Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 122
Copyright (C) HIX
2002-05-16
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Melan poroszkal a balga. (mind)  12 sor     (cikkei)
2 Re[2]: Les ne'vma'saux (mind)  21 sor     (cikkei)
3 Re: tavolitoeset-rag (mind)  55 sor     (cikkei)
4 Re: Les ne'vma'saux (mind)  62 sor     (cikkei)
5 Ember+nagysa'gu' (mind)  32 sor     (cikkei)
6 Re[3]: Les ne'vma'saux (mind)  50 sor     (cikkei)

+ - Melan poroszkal a balga. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hello,

Hogy forditanatok le az alabbi mondatot angolra? Lehetoleg a hangulat is
jojjon at.

Me'lyso:te't e'jen me'la'n poroszka'l a balga.

Ekezettel: Mélysötét éjen mélán poroszkál a balga.

Udv,

awender
+ - Re[2]: Les ne'vma'saux (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> E/3 'az ő ..-a/e'     son    sa    ses

 Ah oui. Merci. Ez nem volt nekem világos, hogy az elle és lui
megfelelője birtokos esetben az egy szem son-sa.

> E/1 'enyém'      le mien  la mienne  les miens  les miennes

 Jé, ezekről még nem is hallottam!

> * A "nôtre(s)/vôtre(s)"-n kúpos ("grave") ékezet van.

 Mille pardon, ez az accent circonflexe, nem a grave. Grave az ou`,
pe`re szavakban van.

 Mármost viszont mint nyomdász jól tudom, hogy a párizsi
Miasszonyunk-templom neve Nôtre Dame, avec le ékezet. De a föntiek
szerint csak akkor járna ékezet, ha a templom neve La dame est la
nôtre volna. Comment c'est possible?

La'ng Attila D., iro > <http://lad.rentahost.net>;
MACEDON = (ejtsd: Mekidn, Gregor). Skot Balkan-kutato.
+ - Re: tavolitoeset-rag (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Boros Attila!

hix.nyelv #121, :

> Hadd kérdezzek rá: mi az a távolítóeset-rag, 

Az "ablatívusz"-t próbáltam így magyarítani. A magyarban ez a neve a 
"-tól/től" raggal kifejezett esetnek, más nyelvekben -- de tágabb 
értelemben a magyarban is -- ide tartozhat a "-ból/ből", esetleg a "-
ról/ről", vi. a "honnan?" kérdésre felelő esetek.


> és mennyiben azonos vagy sem (eredetre nézve) az _igen_ meg az
> _ígyen_? 

Mindkét szó felépítése = "i-" <mutatónévmási tő> + <esetrag> + "-n" 
<határozószó-képző>. 

Ez az "i-" tő az "e" ("ez") mutató névmás változata. Az "-n" képző 
pedig ugyanaz, amivel ma is határozószót képezhetünk a mellékneveink 
többségéből, pl. "szép" > "szépen". [Az "ígyen" esetén a mai nyelvben 
ez a végződés már elmarad: "így" ill. eredetileg is opcionális 
lehetett.]

A két szóban az esetrag különbözik. Az "igen" esetén ez a "-g" 
terminatívusz (véghatározó) rag, amely -- mint már írtam -- 
kimutatható a "míg", "leg-" szócskákban és a terminatívuszrag mai "-
ig" alakjában. 

Az "így(en)" esetén a "gy" elem előzménye "ly" volt, mely pedig "l"-
ből származott. Ugyanez a változás tapasztalható a "van" létige 
ragozásában: a jelenidejű tőben "-gy" van (v. "va_gy_ok"), míg a 
múltidejűben "-l" ("vol_l_tam"). A szóvégi "-l" palatizálódása 
(lágyulása "-ly"-vé) gyakori jelenség, és a "ly, j" hangok "gy"-vé 
affrikálódására is van a létigén kívül sok példa (vö. még "jer(e) : 
gyere", "el[ső] : [*ely >] e_gy_"). Eszerint az "így(en)" és az 
"ily(en)" szavak tulajdonképpen ugyanazok, csak jelentéshasadás 
lépett fel. 
Ez az "-l" pedig egy igen régi helyhatározórag, amely kimutatható pl. 
a finn "-lla/llä", "-lta/ltä" stb. helyragokban. Az ugor nyelvekben 
ablatívuszi (távolító) értelmet kapott, és mai is "közönséges" pl. a 
névutóink ("mellő_l_, aló_l_" stb.), ragjaik ("-ból/ből, -tól/től, -
ról/ről, -nál/nél" stb.) végén. 

Vannak azonban olyanok, akik azt gondolják, hogy az "így" "-gy" eleme 
nem ablatívuszrag, hanem egy sajátos határozószó-képző. Tehát az "így 
: ily", "úgy : oly", "hogy : hol", "egy : el-" párok nem 
jelentéshasadással, hanem külön képzéssel keletkeztek. 
Végülis, szerintem, ez csak időrendi probléma, mivel ez a "-gy" képző 
is, és minden más "-l"-re végződő határozóképzőnk (pl. "jó_l_, 
ebü_l_, tú_l_, fölü_l_", sőt "alkami_l_ag" ["l" + "g" terminatívusz]) 
ugyanarra a finnugor "-l" helyragra megy vissza, csakúgy mint a fenti 
ugor "-l" latívuszképző. A kérdés csak az, hogy a szétválás mikor 
történt meg: a magyar nyelv külön életében, vagy az ugor egység 
idején, vagy a preugor korban.
+ - Re: Les ne'vma'saux (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Láng Attila D.!

hix.nyelv #121, Láng Attila D.:
> Megint egy röpke kérdésem van: miképpen állnak elő a franciában a
> birtokos névmások, különös tekintettel birtok és birtokos nemére? 

A franciában a birtokos névmás nem függ a birtokos nemétől, csak a 
személytől, számtól, valamint a birtok nemétől és számától. (A 
táblázatok proporcionális betűkészlettel "élvezhetők"!):

A) Jelzői alakok:
---
            Egyes szám Egyes szám Többes szám
------------+       hímnem   nőnem   mindkét nem 
Birtokos:  +---
E/1 'az én ..-m'      mon    ma    mes
E/2 'a te ..-d'      ton    ta    tes
E/3 'az ő ..-a/e'     son    sa    ses
T/1 'a mi ..-nk'      notre   notre   nos
T/2 'a ti ..-tok/tek' **  votre   votre   vos
T/3 'az ő ..-uk/ük'    leur    leur   leurs
---
Megjegyzések:
* A magyartól eltérően nem jár eléjük határozott névelő.
* A "notre/votre"-n nincs ékezet.
** A T/2 "votre (sg.), vos (pl.)" alak használatos egyes és többes 
számú magázáskor is, 'az ön(ök) ..-a/e'.


B) Önálló névmási használatban: 
---
  Birtok*:     Egyes szám Egyes szám Többes szám Többes szám
------------+     hímnem   nőnem   hímnem   nőnem 
Birtokos:  +---
E/1 'enyém'      le mien  la mienne  les miens  les miennes
E/2 'tiéd'       le tien  la tienne  les tiens  les tiennes
E/3 'övé'       le sien  la sienne  les siens  les siennes
T/1 'miénk'      le nôtre la nôtre  les nôtres les nôtres
T/2 'tiétek, ön(ök)é' le vôtre la vôtre  les vôtres les vôtres
T/3 'övék'       le leur  la leur   les leurs  les leurs
---
Megjegyzések:
* Határozatlan birtok esetén egyes számú hímnemű alakok 
használatatosak, pl. "Ez az övé." - "C'est le sien." 
* A "nôtre(s)/vôtre(s)"-n kúpos ("grave") ékezet van.
* A köznyelvben az önálló névmási alakok helyett gyakoribb az "a`" 
{'a-grave'} elöljáróval és a megfelelő személyes névmás 
prepozícionális alakjával alkotott szerkezet, pl. "Ez az övé. " - 
"C'est a` lui/elle." E módon természetesen a birtok száma és neme nem 
fejezhető ki, ellenben a birtokos nemével egyeztetendő.
   -------------------------------
   E/1 'enyém'      a` moi
   E/2 'tiéd'       a` toi
   E/3 'övé'       a` lui (hím), a` elle (nő)
   T/1 'miénk'      a` nous
   T/2 'tiétek, ön(ök)é' a` vous
   T/3 'övék'       a` eux (hím és vegyes), a` elles (nő)
   -------------------------------
Ugyanez a konstrukció használandó, ha a birtokos névszó, pl. "Ez 
Pálé." - "C'est a` Paul."

(Megy listára és magánban is.)
+ - Ember+nagysa'gu' (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Lista!

Meg tudná nekem valaki indokolni, hogy az "ember nagyságú", "hegy 
magasságú" stb. kifejezéseket (vi. amikor egy főnév a "jelzője" egy "-
(j)ú/(j)ű" képzős melléknévnek) miért kell két szóba írni? Ezt ma 
"fedeztem fel" -- eddig egybeírtam őket --, de továbbra is csak ezzel 
ellentétes érveket találok:

- A "-(j)ú/(j)ű" toldalék csak jelzős kapcsolathoz járul, tehát a 
toldalék nélküli jelzős kapcsolatnak -- legalább logikailag -- 
léteznie kell. Így a "nagy erejű" kifejezés mögött a "nagy erő" 
szintagma továbbképzése áll. Ha csak az "erő" főnévből képeznénk 
melléknevet, akkor azt az "-s" képzővel tennénk: "nagyon erős". 
Ennélfogva a különírt "ember nagyságú" kifejezés mögött kell lennie 
egy _különírt_ "*ember nagyság" kifejezésnek, ugyanígy a különírt 
"hegy magasságú" mögött egy "*hegy magasság"-nak. Ezeket a 
feltételezett jelzős alapokat azonban mindenképp egybe kellene írni: 
"embernagyság", "hegymagasság". Emiatt a "-(j)ú/(j)ű" toldalékos 
továbbképzéseik sem írhatók külön. 

- Ha a fenti gondolatmenet nem lenne kielégítő, akkor is felvetődik, 
hogy az "ember nagyságú", "hegy magasságú" kifejezésekben 
tulajdonképpen egy-egy jelöletlen jelzős kapcsolat rejtezik, ui. ezek 
kifejtve "ember_nyi_ nagyságú", "hegy_nyi_ magasságú" alakúak. A 
jelöletlen alárendelő kapcsolatokat viszont egybeírjuk. 

- Továbbá egybeírjuk az "embermagas", "hegymagas" típusú 
kifejezéseket, és ez logikailag szintén az emberírást vonná maga 
után, hiszen a "hegy magasságú" tkp. felfogható a "hegymagas" 
kétszeres továbbképzésének [+ "-ság" + "-ú"]. 

Akkor mégis miért iratják két szóba?
+ - Re[3]: Les ne'vma'saux (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Attila!

hix.nyelv #122, Láng Attila D.:
> > E/3 'az ő ..-a/e'     son    sa    ses
> Ah oui. Merci. Ez nem volt nekem világos, hogy az elle és lui
> megfelelője birtokos esetben az egy szem son-sa.
A "son/sa/ses" a "soi" '(ön)maga' névmáshoz kapcsolódik. Az a 
folyamat, hogy az '(ön)maga vmije' átértelmeződött az 'ő vmije'-vé 
már a vulgáris latinban megindult, ezért az újlatin nyelvek az E/3 
birtokos névmásokat eredendően nem a megfelelő személyes névmásokból 
képzik, hanem a latin "suus" folytatóit használják, vö. még olasz 
"suo/sua/suoi/sue", portugál "seu/sua/seus/suas", román (al) säu/
(a) sa/(ai) säi/(ale) sale". [Az "ä" itt az "a-breve" helyett áll].
Persze azért egyes esetekben, pl. portugál, a beszélt nyelvben 
megjelentek az analitikus jelzői formák is, vö. p. "dele(s) [hn]" 
[< "de ele(s)"], "dela(s) [nn]" [< "de ela(s)"], "de voce^(s) [ön(ök)]"

> > E/1 'enyém'      le mien  la mienne  les miens  les miennes 
>  Jé, ezekről még nem is hallottam!
A jelzői és az önálló formák különböznek még a francián kívül a spanyolban 
is (ami az újlatin nyelveket illeti).

> > * A "nôtre(s)/vôtre(s)"-n kúpos ("grave") ékezet van.
>  Mille pardon, ez az accent circonflexe, nem a grave. Grave az ou`, 
> pe`re szavakban van.
Tu as raison absolument, de ma migrénes nap van, ilyenkor a gizike és 
a gőzeke hangalakja nehezen elválasztható.

>  Mármost viszont mint nyomdász jól tudom, hogy a párizsi
> Miasszonyunk-templom neve Nôtre Dame, avec le ékezet. De a föntiek
> szerint csak akkor járna ékezet, ha a templom neve La dame est la
> nôtre volna. Comment c'est possible?
A "nôtre" az eredeti alak, mivel a latin "noster" "s"-ének kiesése 
pótnyúlást okozott a magánhangzón. Azonban a jelzői használatkor a 
szó hangsúlytalan, így a magánhangzó lerövidült; oly annyira, hogy 
többes számú alakja egészen redukált lett: "nos" (és nem a várható 
"*notres"). Önálló névmási használatban azonban hangsúlyos ejtésű, 
így a magánhagzó hosszúsága megmaradt. Ugyanígy lat. "vester" > vulg. 
lat. "voster" > fr. "vôtre" > "votre" > "vos". A hangsúlyos és 
hangsúlytalan személyesnévmás-párok gyakoriak a franciában; pl. 
"én" = (hangúlytalan) "je" : (hangúlyos) "moi"; "őt" (hn.) = 
(hangúlytalan) "le" : (hangúlyos) "lui". 
A "Nôtre-Dame" azonban egy régi alkotású kifejezés, csak Szűz Máriára 
érthető, egy összetett szónak számít, így a "nôtre" hangsúlyos, és el 
is vesztette a közvetlen kapcsolatát a "notre" közszóval; emiatt nem is 
változott vele. Hasonló jelenség figyelhető meg a magyar párjában, a 
"Miasszonyunk"-ban: ez is egy szóvá vált, és az "asszony" benne még őrzi 
a régi presztízsdús jelentését: 'úrnő; királynő'. 
Azonban ha egy egyszerű hölgyről lenne szó, akkor a jelenkori 
szabályoknak megfelelően "notre dame" lenne.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS