

 A szlovák "prie-"-nek a csehben "pru*-" felel meg, pl. cs. "pru*chod" 
'átjáró' ~ szlk. "priechod". A csehben a "*prie-" "r"-jének kemény ejtése 
okozta azt, hogy az /ie/ kettőshangzó /uo/ kettőshangzóvá cserélődött (a 
szótagharmónia nevű jelenség értelmében), és ez utóbbi vált később "u*"-vá. 
Ugyanez megvan rövid verzióban is, vö. cs. "pro-" ~ szlk. "pre-" igekötő.

 Az a szlovák nyelvjárás sem ment ettől a jelenségtől, amit én beszélek. A 
standard szlovákban ui. az "-e", "-é" hangok a fő szabálytól eltérően nem 
lágyítják meg a melléknevek tőmássalhangzóját, így a "pekné" 'szép (sn.)' 
ejtése /pekné/ és nem /*peknyé/. Emiatt a szlovák nyelvjárások egy részében 
ebből az "-é"-ből "-o^" (ejtve: /uo/) kettőshangzó lett, pl. "pekno^" 
/peknuo/.

 A cseh "pr^í-" szókezdetnek a szlovákban "prí-" felel meg, vö. cs. 
"pr^íruc^ka" 'kézikönyv' ~ szlk. "príruc^ka". (A fenti "*prie-" > "pru*-" 
változást az is elősegíthette, hogy ellenkező esetben az cseh "*ie" > "í" 
változás miatt egybeesett volna a "*prí-"-ből származó "pr^í-"-vel.)


> Zenei [hangsúly]? Honnan lehet tudni, hogy zenei? 

 A zenei hangsúly máig megvan a délszláv nyelvek nyugati csoportjában 
(szerb, horvát, szlovén), megvan a litvánban (a standard lettben nincs: itt 
finnugor hatásra a szó első szótagján van erősségi hangsúly). Itt két tónus, 
egy magas és egy alacsony figyelhető meg.

 A fenti nyelvekben -- és a rekonstruált ősszláv nyelvben -- ereszkedő, ill. 
emelkedő hangsúly ismert. Ereszkedő hangsúly esetén a hansúlyos szótagot 
magas hangon kezdjük, majd a szótag végére a tónus a mély hangfekvésre 
süllyed. Emelkedő hangsúly esetén fordítva, a hangmagasság mélyről magasra 
emelkedik. A szerb-horvátba a hosszú és a rövid magánhangzók is így 
hangsúlyozandók, a szlovén és a balti nyelvek esetén csak a hosszúak, ill. a 
kettőshangzók (rövid mgh. esetén a hanglejtés nem változik: végig magas 
tónuussal ejtendő).

 A fentieken kívül a zenei hangúlyra utalnak a keleti szláv nyelvek is. 
Ezekben ui. az eredeti szláv "CrVC", "ClVC" alakú (C=msh, V=mgh) szótagban a 
mássalhangzótorlódás feloldódott "CVrVC"-vé, "CVlVC"-vé, ill. (ez az ún. 
teljeshangzósság). Ha az eredeti magánhangzó emelkedő tónusú volt, akkor az 
új szóalak második magánhangzója lesz az oroszban hangsúlyos, ereszkedő tónus 
esetén pedig az első, pl. ereszkedő: ószl. "bre^g" 'part' > orosz "béreg", 
cs. "br^eh", szlk. "breh" ~ emelkedő: ószl. "bre^za" 'fűzfa' > orosz 
"berëza", cs. "br^íza", szlk. "breza". Látható, hogy a csehben a második 
esetben hosszú mgh. van, míg a szlovákban mindig rövid "e"-t kapunk.


> [litván] u' = u farokkal, ejtsd un

 Itt korrigálnék: a farkincás "u" betű ejtése a litvánban hosszú /ú/, vi. 
nincs különbség e között és a makronos (vízszintes vonalas) "u" közt. Az 
eltérő írásmód eltérő etimológiai eredetet jelöl.

 Az /un/ hangcsoportot a litvánban "un"-ként írják, és ez azért érdekes, 
mert ugyanúgy kettőshangzónak tekintik, mint az "ai"-t, "au"-t, "uo"-t stb., 
tehát az "n" félig szótagképző és viseli a zenei hangsúly ráeső szakaszát. 
Ugyanígy viselkedik az "n"-nen kívül az "l", "m", és "r" hang is "a", "e", 
"i", illetve "u" magánhangzó után.

 (Küldöm magánban is, mert tegnap már e cikket feladtam, de "Unknown host: 
" hibaüzenettel visszajött...)
+ - Re: Aeneis (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

hix.nyelv #403, >:

> Megvan valakinek az Aeneis magyarul ?

 Nekem nincs.


> Si omnis uno ordine habetis Achivos ?

 Én úgy vélem, hogy itt a "habeo" ige jelentése 'valahogy bánik vkivel; 
vminek tekint vkit', így itt ennek a sornak a fordítása szerintem "ha egyazon 
rend szerint bántok is minden Akhájjal", "ha egyazon rend szerint is 
tekintetek minden Akhájra".

 Vö. alábbi fordítások:

- Az eredeti:
"2.102 quidue moror? _si omnis uno ordine habetis Achiuos_,
idque audire sat est, iamdudum sumite poenas:
hoc Ithacus uelit et magno mercentur Atridae."

- Angol (John Dryden): 
"But why- why dwell I on that anxious thought? 
If on my nation just revenge you seek, 
_And 't is t' appear a foe, t' appear a Greek_; 
Already you my name and country know; 
Assuage your thirst of blood, and strike the blow: 
My death will both the kingly brothers please, 
And set insatiate Ithacus at ease."

- Francia: 
"Ou pourquoi trai^ner? _Si vous jugez tous les Achéens a` la me^me aune_,
s'il vous suffit d'entendre ce nom, infligez-moi sur le champ ma punition :
c'est le voeu de l'homme d'Ithaque, et les Atrides le payeraient cher."

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS