ruzsai@...t.hu
NYELV
NYELV 1505 2013-07-19 re: Szaurusz
NYELV 1411 2011-01-19 re: Visszakozik
NYELV 1395 2010-04-06 húsvét
NYELV 1378 2009-12-14 re: legoptimistább_bb
NYELV 1361 2009-09-11 Re: *** HIX NYELV *** #1360
NYELV 1273 2007-11-23 re: Grizmok es gredzsetek
NYELV 1271 2007-11-21 grizma (volt: Forrasszerkezet)
NYELV 1232 2007-05-15 re: stilus kerdes: torteno, valo es kerul szavak haszna
NYELV 1094 2006-03-31 leiter jakab
NYELV 1079 2006-02-14 re: Theodore Herzl has put for the Jews as aim the conq
NYELV 1078 2006-02-13 re: Vis major
NYELV 1056 2005-12-31 re: Fekete-humorista
NYELV 1036 2005-10-21 re: Re: Nemek es nyelvek
NYELV 962 2005-07-18 re: Szemantika (holocaust)
NYELV 899 2005-04-27 re: Re: Re: nehmen