Fabulya Gyorgy Gyurma
JATEK
JATEK 19 1996-04-13 Duke Nukem mer nem futsz?
MOKA
MOKA 1029 1996-04-16 Matroz Gipsy