Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 111
Copyright (C) HIX
2002-05-04
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Addsza csak (mind)  35 sor     (cikkei)
2 Re: add oda (mind)  42 sor     (cikkei)
3 Re: Finnugor igeko:to"k (mind)  77 sor     (cikkei)
4 Re: add oda nekem, hogy feloltsam a villanyt (mind)  44 sor     (cikkei)
5 Re[5]: A'lli'tma'ny (mind)  7 sor     (cikkei)

+ - Addsza csak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Bocs, hölgyek-urak, énnálam most eléggé sűrűsödött a nemzetközi
helyzet, éppen hogy ráérek megválaszolni a leveleim ama hányadát, mely
túlnyomónak se mondható. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csicsijja,
Nyelv lista, aludj szépen!

GÁBOR

> Föleg budapestiektöl hallom gyakran, hogy csak az "add oda" irányú
> változatot használjak, akkor is, amikor én azt mondanám, hogy "add
> _ide_ nekem".

  Ez a nyelv gondolkodásmódjának szerves része. Nem is csak a magyaré.
Tudom ez ügyben ajánlani Szepesy Gyula Nyelvi babonák című könyvét,
megtalálható a MEK-ben; a 15. fejezet ezzel a kérdéssel foglalkozik és
a pestiesség babonájára is kitér.

> A másik ilyen engem zavaró kijelentés a _feloltani_ a villanyt. Ez
> most nyelvi tendencia?

  Elég régi tendencia, mert már gyerekkoromban is találkoztam vele.
Nekem se szimpatikus, de a nyelv hajlamos ilyen ravaszságokra,
ugyanazzal a szóval jelölni egy cselekvést és annak az ellentétét,
csak igekötőt cserélve.

> Én szeretem, hogy a magyar nyelv "sok irányú:-)", az igekötök
> szerintem igen pontossá tudják tenni az ige jelentését, pl.: leemel,
> felemel, elemel, kiemel, beemel mind mást jelent. Ez a sokféle
> igekötö finnugor elem a magyarban?

  Nem tudnám határozottan megmondani; a nyelvünkre nagy hatást tevő
németben is megtalálhatók, és nem emlékszem hirtelenjében, mi a
helyzet velük más finnugor nyelvekben. Utána kellene járni.

La'ng Attila D., iro > <http://lad.rentahost.net>;
Neha valosagos rejtvenyeket ad fel, mint Oedipus a szfinxnek!
+ - Re: add oda (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A NYELV 0110-ban írta :
>Föleg budapestiektöl hallom gyakran, hogy csak az "add oda"
>irányú változatot használjak, akkor is, amikor én azt mondanám,
>hogy "add _ide_ nekem".
Én nem merném helyhez kötni, de lehet, hogy tévedek. Úgy néz ki, hogy itt
annyi történik (s ez az egész igekötőrendszer változásának a lenyomata),
hogy az igekötő irányjelölése kezd elhalványulni, és helyette az igekötős
ige kezd valamilyen jelentésre specializálódni, pl. odaad 'átnyújt'. Ez
különböző tövű igék alkotta párokról is elmondható (hoz -- visz, jön --
megy). Az én nyelvváltozatomban pl. a _nem jön rám a ruha_ nem igazán jó,
mert arra nekem már csak a _nem megy rám a ruha_ használható, noha a 'magam
felé' irány alapján a _jön_-t kellene használni (tehát ez nyilván
neologizmus, és tudom, hogy sokakat meg fogok botránkoztatni). Általában
azonban mondhatjuk, hogy az ellenirányú használat ma (még) kevésbé
választékos, mint az irányjelölést megkülönböztető.

>A másik ilyen engem zavaró kijelentés a _feloltani_ a villanyt.
Nekem mint (buda)pestinek főként vidékiektől tűnt ez a forma fel. A
háttérben persze ugyanaz húzódik meg.

>Ez most nyelvi tendencia?
Igen. Az igekötőrendszer átalakulása van a háttérben: eredetileg
irányjelölőből egyre absztraktabb funkciókat lát el (ilyen például a
perfektiválás is).

>Én szeretem, hogy a magyar nyelv "sok irányú:-)", az igekötök
>szerintem igen pontossá tudják tenni az ige jelentését, pl.:
>leemel, felemel, elemel, kiemel, beemel mind mást jelent.
>Ez a sokféle igekötö finnugor elem a magyarban?
Az igekötők etimonjai (tudtommal kivétel nélkül, de lehet, hogy egy-két
kivétel nem jut eszembe) finnugor eredetűek. Az igekötőrendszer azonban a
magyar nyelv önálló életében jött létre (épp a minap beszélgettem egy finn
anyanyelvűvel arról, hogy mennyi gondot jelent neki a magyar
igekötőrendszer megtanulása). Alapvetően hová? kérdésre felelő
határozószókból (korábban ragos főnevekből) tapadtak az igéhez ezek az
elemek, csakúgy, mint ahogy szintén határozószókból lettek a névutók
(továbbmenve ragok). Mint igekötők azonban jelentéstöbbletet szereztek, így
már nem tekinthetők határozószónak. Ez a változás is tart még napjainkban:
új igekötők alakulnak rendre ki, pl. tovább, tönkre -- ezek még bizonyos
értelemben átmenetiek.

Üdv: Attila
+ - Re: Finnugor igeko:to"k (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

hix.nyelv #110, :

> Ez a sokféle igekötö finnugor elem a magyarban?

Csak két finnugor nyelvet ismerek, amelyik rendszerszerűen 
használ igekötőket: a magyar és  -- kisebb léptékben -- az észt. 
Mindkét esetben gyanuba keverhetőek a környező (balti, szláv, 
ill. germán) igekötős nyelvek, de méginkább a latin. 

Ebből a szempontból pregnáns, hogy az észt legközelebbi 
rokonnyelve, a finn nemigen használ igekötőket. A finn 
írásbeliséget Michael Agricola teremtette meg, elsősorban az 
1548-as bibliafordításával. Ez "hemzseg" az igekötőktől, 
olyannyira, hogy Agricolát az a vád is érte, miszerint ő 
valójában svéd volt, és nem is tudott igazán finnül. Így az 1642-
es purista bibliafordítás során többek közt az igekötős igék 90%-
át eltávolították úgy, hogy más igével helyettesítették (pl. 
1548. "edes|kirjoittaa" 'elő|ír; prae|scribere' > 1642. 
'määrätä'), vagy az igekötős alakot határozós szintagmára 
cserélték (pl. 1548. "vastaan|seisoa" 'ellen|áll; wider|stehen' > 
1642. "seisoa vastaan"). 

Az észtben az igekötők státusa átmenetet képez a magyar típus és 
a finn határozók közt. Jóllehet magyar szempontból ezek igekötők, 
az észt nyelvtanok többsége "elöljárószószerű határozóknak" 
tekinti őket: ennek megfelelően külön kell őket írni az igéktől, 
de a finnel ellentétben szinte mindig elválaszthatatlanul az ige 
elé kerülnek, vö. m. "ellen|áll", é. "vastu panema" 
[igekötő+ige], f. "seisoa vastaan' [ige+határozó]. 

Ugyanakkor a magyar is "hezitál" az olyan szerkezetek esetén, 
mint az "előre köszön" vs. "előrenéz", "utána néz" vs. 
"utánanéz", "hátra állt, nem előre" vs. "hátraállt a sorban", 
stb. Ezen túlmenően a "reguláris" magyar igekötőknek is megmaradt 
az a határozószerű tulajdonsága, hogy bizonyos helyzetekben 
elválnak az igéjüktől, és az ige után írandók. Ennek szabályai 
megegyeznek a határozós szintagmák szórendi szabályaival, vö. 
"elolvassa a könyvet" : "elejétől olvassa a könyvet" > "olvasd el 
a könyvet!" : "olvasd elejétől a könyvet!". Emiatt a magyar 
igekötők átmenetet képeznek az észt és a szláv megfelelőik 
között. 

Tehát az igekötők nem jellemzők a finnugor nyelvekre, ugyanakkor 
mégsem lehet azt mondani, hogy ez idegen elem lenne a nyelvben 
(bár mint láttuk, a finnek ennek értékelték). Ugyanis mozgást 
jelentő igéknél már régtől fogva kimutathatók az igekötők 
előzményei a mozgás irányát megszabó határozós szerkezetekben, 
vi. az olyan alakulatokban mint a mai "felfelé/lefelé/mögé/stb. 
megy". Ezen irányhatározók sok esetben megegyeznek azokkal az 
egykori névutókkal, melyekből a mai ragok lettek, és az igekötők 
és a ragok redukciója és agglutinációja párhuzamosan zajlott le. 
Tehát a ragképződés indíthatta el az igekötők képződését, és ezt 
a latinos befolyású korai irodalom terjesztette el a nyelvben. A 
többi finnugor nyelvben a névutók ilyen fokú redukciója nem 
történt meg, és az igekötői szerepű határozók is teljes szavak 
maradtak (vö. m. "fel-", é. "üles"; m. "le-", é. "alla"; stb.), 
így kevésbé voltak meg az igekötők képződésének feltételei. 

Az magyar igekötők köztes fejlődési állapotát mutatja a Halotti 
Beszéd fordulalata: "mige zocostia vola" /mögé szakasztja vala/ 
'majdnem megszakította'. Itt még az igekötő külön szó (mint a mai 
észtben), viszont már nemcsak mozgást jelentő igéhez járulhat, 
sőt elvesztette a térbeli jelentését, és már egyértelműen csak az 
ige befejezettségét jelöli. 

Ez utóbbi tulajdonságnak azonban következményei vannak. Az olyan 
igepárok esetén mint "szakít" : "megszakít", az igekötők 
befejezett szemléletet fejezhetnek ki, annak ellenére, hogy a 
"szakít" ige nem tipikusan folyamatosan tartó cselekvést ír le. 
Ez ugyanaz a kettősség, mint ami a szláv igei aspektusra 
(igeszemléletre) jellemző. Tehát nem lehet azt a nyelvhasználatot 
kárhoztatni, amely a befejezett szemléletű igealakokat képez a 
folyamatosak mellé; minthogy ez része a magyar igekötők 
tulajdonságainak. Vö. a vitát a "leegyszerűsít" igéről a 102-105. 
számokról.
+ - Re: add oda nekem, hogy feloltsam a villanyt (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

hix.nyelv #110, :

> Föleg budapestiektöl hallom gyakran, hogy csak az "add oda"
> irányú változatot használjak, akkor is, amikor én azt mondanám,
> hogy "add _ide_ nekem".
> A másik ilyen engem zavaró kijelentés a _feloltani_ a villanyt.
> Ez most nyelvi tendencia?

Nem hiszem, hogy nyelvi tendencia lenne. Ezek nyelvjárási 
fordulatok, saját környezetükben már régóta létezhetnek. Az 
persze igaz, hogy egy "pesti" fordulat könnyebben kerül be a 
köznyelvbe, mint pl. egy nyírségi. Anyósom (Győr megye) pl. 
"elgyújtja a villanyt", ha lekapcsolja. Ezt én is mindig 
furcsállom, de kárhoztatni nem lehet.

A "felolt" és az "legyújt" is jogos alakok, hiszen ezekben az 
"olt" és a "gyújt" már nem az eredeti jelentésében él, hanem 
'villanyt kapcsol, gázlángot szabályoz' értelemben. Megfigyelhető 
a nyelvben az az "igény", hogy az ellentétes mozgástartalmú 
igéket lehetőleg ugyanazon igető fejezze ki. Így ma már rendben 
lévőnak tartjuk, hogy a "felszáll (járműre)" mellett van 
"leszáll", sőt "beszáll" és "kiszáll". Ez a tendencia 
érvényesülhet kevésbé egyértelmű esetben is, pl. amikor 
"leemeljük" a polcról a könyvet: ekkor a kezünket "emeljük fel", 
hogy aztán a megfogott tárgyat ezzel ellentétesen mozgassuk. 

Az "ide-oda" kérdéséhez pedig azt tudom hozzétenni, hogy amikor 
egy határozóból igekötő lesz, akkor megmerevül. Vegyük pl. az 
"utánanéz a tényeknek" kijelentést. Ebben az "utána" igekötő 
egyes számú birtokos személyjelet visel, holott az ige bővítménye 
többes számú (tehát nem "*utánuknéz a tényeknek"). Ilyesmi az oka 
annak, hogy a nyelvjárások egy részében csak "oda-" igekötő 
létezik, ugyanis az esetek túlnyomó többségében az "ide-" 
redundáns jelentéstartalmú. Ahol mégis van értelemkülönbség -- 
pl. "Add oda!" vs. "Add ide!" --, ott a határozó kitételével a 
helyzet feloldható: "Add oda neki!" vs. "Add ide nekem!". A két 
igekötő megkülönböztetését az is gyöngíti, hogy tagmondatokban 
használva -- legalábbis az én számomra -- a közlés (és nem a 
történés) helyéhez viszonyítunk, pl. "Már messze jártam, amikor 
odaért hozzám" ("oda", mivel az eset a jelenlegi helyemtől távol 
történt). Ebből a kontextusból pedig az "oda hozzám" átterjedhet 
az egyértelműbb esetekre.
+ - Re[5]: A'lli'tma'ny (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Attila!

hix.nyelv #109, Mártonfi Attila:
> P.S.: Remélem, nem riasztó ez a téma annyira, hogy mindenki csöndben van
> rajtunk kívül. Kezd bűntudatom lenni. :-))
Akkor most én is abbafejezem [:-))] a témát, annál is inkább, 
mivel tényleg körbeértünk.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS